TCVN 7268 2003 đường, thuật ngữ và định nghĩa

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:23

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7268 : 2003 Lời nói đầu TCVN 7268 : 2003 Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/SC Đường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành TCVN 7268 : 2003 ĐƯỜNG – THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA Sugar – Terms and definitions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định thuật ngữ định nghĩa liên quan đến đường Thuật ngữ định nghĩa Thuật ngữ Định nghĩa Mía nguyên liệu Mía đưa vào để trích, ép bao gồm mía tạp chất theo mía Tạp chất mía Gồm lá, mía non, rễ, đất cát dính thân mía Phần xơ mía Chất khơ khơng hòa tan nước nằm tổ chức mía so với trọng lượng mía, tính phần trăm Pol quan sát Độ quay cực dung dịch đường nhiệt độ đọc trực tiếp máy đo độ đường (đường kế) Pol hiệu chỉnh (Pol) Độ quay cực dung dịch đường có nồng độ nhiệt độ chuẩn quy định cách đo trực tiếp máy đo độ đường Chất đường Các chất có dung dịch đường ngồi đường sacaroza khơng Chất rắn hòa tan (chất khơ) Những chất hòa tan khơng bay có dung dịch đường xác định Bx kế, chiết quang kế sấy khô Đường khử (RS) Các chất khử có mía sản phẩm mía tính đường chuyển hóa Đường chuyển hóa Hỗn hợp khoảng 50% glucoza (dextroza) 50% fructoza (levuloza) thu thủy phân sucaroza 10 Đường sacaroza Là disacarit thuộc loại gluxit có cơng thức phân tử C12H22O11 Dưới tác dụng axit enzim thủy phân thành glucoza fructoza 11 Độ tinh khiết đơn giản (AP) Tỉ số khối lượng Pol so với khối lượng chất khô dung dịch đường tính theo phần trăm (%): AP = 12 Độ tinh khiết trọng lực (GP) Pol Bx x 100 (%) Tỉ số khối lượng đường sacaroza so với khối lượng chất khơ dung dịch đường tính theo phần trăm (%): GP = Sac Bx x 100 (%) 13 Độ tinh khiết thực Tỉ số khối lượng đường sacaroza so với khối lượng chất khô thực dung dịch đường tính theo phần trăm (%) Chất khơ thực xác định phương pháp sấy khô: Độ tinh khiết thực = KL Sac KL chất khô x 100 (%) 14 Nước mía ép đầu Nước mía chảy máy ép đầu dàn ép không qua thẩm thấu 15 Nước mía ép cuối Nước mía chảy máy ép cuối dàn ép 16 Nước thẩm thấu Nước nóng / nước mía lỗng phun vào bã mía để hòa tan đường lại bã mía 17 Nước mía hỗn hợp Hỗn hợp nước mía ép từ máy ép 18 Bã mía Phần lại sau mía qua tồn dàn ép (Dựa theo thứ tự máy ép, ta có bã máy ép I, bã máy ép II… bã máy ép cuối gọi bã mía) 19 Tỉ suất ép đầu (tỉ số Java) Độ Pol (hoặc độ Sac) mía so với độ Pol (hoặc độ Sac) nước ép đầu (%): Độ Pol mía (hoặc độ Sac) Tỉ suất ép đầu = Độ Pol (hoặc Sac) nước ép đầu x 100 (%) 20 Hiệu suất ép Khối lượng đường sacaroza nước mía hỗn hợp so với khối lượng đường sacaroza mía, tính theo % 21 Tỉ suất ép Phần sacaroza (hoặc Pol) chưa ép so với phần xơ mía (%) 100 - Hiệu suất ép Tỉ suất ép = 22 Hiệu suất ép hiệu chỉnh Phần xơ mía x 100 (%) Hiệu suất ép tính theo hàm lượng xơ quy ước 12,5% tính theo cơng thức: E12.5 = (100 - E) (100 - F) 7F đó: E12.5 hiệu suất ép hiệu chỉnh; E hiệu suất ép; F phần xơ mía (%) 23 Tổn thất ép Độ Pol bã mía so với phần xơ bã tính theo phần trăm (%): Tổn thất ép = Độ Pol bã Phần xơ bã x 100 (%) 24 Lượng mía ép thực tế Lượng mía xuống băng tải thực tế bao gồm mía tạp chất 25 Độ màu Màu sản phẩm xác định theo phương pháp quy định 26 Thành phần tro Phần lại sau nung sản phẩm nhiệt độ quy định 27 Độ đục Độ đục dung dịch tạo nên phần tử vật chất có kích thước nhỏ, dạng huyền phù, mắt thường khơng thể thấy làm phân tán ánh sáng qua dung dịch 28 Phương pháp sunfit hóa Phương pháp dùng khí SO2 để làm nước mía 29 Phương pháp cacbonat hóa Phương pháp dùng khí CO2 để làm nước mía 30 Phương pháp phosphat hóa Phương pháp dùng P2O2 để làm nước mía 31 Phương pháp vơi hóa Phương pháp dùng vơi (CaO) để làm nước mía 32 Nước mía lắng Nước mía thu sau xử lý lắng thiết bị lắng 33 Nước mía trung hòa Nước mía sau cho tác nhân làm chưa tách kết tủa trung hòa 34 Nước bùn Hỗn hợp thu đáy thiết bị lắng 35 Nước mía lọc Nước mía thu từ nước bùn sau qua lọc 36 Nước mía Nước mía thu sau xử lý làm 37 Bùn lọc Phần lại nước bùn sau tách nước mía lọc 38 Cường độ xông SO2 Mức độ xông SO2 biểu thị số ml l2 N tiêu hao dùng để chuẩn 32 độ 10 ml nước mía xơng SO2 39 Hiệu suất làm Mức độ loại chất không đường nước mía, tính phần trăm (%) 40 Hiệu suất tẩy màu Mức độ khử màu nước mía mật chè sau tẩy màu tính theo cơng thức: Hiệu suất tẩy màu = Trị số màu trước làm - Trị số màu sau làm 100 (%) Trị số màu trước làm 41 Chất trao đổi ion Những chất cao phân tử khơng hòa tan nước có khả trao đổi ion với ion dung dịch 42 Tái sinh Khôi phục lại lực hấp phụ chất hấp phụ dùng phương pháp hóa học nhiệt 43 Tác nhân tẩy màu Các chất có khả làm màu nước mía dung dịch đường chất trao đổi ion 44 Chất hấp phụ Các chất có khả giữ lại chất khơng đường dung dịch đường 45 Chất bị hấp phụ Các chất bị chất hấp phụ giữ lại 46 Giai đoạn aff (giai đoạn rửa mật) Giai đoạn đầu tinh luyện đường lớp mật bám quanh tinh thể đường thô bị loại 47 Xirô xanh) Dung dịch bão hòa đường với độ tinh khiết riêng biệt dùng để tạo hỗn hợp với đường thơ q trình rửa 48 aff (xirô Đường aff Đường nhận sau giai đoạn aff, có độ tinh khiết ≥ 99% (đường rửa mật) 49 Chất trợ trắng Các hóa chất cho vào thiết bị lắng để làm tăng tốc độ lắng 50 Mật chè (xirơ) Phần lại nước mía sau bốc có nồng độ 60 Bx - 65 Bx 51 Mật chè thô (xirô thô) Mật chè chưa qua xử lý làm 52 Mật chè tinh Mật chè thô qua xử lý làm 53 Đường non Hỗn hợp tinh thể đường mẫu dịch xả đường từ nồi nấu đường chân không Dựa theo thứ tự nấu đường có đường non A, B, C 54 Đường (magma) hồ Hỗn hợp đường tinh thể với dung dịch đường (mật chè nước) 55 Mật nguyên (mật A1) (hay gọi mật xanh) Mật tách sau li tâm đường non A 56 Mật rửa (mật A2) (hay gọi mật trắng) Mật tách từ rửa nước rửa trình li tâm đường non A 57 Mật cuối Phần mật cuối trình sản xuất đường 58 Đường nguyên liệu Đường dùng để làm nguyên liệu cho nhà máy đường gia công 59 Đường thô Đường sacaroza làm sạch, kết tinh có độ Pol thường từ 96% - 99% tinh thể có bám lớp mật đường màu vàng màu tím vàng (chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất đường tinh luyện) 60 Đường (đồn điền) 61 Đường luyện trắng Đường sacaroza làm sạch, kết tinh có độ Pol 99,5% tinh Đường sacaroza làm sạch, kết tinh có độ Pol 99,8% 62 Hiệu suất kết tinh Khối lượng tinh thể đường đường non so với chất khơ đường non tính theo phần trăm (%) Nó biểu thị 100 phần chất khơ đường non tách phần đường tinh thể 63 Cơng thức SJM Để tính phần đường thu theo lý thuyết dùng công thức: r = S(J − M ) J (S − M ) đó: r phần đường thu hồi được; S độ tinh khiết đường; J độ tinh khiết nước mía; M độ tinh khiết mật theo lý thuyết 64 Hiệu suất chế luyện Khối lượng đường đường thành phẩm so với khối lượng đường nước mía hỗn hợp tính theo phần trăm (%) bao gồm bán chế phẩm chế thành đường 65 Hiệu suất chế luyện hiệu chỉnh Hiệu suất thu hồi đường quy điều kiện chuẩn xirô/ nước mía hỗn hợp có độ tinh khiết 85% tính theo cơng thức: R 85 = 100(85 − m v ) x100(%) 85(100 − v m ) mv = 1000 xJx(100 − R ) 10000 − JxR đó: R85 hiệu suất chế luyện hiệu chỉnh Mv độ tinh khiết mật cuối theo lý thuyết; J độ tinh khiết trọng lực nguyên liệu (mật chè nước mía); R hiệu suất chế luyện thực tế 66 Hiệu suất sản xuất đường Lượng đường thành phẩm so với lượng mía ép tính theo phần trăm (%) 67 Hiệu suất tổng thu hồi Lượng đường thành phẩm (bao gồm bán chế phẩm chế thành đường) so với lượng đường mía tính theo phần trăm (%) 68 Hiệu suất tổng thu hồi hiệu chỉnh Tích số hiệu suất ép hiệu chỉnh hiệu suất chế luyện hiệu chỉnh tính theo phần trăm (%) 69 Hệ số khơng an tồn 70 Hiệu suất an tồn sản xuất Hệ số khơng an tồn = đường 100 - Pol (%) Hiệu suất an toàn để sản xuất tính theo cơng thức sau đây: Hiệu suất an toàn sản xuất = 71 Chữ (CCS) Độ ẩm đường (%) Thời gian ép mía thực tế TG ép mía TT + TG tổn thất hỏng hóc TB + TG tổn thất khác x 100% Đường mía thương mại dùng để mua mía Cơng thức thực nghiệm Australia thực năm 1899 phòng thí nghiệm Queensland: CCS = 3P F +5 B F −3 (1 − ) − (1 − ) 100 100 CSS = Pol mía - chất khơng đường đó: P Pol nước mía ép đầu, tính %; B Bx nước mía ép đầu, tính %; F phần xơ mía, tính % ... tế bao gồm mía tạp chất 25 Độ màu Màu sản phẩm xác định theo phương pháp quy định 26 Thành phần tro Phần lại sau nung sản phẩm nhiệt độ quy định 27 Độ đục Độ đục dung dịch tạo nên phần tử vật... sacaroza làm sạch, kết tinh có độ Pol thường từ 96% - 99% tinh thể có bám lớp mật đường màu vàng màu tím vàng (chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất đường tinh luyện) 60 Đường (đồn điền) 61 Đường luyện... sacaroza so với khối lượng chất khô thực dung dịch đường tính theo phần trăm (%) Chất khơ thực xác định phương pháp sấy khô: Độ tinh khiết thực = KL Sac KL chất khô x 100 (%) 14 Nước mía ép đầu Nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 7268 2003 đường, thuật ngữ và định nghĩa , TCVN 7268 2003 đường, thuật ngữ và định nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay