TUYỂN tập 10 đề THI môn SINH 2019, có lời GIẢI CHI TIẾT

179 13 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:17

Tuyển tập 10 đề thi THPTQG năm 2019 mới nhất, có lời giải chi tiết, đáp án chính xác, ma trận phân tích cấu trúc đề. Bộ đề được tuyển chọn đề mới nhất từ các trường chuyên, đáp án chính xác, mỗi đề có phân tích đồ khó và dễ để tham khảo.Câu 1. Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá là A. đột biếnB. giao phối không ngẫu nhiên,C. CLTND. các yếu tố ngẫu nhiên.Câu 2. Sinh vật biến đổi gen không đuợc tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?A. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.B. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.C. Lai hữu tính giữa các cá thể cùng loài.D. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ genCâu 3. Cho biết hai gen nằm trên cùng một NST và cách nhau 40cm. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây cho giao tử AB với tỉ lệ 30%?A. B. C. D. Câu 4. Loại axit nucleic nào sau đây là thành phần cấu tạo nên ribôxôm?A. tARNB. rARNC. ADND. mARNCâu 5. Động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?A. Giun đấtB. Cừu.C. Trùng giàyD. Thủy tức. TUYỂN TẬP 10 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM 2019 ĐÁP ÁN, MA TRẬN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 CHUẨN THEO ĐỀ THAM KHẢO CỦA BỘ GIÁO DỤC MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ SỐ  Câu Theo quan niệm đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hố A đột biến B giao phối khơng ngẫu nhiên, C CLTN D yếu tố ngẫu nhiên Câu Sinh vật biến đổi gen không đuợc tạo phương pháp sau đây? A Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen B Làm biến đổi gen sẵn hệ gen C Lai hữu tính cá thể loài D Đưa thêm gen loài khác vào hệ gen Câu Cho biết hai gen nằm NST cách 40cm Theo lí thuyết, thể sau cho giao tử AB với tỉ lệ 30%? AB A Ab AB B aB Ab C aB AB D ab Câu Loại axit nucleic sau thành phần cấu tạo nên ribôxôm? A tARN B rARN C ADN D mARN Câu Động vật sau quan tiêu hóa dạng túi? A Giun đất B Cừu C Trùng giày D Thủy tức Câu Theo lý thuyết phép lai sau cho đời nhiều loại kiểu gen nhất? A AaBB x AABb B AaBb x AAbb C AaBb x aabb D AaBb x aaBb Câu thể sau thể không chủng? A aabbDDEE B aaBBDDee C AABBDdee D AAbbDDee Câu Hoạt động sau làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính? A Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc B Tăng cuờng sử dụng ngun liệu hố thạch cơng nghiệp giao thơng vận tải C Tích cực nghiên cứu sử dụng nguồn luợng nhu lượng gió, thuỷ triều, D Hoạt động vi sinh vật phân giải chất hữu đất Câu Theo lí thuyết thể kiểu gen sau tạo giao tử Ab với tỉ lệ 25%? A Aabb B AaBb C AABb D AAbb Câu 10 Quần thể sau tần số alen a thấp nhất? A 0.2AA : 0,5Aa : 0,3aa B 0,3AA : 0,6Aa : 0,laa C 0,1 AA : 0,8Aa : 0,1 aa D 0.4AA : 0,6aa Câu 11 Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, bò sát phát sinh đại sau đây? A Đại Tân sinh B Đại Trung sinh C Đại cổ sinh D Đại Nguyên sinh o Câu 12 Một gen sinh vật nhân thực chiều dài 3910 A số nuclêơtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit gen Số nuclêôtit loại X gen A 552 B.1104 C.598 D.1996 Câu 13 thực vật, bào quan sau thực chức quang hợp? A Bộ máy Gôngi B Lục lạp C Tỉ thể D Ribôxôm Câu 14 Trong q trình phiên mã khơng tham gia trực tiếp thành phần sau đây? A ADN B ADN pôlimeraza C Các nuclêôtit A, U, G, X D ARN pơlimeraza Câu 15 lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen phân li độc lập quy định theo kiểu tương tác bổ sung: kiểu gen hai loại alen trội A B quy định hoa màu đỏ; kiểu gen lại quy định hoa màu trắng Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời nhiều hoa màu đỏ nhất? A AABb x aaBb B AaBb x AaBb C AaBB x aaBb D Aabb x aaBb Câu 16 Phát biểu sau sai nói mật độ cá thể quần thể? A Mật độ cá thể quần tăng lên cao so với sức chứa môi truờng làm tăng khả sinh sản cá thể quần thể B Mật độ cá thể quần thể số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích quần thể C Mật độ cá thể quần thể ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống quần thể D Mật độ cá thể quần thể khả thay đồi theo mùa, năm tuỳ điều kiện môi trường Câu 17 Nhận xét sau sai thể đột biến số luợng NST? A Các thể đa bội chẵn khả sinh sản hữu tính B Thể đa bội hình thành tượng tự đa bội lai xa kèm đa bội hoá C Thể lệch bội phổ biến thực vật động vật D Thể đa bội lẻ thường khơng khả sinh sản Vì khơng áp dụng nông nghiệp tạo giống Câu 18 Theo học thuyết tiến hoá đại, phát biểu sau nói CLTN A CLTN thực chất q trình phân hố khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen, từ làm thay đổi tần số alen quần thể C Ở quần thể lưỡng bội chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh so với chọn lọc chống lại alen trội D CLTN không đào thải hết alen trội gây chết khỏi quần thể Câu 19 Trong giai đoạn đường hô hấp sau thực vật, từ phân tử glucôzo tạo nhiều phân tử ATP nhất? A Chuỗi truyền electron hô hấp B Đường phân C chu trình Crep D Phân giải kị khí Câu 20 Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai A Khi mật độ tăng cao, nguồn sống khan hiếm, cá thể xu hướng cạnh trạnh với để giành thức ăn, nơi B Khi mật độ cá thể quần thể vượt sức chứa môi trường, cá thể cạnh tranh với làm giảm khả sinh sản C Hiện tượng cạnh tranh cá thể quần thể vô xảy tự nhiên D Nhờ cạnh tranh mà số lượng phân bố cá thể quần thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo cho tồn phát triển quần thể Câu 21 Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút NST A tác dụng bảo vệ NST, giữ cho nhiễm sắc thể khơng dính vào B vị trí liên kết với thoi phân bào, giúp NST di chuyển cực tế bào C vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi Câu 22 Khi nói đột biến gen, kết luận sau sai? A Đột biến gen gọi biến dị di truyền tất đột biến gen đuợc di truyền cho đời sau B trường hợp gen quy định tính trạng, thể mang gen đột biến trội đuợc gọi thể đột biến C Tần số đột biến gen phụ thuộc vào cường độ, liều lượng tác nhân gây đột biến đặc điểm cấu trúc gen D Trong điều kiện khơng tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen Câu 23 Phát biểu sau nói tuần hồn máu động vật? A Hệ tuần hồn kín, vận tốc máu cao động mạch thấp tĩnh mạch B Trong hệ dần truyền tim, nút xoang nhĩ khả tự phát xung điện C Ở cá sấu pha trộn máu giàu O2 vói máu giàu CO2 tâm thất D Ở hệ tuần hồn kín, huyết áp cao động mạch thấp mao mạch Câu 24 Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn hệ sinh thái, phát biểu sau sai? A Trong lưới thức ăn, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác B Khi thành phần loài quần xã thay đổi cấu trúc lưới thức ăn bị thay đổi C Trong chuỗi thức ăn, sinh khối mắt xích phía trc bé hon sinh khối mắt xích phía sau liền kề D Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp Câu 25 Khi nói di - nhập gen, phát biểu sau đúng? I Các cá thể nhập cư mang đến alen mói làm phong phú vốn gen quần thể II Kết di - nhập gen dẫn đến làm giảm đa dạng di truyền quần thể III Nếu số lượng cá thể nhập cư số lượng cá thể xuất cư chắn không làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể IV Hiện tượng xuất cư làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể A B C D Câu 26 Trong trình giảm phân thể đực, số tế bào cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thuờng; tế bào lại giảm phân bình thường thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau phép lai P: ♂AaBbDd x ♀AaBbdd đúng? I tối đa 24 loại kiểu gen đột biến II thể đực tạo tối đa 16 loại giao tử III Thể ba kiểu gen AabbbDd IV Thể kiểu gen aabdd A B C D B Câu 27 Ở gà tế bào thể kiểu gen AaX Y giảm phân bình thường sinh giao tử kết luận sau ? I loại giao tử với tỷ lệ II loại giao tử vói tỷ lệ III Loại giao tử AY chiếm tỉ lệ 25% IV Giao tử mang NST Y chiếm tỷ lệ 50% V Nếu sinh giao tử aXB giao tử chiếm tỉ lệ 100% A B C D Câu 28 Khi nói phân tầng quần xã phát biểu sau sai? A Sự phân tầng làm tăng khả sử dụng nguồn sống làm tăng mức độ cạnh tranh loài quần xã B Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, phân tầng thực vật kéo theo phân tầng động vật C Nguyên nhân phân tầng phân bố không đồng nhân tố ngoại cảnh D Trong hệ sinh thái nước, phân bố không đồng ánh sáng kéo theo phần bố không đồng sinh vật sản xuất Câu 29 Giả sử hệ sinh thái cạn, xét chuỗi thức ăn bốn mắt xích, lượng tích luỹ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 2,2.109Kcal; l,8.108Kcal, l,7.107Kcal, l,9.106Kcal Theo lý thuyết, phát biểu sau đây, phát biểu đúng? I Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp chuồi thức ăn xấp xỉ 8,2% II Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp nhỏ hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp III Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp lớn hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp IV Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp cấp lớn A B C D Câu 30 Ở loài thực vật,lai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng thu F1 tồn hoa đỏ Lai phân tích F1 thu Fa phân li theo tỷ lệ hoa trắng: hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Trong tổng số hoa trắng thu F2 số đồng hợp tử chiếm tỷ lệ A 3/4 B 1/16 C 3/16 D 3/7 Câu 31 Một lồi thực vật NST 2n = 16; lồi thực vật khác NST 2n = 18 Theo lí thuyết, giao tử tạo từ trình giảm phân bình thường thể song nhị bội hình thành từ hai lồi số lượng NST A 15 B.16 C 18 D.17 Câu 32 Trong phát biểu sau, phát biểu kích thước quần thể sinh vật? I Kích thước quần thể giảm xuống mức tối thiểu quần thể dễ dần tới diệt vong II Kích thước quần thể khoảng khơng gian cần thiết để quần thể tồn phát triển III Kích thước tối đa giới hạn lớn số lượng mà quần thể đạt được, phù hợp vói khả cung cấp nguồn sống mơi trường IV Kích thước quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản mức tử vong quần thể A B C D Câu 33 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định, cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp NST thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm NST giới tính X, khơng alen tưong ứng Y Thực phép lai AB D d Ab d X X � X Y ab ab thu F1 Ở F1, ruồi thân đen cánh cụt mắt đỏ chiếm tỉ lệ 10% Theo lí thuyết, dự đoán sau đúng? I Tỷ lệ ruồi đực mang tính trạng trội F1 chiếm 14,53% II Tỷ lệ ruồi dị hợp cặp gen F1 chiếm 17,6% III Tỷ lệ ruồi đực kiểu gen mang alen trội chiếm 15% IV Tỷ lệ ruồi mang alen trội kiểu gen chiếm 14,6% A B C D Câu 34 Ở lồi động vật, xét gen alen A a nằm NST thường, hệ xuất phát quần thể tần số alen A giới 0,4 0,2 Qua hai hệ ngẫu phối, quần thể đạt đến trạng thái cân di truyền Biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hoá cấu trúc quần thể trạng thái cân di truyền là: A 0.16AA : 0,48Aa : 0,36aa B 0.04AA : 0,48Aa : 0,48aa C 0.09AA : 0,32Aa : 0,64aa D 0,09AA : 0,42Aa: 0,49aa Câu 35 Ở loài thực vật cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng, thu F gồm hoa đỏ Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ : hoa trắng Trong phát biểu sau phát biểu đúng? I Tính trạng màu sắc hoa cặp gen không alen phân ly độc lập quy định II Cây F1 dị hợp tử hai cặp gen III Các F2 tối đa loại kiểu gen IV Trong tổng số hoa đỏ F2 số đồng hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ 1/9 V tổng số hoa đỏ F2 số tự thụ phấn cho đời loại kiểu hình chiếm 4/9 A B C D Câu 36 Ở quần thể người trạng thái cân di truyền, tần số người bị mắc bệnh di truyền đơn gen 4% Phả hệ cho thấy số thành viên (màu đen) bị bệnh này, theo lý thuyết phát biểu sau ? I Người số (9) chắn khơng mang alen gây bệnh II tối đa người phả hệ không mang alen gây bệnh III Xác suất người số (3) kiểu gen dị hợp tử 50% IV Xác suất cặp vợ chồng (3)-(4) sinh bị bệnh 16,7% A B C D AB Câu 37 tế bào sinh tinh kiểu gen ab giảm phân tạo tinh trùng Biết khơng đơt biến Theo lí thuyết, bắt gặp trường hợp sau tỉ lệ loại giao tử tạo ra? I Chỉ tạo loại giao tử với tỉ lệ : II Tạo loại giao tử với tỉ lệ : : : III.Tạo loại giao tử với tỉ lệ : : : A B IV Tạo loại giao tử với tỉ lệ : : : C D Câu 38 loài thực vật, xét cặp gen Aa, Bb phân li độc lập, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho P kiểu hình mang hai tính trạng trội giao phấn với thu F gồm loại kiểu hình Lấy tồn kiểu hình giống P cho tự thụ phấn tạo F Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen số cá thể mang hai tính trạng trội F chiếm 18% B Tỉ lệ kiểu gen dị hợp cặp gen F2 chiếm 4/9 C Tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng F2 chiếm 3/36 D Tỉ lệ kiểu hình giống P F2 chiếm 24/36 Câu 39 lồi động vật, tính trạng màu lơng tương tác hai alen trội A B quy định: kiểu gen hai loại alen trội A B quy định lông đen, kiểu gen loại alen trội A B quy định lơng nâu kiểu gen khơng alen trội quy định lông trắng Cho phép lai P: AaBb x Aabb thu đuợc F1 Theo lí thuyết phát biểu sau đúng? A Trong tổng số cá thể thu đuợc F1, số cá thể lông đen chiếm tỉ lệ lớn B Nếu cho cá thể lông đen F1 giao phối ngẫu nhiên với thu đuợc đời số cá thể lơng nâu gấp 11 lần số cá thể lông trắng C Trong tổng số cá thể thu F1 số cá thể lơng đen kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ 12,5% D Ở F1 kiểu gen quy định kiểu hình lơng nâu Câu 40 Cho biết ba 5’GXU3’ quy định tổng hợp axit amin Ala, ba 5’AXU3’ quy định tổng hợp axit amin Thr Một đột biến điểm xảy gen làm cho alen A trở thành alen a làm cho axit amin Ala thay axit amin Thr chuỗi pôlipeptit hai alen A a chiều dài Theo lí thuyết phát biểu sau đúng? I Alen a số liên kết hiđrô lớn alen A II Đột biến dạng thay cặp A-T cặp G-X III Nếu alen A 150 nuclêơtit loại A alen a 151 nuclêơtit loại A IV Nếu gen A phiên mã lần cần mơi truờng cung cấp 200 nucleotit loại X alen a phiên mã cần cung cấp 400 nucleotit loại X MA TRẬN MÔN SINH HỌC Tổng số câu Mức độ câu hỏi Lớp Lớp 12 (87,5% ) Nội dung chương chế di truyền biến dị Quy luật di truyền Di truyền học quần thể Di truyền học người Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 4, 14, 17, 21, 22 (5) 31 12 40 33 13 34 36 15, 26, 27, 3, 6, 7, (4) 30, 35, 37, 38, 39 (8) 10 Ứng dụng di truyền vào chọn giống Tiến Hóa 1, 11, 18 (3) Sinh Thái Chuyển hóa vât chất lượng Lớp 11 (12,5% ) 25 16, 20, 28 24, 32 (2) (3) 5, 13, 19, 23 (4) 29 Cảm ứng Sinh trưởng phát triển Sinh sản Giới thiệu giới sống Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 16 (40%) (22,5%) 11 (27,5%) (10%) 40 ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: Dễ + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình Tuy nhiên, đề lượng câu hỏi mức nhiều, câu hỏi vận dụng dài nên mức độ đề trung bình Lượng câu hỏi lớp 11 mức hợp lí Để đạt điểm tuyệt đối HS cần ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT A C D B D D 11 12 13 14 15 16 C C B B C A 21 22 23 24 25 26 A A B C A C 31 32 33 34 35 36 D D D D C B 10 (III) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit (IV) Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen (V) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A II,III,IV,V B II, III, V C I, II, III, V D I, II, IV Câu 29: Ở loài thực vật, tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu kết sau: Phép lai thuận: Lấy hạt phấn hoa đỏ thụ phấn cho hoa trắng, thu F1 toàn hoa trắng Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn hoa trắng thụ phấn cho hoa đỏ, thu F toàn hoa đỏ Lấy hạt phấn F1 phép lai thuận thụ phấn cho F1 phép lai nghịch thu F2 Theo lí thuyết, F2 có: A 75% hoa đỏ, 25% hoa trắng B 100% hoa trắng C 100% hoa đỏ D 75% hoa trắng, 25% hoa đỏ Câu 30: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hoá quang thành hoá trình quang hợp xanh là: A Diệp lục a,b B diệp lục a C Diệp lục D Carotenoit Câu 31: Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người hai alen gen qui định Biết khơng đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ phát biểu sau đúng? (1) Bệnh alen lặn NST giới tính X qui định (2) người xác định xác kiểu gen (3) tối đa 10 người kiểu gen đồng hợp (4) Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 – III.13 phả hệ 5/6 (5) Nếu người số 11 kết hôn với người bình thường quần thể khác trạng thái cân tần số alen gây bệnh 0,1 xác suất họ sinh bị bệnh 1/22 165 A B C D Câu 32: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb × ♀ AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường, thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội? A 12 B C 12 D 12 Câu 33: Cho số tượng sau: (1) Lừa giao phối với ngựa sinh la khơng khả sinh sản (2) Ngựa vằn phân bố châu Phi nên không giao phối với ngựa hoang phân bố Trung Á (3) Cừu giao phối với dê, thụ tinh tạo thành hợp tử hợp tử bị chết (4) Các khác lồi cấu tạo hoa khác nên hạt phấn lồi thường khơng thụ phấn cho hoa lồi khác tượng biểu cách li sau hợp tử A (2),(4) B (1),(2),(3) C (1),(2) D (1),(3) Câu 34: Căn vào biến đổi lớn địa chất,khí hậu hố thạch điển hình, người ta chia lịch sử sống thành đại: A Thái cổ → Nguyên sinh →Cổ sinh → Trung sinh→Tân sinh B Cổ sinh→ Thái cổ →Nguyên sinh → Trung sinh→Tân sinh C Thái cổ → Nguyên sinh →Cổ sinh→ Trung sinh→Tân sinh D Thái cổ → Nguyên sinh → Trung sinh→Cổ sinh →Tân sinh Câu 35: Ruồi giấm gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn so với b cánh ngắn Lai ruồi đực thân xám cánh dài với ruồi thân đen cánh ngắn thu F1 tỷ lệ kiểu hình 50% xám,dài: 50% đen ngắn Ruồi đực thân xám cánh dài P kiểu gen AB A Ab AB B ab AB C AB Ab D aB Câu 36: Nồng độ NH4+ 0,2%, đất 0,05% nhận NH4+ cách A Hấp thụ thụ động B thẩm thấu C Hấp thụ chủ động D Khuếch tán 166 Câu 37: Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực trình tự nuclêơtit mạch mang mã gốc là: 3' AAAXAATGGGGA 5' Trình tự nuclêôtit mạch bổ sung đoạn ADN A 5' TTTGTTAXXXXT 3' B 5' AAAGTTAXXGGT 3' C 5' GTTGAAAXXXXT 3' D 5' GGXXAATGGGGA 3' Câu 38: Cây cạn hấp thụ nước ion khống mơi trường chủ yếu nhờ cấu trúc ? A tế bào đỉnh sinh trưởng rễ B tế bào lơng hút C tế bào biểu bì rễ D tế bào miền sinh trưởng rễ Câu 39: Hệ tuần hồn kín động vật (1) Tôm (2) Mực ống (3) ốc sên (4) ếch (5) trai (6) bạch tuộc A (2),(3),(5) B (5),(6),(7) C (1),(3),(4) (7) giun đốt D (2),(4),(6),(7) Câu 40: Ở loài thực vật tính trạng màu hoa gen, gen gồm alen (alen trội trội hoàn toàn) năm hai NST thường khác qui định Cho giao phấn hai dòng hoa vàng chủng (P), thu F1 đồng loạt hoa tím Cho F1 ngẫu phối, F2 thu 270 hoa tím, 180 hoa vàng 30 hoa trắng dự đoán sau phép lai ? (1) Tính trạng màu hoa di truyền theo qui luật phân li độc lập Menđen (2) Kiểu gen hai dòng hoa vàng chủng (P) AABB × aabb (3) Kiểu gen hoa tím F1 dị hợp tất cặp gen (4) Khi cho họa tím F2 ngẫu phối tỉ lệ kiểu hình hoa vàng F3 16/81 (5) Khi cho hoa tím F2 tự thụ tỷ lệ kiểu hình hoa trắng F3 1/36 A B C D 167 MA TRẬN MÔN SINH HỌC Tổng số câu Mức độ câu hỏi Lớp Nội dung chương Nhận biết chế di truyền biến dị Lớp 12 (80%) Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 2, 9, 28 (3) 19, 29, 37 (3) Quy luật di truyền 35 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 32 (10) Di truyền học quần thể 23 17 31 Di truyền học người 20, 40 (2) 13 Ứng dụng di truyền vào chọn giống 10 1, 11 (2) Tiến Hóa 3, 24, 26, 34 (4) 7, 21 (2) 33 8, 13 (2) 36 Sinh Thái Lớp 11 (20%) Chuyển hóa vât chất 25, 27, 30, lượng 38, 39 (5) Cảm ứng Sinh trưởng phát triển 168 Sinh sản Giới thiệu giới sống Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 10 (25%) 11 (27,5%) 17 (42,5%) (5%) 40 ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: Khó + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi kiến thức nằm lớp 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình nhiều câu hỏi mức vận dụng, đề khó đạt điểm cao Khơng câu hỏi phần sinh thái Đáp án 1-A 2-C 3-B 4-C 5-A 6-C 7-B 8-B 9-C 10-D 11-A 12-A 13-D 14-A 15-A 16-C 17-C 18-D 19-C 20-B 21-D 22-D 23-C 24-B 25-B 26-D 27-B 28-A 29-C 30-B 31-A 32-D 33-D 34-C 35-B 36-C 37-A 38-B 39-D 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Những thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật tạo giống công nghê gen là: (1) ,(3) (2) (4) ứng dụng gây đột biến nhân tạo Câu 2: Đáp án C - Trên mARN loại ribonucleotit A, U, G - Trên mạch gốc gen loại nucleotit T, A, X - Trên mạch bổ sung gen loại nucleotit A, T, G → mạch bổ sung gen (3), (4), (5) 169 Câu 3: Đáp án B Đóng góp quan trọng Đacuyn phát vai trò sáng tạo cửa chọn lọc tự nhiên chọn lọc nhân tạo Câu 4: Đáp án C Thường biến biến đổi kiểu hình mà khơng biến đổi kiểu gen Các ví dụ thường biến 1,2,4 Ý (3) đột biến số lượng NST Câu 5: Đáp án A 3:3:1:1= (3:1)(1:1) → AaBb × Aabb Câu 6: Đáp án C Cna n Phương pháp: sử dụng cơng thức tính tỷ lệ kiểu gen chứa a alen trội a số alen trội, n số cặp gen dị hợp Cách giải: 120  60  alen Số alen quy định tính trạng khối lượng 10 cặp gen → 27 kiểu gen , kiểu hình → (1) sai Cho nặng AABBCC lai với aabbcc thu F alen trội nặng 60 + 3×10 = 90g → (2) Số kiểu gen alen trội : C6  20 → (3) F1 × F1 : AaBbCc × AaBbCc C61  Cây nặng 70g alen trội, chiếm tỷ lệ 32 →(4) (5) F1 giao phấn ngẫu nhiên F2 nên F2 cân di truyền, F2 giao phấn ngẫu nhiên F3 cân di truyền Câu 7: Đáp án B Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể :1,4,5,6 Giao phối không làm thay đổi tần số alen Câu 8: Đáp án B 170 Các ý là: (1),(2),(3),(5) Ý (4) sai thú ăn động vật manh tràng không phát triển Câu 9: Đáp án C Các thể đột biến đột biến NST là: (mất đoạn NST 21 22) ,4 (XXY),7 (XO) ,8 (3 NST 21) Câu 10: Đáp án D sở tế bào học nuôi cấy mô, tế bào sinh sản tế bào – tức nguyên phân Câu 11: Đáp án A Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, nguồn biến dị di truyền quần thể là:biến dị đột biến, biến dị tổ hợp Câu 12: Đáp án A Quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb/aaB- : hoa hồng; aabb: hoa trắng Ta P: hoa hồng (t/c) × hoa đỏ → F1: 50% hoa đỏ: 50% hoa hồng Cách 1: Vì hoa hồng chủng nên ta loại phép lai (5),(6)→ loại phương án C,B,D (vì chứa phép lai (5) (6)) Vậy đáp án A Cách 2: Ta xét phép lai: (1) AAbb × AaBb → A-Bb : A-bb → thỏa mãn (2) aaBB × AaBb → aaB-: AaB- → thỏa mãn (3) AAbb × AaBB → A-B- → loại (4) AAbb × AABb →AABb: AAbb → thỏa mãn Phép lai (5), (6) hoa hồng không chủng nên không xét Câu 13: Đáp án D Ngay sau bữa ăn nên ta tập thể dục hiệu tiêu hoá hấp thụ thức ăn giảm lượng máu tới quan tiêu hoá giảm Câu 14: Đáp án A F2 phân ly theo tỷ lệ hoa đỏ;7 hoa trắng → tính trạng gen khơng alen tương tác bổ trợ, F dị hợp cặp gen Quy ước gen: A-B- Hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng 171 AaBb × aabb → 1AaBb:1 Aabb:laaBb:laabb → hoa đỏ: hoa trắng Câu 15: Đáp án A - Xét cặp lai Dd × dd → F1 D- = 0,5 AB AB � ; f  20% - Xét cặp lai ab ab + Do hoán vị gen xảy giới với tần số 20% → giao tử bên AB = ab = 0,4; Ab = aB = 0,1 + Tỉ lệ aabb đời 0,4 × 0,4 = 0,16 Tỉ lệ aaB- đời = 0,25 -0,16 = 0,09 Do cặp gen AB/ab phân ly độc lập với cặp gen Dd → Kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỉ lệ : 0,09×0,5=4,5% Câu 16: Đáp án C P: AaBbDdEe × AaBbDdEe Nhận xét : P dạng : Aa × Aa , cho đời phân li : trội : lặn Vậy đời kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ : 2 �3 � �1 � 27 C42 �� ��� � �4 � �4 � 128 Câu 17: Đáp án C Áp dụng cơng thức tính số kiểu gen tối đa quần thể (n số alen) n(n  1) 2 Nếu gen nằm NST thường: kiểu gen hay Cn  n Cách giải: Gen A gen B alen nằm NST thường nên cặp gen C2   kiểu gen Số kiểu gen tính trạng nhóm máu C3   Số kiểu gen quần thể 3×3×6=54 Câu 18: Đáp án D Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh đường chéo hình chữ nhật giao tử lưỡng bội cần tìm 172 => Giao tử 1AA; 4Aa; 1aa Cách giải: AAAa � 1 AA : Aa 2 AAaa � AA : Aa : aa 6 Aaaa � 1 Aa : aa 2 1 �1 � �1 � � AA : Aa � � AA : Aa �� 1AAAA : AAAa :1AAaa � � �2 (1) �2 � � �1 �1 � Aa : aa � � Aa : aa �� 1AAaa : Aaaa :1aaaa � � �2 (2) �2 � �1 �1 � � AA : Aa : aa � � AA : Aa �� 1AAAA : AAAa : AAaa :1Aaaa 6 � � �2 (3) �6 � � �1 �1 � AA : Aa : aa � � Aa : aa �� 1AAAa : AAaa : Aaaa :1aaaa 6 � � �2 (4) �6 Câu 19: Đáp án C Phương pháp: CT liên hệ chiều dài tổng số nucleotit L N �3, (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å CT tính số liên kết hidro : H=2A +3G Cách giải: Gen trước đột biến : L = 4080 Å→ N =2A+2G = 2400 173 Tổng số liên kết hidro phân tử ADN : 2A+3G = 3075 �2 A  2G  2400 � Ta hệ phương trình: �2A  3G  525 →G = X = 675 ; A = T = 525 Gen đột biến : Dạng đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen giảm liên kết hidro đột biến thay cặp G – X cặp A-T A = T = 526 G = X = 674 Gen nhân đơi lần số lượng nucleotit môi trường cung cấp số nucleotit gen đột biến Câu 20: Đáp án B - Ở ruồi giấm đực khơng hốn vị gen - P: ♀ Xám, dài, đỏ × ♂ đen, cụt, trắng → F1: 100% xám, dài, đỏ → F1 dị hợp cặp gen P chủng - F1 × F1: (Aa,Bb)XDXd × (Aa,Bb)XDY → F2: (A-,B-)XD- + (A-,bb)XdY = 0,5125 ( A, B )0, 75  ( A, bb)0, 25  0,5125 � � → �( A, B )  ( A, bb)  0, 75 → A-,B- = 0,65; A-,bb = aa,B- = 0,1; aa,bb = 0,15 (1) sai: aa,bb = ♀ab × ♂ab = 0,15 = 0,3 × 0,5 → ♀ab = 0,3 (giao tử liên kết) → Tần số hoán vị gen f = – × 0,3 = 0,4 (40%) AB AB (2) đúng: F1 × F1: ab XDXd (f = 0,4) × ab XDY (f = 0) AB (3) sai: Tỉ lệ F2 dị hợp cặp gen ab XDXd = (0,3 × 0,5 × 2) × 1/4 = 7,5% (4) đúng: Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn F2: (A-,B-) XdY + (A-,bb + aa,B-)XD- = 0,65 × 1/4 + (0,1 + 0,1) × 3/4 = 31,25% (5) đúng: Ở F2: 174 0,15 �1/4 AB AB - Trong số cá thể (A-,B-)XD-, tỉ lệ cá thể AB XDXD = 0, 65 �3/4 = 1/13; tỉ lệ cá thể AB XDXD = – 1/13 = 12/13 - Xác suất = (1/13)1 × (12/13)1 × C2 = 24/169 = 14,2% Câu 21: Đáp án D quan tương tự quan nguồn gốc khác thực chức Ví dụ D quan tương tư: cánh chim nguồn gốc từ chi trước, cánh trùng nguồn gốc biểu bì A,C quan tương đồng B quan thoái hoá Câu 22: Đáp án D Sử dụng sơ đồ hình tam giác: Cạnh tam giác giao tử 2n, đỉnh tam giác giao tử n => Giao tử: 1AA, 2Aa, 2A, 1a Cách giải: Ở F2: tỷ lệ kiểu hình: 11 đỏ: vàng Tỷ lệ vàng: 1/12 = 1/2 × 1/6 , ta kiểu gen là: F1: Aa ×AAaa (khơng thể Aaaa × AAaa Aaaa khơng phải kết q trình lưỡng bội hóa) F2: (1A:1a)×(1/6AA:4/6Aa:1/6aa) ↔ 1/12AAA:5/12AAa: 5/12Aaa: 1/12aaa Câu 23: Đáp án C Phương pháp: Quần thể cấu trúc di truyền xAA +yAa +zaa =1 y  x.z Quần thể cân di truyền thoả mãn công thức: 175 Cách giải Quần thể cân di truyền C Câu 24: Đáp án B Tất ý (1), (2), (3), (4) Câu 25: Đáp án B Cây hấp thụ dạng nito là: nitrat: NO3- amôn: NH4+ Câu 26: Đáp án D Đặc điểm sinh vật điển hình kỉ Tam điệp là:Cây hạt trần ngự trị Phân hóa bò sát cổ Cá xương phát triển Phát sinh thú chim Câu 27: Đáp án B Câu 28: Đáp án A Các phát biểu đột biến gen : II,III, IV, V I sai đột biến thay làm xuất ba kết thúc sớm dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Câu 29: Đáp án C + F1 phép lai thuận phép lai nghịch giống mẹ Suy trường hợp di truyền ngồi nhân, tính trạng màu hoa gen tế bào chất quy định + Phép lai thuận:P1:♂ hoa đỏ × ♀ hoa trắng → F1-1: 100% hoa trắng + Phép lai nghịch: P2: ♂ hoa trắng × ♀ hoa đỏ → F1-2: 100% hoa đỏ + F1-1: ♂ hoa trắng × ♀ hoa đỏ → F2: 100% hoa đỏ Câu 30: Đáp án B 176 Diệp lục a tham gia trực tiếp vào chuyển hoá quang thành hố q trình quang hợp xanh Câu 31: Đáp án A (1) sai: Bố mẹ không bị bệnh sinh gái 14 bị bệnh → tính trạng bị bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định (2) đúng: (1) A- (2) A- (3) A- (4) A- (5) A- (6) A- (7) aa (8) Aa (11) Aa (12) Aa (13) 1/3AA:2/3Aa (14) aa (9) Aa (10) A- người xác định xác kiểu gen người số (7), (8), (9), (11), (12), (14) (3) sai: - người kiểu gen đồng hợp là: (1), (2), (3) (4), (5), (6), (7), (10), (13), (14) - Chú ý: Vì Aa (con chắn nhận alen a từ mẹ bố 4) nên phải Aa (nếu AA Aa phải Aa; AA Aa phải Aa) (4) đúng: - Cặp vợ chồng III.12: (Aa) × III.13: (1/3AA:2/3Aa) → Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh A= – aa = – 1/2 × 1/3 = 5/6 (5) đúng: - Người số 11 kết hôn với người vợ đến từ quần thể CTDT:0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa = - Ta có: Người chồng (11): Aa × vợ bình thường (9/11AA: 2/11Aa), xác suất cặp vợ chồng sinh bị bệnh (aa) = 1/2 × 1/11 = 1/22 Câu 32: Đáp án D Phép lai AaBb × AaBb Xét cặp Aa 177 Con đực cho loại giao tử, giao tử đột biến Aa, O Con cho loại giao tử A, a Vậy số kiểu gen bình thường là:3 kiểu gen đột biến cặp là: 4: AAa, Aaa, A,a Xét cặp Bb bên bố mẹ giảm phân bình thường → kiểu gen Vậy số hợp tử lưỡng bội 3×3 = Số loại hợp tử đột biến 4×3 = 12 Câu 33: Đáp án D Cách li sau hợp tử tượng xảy giao phối hợp tử khơng phát triển lại tạo thành mà khả sinh sản hữu tính Các ví dụ tượng cách li hợp tử 1,3 Các ví dụ lại tượng cách li trước hợp tử Câu 34: Đáp án C Các đại là: Thái cổ → Nguyên sinh →Cổ sinh→ Trung sinh→Tân sinh Câu 35: Đáp án B Ở ruồi đực khơng HVG, thân đen cánh ngắn tạo loại giao tử ab nên đực phải AB kiểu gen ab Câu 36: Đáp án C Nồng độ chất tan bên tế bào > đất, lấy NH4+ cách hấp thụ chủ động ngược chiều gradient nồng độ Câu 37: Đáp án A Phương pháp: - Sử dụng nguyên tắc bổ sung: A-T; G-X, X-G; T-A - hai mạch phân tử ADN ngược chiều Cách giải: Mạch mã gốc : 3' AAA XAA TGG GGA 5' Mạch bổ sung : 5' TTT GTT AXX XXT 3' Câu 38: Đáp án B 178 Cây cạn hấp thụ nước ion khoáng môi trường chủ yếu nhờ tế bào lông hút Câu 39: Đáp án D Hệ tuần hồn kín (2),(6),(7),(4) Câu 40: Đáp án C Ta thấy tỷ lệ kiểu hình F2: tím:6 vàng:1 trắng → gen tương tác bổ sung, F1 dị hợp cặp gen Quy ước gen: A-B-: hoa tím; A-bb/aaB-: Hoa vàng; aabb: hoa trắng P: AAbb(Vàng) × aaBB (Vàng) →F1: AaBb (tím) F1 × F1: AaBb × AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) Xét phát biểu: (1) (2) sai (3) (4) đúng, hoa tím F2: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb)ngẫu phối: ↔ (2A:1a)(2B:1b)×(2A:1a)(2B:1b) ↔ (4AA:4Aa:1aa)(4BB:4Bb:1bb) 16 2� �  9 81 Tỷ lệ hoa vàng là: (5) đúng, hoa tím tự thụ phấn : kiểu gen AaBb tạo kiểu hình hoa trắng, AaBb chiếm 4/9 (trong tổng số hoa tím F2) Tỷ lệ hoa trắng : 49×116=13649×116=136 179 ... triển Sinh sản Giới thi u giới sống Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh vật Tổng 16 (40%) (22,5%) 11 (27,5%) (10% ) 40 ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI + Mức độ đề thi: Dễ + Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi. .. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 81 A 91 A 101 C 111 C 82 C 92 B 102 D 112 C 83 C 93 C 103 A 113 D 84 A 94 A 104 B 114 D 85 C 95 B 105 D 115 B 86 A 96 C 106 B 116 D 87 B 97 D 107 D 117 A 88 D 98 A 108 B 118... (4) 109 , 113 (2) 84, 89 (2) Sinh Thái Chuyển hóa vât chất lượng Lớp 11 (30%) Cảm ứng Sinh trưởng phát triển 85, 95, 101 (3) Sinh sản 96 Giới thi u giới sống Lớp 10 Sinh học tế bào Sinh học vi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập 10 đề THI môn SINH 2019, có lời GIẢI CHI TIẾT, TUYỂN tập 10 đề THI môn SINH 2019, có lời GIẢI CHI TIẾT

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay