Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý các dự án giao thông thái nguyên

91 6 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

L IC M N Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n Xây d ng v i đ tài: “Nghiên c u, đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng giám sát thi cơng xây d ng cơng trình giao thơng t i Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên ” đ c hoàn thành v i s giúp đ c a Phòng t o i h c Sau i h c, Khoa Cơng trình - Tr ng i h c Th y L i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin g i l i cám n chân thành đ n Lãnh đ o Ban qu n d án Ban qu n d án giao thông t nh Thái Nguyên th y cô tr ng i h c Thu l i h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin g i l i cám n sâu s c đ n GS.TS V Thanh Te tr c ti p h ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , lu n v n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong nh n đ ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng nghi p Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n V DUY H NG i L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài Lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu Lu n v n hoàn toàn v i th c t ch a đ công b t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ ngu n g c Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n V DUY H NG ii c c ghi rõ M CL C L IC M N I L I CAM OAN II DANH M C T PH N M VI T T T VII U 1 TÍNH C P THI T C A TÀI M C ÍCH NGHIÊN C U C A a IT it TÀI NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ng nghiên c u c a đ tài b Ph m vi nghiên c u c a đ tài CÁCH TI P C N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U Ý NGH A KHOA H C VÀ TH C TI N C A TÀI 5.1 Ý ngh a khoa h c 5.2 Ý ngh a th c ti n K T QU D KI N T C N I DUNG C A LU N V N CH NG 1: T NG QUAN V CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG, CƠNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 1.1 Khái quát, phân lo i, vai trò đ c m c a cơng trình giao thơng đ 1.1.1 Khái ni m v cơng trình giao thông đ ng b ng b 1.1.2 Phân lo i công trình giao thơng đ ng b 1.1.3 Vai trò c a cơng trình giao thơng đ ng b 1.1.4 c m đ u t xây d ng cơng trình giao thơng đ ng b 1.2 T ng quan v công tác giám sát thi công xây d ng cơng trình Vi t Nam 1.2.1 Khái ni m v giám sát, nghi m thu cơng trình 1.2.2 Vai trò, ch c n ng c a công tác giám sát, nghi m thu cơng trình xây d ng 12 1.2.3 Nhi m v c a giám sát b o đ m ch t l 1.3 Nh ng nhân t nh h ng công tác xây l p 14 ng đ n công tác giám sát ch t l ng thi cơng cơng trình giao thơng 16 1.3.1 Nhóm nhân t ch quan 16 iii 1.3.2 Nhóm nhân t khách quan 17 1.4 Nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 18 K t lu n Ch CH L ng 18 NG 2: C NG CÁC D S LU N V ÁN U T CH T L NG VÀ GIÁM SÁT CH T XÂY D NG CƠNG TRÌNH TRONG GIAI O N THI CƠNG 20 2.1 Các giai đo n c a d án đ u t xây d ng 20 2.1.1 Giai đo n 1: Giai đo n chu n b đ u t 20 2.1.2 Giai đo n 2: Giai đo n th c hi n đ u t 21 2.1.3 Giai đo n 3: K t thúc đ u t 21 2.2 Giám sát ch t l ng d án giai đo n thi công 21 2.2.1 Cơng trình xây d ng giám sát ch t l 2.2.2 N i dung c a giám sát ch t l ng cơng trình xây d ng 21 ng cơng trình xây d ng 22 2.2.3 Trình th th c hi n công tác giám sát thi công cơng trình giai đo n thi cơng 24 2.3 Nh ng c n c pháp v giám sát thi công d án đ u t xây d ng cơng trình giao thông 33 2.3.1 H th ng v n b n pháp lu t 33 2.3.2 Các tiêu chu n, quy chu n 39 K t lu n Ch CH ng 40 NG 41 NGHIÊN C U XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG T I BAN QL CÁC D ÁN GIAO THÔNG T NH THÁI NGUYÊN 41 3.1 Th c tr ng công tác giám sát thi công nh ng nhân t nh h ng t i Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên 41 3.1.1 Khái quát v Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên 41 3.1.2 Th c tr ng công tác giám sát thi công t i Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên 45 iv 3.2 xu t m t s quy đ nh, nguyên t c chung nh m nâng cao ch t l ng giám sát thi cơng xây d ng cơng trình giao thơng t i Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên 47 3.2.1 Nh ng quy đ nh chung 47 3.2.2 Nguyên t c giám sát thi cơng xây d ng cơng trình c a nhà th u t v n giám sát 49 3.2.3 Nguyên t c làm vi c c a ng 3.3 i giám sát thi công xây d ng 50 xu t nhi m v , n i dung th c hi n công tác t v n giám sát thi công xây d ng cơng trình giao thơng 50 3.3.1 Nhi m v c a nhà th u t v n giám sát 50 3.3.2 H th ng qu n ch t l ng th c hi n giám sát thi công xây d ng c a nhà th u t v n giám sát 52 3.3.3 Yêu c u n i dung t v n giám sát v ch t l ng thi công 54 3.3.4 Qu n lý, giám sát th c hi n ti n đ thi công 57 3.3.5 Giám sát v kh i l ng giá thành xây d ng cơng trình 58 3.3.6 Giám sát th c hi n công tác đ m b o an tồn giao thơng, an tồn lao đ ng, phòng, ch ng cháy n v sinh môi tr ng 59 3.3.7 Nh ng n i dung th c hi n khác c a TVGS q trình thi cơng 60 3.3.6 Giám sát giai đo n b o hành 60 3.4 Nh ng đ xu t v quy n h n ngh a v c a t ch c, cá nhân tham gia giam sát thi công t i Ban 61 3.4.1 Quy n h n c a nhà th u t v n giám sát 61 3.4.2 Ngh a v c a nhà th u t v n giám sát 62 3.4.3 Nhi m v , quy n h n, ngh a v c a T v n giám sát tr 3.4.4 Nhi m v , quy n h n, ngh a v c a k s th ng 63 ng trú 65 3.4.5 Nhi m v , trách nhi m c a k s chuyên ngành giám sát viên 65 3.5 xu t u ki n, n ng l c l a ch n t ch c, cá nhân tham gia giám sát thi công cơng trình t i Ban 67 3.5.1 i u ki n n ng l c ph m vi ho t đ ng c a t ch c t v n giám sát 67 3.5.2 i u ki n đ đ m nhi m v trí T v n giám sát tr 3.5.3 i u ki n đ đ m nhi m v trí K s th v ng 68 ng trú 69 3.5.4 i u ki n đ đ m nhi m v trí K s chuyên ngành 69 3.5.5 Giám sát viên 70 3.5.6 i u ki n n ng l c c a t ch c, cá nhân n c tham gia t v n giám sát xây d ng cơng trình giao thơng t i Vi t Nam 70 3.6 xu t v quan h gi a nhà th u TVGS v i Ch đ u t , nhà th u thi công, nhà th u t v n thi t k đ a ph ng 70 3.6.1 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát v i ch đ u t 70 3.6.2 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát v i nhà th u thi công 71 3.6.3 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát nhà th u t v n thi t k 72 3.6.4 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát v i đ a ph 3.7 ng 72 xu t v ch đ , quy n l i c a TVGS, thi cơng t i Ban hình th c x vi ph m 72 3.7.1 Ch đ , quy n l i c a ng i th c hi n công tác t v n giám sát 72 3.7.2 X vi ph m, sai ph m c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng TVGS thi công t i Ban 73 3.8 xu t v mơ hình t ch c v n phòng TVGS đ i v i d án XDCT nhom A Ban qu n (chuyên ngành đ ng b , c u, h m) 75 3.8.1 S đ b trí v n phòng TVGS 75 3.8.2 C c u nhân s v n phòng TVGS d án XDGT 76 Ghi chú: 76 3.9 xu t v mơ hình t ch c v n phòng TVGS đ i v i d án XDCT nhom B Ban qu n 77 3.9.1 S đ b trí v n phòng TVGS 77 3.9.2 C c u nhân s phòng TVGS d án XDGT 78 3.10 xu t v mơ hình t ch c v n phòng TVGS đ i v i d án XDCT nhom C Ban qu n 79 K t lu n Ch ng 79 K T LU N VÀ KI N NGH 81 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 83 vi DANH M C HÌNH V Hình 2.1 Các giai đo n c a vòng đ i d án 20 Hình 3.1 S đ t Ban qu n d án 43 Hình 3.2 S đ t ch c VP - TVGS d án nhóm A 75 Hình 3.3 S đ t ch c VP - TVGS d án nhóm B 77 Hình 3.4 S đ t ch c VP - TVGS d án nhóm C 79 vii DANH M C T VI T T T Ch vi t t t Ngh a đ y đ B GTVT : B giao thông v n t i BXD : B Xây d ng CP : Chính ph CT : Cơng trình CTGT : Cơng trình giao thông CTXD : Công ty xây d ng DT : D toán KH-KT : K ho ch – K thu t N : Ngh đ nh HT GCL : H th ng đánh giá ch t l Q : Quy t đ nh TCN : Tiêu chu n ngành TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TDT : T ng d toán TKBVTC : Thi t k b n v thi công TKCS : Thi t k c s TKKT : Thi t k k thu t TM : Thuy t minh TM T : T ng m c đ u t TNHH : Trách nhi m h u h n UBND : y ban nhân dân XD : Xây d ng XDCB : Xây d ng c b n TVGS : T v n giám sát viii ng PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Cơng trình xây d ng nói chung, cơng trình xây d ng giao thơng nói riêng s n ph m quan tr ng mang tính đ c thù, có nh h ng tác đ ng m nh m t i c ng đ ng n n kinh t , đòi h i tính an tồn, hi u qu cao nên ch t l ng xây d ng ph i đ c ki m soát h t s c ch t ch Khi đ u t xây d ng cơng trình, vi c qu n ch t l ng trách nhi m c a bên tham gia qu n th c hi n d án; bên tr c ti p tham gia ho t đ ng xây d ng Trong cơng tác giám sát thi công m t nhi m v r t quan tr ng tồn b q trình qu n ch t l ng Vi t Nam, công tác giám sát thi cơng xây d ng cơng trình nh m nâng cao hi u qu đ u t xây d ng cơng trình đ c quy đ nh có s tham gia ph i k t h p c a c p, ngành, đ i tác bên có liên quan đ n cơng trình xây d ng Ngh đ nh 46/2015/N -CP c a Chính ph v qu n ch t l ng công trình xây d ng quy đ nh c ch cho thành ph n c quan qu n Nhà n ch t l c (QLNN) tham gia qu n ng cơng trình xây d ng, nh ng th c t l c l ng v n ch a th c s đóng vai trò h u hi u vi c h tr cho c quan QLNN qu n ch t l công trình xây d ng Trong đó, kh n ng qu n giám sát ch t l c a c quan QLNN hi n ch a t ng xây d ng ng x ng v i th c t phát tri n c a ngành xây d ng tình hình m i Giám sát ch t l ng thi công xây d ng y u t quan tr ng trình xây d ng, quy t đ nh đ n ch t l ng công trình, b m t th , nơng thơn, khu c m cơng nghi p Cơng trình xây d ng không b o đ m ch t l nguy h i đ n đ i s ng xã h i c a m i ng ch t l ng s có i, khơng cơng trình khơng b o đ m ng lún n t, th m chí s p đ m t an tồn gây ch t ng ph m vi c n ng i, hàng n m c đ u có cơng trình giao thơng giao thơng, cơng trình dân d ng, công nghi p b s p đ gây tai n n n ng n , ch t l ng cơng trình khơng b o đ m c ng gây m t m quan, gi m đ b n v ng c a cơng trình, gây lãng phí t n kém, th m chí có cơng trình ph i phá d đ làm l i Nh ng u nh h ng đ n uy tín ngh nghi p, đ n đ i s ng xã h i, n cho d lu n thêm b c xúc T ng c ng công tác giám sát ch t l b , ngành đ a ph ng thi cơng xây d ng đ c Chính ph ng r t l u tâm th i gian g n Nhà n c ban hành Lu t Xây d ng, Chính ph có Ngh đ nh, b ngành liên quan có nh ng thông t h ng d n giám sát ch t l ng thi công xây d ng Các t nh, thành ph ngành c ng l p đ i tra xây d ng đ n t ng xã, ph xuyên ki m tra, giám sát ch t l nâng cao ch t l ng thi công th c t t i công tr ng đ th ng ng nh m m c đích ng xây d ng cơng trình Tuy nhiên, ch t l ng cơng trình xây d ng hi n v n v n đ b c xúc hàng đ u, giám sát ch t l nh t hi n t ng thi cơng trình mang tính hình th c, ch quan, đ i phó ng rút ru t cơng trình th s v n ngân sách Nhà n khơng b o đ m ch t l c đ ng xuyên x y đ i v i cơng trình c thông tin đ i đ a tin ph n ánh r t nhi u ng c ng nguyên nhân làm th t thoát đ u t xây d ng c b n Trong nh ng n m v a qua, Thái Nguyên m t t nh đ c Nhà n c quan tâm đ u t nhi u d án xây d ng cơng trình ph c v s nghi p phát tri n kinh t đ a ph c quan nhà n c t i đ a ph ng có nhi u c g ng đ t đ tr ng vi c nâng cao ch t l k t qu khiêm t n đ t đ khâu giám sát ch t l ng Các c nhi u k t qu quan ng cơng trình xây d ng, nhiên, bên c nh nh ng c , v n nh ng m t t n t i, y u kém, đ c bi t ng thi công cơng trình xây d ng c a ch đ u t đ i v i cơng trình s d ng v n ngân sách Nhà n c V i m c đích nghiên c u tìm gi i pháp nh m nâng cao công tác giám sát ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình giao thông đ a bàn t nh Thái Nguyên, tác gi l a ch n đ tài: “Nghiên c u, đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng giám sát thi công xây d ng cơng trình giao thơng t i Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên ” đ làm đ tài lu n v n t t nghi p c a mình, v i mong mu n có nh ng đóng góp thi t th c c th h u ích cho cơng tác giám sát ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình M c đích nghiên c u c a đ tài Lu n v n nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp có tính kh thi, có c s lu n th c ti n nh m t ng nâng cao ch t l ng giám sát thi công xây d ng công trình giao thơng t i Ban qu n d án giao thơng Thái Ngun, nh m góp ph n nâng cao ch t l ng cơng trình, làm t ng hi u qu v n đ u t c a ngành giao thơng góp ph n thúc đ y s phát tri n chung c a t nh Thái Nguyên 3.5.3 i u ki n đ đ m nhi m v trí K s th K s th ng trú ng trú: có b ng đ i h c tr lên thu c chuyên ngành xây d ng cơng trình giao thơng phù h p; có ch ng ch hành ngh giám sát xây d ng cơng trình phù h p Ngồi ra, tham gia d án, tùy theo quy mô c p h ng cơng trình ph i có u ki n sau: 3.5.3 D án nhóm A, cơng trình t c p I tr lên: có th i gian liên t c làm công giám sát xây d ng cơng trình giao thơng t i thi u 03 n m đáp ng m t u ki n sau: - ã T v n giám sát tr ng h ng ho c k s th nhóm A ho c 01 cơng trình c p I ho c 02 d ng trú c a nh t 01 d án án nhóm B ho c 02 cơng trình c p II lo i - ã ch nhi m thi t k h ng ho c ch huy tr ng công tr ng h ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh 46/2015/N -CP c a Chính ph v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 3.5.3 D án nhóm B, C, cơng trình đ n c p II: có th i gian liên t c làm công tác giám sát xây d ng cơng trình giao thơng t i thi u 02 n m có m t u ki n sau: - ã làm k s chuyên ngành nh t 01 d án nhóm A ho c 02 d án nhóm B ho c 01 cơng trình c p I ho c 02 cơng trình c p II lo i - ã làm ch trì thi t k h ng ho c phó ch huy tr ng (phó giám đ c u hành) thi cơng 01 d án nhóm A ho c 02 d án nhóm B 3.5.4 i u ki n đ đ m nhi m v trí K s chuyên ngành K s chuyên ngành: Ph i có ch ng ch hành ngh giám sát xây d ng cơng trình phù h p u ki n tham gia d án, cơng trình nh sau: 3.5.4 Các d án nhóm A, cơng trình t c p I tr lên: có th i gian liên t c làm t v n giám sát thi công xây d ng cơng trình giao thơng t i thi u 02 n m có m t u ki n sau: - ã tham gia t v n giám sát nh t 02 d án nhóm B ho c 02 cơng trình c p II 69 - ã làm ch trì thi t k h ng ho c phó ch huy tr ng (phó giám đ c u hành) thi cơng 01 d án nhóm A ho c 02 d án nhóm B 3.5.4 Các d án nhóm B, cơng trình đ n c p II: có th i gian liên t c làm t v n giám sát thi công xây d ng công trình giao thơng t i thi u 02 n m; tham gia t v n giám sát nh t 01 d án nhóm B ho c 01 cơng trình c p II lo i ho c 02 d án nhóm C ho c 02 cơngtrình c p III lo i ho c làm công tác thi t k , thi công xây d ng cơng trình xây d ng giao thơng t 05 n m tr lên 3.5.4 Các d án nhóm C: có th i gian liên t c làm t v n giám sát thi cơng xây d ng cơng trình giao thông t i thi u 01 n m ho c làm công tác thi t k thi cơng xây d ng cơng trình giao thơng liên t c t 04 n m tr lên 3.5.5 Giám sát viên Ph i có ch ng ch hành ngh giám sát xây d ng cơng trình giao thơng; tr c ti p th c hi n thi t k ho c thi công xây d ng công trình giao thơng liên t c t 03 n m tr lên ho c t i thi u 05 công trình 3.5.6 i u ki n n ng l c c a t ch c, cá nhân n c tham gia t v n giám sát xây d ng cơng trình giao thơng t i Vi t Nam T ch c, cá nhân n c hành ngh t v n giám sát thi công xây d ng cơng trình ngành Giao thơng v n t i t i Vi t Nam ph i có đ u ki n n ng l c theo quy đ nh t i i u 49 ngh đ nh 59/2015/N -CP c a Chính ph v vi c ban hành Ngh đ nh v qu n d án đ u t xây d ng, quy đ nh v vi c c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng 3.6 xu t v quan h gi a nhà th u TVGS v i Ch đ u t , nhà th u thi công, nhà th u t v n thi t k đ a ph ng 3.6.1 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát v i ch đ u t 3.6.1 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát ch đ u t quan h h p đ ng Nhà th u t v n giám sát ph i th c hi n n i dung h p đ ng ký pháp lu t hi n hành, đ m b o trung th c, khách quan, không v l i, đ ng th i t v n đ ch đ u t xem xét, quy t đ nh nh ng v n đ thu c th m quy n ho c không đ a nh ng 70 yêu c u b t h p Ch đ u t không đ c can thi p làm nh h ng đ n tính trung th c, khách quan c a nhà th u t v n giám sát 3.6.1 H p đ ng t v n giám sát gi a ch đ u t nhà th u t v n giám sát ph i th hi n đ y đ nhi m v , quy n h n, ngh a v c a m i bên Ph m vi quy n h n ngh a v c a nhà th u t v n giám sát ph i đ c ghi rõ h p đ ng, bao g m c ph m vi quy n h n c a t v n giám sát tr ng ph i phù h p v i n i dung quy t đ nh ho c yquy n c a t ch c nhà th u t v n, phù h p v i quy đ nh hi n hành 3.6.2 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát v i nhà th u thi công 3.6.2 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát nhà th u thi công quan h gi a ng i giám sát ng i ch u s giám sát Nhà th u t v n giám sát th c hi n m t s quy n ngh a v c a ch đ u t v giám sát xây d ng cơng trình theo n i dung h p đ ng ký v i ch đ u t theo quy đ nh hi n hành 3.6.2 Quan h gi a t ch c t v n giám sát nhà th u ph i đ m b o yêu c u sau: a) M i bên ph i t o u ki n cho bên th c hi n t t nhi m v c a mình, h p tác gi i quy t khó kh n q trình th c hi n d án, không gây tr ng i ho c đ a yêu c u b t h p cho bên Phát hi n k p th i c i ti n tác nghi p nghi p v , đ c bi t quy đ nh v nghi m thu, toán đ k p th i gi i ngân, thúc đ y ti n đ c a d án (gói th u) b) Nhà th u thi cơng ph i thông báo k p th i cho t ch c t v n giám sát b ng v n b n v th i gian, v trí, n i dung công vi c b t đ u thi công, nh ng công vi c k t thúc thi công theo quy đ nh c a h s h p đ ng đ c h th ng ki m tra ch t l n i b ki m tra đánh giá, xác nh n V n b n thông báo ph i g i tr ng c cho t ch c t v n giám sát nh t 24 gi c) Khi t ch c t v n giám sát yêu c u nhà th u thi công th c hi n công vi c theo h p đ ng xây l p, nhà th u ph i th c hi n k p th i đ y đ d) T ch c t v n giám sát nhà th u thi công c ng nh nhân viên c a hai bên không đ c trao đ i b t k l i ích ngồi quy đ nh c a h p đ ng ho c trái v i lu t pháp 71 đ) Trong tr ng h p có s b t đ ng gi a t ch c t v n giám sát v i nhà th u thi công mà không t gi i quy t đ c ph i k p th i báo cáo ch đ u t c quan liên quan có th m quy n (n u có) gi i quy t 3.6.3 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát nhà th u t v n thi t k Quan h gi a nhà th u t v n giám sát nhà th u t v n thi t k m i quan h ph i h p c s trao đ i, ki m tra phát hi n sai sót, b sung nh m hoàn ch nh h s thi t k đ c t c s c p nh t nh ng s li u c n thi t phù h p v i th c t trình th c hi n d án đ m b o quy n giám sát tác gi , c th : 3.6.3 Ki m tra phát hi n sai sót h s thi t k (h s m i th u xây l p) đ c t báo cáo c p có th m quy n xem xét quy t đ nh 3.6.3 Tr ng h p có thay đ i l n v thi t k (h s m i th u xây l p), t ch c t v n giám sát c n trao đ i v i t ch c t v n thi t k , đ ng th i báo cáo c p có th m quy n xem xét, quy t đ nh 3.6.4 Quan h gi a nhà th u t v n giám sát v i đ a ph ng Nhà th u t v n giám sát ph i quan h ch t ch v i quy n nhân dân đ a ph ngtrong vi c gi i quy t nh ng v n đ có liên quan đ n d án trình xây d ng; tuân th pháp lu t c a Nhà n c, ch p hành sách c a đ a ph tơn tr ng phong t c, t p quán, tín ng ng c a nhân dân đ a ph ng, ng; tr ng vi c ki m tra tuân th quy đ nh, yêu c u c a c quan ch c n ng đ a ph tác đ m b o an tồn giao thơng, an tồn lao đ ng v sinh môi tr ng v công ng, nh t đ i v i d án nâng c p, c i t o công trình ngành GTVT xu t v ch đ , quy n l i c a TVGS, thi công t i Ban hình th c x vi 3.7 ph m 3.7.1 Ch đ , quy n l i c a ng 3.7.1 Ng làm vi c, ph ph i th c hi n công tác t v n giám sát i th c hi n công tác t v n giám sát đ ng ti n l i t i hi n tr c b trí n i n ngh , v n phòng ng, bao g m c trang thi t b v n phòng, ng ti n thông tin liên l c, d ng c b o h lao đ ng, nh ng thi t b c n thi t đ ki m tra ph n vi c thi công c a nhà th u Kinh phí cho h ng m c nêu 72 đ c tính t ng chi phí t v n giám sát giá tr c a h p đ ng gi a ch đ u t t ch c t v n giám sát ho c ch đ u t cung c p nh ng u ki n nêu n u h p đ ng ch a tính nh ng chi phínày 3.7.1 Th i gian làm vi c c a ng i làm công tác t v n giám sát th c hi n theo u kho n c a h p đ ng phù h p v i pháp lu t lao đ ng N u ch đ u t ho c nhà th u yêu c u t v n giám sát làm vi c thêm gi nh ng giai đo n thi cơng cao m ch đ u t ho c nhà th u c n th a thu n v i t ch c t v n giám sát c s quy đ nh c a pháp lu t lao đ ng v vi c tr l 3.7.1 Tr ng gi cho t v n giám sát ng h p d án b kéo dài th i gian so v i ti n đ quy đ nh h p đ ng mà không ph i l i c a t v n giám sát chi phí phát sinh cho t v n giám sát th i gian kéo dài đ c ch đ u t xem xét, t ch c th ng th o th ng nh t đ tốn ph n chi phí b sung theo quy đ nh, bao g m c chi phí quy đ nh t i kho n i u 3.7.1 Nhà th u t v n giám sát th c hi n t v n giám sát thi công d án ho c cơng trình mà d án, cơng trình d án đ c xét gi i th ng v ch t l ng cơng trình theo quy đ nh t i i u 11 Ngh đ nh s 15/2013/N -CP ngày 06 tháng 02 n m 2013 c a Chính ph đ c c ng m x p h ng n ng l c t v n đ vi c n ch n th c hi n t v n giám sát c u tiên cơng trình ti p theo c a ngành GTVT 3.7.2 X vi ph m, sai ph m c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng TVGS thi công t i Ban Các t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng t v n giám sát thi công d án, cơng trình xây d ng ngành giao thông t i Ban qu n d án giao thơng Thái Ngun, có vi ph m, sai ph m, s b x theo quy đ nh pháp lu t hi n hành Ngoài ra, tùy theo tính ch t, m c đ h u qu c a vi ph m, sai ph m x y ra, Ban xem xét, áp d ng hình th c x sau đây: 3.7.2 Cá nhân: a) Bu c ph i thay th ng i giám sát n u: không đ m b o u ki n n ng l c theo quy đ nh; b) Không đ c ti p t c giám sát thi cơng cơng trình có th i h n n u có l i vi ph m th c hi n nhi m v nh : vi ph m nguyên t c trách nhi m, ngh a v , quy n h n c a ng i giám sát thi công xây d ng, b qua nh ng sai sót c a nhà th u, l i d ng quy n 73 h n đ t l i, không k p th i nghi m thu nh n v n b n yêu c u t nhà th u ho c kéo dài th igian nghi m thu vi ph m khác nh ng ch a đ n m c thu h i ch ng ch ; c) C m tham gia th c hi n d án c a ngành GTVT đ a bàn t nh v i th i gian tùy theo m c đ vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u n u có sai ph m l n v nguyên t c, trách nhi m, ngh a v , quy n h n c a ng i giám sát thi công xây d ng th c hi n nhi m v nh : c ý làm sai l ch k t qu giám sát đ i v i kh i l ch t l ng ng thi công theo quy đ nh c a d án pháp lu t, b qua nh ng sai sót c a nhà th u, l i d ng quy n h n đ tr c l i Các sai ph m hình th c x s đ c thông báo b ng v n b n g i t i ch đ u t t nh, đ ng Trang thông tin n t v đ u th u, Trang web c a B GTVT; Các ch đ u t ngành GTVT có th xem xét, s d ng k t qu x c a B GTVT trình l a ch n t ch c, cá nhân tham gia công tác t v n giám sát; d) Tr ng h p có hành vi vi ph m pháp lu t ho c có vi ph m gây thi t h i nghiêm tr ng v tài s n l i ích c a ch đ u t ph i b i th ng thi t h i b truy c u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t 3.7.2 T p th : a) T ch c TVGS b đánh giá vi ph m h p đ ng ký v i ch đ u t tùy theo m c đ s không đ c tham gia đ u th u ho c ch đ nh th u th c hi n công tác giám sát thi công xây d ng cơng trình giao thơng theo quy đ nh c a Lu t b) Tùy m c đ vi ph m, không đ l u th u; c tốn chi phí TVGS t ng ng v i kh i ng cơng trình b sai ph m ho c ch u m t ph n trách nhi m đ n bù v t ch t thi u sót trongq trình giám sát gây nên h h ng ho c s c cơng trình theo quy đ nh c a h p đ ng giám sát thi công xây d ng; c) B ph t h p đ ng kinh t , kh u tr chi phí giám sát b ph n cơng trình, cơng trình ch t l ng ho c h h ng m c x ph i phá làm l i theo quy t đ nh c a ch đ u t ho c theo quy đ nh t i h p đ ng; d) C m tham gia th c hi n d án c a ngành GTVT v i th i gian tùy theo múc đ vi ph m thông báo b ng v n b n g i t i ch đ u t , đ ng th i đ ng t i Trang thông tin n t v đ u th u, Trang web c a B GTVT 74 3.7.2 Nhà th u t v n giám sát vi ph m s b đánh giá gi m tr n ng l c, x p h ng theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i v đánh giá n ng l c x p h ng t ch c t v n ngành Giao thông v n t i 3.8 xu t v mơ hình t ch c v n phòng TVGS đ i v i d án XDCT nhom A Ban qu n (chuyên ngành đ ng b , c u, h m) 3.8.1 S đ b trí v n phòng TVGS V N PHỊNG CHÍNH TVGS tr ng Các chun gia k s Nhân viên v n phòng NHĨM GS GÓI TH U S 1.1 (Các GS viên) V N PHÒNG HI N TR NG 01 V N PHÒNG HI N TR NG 02 K s th ng trú Các k s hi n tr ng K s th ng trú Các k s hi n tr ng NHÓM GS GÓI TH U S 1.1 (Các GS viên) NHÓM GS GÓI TH U S 1.1 (Các GS viên) NHÓM GS GĨI TH U S 2.1 (Các GS viên) Hình 3.2 S đ t ch c VP - TVGS d án nhóm A 75 NHĨM GS GĨI TH U S 2.2 (Các GS viên) NHÓM GS GÓI TH U S 2.3 (Các GS viên) 3.8.2 C c u nhân s v n phòng TVGS d án XDGT V N PHỊNG CHÍNH TVGS tr V N PHỊNG HI N TR ng (Giám đ c u hành DA) K s th B phân chuyên môn: NG ng trú B ph n chuyên môn: - K s chuyên ngành XD cơng trình giao - K s chun ngành XD cơng trình thơng (c u, đ ng b , h m, xây d ng dân phù h p lo i cơng trình, h ng m c c a d ng) phù h p v i lo i cơng trình D gói th u đ án -K c giao - K s chuyên ngành khác: K s v t s chuyên ngành khác: k li u, đ a ch t, th y v n, môi tr s v t li u, K s ng, an c n) toàn giao thơng, n, thơng tin, tín hi u - K s qu n kh i l chuyên ngành khác (n u - K s qu n kh i l ng, giá thành, ng, chi phí tài li u: tài li u k s kinh t , k s kinh t XD) B ph n v n phòng: B ph n v n phòng: Các nhân viên b trí phù h p theo yêu Các nhân viên b trí phù h p theo yêu c u c u Nhóm giám sát gói th u Các Giám sát viên chuyên ngành, phù h p tính ch t cơng trình, h ng m c c a gói th u đ c giao Ghi chú: Nguyên t c u hành D án theo hình th c Giám đ c u hành D án (PM) i v i d án nhóm A, quy đ nh b t bu c ph i b trí v n phòng v n phòng hi n tr ng i v i d án nhóm B, C, v n phòng có th kiêm nhi m v c a m t v n phòng hi n tr ng Tùy theo m c đ ph c t p quy mô c a t ng d án t ng gói th u mà b trí s l ng v n phòng hi n tr 76 ng đ m i v n phòng hi n tr ng có th qu n t - gói th u (t ng ng v i - nhóm giám sát gói th u) M i v n phòng ph i có nh t: 01 k s chuyên ngành XDGT phù h p, 01 k s v t li u, 01 k s kinh t ho c kinh t XD k s chuyên ngành khác tùy thu c vào quy mơ, tính ch t đ c m kh i l S l ng th c hi n c a d án, gói th u ng c c u nhân s m i v n phòng, m i gói th u ph i b trí phù h p v i ti n đ xây d ng (d án, gói th u) ph i đ t c s đ xu t trình c a TVGS tr 3.9 c Ban QLDA ho c ch đ u t phê ng xu t v mơ hình t ch c v n phòng TVGS đ i v i d án XDCT nhom B Ban qu n 3.9.1 S đ b trí v n phòng TVGS V N PHỊNG CHÍNH TVGS tr ng Các chuyên gia k s Nhân viên v n phòng V N PHỊNG GĨI TH U 01 V N PHỊNG GĨI TH U 02 V N PHỊNG GĨI TH U 03 Các KS chun ngành hi n tr ng Các k s hi n tr ng Nhân viên v n phòng Các KS chuyên ngành hi n tr ng Các k s hi n tr ng Nhân viên v n phòng Các KS chuyên ngành hi n tr ng Các k s hi n tr ng Nhân viên v n phòng Hình 3.3 S đ t ch c VP - TVGS d án nhóm B 77 3.9.2 C c u nhân s phòng TVGS d án XDGT V N PHÒNG HI N TR TVGS TR NG NG (GIÁM V N PHỊNG GĨI TH U C I U- K s chun ngành XD cơng trình HÀNH DA) phù h p lo i cơng trình, h ng m c c a B PH N CHUYÊN MƠN: góí th u đ -K c giao chun ngành XD cơng trình - K s v t li u s (c u, h m, đ ng b , xây d ng dân - K s chuyên ngành khác (n u c n) d ng) phù h p v i lo i cơng trình - K s qu n kh i l D án li u -K s chuyên ngành khác: k li u, đ a ch t, th y v n, mơi tr ng, chi phí tài s v t - Các Giám sát viên ng, an tồn giao thơng, n, thơng tin, tín hi u - K s qu n kh i I ng, chi phí tài li u: k s kinh t , kinh t XD B PH N V N PHỊNG: Các nhân viên b trí phù h p theo yêu c u Ghi chú: Nguyên t c u hành D án theo PM, t v n giám sát tr th ng có th kiêm k s ng trú V n phòng hi n tr ng qu n t i đa gói th u có th tr c ti p qu n m t gói th u S l ng c c u nhân s m i v n phòng ph i b trí phù h p v i ti n đ th c hi n d án ph i đ trình c a TVGS tr c Ban QLDA ho c ch đ u t phê t c s đ xu t ng 78 V n phòng hi n tr ng ph i có nh t: 01 k s chuyên ngành XDGT phù h p, 01 k s v t li u, 01 k s kinh t ho c kinh t XD k s chuyên ngành khác tùy thu c vào quy mơ, tính ch t đ c m kh i l ng th c hi n c a d án, gói th u xu t v mơ hình t ch c v n phòng TVGS đ i v i d án XDCT nhom C 3.10 Ban qu n V N PHÒNG HI N TR NG 1- TVGS tr ng - K s th ng trú 2- Các giám sát viên hi n tr ng, g m - GS viên chuyên ngành XDCT phù h p - GS viên v t li u - GS viên kh i l ng, tài li u 3- Nhân viên v n phòng (b trí phù h p theo u c u) Nhóm giám sát viên hi n tr trình c a d án (C u, h m, đ ng có chuyên ngành phù h p v i lo i công ng b ) Hình 3.4 S đ t ch c VP - TVGS d án nhóm C GHI CHÚ: K s th S l ng trú t v n giám sát tr ng (giám đ c u hành) ng c c u nhân s ph i b trí phù h p v i ti n đ th c hiên d án ph i đ c Ban QLDA ho c ch đ u t phê t c s đ xu t trình c a TVGS tr ng K T LU N CH NG Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v luân th c ti n công tác qu n ch t l ng xây d ng d án TXD công trình t i Ban QLDA Ban QL d án giao thơng t nh Thái Ngun nói chung cơng tác TVGS thi cơng nói riêng ã có nhi u cu c h p, t ng k t rút kinh nghi m tồn di n v cơng tác QLDA công tác giám sát ch t l ng thi cơng nh ng ch a có m t t ng k t lu n th t đ y đ 79 c s đánh giá toàn di n đ có nh ng bi n pháp kh c ph c h n ch sâu s c sát th c b n Trên c s đ tài “Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng giám sát thi cơng xây d ng cơng trình giao thơng t i Ban qu n d án giao thơng Thái Ngun” (có phân tích, m r ng ph m vi m t s gian đo n khác c a th c hi n đ u t ) t i Ban qu n d án Ban QL d án giao thông t nh Thái Nguyên mang tính th c t c n thi t N i dung mà lu n v n làm đ sáng t c s lu n c b n nh t v qu n ch t l c làm ng, phân tích đánh giá th c tr ng công tác giám sát thi công t i Ban qu n d án Ban QL d án giao thơng t nh Thái Ngun t đ gi i pháp nâng cao ch t l ng cơng trình giao thơngBan làm ch đ u t H c viên ng i th c hi n nghiên c u u ki n v a h c làm v a nghiên c u ch c ch n s nhi u thi u sót v m t t duy, nh n th c Tuy nhiên, m t thành qu c a m t tìm hi u, nghiên c u Là ng i tr c ti p tham gia nhi u d án XDCT giao thông đ a bàn t nh nên tác gi t nh n th y ý ngh a v m t th c ti n c a lu n v n r t rõ ràng Tác gi r t hy v ng lu n v n m t tài li u tham kh o t t đ nghiên c u áp d ng u ki n t 80 ng đ ng K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Trong th i gian làm lu n v n, tác gi c ng c g ng h t s c đ hoàn thành m c tiêu nhi m v c a lu n v n v i s giúp đ ch b o r t nhi t tình c a th y h Tuy nhiên, kh i l ng d n ng nhi u, th i gian ng n nên ch c ch n n i dung c a lu n v n ch a th t chi ti t có nh ng m sai sót Trên c s ngu n tài li u gi ng ch ng trình h c, v n b n pháp lu t hi n hành Tác gi t ng h p đ trình bày m t cách logic c s lu n, t t p trung nghiên c u c s ho t đ ng th c ti n t i Ban qu n d án Ban QL d án giao thông t nh Thái Nguyên Các n i dung nghiên c u ch y u d a vào kinh nghi m tích l y th c t c a 14 n m công tác v i ki n th c thuy t đ ch c tr ng đ đánh giá th c t công tác qu n d án giai đo n thi cơng t i Ban QLDA t đ xu t bi n pháp đ nâng cao ch t l ng giám sát thi công Xây d ng cơng trình Nh ng n i dung ch ng + Gi i thi u chung v Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên + Th c tr ng nh ng b t c p t n t i công tác giám sát thi cơng + Trình bày c s khoa h c c s th c ti n v giám sát thi cơng xây d ng cơng trình nói chung t i Ban qu n d án Ban QL d án giao thông t nh Thái Nguyên nói riêng + Trên c s khoa h c th c ti n đ đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng giám sát thi cơng xây d ng cơng trình giao thông t i Ban qu n d án giao thông Thái Nguyên nh h ng ti p theo c a h c viên s ti p t c đào sâu h n n a v m t lu n k t h p v i công vi c th c t c a b n thân đ có s k t h p nhu n nhuy n gi a thuy t th c ti n đ nâng cao ki n th c chuyên môn hoàn thành t t nhi m v đ c giao c quan Ki n ngh Ban qu n d án Ban QL d án giao thông t nh Thái Nguyên đ n tr i qua h n 20 n m ho t đ ng phát tri n Các d ánBan làm đ i di n ch đ u t đ n ngày có quy mơ l n h n, k thu t ph c t p, có đ a bàn xây d ng r ng Do v y lãnh đ o t nh c n quan tâm ch đ o sát h n n a, quy t li t h n n a nh m 81 m c tiêu d án đ c hồn thành có ch t l ng t t đ m b o ti n đ , k m thu t Công tác giám sát thi cơng xây d ng cơng trình m t ho t đ ng r t khó kh n, ph c t p, liên quan r t nhi u ngành Do v y đ công tác giám sát thi công đ t k t qu t t nh t ngành c p quy n ph i v i Ban qu n chung tay chung s c ngh Chính ph c n quan tâm u ch nh m t s chi phí cho phù h p nh chi phí giám sát thi cơng, ti p t c hồn thi n Ngh đ nh v qu n ch t l v i th c t , t ng c quy n đ a ph ng cho sát ng ki m tra giám sát trình th c hi n d án V i c p ng c n quy t li t h n n a công tác gi i phóng m t b ng, tr ng nhi m v giám sát c ng đ ng./ 82 DANH M C TÀI LI U THAM KH O I Ti ng vi t: Ban qu n d án Ban QL d án giao thông t nh Thái Nguyên (2015), H s m t s d án đ u t XDCT 2010 đ n nay, Thái Nguyên Ban qu n d án Ban QLDA giao thơng t nh Thái Ngun Báo cáo tình hình th c hi n d án đ u t phát tri n giai đo n 2011 – 2015 nhu c u kh i công m i 2016 – 2020, tài li u l u hành n i b , Thái Nguyên B xây d ng (2013), Thông t 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s n i dung v QLCL cơng trình xây d ng, Hà N i Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh 32/2015/N -CP, ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v QLCL cơng trình XD, Hà N i Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i; inh Tu n H i (2013), Bài gi ng Các mơ hình qu n lý, Tr ng đ i h c Giao thông, Hà N i Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2013), Lu t u th u s 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11, Hà N i Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Lu t xây d ng S 50/2014/QH13, Hà N i 10 M Duy Thành (2012), Bài gi ng mơn h c Ch t l ng cơng trình, Tr ng đ i h c Giao thông, Hà N i II a ch trang web tra c u 11 http://doc.edu.vn: Trang Web th vi n tài li u, ebook cho h c sinh, sinh viên 12 http://google.com.vn: Trang Web tìm ki m thơng tin c a Vi t Nam 13 M t s tài li u có liên quan khác 83 ... CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG T I BAN QL CÁC D ÁN GIAO THÔNG T NH THÁI NGUYÊN 41 3.1 Th c tr ng công tác giám sát thi công nh ng nhân t nh h ng t i Ban qu n lý d án giao thông Thái Nguyên. .. sát thi công xây công trình giai đo n thi cơng; Ch d ng cơng trình giao thơng t i Ban qu n lý d án giao thông Thái Nguyên CH NG T NG QUAN V CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG, CƠNG TÁC GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY... a bàn t nh Thái Nguyên, tác gi l a ch n đ tài: Nghiên c u, đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng giám sát thi công xây d ng cơng trình giao thơng t i Ban qu n lý d án giao thông Thái Nguyên ” đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý các dự án giao thông thái nguyên , Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý các dự án giao thông thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay