Bài tập luật kinh tế

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:31

BÀI TẬP_ LUẬT KINH TẾPhần bài tập có đáp ánĐS và giải thíchChủ thể DN1. Mọi thương nhân đều là doanh nghiệp. Sai (khoản 1 điều 6 LTM) 2. Mọi doanh nghiệp đều là thương nhân. Đúng (khoản 1 điều 6 LTM).3. Mọi chủ thể KD đều phải đăng ký KD trước khi tiến hành hoạt động KD. Sai, vì có chủ thể KD không phải đăng ký (NĐ392007NĐCP 16.3.2007).4. Thành viên của công ty hợp danh phải là cá nhân. Sai, vì chỉ thành viên hợp danh phải là cá nhân; thành viên góp vốn có thể là cá nhân, tổ chức (điểm b, c khoản 1 điều 130 LDN).5. Hội đồng thành viên của công ty hợp danh chỉ bao gồm các thành viên hợp danh. Sai (khoản 1 điều 135 LDN)6. Công ty hợp danh chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ TS khác của công ty cho đến hết giá trị TS của công ty. Đúng, vì cty hợp danh là 1 pháp nhân (khoản 2 điều 130 LDN)7. Thành viên công ty hợp danh chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ TS khác của CT trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Sai, vì thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn (điểm b, c khoản 1 điều 130 LDN)8. Tất cả các thành viên của công ty hợp danh đều có quyền nhân danh công ty ký kết các hợp đồng với các đối tác khác. Sai (khoản 1 điều 137 LDN)9. Các thành viên hợp danh có quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề quản lý của công ty theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty.Sai, nếu Điều lệ cty không quy địnhĐúng, nếu Điều lệ cty quy định. (điểm a khoản 1 điều 134 LDN) 10. Các thành viên hợp danh có thể thỏa thuận gánh chịu rủi ro và hưởng lợi nhuận theo nguyên tắc ngang nhau không phân biệt người góp vốn nhiều hay góp vốn ít.Sai, nếu Điều lệ cty không quy định BÀI TẬP_ LUẬT KINH TẾ Phần tập có đáp án Đ/S giải thích Chủ thể DN Mọi thương nhân doanh nghiệp Sai (khoản điều LTM) Mọi doanh nghiệp thương nhân Đúng (khoản điều LTM) Mọi chủ thể KD phải đăng ký KD trước tiến hành hoạt động KD Sai, có chủ thể KD khơng phải đăng ký (NĐ39/2007/NĐ-CP 16.3.2007) Thành viên công ty hợp danh phải cá nhân Sai, thành viên hợp danh phải cá nhân; thành viên góp vốn cá nhân, tổ chức (điểm b, c khoản điều 130 LDN) Hội đồng thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh Sai (khoản điều 135 LDN) Công ty hợp danh chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ TS khác công ty hết giá trị TS cơng ty Đúng, cty hợp danh pháp nhân (khoản điều 130 LDN) Thành viên công ty hợp danh chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ TS khác CT phạm vi số vốn góp vào cơng ty Sai, thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vơ hạn, thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn (điểm b, c khoản điều 130 LDN) Tất thành viên cơng ty hợp danh có quyền nhân danh công ty ký kết hợp đồng với đối tác khác Sai (khoản điều 137 LDN) Các thành viên hợp danh có quyền thảo luận biểu vấn đề quản lý công ty theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp vào cơng ty Sai, Điều lệ cty khơng quy định Đúng, Điều lệ cty quy định (điểm a khoản điều 134 LDN) 10 Các thành viên hợp danh thỏa thuận gánh chịu rủi ro hưởng lợi nhuận theo nguyên tắc ngang không phân biệt người góp vốn nhiều hay góp vốn Sai, Điều lệ cty không quy định Đúng, Điều lệ cty quy định (điểm e khoản điều 134 LDN) 11 Tổ chức trở thành thành viên cơng ty hợp danh Sai, trở thành thành viên góp vốn (điểm c khoản điều 130 LDN) 12 Cơng ty hợp danh phải có thành viên có thành viên hợp danh thành viên góp vốn Sai (điểm a khoản điều 130 LDN) 13 Công ty hợp danh pháp nhân người đại diện theo PL công ty chủ tịch Hội đồng thành viên Giám đốc (Tổng giám đốc) Sai (khoản điều 137 LDN) 14 Hộ KD cá nhân hộ gia đình làm chủ chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp (2005) Sai (điều 49 NĐ43) 15 Thành viên góp vốn thảo luận biểu vấn đề quản lý điều hành công ty hợp danh Sai (khoản điều 140 LDN) 16 Tại thời điểm thành lập công ty cổ phần, cổ đông sáng lập phải đăng ký mua hết cổ phần phổ thông quyền chào bán công ty Sai (khoản điều 84 LDN) 17 Cán công chức trở thành cổ đông công ty cổ phần, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh Sai (khoản điều 13 LDN) 18 Tất cổ đông công ty cổ phần có quyền nghĩa vụ ngang Sai, cổ đơng phổ thơng, cổ đơng ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hồn lại có quyền nghĩa vụ khác (điều 79, 80, 81, 82, 83 LDN) 19 Tất cổ đông công ty cổ phần có quyền họp biểu Đại hội đồng cổ đông Sai (điều 78, 96 LDN) 20 Vốn công ty cổ phần chia thành phần gọi cổ phần Sai (khoản điều 77 LDN) 21 Cơng ty cổ phần có nhiều cổ đơng tổ chức Đại hội đại biểu cổ đông Sai (khoản điều 79 LDN) 22 Thành viên Hội đồng quản trị phải cổ đông Công ty cổ phần Sai (khoản điều 109 LDN) 23 Công ty cổ phần chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty hết nợ Đúng, CTCP pháp nhân (khoản điều 77 LDN) 24 Công ty cổ phần cần phát hành cổ phần ưu đãi Sai (khoản 1, điều 78 LDN) 25 Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải đối tượng không bị cấm thành lập DN theo quy định khoản Điều 13 Luật DN Sai (khoản điều 13 LDN) 26 Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên phải người góp vốn vào cơng ty Sai (khoản điều 57 LDN) 27 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên tiếp nhận thành viên làm thay đổi vốn điều lệ cơng ty Sai, thành viên cty chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác: không làm thay đổi vốn điều lệ cty 28 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chịu trách nhiệm nghĩa vụ công ty phạm vi số vốn điều lệ công ty Sai (khoản điều 63 LDN) 29 Trong trường hợp, Giám đốc Tổng Giám đốc công ty người đại diện theo PL công ty Sai (điều 46, 95, khoản điều 137 LDN) 30 Chủ DN tư nhân đồng thời thành viên hợp danh công ty hợp danh Sai (khoản điều 133 LDN) 31 Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động KD công ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty Sai (khoản điều 38 LDN) 32 Ở loại hình DN chủ, chủ DN phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác DN toàn tài sản chủ DN Sai (khoản điều 63 LDN) 33 Mọi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên có quyền tham gia định vấn đề quan trọng hoạt động KD công ty Đúng (khoản điều 47 LDN) 34 Một cá nhân thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Đúng, Luật khơng cấm 35 Cơng ty trách nhiệm hữu hạn theo Luật DN 2005 không quyền phát hành loại chứng khoán để huy động vốn Sai (khoản điều 38, khoản điều 63 LDN) 36 Chủ nhiệm HTX phải xã viên HTX người đại diện theo PL HTX Sai (khoản điều 11 LHTX) 37 Công dân VN, người nước ngồi góp vốn, góp sức trở thành xã viên HTX Sai (khoản điều 17 LHTX) 38 sau hồn tất nghĩa vụ đống góp vốn vào cơng ty tổ chức , nhân góp vốn khơng quyền sở hữu tài sản góp vốn ĐÚNG (DD29-LDN) 39 sau đươch cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân quyền hoạt động kinh doanh SAI( DNTN hơng có tư cách pháp nhấn DNKD ngành nghề KD có điều kiện hoạt động đáp ứng đủ điều kiện 40 không thay đổi ngành nghề kinh doanh , nhãn hiệu hàng hóa người mua DNTN quyền tiếp tục hoạt động kinh doanh kể từ thời điểm nhận bàn giao DN mà hông phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh SAI( khoản4-DD145 LDN) 41 cơng ty TNHH hai thành viên trở lên ,HĐTV có quyền từ chối ( không chấp nhận ) tư cách thành viên công ty người thừa kế hợp pháp thành viên cá nhân chết, người thừa kế chưa thành niên bị hành vi dân SAI( khoản 1-Đ145LDN) 42 phòn đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khơng có thẩm quyền cấp giấy chững nhận đăng ký kinh doanh với nội dung “ kinh doanh ngành nghề mà pháp luật khơng cấm kinh doanh” ĐÚNG( hồ sơ ĐKKD DN không đáp ứng yêu cầu PL (Đ16,17,18,19,24 LDN) 43 đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp quy định khoản –Đ13 LDN(2005) cổ đông CTCP SAI( khoản 4-DD13-LDN) 44 Vốn pháp định điều kiện bắt buộc để quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ý kinh doanh cho doanh nghiệp SAI( ngành nghề KDPL quy định phải có xác nhận vốn pháp định -Đ16,17,18,19 LDN) 45 Hợp đồng giao kết CTCP với cổ đơng cty phải ĐHĐCĐ HĐQT cty chấp thuận Sai (điểm a khoản điều 120 LDN) Hợp đồng, cạnh tranh, phá sản, GQTC Mọi thương nhân có quyền quảng cáo hàng hóa thuộc chức kinh doanh hợp pháp Sai (điều 109 LTM) Thương nhân có tồn quyền định giảm giá hàng hóa mà kinh doanh Sai (điều NĐ37/2006/NĐ-CP 4.4 2006) Hàng hóa đối tượng hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hóa Sai, hàng hố đối tượng HĐMBHH, đối tượng HĐUTMBHH hoạt động uỷ thác, hay việc thực công việc uỷ thác MBHH theo yêu cầu bên uỷ thác (điều 155 LTM) Người trung gian hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại ln nhân danh để thực giao dịch thương mại Sai, hoạt động đại diện cho thương nhân người đại diện nhân danh người giao đại diện khơng nhân danh (khoản điều 141 LTM) Hình thức hợp đồng dịch vụ trung gian thương mại phải lập thành văn Sai, hợp đồng mơi giới TM thể hình thức văn bản, lời nói, hành vi Hoạt động mua bán hàng hóa thương mại chịu điều chỉnh Luật Thương mại (2005) Sai, ngồi LTM, hoạt động MBHH TM chịu điều chỉnh văn pháp luật chuyên ngành BLDS (khoản 2, điều LTM) Chủ thể quan hệ đại diện cho thương nhân, mơi giới TM, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại phải thương nhân Sai, quan hệ uỷ thác MBHH môi giới TM, bên uỷ thác bên môi giới không bắt buộc phải thương nhân (điều 157, 150 LTM) Tất hoạt động quảng cáo chịu điều chỉnh Luật TM 2005 Sai, hoạt động quảng cáo chịu điều chỉnh Pháp lệnh quảng cáo Khi nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp Sai, có chủ nợ khơng có bảo đảm chủ nợ có bảo đảm phần có quyền nộp đơn (điều 13 LPS) 10 DN lâm vào tình trạng phá sản bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố phá sản theo yêu cầu chủ nợ SAI( , có DN phục hồi theo thủ tục phục hồi) 11 Sau Tòa án có định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, DN bị yêu cầu mở thủ tục phá sản hông tặng , cho tài sản SAI ( Khoản 2- Đ 31 LPS) 12 Thủ tục phá sản không áp dụng hộ KD DN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh SAI ( khoản – Đ LPS) 13 Sau nhận định mở thủ tục phá sản, DN lâm vào tình trạnh phá sản khơng cầm cố hay chấp chuyển nhượng tài sản SAI (khoản 2Đ 31 LPS) 14 sau kí định mở thủ tục phá sản, hoạt động DN phải giảm sát , kiểm tra thẩm phán, Tổ quản lí, lí tài sản ĐÚNG ( Điều 30 LPS) 15 thẩm phán có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời DN sau có định mở thủ tục phá sản DN ĐÚNG (điều 55 LPS) 17 Quyết định mở thủ tục phá sản Tòa án thủ tục bắt buộc để giải yêu cầu mở thủ tục phá sản SAI ( Đ 87 LPS) 18 Trọng tài TM có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh từ hoạt động TM, trước sau phát sinh tranh chấp, bên có thỏa thuận trọng tài Sai, bên có thoả thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài có hiệu lực thực thực tế (khoản điều 5, điều LTTTM) 19 Nếu không chọn trọng tài viên, bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền định trọng tài viên cho họ để thành lập Hội đồng trọng tài Sai, áp dụng trọng tài vụ việc, trọng tài thường trực khơng áp dụng (điều 40, 41 LTTTM) 20 Đơn kiện giải tranh chấp theo thủ tục trọng tài TM gửi đến trung tâm trọng tài thương mại bên lựa chọn theo thỏa thuận trọng tài Sai, giải trọng tài vụ việc, nguyên đơn gửi đơn kiện cho bị đơn (khoản điều 30 LTTTM) 21 Để khởi kiện Trọng tài, bên tranh chấp bắt buộc phải lập thỏa thuận trọng tài, để khởi kiện Tòa án, không thiết bên phải co thỏa thuận lựa chọn Tòa án quan giải có tranh chấp xảy ĐÚNG ( Đ 5-LTM; Đ 29,30- LDS) 22 Nếu bên có thỏa thuận trọng tài vụ tranh chấp thương mại khơng thuộc thẩm quyền giải Tòa án SAI ( Đ LTM) 23 Thẩm quyền giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại không phụ thuộc trụ sở hay nơi cư trú bị đơn ĐÚNG ( bên có quyền thỏa thận tổ chức trọng taif giải tranh chấp ) 24 Trong trường hợp, phán trọng tài có hiệu lực chung thẩm SAI( phán trọng tài bị hủy, phán khơng có hiệu lực pháp luật – Khoản – Đ 71 LTM) 25 Thỏa thuận trọng tài cso thể điều khoản hợp đồng nên không thiết phải hình thức văn SAI ( khoản 2- Đ 69 _LTM) 26 Phán trọng tài có hiệu lực chung thẩm , bên kháng cáo hay yêu cầu Tòa án hủy bỏ SAI ( Đ69- LTM) 27 Bên phải thi hành không tự nguyện thi hành định trọng tài định trọng tài đảm bảo thi hành quan thi hành án, Tòa án có thẩm quyền cơng nhận định trọng tài SAI ( Đ66,67 _LTM) Bài tập tình Bài tập 1: Tranh chấp việc thay đổi thành viên, triệu tập biểu Hội đồng thành viên công ty TNHH A, B, C D thỏa thuận thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn X để kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí với số vốn điều lệ tỷ đồng Cty X Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh K cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 10/07/2006 Theo Điều lệ cty thành viên thỏa thuận thơng qua A góp tỷ đồng, B, C, D người góp tỷ đồng Cũng theo điều lệ A làm Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên B làm fó giám đốc cty, C kế tốn trưởng Các nội dung khác Điều lệ tương tự Luật doanh nghiệp 2005 Đầu năm 2007, A với tư cách Chủ tịch hội đồng thành viên định triệu tập Hội đồng thành viên cty vào ngày 20/01/2007 để thơng qua báo cáo tài năm, kế hoạch fân chia lợi nhuận kế hoạch kinh doanh năm 2007 Giấy mời họp gửi đến tất thành viên trongg cty A có quyền triệu tập họp HĐTV không? Căn pháp lý? A có quyền triệu tập họp HĐTV (điểm c khoản điều 49 LDN) Do bất đồng điều hành cty với A, nên B không tham dự họp Hội đồng thành viên Việc làm B có hợp pháp không? Căn pháp lý? Việc làm B hợp pháp, B chiếm 20% vốn điều lệ cty Cuộc họp hợp lệ HĐTV tiến hành có số thành viên dự họp đại diện 75% vốn điều lệ nên vắng mặt B không ảnh hưởng đến họp (khoản điều 51 LDN) D bận công tác xa nên gọi điện thoại báo vắng mặt, qua ủy quyền cho A bỏ fiếu cho D ủy quyền cho A qua điện thoại không? Căn pháp lý? D uỷ quyền cho A qua điện thoại, việc uỷ quyền phải văn (khoản điều 48 LDN) Ngày 20/01/2007, A C tiến hành họp Hội đồng thành viên bỏ fiếu thông qua báo cáo tài hàng năm cty, kế hoạch fân chia lợi nhuận 2006và kế hoạch kinh doanh năm 2007.Cuộc họp có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? Cuộc họp khơng hợp pháp họp lần nên không đủ tỷ lệ (khoản điều 51 LDN) Sau họp Hội đồng thành viên, B gửi văn tới thành viên khác cty, fản đối kế hoạch fân chia lợi nhuận kế hoạch kinh doanh năm 2007 vừa thông qua Quan hệ B thành viên khác trở nên căng thẳng Trước tình hình này, A lại gửi đơn triệu tập họp Hội đồng thành viên vào ngày 10/03/2007 với mục đích nhằm giải số vấn đề fát sinh cty, giấy triệu tập A khơng gửi cho B, cho có gửi B cung khơng tham dự Việc A khơng gửi giấy triệu tập cho B có hợp pháp không? Căn pháp lý? Việc A không gửi giấy triệu tập cho B không hợp pháp (khoản điều 50 LDN) Tại họp Hội đồng thành viên, A, C, D biểu thông qua việc khai trừ B khỏi cty giảm số vốn điều lệ tương ứng với fần vốn góp B, hoàn trả fần vốn cho B Quyết định khai trừ HĐTV có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? Quyết định khai trừ B khơng hợp pháp vi phạm quy định thủ tục triệu tập họp (khoản điều 50 LDN) Quyết định với Biên họp Hội đồng thành viên ngày 10/03/2007 gửi cho B gửi lên Fòng Đăng ký kinh doanh tỉnh K Phòng ĐKKD vào biên họp thành viên cty X để cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi với nội dung giảm số thành viên từ người trước xuống người, giảm vốn điều lệ cty tỷ đồng Việc làm Phòng ĐKKD có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? - Nếu Biên họp thành viên rõ việc A không gửi giấy triệu tập họp cho B: Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD hợp pháp (vì họp đủ tỷ lệ vốn điều lệ theo khoản điều 51 LDN) - Nếu Biên họp thành viên thể rõ việc A không gửi giấy triệu tập họp cho B: Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD khơng hợp pháp (vì họp vi phạm quy định thủ tục triệu tập họp khoản điều 50 LDN) Nhận định này, B làm đơn kiện lên Tòa án nhân dân thành fố K yêu cầu bác họp Hội đồng thành viên khơng hợp fáp; kiên cty khai trừ B, kiện Fòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi cho Cty X Anh, chị giải vụ việc trên? - Việc B kiện cty: hợp pháp họp HĐTV sai B thành viên cty, có quyền nghĩa vụ thành viên theo quy định PL - Việc B kiện quan ĐKKD: + Rơi vào trường hợp thứ nhất: không hợp pháp, B không thành viên cty, cty trả lại phần vốn góp + Rơi vào trường hợp thứ 2: hợp pháp, B thành viên cty BÀI TẬP 2: TRANH CHẤP VỀ CHỦ THỂ GĨP VỐN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GĨP VỐN VÀO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Hải, Hồng Công tham gia thành lập công ty TNHH Vinh Quang vào tháng 07 năm 2006, ngành nghề kinh doanh sản xuất mua bán đồ nhựa với số vốn điều lệ tỷ đồng Hải vốn nhân viên Công ty TNHH khác, Hồng chủ doanh nghiệp tư nhân, Cơng nhân viên hợp đồng Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Y Trong thỏa thuận góp vốn, bên thỏa thuận Hải góp vốn 500 triệu đồng (chiếm 25% vốn điều lệ), Hồng góp vốn tỷ đồng (chiếm 50% vốn điều lệ) Cơng góp vốn 500 triệu đồng (chiếm 25% vốn điều lệ) Trong Điều lệ thành viên soạn thảo trí thơng qua Hồng giữ chức Giám đốc Cơng ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Các nội dung khác Điều lệ tương tự quy định Luật Doanh nghiệp Việc góp vốn thành viên cơng ty có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? Việc góp vốn thành viên hợp pháp, thành viên khơng thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý DN (khoản 1, điều 13 LDN) Sau Công ty TNHH Vinh Quang vào họat động tháng, thành viên ký kết hợp đồng với Dương, thành viên thỏa thuận kết nạp Dương làm thành viên Cơng ty Tài sản góp vốn Dương ô tô tải bên định giá 300 triệu đồng Do khó khăn việc làm thủ tục chuyển sở hữu ô tô sang cho Công ty, giấy tờ xe ô tô lại đứng tên vợ chồng Dương nên tất thành viên thỏa thuận thuận lợi chuyển sở hữu làm thủ tục đăng ký theo quy định Công ty định chi 100 triệu đồng để sữa chữa xe ô tô mang tên Công ty TNHH Vinh Quang Chiếc xe ô tô sơn tên lô gô Công ty TNHH Vinh Quang Dương trở thành thành viên hợp pháp công ty chưa? Căn pháp lý? Dương trở thành thành viên hợp pháp cty, thành viên cty chịu trách nhiệm phạm vi phần vốn cam kết góp (điểm b khoản điều 38 LDN) Thời gian để Dương làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe ô tô sang cho cty không 36 tháng, kể từ ngày cty cấp Giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung thành viên (khoản điều NĐ102) Nếu hết thời hạn mà Dương chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang cho cty: Dương khơng thành viên cty Sau thời gian họat động, Công ty kinh doanh thua lỗ xảy tranh cãi thành viên phương án kinh doanh Cơng ty Khơng lòng với tranh cãi trên, lần giao hàng Dương giữ lại 100 triệu đồng tiền hàng Công ty tuyên bố lợi nhuận đáng hưởng mình, sau tun bố rút khỏi Cơng ty đơn phương rút lại xe ô tô Dương có hưởng khoản lợi nhuận khơng?Vì sao? - Nếu thời hạn cam kết góp, Dương thành viên cty, có quyền hưởng lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh cty Nhưng lợi nhuận Dương chia Hội đồng thành viên định (điểm g khoản điều 47 LDN) Việc Dương giữ lại 100 triệu đồng tiền hàng sai - Nếu hết thời hạn cam kết mà Dương chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang cty: Dương khơng thành viên cty nên khơng có quyền hưởng lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh cty Hồng nộp đơn tòa với tư cách người đại diện theo pháp luật Cơng ty kiện đòi Dương xe tơ tài sản Công ty 100 triệu đồng mà Hồng cho Dương chiếm đọat Công ty Hồng có quyền khới kiện khơng? Việc xử lý tài sản xe ôtô, 100 triệu tiền nâng cấp xe, 100 triệu tiền Dương nắm giữ thực nào? Hồng có quyền khởi kiện Dương Toà việc xử lý tài sản thực sau: - Nếu thời hạn cam kết, Dương thành viên cty, Hồng khởi kiện với tư cách đại diện cho cty, vụ kiện tranh chấp cty thành viên cty Chiếc ô tô tài sản cty nên Dương phải trả cho cty, tiền nâng cấp xe thiệt hại cty, 100 triệu đồng tiền hàng Dương phải trả lại cho cty mà không phép chiếm đoạt - Nếu hết thời hạn cam kết mà Dương chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, Dương không thành viên cty Cty khơng có quyền đòi Dương xe tơ, có quyền đòi 100 triệu khoản tiền nâng cấp xe 100 triệu tiền Dương chiếm đoạt Lúc này, việc khởi kiện kiện dân sự, công ty với tư cách pháp nhân kiện cá nhân Dương Dương nộp đơn tòa kiện Công nhân viên Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Y lại tham gia thành lập góp vốn vào Cơng ty TNHH việc Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Y cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH Vinh Quang vi phạm pháp luật Ngoài ra, Dương cho Hồng chủ doanh nghiệp tư nhân nên khơng có quyền tham gia sáng lập, góp vốn điều hành công ty TNHH Các thành viên có quyền góp vốn vào cơng ty khơng? Căn pháp lý? Các thành viên có quyền góp vốn vào cty, vì: họat động kinh doanh Cơng ty năm qua phương hướng kinh doanh Công ty năm tới trao phần thưởng cho nhân viên xuất sắc Việc tổ chức họp tổng kết có mang tính chất bắt buộc hay khơng? Nếu tổ chức họp mà không tổ chức họp ĐHĐCĐ hàng năm có hợp pháp khơng, pháp lý? - Việc tổ chức họp tổng kết khơng mang tính bắt buộc - Nếu tổ chức họp tổng kết mà không tổ chức họp ĐHĐCĐ hàng năm khơng hợp pháp (khoản điều 97 LDN) Trong trình hoạt động từ cuối năm 2006, Hội đồng quản trị Công ty định chia cổ tức lần cho cổ đông (lần thứ vào tháng – 2007, lần vào tháng 07-2007 lần vào tháng 3-2008) Đầu năm 2008, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển họat động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty định mua thiết bị máy chuyên dụng phục vụ cho họat động kinh doanh Công ty trị giá 3,5 tỷ đồng (tổng giá trị tài sản Công ty thời điểm theo sổ sách kế toán tỷ đồng) Các định HĐQT có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? - Quyết định chia cổ tức cho cổ đơng: sai thẩm quyền HĐQT có quyền kiến nghị mức cổ tức trả (điểm n khoản điều 108 LDN), khơng có quyền chia cổ tức - Quyết định mua tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản cty: sai thẩm quyền, quyền định thuộc ĐHĐCĐ (điểm d khoản điều 96 LDN) Nhằm phát hành thêm cổ phần mới, tăng vốn điều lệ, tiến hành sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài năm 2007 kế hoạch kinh năm 2008, Công ty Cổ phần XYZ định triệu tập họp Đại Hội cổ đông thứ hai sau họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25-092006) Do cơng ty Cổ phần XYZ có nhiều đơn vị kinh doanh trực thuộc nên ngày 08-03-2008, Hội đồng quản trị Công ty gửi cho qiản lý trưởng đơn vị thông báo kế hoạch họp Đại Hội đồng cổ đông yêu cầu đơn vị kinh doanh tiến hành họp để cử đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đơng tồn Cơng ty Đồng thời, Hội đồng quản trị gửi cho quản lý trưởng đơn vị dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty để đơn vị kinh doanh tổ chức thảo luận trước Ngày 12-03-2008, Cơng ty có văn thơng báo đến đơn vị việc “triệu tập Đại hội đại biểu cổ đơng” tồn Cơng ty ngày 15-03-2008 Việc thơng báo họp ĐHĐCĐ HĐQT đại biểu có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? Việc thông báo họp ĐHĐCĐ HĐQT đại biểu khơng hợp pháp, giấy mời họp phải gửi đến tất cổ đơng có quyền dự họp thời hạn quy định (khoản điều 100 LDN) Tại họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15-03-2008, chủ tọa họp (là chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo tổng kết năm 2007, phương hướng kinh doanh năm 2008, Điều lệ sửa đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu Sau đó, chủ tọa họp tiến hành lấy biểu cổ đông tham dự họp lần tất vấn đề nêu Việc lấy biểu có hợp pháp khơng? Căn pháp lý? Việc biểu khơng hợp pháp, phải thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình (khoản điều 103 LDN) Theo Nghị công bố họp biểu thông qua, vốn điều lệ công ty nâng từ 1,5 tỷ đồng lên tỷ đồng, tất cổ phiếu chào bán nội cho cổ đông Công ty Các cổ đông mua thêm số cổ phiếu cao nhỏ số cổ phần có cổ đơng (theo tỷ lệ 1-1) Mỗi thành viên Hội đồng quản trị quyền mua số cổ phiếu tương đương 6% vốn điều lệ) Nghị có hợp pháp khơng? Vì sao? Nghị hợp pháp thủ tục nội dung hợp pháp, cổ đơng ưu tiên mua cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông cổ đông cty (điểm c khoản điều 79 LDN) Đối với thành viên HĐQT, thành viên cá nhân phải sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý KD ngành nghề KD chủ yếu cty tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định Điều lệ cty (điểm b khoản điều 110 LDN) Ở đây, Điều lệ cty quy định thành viên HĐQT phải sở hữu số cổ phiếu tương đương 6% vốn điều lệ nghị hợp pháp Bản điều lệ (được họp ngày 15-03-2008 thông qua) có số điểm sửa đổi Điều 17 Điều lệ quy định: “Đại hội đồng cổ đông Đại hội đại biểu Cổ đông quan định cao Công ty Cổ phần XYZ” Điều 20 Điều lệ quy định: “Trong trường hợp Công ty tổ chức đại hội đại biểu cổ đơng cổ đơng sỡ hữu cổ phần chiếm 1% vốn điều lệ đại biểu đương nhiên Các cổ đông khác tự tập hợp thành nhóm để có phiếu đủ tiêu chuẩn 1% vốn điều lệ để cử người họp” Điều 23 điều lệ quy định: “Tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản trị phải sở hữu 6% tổng số vốn điều lệ trở lên” Các quy định điều lệ có hợp pháp không? Căn pháp lý? - Điều 17 quy định bất hợp pháp, CTCP tổ chức ĐHĐCĐ, không tổ chức ĐHĐBCĐ (điều 95 LDN) - Điều 20 quy định bất hợp pháp, cổ đơng CTCP cổ đông phổ thông nên có quyền tham dự ĐHĐCĐ (điểm a khoản điều 79 LDN) - Điều 23 quy định hợp pháp, Điều lệ cty có quyền quy định tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT (điểm b khoản điều 110 LDN) Do bất đồng với Hội đồng quản trị điều hành, quản lý Công ty, không đồng ý với kế hoạch phát hành cổ phiếu Điều lệ sửa đổi, nhóm 10 cổ đơng Cơng ty Cổ phần XYZ gửi đơn lên Tòa án nhân dân thành phố K kiện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ Tòa kinh tế, Tòa án nhân dân thành phố K thụ lý hồ sơ đưa vụ án xét xử TAND thành phố K có thẩm quyền thụ lý vụ án không? Căn pháp lý? TAND thành phố K thụ lý vụ án thẩm quyền, tranh chấp cổ đơng cty cty liên quan đến hoạt động cty (khoản điều 29 BL tố tụng dân sự) Phần tập khơng có đáp án Đ/S giải thích Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa theo qui định pháp luật thời điểm bên mua nhận hàng hóa từ bên bán Bên đại diện quan hệ Đại diện cho thương nhân làm đại diện cho nhiều thương nhân khác Trong trường hợp hợp đồng không quy định cụ thể, bên bán phải chịu trách nhiệm khiếm khuyết hàng hóa sau giao hàng cho bên mua Tất hàng hố lưu thơng hợp pháp uỷ thác mua bán Khơng gia cơng hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh Thương nhân giải tranh chấp trọng tài thương mại khơng có thỏa thuận trước hợp đồng Sau tuyên bố kết thúc đấu giá, người mua hàng không quyền từ chối mua hàng trường hợp Các bên có quyền tự thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài luật áp dụng để giải tranh chấp Hợp đồng gia công thương mại thể hình thức văn bản, lời nói hành vi cụ thể 10 Phán trọng tài thương mại có tính cưỡng chế thi hành 11 Kết đấu thầu văn xác nhận hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bên mời thầu bên thắng thầu 12.Nếu bên lựa chọn phương thức trọng tài khơng áp dụng phương thức giải tranh chấp khác 13 Nêu nhận xét khẳng định sau: 14.Mọi chủ thể kinh doanh thương nhân 15 Vốn công ty cổ phần chia thành phần gọi cổ phần 16 Nêu nhận xét khẳng định sau: 17 Mỗi cá nhân phép thành lập doanh nghiệp tư nhân 18 Các thành viên hợp danh có quyền thảo luận biểu vấn đề quản lý công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào cơng ty 19 Nêu nhận xét khẳng định sau: 20 Người lao động doanh nghiệp tư nhân góp vốn vào doanh nghiệp tư nhân, chia lợi nhuận doanh nghiệp kinh doanh có lãi thực nghĩa vụ tài với nhà nước 21 Chủ sở hữu công ty TNHH thành viên không quyền chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty cho người khác 22 Giám đốc công ty hợp danh phải thành viên công ty hợp danh 23 Tất thành viên cơng ty hợp danh có quyền đại diện cho công ty để thực hoạt động kinh doanh 24 Cơng ty cổ phần phải có cổ đông sáng lập trường hợp 25 Thành viên công ty TNHH thành viên trở lên tự chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty cho người khác Bài tập tình Bài số 1: A, B, C D thành lập cơng ty cổ phần Thái Bình kinh doanh sản xuất đồ gỗ, nội thất với số vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng, chia thành 350.000 cổ phần Trong có 200.000 cổ phần phổ thông, 100.000 cổ phần ưu đãi biểu 50.000 cổ phần ưu đãi cổ tức Hãy nhận xét kiện sau đây: Các cổ đông sáng lập đăng ký mua toán đủ tiền mua 200.000 cổ phần tương đương với tỷ đồng A đăng ký mua 50.000 cổ phần phổ thông, 20.000 cổ phần ưu đãi biểu Nhưng hết thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty cấp GCNĐKDN, A toán 30.000 cổ phần phổ thông 20.000 cổ phần ưu đãi biểu B sở hữu 30.000 cổ phần phổ thông, 40.000 cổ phần ưu đãi biểu 10.000 cổ phần ưu đãi cổ tức B muốn chuyển nhượng toàn cổ phần cho người khác C sở hữu 20.000 cổ phần phổ thông C đề nghị công ty chuyển đổi toàn cổ phần thành cổ phần ưu đãi biểu cơng ty khơng chấp nhận, C yêu cầu công ty mua lại cổ phần Bài số 2: A, B, C, D dự định thành lập doanh nghiệp có trụ sở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với ngành nghề kinh doanh là: kinh doanh bất động sản môi giới kết có yếu tố nước ngồi Nguyện vọng họ doanh nghiệp thành lập phải đáp ứng yêu cầu sau: - Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; - Hạn chế người thâm nhập vào doanh nghiệp với tư cách thành viên; - Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn nghĩa vụ tài doanh nghiệp doanh nghiệp bị phá sản; Anh, chị tư vấn cho A, B, C, D: Loại hình doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu họ phù hợp với quy định pháp luật hành Giả sử sau doanh nghiệp thành lập, A dự định thu hồi tồn phần vốn góp vào doanh nghiệp để đầu tư kinh doanh vào dự án khác A có thực dự định khơng? Vì sao? Sau thời hạn cam kết góp vốn lần cuối, C chưa góp đủ vốn, thành viên lại có quyền định khai trừ tư cách thành viên C không? Tại sao? Bài số 3: Hiền, Nhung, Minh, Ánh người không thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo pháp luật hành Họ rủ thành lập CTTNHH Sao Mai chuyên sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng Các sáng lập viên dự định góp vốn sau: - Hiền góp số tiền cho cơng ty th nhà phố Bạch Mai (Hà Nội) làm trụ sở giao dịch 10 năm - Nhung góp số máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động kinh doanh công ty - Minh góp la Mỹ tương đương 700 triệu VND - Ánh góp 200 triệu đồng tiền mặt Sau cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên tiến hành góp vốn vào công ty theo quy định pháp luật Để định giá tài sản góp vốn Hiền Nhung, thành viên lập hội đồng định giá trí: - Định giá số tiền thuê nhà phố Bạch Mai (Hà Nội) Hiền để công ty sử dụng vòng 10 năm tỷ đồng (giá thuê nhà 100 triệu đồng/năm) - Định giá tài sản góp vốn Nhung 400 triệu đồng, giá thị trường tài sản khoảng 200 triệu đồng Nhung làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang cho công ty Minh cam kết góp la Mỹ tương đương 700 triệu VND, thực tế góp 500 triệu đồng; số vốn lại (tương đương 200 triệu đồng) thành viên trí để Minh góp vòng năm kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Yêu cầu: Căn vào pháp luật hành, cho biết: a Các thành viên cơng ty góp vốn loại tài sản có hợp pháp khơng? Tại sao? b Trách nhiệm thành viên việc định giá khơng xác giá trị tài sản góp vốn Nhung? Phần chênh lệch giá trị tài sản góp vốn Nhung định giá giá thị trường xử lý nào? c Việc thành viên cơng ty đồng ý cho Minh góp số vốn lại (200 triệu đồng) có hợp pháp khơng? Nếu Minh khơng góp đủ số vốn theo thời hạn cam kết xử lý nào? d Xác định vốn điều lệ CTTNHH Sao Mai tỷ lệ phần vốn góp thành viên Bài số 4: An, Bình, Minh góp vốn thành lập CTTNHH Đại Dương năm 2009 An góp ngơi nhà đứng tên mình, lúc trị giá tỷ; Bình góp máy móc thiết bị, trị giá tỷ; Minh góp tiền mặt tỷ CTTNHH Đại Dương làm ăn tốt, hoạt động khoản nợ thực nghiêm chỉnh, lợi nhuận thành viên chia tương ứng với tỷ lệ vốn góp (tất góp thật, khơng cam kết) Tuy nhiên, nhà mà An dùng làm tài sản góp vốn đứng tên An, thành viên thỏa thuận công ty yêu cầu An phải chuyển quyền sở hữu cho cơng ty, thực tế công ty chưa yêu cầu Vào ngày đẹp trời năm 2013, An có ngồi với luật sư luật sư tư vấn rằng: vậy, lâu An người bị thiệt thòi nhất, quyền lợi An cơng ty tương ứng với giá trị nhà tỷ, đến thời điểm tại, nhà An tăng giá lên đến 10 tỷ An thấy lời tư vấn có lý nên đến CT yêu cầu Bình Minh: - Hoặc phải cho An rút nhà ra, nộp vào CT tỷ tiền mặt tương ứng với giá trị phần vốn góp lâu An; - Hoặc phải sửa phần vốn góp An 10 tỷ tương tương với giá trị nhà, tỷ lâu Bình Minh khơng đồng ý u cầu An, An làm đơn Tòa án yêu cầu giải tranh chấp công ty thành viên công ty liên quan đến tài sản góp vốn Ở Tòa, An nói tài sản mình, giấy tờ ngơi nhà đứng tên An khơng mang tên CT, đó, An có quyền yêu cầu Yêu cầu: a Khái qt thủ tục góp vốn vào cơng ty b Xác định tư cách thành viên An c Nêu cách thức giải vụ việc Bài số 5: An, Bình Cường thành lập cơng ty trách nhiệm hữu hạn An Thắng có ngành nghề kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng, trụ sở Hà Nội Các thành viên dự định góp vốn sau: Ơng An góp 500 triệu tiền mặt, ơng Bình góp nhà (được định giá 1,2 tỷ) để làm trụ sở công ty, ông Cường góp xe tơ Innova (được định giá 700 triệu) để làm xe chuyên dụng công ty a Với loại tài sản trên, thủ tục góp vốn thành lập cơng ty An, Bình Cường thực nào? b Tháng 12/2012, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Thắng thành lập Theo Điều lệ công ty, An giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật, Bình chủ tịch Hội đồng thành viên Các vấn đề khác Điều lệ quy định theo Luật doanh nghiệp (2005) Sau thời gian giữ chức vụ giám đốc, ông An điều hành yếu kém, Chủ tịch Hội đồng thành viên định bãi nhiệm An, đồng thời bổ nhiệm ông Cường làm giám đốc công ty Căn vào quy định pháp luật hành, em nhận xét tính pháp lý định nói ? Ơng Cường bị tai nạn đột ngột qua đời, người thừa kế có vợ (đang giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Cơng Thương thành phố Hà Nội) gái tuổi Hỏi phần vốn góp ơng Cường xử lý nào? Bài số 6: Hồng Sỏn, Văn Mẹo, Tài Anh người bạn có ý định tham gia thành lập công ty TNHH để kinh doanh Hồng Sỏn thành viên công ty TNHH, Văn Mẹo chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân Tài Anh bảo vệ cổng số 6B Hoàng Diệu, Hà Nội - Bộ Kế hoạch Đầu tư Họ dự định lấy tên công ty “Thời gian bạc” với nghành nghề kinh doanh sản xuất mua bán đồ chơi nhựa cho trẻ em với số vốn điều lệ tỷ 1: Anh, chị có ý kiến tư cách chủ thể người tham gia thành lập công ty 2: người băn khoăn với ngành nghề kinh doanh dự định cơng ty, họ có cần xin giấy phép khác quan quản lý nhà nước khơng? 3: Tên cơng ty có hợp pháp không? 4: Anh, chị tư vấn thực hồ sơ hồn chỉnh để đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu Bài sô 7: Hưng, Tuấn Anh, Cường, Hiếu (là cá nhân có quốc tịch Việt Nam) dự kiến thành lập 01 cơng ty TNHH có vốn điều lệ tỷ đồng Ngày 04/9/2008, công ty thành lập với tên gọi Công ty TNHH Hừng Sáng với thành viên mức vốn cam kết góp sau: Tên Tổng giá trị vốn góp (đồng) Phần vốn góp Hưng 200 20% Cường 400 40% Tuấn Anh 300 30% Hiếu 100 10% Do gặp khó khăn tài chính, Cường khơng có tiền mặt để góp vốn vào Hừng Sáng theo cam kết nên đề nghị góp vốn 01 oto Vios có giá trị tương đương với số vốn cam kết 1: Hãy tư vấn cho Hừng Sáng thủ tục để hợp pháp hóa thay đổi loại tài sản góp vốn Cường 2: Đến thời điểm thực cam kết góp vốn, Cường thức thơng báo việc khơng góp vốn theo cam kết, từ chối tiếp tục tham gia kinh doanh Hừng Sáng Hãy tư vấn phương án xử lý phần vốn khơng Cường đóng góp Sau phương án xử lý phần vốn góp thực hiện, Cường có tư cách thành viên Hừng Sáng khơng? 3: Khơng có tiền mặt trả nợ tỷ đồng cho Thịnh theo hợp đồng mua bán nhà chung cư, Tuấn Anh dự kiến sử dụng phần giá trị phần vốn góp Hừng Sáng để trừ nợ Tuy nhiên, Hưng – giám đốc, người đại diện theo pháp luật Hừng Sáng không đồng ý cho Tuấn Anh thực giao dịch Tuấn Anh thực dự định hay khơng? Nếu Tuấn Anh cố tình thực dự định Hừng Sáng có quyền từ chối tư cách thành viên Thịnh hay không? 4: Do phải tham dự khóa đào tạo kéo dài 40 ngày thương mại quốc tế Nhật, Hưng làm văn ủy quyền cho Tuấn – trưởng phòng kinh doanh Hừng Sáng để thực quyền nghĩa vụ thời gian Hưng vắng mặt Tuy nhiên, Điều lệ Hừng Sáng quy định: “Trường hợp người đại diện theo pháp luật Công ty vắng mặt Việt Nam 30 ngày phải ủy quyền văn cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty để thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật” Văn ủy quyền Hưng cho Tuấn có hợp pháp khơng? Vì sao? 5: Giả sử Chủ tịch Hội đồng thành viên Hừng Sáng học Nhật Điều lệ không quy định cụ thể trường hợp Hãy tư vấn cho Hừng Sáng phương án giải trường hợp này? 6: Do nhu cầu hoạt động kinh doanh, Hừng Sáng muốn huy động vốn để mua thêm máy móc đại Hội đồng thành viên trí với phương án Tư vấn phương thức huy động vốn cho Hừng Sáng? 7: Khơng có tiền mặt trả nợ tỷ đồng cho Thịnh theo hợp đồng mua bán nhà chung cư, Tuấn Anh dự kiến sử dụng phần giá trị phần vốn góp Hừng Sáng để trừ nợ Tuy nhiên, Hưng – giám đốc, người đại diện theo pháp luật Hừng Sáng không đồng ý cho Tuấn Anh thực giao dịch Tuấn Anh thực dự định hay khơng? Nếu Tuấn Anh cố tình thực dự định Hừng Sáng có quyền từ chối tư cách thành viên Thịnh hay khơng? 8: Do phải tham dự khóa đào tạo kéo dài 40 ngày thương mại quốc tế Nhật, Hưng làm văn ủy quyền cho Tuấn – trưởng phòng kinh doanh Hừng Sáng để thực quyền nghĩa vụ thời gian Hưng vắng mặt Tuy nhiên, Điều lệ Hừng Sáng quy định: “Trường hợp người đại diện theo pháp luật Công ty vắng mặt Việt Nam 30 ngày phải ủy quyền văn cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty để thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật” Văn ủy quyền Hưng cho Tuấn có hợp pháp khơng? Vì sao? 9: Giả sử Chủ tịch Hội đồng thành viên Hừng Sáng học Nhật Điều lệ không quy định cụ thể trường hợp Hãy tư vấn cho Hừng Sáng phương án giải trường hợp này? 10: Do nhu cầu hoạt động kinh doanh, Hừng Sáng muốn huy động vốn để mua thêm máy móc đại Hội đồng thành viên trí với phương án Tư vấn phương thức huy động vốn cho Hừng Sáng? Bài số 8: Công ty CP bánh kẹo An Khánh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 20/3/2007 Phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội với số vốn điều lệ tỷ VNĐ, có cổ đơng: - Cơng ty TNHH thực phẩm Đô Thành nắm phần vốn tỷ, uỷ quyền cho ông Thành đại diện quản lý phần vốn góp vào CTCP An Khánh; - Ơng Bình nắm phần vốn góp 500 triệu - Ơng Chiến nắm phần vốn góp 500 triệu, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Do nhận thấy tình hình kinh doanh khó khăn, ngày 15/6/2012 CTCP An Khánh gửi thư xin chậm thực nghĩa vụ toán với nghĩa vụ tài chính: - Trả nợ lương cho người lao động tháng liên tiếp (tháng tháng 6) với tổng số tiền 230 triệu; - Trả nợ CTCP Hương Việt tiền hợp đồng mua hương liệu 650 triệu (thời hạn toán thoả thuận hợp đồng ngày 21/6/2012); - Trả tiền thuê xưởng Quý Quý năm 2012 tổng số tiền 120 triệu, hạn tốn 20/7/2012 a Cơng ty cổ phần An Khánh lâm vào tình trạng phá sản theo quy định Luật phá sản (2004) chưa? Giải thích? b Những chủ thể có thẩm quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Công ty CP An Khánh? c Cơ quan có thẩm quyền thụ lý đơn? Điều kiện để quan có thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? d Giả sử: Ngày 20/8/2012, quan có thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; ngày 18/9/2012 quan có thẩm quyền định mở thủ tục phá sản Nhận xét tính hợp pháp giao dịch sau CTCP An Khánh: Ngày 1/9/2012, CTCP An Khánh tiến hành toán nợ cho CTCP Hương Việt Ngày 20/9/2013, CTCP An Khánh tiến hành bán số máy đóng gói công nghiệp Ngày 21/9/2013, CTCP An Khánh tiến hành trả lương cho người lao động Bài số 9: CTCP Chiến Thắng, Ơng Bình, bà Lan mong muốn thành lập Cơng ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên kinh doanh xuất mây tre đan, vốn điều lệ tỷ VNĐ, dự định đặt tên Mây Việt Trong đó, tỷ lệ góp vốn CTCP Chiến Thắng, Ơng Bình Bà Lan 2tỷ 250 triệu; 750 triệu tỷ a Hãy tư vấn thủ tục thành lập công ty cho chủ đầu tư trên? b CTTNHH Mây Việt nhận GCNĐKDN vào ngày 2/3/2012, bà Lan giữ vị trí Giám đốc Bên cạnh đó, Bà Lan chủ sở hữu Công ti TNHH thành viên Hoa Lan Ngày 6/7/2012, Công ti TNHHMTV Hoa Lan bị tuyên bố phá sản Xác định tư cách thành viên tư cách đảm nhiệm chức danh Giám đốc CTTNHH Mây Việt Bà Lan? Nêu cách giải tình này? Sau thời gian kinh doanh không hiệu quả, CTTNHH Mây Việt có ý định giải thể Cơng ty phải thực thủ tục gì? Bài số 10: Cơng ty A (trụ sở Hà Nội) kinh doanh đồ thủ cơng mỹ nghệ, muốn có diện thị trường miền Trung để dần mở rộng hoạt kinh doanh đây, song không muốn mở chi nhánh hay văn phòng đại diện băn khoăn vấn đề kinh phí hạn chế Tư vấn cho công ty A giải pháp tiết kiệm để thực ý định Trong trường hợp này, tư vấn cho Công ty A lựa chọn loại hợp đồng phù hợp, trình bày đặc điểm pháp lý hợp đồng Phân tích để thấy rõ, Cơng ty B, đối tác ký kết hợp đồng với Công ty A quan hệ thương mại đây, có cần thiết phải có đăng ký kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ hay khơng? Tại sao? Phân tích phạm vi trách nhiệm công ty B công ty A khách hàng (nếu có) Bài số 11: A ký hợp đồng bán hàng cho B Hãy làm rõ: Khi hợp đồng chịu điều chỉnh Luật Thương mại năm 2005? Nêu nội dung tranh chấp phát sinh hợp đồng mà bắt buộc phải sử dụng Bộ Luật Dân năm 2005 làm sở giải tranh chấp? Khi hợp đồng khơng có thỏa thuận địa điểm giao hàng, việc xác định vi phạm hợp đồng bên thực nào? Để tránh khả hợp đồng vơ hiệu người khơng có thẩm quyền đại diện ký kết, cần lưu ý vấn đề pháp lý nào? Bài số 12: Công ty Hồng Hà chuyên kinh doanh mặt hàng điện tử Tháng năm 2013, Công ty Hồng Hà ký hợp đồng giao đại lý số 18/HĐĐL cho Công ty Sơn Tùng với số điều khoản sau: - Công ty Sơn Tùng chịu trách nhiệm bán tồn 10.000 tivi nhãn hiệu FTV cho cơng ty Hồng Hà với giá giao đại lý 2.200.000 VNĐ/1 - Cơng ty Sơn Tùng phải tốn 90% tiền hàng thời điểm nhận hàng Công ty Sơn Tùng chốt giá bán sản phẩm thị trường; - Công ty Hồng Hà giao đại lý địa bàn Hà Giang mặt hàng tivi FTV cho công ty Sơn Tùng; - Để thực hoạt động bán hàng, công ty Hồng Hà tiến hành chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng địa bàn tỉnh phía Bắc có Hà Giang với tổng giá trị giải thưởng 10 tỷ đồng; Câu hỏi: a Xác định hình thức đại lý theo hợp đồng số 18/HĐĐL b Cơng ty Hồng Hà có thỏa thuận, quyền sở hữu hàng hóa chuyển cho công ty Sơn Tùng công ty Sơn Tùng nhận hàng hóa Nhận xét thỏa thuận c Sau bán 5.000 tivi, mưa bão, kho cơng ty Sơn Tùng bị ngập, tồn số hàng 5.000 tivi lại bị hỏng hồn tồn Xác định trách nhiệm bên trường hợp d Để thực chương trình khuyến mại, cơng ty Hồng Hà cần làm thủ tục Xử lý trường hợp, sau kết thúc chương trình khuyến mại, số lượng giải thưởng có người bốc thăm trúng tỷ đồng Bài số 13: Tháng 01/2012, giám đốc công ty cổ phần A ký hợp đồng mua 1000 gạo (giá: 10.000 đồng/kg) với giám đốc công ty cổ phần B Đến thời hạn giao hàng, công ty B không giao hàng cho công ty A Do đó, cơng ty A khơng thực hợp đồng với đối tác bị đối tác phạt vi phạm 200 triệu đồng Công ty A gửi thông báo yêu cầu công ty B bồi thường thiệt hại 500 triệu đồng chịu phạt 8% giá trị hợp đồng công ty B không chấp thuận Công ty A định khởi kiện Tòa án Phân tích điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực Biết: Trong hợp đồng bên có thỏa thuận trọng tài sau: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng giải trọng tài thương mại theo quy định pháp luật Việt Nam hành.” Hãy nhận xét hiệu lực thỏa thuận trọng tài hợp đồng mua bán gạo nói bình luận quy định pháp luật Việt Nam hành hiệu lực thỏa thuận trọng tài Tòa án thụ lý đơn khởi kiện công ty A không? Vì sao? Phân tích pháp lý để xác định tính hợp pháp yêu cầu bồi thường thiệt hại phạt vi phạm công ty A Nếu yêu cầu bồi thường thiệt hại phạt vi phạm công ty A hợp pháp, xác định giá trị bồi thường thiệt hại phạt vi phạm mà công ty B phải chịu? Bài số 14: Tháng 11 năm 2011, giám đốc công ty cổ phần A ký hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa với giám đốc cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên B Theo hợp đồng, công ty A phải thực việc bán sữa chua công ty B sản xuất với giá thành sản phẩm công ty B ấn định Thời hạn đại lý năm từ ngày hợp đồng có hiệu lực Xác định điều kiện chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực (Nêu rõ ngành nghề kinh doanh mà công ty A công ty B phải đăng ký) Các bên có thỏa thuận hợp đồng quyền sở hữu hàng hóa chuyển giao cho công ty A từ thời điểm hàng hóa giao đến kho hàng cơng ty A Thỏa thuận bên có phù hợp quy định pháp luật hoạt động đại lý mua bán hàng hóa khơng? Vì sao? Một khách hàng sau mua sữa chua cửa hàng công ty A bị ngộ độc Công ty A hay công ty B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng? Tháng năm 2013, công ty A nhận đề nghị giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua công ty C Cơng ty A đồng thời đại lý cơng ty B cơng ty C khơng? Vì sao? Theo đề nghị công ty C, công ty A định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty B yêu cầu công ty B bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty A làm đại lý cho công ty B Anh (chị) nhận xét hành vi nói công ty A Bài số 15: Nhằm phục vụ cho việc điều hành dây truyền sản xuất, Công ty cổ phần Niềm Tin hoạt động lĩnh vực sản xuất bánh kẹo đặt mua 20 máy vi tính nhãn hiệu Lenovo H520S, giá 10.300.000 đồng/chiếc, bảo hành 12 tháng Cơng ty TNHH Uy Tín - chun kinh doanh mặt hàng thiết bị điện tử Tiền hàng trả séc chuyển khoản theo thỏa thuận Sau tháng sử dụng, có tới 10 số 20 máy tính mua Cơng ty Uy Tín gặp trục trặc vận hành Qua kiểm tra, cán chuyên môn xác định: tất máy máy qua sử dụng tân trang lại Do đó, Cơng ty Niềm Tin đòi hủy hợp đồng mua bán cách trả lại hàng cho Cơng ty Uy Tín lấy tiền Cơng ty Uy Tín khơng chấp nhận đòi hỏi cho bên mua Cơng ty Niềm Tin có nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa nhận hàng phải thông báo khiếm khuyết hàng hóa; họ chấp nhận đổi cho Cơng ty Niềm Tin 10 máy tính bị hỏng theo điều kiện bảo hành Câu hỏi: a Xác định hành vi vi phạm hợp đồng bên vi phạm? b Chế tài thương mại áp dụng trường hợp này? Bên bán thực nghĩa vụ bảo hành để khắc phục hậu trường hợp khơng? Vì sao? Bài số 16:Cơng ty A (Nhật Bản) công ty B (Việt Nam) ký kết với hợp đồng, theo đó, B tiến hành may lô hàng gồm 1000 áo sơ mi nam theo thiết kế quy cách A, A trả B thù lao Vải, phụ kiện để may áo sơ mi A giao cho B Do B khơng có đủ số máy móc nên thuê thêm 10 máy may C thời hạn từ 30/8 đến 30/10/2012 Ngày 20/10/2012 thời điểm B giao hàng cho A, người đại diện A kiểm tra chất lượng lô hàng kết luận không đạt tiêu chuẩn hợp đồng quy định B không đồng ý, B thuê tổ chức giám định, chứng thư giám định kết luận lô hàng đạt tiêu chuẩn Ngày 28/10, ảnh hưởng trực tiếp từ bão Sơn Tinh, nhà xưởng B bị sập, làm máy may thuê C bị hỏng a Xác định loại hợp đồng có hình thức hợp đồng? b Giá trị pháp lý chứng thư giám định trường hợp này? c Thiệt hại tài sản ảnh hưởng từ bão chịu trách nhiệm? Câu hỏi tự luận So sánh phạt vi phạm Luật thương mại 2005 với phạt vi phạm BLDS 2005 Nêu ý kiến em khác biệt quy định hai văn nói So sánh phạt vi phạm bồi thường thiệt hại Luật thương mại 2005 Trình bày cách hiểu em khái niệm "Vi phạm bản" theo quy định Khoản 13 Điều Luật Thương mại năm 2005 Phân biệt hai hình thức giải tranh chấp thương mại: hòa giải trọng tài thương mại Nêu điểm khác biệt doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh Anh, chị hiểu quy định: “Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm tồn tài sản hoạt động kinh doanh” Phân tích đặc điểm pháp lý cơng ty hợp danh Anh, chị giải thích rõ quy định thành viên hợp danh có nghĩa vụ: “Liên đới chịu trách nhiệm tốn hết số nợ lại công ty tài sản công ty không đủ để trang trải số nợ công ty” (Điểm đ khoản Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2005) Trình bày hiểu biết liên kết mơ hình nhóm cơng ty ... Đ66,67 _LTM) Bài tập tình Bài tập 1: Tranh chấp việc thay đổi thành viên, triệu tập biểu Hội đồng thành viên công ty TNHH A, B, C D thỏa thuận thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn X để kinh doanh... 1-Đ145LDN) 42 phòn đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khơng có thẩm quyền cấp giấy chững nhận đăng ký kinh doanh với nội dung “ kinh doanh ngành nghề mà pháp luật khơng cấm kinh doanh” ĐÚNG( hồ sơ ĐKKD... pháp BÀI TẬP 3: TRANH CHẤP VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU MỚI VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN Cơng ty Cổ phần XYZ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập luật kinh tế, Bài tập luật kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay