Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý xây dựng huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

138 5 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n: “Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng t i Ban qu n D án xây d ng huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình” s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân tơi, tơi t tìm tòi xây d ng Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ c công b cơng trình nghiên c u tr c đây./ Hà N i, ngày 22 tháng n m 2017 TÁC GI V n M nh Hùng i L IC M N Lu n v n “Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng t i Ban qu n D án xây d ng huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình” đ c hồn thành t i Tr ng i h c Thu l i Tôi xin đ chân thành sâu s c đ n quý th y cô, ng c bày t lòng bi t n i thân đ ng nghi p b n bè giúp đ , t o u ki n cho su t th i gian th c hi n lu n v n Xin đ c bày t lòng bi t n sâu s c đ n TS M Duy Thành PGS.TS Lê V n Ki u tr c ti p h ng d n, đóng góp ý ki n v i nh ng ch d n khoa h c quý giá su t trình tri n khai, nghiên c u hồn thành đ tài Tơi c ng xin g i l i c m n đ n th y, cô giáo thu c B môn Công ngh Qu n xây d ng (Khoa Cơng trình) th y, giáo phòng t o i h c Sau i h c (Tr ng ih c Th y l i) t t c th y t n tình truy n đ t ki n th c cho su t th i gian h c v a qua Xin đ c g i l i c m n chân thành t i Lãnh đ o, viên ch c, lao đ ng c a Tâm Phát tri n qu đ t Ban qu n D án xây d ng huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình t o m i u ki n thu n l i giúp đ tơi q trình thu th p tài li u nghiên c u c n thi t đ hoàn thi n lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , tác gi không th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong nh n đ ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng nghi p c a quý đ c gi / Hà N i, ngày 22 tháng n m 2017 TÁC GI V n M nh Hùng ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M C L C iii DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U viii DANH M C CÁC T VI T T T ix M U CH NG T NG QUAN V QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG .4 1.1 M t s khái ni m v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 1.1.1 Khái ni m v ch t l ng .4 1.1.2 Khái ni m v ch t l ng cơng trình xây d ng 1.1.3 Khái ni m v QLCL cơng trình xây d ng .5 1.2 Công tác QLCLCT xây d ng hi n 1.2.1 N i dung c b n c a công tác QLCLCT xây d ng .7 1.2.2 Tình hình ch t l ng cơng trình xây d ng hi n 10 1.2.3 M t s s c liên quan đ n công tác QLCL 15 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá ch t l 1.2.5 Nguyên t c qu n ch t l 1.2.6 Các b ng CTXD .18 ng thi cơng cơng trình xây d ng 20 c phát tri n c a qu n ch t l 1.2.7 Công tác QLCLCT xây d ng n ng 21 c m t s qu c gia th gi i 24 1.2.8 Các lo i hình cơng trình Ban QLDA qu n d ng khuy t t t không đ m b o ch t l ng cơng trình Ban qu n .29 1.3 Cơng tác QLCL cơng trình xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c giai đo n hi n vai trò nh h ng c a Ban QLDA đ n CLCT xây d ng 30 1.3.1 Công tác qu n ch t l ng công trình xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c giai đo n hi n 30 1.3.2 Vai trò nh h ng c a C T - Ban QLDA đ n ch t l ng cơng trình xây d ng 31 CH NG C S LU N VÀ TH C TI N CÔNG TÁC QU N CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 36 2.1 C s pháp quy đ nh v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 36 2.1.1 H th ng v n b n Lu t 36 2.1.2 H th ng v n b n d i Lu t 37 iii 2.2 c m, lo i hình cơng trình Ban QLDA xây d ng huy n làm C T 47 2.2.1 Các lo i hình cơng trình Ban QLDA huy n qu n 47 2.2.2 c m quy mô 48 2.3 Các yêu c u QLCLCT xây d ng đ i v i Ban QLDA 48 2.3.1 Quy trình qu n ch t l ng 48 2.3.2 Yêu c u đ u vào c a quy trình qu n ch t l ng 50 2.3.3 Các c n c đ l p nhi m v kh o sát, nhi m v thi t k , nhi m v thi công 52 2.3.4 Yêu c u đ u c a quy trình qu n ch t l ng 53 2.3.5 Các c n c đ l p, nghi m thu báo cáo kh o sát, h s thi t k , ch t l ng cơng trình hồn thành 56 2.3.6 Yêu c u công tác khai thác v n hành, b o trì, b o hành CTXD 57 2.4 K ho ch qu n ki m sốt cơng tác qu n ch t l ng 57 2.4.1 Ki m soát ch t l ng kh o sát 57 2.4.2 Ki m soát ch t l ng thi t k 58 2.4.3 L p h th ng QLCL thi cơng cơng trình xây d ng 58 2.4.4 Ki m soát ch t l ng y u t khách quan nh h ng đ n ch t l ng công trình (v t t , máy móc thi cơng, bi n pháp thi công, ti n đ thi công ) 59 2.4.5 Quy trình giám sát nghi m thu, ki m đ nh đánh giá ch t l 2.4.6 Qu n an toàn lao đ ng v sinh môi tr ng 61 ng 65 2.4.7 S c cơng trình cách x 65 2.4.8 t o nâng cao trình đ chun mơn CBKT tay ngh công nhân 67 CH NG PHÂN TÍCH TH C TR NG VÀ GI I PHÁP CÔNG TÁC QU N CH T L NG THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY D NG C A BAN QU N D ÁN XÂY D NG HUY N QU NG NINH CHO CÁC D ÁN 69 3.1 T ng quan v Ban Qu n d án xây d ng huy n Qu ng Ninh 69 3.1.1 Gi i thi u v Ban Qu n d án xây d ng huy n 69 3.1.2 Các cơng trình xây d ng tiêu bi u 74 3.2 Phân tích đánh giá th c tr ng cơng tác QLCL cơng trình xây d ng t i Ban QLDA xây d ng huy n 75 3.2.1 Công tác qu n ch t l ng c a Ch đ u t – Ban QLDA 75 3.2.2 Công tác qu n ch t l ng c a nhà th u thi công xây d ng 83 3.2.3 Công tác qu n ch t l ng c a nhà th u t v n kh o sát, thi t k 86 iv 3.2.4 M t s cơng trình Ban QLDA làm đ i di n Ch đ u t có nh h tác qu n ch t l ng đ n công ng cơng trình 89 3.2.5 Nh ng thu n l i, khó kh n, thách th c c a Ban Qu n d án giai đo n t i 93 3.2.6 nh h ng m c tiêu phát tri n c a Ban Qu n d án 94 3.3 Cơng tác QLCL cơng trình xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c t i huy n Qu ng Ninh vai trò c a Ban QLDA xây d ng huy n đ n ch t l ng CTXD .95 3.3.1 Công tác QLCL cơng trình xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà n c t i huy n Qu ng Ninh 95 3.3.2 Vai trò c a Ban QLDA xây d ng huy n đ n ch t l ng cơng trình xây d ng 96 3.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao công tác QLCLCT xây d ng cho Ban Qu n d án xây d ng huy n Qu ng Ninh .99 3.4.1 Gi i pháp c i ti n c c u t ch c nâng cao n ng l c qu n c a Ban Qu n d án xây d ng huy n Qu ng Ninh .99 3.4.2 Gi i pháp t ng c ng giám sát thi công xây d ng 104 3.4.3 Gi i pháp nâng cao ng d ng ti n b Khoa h c – Công ngh 109 3.4.4 Gi i pháp nâng cao ch t l ng đ i ng cán b cho Ban Qu n d xây d ng huy n Qu ng Ninh .112 3.4.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c s h p tác gi a BQLDA v i bên tham gia qu n ch t l ng thi công 117 K T LU N VÀ KI N NGH .126 TÀI LI U THAM KH O 128 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 S đ y u t c b n t o nên ch t l ng cơng trình xây d ng Hình 1.2 S c v đ p Z20 15 Hình 1.3 S c v đ p Th y n Ia Krel 16 Hình 1.4 S c s t l mái kè đê sông Mã 17 Hình 1.5 V đ p Cây T t huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình n m 2010 17 Hình 1.6 D c n c tràn h V c N i, huy n B Tr ch, t nh Qu ng Bình b h h ng nghiêm tr ng n m 2010 18 Hình 2.1 L u đ ki m soát m u v t t , v t li u 60 Hình 2.2 L u đ h ng d n nghi m thu công vi c xây d ng 62 Hình 2.3 L u đ h ng d n nghi m thu giai đo n 63 Hình 2.4 L u đ h ng d n nghi m thu hồn thành bàn giao cơng trình 64 Hình 2.5 L u đ h ng d n kh c ph c x y s c 66 Hình 3.1 S đ c c u t ch c c a BQLDA XD huy n Qu ng Ninh 73 Hình 3.2 S đ b máy t ch c c a BQLDA XD huy n Qu ng Ninh 75 Hình 3.3 S đ ph i h p giám sát thi công xây d ng t i BQLDA xây d ng huy n Qu ng Ninh 78 Hình 3.4 S đ b máy t ch c nhà th u thi công xây d ng 83 Hình 3.5 S đ b máy t ch c c a nhà th u t v n kh o sát thi t k 86 Hình 3.6 Hi n tr ng m t đ ng Hi n – Tân – Xuân – An V n Ninh: 90 Hình 3.7 G ch lát n n c a Tr Hình 3.8 Kè Long Hình 3.9 Kênh t ng THCS V nh Ninh 91 i xã Hi n Ninh 91 i tiêu n i đ ng xã Võ Ninh 92 Hình 3.10 Kè Long i xã Hi n Ninh 92 Hình 3.11 S đ đ xu t v c c u t ch c c a BQLDA xây d ng huy n Qu ng Ninh 100 Hình 3.12 ng d ng công ngh THTT 3G vào qu n ch t l ng XDCT 110 Hình 3.13 Quá trình l p k ho ch ngu n nhân s 116 Hình 3.14 S đ ph i h p giám sát ch t l ng 117 Hình 3.15 S đ ch th liên quan QLCL giai đo n thi công 120 Hình 3.16 L u đ giám sát ch t l ng thi công 121 vi Công tác qu n ch t l nghi m thu mà ng giai đo n thi công xây l p th hi n thông qua cơng tác có b c ch y u: 121 Hình 3.17 L u đ nghi m thu cơng vi c xây d ng .122 Hình 3.18 L u đ nghi m thu nghi m thu giai đo n 123 Hình 3.19 L u đ nghi m thu hồn thành bàn giao cơng trình 124 vii DANH M C B NG BI U B ng 2.1 M t s v n b n pháp lu t liên quan đ n l nh v c QLCLCT xây d ng 46 B ng 3.1 M t s cơng trình n hình th c hi n th i gian qua 74 viii DANH M C CÁC T Ký hi u Tên đ y đ BQLDA Ban Qu n d án BQL Ban Qu n QLDA Qu n d án C T Ch đ u t CLCTXD Ch t l CTXD Cơng trình xây d ng BTGPMB B i th ng cơng trình xây d ng ng gi i phóng m t b ng HTQL H th ng qu n QLCL Qu n ch t l TVGS T v n giám sát TVTK T v n thi t k TCVN Tiêu chu n Vi t Nam UBND VI T T T ng y ban nhân dân ix + Qu n ngh thu t hồn thành cơng vi c thơng qua ng i khác; trình l p k ho ch, t ch c, lãnh đ o ki m tra công vi c c a thành viên t ch c, s d ng ngu n l c s n có đ đ t đ c m c tiêu c a Ban QLDA + Lãnh đ o qu n (Giám đ c, Phó Giám đ c ) nh ng ng tr ng t ch c, u n công vi c c a ng qu ho t đ ng c a h ; ng ng i đóng vai trò quan i khác ch u trách nhi m tr ck t i l p k ho ch, t ch c, lãnh đ o ki m sốt i, tài chính, v t ch t thơng tin m t cách có hi u qu đ đ t đ + Vai trò giao ti p, quan h , th p thông tin: c m c tiêu i v i bên đ i di n cho Ban QLDA; bên lãnh đ o, liên k t m i thành viên BQLDA đ hồn thành m c tiêu chung + Vai trò quy t đ nh: ng ây vai trò quan tr ng nh t c a lãnh đ o BQLDA Nhà qu n i có quy n quy t đ nh ch u trách nhi m v nh ng quy t đ nh c a th c hi n m c tiêu, nhi m v c a c p giao cho, lãnh đ o Ban QLDA TXD Ban QLDA c n th c hi n vai trò c th sau: + m b o s yên tâm công tác cho thành viên: nh t, thành viên BQLDA c n đ hoàn thành d án hi u qu c t o ni m tin yên tâm công tác + T o u ki n thu n l i cho công vi c chung: Lãnh đ o BQLDA ph i h p tác v i b ph n c a mình, v i c p qu n cao h n v i toàn th thành viên BQLDA Ph i đ t l i ích c a t p th tính tồn th Vai trò c a lãnh đ o BQLDA Ban QLDA vi c tìm th y m t s cân b ng gi a nhu c u c a đ n v , yêu c u c a c p qu n cao h n nhu c u c a nhân viên + Kh i g i thi t l p tinh th n t p th : o đ c t t tinh th n t p th hai thành ph n ch y u c a m t nhóm B n ch t c a tinh th n t p th có th s nhi t tình h ng kh i, nh ng k t qu làm hài lòng, s vui thích + Truy n đ t s hi u bi t, kinh nghi m: vi c giúp c i thi n n ng l c nh ng c ng s c a mình, truy n cho h nh ng hi u bi t, kinh nghi m b n thân cho h có th t mà phát tri n h n Chính qua hành đ ng này, lãnh đ o BQLDA đào t o đ ng i thay th t ng lai, m t nhân v t có đ kh n ng đ u có ý ngh a kích thích c ng s h n 114 c c th ng ti n, + Sáng su t vi c x tài li u: Do ph i qu n nhi u d án m t lúc nên h s tài li u v n phòng lãnh đ o BQLDA nhi u Lãnh đ o nên giao cho cán b ph trách h s ph trách toàn b - Th hai c n nhanh chóng hồn thi n c ch n d ng nhân s Công tác n d ng c n ph i đ đ + c ng c ti n hành theo m t quy trình cơng khai, minh b ch, đ m b o n i vào v trí phù h p i v i v trí cán b k thu t c n ph i n trình đ k s xây d ng t t nghi p đ i h c chuyên ngành ho c t + ng đ ng ( u tiên nh ng ng i có kinh nghi m) i v i v trí giúp vi c, ph trách h s c n n trình đ Cao đ ng xây d ng t t nghi p Cao đ ng xây d ng chuyên ngành - Th ba nâng cao ch t l ng b i d ng nghi p v v H XD: + Lãnh đ o Ban QLDA c n tham d khóa h c b i d nghi p v đ u th u, ch nhi m l p d án đ đ công tác QLDA ng nghi p v QLDA, c hi u m t cách xác nh t v TXD, t nâng cao tính xác hi u qu đ i v i quy t đ nh đ a + Cán b ban QLDA tùy theo chuyên môn, ch c n ng nhi m v đ l p b i d c giao có th h c ng nghi p v QLDA; nghi p v đ u th u; giám sát thi công XDCT; nghi p v đánh giá hi u qu đ u t ; đ nh giá xây d ng; nghi m thu quy t toán; b i d ng ki n th c, k n ng l p d toán XDCT - Th t t ch c sát h ch ch t l h ch ch t l ng cán b , tinh luy n b máy thông qua vi c sát ng cán b đ có k ho ch đào t o, b i d ng, n d ng cán b có n ng l c đáp ng cơng vi c, đ ng th i sa th i cán b y u v n ng l c chuyên môn, ph m ch t đ o đ c, l l i làm vi c S p x p cán b ph i phù h p chuyên môn, ng i, vi c đ phát huy n ng l c c a t ng cán b c bi t quan tâm ch đ đãi ng đ i v i cán b nh m nâng cao đ i s ng v t ch t tinh th n cho cán b 115 Công tác nhân s B c 1: Xác đ nh, đánh giá nhi m v , m c tiêu k ho ch c a Ban th i gian t i B c 2: Xây d ng đ án v trí vi c làm k ho ch nhân s t B c 3: ánh giá th c tr ng nhân s - Không b sung thêm nhân s - Xây d ng k ho ch nâng cao ch t l ng đ i ng cán b Không đ t B c 4: a yêu c u v s l ng, ch t l ng tiêu chu n v nhân s th i gian t i B c 5: Gi i pháp th c hi n k ho ch v ngu n nhân s - Tuy n d ng, qu n lý, s d ng, đào t o nhân s Hình 3.13 Quá trình l p k ho ch ngu n nhân s 116 3.4.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c s h p tác gi a BQLDA v i bên tham gia qu n ch t l ng thi công 3.4.5.1 M i quan h gi a C T v i Nhà th u, TVGS TVTK Gi i quy t mâu thu n v m c tiêu gi a bên khác làm cho vi c t ch c trách nhi m đ m b o ch t l ng thay đ i gi a nh ng ph n khác h th ng k ho ch ki m soát d án v i đ nh h c bi t ph i qu n ch t l ng phù h p ng c n ý h n t i vi c đ a trách nhi m riêng bi t trình đánh giá ch t l ng thi cơng xây d ng Hình 3.14 s th hi n m i liên h gi a bên trình th c hi n xây d ng * Quan h gi a TVGS v i Ch đ u t : TVGS ng i th c hi n ch c n ng giám sát k thu t theo quy đ nh c a pháp lu t, yêu c u c a Ch đ u t , c a Ban Qu n lý, yêu c u nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình th c hi n thi t k đ c phê t H p đ ng thi công xây d ng ký k t Ch đ u t Ban QLDA HK HK HK T v n giám sát Ki m tra ch p nh n Nhà th u thi t k Nhà th u xây l p Hình 3.14 S đ ph i h p giám sát ch t l TVGS th c hi n hoàn toàn ch u trách nhi m tr ch t l ng c Ch đ u t , tr c pháp lu t v ng công tác giám sát thi công xây d ng cho cơng trình, tn th nh quy đ nh c a Nhà n c công tác QLCLCT xây d ng 117 TVGS có trách nhi m theo dõi th c hi n thi công đ xu t v i Ch đ u t nh ng b t h p v thi t k xây d ng, nh ng b t c p t ng giai đo n đ Nhà th u u ch nh, b sung Ph i h p Ch đ u t làm rõ nh ng v n đ k thu t c n thi t liên quan đ n công tác ch t l Giám sát tr công tr ng ng ng c ng nh nh ng yêu c u khác i ch u trách nhi m v công tác u ph i qu n ng đ u m i liên h v i Ch đ u t * Quan h gi a TVGS v i nhà th u thi công: TVGS có trách nhi m theo dõi, giám sát ch t ch q trình th c hi n thi cơng c a đ n v thi công đ đ m b o thi công thi t k đ ng th i đáp ng phù h p v i yêu c u k thu t, tiêu chu n, quy chu n áp d ng Giám sát vi c th c hi n ti n đ thi công c a Nhà th u, xem xét, đ ngh th c hi n bi n pháp kh c ph c ch m ti n đ (n u có) Giám sát viên c a TVGS th ng xuyên đôn đ c, nh c nh đ n v thi công thông báo hàng ngày k p th i m i tình hu ng cơng tr ng, v ng m c phát sinh đ k p th i gi i quy t TVGS t m d ng thi công tr ng h p phát hi n cơng trình có nguy c x y m t an tồn ho c nhà th u thi công sai thi t k thông báo k p th i cho Ch đ u t đ x * Quan h gi a TVGS v i nhà th u thi t k : Giám sát viên c a TVGS có trách nhi m ph i h p m t cách th ng xuyên v i đ i di n thi t k đ hi u yêu c u c a thi t k tiêu chu n áp d ng, xem xét phát hi n nh ng m b t h p thi t k gi a ki n trúc k t c u Yêu c u giám sát thi t k gi i thích tài li u thi t k đ ph c v ki m tra công tác thi công theo yêu c u c a d án N u q trình thi cơng có nh ng thay đ i thi t k , v t t đ c thi t k nh t trí, giám sát s yêu c u đ i di n có th m quy n c a nhà th u thi t k ghi vào nh t ký cơng trình ho c g i ý ki n b ng v n b n, vi c thay đ i thi t k ph i đ c nh t trí c a Ch đ u t 118 3.4.5.2 Nâng cao n ng l c s h p tác c a bên tham gia c tr ng c a d án xây d ng có nhi u bên tham gia vào giai đo n khác c a d án nên s th c hi n c a đ n v có nh h ng đ n đ n v khác S h p tác t t gi a bên c ng quy t đ nh đ n s thành công c a d án Các bên c n ý th c r ng làm t t cơng vi c c a c n t o u ki n cho bên th c hi n t t cơng vi c c a ây ki u h p tác hi n đ i đơi bên có l i Trong th i gian qua BQLDA c ng có nhi u c g ng vi c giám sát, theo dõi, đôn đ c đ n v liên quan trình tham gia th c hi n công tác QLCL thi cơng nh ng v n b c l m t s t n t i, h n ch nh vi c ph i h p gi a bên ch a t t, ch a làm h t trách nhi m c a bên, ng i va ch m, thông tin ch a k p th i d n đ n làm nh h ng đ n ch t l ng, ti n đ , phát sinh thêm chi phí Theo tinh th n c a Lu t xây d ng cơng tác QLCLCT xây d ng đ c quán xuy n xuyên su t t khâu kh o sát, thi t k , thi công xây l p, b o hành b o trì cơng trình v y c n ph i xây d ng quy ch ph i h p gi a BQLDA, TVTK, TVGS, Nhà th u Trong quy ch c n nêu rõ trách nhi m c a bên nh : Phân công rõ trách nhi m, ng i ch u trách nhi m c a t ng c quan, có c ch ph i h p, ch đ h i h p, ch đ thông tin, gi i quy t v n đ phát sinh t i hi n tr ng, cam k t c a bên đ th ng nh t th c hi n nh k t ch c cu c h p giao ban gi a bên báo cáo nh ng k t qu đ t đ đôn đ c v ch t l ng, kh i l hi n tr c, ph n ánh nh ng t n t i v ng đ nghe bên ng m c c ng nh ki m tra ng ti n đ , c s đó, đ a gi i pháp đ th c hi n Th ng xuyên trao đ i thông tin, tài li u gi a bên đ th ng nh t hành đ ng Các bên th ng nh t xây d ng quy trình, bi n pháp ki m tra, giám sát, xác đ nh công vi c xây d ng, giai đo n thi công xây d ng ho c b ph n cơng trình c n nghi m thu, quy trình l p qu n h s , tài li u c bi t giai đo n thi công, bên c nh k ho ch giám sát ch t l Ch đ u t ph i t xây d ng k ho ch ch t l 119 ng c a nhà th u ng đ t ki m tra ch t l ng thi công H ph i t ki m tra ch t l đ nh ch t l ng v t li u, c u ki n Ch nhà th u kh ng ng thi công đ m b o theo thi t k tiêu chu n k thu t m i đ ng ý t ch c nghi m thu Sau hồn thành cơng tác thi công, tr c t ng nghi m thu, Ch đ u t yêu c u c quan ch c n ng qu n k thu t chun ngành v PCCC, an tồn mơi tr ng, an toàn thi t b thang máy,… ki m đ nh có v n b n ch ng nh n phù h p Các v n b n không th thi u h s hồn thành cơng trình Nâng cao n ng l c ch th tham gia th c hi n d án (Ch đ u t , T v n giám sát, t v n thi t k , nhà th u) b ng cách t ng c ng tính ch u trách nhi m c a ch th theo ch tài, t o u ki n h p tác đ nâng cao trình đ qu n c ng nh t v n c a d án Xây d ng quy trình làm vi c cho ch th liên quan trình QLCLCT xây d ng QLCL QLCL QLCL QLCL kh o sát, giai đo n b o hành b o trì thi t k thi cơng cơng trình cơng trình QLCL nhà th u t ch c GS thi công c a C T ho c TVGS Giám sát quy n tác gi Hình 3.15 S đ ch th liên quan QLCL giai đo n thi cơng S đ trình t giám sát ch t l ng cơng trình t i Ban Qu n d án xây d ng huy n Qu ng Ninh: 120 n v thi công nh n th u Ki m tra VL-TB-NC xin phép kh i công Duy t công ngh thi công K s giám sát tr ng t đ n xin kh i công Báo cáo Ch đ u đ t Kh i cơng t ng trình t cơng vi c Không đ t đ t n v nh n th u t ki m tra ch t l ng công vi c đ t K s giám sát chuyên ngành nghi m thu đ t K s giám sát xác nh n chuy n giai đo n đo n trung gian Hình 3.16 L u đ giám sát ch t l Công tác qu n ch t l nghi m thu mà ng thi công ng giai đo n thi công xây l p th hi n thông qua cơng tác có b c ch y u: B c 1: Nghi m thu công vi c xây d ng B c 2: Nghi m thu chuy n giai đo n B c 3: Nghi m thu hoàn thành đ a vào khai thác s d ng Các công vi c nghi m thu C T ch trì có s tham gia c a bên c ng đ Hình v 3.17, Hình v 3.18, Hình v 3.19 121 c quy đ nh phù h p đ c mô t B t đ u T ph ph s Nghi m thu n i b ánh giá Kh c ph c Không đ t s a ch a t Yêu c u bên A nghi m thu N u có yêu c u Nghi m thu v i bên A Thí nghi m hi n tr ng ánh giá Không đ t t Ký h s nghi m thu L uh s Hình 3.17 L u đ nghi m thu công vi c xây d ng 122 B t đ u T ph ph s Ki m tra h s Không B sung Nghi m thu n i b ánh giá Kh c ph c s a Không đ t ch a t Yêu c u bên A nghi m thu Nghi m thu v i bên A Không đ t ánh giá t Ký h s nghi m thu L uh s K t thúc Hình 3.18 L u đ nghi m thu nghi m thu giai đo n 123 B t đ u T ph ph s Ki m tra h s Không B sung Nghi m thu n i b ánh giá Kh c ph c s a Không đ t ch a t Yêu c u bên A nghi m thu Nghi m thu v i bên A Không đ t ánh giá t Ký h s nghi m thu Bàn giao cơng trình L uh s K t thúc Hình 3.19 L u đ nghi m thu hoàn thành bàn giao cơng trình 124 K t lu n ch ng Lu n v n phân tích, đánh giá th c tr ng, k t qu đ t đ c, nh ng t n t i h n ch cơng tác QLCL cơng trình xây d ng c a Ban Qu n th i gian qua D a c s lu n; k t qu nghiên c u ch ng nh ng t n t i h n ch c a BQLDA, h c viên đ xu t đ a gi i pháp nh m nâng cao hi u qu QLCLCT, t p trung vào nhóm gi i pháp nh : C i ti n c c u t ch c nâng cao n ng l c qu n lý, t ng c ng giám sát thi công xây d ng, nâng cao ch t l ng đ i ng cán b nâng cao n ng l c s h p tác gi a BQLDA bên tham gia qu n ch t l thi công đ giúp cho BQLDA làm t t công tác qu n ch t l đem l i l i ích, hi u qu cho C T xã h i 125 ng ng d án, góp ph n K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Cùng v i nh ng đ i m i phát tri n không ng ng c a đ t n l c, công tác qu n ch t ng xây d ng cơng trình góp ph n quan tr ng vi c hình thành nên d án h t ng th hi n đ i, đem l i l i ích kinh t v n hóa, xã h i to l n Nâng cao công tác QLCLCT u ki n hi n m t yêu c u đòi h i th c t khách quan Vi t Nam Công tác qu n ch t l ng d án xây d ng cơng trình c n đ nh n th c đ y đ ph i xem m t nh ng n i dung quan tr ng c n đ c c hồn thi n q trình đ i m i qu n đ u t xây d ng Làm t t công tác QLCLCT xây d ng s giúp cho nhà đ u t th c hi n d án có ch t l ng, hi u qu , đem l i l i ích cho nhà đ u t cho xã h i V i nh ng k t qu đ t đ c thông qua th c hi n đ tài “Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng t i Ban qu n D án xây d ng huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình” lu n v n đã: Nghiên c u, nêu lên nh ng v n đ c s lu n c b n v công tác QLCLCT xây d ng Lu n v n phân tích đánh giá th c tr ng cơng tác QLCLCT xây d ng c a Ban Qu n d án xây d ng huy n Qu ng Ninh Phân tích nh ng t n t i h n ch công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng tìm đ d n đ n nh ng t n t i, h n ch c nh ng nguyên nhân ch y u ây nh ng c n c quan tr ng đ làm c s đ đ xu t nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu QLCLCT xây d ng t i Ban Qu n d án V i trình đ , kinh nghi m ki n th c c a tác gi h n ch , n i dung nghiên c u r ng, đ c p h u h t n i dung quan tr ng công tác QLCL, tác gi c g ng th c hi n đáp ng m c tiêu đ t Tuy nhiên vi c đánh giá th c tr ng công tác QLCL c a Ban QLDA khái quát, ch a đánh giá c th công tác qu n theo t ng cơng trình, t ng th i k nên k t qu mang l i có th đ xác ch a cao không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi xin chân thành c m n nh ng ý ki n đóng góp quý báu c a quý th y cô giáo b n bè đ ng nghi p đ tác gi có th ti p t c hoàn thi n lu n v n 126 Ki n ngh * Ki n ngh đ i v i Trung - ng: ngh Qu c h i ti p t c giám sát tình hình t ch c th c hi n, s a đ i, b sung hoàn ch nh k p th i (n u có) Lu t ban hành cho phù h p v i tình hình phát tri n Kinh t - Xã h i th i k h i nh p kinh t qu c t ngày sâu r ng - ngh Chính ph , b , ban, ngành t ng c v n b n QPPL nh m h ng ph i h p đ ti p t c ban hành ng d n chi ti t, sát th c t , th ng nh t l nh v c H XD * Ki n ngh đ i v i UBND t nh: - ngh UBND t nh, S , ban ngành c p t nh ban hành v n b n h ng d n th c hi n v n b n QPPL k p th i * Ki n ngh đ i v i Ban QLDA: - T ch c th c hi n nhi m v đ H XD, đ c bi t quan tâm ch t l c giao tuân th quy đ nh c a pháp lu t ng l a ch n nhà th u xây d ng - Ti p t c ch n l c, n d ng, đào t o, phát tri n ngu n nhân l c đáp ng nhi m v đ c giao, t ng c ng ng d ng Kh c h c – Công ngh vào công tác QLCL - Ch m lo đ i s ng, ch đ công tác, t n tâm công vi c đ u đãi cho cán b , viên ch c Ban QLDA đ c giao mang l i hi u qu cao 127 n đ nh TÀI LI U THAM KH O [1] TS M Duy Thành, Bài gi ng mơn h c: Ch t l ng cơng trình, Hà N i: Tr i h c Th y L i, 2012 ng [2] Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Ngh đ nh s 46/2015/N CP ngày 12/5/2015 c a ph v QLCL b o trì CTXD, Hà N i, 2015 [3] Các qui ph m, tiêu chu n, qui chu n có liên quan t i ch t l trình xây d ng ng xây d ng cơng [4] Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà N i, 2014 [5] Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Hà N i, 2014 u th u s [6] Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam, Lu t 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hà N i, 2014 u t s [7] Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Ngh đ nh s 59/2015/N CP ngày 18/6/2015 c a ph v QLDA đ u t xây d ng, Hà N i, 2015 [8] Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Ngh đ nh s 37/2015/N CP ngày 22/4/2015 c a ph quy đ nh chi ti t v H p đ ng xây d ng, Hà N i, 2015 [9] Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam, Ngh đ nh s 32/2015/N CP ngày 25/3/ 2015 c a ph v qu n chi phí đ u t xây d ng, Hà N i, 2015 [10] Ban QLDA xây d ng huy n Qu ng Ninh, Qu ng Bình, Các tài li u, h s thi t k , thi công, qu n d án, Báo cáo [11] Thông t s 26/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 c a B xây d ng v quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng [12] TS inh Tu n H i, Qu n d án xây d ng, Hà N i: Nhà xu t b n xây d ng, 2008 [13] S tay qu n ch t l ng c a PGS.TS Lê V n Ki u [14] PGS.TS Nguy n Bá Uân, Bài gi ng môn h c: Qu n d án, Hà N i: Tr i h c Th y l i, 2012 [15] Internet, http://google.com.vn [16] Internet, http://www.thuvienphapluat.vn, Online [17] Internet, http://www.xaydung360.vn, Online 128 ng ... gi i pháp nâng cao công tác QLCLCT xây d ng cho Ban Qu n lý d án xây d ng huy n Qu ng Ninh .99 3.4.1 Gi i pháp c i ti n c c u t ch c nâng cao n ng l c qu n lý c a Ban Qu n lý d án xây. .. c ti n tác gi ch n đ tài lu n v n th c s Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng t i Ban qu n lý D án xây d ng huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình M...L IC M N Lu n v n Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng t i Ban qu n lý D án xây d ng huy n Qu ng Ninh, t nh Qu ng Bình đ c hồn thành t i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý xây dựng huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình , Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại ban quản lý xây dựng huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay