Hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây mía nhiều tác giả, 67 trang

67 17 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:24

Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh hoà bình hớng dẫn chuyển giao tiến kỹ thuật mía chi cục Bảo vệ thực vật Tháng năm 1999 nội dung cho kú huÊn luyÖn Kú thø nhÊt: - Chän ruéng - Giíi thiƯu quy tr×nh trång mÝa - H−íng dÉn thùc hành Kỳ thứ hai : Khai giảng lớp học - Giới thiệu nội dung, giới thiệu đại biểu - Nêu giá trị kinh tế mía - Nội dung häc tËp cđa kho¸ häc - Tỉ chøc líp, ph¸t học cụ - Văn nghệ - Các đại biểu phát biĨu ý kiÕn - KÕ ho¹ch häc kú tíi Kú thø ba: - Giíi thiƯu néi dung bi häc - Phơng pháp điều tra Hệ sinh thái ruộng mía - Điều tra Hệ sinh thái - thu mẫu - Giải lao - trò chơi Học làm chuyên gia - Vẽ - thảo luận Hệ sinh thái - Sinh lý mía giai đoạn mọc mầm - Đánh giá lớp học, néi dông häc kú sau Kú thø t− : - Giíi thiƯu néi dung bi häc - §iỊu tra HƯ sinh th¸i - thu mÉu - Bè trÝ thÝ nghiƯm Liều lợng đạm với mía - Giải lao - Trò chơi Tháo gỡ khó khăn - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái - Phân bón kỹ thuật bón phân cho mía - Mật độ cách điều khiển mật độ hữu hiệu - Đánh giá lớp học, nội dung học kỳ tới Kỳ thứ năm : -Giíi thiƯu néi dung kú häc -§iỊu tra HƯ sinh thái - thu mẫu http://www.ebook.edu.vn -Làm theo dõi thí nghiệm -Giải lao - trò chơi Tàu đắm - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái - Các thời kỳ sinh trởng mía - Đánh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi Kú thø s¸u : - Giíi thiƯu néi dung kú häc - Điều tra Hệ sinh thái - Thu mẫu - Làm theo dõi thí nghiệm - Giải lao - trò chơi Mua giầy - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái - Đặc điểm thực vật học mía - Đánh giá lớp học, nội dung học kỳ tới Kú thø b¶y : - Giíi thiƯu néi dung kú học - Điều tra Hệ sinh thái - Thu mẫu - Làm theo dõi Thí nghiệm - Giải lao - trò chơi Thả bút vào chai - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái - Giống mía - Các gièng mÝa trång phỉ biÕn ë miỊn B¾c - Cht - đặc tính sinh sống biện pháp phòng chống - Đánh giá lớp học, nội dung học kỳ tới Kú thø t¸m : - Giíi thiƯu néi dung kú học - Điều tra Hệ sinh thái - Thu mẫu - Làm theo dõi thí nghiệm - Giải lao - Văn nghệ - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái - Các loại sâu hại mía cách phòng chống - Sinh lý mía giai đoạn chín công nghiệp - Đánh giá lớp học, nội dung học kú tíi Kú thø chÝn : - Giíi thiƯu néi dung kỳ học - Điều tra Hệ sinh thái - Thu mÉu http://www.ebook.edu.vn - Lµm vµ theo dâi thÝ nghiệm - Văn nghệ IPM - Vẽ - Thảo luận Hệ sinh thái - Các loại bệnh hại mía cách phòng chống - Các vấn đề cần lu ý sư dơng thc B¶o vƯ thùc vËt - §¸nh gi¸ líp häc, néi dung häc kú tíi Kú thø m−êi : - Giíi thiƯu néi dung kú häc - Điều tra Hệ sinh thái - Thu mẫu - Văn nghệ - Các yếu tố cấu thành NS mía - Cách tính suất lý thuyết - Sinh lý mía hoa - Tác hại với mía thơng phẩm biện pháp ngăn chặn - Đánh giá líp häc, néi dung häc kú tíi Kú thø m−êi mét : - Giíi thiƯu néi dung kú häc - §iỊu tra HƯ sinh th¸i - Ng−ìng kinh tÕ - §¸nh gi¸ sù rđi ro cđa ng−ìng kinh tÕ - Biện pháp bảo quản hom mía giống - Văn nghệ IPM - Đánh giá lớp học, nội dung kỳ tới Kú thø m−êi hai : -Giíi thiƯu néi dung kú học -Điều tra Hệ sinh thái - thu mẫu theo dõi thí nghiệm -Mía gốc - phơng pháp để mía gốc có hiệu cao -Phân công, hớng dẫn báo báo Hội nghị đầu bờ -Đánh giá líp häc, néi dung tn tíi Kú thø m−êi ba: -Thu thập số liệu kỳ cuối - ớc lợng suất -Kiểm tra lại số liệu -Hoàn thành báo cáo - Tập báo cáo cho Hội nghị đầu bờ Kỳ thứ mời bốn : Hội nghị đầu bờ http://www.ebook.edu.vn Kỳ thứ mời lăm: Hội nghi tổng kết kỳ học phân thành giai đoạn Giai đoạn 1: học từ kỳ - kỳ Giai đoạn : häc tõ kú - kú 10 Giai ®o¹n : Häc tõ kú 11 - kú 15 giai đoạn I : học từ kỳ - kú Kú thø nhÊt : - Chän ruéng - Giá trị kinh tế mía - Giới thiệu quy trình trồng mía - Hớng dẫn thực hành I.Chọn rng: Rng cđa líp häc cã diƯn tÝch kho¶ng 1.000m2, nơi thuận lợi lại, dễ tham quan, dễ thực quy trình kỹ thuật vùng đợc quy hoạch trồng mía II Quy trình kỹ thuật trång mÝa: 1.Thêi vơ, gièng mÝa: a.Thêi vơ: ViƯc bè trí thời vụ nhằm đáp ứng yêu cầu rải vụ, để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy Việc rải vơ cã thĨ kÐo dµi thêi gian cung cÊp mÝa từ mức 150 ngày thành 180 ngày/năm Có tác dụng nâng tỷ lệ đờng mía đầu vụ, tạo điều kiện thuậnlợi cho ngời lao động, lợi dụng hợp lý sức kéo Yêu cầu rải vụ: Cần phải có giống thích hợp, gồm giống chín sớm (NCO-310; COMUS; ROC1; ROC20 ) Các giống chín trung bình muộn (ROC.18; ROC.10; VĐ813254; F.146; F.154 ) Trong năm bố trí thành vụ trồng mía: -Vụ đông xuân: Bắt đầu từ T11-Cuối T3, nhng thờng trồng vào tháng 11 tháng thuận lợi -Vụ hè: Trồng từ đầu tháng - cuối tháng 5, vụ thích hợp để nhân giống cho vụ đông xuân năm sau http://www.ebook.edu.vn -Vụ thu: Đầu tháng - hết tháng 10, thời kỳ thờng có độ ẩm cao nên dễ nảy mầm, mối (đặc biệt với vùng đồi núi) Tạo điều kiện kéo dài thời gian chế biến, tỷ lệ đờng đầu vụ cao Tuy nhiên vụ cha đợc ý sản xuất b.Giống mía: - Giữ vai trò quan trọng việc thâm canh mía, biện pháp hữu hiệu chống lại số bệnh nguy hiểm ( Than đen, Fiji ) - HiƯn nay, bé gièng mÝa t¹i ViƯt nam nghèo nàn Để rải vụ thích hợp cần tập trung đợc nhóm giống mía (chín sớm, chín trung bình chín muộn), nhóm phải có 2-3 loại giống để bổ xung cho Việc đánh giá hiệu phải làm tổng hợp giống sử dụng, suất hàm lợng đờng chủ yếu Tuỳ thuộc điều kiện đất đai mà chọn giống: Với vùng cao hạn : chọn giống chịu hạn Với vùng chua phèn : chọn giống chịu chua Víi vïng ®Êt b i : Chän gièng chèng ®ỉ, có khả sinh trởng thời kỳ đầu mạnh, cứng Với vùng thiếu lao động : Chon giống có khả tái sinh mạnh, sử dụng mía gốc đợc nhiều năm 2.Kỹ thuật trồng trọt: a.Đất trồng: Tất loại đất (b i, đồi thấp, ruộng ) có tầng canh tác 50cm, giữ ẩm thoát nớc tốt trồng mía Dọn cỏ dại, cày toàn diện tích trồng, tạo độ tơi xốp, tăng khả giữ ẩm đất Đào r nh sâu 30-35cm, rộng 25-30cm, khoảng cách r nh 1,1-1,3m (tuỳ theo độ phì đất) Với vùng đồi, dốc phải đào r nh theo đờng đồng mức (vành nón) để tránh xói mòn Chú ý: Khi chọn đất trồng mía cho lớp HLND phải đảm bảo diện tích tèi thiĨu 500m2 (cho rng ¸p dơng tiÕn bé KHKT) b.Hom giống: (Tham khảo thêm phần kỹ thuật bảo quản hom gièng mÝakú 12) Th−êng ¸p dơng biƯn ph¸p cỉ điển dùng làm hom giống, phải đảm bảo chän tèt (chän ruéng, chän hom, chän c©y, chän mÇm ) http://www.ebook.edu.vn Tèt nhÊt chän hom xong trång ngay, xử lý nớc vôi với giống lâu mọc mầm hay gặp thời tiết rét, hom dài 20-30cm, có 2-4 mầm Có thể áp dụng biện pháp dùng mía làm hom giống, nhng phải đảm bảo hom có mầm, vết chặt không dập nát, mía làm giống không già c Mật độ, cách trồng: *Mật độ: Để xác định mật độ, khoảng cách hợp lý phải vào điều kiện đất đai, tập quán canh tác Với tỉnh phía Bắc thờng trồng với khoảng cách hàng 1,1 - 1,3 m Lợng hom giống khoảng 3-3,4 vạn hom/ha *Cách trồng: Có thể trồng hàng hay hàng so le Nếu trồng vào mùa khô trồng hai hàng song song Đặt hom cho hai phía mắt nằm ngang sang hai bên đặt xong lấp ®Êt ngay, ®é s©u líp ®Êt 3-5cm Thêi vơ trång mïa m−a chØ cÇn lÊp võa kÝn hom Khi mÝa bắt đầu có lóng lấp đất kín r nh d.Phân bón: - Lợng phân: - Cách bón: Bón lót đạm Phân chuồng tốt Phân Đạm urea Phân lân Phân Kali V«i bét : 20-30tÊn/ha : 400kg/ha : 500kg/ha : 400kg/ha : 200-500 kg/ha (tuỳ theo chất đất) : Toàn phân chuồng, phân lân, vôi 50% kaly 20% Bón thúc lần1: Bón 20% đạm thời kỳ đầu đẻ nhánh Bón thúc lần 2: Bón 20% đạm thêi kú 2-3 lãng Bãn thóc lÇn 3: Bãn 40% đạm 50% Kaly mía 7-8 lóng kỳ thø hai : Khai gi¶ng líp häc II Giíi thiƯu giá trị kinh tế mía : Mía cao sản, có l i suất lớn : Nếu chăm sóc tốt, mía cho 150 -200 sinh khối/ ha/ năm (gồm rễ, thân, tơi ), kỷ lục mà trồng có đợc Để đạt kỷ lục mÝa cã chØ sè diƯn tÝch l¸ lín, thêi kỳ phồn thịnh diện tích gấp 6-7 lần diện tích đất, thời gian hoạt động dài ổn định năm Mía có http://www.ebook.edu.vn hiệu xuất quang hợp cao nên tạo nhiều chất hữu đơn vị diện tích Theo thời giá năm 1994, Ha trồng mía thâm canh tốt cho suất 100tấn/ha, với tổng thu 18 triệu đồng l i đạt 10 triệu đồng/ha Một số gia đình sống đất b i đất đỏ phì nhiêu đạt suất 140tấn/ha, l i đạt 16 triệu ®ång /ha V× vËy, nhiỊu gia ®×nh ® trë lên giàu có sau 4-5 năm trồng mía 2.Sản phẩm mía mặt hàng có nhu cầu ngày cao có thị trờng tốt: Mía nguyên liệu ngành đờng nớc ta, đờng cung cấp lợng cao bữa ăn chính, loại thức ăn ngon, hợp vị ngời, hầu hết loại bánh kẹo, đồ uống phải lấy đờng làm gốc Tục ngữ có câu Đẹp vàng son, ngon mật mỡ, đời sống cao nhu cầu đòng lớn Trong chiến lợc kinh tế đến năm 2000, phấn đấu đa sản lợng đờng lên triệu tấn, tức gấp đôi sản lợng đợc tăng lên đáp ứng nhu cầu nớc xuất Chúng ta lo không sản xuất kịp không lo ế thừa sản phẩm 3.Mía có khả bảo vệ đất: Một hớng phát triển mía chân ruộng cao, đất b i, đồi thuộc tỉnh Trung du để thay sắn, khoai, lúa có suất thấp Nhìn chung vùng đất có độ dốc, có rửa trôi chất dinh dỡng làm suy giảm độ phì đất diễn ngày Do đó, việc xem xét khả bảo vệ đất trồng vùng vấn đề cã ý nghÜa lín vỊ kinh tÕ x héi vµ bảo vệ môi trờng Mía có u lớn lĩnh vực sau: a.Mía trồng theo r nh, có độ sâu 25-30cm, đợc thiết kế theo đờng đồng mức nên có tác dụng giữ ẩm chống sói mòn đất b.Mía thờng đợc trồng từ tháng đến tháng hàng năm, đến mùa ma, đ đợc 4-5 tháng tuổi, giao làm thành thảm không cho nớc ma rơi rực tiếp xuống đất nên có tác dụng chống sói mòn c.Mía rễ chùm, phát triển mạnh ®Êt tíi 60cm Trong mïa m−a, bé rƠ ® ®an xen hàng, 1ha mía có từ 10-13 rễ, chống rửa trôi, chống sói mòn tốt Sau thu hoạch, rễ mía mía để lại đất làm tăng chất hữu độ phì đất 4.Mía lợng Thế kỷ 21: http://www.ebook.edu.vn Nhiều nhà khoa học đ dự báo sang Thế kỷ 21 nguyên liệu lấy từ lòng đất để dùng cho công nghiệp giao thông vận tải cạn kiệt, cần có nguồn nguyên liệu khác để thay Một hớng đợc nhiều ngời quan tâm tìm kiếm lợng từ thực vật Trong hớng này, mía đợc quan tâm ngời ta xếp mía lợng hàng đầu kỷ 21 Từ mía tèt, ng−êi ta cã thĨ s¶n xt 35-50 lÝt cồn 960 Một mía với kỹ thuật đại tạo đợc 5.000-10.000 lít cồn làm nhiên liệu Từ ta thấy vị trí mía ngày quan trọng, vừa công nghiệp, vừa lợng 5.Mía lấy sợi tơng lai: Do tốc độ phá rừng giới ngày tăng, diện tích rừng giảm tới mức đáng lo ngại, dân số giới ngày tăng, nhu cầu sử dụng giấy ngày lớn, việc giải nguyên liệu giấy vấn đề đáng quan tâm Trong mía có khoảng 14% chất xơ, mía đạt 100-200 tấn/ha/năm, nên ngời ta hy vọng mía lấy sợi thay cho rừng vào kỷ 21 6.Nhận định tổng thể: Mía công nghiệp ngắn ngày, có vị trí quan trọng kinh tế nớc ta, mũi nhọn, có hiệu kinh tế cao việc chuyển đổi cấu trồng, vùng đất cao không chủ động tới tiêu vùng đồi thấp, dải Trung du rộng lớn trồng có hiệu kinh tế thấp Là có khả bồi dỡng bảo vệ đất, mía phục vụ cho nghiệp đại hoá công nghiệp hoá kinh tế nông nghiệp nớc nhà, làm giàu cho vùng Trung du Miền núi Trớc mắt, mía lấy đờng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xuất khẩu, lợng, sợi nhân tạo quý cho tơng lai Nhìn chung tơng lai mía vô sáng sủa Kỳ thứ ba : - Giíi thiƯu néi dung bi häc - Ph−¬ng pháp điều tra Hệ sinh thái ruộng mía - Điều tra Hệ sinh thái - thu mẫu - Giải lao - trò chơi Học làm chuyên gia - Vẽ - thảo luận Hệ sinh thái - Sinh lý mía giai đoạn mọc mầm - Đánh giá lớp học, nội dơng häc kú sau http://www.ebook.edu.vn I Giíi thiƯu néi dung (phần có tất tuần): Việc tiến hành bờ ruộng để tranh thủ thời gian, ngời đợc phân công tóm tắt gắn gọn nội dung tiến hành buổi học giới thiệu giảng viên phụ trách phần nội dung II Phân tích Hệ sinh thái: Điều tra : Điều tra quan sát số với số lợng mẫu nhỏ mà đánh giá đợc điều xảy đồng ruộng Khi đ quen làm, ngời nông dân nắm diễn biến đồng ruộng cách chắn qua điều tra đơn giản + Mục đích điều tra là: - Ngời nông dân nắm đợc mía giai đoạn nào, biểu giai đoạn sao? - Ngời nông dân phải nắm đợc quần thể sâu hại diễn biến nh nào? ® xt hiƯn bƯnh trªn ®ång rng ch−a, xt hiƯn với tỷ lệ bao nhiêu? Điều ta không việc đo đếm mà để đánh giá khả học viên Học viên cần làm để đánh giá xác mức độ sâu bệnh hại, thiên địch +Yêu cầu ngời điều tra là: - Quan sát giỏi - Cẩn thận, chắn - Tiếp xúc nhiều với đồng ruộng Kết điều tra đợc kết hợp với thông tin khác nh: Khả đền bù cây, sức khống chế thiên địch, thời tiết, giai đoạn sinh trởng trồng, túi tiền ngời sản xuất để phân tích thực trạng đồng ruộng đề biện pháp sử lý phù hợp 3- Phơng pháp điều tra Hệ sinh th¸i: a C¸c kh¸i niƯm: - HƯ sinh th¸i gì: Hệ sinh thái tập hợp yếu tố sinh vật, phi sinh vật khoảng không gian thời gian định - Các yếu tố sinh vật : Là yếu tố có sinh trởng, phát triển nh: Cây mía, cỏ dại, sâu hại, thiên địch, bệnh hại 10 http://www.ebook.edu.vn III.Các câu hỏi thảo luận: - Nêu triệu trứng bệnh hại mía điển hình thờng gặp địa phơng bạn? thực tế, ngời nông dân sử lý bệnh nh nào? - Triệu trứng bệnh than (đen đọt) cách phòng chống? - Bệnh thối đỏ thân có tác hại nh nào, cách phòng chống? - Mô tả triệu trứng bệnh thối nõn cách phòng chống - Bạn nghĩ mối liên quan bênh ung th d lợng thuốc BVTV - Chữ Bi58 50EC nói lên điều - Một số loại thuốc BVTV thờng quảng cáo không độc với ngời, gia súc, thiên địch Điều có không Kỳ thứ 10: - Giíi thiƯu néi dung kú häc - §iỊu tra HƯ sinh th¸i - Thu mÉu Theo dâi thÝ nghiƯm - Vẽ, thảo luận Hệ sinh thái - Ngỡng kinh tế - Đánh giá rủi ro ngỡng kinh tế - Văn nghệ - Sinh lý mía hoa - Tác hại với mía thơng phẩm biện pháp ngăn chặn - Đánh giá lớp học, nội dung học kỳ tới I.Ngỡng kinh tế, đánh giá rủi ro cđa ng−ìng kinh tÕ : 1.Mơc ®Ých: Gióp häc viên nắm đợc hiệu biện pháp xử lý đồng ruộng Không phải đầu t cho suất tối đa, cần đầu t đủ ®óng lóc míi cã hiƯu qu¶ cao 2.Néi dung: LÊy ví dụ thực tế, việc làm ngời nông dânkhi quản lý dịch hại đồng ruộng ®i ®Õn nhËn xÐt lµ: Ng−ìng kinh tÕ lµ mËt độ sâu, tỷ lệ bệnh hại gây hại thực tế trồng làm ảnh hởng đến suất, phẩm chất trồng chi phí để trừ sâu bƯnh ®ã NÕu sư lý sím, chi phÝ sím tøc hiệu biện pháp xử lý thấp Nếu chi phí thiệt hại sâu hại gây tức ngời nông dân hành động thận trọng thêi ®iĨm cđa ng−ìng kinh tÕ 53 NÕu møc ®é gây hại lớn, xử lý muộn, dẫn đến thu hoạch kém, phẩm chất kém, ngời nông dân thất thu Công thøc cho ng−ìng kinh tÕ lµ: Ng−ìng kinh tÕ = Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh hại = chi phí phòng trừ Hoặc = Mật độ sâu, tỷ lệ bệnh hại = chi phí phòng trừ HS gây hại sâu x GT sản phẩm 3.Đánh giá rủi ro NKT: Là phần định xử lý sau, sâu bệnh đạt tới mức NKT Điều xảy không phun thuốc? Nếu phun thuốc? không phun hội khác để phun không? Có khả tiên đoán đợc hậu sở hiểu biết Hệ sinh thái, tơng quan thời tiết, trồng, sâu hại thiên địch Mục tiêu: Có thể đánh giá đợc rủi ro tơng đối cánh đồng với loạt yếu tố sinh thái đợc cho sẵn giả thiết ngỡng kinh tế bị vợt qua Tiến trình: chia lớp theo nhóm, ghi vào giấy Trôky b¶ng sau: TT Yếu tố Thiên địch Giống Thời tiết Du nhập Tuổi sâu Bệnh Chuột lẻ nhiều kháng Nắng Lớn ít chẵn nhiễm Có mây nhiều Nhỏ nhiều nhiều Mỗi nhóm chọn loại sâu hại phổ biến, chọn mét sè bÊt kú gåm ch÷ sè, viÕt sè lên giấy, ngời tạo nên tình xảy từ số đ chọn, diễn tả tơng lai chữ số điều kiện cđa tõng u tè VÝ dơ: nÕu ch÷ sè thø lẻ tới bạn có nhiều thiên địch, số chắn thiên địch, nh xét đến chữ số cuối Với thông tin đ thu đợc, ngời phải làm câu trả lời: - Không làm - Quan sát tiếp tuần - Bón thên ph©n - DÉn n−íc 54 - Phun thc Do vây ngỡng kinh tế khó xác định, phụ thuọc vào nhiều yếu tố thời tiết, giá trị sản phẩm cha thu hoạch khó xác định Các yếu tố mật độ sâu hại, tỷ lệ bệnh thay đổi ngỡng kinh tế thay đổi Do ngời nông dân tính đợc rủi ro kinh tế xảy II.Sinh lý mía hoa - Tác hại với mía thơng phẩm biện pháp ngăn chặn: - Thời kỳ hoa, trỗ cờ hay gọi lµ thêi kú chÝn sinh lý Thêi kú nµy tiÕp sau thêi kú chÝn c«ng nghiƯp, hay cã thĨ trïng đến trớc thời kỳ chín công nghiệp - Thời kỳ chịu ảnh hởng mạnh độ dài ngày vĩ độ Vì Việt nam có giống trồng miền Bắc không Ýt hoa nh−ng nÕu trång ë miỊn Trung vµ miền Nam hoa mạnh - Có giống không trỗ cờ nh F157,F160,F163,F170, ROC (10,16,20), nhng có giống trồng đâu trỗ cờ nh NCO.310, CO.290, F173, ROC1 - Khi trỗ cờ, thân ngừng sinh trởng, tỷ lệ đờng thân giảm, tỷ lệ xơ tăng lên Khi rụng cờ, tỷlệ đờng tăng chút ít, nhng tỷ lệ xơ tăng nên số lợng đờng ép thấp hẳn mía không trỗ cờ, miền Bắc mía thờng trỗ cờ vào cuối th¸ng 11, sang th¸ng 12 - Trong thùc tÕ, viƯc trỗ cờ có ý nghĩa với sở lai tạo giống hoàn toàn bất lợi cho mía dùng làm nguyên liệu ép đờng, làm tỷ lệ đờng giảm Mặt khác, thời gian sinh trởng kéo dài ảnh hởng trực tiếp tới nảy mầm sinh trởng phát triển, đồng thời tạo thêm tàn d cho sâu bệnh phá hoại vụ mía năm sau Vì cần thiết phải ngăn chặn trỗ cờ mía phơng pháp: + Sử dụng giống không trỗ cờ + Bố trí thời vụ trồng mía trỗn cờ (trồng vụ thu tháng 10 thu hoạch đầu vụ ép đờng) + Cã thĨ sư dơng mét sè ho¸ chÊt xư lý, khống chế không cho mía trỗ cờ III.Các câu hỏi thảo luận: - Những giống mía thờng hoa, giống hoa - Cây mía thờng hoa vào tháng 55 - Khi hoa thân mía có biến đổi (về độ ngọt, độ xốp ) - Những nguyên nhân làm cho mía hoa - Biện pháp ngăn chăn mía hoa nh− thÕ nµo? - ThÕ nµo lµ ng−ìng kinh tế - Nếu dựa vào mật độ sâu, tỷ lệ bệnh mà sử lý thuốc có đạt yêu cầu không? sao? giai đoạn : học từ kú 11-kú 15 Kú thø 11: - Giíi thiƯu néi dung kỳ học - Điều tra Hệ sinh thái theo dõi thí nghiệm - Các yếu tố cấu thành suất mía - Cách tính suất lý thuyết - Biện pháp bảo quản hom mía giống - Văn nghệ IPM - Đánh giá lớp học, nội dung kỳ tới I.Các yếu tố cấu thành suất, cách tính suất lý thuyết: - Nếu nh hàm lợng đờng phụ thuộc lớn vào đặc tính giống (trong điều kiện chăm sóc), suất mía phụ thuộc vào hai yếu tố cấu thành suất Đó mật độ hữu hiệu trọng lợng (to, cao) - Trong chế độ trồng trọt chăm sóc mật độ hữu hiệu trọng lợng có liên hệ mật thiết Thông thờng mật độ cao trọng lợng thấp, bé thấp hơn, ngợc lại mật độ tha to - Mía trồng theo hàng, nên phải có tính cách suất lý thuyết riêng Trớc hết phải ớc lợng đợc số cây/ha, tính trọng lợng trung bình tính suất/ha ớc lợng số hữu hiệu: Để thuận lợi, ta tính số cây/m2 theo mét dài r nh nhân vơis 10.000 để tính số cây/ha: Nếu khoảng cách r nh 1m 1m2 tơng đơng 0,9 m dài Nếu khoảng cách r nh 1,2m 1m2 tơng đơng 0,83 m dài Nếu khoảng cách r nh 1,3m 1m2 tơng đơng 0,77 m dài 56 Vậy ta áp dụng với khoảng cách luống1,2m ta đo 0,83m dài r nh, đếm số ví dụ đợc 7,8 cây, ta nhân với 10.000 đợc mật độ 78.000 cây/ha Để số liệu xác hơn, nhóm nông dân đo đếm số vị trí khác Giảng viên vào bố trí ruộng để hớng dẫn vị trí đo đếm cho nhóm Tính trọng lợng cây: chọn có kích thớc trung bình, không cao không thấp mà phải đặc trng cho ruộng Mỗi điểm chọn để tính trọng lợng trung bình cho cây, làm lại điểm khác để có số liệu xác Cuối cộng tất số liệu nhóm rối chia để tính suất trung bình/ha II.Biện pháp bảo quản hom giống mía: Vụ xuân hai vụ trồng mía cho vùng nguyên liệu Tỉnh ta Vào đầu vụ ép vùng nguyên liệu thờng xảy tợng thừa giống, nông dân cha có đất để trồng điều kiện thời tiết khô hạn nghiêm trọng Một số nông dân bỏ hỏng hay đa lẫn vào mía nguyên liệu, gây khó khăn cho chế biến Điều dẫn đến tình trạng vào vụ trồng (cuối tháng 2-trong tháng3), lúc thờng điều kiện thời tiết thuận lợi nhng lại thiếu hom giống, nông dân bắt buộc phải mua giống với giá thành cao Để giải khó khăn cần phải có biện pháp để bảo quản hom mía giống phù hợp: 1.Những nguyên tắc bảo quản giống: - Chống ma (chống ớt) để mía không rễ - Chống nắng, chống gió để mía lâu khô - Chống nấm để lâu hỏng - Chống nóng (do hô hấp lên men) để khỏi chết Các thao tác cụ thể: quản - Đào hố bảo quản sâu 25-30cm, rộng 1.2m, dài tuỳ theo lợng giống cần bảo - Cuốc xốp đáy hố sâu khoảng 5-10cm, tới nớc cho đất nh o sền sệt, rắc lên lớp tro vôi bột - Dựng đứng vào hố, ấn mạnh cho ngập vào đất sâu 5-7cm - Khi đ xếp đầy hố, dùng rơm rác mía tủ kín đống giống; cho nớc ma không chui vào đống ngọn, để hom không rễ Xung 57 quanh đắp đất cao đến 2/3 chiều cao hom để giảm lợng nớc bốc hơi, giữ cho mía tơi đợc lâu - Thờng xuyên kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ đống hom, nhiệt độ cao phải tạo lỗ thoáng phía đỉnh đống, để giảm nhiệt độ, ẩm độ xuống mức bình thờng Nếu thực tốt biện pháp mùa đông, bảo quản hom giống từ 45-60 ngày nữa, cách an toàn Trớc trồng, dỡ hết phần phía đỉnh đống, tới phun nớc vào đống hom ngày lần, sau 3-4 lần tới (36-48h), đ hút đủ nớc đem trồng Tốt nên trồng xong trớc rễ III.Các câu hỏi thảo luận: - Những yếu tố tạo nên suất mía - Mật độ trọng lợng quan hệ với nh - Ưu nhợc điểm phơng pháp dùng hom - Bảo quản hom giống cần lu ý vấn đề Kỳ thứ 12: - Giíi thiƯu néi dung kú häc - §iỊu tra Hệ sinh thái - thu mẫu theo dõi thí nghiệm - Mía gốc - phơng pháp để mía gốc có hiệu cao - Phân công, hớng dẫn báo báo Hội nghị đầu bờ - Đánh giá lớp học, nội dung tuần tới I.Mía gốc, phơng pháp để mía gốc có hiệu cao: Mía gốc mía tái sinh từ gốc mía vụ trớc Thông thờng mía gốc có suất cao mía tơ (gốc vụ 1), vụ sau bắt đầu giảm dần Vì phải nắm vững đặc điểm mía gốc có biện pháp sử lý phù hợp 1.Những thuận lợi, khó khăn để mía gốc: a.Thuận lợi: - Không phải lu giống, giảm đợc lao động lúc thời vụ khẩn trơng, rải đợc thời vụ chăm sóc nh kéo dài thời gian chế biến đầu vụ (mía gốc chín sớm mía tơ 15-20 ngày) Hạn chế xói mòn đất so cày bừa nên tránh đợc rửa trôi Nhờ có u điểm này, mía gốc có giá thành hạ mía tơ 58 - Mía gốc có rễ nhiều ăn sâu, rễ cũ phần nhiều khả hoạt động, cộng thêm phát triển mét sè ®iĨm rƠ tr−íc ®ã ®ang thêi kú ngủ nghỉ rễ mầm mọc Vì rễ mía gốc phân bố dày chiều rộng bề sâu nên có khả hút nớc dinh dỡng lớn - Khả đẻ nhánh mía gốc cao, khóm mía thờng có tới 20 mầm Trong mầm tốt chiếm 60-80% Trọng lợng mầm mía gốc gấp 3-4 lần mía tơ Đẩy tiềm tăng sản mía gốc b.Khó khăn: - Sau vụ, đất trồng mía thờng bị nén chặt, mầm mía phía dới khoẻ nhng lại bị vùi sâu, chặt, nên không kịp thời xử lý tạo cho đất thông thoáng mầm khó mọc, gây tợng thiếu Đây nguyên nhân lý giải suất mía gốc không ổn định - Cứ sau vụ tái sinh, gốc mía bị cao dần so với vị trí hom ban đầu Gây tợng chồi gốc làm cho số đai rễ dới mặt đất ít, rễ phát triển làm dễ đổ ngả ảnh hởng đến suất chất lợng mía - Các ruộng mía gốc không đồng mật độ (nhất từ vụ thứ 3), nguyên nhân phá hoại sâu hại, chết mầm, hỏng gốc thu hoạch vào thời tiết bất thuận điều làm giảm rõ rệt suất mía gốc - Gốc mía thờng có tợng l o hoá sớm so với mía tơ, chỗ tốc độ sinh trởng kém, dóng ngắn bé dần, bớc vào thời kỳ tích luỹ đờng đình sinh trởng sớm làm mía yếu suất thấp 2.Các yếu tố ảnh hởng tới mía gốc: a.Chất đất: - Độ phì nhiêu đất không ảnh hởng đến vụ mía trớc mắt mà ảnh hởng lớn đến vụ miá gốc năm sau - Đất có độ mùn cao điều hoà tốt chế độ nớc không khÝ ë bé rƠ vµ gèc mÝa lµm cho tû lệ tái sinh tốc độ nảy mầm cao, nh ®Êt cã ngn gèc nói lưa rÊt thn lỵi cho việc để gốc - Đất bị nén chặt, cấu tợng xấu, tỷ lệ cát cao, thiếu ẩm ảnh hởng lớn tới khả tái sinh mía gốc, loại đất mầm gốc không phát triển đợc, mầm cứng, có màu đen thiếu khí, ảnh hởng lớn đến nảy mầm b.Giống mía: 59 Niên hạn để gốc phụ thuộc vào giống mía khác Trong điều kiện chăm sóc khả để gốc giống gấp 2-3 lần giống khác Ví dụ : Khả để gốc giống F156, NCO.310 ®Ĩ gèc víi thêi gian gÊp 2-3 lÇn gièng POJ.3061, giống việt đờng 54-143 c.Điều kiện thu hoạch: - Thu hoạch lúc trời ấm áp, độ ẩm đất vừa phải khả tái sinh tỷ lệ mầm hữu hiệu cao ngợc lại - Thu hoach vào lúc trời ma, đất ớt, bị nén chặt, vết chặt dễ nhiễm khuẩn, ảnh hởng tới tái sinh sinh trởng mầm gốc d.Tình hình sâu bệnh: - Mía bị rệp nặng khả tái sinh - Không nên lu gốc ruộng mÝa bÞ bƯnh than - MÝa cã nhiỊu bä hung, mối phải diệt trừ sớm 3.Biện pháp kỹ thuật xử lý mía gốc: Cần tuân theo nguyên tắc sau: - Bạt gốc sớm: Sau thu hoạch phải tiến hành bạt gốc sớm, để lại 510cm (khoảng 3-5 đai rễ), đoạn ngắn, gốc đỡ trồi Có thể dùng cuốc bới phần gốc đ vun để tăng phần mía thu hoạch mà đảm bảo số mầm ngầm vụ sau phát triển Để dễ làm, ta phải xử lỹ mía cách ủ phân hay băm chỗ vùi làm phân -Giặm gốc sớm: Mục đích để điều chỉnh số mầm mía từ đầu Có thể thực theo cách sau: +Giặm gốc: bứng toàn gốc chỗ dày giặm cho chỗ tha Đây cách giặm tốt +Giặm mầm: Tiến hành kết thúc nảy mầm, mầm giặm phải có bầu đất kèm theo, sau tới cột lại để tránh thoát nớc giúp mầm chóng hồi phục +Giặm hom: Biện pháp không tốt mầm hom chậm phát triển mầm gốc nên dễ bị mầm gốc lấn át Trớc giặm nên ủ hom tiến hành giặm sớm trớc thu hoạch tuần để đảm bảo mầm giặm phát triển đồng so với mầm gốc - Cày bừa sớm: Sau bạt gốc tiến hành cày hai hàng mía, cày sâu tốt cày bừa có tác dụng tạo độ thông thoáng cho rễ mía cắt đứt bớt rễ già, giảm l o hoá 60 - Lọng gốc sớm: Tức cuốc bỏ phần bị nén chặt gốc mía, góp phần cải thiện chế độ khí cho gốc mía phần cày bừa không thực đợc - Bón phân sớm: sau lọng gốc, tiến hành bón đầy đủ dinh dỡng nh mía tơ, bón xong cần lấp đất *Một số việc cần lu ý việc xử lý chăm sóc mía gốc: - Không tới nớc gần ngày thu hoạch ảnh hởng tới hàm lợng đờng - Với vùng cao, hạn hán, điều kiện tới nớc, phải xử lý toàn vô hiệu, mầm xanh để giảm thoát nớc trờng hợp này, không nên bạt lọng gốc sớm, khô mía nảy mầm đợc Mặt khác thu hoạch vào thời tiết rét không nên xử lý gốc ngay, nhiệt độ đảm bảo 12-150c trở lên tiến hành xử lý gốc - Giai đoạn đầu, mía gốc sinh trởng mạnh mía tơ, nhng lại đình sinh trởng sớm mía tơ nên phải kết thúc bón phân sớm mía tơ khoảng tháng - Mía gốc thờng có tợng trồi gốc, dễ đổ nên phải vun cao kỹ thuật mía tơ - Mía gốc thờng bị mối bọ gây hại, bệnh than gây hại nặng mía tơ tàn d vụ trớc sót lại, cần thờng xuyên theo dõi phát sử lý sớm để tránh lây lan III.Các câu hỏi thảo luận: - Thế mía tơ, mía gèc vơ 1, vơ thùc tÕ s¶n xuất, suất mía gốc có cao mía tơ không? - Nêu u nhợc điểm mía gốc - Tại mía gốc lại dễ đổ ngả mía tơ - Các ruộng mía gốc có đồng không, sao? - Chất đất ảnh hởng tới mía gốc - Tại phải tiến hành bạt gốc giặm gốc sớm? - Tác dụng việc cày bừa sớm mía gốc? - Tác dụng tàn d trồng vụ trớc mang mầm mống sâu bệnh cho vụ mía gốc năm sau? Kỳ thứ 13: - Thu thËp sè liƯu kú ci - −íc lợng suất - Kiểm tra lại số liệu 61 - Hoàn thành báo cáo - Tập báo cáo cho Hội nghị đầu bờ Các vấn đề cần lu ý hớng dẫn báo cáo HNĐB: Đây tuần cuối đợt huấn luyện IPM nhằm chuẩn bị báo báo kết học tập lớp Hội nghị đầu bờ Giảng viên phân công, hớng dẫn nông dân chuẩn bị báo cáo, đảm bảo đủ nội dung sau 1.Báo cáo ruộng thực nghiệm IPM : +Mục đích: Là nơi để lớp tiến hành học tập làm thực nghiệm IPM +Yêu cầu: Ruộng nơi thuận tiện, chủ động canh tác, đặc trng cho đất đai địa phơng, diện tích khoảng 500m2 +Nội dung: Chia làm hai khu có bờ ngăn cách, khu IPM (làm theo lớp học) khu FP (làm theo nông dân) Có bảng biểu giới thiệu ruộng, nêu rõ khác hai khu ruộng đầu t phân bón, cách bón, mật độ, khoảng cách trồng, cách xử lý thuốc sâu, suất đạt đợc (NS lý thuyết, suất ớc tính) hai khu ruộng, sở lập bảng hạc toán kinh tế xác định hiệu việc áp dụng tiến KHKT so với cách làm theo tập quán cũ nông dân Nêu kết luận đề nghị dựa kết thực tế hai ruộng 2.Báo cáo phơng pháp điều tra Hệ sinh thái : a.Mục đích: Nắm tình hình sinh trởng phát triển cây, mật độ thành phần thiên địch, sâu hại, tỷ lệ bệnh từ đề biện pháp xử lý thích hợp b.Yêu cầu: Điều tra thực tế, khách quan, trung thực, kết điều tra phải phản ánh thực trạng ruộng lúa qua tiêu điều tra thời tiết khí hậu, sinh trởng cây, tình hình sâu bệnh c.Dụng cụ điều tra cách ghi chép số liệu điều tra: d.Phơng pháp điều tra: - Quan sát tổng thể cánh đồng, nhận xét tổng quan tình hình thời tiết khí hậu, phát triển ruộng mía - Nói rõ cách điều tra điểm e.Trình bµy vÝ dơ mét bøc tranh HST: H−íng dÉn häc viên trình bày bình thờng nh thảo luận HST hàng tuần 62 Khi báo cáo có bảng số liệu trung bình 12 tuần huấn luyện tiêu sinh trởng mía, diễn biến mật độ, tỷ lệ đối tợng sâu bệnh hại Kết hạn chế lớp điều tra 3.Báo cáo TN phân bón cho mía: a.Mục đích yêu cầu: Tìm hiểu ảnh hựởng liều lợng đạm đến sinh trởng phát triển mía gian đoạn -Phản ứng dịch hại liều lợng đạm khác -Xác định hiệu kinh tế mức bón đạm khác thâm canh mía, rút liều lợng bón phù hợp với tính chất đất đai địa phơng b.Nội dung thí nghiệm: - Nêu số công thức, số lần nhắc lại, liều lợng phân bón công thức - Có sơ đồ thí nghiệm - Bảng biểu kết thí nghiệm dựa sở tính suất tạm tính công thức - Nêu nhận xét tành phần,mức độ gây hại loài dịch hại công thức, rút kết luận mối liên quan liều lợng đạm tình hình phát sinh phát triển gây haị dịch hại - Nêu khuyến cáo với nông dân thông qua kết thí nghiệm 4-Văn nghệ IPM: Tiến hành héi tr−êng, nÕu thêi gian cho phÐp cã thÓ xen kẽ tiết mục văn nghệ vào báo cáo 5-Báo cáo qui trình thâm canh vụ mía: Trình bày cụ thể quy trình đ áp dụng qua mét vơ mÝa víi rng IPM tõ kh©u chän đất, trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, rút kết luận khuyến cáo nông dân 6.Báo cáo tổng kết lớp học : Đây báo cáo tổng hợp cho lớp nên cần phản ảnh đầy đủ mặt lớp: a.Tổ chức lớp: Số học viên tham dự, số nam, nữ, độ tuổi số tổ, nhóm Nội quy lớp, điều hành lớp trình học tập b.Tình hình địa phơng: -Điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu -Diện tích canh tác, suất, sản lơng, cấu trồng -Tình hình ứng dụng KHKT: Giống, phân bón, thuỷ lợi, tập quán canh tác -Tình hình sử dụng thuốc BVTV c.Những khó khăn, thuận lợi lớp 63 d.Kết học tập lớp: -Các nội dung lớp đ đợc tiếp thu kết -Kết luận nội dung (tổng hợp từ báo cáo chuyên đề) e.Kết triển khai, ứng dụng IPM địa phơng: -Số lớp IPM đ mở, loại trồng -Số học viên đ qua IPM -Kết ứng dụng : Số ng−êi øng dung, sè diƯn tÝch øng dơng, t×nh t×nh sử dụng thuốc BVTV, suất trớc sau ứng dụng IPM f.Kiến nghị lớp, địa phơng nhằm triển khai sâu rộng chơng trình IPM Kỳ thứ 14 : Hội nghị đầu bờ Kỳ thø 15: Héi nghi tỉng kÕt 64 phơ lơc c¸c vấn đề cần lu ý hội nghị lớp HLND I.Hội nghị khai giảng: 1.Công tác chuẩn bị: - Học viên : 30 ngời, chia thành tổ, có tỉ tr−ëng, líp tr−ëng - Rng thùc nghiƯm: Hai thưa ruộng (có thể chia đôi ruộng lớn) có tính chất đất đai, chế độ tới tiêu - Chuẩn bị hai bảng giới thiệu ruộng với nội dung sau : Rng IPM DiƯn tÝch : Gièng : Ngµy trång : Mật độ trồng : Nền phân bón lót : Rng FP DiƯn tÝch : Gièng : Ngµy trång : Mật độ trồng : Nền phân bón lót : - Chuẩn bị hội trờng, bàn ghế, loa đài, hoa - KhÈu hiƯu ngoµi héi tr−êng : “KÝnh chµo q kh¸ch” - KhÈu hiƯu héi tr−êng : LƠ khai giảng Lớp chuyển giao TBKT trồng mía theo chơng trình IPM Hợp tác xã (xã) Vụ Năm 2-Nội dung khai giảng: + ổn định tổ chức, giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu + Khai mạc buổi lễ (L nh đạo x , Hợp tác x ) + Giới thiệu mục đích, yêu cầu, nội dung lớp huấn luyện (giảng viên giới thiệu) + Giới thiệu ruộng thực nghiệm (giảng viên) + Giải lao - Văn nghệ 65 + Các đại biểu phát biểu ý kiến, học viên phát biểu cảm tởng + Bế mạc buổi lễ (L nh đạo x , hợp tác x ) II-Hội nghị đầu bờ: 1-Công tác chuẩn bị - Chuẩn bị hội trờng, bàn ghế, loa đài, hoa - KhÈu hiƯu ngoµi héi tr−êng : “KÝnh chµo q khách - Khẩu hiệu hội trờng : Hội nghị đầu bờ Lớp chuyển giao TBKT trồng mía theo chơng trình IPM Hợp tác xã (xã) Vụ Năm 2-Nội dung Hội nghị: + ổn định tổ chức, giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu + Khai mạc Hội nghị (L nh đạo x , Hợp tác x ) + Các báo cáo ruộng: -Báo cáo giới thiệu ruộng thực nghiệm -Báo cáo phơng pháp điều tra Hệ sinh thái -Báo cáo thí nghiệm phân bón cho mía Lu ý: Các báo cáo này, giảng viên hớng dẫn cho học viên chủ động báo cáo, báo cáo hạn chế nhìn giấy để đọc + Giải lao - Văn nghệ + Tiếp báo cáo: -Báo cáo qui trình thâm canh vụ mía -Báo cáo tổng kết kết học tập ứng dụng IPM + Các đại biểu phát biểu ý kiến, học viên phát biểu cảm tởng, trao phần thởng, quà tặng +Bế mạc buổi lễ (L nh đạo x , hợp tác x ) III.Lễ tổng kết: 1-Công tác chuẩn bị: -Chuẩn bị hội trờng, bàn ghế, loa ®µi, hoa -KhÈu hiƯu ngoµi héi tr−êng : “KÝnh chào quý khách -Khẩu hiệu hội trờng : Lễ tỉng kÕt Líp chun giao TBKT trång mÝa theo ch−¬ng trình IPM Hợp tác xã (xã) Vụ Năm 2-Nội dung tổng kết: + ổn định tổ chức, giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu 66 + Khai mạc buổi lễ (L nh đạo x , Hợp tác x ) + Báo cáo tổng kết lớp (các số liệu lấy theo suất thực thu sau thu hoạch) + Giải lao - Văn nghệ + Kết kiểm tra cuối khoá + Các ý kiến tham luận giảng viên, học viên + Các đại biểu phát biểu ý kiến, trao giấy chứng nhận + Bế mạc buổi lễ (L nh đạo x , hợp tác x ) 67 ... bón lót lúc trồng mía (bón lần 1) sử lý mía gốc Thông thờng ngời ta bón lân cho mía tơ nhiều mía gốc đợc sử dụng tồn d lân mía tơ Phân Kali cách bón : Trong trình phát triển, mía cần lợng kali... gièng mÝa qu¸ nghèo nàn, nhiều nơi trồng đơn độc giống mía từ nhiều năm, đ bị thoái hoá sâu bệnh nhiều nh giống F134 Vì công tác giống mía phải đợc đặc biệt coi trọng phải tiến hành khẩn trơng Khi... là: + 65.000 - 75.000 cây/ ha với giống to (khoảng 7cây/ m2) + 75.000 - 80.000 cây/ ha với giống to trung bình (khoảng 8cây/ m2) + 80.000-100.000 cây/ ha với giống bé (khoảng 9-10 cây/ m2) Khi kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây mía nhiều tác giả, 67 trang , Hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cây mía nhiều tác giả, 67 trang

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay