Tài liệu phổ biến sản xuất sạch hơn ngành đường mía đường sông lam nghệ an

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:23

CHÛÚNG TRỊNH HÚÅP TẤC PHẤT TRIÏÍN VIÏåT NAM - ÀAN MẨCH VÏÌ MƯI TRÛÚÂNG HÚÅP PHÊÌN SẪN XËT SẨCH HÚN TRONG CƯNG NGHIÏåP BƯÅ CƯNG THÛÚNG TÂI LIÏÅU PHƯÍ BIÏËN SẪN XËT SẨCH HÚN NGÂNH: ÀÛÚÂNG MĐA ÀÛÚÂNG SƯNG LAM - NGHÏÅ AN CẤC LÚÅI ĐCH CH ËU TÛÂ VIÏåC ẤP DNG SẪN XËT SẨCH HÚN THƯNG TIN CHUNG A.Vïì kinh tïë: Cưng ty cưí phêìn Mđa àûúâng Sưng Lam tiïìn thên lâ Nhâ àûúâng sưng Lam àûúåc xêy dûång tẩi xậ Hûng Ph, huån Hûng Ngun, tónh Nghïå An vúái cưng sët ban àêìu lâ 350 têën mđa/ngây vâ 50.000 lđt cưìn thûåc phêím/nùm Tûâ nùm 1999, quy hoẩch vng ngun liïåu nïn nhâ àậ di chuín lïn àõa àiïím múái tẩi xậ Àónh Sún huån Anh Sún vâ àêìu tû múã rưång cưng sët lïn 500 têën mđa/ngây, triïåu lđt cưìn/nùm Àïën nay, cưng sët ca Nhâ àậ àẩt mûác 7.000 - 7.500 têën àûúâng kđnh/nùm vâ 1.000.000 lđt cưì n thûå c phêím/nùm Nùm 2008, Cưng ty àậ nhêån àûúåc sûå hưỵ trúå ca Bưå Cưng Thûúng thưng qua Húåp phêìn Sẫn xët sẩch hún cưng nghiïåp (CPI) vâ sûå tû vêën k thåt ca Trung têm Sẫn xët sẩch Viïåt Nam viïåc àấnh giấ vâ ấp dng cấc giẫi phấp sẫn xët sẩch hún (SXSH) Tâi liïåu nây giúái thiïåu vúái cấc doanh nghiïåp sẫn xët àûúâng vâ cấc doanh nghiïåp cưng nghiïåp khấc kïët quẫ vâ cấc lúåi đch kinh tïë, mưi trûúâng tûâ viïåc triïín khai ấp dng SXSH tẩi Cưng ty cng nhû chia sễ kinh nghiïåm àïën cấc bïn liïn quan Sau tiïën hânh àấnh giấ SXSH, xấc àõnh cấc giẫi phấp cẫi tiïën, Cưng ty CP Mđa àûúâng Sưng Lam àậ thûåc hiïån 12 giẫi phấp nưåi vi (khưng tưën chi phđ vâ chi phđ thêëp) vúái tưíng kinh phđ lâ 29 triïåu àưìng Hâng nùm lúåi đch thu àûúåc tûâ cấc giẫi phấp trïn lâ 138,5 triïåu àưìng, c thïí: - Giẫm tiïu thuå 16,7% than, tûúng àûúng 78 têën/nùm, tiïët kiïåm 109 triïåu àưìng/nùm - Giẫm tiïu th 11,7% àiïån tiïu th, tiïët kiïåm 29,5 triïåu àưìng - Cấc giẫi phấp nây cng gốp phêìn tùng hiïåu quẫ ca quấ trònh sẫn xët, àẫm bẫo chêët lûúång sẫn phêím, tùng tíi thổ thiïët bõ vâ hẩn chïë tònh trẩng hỗng hốc Bïn cẩnh àố, vúái sûå hưỵ trúå kinh phđ àấng kïí ca Húåp phêìn CPI, Cưng ty àậ ch àưång thỷồc hiùồn caỏc giaói phaỏp ờỡu tỷ lỳỏn nhựỗm giaói quët triïåt àïí cấc vêën àïì tiïu th vâ thêët thoất ngun vêåt liïåu, cấc vêën àïì mưi trûúâng nưíi cưåm bao gưìm: Lùỉp hïå thưëng lổc thu hưìi khối bi bưí xung lâm phên vi sinh; Sûã dng lûúång bn thẫi àïí lâm phên vi sinh cung cêëp cho vng ngun liïåu vâ bấn thõ trûúâng; Hïå thưëng xûã l nûúác thẫi dõch hêm Vúái tưíng mûác àêìu tû giai àoẩn lâ 3,6 t àưìng, lúåi đch thu àûúåc tûâ cấc giẫi phấp nây lâ 710 triïåu àưìng/nùm tûâ viïåc viïåc têån dng bn tro bậ mđa àïí sẫn xët phên vi sinh 5000 têën/nùm B.Vïì mưi trûúâng: Triïín khai cấc giẫi phấp sẫn xët sẩch hún àậ gip Cưng ty giẫi quët cú bẫn tònh trẩng nhiïỵm mưi trûúâng hiïån tẩi Viïåc têån dng bn thẫi lâm phên vi sinh sệ xûã l triïåt àïí khoẫng 100 têën bậ thẫi/nùm, hẩn chïë tònh trẩng nhiïỵm mi tẩi khu vûåc sẫn xët cng nhû khu vûåc xung quanh nhâ Lûúång lúán nûúác hêm thẫi (100m3/ngây) vúái nưìng àưå chêët COD, BOD vûúåt quấ tiïu chín cho phếp nhiïìu lêìn cng àậ àûúåc xûã l àẩt tiïu chín mưi trûúâng TÚÂ RÚI ÀÛÚÅC IN TRÏN GIÊËY TẤI CHÏË 100% PHÛÚNG PHẤP LÅN VÂ CẤCH THÛÁC TIÏËP CÊÅN Sẫn xët sẩch hún lâ viïåc liïn tc xaỏc ừnh vaõ thỷồc hiùồn caỏc biùồn phaỏp nhựỗm tiùởt kiïåm ngun, nhiïn vêåt liïåu, lâm tùng hiïåu sët, àưìng thúâi giẫm tấc àưång ca sẫn xët, sẫn phêím vâ dõch v lïn mưi trûúâng vâ ngûúâi Phûúng phấp ấp dng sẫn xët sẩch hún tẩi cú súã sẫn xët àûúåc Liïn hiïåp qëc xêy dûång bao gưìm cấc bûúác nhû sú àưì mư tẫ dûúái àêy: Sú àưì cấc bûúác thûåc hiïån SXSH tẩi nhâ sẫn xët: Bûúác 1: Khúãi àöång - Cam kïët thûåc hiïån cuãa lậnh àẩo vâ tham gia ca toân cú súã - Thânh lêåp àưåi sẫn SXSH - Thânh lêåp danh mc cấc bûúác sẫn xët vâ àún võ sẫn xët, chổn trổng têm àấnh giấ SXSH Bûúác 6: Duy trò sẫn xët sẩch hún Bûúác 2: Phên tđch cấc cưng àoẩn sẫn xët - Thiïët lêåp hïå thưëng quẫn l mưi trỷỳõng ỳn giaón nhựỗm: - Giaỏm saỏt vaõ aỏnh giaỏ kïët quẫ - Phất hiïån vâ thûåc hiïån cấc giẫi phấp SXSH múái - Xấc àõnh lûúång chêët thẫi phất sinh tûâ cấc cưng àoẩn sẫn xët vâ ngun nhên phất sinh - Xấc àõnh chi phđ ca cấc dông chêët thẫi Bûúác 3: Phất triïín cấc cưng àoẩn SXSH Bûúác 5: Thûåc hiïån cấc giẫi phấp SXSH - Xấc ừnh giaói phaỏp nhựỗm giaóm lỷỳồng chờởt thaói tỷõ caỏc cưng àoẩn sẫn xët - Phên loẩi cấc giẫi phấp thânh: Giẫi phấp khưng cêìn àêìu tû, giẫi phấp cêìn àêìu tû thêëp Giẫi phấp àêìu tû lúán cêìn nghiïn cûáu khẫ thi Cấc giẫi phấp khố thûåc hiïån - Thûåc hiïån cấc giẫi phấp theo thûá tûå ûu tiïn Giẫi phấp khưng cêìn àêìu tû, giẫi phấp cêìn àêìu tû thêëp Giẫi phấp àêìu tû lúán khẫ thi vïì mùåt k thåt, kinh tïë vâ mưi trûúâng Bûúác 4: Lûåa chổn cấc giẫi phấp - Tiïën hânh nghiïn cûáu khẫ thi cho cấc giẫi phấp àêìu tû lúán - Chổn cấc giẫi phấp thûåc hiïån, bao gưìm: Giẫi phấp khưng cêìn àêìu tû, giẫi phấp àêìu tû thêëp Giẫi phấp àêìu tû lúán khẫ thi vïì mùåt k thåt, kinh tïë vâ mưi trûúâng - Xïëp thûá tûå ûu tiïn cho cấc giẫi phấp Hiïån trẩng mưi trûúâng Trûúác thûåc hiïån SXSH, thấch thûác lúán nhêët vïì mưi trûúâng ca Cưng ty lâ tònh trẩng nhiïỵm mưi trûúâng nûúác Vúái mưåt lûúång nûúác thẫi rêët lúán, khoẫng 7000m3 ngây/àïm tûâ dêy truìn sẫn xët àûúâng vâ sẫn xët cưìn, nưìng àưå cấc chêët gêy nhiïỵm dung dõch nûúác hêm vûúåt quấ TCCP nhiïìu lêìn (BOD: 45.000 - 60.000 mg O2/l, COD: 100.000 - 120.000 mgO2/l) Ngoaâi ra, doanh nghiïåp phẫi xûã l 100 têën bậ thẫi/ngây tûâ dêy truìn sẫn xët àûúâng Àêy lâ ngìn chêët thẫi dïỵ lïn men, hưi thưëi vâ dïỵ bõ khụëch theo giố, trưi theo mûa nïn viïåc khưng thu gom, chïë biïën sệ gêy nhiïỵm nùång khn viïn nhâ cng nhû mưi trûúâng xung quanh Àïí giẫi quët triïåt àïí cấc vêën àïì mưi trûúâng, Cưng ty àậ tiïëp cêån chûúng trònh SXSH cưng nghiïåp ca Bưå CưngThûúng Sẫn xët sẩch hún ẤP DNG SXSH LÂ TIÏËT KIÏÅM CHI PHĐ, TÙNG LÚÅI NHÅN, GIẪM Ư NHIÏỴM MƯI TRÛÚÂNG CẤC HOẨT ÀƯÅNG ÀẤNH GIẤ SXSH TẨI CƯNG TY Trong giai àoẩn àêìu (tûâ thấng 5/2008 àïën thấng 9/2008), Cưng ty àậ thânh lêåp àưåi SXSH vúái àưåi trûúãng lâ ưng Phan Àònh Àûác - Giấm àưëc cưng ty vâ 15 thânh viïn tûâ cấc phông ban, cấn bưå, trûúãng ca sẫn xët àïí tiïën hânh àấnh giấ SXSH toân dêy chuìn sẫn xët Sau lûåa chổn trổng têm àấnh giấ, àưåi SXSH àậ tiïën hânh thu thờồp sửở liùồu, aỏnh giaỏ doõng thaói, cờn bựỗng vờồt liùồu vaõ nựng lỷỳồng cuóa dờy chuyùỡn saón xuờởt nhựỗm xấc àõnh tưín thêët, xấc àõnh ngun nhên gêy tưín thêët vâ tûâ àố àïì xët cấc giẫi phấp SXSH cho tûâng cưng àoẩn sẫn xët Cấc giẫi phấp khưng tưën chi phđ vâ chi phđ thêëp Giẫm tiïu th àiïån Trûúác aáp duång SXSH, tiïu thuå àiïån cuãa cưng ty cao cấc ngun nhên: thûác cưng nhên sûã dng chûa cao, sûã dng àên súåi àưët, àên tup thûúâng T10, sûã dng quẩt tûå chïë tûâ cấc àưång cú c Àưåi SXSH ca nhâ àậ àûa cấc giẫi phấp: quy àõnh tiïët kiïåm àiïån, thay thïë cấc loẩi àên dêy tốc, àên typ bựỗng caỏc loaồi eõn tiùởt kiùồm iùồn, thay thùở bựỗng quẩt cưng nghiïåp cưng sët thêëp Doanh nghiïåp àậ àêìu tû 15,6 triïåu àưìng cho nhốm giẫi phấp trïn vâ lúåi đch àem lẩi tûâ cấ c giẫ i phấ p nâ y lâ 29,5 triïå u àưìng/nùm Àõnh mûác tiïu thuå àiïån giaãm 6% sau doanh nghiïåp tiïën hânh cấc giẫi phấp àún giẫn, tûúng àûúng vúái viïåc giaãm 10,8 têën CO2/nùm Giaãm tiïu thuå than Trûúác tiïën hânh SXSH, tưín thêët than ca Cưng ty cao cấc ngun nhên: Than cố àưå êím cao, lûúång giố dû lô cao, kđch thûúác ca than khưng àưìng àïìu, chêët lûúång than thêëp chûáa nhiïìu tẩp chêët, hïå thưëng bẫo ưn kếm Sau phên tđch cấc ngun nhên, àưåi SXSH àậ àïì xët vâ cưng ty thûåc hiïån nhốm giẫi phấp: dng bẩt che chùỉn than trấnh trúâi mûa lâm êím than vâ mêët chêët bưëc, kiïím soất àưå êím ca than nhêåp nhiïn liïåu, kiïím soất lûu lûúång giố cêëp àng theo u cêìu k thåt, kiïím soất kđch thûúác than trûúác cêëp vâo lô, mua than chêët lûúång tưët hún, cẫi tẩo lẩi lô c àïí quấ trònh chấy àẩt hiïåu sët cao hún, tùng cûúâng bẫo ưn cấc hïå thưëng gia nhiïåt Cưng ty àậ chi 46 triïåu àưìng cho nhốm giẫi phấp trïn Lúåi đch tûâ cấc giẫi phấp nây tûúng àûúng 109 triïåu àưìng tûâ viïåc tiïët kiïåm sûã duång 78 têën than Àõnh mûác sûã duång than giẫm 13,2%, tûâ mûác 980 kg/1000 lđt cưìn nùm 2008 xëng mûác 850 kg/1000 lđt cưìn nùm 2009 Viïåc giẫm tiïu th than cng gip hẩn chïë phất thẫi 239,2 têën CO2/nùm HẬY CHUÍN TÚÂ RÚI ÀÏÍ MỔI NGÛÚÂI CNG XEM Mđa àûúâng Sưng Lam - Nghïå An CẤC HOẨT ÀƯÅNG ÀẤNH GIẤ SXSH TẨI CƯNG TY Thiïët bõ sẫn xët phên vi sinh Cấc giẫi phấp àêìu tû lúán Trong giai àoẩn (tûâ thấng 3/2009 - 2010), Cưng ty cưí phêín Mđa àûúâng Sưng Lam àậ triïín khai 03 giẫi phấp cêìn àêìu tû lúán: Giẫi phấp 1: Xêy dûång xûúãng sẫn xët phên vi sinh Trûúác thûåc hiïån SXSH, mưỵi ngây Cưng ty thẫi lûúång bậ thẫi khoẫng 100 têën Mùåc d Cưng ty àậ àêìu tû dêy truìn sẫn xët phên vi sinh, nhiïn, chêët lûúång ca sẫn phêím nây khưng àẫm bẫo àưìng thúâi chûa xûã l àûúåc triïåt àïí lûúång bậ thẫi nây Cưng ty àậ àêìu tû dêy chuìn sẫn xët phên vi sinh vúái giấ trõ 1,7 t àưìng Lúåi đch kinh tïë mang lẩi tûâ giẫi phấp nây lâ 275 triïåu àưìng/nùm tûâ viïåc bấn phên vi sinh Ngoâi ra, giẫi phấp cng gip doanh nghiïåp xûã l triïåt àïí vêën àïì chêët thẫi rùỉn, nhiïỵm mi tẩi khu vûåc sẫn xët vâ mưi trûúâng xung quanh Phên vi sinh Giẫi phấp 2: Giẫi phấp xêy dûång hïå thưëng xûã l khối bi lô húi nêëu cưìn Trûúác ấp dng SXSH, Nhâ sûã dng lô húi cưng sët têën/giúâ, ấp sët kg/cm2 cho dêy truìn sẫn xët cưìn Ngun liïåu chđnh ca lô húi nây lâ than cấm hóåc bậ mđa thûâa Do nưìi húi hoẩt àưång úã ấp sët thêëp nïn khối lô cố chûáa cấc loẩi bi ca than vâ bậ, ẫnh hûúãng khưng tưët àïën mưi trûúâng xung quanh, àùåc biïåt àiïìu kiïån võ trđ ca nhâ maỏy nựỗm saỏt khu vỷồc dờn cỷ Cửng ty àậ àêìu tû gêìn 500 triïåu àưìng cho giẫi phấp xêy dûång hïå thưëng xûã l khối bi lô húi Lûúång bi thu hưìi àûúåc bưí sung vâo quấ trònh lâm phên vi sinh Àêy lâ giẫi phấp xûã l cëi àûúâng ưëng nïn khưng cố hiïåu quẫ vïì kinh tïë Tuy nhiïn, lúåi đch vïì mưi trûúâng lâ rêët lúán, giẫi quët cú bẫn tònh trẩng nhiïỵm mưi trûúâng khưng khđ, hẩn chïë nhûäng ẫnh hûúãng tiïu cûåc túái mưi trûúâng lao àưång vâ khu vûåc xung quanh nhâ Giẫi phấp 3: Giẫi phấp xûã l nûúác hêm thẫi sẫn xët cưìn Hïå thưëng xûã l khối bi lô húi nêëu cưìn Cưng ty cố lûúång nûúác thẫi lúán, khoẫng 3000m3 ngây/àïm Nûúác thẫi chûáa nhiïìu cấc húåp chêët hûäu cú, caác chêët khûã, caác axit hûäu cú, cấc chêët keo vâ chêët khoấng, nưìng àưå cấc chêët nhiïỵm vûúåt nhiïìu lêìn tiïu chín cho phếp (BOD: 45.000 - 60.000 mg O2/l, COD: 100.000 - 120.000 mg O2/l) Vúái hïå thưëng xûã l nûúác thẫi c, bựỗng phỷỳng phaỏp xỷó lyỏ ỳn giaón coỏ lựổng, lổc khưng hiïåu quẫ khiïën viïåc nhiïỵm nûúác thẫi ca Nhâ ẫnh hûúãng trûåc tiïëp túái hïå thưëng lûu vûåc sưng Lam Cưng ty àậ àêìu tû gêìn t àưìng cho giẫi phấp xûã l nûúác hêm thaói bựỗng phỷỳng phaỏp Bioga ờy laõ giaói phaỏp cuửởi àûúâng ưëng nïn khưng mang lẩi lúåi đch kinh tïë Tuy nhiïn, giẫi phấp àậ gip doanh nghiïåp xûã l nûúác thẫi àẩt tiïu chín cho phếp, tn th phấp låt, cẫi thiïån hònh ẫnh Cưng ty Hïå thưëng xûã l nûúác hêm thẫi Sẫn xët sẩch hún TÚÂ RÚI ÀÛÚÅC IN TRÏN GIÊËY TẤI CHÏË 100% DUY TRỊ HOẨT ÀƯÅNG SXSH Nhêån thêëy cấc lúåi đch tûâ hoẩt àưång SXSH, Ban lậnh àẩo cưng ty quët àõnh trò hoẩt àưång ca àưåi SXSH vâ lưìng ghếp cấc hoẩt àưång SXSH vâo hïå thưëng quẫn l chung ca cửng ty Nhựỗm taồo thuờồn lỳồi cho quaỏ trũnh naõy, mưåt hïå thưëng quẫn l mưi trûúâng àún giẫn àậ àûúåc thiïët lêåp Cưng ty cng àậ thiïët lêåp mưåt chđnh sấch mưi trûúâng àố quy àõnh nghiïm chónh chêëp hânh låt Bẫo vïå mưi trûúâng vâ cấc quy àõnh ca phấp låt, àẫm bẫo sûå phất triïín bïìn vûäng vâ giẫm thiïíu cấc ngìn phất sinh chêët thẫi - Lêåp kïë hoẩch sẫn xët c thïí cho tûâng phên xûúãng, giao trấch nhiïåm rộ râng cho ph trấch cấc bưå phêån àïí tưí chûác sẫn xët tưët nhêët - Thûåc hiïån tiïu chín hoấ cấc àõnh mûác chi phđ sẫn xët Ln giấm chùåt chệ cấc chi phủ saón xuờởt phaói nựỗm ừnh mỷỏc cho pheỏp - Ln cêåp nhêåt cấc chi phđ phc v sẫn xuêët: nguyïn liïåu, hoaá chêët, àiïån, nûúác Xaác àõnh caác chi phđ bêët thûúâng àïí tòm ngun nhên gêy tưín thêët vâ khùỉc phc ẤP DNG SXSH LÂ TIÏËT KIÏÅM CHI PHĐ, TÙNG LÚÅI NHÅN, GIẪM Ư NHIÏỴM MƯI TRÛÚÂNG Mđa àûúâng Sưng Lam - Nghïå An BẪNG PHÊN LOẨI CẤC GIẪI PHẤP SXSH Stt Giẫi phaỏp Quaón lyỏ nửồi vi Tuờỡn hoaõn bựỗng caỏc thiïët bõ giẫi nhiïåt Kiïím soất lûu lûúång cho ph húåp Sûãa lẩi cấc võ trđ rô ró àïí trấnh thêët thoất àûúâng, cưìn Sûã dng lûúång bn thẫi àïí lâm phên vi sinh cung cêëp cho vng ngun liïåu vâ bấn thõ trûúâng Phẫi che chùỉn than trấnh trúâi mûa lâm êím than vâ mêët chêët bưëc Kiïím soất àưå êím ca than nhêåp nhiïn liïåu Kiïím soất lûu lûúång giố cêëp àng theo u cêìu k thåt Kiïím soất kđch thûúác than trûúác cêëp vâo lô Mua than chêët lûúång tưët hún 10 Cẫi tẩo lẩi lô c àïí quấ trònh chấy àẩt hiïåu sët cao hún, tùng cûúâng bẫo ưn cấc hïå thưëng gia nhiïåt 11 Ra quy àõnh tiïët kiïåm àiïån 12 Thay thïë caỏc loaồi eõn bựỗng eõn tiùởt kiùồm iùồn 13 Thay thùở bựỗng quaồt cửng nghiùồp cửng suờởt thờởp 14 Kiùớm soất tưët quấ trònh àưët bậ mđa 15 Lùỉp hïå thưëng lổc thu hưìi bi bưí sung lâm phên vi sinh Sẫn xët sẩch hún Thay àưíi ngun vêåt liïåu àêìu vâo Tìn hoân Thay àưíi Thay àưíi Thay àưíi quấ trònh cưng nghïå thiïët bõ vâ tấi sûã dng HẬY CHUÍN TÚÂ RÚI ÀÏÍ MỔI NGÛÚÂI CNG XEM GIẤM SẤT MƯI TRÛÚÂNG Cưng ty cưí phêìn Mđa àûúâng Sưng Lam àậ tđch húåp hïå thưëng quẫn l quấ trònh sẫn xët vúái hïå thưëng quẫn l mưi trûúâng, qua àố viïåc tiïu th ngun liïåu vâ nùng lûúång àûúåc giấm vúái cấc chó tiïu nhiïỵm cấc dông thẫi Mưåt hïå thưëng mêỵu vâ th tc àûúåc xêy dûång vâ ấp dng cho viïåc thu thêåp sưë liïåu mưi trûúâng, kiïím tra, phên lổai vâ phên tđch sưë liïåu Kïë hoẩch giấm mưi trûúâng àậ àûúåc triïín khai Mc tiïu lâ quan trùỉc nhûäng cẫi tiïën àấng kïí tûâ viïåc ấp dng cấc giẫi phấp SXSH hóåc àiïìu chónh nïëu kïët quẫ cho thêëy mưåt vâi lúåi đch mưi trûúâng bõ giẫm Hïå thưëng giấm mưi trûúâng bao gưìm giấm chêët lûúång khưng khđ vâ mưi trûúâng nûúác KÏË HOẨCH GIẤM SẤT MƯI TRÛÚÂNG ëu tưë mưi trûúâng Võ trđ Chó tiïu Khưng khđ àiïím: 01àiïím tẩi khu vûåc àưët nưìi húi phất àiïån vâ 01 àiïím tẩi khu vûåc àưët nưìi húi phc v sẫn xët cưìn - Cấc thưng sưë: CO, NO, NO2, So2, bi Nûúác 03 àiïím: + Tẩi khu vûåc phên vi sinh +Trûúác vâo hïå xûã lyá + Sau vaâo hïå xûã lyá TÚÂ RÚI ÀÛÚÅC IN TRÏN GIÊËY TAÁI CHÏË 100% - Cấc thưng sưë: nhiïåt àưå, pH, BOD5, COD, SS Mđa àûúâng Söng Lam - Nghïå An KÏËT LUÊÅN SXSH khưng chó mang lẩi lúåi đch tûâ viïåc tiïët kiïåm nùng lûúång sûã dng, giẫm phất thẫi, giẫm lûúång nûúác tiïu th, mâ côn gip doanh nghiïåp phất triïín sẫn xët, nêng cao chêët lûúång sẫn phêím, khùèng àõnh uy tđn Cấc giẫi phấp àậ àûúåc thûåc hiïån tẩi cưng ty cưí phêìn Mđa àûúâng Sưng Lam lâ vđ d àiïín hònh cho cấc doanh nghiïåp ngânh sẫn xët àûúâng vâ cưìn tẩi Viïåt Nam Dûåa trïn thânh cưng vâ kinh nghiïåm tûâ cấc dûå ấn trònh diïỵn khn khưí Húåp phêìn Sẫn xët sẩch hún cưng nghiïåp, Bưå Cưng Thûúng àậ trònh vâ àûúåc Chđnh ph phï duåt “Chiïën lûúåc sẫn xët sẩch hún cưng nghiïåp àïën nùm 2020” vúái mc tiïu phưí biïën rưång rậi phûúng thûác sẫn xët nây àïën cấc doanh nghiïåp trïn cẫ nûúác trïn quan àiïím cấc doanh nghiïåp tûå nguån tham gia vúái sûå hưỵ trúå k thåt ca nhâ nûúác Àïí àùng k tham gia phưí biïën, thûåc hiïån sẫn xët sẩch hún vâ nhêån hưỵ trúå k thåt, liïn hïå: Vùn phông gip viïåc Ban àiïìu hânh Chiïën lûúåc SXSH Cưng nghiïåp, V Khoa hổc vâ Cưng nghïå, Bưå Cưng Thûúng Àõa chó: 54 Hai Bâ Trûng, Hâ Nưåi * Àiïån thoẩi/fax: +84 22202312 Email: cpi.dce@hn.vnn.vn * Website: http://www.sxsh.vn Vùn phông hưỵ trúå húåp phêìn CPI Àõa chó: 25 Ngư Quìn, Hoân Kiïëm, Hâ Nưåi Àiïån thoẩi/Fax: +84.4 39365065 Email: cpi.dce@hn.vnn.vn * Website: cpi.thongtinkhcn.org.vn ẤP DNG SXSH LÂ TIÏËT KIÏÅM CHI PHĐ, TÙNG LÚÅI NHÅN, GIẪM Ư NHIÏỴM MƯI TRÛÚÂNG Designed and printed by VTK media on TETRA PAK’s recycled paper CHÛÚNG TRỊNH HƯỴ TRÚÅ THÛÅC HIÏÅN SẪN XËT SẨCH HÚN TRONG CƯNG NGHIÏÅP ... Giẫm tiïu th than Trûúác tiïën hânh SXSH, tưín thêët than ca Cưng ty cao cấc ngun nhên: Than cố àưå êím cao, lûúång giố dû lô cao, kđch thûúác ca than khưng àưìng àïìu, chêët lûúång than thêëp chûáa... chùỉn than trấnh trúâi mûa lâm êím than vâ mêët chêët bưëc, kiïím soất àưå êím ca than nhêåp nhiïn liïåu, kiïím soất lûu lûúång giố cêëp àng theo u cêìu k thåt, kiïím soất kđch thûúác than trûúác... chùỉn than trấnh trúâi mûa lâm êím than vâ mêët chêët bưëc Kiïím soất àưå êím ca than nhêåp nhiïn liïåu Kiïím soất lûu lûúång giố cêëp àng theo u cêìu k thåt Kiïím soất kđch thûúác than trûúác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu phổ biến sản xuất sạch hơn ngành đường mía đường sông lam nghệ an , Tài liệu phổ biến sản xuất sạch hơn ngành đường mía đường sông lam nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay