Xác định tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình có xét những yếu tố rủi ro, áp dụng cho dự án nâng cấp tuyến đê tả sông thao đoạn từ km64 đến km80 từ thị xã phú thọ đến cầu phong châu tỉnh phú thọ

215 9 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

L I CAM OAN H tên h c viên: V M nh Kiên Chuyên ngành đào t o: Qu n lý xây d ng tài nghiên c u: Xác đ nh t ng m c đ u t d án xây d ng cơng trình xét nh ng y u t r i ro, áp d ng cho d ánNâng c p n đê t sông Thao đo n t km64 đ n km80 t th Phú Th đ n c u Phong Châu” t nh Phú Th Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các thơng tin, tài li u trích d n lu n v n đ c ghi rõ ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung th c ch a t ng đ cơng b b t k cơng trình tr c Tác gi V M nh Kiên i c L IC M N Sau th i gian h c t p nghiên c u v i s giúp đ nhi t tình c a th y cô, b n bè đ ng nghi p Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài: Xác đ nh t ng m c đ u t d án xây d ng cơng trình xét nh ng y u t r i ro, áp d ng cho d án “Nâng c p n đê t sông Thao đo n t km64 đ n km80 t th Phú Th đ n c u Phong Châu” t nh Phú Th đ c hoàn thành Tác gi xin g i l i c m n sâu s c đ n GS.TS V Thanh Te tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho tác gi trình th c hi n Lu n v n Tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n ban lãnh đ o Trung tâm Khoa h c tri n khai k thu t Th y L i - Tr ng i h c Th y l i, cán b th vi n tr ng ih c Th y l i, đ ng nghi p, b n bè đ c bi t gia đình t o u ki n giúp đ c v đ ng viên tác gi su t trình th c hi n lu n v n Hà N i, ngày 23 tháng n m 2017 Tác gi V M nh Kiên ii M CL C M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c tiêu c a đ tài Cách ti p c n ph K t qu d ki n đ t đ ng pháp nghiên c u c 1.1 T ng quan v t ng m c đ u t 1.1.1 Nh ng khái ni m v t ng m c đ u t cho d án xây d ng công trình 1.1.1.1 M t s đ c m c a th tr ng xây d ng Vi t Nam 1.1.1.2 M t s đ c m c a giá xây d ng cơng trình[1] 1.1.1.3 T ng m c đ u t xây d ng cơng trình[2] 1.1.1.4 i u ch nh t ng m c đ u t [3] 1.1.2 Nh ng h ng m c chi phí t ng m c đ u t 1.1.3 Ph ng pháp xác đ nh t ng m c đ u t ch a xét đ n y u t r i ro[4]9 1.1.3.1 Ph ng pháp xác đ nh theo thi t k c s c a d án 1.1.3.2 Tính theo di n tích ho c cơng su t s d ng, n ng l c ph c v c a cơng trình 13 1.1.3.3 Ph ng pháp xác đ nh theo s li u c a d án cơng trình xây d ng ch tiêu kinh t k thu t t 1.1.3.4 Ph ng t th c hi n 15 ng pháp k t h p 16 1.2 T ng quan v r i ro cho m t d án 18 1.2.1 Nh ng khái ni m v r i ro cho d án xây d ng[5] 18 1.2.1.1 R i ro 18 1.2.1.2 An toàn 19 1.2.1.3 Phân bi t r i ro b t đ nh 19 1.2.2 nh h ng c a r i ro đ n chi phí c a d án 20 1.3 Tình hình thay đ i t ng m c đ u t c a d án th i gian qua 23 1.3.1 Th c tr ng đ u t xây d ng n c ta hi n 23 iii 1.3.2 Tình hình thay đ i t ng m c đ u t c a d án giao thông Vi t Nam th i gian qua 24 1.3.3 Các tác đ ng c a r i ro đ n hi u qu kinh t - h i th c hi n c a d án[6] 25 1.3.3.1 Chi phí d án (cost) 26 1.3.3.2 Th i gian d án (time) .26 1.3.3.3 Ch t l ng công trình (quality) .27 1.4 Phân tích đánh giá 28 1.4.1 Phân tích 28 1.4.2 ánh giá 28 1.5 K t lu n ch ng 29 CH NG 2: C S LÝ THUY T V M C U T CHO D ÁN KHI XÉT R I RO VÀ CÁCH XÁC NH T NG N CÁC Y U T R I RO 30 2.1 C s khoa h c v r i ro 30 2.1.1 Ph ng pháp lu n v qu n lý r i ro[7] 30 2.1.2 Phân tích nh ng r i ro x y đ i v i m t d án xây d ng 32 2.1.2.1 Phân tích r i ro n hình c a d án b t ngu n t giai đo n chu n b đ u t .32 2.1.2.2 Phân tích r i ro n hình c a d án giai đo n th c hi n đ u t 35 2.1.2.3 Phân tích r i ro n hình c a d án giai n k t thúc đ u t 41 2.2 Ph ng pháp đo l ng phân tích r i ro[8] 42 2.2.1 o l ng r i ro theo ph ng pháp đ nh tính 42 2.2.2 o l ng r i ro theo ph ng pháp đ nh l ng 43 2.2.2.1 Ph ng pháp phân tích đ nh y 43 2.2.2.2 Ph ng pháp áp d ng lý thuy t mô ph ng 45 2.3 Nh n d ng qu n lý r i ro d án xây d ng 48 2.3.1 Nh n d ng h ng m c kh n ng r i ro 48 2.3.2 Qu n tr r i ro[8] 51 2.3.2.1 Ph ng pháp lu n v qu n tr r i ro 51 iv 2.3.2.2 Ph ng pháp qu n tr r i ro 52 2.4 Phân tích ngun nhân r i ro c b n nh h ng đ n t ng m c đ u t c a d án 56 2.4.1 Nguyên nhân bên 56 2.4.2 Nguyên nhân bên 56 2.5 Xác đ nh chi phí g p r i ro t ng m c đ u t , đánh giá m c đ nh h ng đ n t ng m c đ u t r i ro 58 2.5.1 Các thành ph n chi phí g p r i ro 58 2.5.2 Ph ng pháp nghiên c u, thu th p s li u th c t v trình th c hi n đ u t d án nâng c p đê k t h p giao thông 59 2.5.2.1 Quy trình nghiên c u 59 2.5.2.2 Thi t k b ng câu h i 60 2.5.2.3 N i dung b ng câu h i 62 2.5.3 Ph ng pháp xác đ nh chi phí r i ro xây d ng 65 2.5.3.1 C s xác đ nh 65 2.5.3.2 Công th c t ng quát 66 2.6 Phân tích đánh giá 67 2.6.1 Phân tích 67 2.6.2 ánh giá 67 2.7 K t lu n ch ng 67 CH NG 3: XÂY D NG T NG M C U T CHO D ÁN ”NÂNG C P TUY N Ê T SÔNG THAO O N T KM64 N KM80 T TH PHÚ TH N C U PHONG CHÂU” T NH PHÚ TH K N R I RO 68 3.1 Gi i thi u v d án” Nâng c p n đê t sông Thao đo n t km64 đ n km80 t th Phú Th đ n c u Phong Châu” t nh Phú Th 68 3.1.1 T ng quan v d án[9] 68 3.1.2 T ng m c đ u t xây d ng d án 75 3.2 Nh ng r i ro th x y đ i v i d án 78 3.2.1 Th ng kê nh h ng c a y u t r i ro 78 3.2.2 Th ng kê thông tin đ i t 3.2.2.1 Vai trò c a ng ng tham gia kh o sát 85 i kh o sát: 85 3.2.2.2 Kinh nghi m làm vi c 86 v 3.2.2.3 Lo i d án tham gia 86 3.3 ánh giá m c đ r i ro c a d án 87 3.3.1 ánh giá kh n ng xu t hi n r i ro 87 3.3.2 Phân tích r i ro d a xác su t xu t hi n 87 3.4 Xác đ nh t ng m c đ u t cho d án d a k t qu phân tích 92 3.4.1 Ph ng pháp xác đ nh t ng m c đ u t ch a r i ro 92 3.4.2 Ph ng pháp xác đ nh t ng m c đ u t r i ro 93 3.4.3 xu t gi i pháp qu n lý r i ro, phân tích bi n pháp gi m thi u r i ro 94 3.4.4 Phân tích đánh giá 96 3.4.4.1 Phân tích 96 3.4.4.2 ánh giá 96 3.5 K t lu n ch ng 97 K T LU N VÀ KI N NGH 98 vi DANH M C HÌNH V Hình 2.1 Các r i ro n hình c a d án b t ngu n t giai đo n chu n b đ u t 35 Hình 2.2 Các r i ro n hình c a d án giai đo n th c hi n đ u t 40 Hình 3.1 M t s m t c t ngang n thi t k 74 Hình 3.2 Bi u đ th ng kê đ n v công tác 85 Hình 3.3 Bi u đ th ng kê kinh nghi m làm vi c 86 Hình 3.4 Bi u đ th ng kê lo i d án tham gia 86 Hình 3.5 S đ b trí c c c cho t ng ch n đ t 90 vii DANH M C B NG BI U B ng 2.1.T n su t c a h u qu giai đo n thi công 50 B ng 2.2 B ng phân c p nguy hi m phân lo i r i ro 51 B ng 2.3 Xác đ nh xác su t P s y s t l mái kè 66 B ng 3.1 M c n c thi t k đê T Thao đo n t KM64 đ n KM80 theo quy ho ch 71 B ng 3.2 T ng h p kh i l ng h ng m c c a d án 76 B ng 3.3 T ng h p chi phí TM T c a d án 77 B ng 3.4 Danh sách đ n v g i b ng kh o sát 78 B ng 3.5 M t s d án u tra, tìm hi u 79 B ng 3.6 T ng h p thông tin m t s d án v quy mô giá tr TM T[11] 80 B ng 3.7 M t s nguyên nhân u ch nh TM T c a m t s d án thu c ph m vi tìm hi u 82 B ng 3.8 B ng x p h ng m c đ nh h ng c a y u t r i ro 84 B ng 3.9 B ng x p h ng m c đ xu t hi n c a y u t r i ro 84 B ng 3.10 Th ng kê xác su t P c a m t s d án u tra 88 B ng 3.11 Th ng kê sác su t x y r i ro c a h ng m c 93 viii DANH M C T VI T T T Ký hi u Di n gi i ADB Ngân hàng phát tri n châu BOT Build-Operate-Transfe: xây d ng-khai thác-chuy n giao C T Ch đ u t CTXD Cơng trình xây d ng DA D án FDI Foreign Direct Investment: GDP T ng s n ph m qu c n i KHXH NN&PTNT u t tr c ti p n Khoa h c h i Nông nghi p Phát tri n nông thôn ODA Official Development Assistance: TKCS Thi t k c s TKKT-TKBVTC TM T V T c ut n Thi t k k thu t, thi t k b n v thi công T ng m c đ u t V nđ ut SXKD S n xu t kinh doanh XDCB Xây d ng c b n ix c 3 3 13 14 4 3 13 14 2 2 13 14 2 2 13 14 2 2 13 14 3 2 13 14 2 2 13 14 3 2 13 14 3 2 13 14 3 2 13 14 4 2 13 14 3 2 13 14 3 2 13 14 3 4 13 14 3 2 13 14 3 2 13 14 3 3 13 14 2 2 13 14 2 3 13 14 3 2 13 14 1 1 13 14 2 2 13 14 2 3 13 14 3 2 13 14 3 2 13 14 3 3 13 14 3 1 13 14 2 4 13 14 3 2 13 14 4 4 13 14 4 3 13 14 3 2 103 84 2,861 2,33 đ n 15 15 đ n 20 20 g trình th y l i g trình giao thơng Ch đ u t , ban qu n lý nhà th u thi công T v n thi t k T v n giám sát ... xây d ng v i đ tài: Xác đ nh t ng m c đ u t d án xây d ng cơng trình có xét nh ng y u t r i ro, áp d ng cho d án Nâng c p n đê t sông Thao đo n t km64 đ n km80 t th xã Phú Th đ n c u Phong Châu ... U T CHO D ÁN ”NÂNG C P TUY N Ê T SÔNG THAO O N T KM64 N KM80 T TH XÃ PHÚ TH N C U PHONG CHÂU” T NH PHÚ TH CÓ K N R I RO 68 3.1 Gi i thi u v d án Nâng c p n đê t sông Thao đo n t km64 đ n km80. .. t d án xây d ng cơng trình có xét nh ng y u t r i ro, áp d ng cho d án “ Nâng c p n đê t sông Thao đo n t km64 đ n km80 t th xã Phú c tác gi ch n làm đ tài c a Th đ n c u Phong Châu t nh Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình có xét những yếu tố rủi ro, áp dụng cho dự án nâng cấp tuyến đê tả sông thao đoạn từ km64 đến km80 từ thị xã phú thọ đến cầu phong châu tỉnh phú thọ , Xác định tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình có xét những yếu tố rủi ro, áp dụng cho dự án nâng cấp tuyến đê tả sông thao đoạn từ km64 đến km80 từ thị xã phú thọ đến cầu phong châu tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay