Hệ thống thanh toán bù trừ ACH

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:28

hệ thống thanh toán bù trừ ACH. ...............tại sao Việt Nam lai chưa có hệ thống này...........vậy tại Việt Nam có hệ thống nào tương tự hệ thống bù trừ ACH này khôngHệ thống ACH là hệ thống kết nối điện tử giữa các tổ chức tài chính với nhau để thực hiện chuyển tiền điện tử qua lại giữa các tổ chức tài chính này (tức cho phép ghi nợghi có tài khoản của khách hàng tại các tổ chức tài chính). ACH chủ yếu được sử dụng để xử lý thanh toán từ các doanh nghiệp cho các cá nhân. Ví dụ: ACH được sử dụng để thanh toán khoản tiền gửi trực tiếp cho thanh toán, cũng như các khoản thanh toán hưu trí và niên kim. Theo hướng ngược lại, các doanh nghiệp sử dụng khoản nợ ACH để trích xuất nhiều khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng của các cá nhân. Cũng có sự gia tăng sử dụng ACH đối với các khoản thanh toán phải trả từ một doanh nghiệp khác 1.Tìm hiểu hệ thống ACH Hệ thống ACH hệ thống kết nối điện tử tổ chức tài với để thực chuyển tiền điện tử qua lại tổ chức tài (tức cho phép ghi nợ/ghi có tài khoản khách hàng tổ chức tài chính) ACH chủ yếu sử dụng để xử lý toán từ doanh nghiệp cho cá nhân Ví dụ: ACH sử dụng để toán khoản tiền gửi trực tiếp cho toán, khoản toán hưu trí niên kim Theo hướng ngược lại, doanh nghiệp sử dụng khoản nợ ACH để trích xuất nhiều khoản toán từ tài khoản ngân hàng cá nhân Cũng có gia tăng sử dụng ACH khoản toán phải trả từ doanh nghiệp khác Hệ thống ACH cung cấp nhóm dịch vụ nhằm phục vụ rộng rãi thành phần kinh tế tham gia thị trường toán như: + Chính phủ: Thuế hồn thuế, dịch vụ thu phí cơng + Doanh nghiệp: Thanh tốn doanh nghiệp - doanh nghiệp, ủy nhiệm thu, trả lương cho nhân viên + Cá nhân: Thanh tốn loại hóa đơn, bảo hiểm, khoản vay mượn cá nhân dịch vụ có tính chất định kỳ Các thành phần tham gia vào việc xử lý giao dịch liên quan đến ghi nợ/ghi có tài khoản khách hàng bao gồm): - Bên gửi lệnh (Originator) cá nhân tổ chức khởi tạo lệnh toán tới hệ thống ACH theo thỏa thuận với bên nhận lệnh (Receiver) để yêu cầu ghi có ghi nợ tài khoản bên nhận lệnh; - Tổ chức tài gửi lệnh (ODFI) tổ chức tài với tư cách đại diện cho bên gửi lệnh ODFI tiếp nhận lệnh toán từ bên gửi lệnh, xử lý chuyển tiếp thông tin đến trung tâm vận hành hệ thống ACH; - Trung tâm vận hành hệ thống ACH tổ chức đại diện cho tổ chức tài chính, từ tổ chức tài tham gia gửi nhận thông tin giao dịch qua hệ thống ACH Trung tâm vận hành hệ thống ACH cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch ghi nợ ghi có đến tổ chức tài theo thỏa thuận văn hợp đồng - Tổ chức tài nhận lệnh (RDFI) tổ chức tài nhận lệnh trực tiếp gián tiếp từ trung tâm vận hành hệ thống ACH để phục vụ cho việc ghi có hay ghi nợ vào tài khoản Bên nhận lệnh; - Bên nhận lệnh (Receiver) cá nhân tổ chức có tài khoản ghi nợ ghi có Tổ chức tài nhận lệnh theo thoả thuận ký kết bên nhận lệnh Bên gửi lệnh - Bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba (Third Party) đơn vị trung gian tham gia vào việc xử lý giao dịch ghi có ghi nợ Việt Nam chưa có hệ thống ACH vì: Hệ thống tốn Việt Nam tình trạng kết nối chồng chéo bên tham gia, ngân hàng/tổ chức tài để thực việc tốn cho giao dịch phải trì nhiều hệ thống kết nối tới ngân hàng/tổ chức tài khác Điều bộc lộ số hạn chế sau: - Tốn nhiều nguồn lực để xây dựng, phát triển, trì quản lý vận hành, nâng cấp mạng lưới tốn, gây lãng phí nguồn lực tài nguyên quốc gia - Trường hợp có thay đổi nghiệp vụ, kỹ thuật, chế, sách, ngân hàng nhiều thời gian chi phí để chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống - Nguy rủi ro tiềm ẩn hoạt động toán cao ngân hàng/tổ chức tài - Các quan quản lý nhà nước gặp khó khăn việc quản lý hoạt động toán ngân hàng/tổ chức tài Việt Nam có hệ thống toán giá trị cao (IBPS) NHNN xây dựng, quản lý vận hành, cần có thêm hệ thống toán trừ tự động (ACH) giao dịch bán lẻ giá trị thấp ... nợ Việt Nam chưa có hệ thống ACH vì: Hệ thống tốn Việt Nam tình trạng kết nối chồng chéo bên tham gia, ngân hàng/tổ chức tài để thực việc toán cho giao dịch phải trì nhiều hệ thống kết nối tới... cho bên gửi lệnh ODFI tiếp nhận lệnh toán từ bên gửi lệnh, xử lý chuyển tiếp thông tin đến trung tâm vận hành hệ thống ACH; - Trung tâm vận hành hệ thống ACH tổ chức đại diện cho tổ chức tài... tổ chức tài chính, từ tổ chức tài tham gia gửi nhận thơng tin giao dịch qua hệ thống ACH Trung tâm vận hành hệ thống ACH cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch ghi nợ ghi có đến tổ chức tài theo thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống thanh toán bù trừ ACH, Hệ thống thanh toán bù trừ ACH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay