Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh tế việt nam

108 3 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Tr i ng V n Hân c th c L IC M N Sau kho ng th i gian h c t p làm lu n v n v i s giúp đ quý báu, t n tình chu đáo c a th y giáo GS.TS V Thanh Te th y giáo Tr ng i h c Th y l i, b n bè đ ng nghi p c ng v i s n l c c g ng h c t p, tìm tòi, nghiên c u c a b n thân, tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài: “Nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u t i Công ty C ph n Tác gi xin đ u t xây d ng Kinh t Vi t Nam” c g i l i c m n sâu s c t i GS.TS V Thanh Te t n tình h ng d n, ch b o cung c p thông tin khoa h c quý báu cho tác gi su t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y h i đ ng khoa h c đóng góp nh ng ý ki n l i khuyên quý giá cho b n lu n v n Do u ki n th i gian, ki n th c khoa h c kinh nghi m th c t c a b n thân ch a nhi u nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ ki n đóng góp trao đ i t n tình c a th y giáo b n bè đ lu n v n đ hoàn ch nh h n Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Tr ii ng V n Hân cý c M CL C M CH U NG 1: T NG QUAN V U TH U VÀ C NH TRANH TRONG U TH U XÂY L P 1.1 T ng quan v đ u th u xây l p .5 1.1.1 B n ch t c a đ u th u ho t đ ng xây d ng 1.1.2 M t s khái ni m liên quan đ n ho t đ ng đ u th u xây l p 1.1.3 S c n thi t ph i th c hi n đ u th u xây d ng 10 1.1.4 Vai trò c a đ u th u: 12 1.2 T ng quan v c nh tranh n ng l c c nh tranh đ u th u Xây l p .14 1.2.1 Khái ni m v c nh tranh 14 1.2.2 c m c a c nh tranh đ u th u xây d ng .17 1.2.3 C nh tranh đ u th u th i k h i nh p Qu c t 19 1.3 M t s kinh nghi m đ u th u c nh tranh đ u th u xây l p th gi i 21 1.3.1 Kinh nghi m đ u th u c a Nh t B n: 21 1.3.2 Quy đ nh đ u th u c a Hàn Qu c: 21 1.3.3 Quy đ nh đ u th u c a Trung Qu c: 22 1.3.4 Kinh nghi m đ u th u xây d ng c a n c Nga: 24 1.3.5 Kinh nghi m đ u th u c a t ch c ngân hàng th gi i (WB) ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) 25 K T LU N CH CH NG 2: C NG 27 S LÝ LU N VÀ PH C NH TRANH TRONG U TH U VÀ NG PHÁP ÁNH GIÁ N NG L C U TH U XÂY L P 28 2.1 C s lý lu n v đ u th u đ u th u xây l p theo theo quy đ nh c a vi t nam 28 2.1.1 Qu n lý nhà n c v đ u th u x y d ng 28 2.1.2 Quá trình áp d ng hình th c đ u th u xây d ng 30 2.1.3 Nh ng k t qu đ t đ c áp d ng lu t đ u th u .35 2.1.4 Nh ng t n t i h n ch đ u th u xây d ng 36 2.1.5 Nh ng nhân t nh h ng đ n ho t đ ng đ u th u xây d ng 37 iii 2.2 C nh tranh n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p 39 2.2.1 c m c a c nh tranh đ u th u xây l p 39 2.2.2 N ng l c c nh tranh đ u th u xây l p 42 2.2.3 Kh n ng c nh tranh đ u th u c a doanh nghi p xây l p 42 2.3 Các công c c nh tranh đ u th u xây l p 43 2.3.1 C nh tranh b ng n ng l c tài 43 2.3.2 C nh tranh b ng máy móc thi t b , cơng ngh thi cơng 43 2.3.3 C nh tranh b ng giá d th u 44 2.3.4 C nh tranh b ng ti n đ thi công 45 2.3.5 C nh tranh b ng bi n pháp t ch c thi cơng b o đ m an tồn 45 2.3.6 C nh tranh b ng ch t l ng cơng trình 45 2.4 Các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p 46 2.4.1 N ng l c tài 46 2.4.2 C s v t ch t, k thu t công ngh 47 2.4.3 Kinh nghi m n ng l c thi công 48 2.4.4 Ch tiêu s l ng cơng trình trúng th u giá tr trúng th u hàng n m 49 2.4.5 L i nhu n đ t đ 2.4.6 Ch t l c 50 ng s n ph m 50 2.5 Các nhân t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p 50 2.5.1 Nhân t khách quan 51 2.5.2 Nhân t ch quan: 56 2.6 Ý ngh a c a c nh tranh đ u th u xây l p 62 K T LU N CH CH NG 63 NG 3: CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH CÔNG TY C PH N UT XÂY D NG KINH T VI T NAM 64 3.1 Gi i thi u khái quát v Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam 64 3.1.1 Gi i thi u trình hình thành phát tri n 64 3.1.2 K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty 67 3.1.3 C c u t ch c c a Công ty 68 3.2 ánh giá th c tr ng n ng l c c nh tranh c a Công ty 73 3.2.1 V tài 73 iv 3.2.2 V ngu n nhân l c .73 3.2.3 V máy móc thi t b thi cơng 75 3.2.4 V giá d th u 77 3.2.5 V th c hi n ti n đ thi công 78 3.2.6 V kinh nghi m n ng l c thi công 79 3.2.7 V ch t l ng k thu t cơng trình hồn thành .81 3.3 Phân tích nh ng t n t i nhân t nh h ng đ n kh n ng c nh tranh c a Công ty 81 3.3.1 Phân tích nh ng m t t n t i, h n ch c a công ty .81 3.3.2 Phân tích nhân t 3.4 nh h ng 84 xu t m t s gi i pháp ch y u nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty đ u th u xây l p .91 3.4.1 nh h ng phát tri n c a Công ty giai đo n 2017 – 2022 .91 3.4.2 M t s gi i pháp ch y u nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty đ u th u xâ l p giai đo n 2017 – 2022 92 K T LU N CH NG 96 K T LU N VÀ KI N NGH .97 K t lu n 97 Ki n ngh 98 TÀI LI U THAM KH O .99 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Khái qt ho t đ ng đ u th u xây l p Hình 3.1 S đ t ch c b máy qu n lý công ty 65 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 Các ch tiêu ph n ánh tình hình s n xu t kinh doanh t 2013 – 2016 68 B ng 3.2: B ng báo cáo tài c a công ty 73 B ng 3.3 L c l ng cán b qu n lý, chuyên môn k thu t c a Công ty 74 B ng 3.4 Công nhân k thu t ký h p đ ng lao đ ng v i công ty 75 B ng 3.5 Danh sách thi t b thi công c a công ty 76 B ng 3.6 B ng th ng kê m t s cơng trình tr t th u nguyên nhân 78 B ng 3.7 B ng th ng kê m t s cơng trình thi công .80 vii M U Tính c p thi t c a đ tài V i n n kinh t th tr ng h i nh p kinh t th gi i ngày nay, s c nh tranh di n m t cách kh c li t m nh m Các doanh nghi p ph i không ng ng thay đ i, c i ti n đ i m i n u không mu n b đào th i b t kh i vòng quay c a s phát tri n th t n t i phát tri n, nhà qu n lý c n nh ng quy t đ nh xác, k p th i n m b t đ c c h i kinh doanh không ng ng hồn thi n b n thân doanh nghi p Nh bi t ngành xây d ng m t ngành đóng góp l n vào s phát tri n chung c a đ t n c Vi t Nam nh ng n m v a qua R t nhi u d án đ u t xây d ng s d ng v n n c v i quy mô l n đ c đ a n m c đ c nh tranh gi a doanh nghi p ngành ngày tr nên quy t li t M t khác, xây d ng c b n c ng m t l nh v c mang tính đ c thù riêng c tr ng c a ngành v n đ u t l n, th i gian hồn thành cơng trình kéo dài nên v n đ đ t đ qu n lý ngu n v n hi u qu , kh c ph c đ c tình tr ng th t thốt, lãng phí Và m t nh ng ho t đ ng đ nâng cao hi u qu s d ng v n đ u t xây d ng c ng nh t o tính cơng b ng minh b ch gi a doanh nghi p xây d ng thơng qua cơng tác đ u th u Công ty c ph n 2008 u t xây d ng Kinh t Vi t Nam th c đ c thành l p n m i v i doanh nghi p ho t đ ng l nh v c xây d ng nói riêng doanh nghi p khác nói chung n ng l c đ u th u g n li n v i hi u qu ho t đ ng kinh doanh.V i tình hình th tr ng xây l p hi n nay, mà công tác l a ch n nhà th u đ u thông qua hình th c đ u th u r ng rãi, đ th th ng th u, doanh nghi p c n ph i đ a đ c bi n pháp t ch c thi công hi u qu , v i giá thành cơng trình xây d ng th p nh t, ti n đ thi công ng n nh t đ t nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây d ng, t ng kh n ng th ng th u tham gia đ u th u d án n c T ý ngh a th c ti n đó, tơi v i t cách cán b hi n công tác t i Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam, ch n đ tài: “Nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p t i Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam” Tôi hy v ng r ng đ tài nghiên c u c a s đ a đ giúp nhà lãnh đ o, qu n lý công ty đ a đ c gi i pháp đ n đ t c chi n l c nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p M c đích nghiên c u c a đ tài Trên c s h th ng lý lu n đánh giá th c tr ng ti m n ng nhân t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a Công ty l nh v c đ u th u xây l p, đ tài nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài a it ng nghiên c u: it ng nghiên c u c a đ tài: tài Lu n v n t p trung nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam b Ph m vi nghiên c u: + Ph m vi v không gian: Lu n v n nghiên c u nh ng v n đ v n ng l c c nh tranh c a Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam gi i h n ph m vi đ u th u xây l p + Ph m vi v th i gian: Lu n v n nghiên c u k t qu ho t đ ng đ u th u xây l p c a Công ty n m g n đ nh h Cách ti p c n ph ng phát tri n c a Công ty t ng lai ng pháp nghiên c u a Cách ti p c n: + Ti p c n lý thuy t, tìm hi u tài li u đ + Ti p c n th c t đ u th u xây l p b Ph c nghiên c u Vi t Nam ng pháp nghiên c u hoàn thành n i dung gi i quy t v n đ nghiên c u c a đ tài, tác gi s s d ng t ng h p ph ng pháp nghiên c u sau lu n v n: + Kh n ng huy đ ng l c l ng công nhân k p th i v s l ng ch t l ng đ ph c v cho q trình thi cơng cơng trình c a Cơng ty đ m b o nh ng xu t hi n m t v n đ s ph i h p nh p nhàng n kh p v i l c l ng lao đ ng c a Công ty r t khó kh n i u làm gi m n ng xu t lao đ ng c ng nh ch t l nhi u tr ng cơng trình r t ng h p 3.3.2.3 Máy móc thi t b V máy móc thi t b cơng ngh c a cơng ty h n ch V i s n m ho t đ ng lâu dài c a mình, m t s máy móc, thi t b c a công ty đ c s d ng t r t s m Tuy công ty nhi u l n lý mua s m máy m i nh ng ngu n v n h n, khơng th hồn tồn thay m i t t c máy móc thi t b c a cơng ty Dù máy móc đ ch a b o trì th cs a ng xuyên nh ng v n không tránh kh i b xu ng c p, gây nhi u h ng hóc ti n hành thi công V i đ c m thi công cơng trình đ a bàn r ng l n, nhi u t nh thành nên vi c đáp ng nhu c u thi t b toàn cơng trình v n nh ng khó kh n nh t đ nh, nhi u ph i thuê máy thi công đ s d ng i u làm gi m hi u qu kinh t khơng nh c a cơng ty kh n ng gây s không n đ nh c a ti n đ thi cơng 3.3.2.4 Trình đ công tác t ch c l p h s d th u ây công vi c h t s c quan tr ng kh n ng c nh tranh đ u th u ph thu c tr c ti p vào trình đ l p h s d th u Nhà th u th b lo i t vòng đ u h s khơng đ m b o yêu c u Vi c t ch c l p h s d th u đòi h i ph i tr i qua b Tr c sau: c tiên nghiên c u h s m i th u, b c quan tr ng nh t quy t đ nh s thành công hay th t b i c a nhà th u tham gia đ u th u, v y cơng vi c đòi h i ph i ti n hành m t cách t m , nghiêm túc, đ y đ n i dung h s m i th u Yêu c u ph i n m đ c tính ch t, quy mơ, ph m vi đ u th u, m c đ ph c t p v k thu t, yêu c u v ti n đ thi công, th i h n hoàn thành, ngu n v n đ u t , ph ng th c tốn, thơng tin v c quan t v n, giám sát.V i n ng l c đ i ng nh hi n k n ng kinh nghi m cá nhân c a k s tr đ i v i cơng trình đáp ng ch a t t v t m nhìn bao quát h s m i th u M t khác 86 tính h th ng liên k t ph i h p gi a cá nhân l ng l o đơi mâu thu n cách làm cách hi u v n đ gây tr c tr c cho trình làm h s Cơng ty ch a đ th i gian đ lao đ ng th g n k t v i suôn s ng th i ti n hành tìm hi u môi tr công, l p ph ng đ u th u, kh o sát hi n tr ng m t b ng thi ng án thi công, xây d ng giá d th u Vi c tìm hi u mơi tr ng đ u th u bao g m vi c tìm hi u u ki n v thi cơng, v trí đ a lý, u ki n đ a hình đ a ch t, giao thơng v n t i, thông tin liên l c, u ki n cung ng v t t , nguyên li u, giá c th tr ng, kh n ng khai thác nguyên v t li u t i ch , lao đ ng ph thông, kh n ng v cung c p l ng th c, th c ph m, môi tr t xã h i c a d án nh ng u ki n nh h ng thiên nhiên u ki n kinh ng tr c ti p đ n ph giá thành cơng trình Quy trình ho t đ ng cho l nh v c ch a đ ng án thi công c quy đ nh c th tri t đ d n t i ho t đ ng c a cá nhân ch ng chéo phân vi c không n ng l c c a t ng nhân Thi t b ph tr cơng d ng c dành cho vi c tìm hi u môi tr ng đ u t c a công trình đ u th u, thi t b đo đ c, đánh giá th c đ a thi u l c h u so v i đ i th Vì th i gian chu n b h s d th u r t ng n nên đ kh o sát x lý hàng lo t s li u, thơng tin nói đòi h i Cơng ty ph i m t đ i ng cán b l p h s d th u trình đ chun mơn, kinh nghi m am hi u k t t c l nh v c Công vi c cu i cùng, sau ti n hành u tra, kh o sát, x lý t t c v n đ liên quan công tác xác đ nh giá d th u Hi n t i vi c ch đ o c a Công ty đ i v i giá d th u ph n l n ph thu c vào kinh nghi m c m giác ch quan c a lãnh đ o ho c m t s cá nhân dày d n lâu n m Công ty Công ty thi u h n m t b ph n chuyên nghi p nghiên c u th tr ng, nghiên c u đ i th c nh tranh, đ tham m u cho lãnh đ o quy t giá d th u b ng nh ng thông tin khách quan đ c t q trình ho t đ ng c a b ph n 3.3.2.5 Ho t đ ng Marketing Trong trình s n xu t kinh doanh, Marketing m t công c c nh tranh đóng vai trò quan tr ng vi c m r ng th tr nghi p M t doanh nghi p n u xây d ng đ 87 ng, t ng doanh thu, hi u qu c a doanh c chi n l c marketing bi t cách s d ng nh ng tình hu ng, th i m thích h p s giúp doanh nghi p gi đ c u th th tr ng so v i đ i th c nh tranh Trong m ng ho t đ ng t tr giai đo n th tr c t i Công ty ch a quan tâm m c Nh t ng khó kh n c nh tranh gay g t nh hi n Hi n t i Cơng ty ch a b ph n marketing ngh a, nhân l c cho b ph n ch a đ ch c n ch n b n, ch a chi n l tác nghiên c u tìm hi u th tr c v th tr ct ng s n ph m rõ ràng Công ng c ng nh khách hàng ch a đ c t ch c ho t đ ng Chính u mà n ng l c c nh tranh c a Công ty gi m sút đáng k , ph i làm t t công tác qu ng cáo, ti p th đ nâng cao m c đ tin c y c a ch đ u t v i doanh nghi p, t góp ph n vào vi c nâng cao kh n ng trúng th u 3.3.2.6 Kh n ng liên danh, liên k t Kh n ng liên danh, liên k t s k t h p gi a hai hay nhi u pháp nhân kinh t đ t o thành m t pháp nhân m i nh m t ng s c m nh t ng h p v n ng l c kinh nghi m, tài thi t b cơng ngh , giúp doanh nghi p phát huy m m nh, kh c ph c m y u nâng cao n ng l c c nh tranh Công ty m t Cơng ty t ng Cơng ty v y kh n ng t n d ng n ng l c th ng hi u c a công ty thành viên r t thu n l i Song s ch đ ng vi c liên danh liên k t v i th ng hi u bên l i m t m y u Do m c đ t n d ng ngu n l c c a th tr ng khơng t t, nên nh ng gói th u ph c t p c n ph i h p tác liên danh liên k t công ty th ng b y u th Cùng v i nhân t bên nh phân tích c ng nh h ph n trên, y u t bên ng r t l n đ n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p Các nhân t bên tác đ ng đ n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p r t nhi u, nh ng khuôn kh lu n v n tác gi ch đ c p đ n nh ng nhân t nh h ng tr c ti p, nhân t sau: 3.3.2.7 Môi tr Môi tr n ng pháp lý ng pháp lý bao g m lu t v n b n d c lu t qu c t , v n b n d i lu t Lu t g m lu t i lu t c ng v y, nh ng quy đ nh Chính ph 88 Vi t Nam ban hành, nh ng quy đ nh t ch c qu c t (WTO, AFTA, ASEAN) ban hành mà doanh nghi p Vi t Nam tham gia vào h i nh p tồn c u hố ph i tn theo M i quy đ nh lu t l h p tác kinh doanh qu c t đ u nh h ng tr c ti p đ n hi u qu ho t đ ng kinh doanh, tác đ ng tr c ti p đ n m i ph ng di n nh tín d ng, thu , ch ng đ c quy n, b o h , u đãi, b o v mơi tr ng, nh ng sách tác đ ng lên n n kinh t s c h i cho doanh nghi p nh ng đ ng th i c ng s t ng nguy c cho doanh nghi p khác S n đ nh c a môi tr ng pháp lý c ng nh s n đ nh tr s m t nhân t thu n l i t o u ki n cho doanh nghi p phát tri n, làm t ng kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p đ ng th i góp ph n làm t ng kh n ng c nh tranh c a qu c gia Ng c l i, doanh nghi p s g p ph i nhi u khó kh n ph i đ i di n v i nh ng thay đ i liên t c c a pháp lu t, d n đ n suy y u n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p 3.3.2.8 Ch đ u t Ch đ u t (hay g i bên m i th u) ng nhi m thay m t ch s h u, ng i s h u v n ho c đ c giao trách i vay v n tr c ti p qu n lý th c hi n d án Vì v y th xem Ch đ u t c quan ch u trách nhi m toàn di n v n đ liên quan đ n d án tr c pháp lu t, ng i tr c ti p quy t đ nh l a ch n h s d th u c a doanh nghi p Do v y, Ch đ u t nh h ng r t l n đ n doanh nghi p tham gia đ u th u xây d ng Theo Lu t đ u th u bên m i th u quy n l a ch n nhà th u trúng ho c hu b k t qu l a ch n theo quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u Vi c bên m i th u t th c hi n hay l a ch n t v n l p h s m i th u, ch n t v n đánh giá h s d th u nh h ng r t l n đ n kh n ng th ng th u c a doanh nghi p H th đ a nh ng yêu c u mà ch m t vài doanh nghi p đ nh tr c m i th ng th u đ c Trong trình đ u th u, bên m i th u quy n yêu c u các bên d th u cung c p thông tin c n thi t ph c v cho vi c l a ch n nhà th u N u bên m i th u tinh th n trách nhi m cao, trình đ chun mơn nghi p v t t s t o nên c nh tranh lành m nh đ u th u t s l a ch n đ s quan liêu, tiêu c c đ u th u 89 c nhà th u t t nh t, ng c l i d t o 3.3.2.9 Các đ i th c nh tranh Khi doanh nghi p tham gia d th u c ng ngh a doanh nghi p ph i tham gia vào cu c c nh tranh công khai th tr nh h ng, đ i th c nh tranh nhân t ng tr c ti p nh t đ n kh n ng trúng th u c a doanh nghi p M c đ c nh tranh quy t li t hay không ph thu c vào n ng l c s l giành chi n th ng doanh nghi p b t bu c ph i v ng nhà th u tham gia t qua đ c t t c đ i th tham d cu c đ u th u, mu n v y doanh nghi p ph i đ m b o n ng l c v t tr i h n h n đ i th c nh tranh Do đó, yêu c u doanh nghi p ph i coi tr ng công tác thu th p thông tin ti n hành nghiên c u đ i th c nh tranh trình đ u th u, tìm hi u m m nh, m y u đ bi n pháp đ i phó 3.3.2.10 Các nhà cung c p v t t Cu i m t nhân t n a nh h ng đ n kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p đ u th u xây d ng c n ph i đ c p nhà cung ng v t t , thi t b Trong th i đ i c a s phân cơng lao đ ng chun mơn hóa cao khơng m t doanh nghi p th t lo cho đ u vào đ c kinh doanh đ t hi u qu doanh nghi p ph i tìm mua v t t đ u vào t bên v i u ki n ng cung ng ph i giao hàng h n, ch ng lo i, đ m b o yêu c u v ch t l i ng giá c ph i n đ nh th i gian dài N u nhà cung c p t ng giá ho c giao v t li u ph m ch t ch t l ng giá thành cơng trình s b nh h ng, d n đ n l i nhu n uy tín c a doanh nghi p s gi m, u đ ng ngh a v i vi c n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p s b gi m sút c h i th ng th u c ng gi m Vì v y, đ vi c cung c p v t t , nguyên li u h n đ m b o yêu c u ch t l ng doanh nghi p c n ph i ti n hành l a ch n nhà cung c p m t cách c n th n T c ph i u tra u ki n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a nhà cung c p phù h p v i hay khơng, m t khác không ng ng c ng c m i quan h t t đ p v i nhà cung ng, gi i quy t nh ng khó kh n q trình th c hi n h p đ ng, t o ni m tin cho Ngồi ra, n u u ki n doanh nghi p xây d ng đ u t xây d ng nhà máy s n xu t v t li u xây d ng nh g ch, đá, xi m ng nh v y doanh nghi p s ch đ ng h n trình thi công hi u qu mang l i s l n h n 90 3.4 xu t m t s gi i pháp ch y u nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty đ u th u xây l p 3.4.1 nh h ng phát tri n c a Công ty giai đo n 2017 – 2022 T ch c ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam (VIET NAM ECI., JSC) theo mơ hình Cơng ty c ph n nh ng l i n m mơ hình Cơng ty m - Cơng ty con, m t mơ hình t o r t nhi u thu n l i cho s phát tri n c a Công ty giai đo n ban đ u tách kh i mơ hình qu n lý t p trung, v a huy đ ng đ cm tl th i c ng s d ng đ c th khai thác th tr V i đ nh h ng l n ngu n v n t c đông c a Công ty đ ng ng hi u c a (VIET NAM ECI., JSC) vi c tìm ki m, ng t ch c qu n lý theo u l chung Công ty m - Công ty ng đa d ng hoá ngành ngh s n xu t đa s h u v n, Công ty ti n hành đ u t d án l n v H t ng khu công nghi p, khu Th ng m i, siêu th , v n phòng cho thuê, chung c cao c p… đ n m b t k p th i v i xu th phát tri n chung c ađ tn c c ng nh s n sàng cho vi c ti p c n h i nh p v i th tr v i vi c Vi t Nam gia nh p T ch c Th - Sau ng m i th gi i WTO i h i Công nhân viên ch c n m 2015 đ ph b n c a công ty th i gian t i gi v ng th tr tr ng qu c t ng truy n th ng đ y m nh xúc ti n th tr ng h ng m c tiêu c ng hi n có, đ c bi t đ i v i ng c n c qu c t , xây d ng phát tri n công ty b n v ng v i đ i ng cán b cơng nhân viên tính chun nghi p cao, trình đ khoa h c tiên ti n, s c c nh tranh l n, t ch c s n xu t kinh doanh hi u qu , l y hi u qu kinh t làm tr ng tâm th c đo ch y u cho s phát tri n b n v ng c a công ty, đ i m i công tác đ u t , t ng n ng su t lao đ ng hi u qu s n xu t kinh doanh đ a công ty phát tri n n đ nh lên m t t m cao m i - Ti p t c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t ng c tài chính, qu n lý k thu t, ch t l ng biên pháp qu n lý ng D ki n t n m 2017 – 2022 t ng ch tiêu nh sau: + Giá tr t ng tài s n qua hàng n m t ng 15 – 25% so v i n m tr + T ng doanh thu t ng 25 – 30% so v i n m tr 91 c c + V n ch s h u t ng 15 – 35% so v i n m tr c đ t m c tiêu trên, Công ty đ bi n pháp c b n v th c hi n k ho ch là: - Ti p t c ki m toàn nâng cao n ng l c s n su t kinh doanh, s c c nh tranh, uy tín, ch t l ng th ng hi u c a Công ty y m nh liên danh liên k t v i đ n v t ng công ty, đ y m nh công tác u tra ti p th , phát tri n thi tr - Tích c c đ u t chi u sâu, đ i m i công ngh ng ng d ng khoa h c k thu t, đ m b o đ n ng l c thi cơng cơng trình xây l p - T p trung hoành thành t t m i công vi c chu n b đ cơng tác c ph n hóa đ c ti n hành theo k ho ch, t o c h i đ thu hút thêm v n - Không ng ng ng d ng khoa h c tiên ti n vào m i l nh v c ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty nh m nâng cao n ng su t lao đ ng, hi u qu s n xu t kinh doanh, t ob c đ t phá, phát tri n c a công ty - Th ng xuyên ch m lo đ i s ng v t ch t, v n hóa tinh th n cho cán b cơng nhân viên - Phát huy s c m nh t p th t o nên s đoàn k t th ng nh t t ý chí đ n hành đ ng, t công ty đ n đ n v , tranh th th i c , t n d ng s h p rác, giúp đ t bên ngồi, góp ph n hoàn thành k ho ch s n xu t kinh doanh giai đo n 2017 – 2020 3.4.2 M t s gi i pháp ch y u nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty đ u th u xâ l p giai đo n 2017 – 2022 3.4.2.1 Gi i pháp v tài - C i thi n chi phí, gi m giá v n, nâng cao v n, n ng l c tài chính: Theo báo cáo n ng l c c a công ty qua n m ta th y hi u qu tài ho t đ ng s n xu t kinh doanh r t th p Ví d t su t l xu h nhu n/v n ch s h u r t th p ng gi m d n n m g n Nguyên nhân ch quan y u chi phí cao s n xu t kinh doanh d n t i giá v n cao (giá thành ph m cao) làm gi m chi phí cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c n ph i c i ti n hoàn thi n toàn b trình ho t đ ng chu i giá tr c a Công ty, gi i pháp là: 92 + Hình thành b ph n nghiên c u đánh giá th tr ng + Chu n hóa l i quy trình mua đ ti t ki m chi phí đ u vào nâng cao ch t l ng hàng hóa d ch mua vào + Thi t k quy trình ph i h p ho t đ ng gi a b ph n đ th ho t đ ng tr n chu nâng cao n ng su t lao đ ng: (t tìm hi u khách hàng – nghiên c u h s m i th u – làm h s th u – t ch c thi công – ho t đ ng h tr h s – bàn giao s d ng b o hành) - Nâng cao v n n ng l c tài thơng qua c ph n hóa ây gi i pháp h tr , qua nâng cao kh n ng qu n tr , tính minh b ch cho ho t đ ng c a Công ty ng th i t o ngu n v n đ th t ng c ng quy mô m r ng n ng l c tài M t khác, c ph n hóa niêm y t th tr tài chính, th ng hi u c a công ty c ng đ ng c nâng lên m t t m m c m i 3.4.2.2 Gi i pháp v máy móc thi t b T ng c ng n ng l c máy móc thi t b , công ngh thi công: đ u t chi u sâu v máy móc thi t b cơng ngh thi công đ nâng cao n ng su t c n ph i đ chi ti t cân đ i v i ngu n l c tài c s c a m t chi n l th lâu dài Trên c s xác đ nh xu h c l p k ho ch c phát tri n t ng ng phát tri n công ngh c a th tr ng, ngành, đ i chi u v i n ng l c n i t i c a cơng ty, phát huy tính sáng t o, m nh d n sáng su t đ u t m i thi t b hi n đ i tiên phong ngành, đ ng th i thay th máy móc thi t b b l i th i, hi u qu th p D tính nh sau: t n m 20172022 t ng đ u t máy móc thi t b 10% /n m, ph n đ u t i n m 2022 tài s n c đ nh t ng tài s n đ t 20%, máy móc thi t b đ c s n xu t t tr c n m 2002 ph i lý Giành 10% s đ u t đ đ u t vào thi t b thông tin nh m c i thi n h th ng thông tin n i b 3.4.2.3 Gi i pháp v ngu n nhân l c Xây d ng phát tri n ngu n nhân l c, hoàn thi n c c u t ch c b máy công ty ây v n đ c b n nh t c t lõi c a n ng l c c nh tranh, c n đánh giá l i ch t l ng nhân s t ng v trí làm vi c cơng tác Sau sàng l c cho tinh g n, k 93 ho ch hu n luy n k n ng b i d ng v ý th c tinh th n lao đ ng, u n luy n th thách th c t Cu i hoàn thi n c c u t ch c b máy nhân s , s p x p l i c c u t ch c cho phù h p theo h quy n xu ng c p d ng y i đ t o s hi u qu linh ho t t ch c: + C m t nhóm t 15-20 ng h p h c chuy n h ng gi m b t c p qu n lý, t ng c i k s hi u bi t v kinh t , k n ng phù ng sang nghi p v kinh doanh marketing + Nâng t ng s k s kinh nghi m t 22% hi n t i t i 50% vào n m 2022 + Nâng t ng s lao đ ng tay ngh t b c 5/7 tr lên t 41% hi n t i lên kho ng 65% vào n m 2022 3.4.2.4 Gi i pháp v c nh tranh v giá d th u - Nâng cao kh n ng c nh tranh v giá d th u: giá d th u v n đ r t quan tr ng đ i v i ch đ u t , ch đ u t c ng mu n ch ph i tr m t giá th p nh t đ hoàn thành d án nh mong mu n, v y gi m giá thành xây l p m t bi n pháp ph bi n đ i v i nhà th u, đ th gi m giá thành xây l p, b t bu c nhà th u ph i tính tốn, xây tích quy t đ nh l i th c ng nh m y u c a đ đ a m c giá h p lý nh t, kh n ng th ng th u cao Hi n t i Công ty r t m nh nh ng cơng trình yêu c u cao k c th m m l n ch t l tr ng Tuy nhiên giá thành s n ph m c ng s cao, th i gian t i v i đ nh h ng vào th ng giá trung bình xây d ng giá thành b th u ph i gi m xu ng t 5- 7% so v i hi n t i Ngoài vi c nâng cao hi u qu ho t đ ng ph i c i ti n xác đ nh l i tiêu chu n c a nguyên v t li u đ u vào cho phù h p 3.4.2.5 Gi i pháp v đ y nhanh ti n đ thi công - Nâng cao kh n ng c nh tranh v ti n đ thi cơng th tính tốn xác ti n đ th c hi n ph n l n cơng trình, cơng ty thi cơng đ đ m b o ti n đ ây c ng m t y u t làm t ng s c thuy t ph c đ i v i ch đ u t tham gia vào nh ng gói th u l n Bên c nh c n t ch c thi cơng theo trình t , theo sát ti n đ thi công, l p k ho ch cung ng v t t , huy đ ng thi t b thi công phù h p v i tình hình th c t 94 cơng tr ng, đ m b o công vi c đ c th c hi n liên t c không b gián đo n, không làm ch m ti n đ đ 3.4.2.6 Gi i pháp v bi n pháp đ m b o ch t l - Nâng cao kh n ng c nh tranh v ch t l ng cơng trình ng cơng trình Ch t l ng đ t hàng đ u xây d ng, nh ng qua phân tích đánh giá ch t l c coi y u ng cơng trình cơng ty ch a nh ng tiêu chu n chu n m c m t cách rõ ràng ho t đ ng tho công cung c p d ch v c a m t th tr ây v n đ c n ph i thay đ i nh t ng h i nh p m nh m nh hi n Nh v y c n ph i xây d ng nh ng tiêu chu n v ch t l ng theo h ng phù h p, t ng b tiêu chu n c a khu v c qu c t nh : ISO… c ti p c n nh ng ây nh ng v n đ c n nghiên c u, xây d ng áp dung t ng b c th i gian t i 3.4.2.7 Gi i pháp v chi n l c theo phân đo n th tr ng Nh th y công ty c n xác đ nh phân khúc th tr ng y u n n t ng truy n th ng c a hi n cơng trình xây l p dân d ng, cơng nghi p, tòa nhà, tr s ,… đ đ u t tr ng m đ nh h ng rõ ràng, l y phân khúc đ phát huy n ng l c c t lõi t o s khác bi t th tr ng T m r ng d n phân khúc khác Nh v y nh ng m ng đ u t khác không hi u qu th i gian qua c n thu g n ho c lo i b b t nh : đ u t đ t đai, c n h đ bán, cho thuê,… đ gi m gánh n ng tài c ng nh nhân l c t p trung cho n ng l c c t lõi nh v y lãi su t s t ng lên n i l c tài s v ng ch c m nh m h n 3.4.2.8 Gi i pháp h tr c nh tranh – Maketing, Liên danh liên k t - T ng c ng công tác thu th p thông tin v đ u th u ây m t v n đ vô quan tr ng v i m t nhà th u xây l p nh cơng ty, tìm ki m đ c nhi u thơng tin v gói th u phù h p v i n ng l c, trình đ c a cơng ty c ng góp ph n nâng cao kh n ng th ng th u cho cơng ty, góp ph n gi i quy t v n đ đ u cho công ty, t o thu nh p gi i quy t công n vi c làm cho cán b công nhân viên Sau thu th p đ thông tin c n thi t liên quan đ n gói th u, n u th y kh thi tr c ng phòng k ho ch k thu t đ u th u qu n lý d án s quy t đ nh mua h s m i th u - T ng c ng liên danh liên k t đ u th u đ m r ng h n n ng l c c a cơng 95 ty y trình m mang t ng c ngu n l c v i đ i tác, mu n t ng b ng ngu n l c thông qua vi c chia s c làm t t vi c c n ph i c i thi n nâng cao uy tín quan h v i đ i tác, khai thác phát huy đ nhau, b sung m y u cho theo ph c nh ng th m nh c a ng châm bên l i, đ i tác c n tr ng ây d ng phát tri u quan h nh : nhà cung c p, nhà th u ph , Công ty ngồi ngành th chia s ngu n n i l c ho c th tr ng,… - Xây d ng qu ng bá hình nh cơng ty phát tri n hồn thi n v n hóa cơng ty C n thay đ i ph ng th c marketing qu ng bá th chuyên nghi p u t đ y m nh ngu n nhân l c l nh v c tr ng gi i pháp th tr ng m i nh : qu ng cáo th ng hi u theo h ng hi n đ i ng hi u qua công ngh thông tin, m ng xã h i, marketing online… c ng c ni m tin c a khách hàng thông qua vi c th a mãn nhu c u cao c a khác hàng mang t i cho khách hàng giá tr nh ch t l d ch v t ng cơng trình u vi t Xây d ng v n hóa ph c v to n th cong ty đ đ c n ng khác bi t v hình nh qu ng bá K T LU N CH Trong ch NG ng 3, tác gi gi i thi u s l c, v Công ty C ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam đánh giá th c tr ng n ng l c c nh tranh c a cơng ty, phân tích nh ng t n t i đánh giá nh ng c h i thách th c đ i v i công ty c nh tranh, tác gi ch đ nh m t ng c c m t y u c a cơng ty, t đ a gi i pháp ng n ng l c c nh tranh c a công ty đ u th u xây l p Ngoài ra, tác gi ch gi i pháp nhà n c c p đ v mô đ i v i c quan qu n lý c nh : hoàn thi n h th ng v n b n quy ph m pháp lu t v đ u th u, t ng ng công tác th c hi n quy ch đ u th u, t ch c công tác tra, ki m tra v đ u th u Các gi i pháp nh m h n ch nh ng vi ph m c nh tranh đ u th u n ng cao hi u qu công tác đ u th u Công ty C ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam nói riêng Cơng ty khác l nh v c xây l p nói chung 96 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n u th u xây l p m t ho t đ ng ý ngh a r t quan tr ng đ i v i s phát tri n c a n n kinh t nói chung c ng nh đ i v i l nh v c xây l p nói riêng ho t đ ng đ u th u đ c tri n khai n c ta hi n nhi u ngành, ngh khác nhau, nhiên giá tr đ u t cao tác đ ng đ n nhi u m t xã h i nên đ u th u xây l p v n gi v trí ch đ o Cơng tác đ u th u xây l p đ i v i m t doanh nghi p xây d ng t t y u, quy t đ nh s t n t i phát tri n c a doanh nghi p Vì v y vi c nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p m t nhu c u tính th c ti n l n đ i v i m i doanh nghi p Lu n v n trình bày khái quát nh ng lý lu n chung v đ u th u, c nh tranh đ u th u xây d ng n ng l c c nh tranh đ u th u n ng l c c nh tranh, ch nh ng nhân t nh h a nh ng tiêu chí đánh giá ng đ n c nh tranh đ u th u xây d ng Lu n v n gi i thi u s l c v Công ty C ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam, phân tích đánh giá tồn di n th c tr ng n ng l c đ u th u xây l p c a công ty T ch nh ng thành tích mà cơng ty đ t đ c nh ng h n ch t n t i kh c ph c Các gi i pháp phù h p v i đ nh h ng nh ng n m t i n ng l c hi n t i c a công ty Thông qua lu n v n “ Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a Công ty C ph n r ng nh ng gi i pháp c a s đ u t xây d ng Kinh t Vi t Nam” tác gi mong c công ty xem xét ghi nh n, góp ph n vào s phát tri n chung c a công ty Do u ki n kh n ng h n, v i kinh nghi m th c t ch a nhi u c a tác gi nên lu n v n khó tr nh kh i nh ng sai sót h n ch nh t đ nh Tác gi r t mong nh n đ v nđ c s góp ý chân thành c a th y giáo nh ng ng c hồn thi n h n 97 i quan tâm đ lu n Ki n ngh * i v i nhà n c: - C n hoàn thi n, s a đ i v n b n pháp lu t v đ u th u nh lu t đ u th u ngh đ nh, thông t liên quan đ t o môi tr ng c nh tranh lành m nh, minh b ch công b ng cho nhà th u - T ng c ng công tác qu n lý đ u th u, tra giám sát x lý nghiêm minh nh ng tr ng h p vi ph m pháp lu t v đ u th u - Xây d ng kênh thông tin r ng rãi v d án, gói th u s p tri n khai đ u th u * i v i doanh nghi p: - Tuân th quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u - Ch đ ng tìm ki m tr ng m i, v n t m khu v c qu c t 98 TÀI LI U THAM KH O B K ho ch 17/2/2009 h u t (2009), Thông t s 02/2009/TT – BKH ngày ng d n l p k ho ch đ u th u B K ho ch u t (2010), Thông t s 21/2010/TT – BKH ngày 28/10/2010 Quy đ nh chi ti t v th m đ nh h s m i th u, h s yêu c u Chính ph (2013), Ngh đ nh s 15/2013/N _CP ngày 06 tháng n m 2013 v vi c qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng Chính ph (2012), Ngh đ nh s 68/2012/N – CP ngày 12 tháng n m 2012 v vi c s a đ i b sung m t s u c a ngh đ nh s 85/2009/N – CP ngày 15 tháng 10 n m 2009 v h ng d n thi hành Lu t u th u l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng Chính ph (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N – CP ngày 26 tháng n m 2014 v vi c quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u Công ty C ph n đ u t xây d ng Kinh t Vi t Nam, Báo cáo Tài ho t đ ng kinh doan 2012 – 2016, h s n ng l c Ngô Th Thanh Vân, Môi tr cao h c, Tr ng i h c Th y l i Nguy n Bá Uân (2012), Ph cao h c, Tr ng ng pháp lý xây d ng, T p gi ng dùng cho ng pháp đ nh giá xây d ng, T p gi ng dùng cho i h c Th y l i Nguy n Bá Uân (2013), Qu n lý d án xây d ng nâng cao, T p gi ng cao h c, i h c Th y l i 10 Nguy n Xuân Phú (2010), Kinh t đ u t cơng trình th y l i, T p gi ng cao h c, i h c Th y l i 11 Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2014), Lu t Xây D ng s 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 99 12 Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2013), Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 n m 2013 13 Thông t s 03/2015/TT-BKH T ngày 06 tháng 05 n m 2015 c a B K ho ch u t v a ban hành quy đ nh chi ti t l p h s m i th u xây l p 14 Trang web: http//www.thongtindauthau.com.vn Các v n b n pháp quy v c nh tranh đ u th u Lu t C nh tranh s 27/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004 hi u l c thi hành k t ngày 1/7/2005 Ngh đ nh s 05/2006/N -CP ngày 09/01/2006 v vi c thành l p quy đ nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a H i đ ng c nh tranh Ngh đ nh s 06/2006/N -CP ngày 09/01/2006 v vi c thành l p quy đ nh ch c n ng, nhi m v , quy n h n c c u t ch c c a C c Qu n lý c nh tranh Ngh đ nh s 116/2005/N -CP ngày 15/09/2005 v vi c Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t C nh tranh Ngh đ nh s 71/2014/N -CP quy đ nh chi ti t Lu t C nh tranh v x lý vi ph m pháp lu t l nh v c c nh tranh thay th cho Ngh đ nh s 120/2005/N - CP ngày 30 tháng n m 2005 c a Chính ph 100 ... cách cán b hi n công tác t i Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam, ch n đ tài: Nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p t i Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam Tôi hy v ng... 63 NG 3: CÁC GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH CÔNG TY C PH N UT XÂY D NG KINH T VI T NAM 64 3.1 Gi i thi u khái quát v Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam 64 3.1.1 Gi i thi... ng l c c nh tranh c a Công ty l nh v c đ u th u xây l p, đ tài nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p c a Công ty c ph n u t xây d ng Kinh t Vi t Nam it ng ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh tế việt nam , Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng kinh tế việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay