Kỹ thuật gieo cấy các vụ lúa ở duyên hải nam trung bộ, tây nguyên và đông nam bộ

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 16:16

Sổ tay Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi Kỹ thuật gieo cấy vụ lúa Duyên Hải nam Trung bộ, Tây Nguyên Đông Nam Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ tuỳ theo điều kiện cụ thể địa phơng năm thờng gieo sạ vụ lúa: Lúa Đông Xuân; Lúa Hè Thu; Lóa mïa (trong ®ã cã lóa gieo ë số tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ) Dới kỹ thuật gieo cấy vụ lúa này: I Giống lúa: Các giống lúa sử dụng gieo, cấy Duyên hải Nam Trung Bộ,Tây Nguyên Đông Nam Bộ giống ngắn ngày gồm có: I.1 Các giống lúa sử dụng Duyên hải Nam Trung Bộ: IR17494 (13/2), IR35366, IR29723, IR1820, IR64, TH4, TH25, TH28, TH33, ML4, ML48, ML49, ML108, OM576, OM516, OM296, OMCS94, OM997-6, H§B-6, Xi23, BM9962, BM9855, BM2002, CH133, MTL61, Khang dân 18, Khang Dân đột biến, ĐV108, Sán u 63, Nhị u 838, Misơn2, Misơn4 Mỗi địa phơng lựa chọn - giống giống phù hợp với mùa vụ, khả thâm canh để gieo sạ nhằm mang lại hiệu I.2 Các giống sử dụng Tây Nguyên: IR17494, IR64, CR203, OM576, TH28, TH85, TH203, Khang d©n 18, ¶i32, TiỊn Giang 3+3, Ml32 C¸c gièng lóa cã kh¶ chịu hạn nh: CH3, CH5, CH133, LC88-66, LC88-67-1, LC90-4, LC90-5, IRST-144 Các giống lúa lai: Nhị u 63, Nhị −u 838, S¸n −u 63 I.3 C¸c gièng sư dụng Đông Nam Bộ: IR64, OM1490, MTL250, VND95-20, OMCS-2000, AS996, OM576, IR50404 TH25, TH28, OMCS-94, OM4495, OM4498, OM3536, OM1723, OM1717, OM2513 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vùng Sổ tay Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triĨn n«ng th«n miỊn nói II Thêi vơ: Thêi vơ gieo sạ vụ lúa Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ nh sau: Đông Nam Bộ Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Gieo sạ Lúa trỗ Gieo sạ Lúa trỗ Gieo sạ Lúa trỗ 15/11-30/11 05/2-20/2 01/12-15/12 05/3-20/3 15/12-15/1 10/3-15/3 05/12-20/12 20/2-05/3 10/12-25/12 10/3-20/3 20/12-20/1 05/3-20/4 15/4-30/4 10/6-5/7 20/4-30/4 20/6-30/6 - - 01/5-10/5 01/7-05/7 25/4-10/5 25/6-10/7 - - 10/5-20/6 25/7-05/9 01/6-10/6 25/8-05/9 10/5-15/6 05/8-15/9 Đông Xuân - Giống dài ngày - Giống ngắn ngày Hè Thu - Giống dài ngày - Giống ngắn ngày Vụ Mùa III Làm đất: - Đất đợc cày bừa kỹ, phẳng ruộng cỏ Có thể dùng máy để trục dùng trâu cày lần (cày vỡ cày lại), bừa - lần (chú ý lần bừa lại kết hợp với trang ruộng cho phẳng) - Để làm giảm độ phèn, đất cấy lúa Thu cần đợc cày phơi ải đốt đồng - số tỉnh Duyên hải Nam Trung tập quán làm lúa gieo (gieo khô vào tháng 6) phải làm đất nhỏ nhằm tăng khả giữ ẩm đất, giúp cho lúa dễ mọc IV Làm mạ: vùng này, tuỳ theo nơi áp dụng phơng thức sạ gieo cấy vụ lúa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vùng Sổ tay Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi - Ruộng mạ chọn đất tốt, chủ ®éng n−íc, cµy bõa kü, nhun bïn, bãn lãt tÊn ph©n chuång + 300kg super l©n cho trang ruộng cho phẳng - Sau bừa lần cuối, để lắng bùn, tháo nớc đánh luống - Luèng réng 1,2m, cao 20cm, r·nh luèng ruéng 30cm - Hạt giống trớc ngâm ủ đợc phơi lại - nắng nhẹ, ngâm 30 - 35 nớc sạch, thời gian ngâm giống thay nớc - lÇn, đ gièng 35 - 36 giê mầm nhú gai dứa gieo Mật độ gieo khoảng 35 - 40 mạ/1dm2 (lợng giống khoảng 850kg/1ha mạ) - Tuỳ tình hình sinh trởng mạ, nÕu sinh tr−ëng kÐm sau gieo – 10 ngày bón khoảng 100kg lân super + 40kg urê + 40kg clorua kali cho mạ - Luống mạ đợc giữ lớp nớc láng chân (khoảng 1cm) nhổ cấy V Sạ giống: Có thể áp dụng sạ hàng sạ lan để thay cho việc gieo mạ cấy Sạ lan, lợng giống cần khoảng 100 - 120kg/ha Sạ hạt theo băng rộng 6m để chừa đờng công tác rộng khoảng 30 - 40cm Dùng máy sạ hàng, lợng giống cần khoảng 80 - 100kg/ha VI Phân bón: VI Số lợng phân bón cho nh sau: Loại phân Cho lúa Đông Xuân Cho lúa Hè Thu; Vụ 3; Vô Mïa - 10 tÊn - tÊn Urê 100kg 100kg DAP 100kg 100kg NPK 200kg 150kg Phân chuồng Trong trờng hợp sử dụng phân bón chuyên dùng cho lúa Công ty phân bón Miền Nam phân bón Đầu trâu Công ty phân bón Bình Điền II bón với mức sau đây: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vùng Sổ tay Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi Ngày sau sạ Phân chuyên dùng Phân Đầu trâu Công ty phân bón Miền Nam Công ty phân bón Bình Điền II Vụ Hè Thu, Vụ Đông Vụ Hè Thu, Mùa Xuân Mùa cấy Vụ Đông Xuân - 10 150-200kg R1* 100-150kg R1 150-200kg ** 150kg ** 20 - 25 200-250kg R2 150-200kg R2 100-150kg ** 120kg ** 40 - 45 100-150kg R3 100-150kg R3 100kg ** 80-100kg ** Ghi chó: *R1 (NPK = 22-16-5), R2 (NPK = 23-10-5), R3 (NPK = 23-5-20) ** Đầu trâu 997 (NPK = 18-18-6) V C¸ch bãn: V.2.1 Bãn cho lóa cÊy: - Bãn lãt: Toàn phân chuồng + 50% lợng phân DAP - Bón thúc lần 1: Sau cấy 10 - 15 ngày bón 40% lợng phân urê + 50% phân DAP + 50% lợng phân NPK - Bón thúc lần 2: Bón sau lần khoảng 10 - 15 ngày bón 60% lợng phân urê + 50% lợng phân NPK V.2.2 Bón cho lúa sạ: - Bón lần 1: Sau sạ - 10 ngày bón 50% lợng phân urê + 50% lợng phân DAP - Bón lần 2: Sau sạ khoảng 20 - 25 ngày bón 50% lợng phân urê + 50% lợng phân NPK - Bón lần 3: Sau sạ khoảng 40 - 45 ngày bón 50% lợng phân NPK VII Chăm sóc: - Làm cỏ: Kết hợp lần bón phân thúc phải làm cỏ sục bùn - §èi víi rng s¹ dïng thc diƯt cá Sofit 300ND, đặc trị lúa cỏ Lợng thuốc 1,2lít/ha Facet 25SC, đặc trị cỏ lồng vực, nồng độ 25 40ml/1 bình 16 lít nớc Ankilla-A 40WP, nồng độ 20 25gr/1bình16 lít nớc để phun trừ cỏ hoà bản, cỏ hoa mác, cỏ bợ trớc sạ giống Chú ý dùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vùng Sổ tay Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi thuốc diệt cỏ phải theo hớng dẫn nhãn thuốc để tránh làm ảnh hởng đến suất lúa - Ruộng lúa sạ phải tiến hành tỉa dặm kịp thời vòng ngày sau sạ để đảm bảo độ đồng quần thể ruộng lúa - Tới nớc: Những nơi có nguồn nớc nhng không chủ động tới tiêu giữ mực nớc liền ruộng khoảng - 7cm Trớc gặt ngày tháo nớc để lúa chín nhanh thuận tiện gặt Những nơi chủ động tới tiêu thời kỳ lúa đẻ nhánh giữ mức nớc rộng - 5cm, lúa đẻ đợc 350 - 400 dảnh/m2 rút nớc phơi ruộng - ngày để khống chế lúa đẻ nhánh vô hiệu Sau giữ mực nớc sâu khoảng 10 - 12cm thời kỳ lúa làm đòng, trỗ Trớc gặt lúa ngày tháo nớc phơi ruộng VIII Sâu bệnh: Các đối tợng sâu bệnh hại lúa giống đối tợng sâu hại lúa lai Đông Xuân, lúa Hè Thu, lúa Mùa Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ Có thể tham khảo biện pháp phòng trừ sâu bệnh lúa lai để áp dụng phòng trừ sâu bệnh vụ lúa vùng Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Vùng ... phục vụ phát triển n«ng th«n miỊn nói II Thêi vơ: Thêi vơ gieo sạ vụ lúa Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ nh sau: Đông Nam Bộ Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên Gieo sạ Lúa trỗ Gieo. .. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ Có thể tham khảo biện pháp phòng trừ sâu bệnh lúa lai để áp dụng phòng trừ sâu bệnh vụ lúa vùng Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên Đông Nam Bộ Trung tâm Nghiên... kỳ lúa làm đòng, trỗ Trớc gặt lúa ngày tháo nớc phơi ruộng VIII Sâu bệnh: Các đối tợng sâu bệnh hại lúa giống đối tợng sâu hại lúa lai Đông Xuân, lúa Hè Thu, lúa Mùa Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật gieo cấy các vụ lúa ở duyên hải nam trung bộ, tây nguyên và đông nam bộ , Kỹ thuật gieo cấy các vụ lúa ở duyên hải nam trung bộ, tây nguyên và đông nam bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay