Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựn tuyến đê tả lam

104 12 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

L I CAM OAN Tôi: Võ Tu n Anh Sinh ngày: 10/01/1985 H c viên l p: 23QLXD13 Mã h c viên: 1581580302085 Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u c a riêng tơi Các s li u, k t qu nêu lu n v n trung th c ch a t ng đ c công b b t k công trình khác ây thành qu lao đ ng, s t h p c a y u t mang tính ngh nghi p c a tơi Hà N i, ngày 24 tháng 02 n m 2017 Tác gi Võ Tu n Anh i L IC M N hoàn thành đ c lu n v n, tác gi nh n đ c s giúp đ c a r t nhi u cá nhân t p th Nhân đây, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n TS M Duy Thành PGS.TS Lê V n Ki u - ng i th y chu đáo, t n tâm dìu d t h ng d n tác gi hồn thành cơng trình nghiên c u Bên c nh tác gi xin chân thành c m n nh ng góp ý quý báu s h tr vơ nhi t tình c a q th y giáo khoa Cơng Trình - Tr ng i h c Th y L i Tác gi c ng mu n g i l i c m n chân thành đ n Chi C c Th y L i Ngh An, Ban Qu n ê i u Ngh An, Liên danh Cơng ty TNHH xây d ng Hồng S n - Công ty c ph n t v n thi t k xây d ng CDC - Công ty TNHH m t thành viên 185 - Công ty TNHH i Hi p - Công ty TNHH T v n xây d ng Thành Công nhi u cá nhân c quan ban ngành khác nguôn thông tin tài li u đ y giá tr Tác gi s không bao gi quên nh ng ng i b n sát cánh v i tác gi khóa h c Cu i cùng, tác gi mu n dành t t c tình yêu th ng cho cha m , em, ng i v ch d a tinh th n v ng ch c đ tác gi có nh ng k t qu Hà N i, ngày 24 tháng 02 n m 2017 Tác gi Võ Tu n Anh ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M U 1 Tính c p thi t c a đ tài: it ng ph m vi nghiên c u: Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài K t qu d ki n đ t đ c N i dung c a lu n v n: CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D ÁN UT XÂY D NG Ê I U 1.1 T ng quan v h th ng ê u Vi t Nam 1.2 Tình hình ti n đ thi cơng cơng trình xây d ng hi n 1.2.1 Th c tr ng ti n đ thi cơng cơng trình xây d ng: 1.2.2 Nh ng t n t i công tác qu n ti n đ xây d ng cơng trình hi n nay: 14 1.3 Th c tr ng công tác qu n ti n đ thi cơng cơng trình ê u 16 K t lu n ch CH ng 18 NG 2: C S NGHIÊN C U QU N TI N D ÁN UT XÂY D NG Ê I U 19 2.1 C s pháp công tác qu n ti n đ thi công xây d ng cơng trình giao thơng 19 2.1.1 Các tài li u c n c c n thi t l p k ho ch ti n đ thi công xây d ng công trình 19 2.1.2 Quy đ nh v qu n ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình 20 2.2 Các ph ng pháp qu n ti n đ thi công công trình xây d ng 23 2.2.1 Ph ng pháp thi công tu n t 23 2.2.2 Ph ng pháp thi công song song 24 2.2.3 Ph ng pháp thi công dây chuy n 25 2.2.4 Các mô hình k ho ch ti n đ thi cơng 26 2.2.5 M i quan h gi a chi tiêu th i gian chi phí 35 iii 2.2.6 C s thuy t đ ki m tra ti n đ thi cơng cơng trình 39 2.3 c m c a d án xây d ng đê công tác qu n ti n đ xây d ng c a Ch đ u t 42 Do đó, ph ng án n cơng trình ch n thi t k là: C ng c , nâng c p n đê t Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng t K55+00đ n K104+521.49 theo n đê hi n có S a ch a kéo dài làm m i m t s c ng t i tiêu n phù h p v i u ki n th c t nh m đ m b o n đ nh cho n đê 43 K t lu n ch CH ng 43 NG 3: PHÂN TÍCH TH C TR NG GI I PHÁP QU N TI N THI CÔNG D CHO D ÁN UT XÂY D NG C A BAN QLDA Ê I U NGH AN ÁN TUY N Ê T LAM 45 3.1 Gi i thi u v gói th u d án: C ng c , nâng c p n đê T Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng 45 3.1.1 Gi i thi u v cơng trình 45 a C n c pháp lý: 45 b Các tài li u s d ng: 46 3.1.2 Quy mô 49 3.1.3 H ng m c cơng trình: 49 3.1.4 Th i gian thi cơng cơng trình: 49 3.1.5 c m đ a ch t vùng cơng trình: 50 3.1.6 Ph m vi cơng trình: 50 3.1.7 Ch tiêu thi t k cơng trình 50 3.1.8 Thành ph n, hình th c k t c u thi t k , kh i l ng xây d ng DT 51 3.1.9 Thành ph n, hình th c k t c u: 51 3.2 Kh o sát, t ng h p công vi c, h ng m c ch m ti n đ 57 3.2.1 Kh i l ng cơng trình thi t b , nhân cơng ph c v cơng trình 58 3.2.2 T ch c thi công c a Nhà th u 60 3.2.3 Công tác l p k ho ch ti n đ thi công c a Nhà th u thi công 63 3.2.4 ánh giá công tác l p qu n ti n đ c a Nhà th u thi công 3.3 Phân tích, đánh giá nguyên nhân gây ch m ti n đ công tác qu n c a Ch đ u t 102 iv 3.3.1 Nguyên nhân ch m ti n đ 102 3.4 3.4.1 xu t gi i pháp c th đ t ng c ng công tác qu n ti n đ cho d án .105 y nhanh công tác gi i phóng m t b ng 105 3.4.2 L p k ho ch ti n đ u n ti n đ .105 3.4.3 m b o ngu n nhân l c thi t b thi công 106 3.4.4 m b o ngu n tài nguyên 106 K t lu n ch ng .107 K T LU N KI N NGH .108 TÀI LI U THAM KH O 111 PH L C 113 v DANH M C HÌNH NH DANH M C B NG BI U L I CAM OAN i L I C M N ii U M Tính c p thi t c a đ tài: it ng ph m vi nghiên c u: Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u: Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài K t qu d ki n đ t đ c N i dung c a lu n v n: CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC QU N D ÁN U T XÂY D NG Ê I U 1.1 T ng quan v h th ng ê u Vi t Nam 1.2 Tình hình ti n đ thi cơng cơng trình xây d ng hi n 1.2.1 Th c tr ng ti n đ thi cơng cơng trình xây d ng: Hình 1: Bi u đ d án tr ngđi m ngành GTVT hi n 10 B ng 1.1: T ng h p m t s công trình giao thơng tr ng m hi n 13 Hình 2: Bi u đ th i gian cơng trình giao thơng tr ng m hi n 13 Hình 3: Bi u đ t l cơng trình giao thơng tr ng m hi n 14 1.2.2 Nh ng t n t i công tác qu n ti n đ xây d ng cơng trình hi n nay: 14 1.3 Th c tr ng công tác qu n ti n đ thi cơng cơng trình ê u 16 K t lu n ch ng 18 CH NG 2: C S NGHIÊN C U QU N TI N D ÁN U T XÂY D NG Ê I U 19 2.1 C s pháp công tác qu n ti n đ thi công xây d ng cơng trình giao thơng 19 2.1.1 Các tài li u c n c c n thi t l p k ho ch ti n đ thi công xây d ng cơng trình 19 2.1.2 Quy đ nh v qu n ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình 20 2.2 Các ph 2.2.1 Ph ng pháp qu n ti n đ thi cơng cơng trình xây d ng 23 ng pháp thi công tu n t 23 Hình 2.1: S đ t ch c theo ph ng pháp tu n t .24 vi 2.2.2 Ph ng pháp thi công song song .24 Hình 2: S đ t ch c xây d ng theo ph ng pháp song song 24 2.2.3 Ph ng pháp thi công dây chuy n .25 Hình 3: S đ t ch c ph ng pháp thi công theo dây chuy n 26 2.2.4 Các mơ hình k ho ch ti n đ thi công 26 Hình 2.4: Ví d minh h a v mơ hình KHT b ng s 27 Hình 2.5: Ví d minh h a v mơ hình KHT ngang .28 Hình 2.6 S đ c ng l y n c .29 Hình 2.7 Cách th hi n công vi c s ki n s đ m ng 30 Hình 2.8 Bi u diên s c u t o c a s đ m ng l i .31 Hình 2.9 S bi u di n cơng vi c song song a) V không đúng; b) V đúng: công vi c a, b b t đ u; c) V đúng: công vi c a, b k t thúc 32 Hình 2.10 S bi u di n m ng thành m t công vi c 33 Hình 2.11 Các chu trình khơng cho phép có s đ m ng, a) Các công vi c a, b, c t o thành chu trình khép kín; b) Các cơng vi c a, b, c, d t o thành chu trình giao 33 Hình 2.12 S bi u di n chia nh công vi c A .33 Hình 2.13 Cách th hi n s liên quan v quy trình cơng ngh gi a cơng vi c s đ m ng: b) V không đúng; a, c) V 34 Hình 2.14 S bi u diên m i liên h v i bên a) Tr ng h p K c n thi t cho c b c; b) Tr ng h p K c n thi t cho riêng b .34 2.2.5 M i quan h gi a chi tiêu th i gian chi phí .35 Hình 15: M i quan h chi phí th i gian thi cơng 38 Hình 16: th báo cáo chi phí – th i gian 39 2.2.6 C s thuy t đ ki m tra ti n đ thi cơng cơng trình .39 Hình 6: Ki m tra ti n đ b ng đ ng phân tích 40 Hình 17: Ki m soát ti n đ b ng đ ng ph n tr m 41 Hình 18: Bi u đ nh t ký công vi c 42 2.3 c m c a d án xây d ng đê công tác qu n ti n đ xây d ng c a Ch đ u t 42 Do đó, ph ng án n cơng trình chúng tơi ch n thi t k là: C ng c , nâng c p n đê t Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng t K55+00đ n K104+521.49 theo n đê hi n có S a ch a kéo dài làm m i m t s c ng t i tiêu n phù h p v i u ki n th c t nh m đ m b o n đ nh cho n đê 43 K t lu n ch ng 43 CH NG 3: PHÂN TÍCH TH C TR NG GI I PHÁP QU N TI N THI CÔNG D ÁN U T XÂY D NG C A BAN QLDA Ê I U NGH AN CHO D ÁN TUY N Ê T LAM 45 3.1 Gi i thi u v gói th u d án: C ng c , nâng c p n đê T Lam đo n t Nam àn đ n Rào ng 45 3.1.1 Gi i thi u v cơng trình 45 a C n c pháp lý: 45 b Các tài li u s d ng: 46 3.1.2 Quy mô 49 3.1.3 H ng m c cơng trình: 49 vii 3.1.4 Th i gian thi cơng cơng trình: .49 3.1.5 c m đ a ch t vùng cơng trình: .50 3.1.6 Ph m vi cơng trình: 50 3.1.7 Ch tiêu thi t k cơng trình 50 3.1.8 Thành ph n, hình th c k t c u thi t k , kh i l ng xây d ng DT 51 3.1.9 Thành ph n, hình th c k t c u: 51 3.2 Kh o sát, t ng h p công vi c, h ng m c ch m ti n đ 57 Hình: M t c t ngang ê .58 3.2.1 Kh i l ng cơng trình thi t b , nhân công ph c v cơng trình .58 B ng 2: Kh i l ng cơng trình 58 B ng 3: Thi t b , nhân công huy đ ng ph c v cơng trình 59 3.2.2 T ch c thi công c a Nhà th u .60 3.2.3 Công tác l p k ho ch ti n đ thi công c a Nhà th u thi công 63 Hình 2: Ti n đ thi công c a Nhà th u Hình 3: Bi u đ n ng l c thi t b - nhân l c c a nhà th u 3.2.4 ánh giá công tác l p qu n ti n đ c a Nhà th u thi cơng Hình 3.4: So sánh th i gian c a nhà th u thuy t 96 6: Bi u đ nhân l c – thi t b th c t c a Nhà th u 96 Hình 7: Bi u đ so sánh nhân l c th c t c a Nhà th u 97 Hình 8: Bi u đ so sánh s ca máy c a Nhà th u 98 B ng 4: B ng giá tr kh i l ng theo th i gian 99 Hình 9: Bi u đ giá tr kh i l ng ti n đ theo tháng .100 Hình 10: Bi u đ giá tr kh i l ng ti n đ l y k theo th i gian 100 Hình 3.11: Thi cơng h ng m c đ p đ t K90 102 3.3 Phân tích, đánh giá nguyên nhân gây ch m ti n đ công tác qu n c a Ch đ u t 102 3.3.1 Nguyên nhân ch m ti n đ 102 Hình 3.12: M t s trang thi t b thi công c a Nhà th u .104 3.4 xu t gi i pháp c th đ t ng c ng công tác qu n ti n đ cho d án 105 3.4.1 y nhanh cơng tác gi i phóng m t b ng 105 3.4.2 L p k ho ch ti n đ u n ti n đ 105 3.4.3 m b o ngu n nhân l c thi t b thi công 106 3.4.4 m b o ngu n tài nguyên 106 K t lu n ch ng 107 K T LU N KI N NGH 108 TÀI LI U THAM KH O 111 PH L C 113 viii ix M U Tính c p thi t c a đ tài: Nh ng n m v a qua, ngành Xây d ng c b n có b nhi u thành t u to l n cho đ t n t b c thu l i đ c c Trong m i l nh v c c a ngành ti p c n đ c hi n đ i hóa, cơng nghi p hóa th hóa c ti n v nhi u đ a ph ng tn c có thêm nhi u nh ng khu cơng nghi p mang l i hi u qu cao, nh ng th mang t m vóc m i, nh ng đ ng ngày hi n đ i, nhi u cơng trình th y l i, th y n phát huy t t hi u qu Nh ng thành t u góp ph n quan tr ng vi c t o s t ng tr ng kinh t , n đ nh v tr , b c đ u đáp ng đ c m t ph n nhu c u c b n c a xã h i nhi u n m qua Bên c nh thành t u đ t đ đ c, ho t đ ng xây d ng c b n có nh ng h n ch c n c c i thi n nh : Còn nhi u th t thốt, lãng phí tiêu c c đ u t xây d ng; Tình tr ng d án đ u t ch m ti n đ v n ph bi n; D án đ u t có hi u qu th p ho c khơng có hi u qu ngu n v n đ u t mang l i hi u qu nh k v ng c n có nhi u gi i pháp đ ng b qu n ho t đ ng đ u t xây d ng c b n c a bên có liên quan vai trò c a Ban qu n d án then ch t M c tiêu đ t cho Ban Qu n qu n s d ng ngu n v n đ th c hi n d án đ t ti n đ , ch t l nh t có th th c hi n đ c giao là: Tri n khai ng nh ng v n ph i đ m b o hi u qu đ u t l n c m c tiêu đó, Ban QLDA ph i t ch c, qu n ti n đ xây d ng m t cách khoa h c, h p hi u qu Vi c tri n khai th c hi n d án theo ti n đ đ c ho ch đ nh ph thu c vào r t nhi u y u t B n thân h c viên hi n công tác t i Ban qu n d án ê u, thu c Chi c c Th y L i Ngh An, qua trình làm vi c, tìm hi u t i Ban QLDA ê u trình th c hi n d án nói chung qu n ti n đ th c hi n d án nói riêng có nhi u b t c p M t s h ng m c c a d án c ng không n m kh n ng ch m ti n đ , vi c d án hoàn thành ti n đ hay không ph thu c nhi u vào ti n đ thi cơng xây d ng cơng trình Ngồi ra, m t s khó kh n v ng m c xu t phát t vi c ng d ng k thu t qu n ti n đ vi c l p k ho ch, công tác giám sát ki m soát d án, nh h ng c a bên tham gia d án Bên c nh vi c l p trình phê t d án - thi t k k thu t - t ng d toán m t s h ng m c c a d án K T LU N KI N NGH K t lu n Qu n ti n đ công trình xây d ng v n đ l n r t ph c t p liên quan đ n r t nhi u ch th nâng cao công tác qu n ti n đ công trình xây d ng bao g m r t nhi u v n đ c n ph i gi i quy t m t cách đ ng b b n, m i v n đ đ u có nh ng tác đ ng nh t đ nh nh h ng đ n hi u qu công tác qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng Nghiên c u đ tìm nh ng nguyên nhân c a s h n ch , t n t i t đ xu t nh ng gi i pháp cho v n đ Qua n i dung nghiên c u đ tài “ Nghiên c u đ xu t gi i pháp qu n ti n đ d án đ u t xây d ng n đê T Lam”, tác gi t p trung gi i quy t m t s n i dung sau đây: + ánh giá th c tr ng công tác qu n ti n đ thi cơng cơng trình xây d ng nói chung cơng trình đê nói riêng c s s li u kh o sát cơng trình xây d ng xong th c t + H th ng hóa c s thuy t v l p qu n ti n đ d án xây d ng cơng trình đ a đ c m c a d án xây d ng đê u công tác qu n ti n đ d án c a Ch đ u t + Xác đ nh nguyên nhân gây ch m ti n đ công vi c xây d ng, gói th u xây d ng xây d ng n đê T Lam + xu t gi i pháp c th đ i v i Ch đ u t đ kh c ph c nguyên nhân ch m ti n đ xây d ng n đê T Lam, là: - y nhanh cơng tác gi i phóng m t b ng - L p k ho ch ti n đ u n ti n đ - m b o ngu n nhân l c thi t b thi công - m b o ngu n tài nguyên Ki n ngh góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n ti n đ d án đ u t xây d ng t i Ban QLDA ê u Ngh An, đ ngh c p có th m quy n Ban áp d ng nh ng gi i pháp mà tác gi đ ngh lu n v n đ nh m nâng cao h n n a ch t l 108 ng công tác qu n ti n đ d án đ u t xây d ng cơng trình đê u nói riêng, cơng trình đ u t xây d ng c s h t ng k thu t nói chung Hồn thi n c ch sách v l nh v c xây d ng c b n c a T nh, đ m b o tính th ng nh t v n i dung gi a v n b n c a S , Ban, Ngành liên quan; đ m b o vi c hi u th c hi n u kho n đ c th ng nh t m i vùng, gi a ch th ; h n ch nh ng m ch a nh t quán, t o s h th c t th c hi n nh h ng đ n ch t l ng qu n Bên c nh đó, hồn thi n h th ng quy chu n, tiêu chu n k thu t v xây d ng đ ng b , đ y đ bao quát l nh v c ho t đ ng xây d ng; c n quan tâm hoàn thi n, xây d ng h th ng đ nh m c kinh t - k thu t ho t đ ng xây d ng phù h p h n v i tình hình th c ti n đ i v i công tác kh o sát, t v n thi t k , th m tra thi t k , giám sát thi công, thi công XDCT B sung quy đ nh c a quy ch đ u th u Lu t v vi c đ m b o ch t l u th u ng d án đ u t xây d ng h s m i th u Vi c l a ch n nhà th u, h p đ ng trình th c hi n h p đ ng, liên quan đ n tiêu chu n xét trúng th u tùy theo c p cơng trình, u c u ch t l m xét th u m i t ng quan gi a ch t l ng c a cơng trình đ đ ng k thu t giá cho phù h p, khơng hồn tồn d a giá th u th p nh t đ m k thu t nh hi n Ngoài ra, b sung quy đ nh, ch tài đ m nh mang tính r n đe, phòng ng a x nghiêm đ i v i ch th tham gia xây d ng vi c th c hi n đ m b o ch t l ng c a d án đ u t xây d ng; quy đ nh chi ti t, c th ch tài x cho t ng hành vi trách nhi m c a t ch c, cá nhân vi ph m Bên c nh đó, t ng c tác tra, ki m tra nh m nâng cao công tác qu n ch t l giao ch tài x ph t đ i v i hành vi vi ph m cho l c l ng công ng d án đ u t ; c n ng tra tra chuyên ngành nh m nâng cao hi u l c hi u qu c a công tác tra xây d ng M t khác, ti p t c đ i m i ph t ng c ng k c ng th c v n hành c a b máy hành Nhà n ng hành chính, k c thơng tin g n v i vi c đ i m i ph ng đô th c, y m nh ng d ng công ngh ng th c u hành c a h th ng hành chính, đ n gi n cơng khai hóa th t c hành chính, c ch sách, k ho ch, quy ho ch trang thơng tin n t th c c a T nh s , ban, ngành cơng tác đ u t xây d ng cơng trình T ng c ng s ph i h p gi a gi a S , ban ngành, huy n; ch đ ng vi c gi i quy t v th m quy n xem xét, quy t đ nh k p th i 109 ng m c phát sinh đ báo cáo c p V i th i gian nghiên c u có h n, v n đ nghiên c u r ng ph c t p M c đ c s t n tình giúp đ c a cán b Ban mà đ c bi t s ch b o t n tình c a th y giáo TS M Duy Thành PGS TS Lê V n Ki u, nh ng s hi u bi t c a b n thân h n ch nên trình nghiên c u khơng th tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n đ c s góp ý chia s c a th y giáo, cô giáo nh ng ng quan tâm đ n l nh v c qu n ch t l ng d án đ u t xây d ng đ lu n v n đ hoàn thi n h n./ 110 i c TÀI LI U THAM KH O B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 4055:2012 T ch c thi công, Nhà xu t b n xây d ng, Hà N i B Xây d ng (2011), Giáo trình T ch c thi công, Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i Chính ph (2015), Ngh đ nh 59/2015/N -CP v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình, Nhà xu t b n xây d ng, Hà N i GS.TSKH Nguy n V n Ch n (2003), Giáo trình Kinh t đ u t , NXB Xây d ng, Hà N i Ths Ki u Th Chinh (2012), Giáo trình Qu n ti n đ xây d ng, NXB Xây d ng, Hà N i TS Lê Anh D ng (2005), Giáo trình L p k ho ch qu n d án, NXB Xây d ng, Hà N i Giáo trình "Qu n ti n đ xây d ng" c a PGS TS Nguy n Tr ng T [1] Qu c h i N c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam, "Lu t xây d ng S 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 ," 2014 [2] B xây d ng, "Thông t 09/2016/TT-BXD h cơng trình," 2016 ng d n h p đ ng thi cơng xây d ng [3] Chính ph n c c ng hòa XHCN Vi t Nam, "Ngh đ nh 46/2015/N -CP V qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng," 2015 [4] Chính ph n c c ng hòa XHCN Vi t Nam, "Ngh đ nh 44/2015/N -CP v quy đ nh chi ti t m t s n i dung v quy ho ch xây d ng," 2015 [5] B xây d ng, " nh m c 1776 ban hành theo Công v n 1776/BXD-CV ngày 16/08/2007," 2007 [6] B xây d ng, " nh m c 1778 ban hành theo Công v n 1778/BXD-CV ngày 16/08/2007," 2007 [7] Chính ph n c c ng hòa XHCN Vi t Nam, "Ngh đ nh 209/2004/N -CP V qu n ch t l ng cơng trình xây d ng," 2004 [8] Chính ph n c c ng hòa XHCN Vi t Nam, "Ngh đ nh 24A/2016/N -CP v 111 Qu n v t li u xây d ng," 2016 112 PH L C Ph l c 1: Tính tij công vi n nh TT H ng m c công vi c v m c [1] [2] [3] [4] Ch t t o m t b ng thi 100m2 cơng b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,0/7(nhóm 2) công 0,1230 c./ Máy thi công Máy i 140 CV ca 0,0155 Máy i 110 CV ca 0,0045 đ t c p I b ng máy 100m3 đào b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,0/7(nhóm 2) cơng 3,8900 c./ Máy thi cơng Máy đào bánh xích 1,6m3 ca 0,2020 Máy i 110 CV ca 0,0500 h u c b ng máy, 100m3 đ t C1 b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,0/7(nhóm 2) cơng 0,5000 c./ Máy thi cơng Máy đào bánh xích 1,6m3 ca 0,1670 Máy i 110 CV ca 0,0300 C ng tròn D100 Cái C ng tròn D150 Cái C ng tròn D75 Cái C ng h p (2x2)m Cái Lu lèn l i n n đê sau m2 đào c./ Máy thi công Máy đ m bánh h i t hành ca 0,0008 25T Máy san 108 CV ca 0,0015 Máy i 140 CV ca 0,0008 p đê K95 b ng máy 100m3 đ m 113 c Kh i l ng [5] Máy nhân l c [6] 1.370,22 t ij (ngày) [7] 21 168,54 10,00 17 21,24 6,17 1,00 1,00 21 2.809,50 142 10.928,95 100,00 109 567,52 140,47 4,00 1,00 142 140 2.809,50 156 1.404,75 25,00 56 469,19 84,28 3,00 9,00 1,00 1,00 3,00 1,00 156 84 Ph ng pháp thi công dây chuy n 150 31.378,33 47 25,10 1,00 25 47,07 25,10 1,00 1,00 47 25 1.360,25 177 TT H ng m c công vi c v n nh m c Kh i l ng a./ V t li u t biên hòa m3 113,0000 153.709,26 b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,7/7(nhóm 2) cơng 1,7400 2.094,56 c./ Máy thi công Máy đ m bánh h i t hành ca 0,294 353,91 25T Máy i 110 CV ca 0,1 176,95 p đê K98 b ng máy 100m3 178,32 đ m a./ V t li u t biên hòa m3 116,0000 20.685,32 b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,7/7(nhóm 2) cơng 1,7400 310,28 c./ Máy thi cơng Máy đ m bánh h i t hành ca 0,3670 65,44 25T Máy i 110 CV ca 0,2 32,63 Móng c p ph i đá d m 100m3 208,43 lo i II, l p d i a./ V t li u C p ph i dá d m lo i II m3 142,0000 29.597,40 Nhân cơng Nhân cơng 4,0/7(nhóm 2) công 3,9000 812,89 c./ Máy thi công Máy i 110 CV ca 0,42 87,54 Máy san 108 CV ca 0,08 16,67 Máy đ m rung 25T ca 0,21 43,77 Máy đ m bánh h i t hành ca 0,34 70,87 16T Máy đ m bánh thép t ca 0,21 43,77 hành10T Ơ tơ t i n c 5m3 ca 0,21 43,77 Móng c p ph i đá d m 100m3 178,86 lo i I l p a./ V t li u C p ph i dá d m lo i I m3 142,0000 25.398,12 Nhân cơng Nhân cơng 4,0/7(nhóm 2) công 4,4000 786,98 114 Máy nhân l c (ngày) 25,00 84 2,00 177 1,00 177 t ij 33 10,00 31 2,00 33 1,00 33 44 30,00 27 2,00 1,00 2,00 44 17 22 2,00 35 2,00 22 2,00 22 38 25,00 31 TT 10 11 12 H ng m c công vi c c./ Máy thi công Máy r i c p ph i đá d m 50-60m3/h Máy đ m rung 25T Máy đ m bánh h i t hành 16T Máy đ m bánh thép t hành10T Ô tô t i n c 5m3 T i nh a dính bám, tiêu chu n nh a 0.5kg/m2 a./ V t li u Nh a Petrolimex 60/70 D u ho b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,5/7(nhóm 2) c./ Máy thi công Máy phun nh a đ ng 190CV R i th m m t đê BTN ch t 19, dày 7cm a./ V t li u Bê tông nh a ch t 19 b./ Nhân cơng Nhân cơng 4,0/7(nhóm 2) c./ Máy thi công Máy r i h n h p bê tông nh a - n ng su t: 130 CV đ n 140 CV Máy đ m bánh thép t hành10T Máy đ m bánh h i t hành 16T T i nh a th m bám, tiêu chu n nh a 1,0kg/m2 a./ V t li u Nh a Petrolimex 60/70 D u ho b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,5/7(nhóm 2) v n nh m c Kh i l ng Máy nhân l c (ngày) t ij ca 0,21 37,56 1,00 38 ca 0,21 37,56 1,00 38 ca 0,42 75,12 2,00 38 ca 0,21 37,56 1,00 38 ca 0,2 37,56 1,00 38 m2 59.620,00 30 kg kg 0,323 0,161 19.257,26 9.598,82 công 0,003 178,86 20,00 ca 0,001 59,62 2,00 30 m2 59.620,00 60 t n 0,166 9.896,92 công 0,0255 1.520,31 30,00 51 ca 0,001 59,62 1,00 60 ca 0,001 59,62 1,00 60 ca 0,001 59,62 1,00 60 m2 59.620,00 kg kg 0,787 0,321 46.920,94 19.138,02 công 0,003 178,86 115 30 20,00 TT 13 14 15 H ng m c công vi c c./ Máy thi công Máy phun nh a đ ng 190CV R i th m m t đê BTN ch t 12,5, dày 6cm a./ V t li u Bê tông nh a ch t 12,5 b./ Nhân cơng Nhân cơng 4,0/7(nhóm 2) c./ Máy thi công Máy r i h n h p bê tông nh a - n ng su t: 130 CV đ n 140 CV Máy đ m bánh thép t hành10T Máy đ m bánh h i t hành 16T Tr ng c mái taluy a./ V t li u C b./ Nhân cơng Nhân cơng 2,5/7(nhóm 2) Gia c rãnh d c b ng v a XM C10 a./ V t li u áh c d m 4x6 V a xi m ng cát vàng C10 b./ Nhân cơng Nhân cơng 3,5/7(nhóm 2) v n ca nh m c Kh i l ng 0,001 m2 59,62 Máy nhân l c (ngày) 2,00 30 59.620,00 t ij 60 t n 0,1454 8.668,75 công 0,0222 1.323,56 30,00 44 ca 0,001 59,62 1,00 60 ca 0,001 59,62 1,00 60 ca 0,001 59,62 1,00 60 m2 m2 công 26.322,39 26.322,39 0,09 2.369,02 m3 2.741,48 m3 m3 m3 1,2 0,057 0,42 công 2,08 116 24 100,00 24 38 3.289,77 156,26 1.151,42 5.702,27 150,00 38 Ngu n: Tính tốn c a tác gi STT [1] 10 11 12 13 14 15 Ph l c 2: Các thông s c a s đ ti n đ theo th i gian thi công bình th ng Thơng s s m Thơng s mu n t ij H ng m c công vi c (ngày) t t t t [2] Ch t t o m t b ng thi công đ t c p I b ng máy đào h u c b ng máy, đ t C1 C ng tròn D100 C ng tròn D150 C ng tròn D75 C ng h p (2x2)m Lu lèn l i n n đê sau đào p đê K95 b ng máy đ m p đê K98 b ng máy đ m Móng c p ph i đá d m lo i II, l p d i Móng c p ph i đá d m lo i I l p T i nh a dính bám, tiêu chu n nh a 0.5kg/m2 R i th m m t đê BTN ch t 19, dày 7cm T i nh a th m bám, tiêu chu n nh a 1,0kg/m2 R i th m m t đê BTN ch t 12,5, dày 6cm Tr ng c mái taluy Gia c rãnh d c b ng v a XM C10 D tr R r Công vi c g ng [10] [3] 21 142 156 [4] 21 21 [5] 21 163 177 [6] 21 54 [7] 21 163 210 [8] 0 33 [9] 0 33 150 163 313 237 387 74 74 47 177 33 44 38 163 210 387 420 464 210 387 420 464 502 163 210 387 420 464 210 387 420 464 502 0 0 0 0 0 30 502 532 502 532 0 10 60 532 592 532 592 0 11 30 592 622 592 622 0 12 60 24 38 622 682 682 682 706 720 622 696 682 682 720 720 97 0 13 14 -24 0 15 Ngu n: Tính tốn c a tác gi Ph l c 3: Các thông s c a s đ ti n đ theo th i gian thi công kh n tr STT [1] 10 11 12 13 14 15 H ng m c công vi c tij (ngày) Thông s s m ng Thông s mu n D tr [2] Phát r ng t o m t b ng thi công đ t c p I b ng máy đào h u c b ng máy, đ t C1 C ng tròn D100 C ng tròn D150 C ng tròn D75 C ng h p (2x2)m Lu lèn l i n n đ ng sau đào p n n đ ng K95 b ng máy đ m p n n đ ng K98 b ng máy đ m Móng c p ph i đá d m lo i II, l p d i Móng c p ph i đá d m lo i I l p T i nh a dính bám, tiêu chu n nh a 0.5kg/m2 R i th m m t đ ng BTN ch t 19, dày 7cm T i nh a th m bám, tiêu chu n nh a 1,0kg/m2 [3] 19 129 142 [4] 19 19 [5] 19 148 161 [6] 19 49 [7] 19 148 191 R [8] 0 30 150 148 298 202 352 54 54 43 161 30 40 34 148 191 352 382 422 191 352 382 422 456 148 191 352 382 422 191 352 382 422 456 0 0 0 0 0 27 456 483 456 483 0 10 54 483 537 483 537 0 11 27 537 564 537 564 0 12 R i th m m t đ ng BTN ch t 12,5, dày 6cm Tr ng c mái taluy Gia c rãnh d c b ng v a XM C10 54 22 35 564 618 618 618 640 653 564 631 618 618 653 653 13 0 -22 13 t 98 t t t r [9] 0 30 Công vi c g ng [10] 15 Ph l c 4: B ng kh i l H ng m c STT nv ng th c t nhà th u thi công n m 2013 Kh i l ng h p đ ng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 D n d p m t b ng m3 137.021,81 15.438,79 26.203,73 46.483,67 25.410,08 xúc đ t h u c m 28.961,51 4.005,32 6.769,02 17,40 6.957,80 cát n n đê m3 280.949,94 36.917,16 39.289,36 41.839,35 68.624,04 m2 31.378,33 205,80 3.668,45 136.025,89 3,00 9,00 1,00 1,00 13.570,68 22.400,45 1/2 1/2 Lu t ng c C C C C ng p đ t đê K95 ng tròn D100 ng tròn D150 ng tròn D75 ng h p H200x200 m cái cái 99 Ph l c 5: B ng kh i l Kh i l ng Tháng m3 13.7021,81 19.024,5 m3 28.961,51 4.506,12 0,00 6.705,85 m3 280.949,94 48.778,1 32.788,7 12.713,12 ng m2 31.378,33 2.805,16 2.260,45 đê m3 136.025,89 21.213,8 15.675,6 m3 17.832,17 m2 59.620 m2 59.620 m3 17.886 H ng m c D n d p m t b ng xúc đ t h uc cát n n đê Lu t ng c p K95 đ t p đ t đê K98 Bê tông nh a ch t h t m n D=6cm Bê tông nh a ch t h t trung D=7cm Móng c p ph i đá d m lo i V Móng c p ph i đá d m lo i C ng tròn D100 C ng tròn D150 C ng tròn D75 m3 2.0843,24 cái C ng h p 2x2 Tháng Tháng3 ng th c t nhà th u thi công n m 2014 Tháng Tháng 9.191,62 7.786,37 3.043,66 16.537,77 34.055,6 15.250,5 10.176,1 Tháng Tháng Tháng Tháng 10.421,6 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 100 2,00 Tháng 11 Tháng 12 19.873 19.873 7.656 8.943 1,00 Tháng 10 2,00 10.421,6 8.943 Ph l c 6: B ng kh i l n ng th c t nhà th u thi công n m 2015 Kh i l ng h p đ ng STT H ng m c Bê tông nh a ch t h t m n D=6cm m2 59.620 Bê tông nh a ch t h t trung D=7cm m2 59.620 Móng c p ph i đá d m lo i m3 17.886 Móng c p ph i đá d m lo i m3 20.843,24 Tr ng c mái taluy m2 28.308,85 9.436,28 9.436,28 9.436,28 Gia c rãnh d c b ng đá h c xây m 2.092,49 697,50 697,50 697,50 V ch s n m2 2.427,01 v Tháng Tháng Tháng3 Tháng Tháng Tháng 19.873,33 19.873,33 19.873,33 19.873,33 2.427,01 101 TT 10 11 12 13 14 15 Ph l c 7: B ng đ n giá h ng m c (chi phí tr c ti p) n giá Thành ti n H ng m c công vi c nv Kh i l ng VN VN Ch t t o m t b ng thi công m2 137.021,81 758,09 103.875.346 n n đê m3 280.949,94 35.111,83 9.864.667.675 đ t h u c , đ t khơng thích h p m3 28.961,51 33.003,08 955.818.997 H th ng thoát n c ngang TB 1,00 4.908.543.351,62 4.908.543.351 Lu lèn l i n n đê sau đào m2 31.378,33 7.303,17 229.161.280 p đ t đê K95 m3 136.025,89 104.640,21 14.233.777.095 p đ t đê K98 m3 17.832,17 108.315,56 1.931.501.533 C p ph i đá d m lo i m3 20.843,24 490.665,97 10.227.068.596 C p ph i đá d m lo i m3 17.886,00 504.765,33 9.028.232.671 Nh a dính bám 0.5Kg/m2 m2 59.620,00 14.404,76 858.811.952 R i th m BTN ch t 19 dày 7cm m2 59.620,00 288.984,98 17.229.284.669 Nh a th m bám 1.0Kg/m2 m2 59.620,00 26.508,70 1.580.448.738 R i th m BTN ch t 12,5 dày 6cm m2 59.620,00 258.555,17 15.415.059.390 Tr ng c gia c mái taluy âm m2 26.322,39 16.832,79 443.079.323 Gia c rãnh d c m3 2.741,48 541.352,20 1.484.104.343 T ng c ng 88.493.434.965 T ng c ng (Làm tròn) 88.493.435.000 B ng ch : Tám m i tám t , b n tr m chín m i ba tri u, b n tr m ba m 102 i l m ngàn đ ng./ Ghi ... gi i pháp qu n lý ti n đ d án đ u t xây d ng n đê T Lam " M c đích nghiên c u c a đ tài: Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp qu n lý ti n đ d án đ u t xây d ng n đê T Lam c a Ban QLDA ê u Ngh An... công tác qu n lý ti n đ d án đ u t xây d ng đê u Ch ng c a lu n v n 18 CH T NG 2: C S NGHIÊN C U QU N LÝ TI N D ÁN U XÂY D NG Ê I U 2.1 C s pháp lý công tác qu n lý ti n đ thi cơng xây d ng cơng... ti n đ d án đ u t xây d ng đê u Ch ng 2: C s nghiên c u v qu n lý ti n đ d án đ u t xây d ng đê u Ch ng 3: Phân tích th c tr ng gi i pháp qu n lý ti n đ thi công d án đ u t xây d ng c a Ban QLDA
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựn tuyến đê tả lam , Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựn tuyến đê tả lam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay