Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15

107 8 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

Bộ giáo dục đào tạo Bộ nông nghiệp ptnt Trờng đại học thuỷ lợi - - Vũ Thị Thùy Dương Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Điện hóa chất 15 Chuyên ngành: Quản lý Kinh tÕ M· sè: 60.34.04.10 Ng­êi h­íng dÉn: pgs TS ngun Bá UÂN Hà nội, 2017 L I CAM OAN Tỏc gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u khoa h c tác gi th c hi n Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d tài li u đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n c th c hi n trích d n rõ ràng, trung th c ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi V Th Thùy D i ng L IC M N Trong trình h c t p, nghiên c u hồn thành lu n v n này, tác gi nh n đ c s quan tâm, giúp đ t n tình t phía t p th cá nhân: Tác gi xin trân tr ng bày t lòng bi t n t i t t c th y, giáo Tr ng ih c Th y l i, Phòng t o giúp đ tác gi trình h c t p nghiên c u Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ i v i PGS.TS Nguy n Bá Uân, ng tình h i t n ng d n, giúp đ tác gi su t th i gian nghiên c u đ tài Tác gi c ng xin chân thành c m n Ban lãnh đ o Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15, đ ng nghi p giúp đ , t o u ki n thu n l i cho tác gi trình nghiên c u đ tài Tác gi V Th Thùy D ii ng M CL C DANH M C CÁC B NG vi DANH M C CÁC B NG, BI U .vii DANH M C CÁC CH PH N M CH VI T T T viii U NG C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V HI U QU KINH DOANH C A DOANH NGHI P 1.1 C s lý lu n v hi u qu kinh doanh doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m v hi u qu kinh doanh 1.1.2 Phân bi t gi a k t qu hi u qu kinh doanh 1.1.3 B n ch t hi u qu kinh doanh 1.1.4 Phân lo i hi u qu kinh doanh 1.1.5 S c n thi t ý ngh a c a vi c nâng cao hi u qu kinh doanh 1.1.6 Các ch tiêu dùng đánh giá hi u qu kinh doanh 12 1.1.7 Ph ng pháp s d ng đ đánh giá hi u qu kinh doanh 17 1.1.8 Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 21 1.2 Kinh nghi m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p công nghi p 26 1.2.1 Kinh nghi m c a doanh nghi p 26 1.2.2 Các h c kinh nghi m rút cho Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 35 1.3 T ng quan cơng trình nghiên c u liên quan đ n đ tài 36 1.3.1 T ng quan tình hình nghiên c u n c 36 1.3.2 T ng quan tình hình nghiên c u n c 39 iii CH NG PHÂN TÍCH TH C TR NG V HI U QU DOANH T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN S N XU T KINH I NC HÓA CH T 15 GIAI O N 2014 - 2016 42 2.1 Gi i thi u chung v Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 42 2.1.2 C c u t ch c ngành ngh s n xu t kinh doanh 43 2.2 Tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty qua m t s n m 44 2.3 Phân tích hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty giai đo n 2014-2016 47 2.3.1 Tình hình tài s n, ngu n v n t i Công ty 47 2.3.2 Phân tích hi u qu s d ng v n c a Công ty 53 2.3.3 Phân tích hi u qu s d ng lao đ ng c a Công ty 57 2.3.4 Phân tích hi u qu s d ng chi phí c a Công ty 58 2.3.5 Phân tích l i nhu n Cơng ty 61 2.4 Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s n xu t kinh doanh c a Cơng ty 64 2.4.1 Nhân t bên ngồi Cơng ty 64 2.4.2 Các nhân t bên Công ty 65 2.4.3 Các nhân t thu c môi tr ng ngành 68 2.5 ánh giá th c tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty 68 2.5.1 Nh ng m t hi u qu đ t đ c 68 2.5.2 Nh ng v n đ t n t i 70 2.5.3 Nguyên nhân c a h n ch 76 CH NG GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S N XU T KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN I N C HÓA CH T 15 78 3.1 nh h ng m c tiêu phát tri n c a Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 78 3.1.1 nh h ng phát tri n chung 78 3.1.2 nh h ng vi c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh 78 iv 3.2 Nh ng nguyên t c vi c đ xu t gi i pháp 79 3.2.1 Nguyên t c khoa h c 79 3.2.2 Nguyên t c ti t ki m 80 3.2.3 Nguyên t c kh thi 80 3.2.4 Nguyên t c đ m b o phát tri n b n v ng 80 3.2.5 Nguyên t c phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t 80 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 80 3.3.1 Nâng cao hi u qu s d ng tài s n 80 3.3.2 u t đ i m i nâng cao n ng l c máy móc thi t b 82 3.3.3 Gi i pháp nâng cao ch t l ng s n ph m 86 3.3.4 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng lao đ ng 87 3.3.5 Các gi i pháp h tr khác 89 K T LU N VÀ KI N NGH 93 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 95 v DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty t n m 2014-2016 46 B ng 2.2: B ng cân đ i k tốn c a Cơng ty ( VT: 106 đ ng) 48 B ng 2.3: Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s n c đ nh c a Công ty 51 B ng 2.4: Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s n l u đ ng c a Công ty 52 B ng 2.5: Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n c đ nh c a Công ty 54 B ng 2.7: Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng lao đ ng c a Công ty 57 B ng 2.8: K t c u chi phí c a Công ty t n m 2014-2016 59 B ng 2.9: Hi u qu s d ng chi phí c a Cơng ty 60 B ng 2.10: T su t sinh l i doanh thu n m 2014-2016 62 B ng 2.11: T su t sinh l i t ng tài s n c a Công ty 62 B ng 2.12 T su t sinh l i v n c a Công ty 63 B ng 2.13: Ch t l ng ngu n nhân l c t i Công ty 66 B ng 2.14 T ng h p s li u m t s ch tiêu ph n ánh hi u qu kinh doanh 69 c a Công ty qua n m 2014-2016 69 B ng 2.15: Ch t l B ng 3.1: Ph ng ngu n nhân l c t i Công ty 73 ng án thay m i máy móc trang thi t b cho cơng ty 83 vi DANH M C CÁC B NG, BI U S đ 2.1: B máy t ch c c a Công ty 43 Bi u đ 2.1: M t s ch tiêu kinh doanh c a Công ty qua n m 2014-2016 45 vii DANH M C CÁC CH Tên đ y đ Ký hi u vi t t t CNQP VI T T T : Cơng nhân qu c phòng Cơng ty TNHH MTV : Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên CPSX : Chi phí s n xu t VT : n v tính EVNHCMC : T ng Cơng ty i n l c thành ph H Chí Minh FDI : V n đ u t tr c ti p n GDP : T ng s n ph m qu c n i KQSX : K t qu s n xu t L : Lao đ ng NSL : N ng su t lao đ ng SP : S n ph m SXKD : S n xu t kinh doanh TSC : Tài s n c đ nh VC : V n c đ nh viii c B ng 3.1: Ph ng án thay m i máy móc trang thi t b cho cơng ty Thi t b c Tên thi t b N N ms S l Thi t b thay m i ng c d ng s n xu t S l V n (t ng đ ng) N c s n xu t Máy ti n ph thông 1967 Trung Qu c ài Loan Máy ti n chuyên dùng 11 1968 Trung Qu c 25 ài Loan 1991, Liên Xô c 1992 12 Hàn Qu c Trung Qu c 1972 Vi t Nam Vi t Nam Máy ti n v n n ng Máy khoan đ ng (Ngu n: Tác gi đ xu t) i v i vi c thay đ i trang thi t b m i c n ngu n v n c a Cơng ty, B Qu c phòng ngân sách nhà n T ng c c ng đ u t v n t nhi u ngu n khác cho phù h p v i đ c m c a ngành ngh kinh doanh Tuy nhiên, huy đ ng v n Công ty c n l a ch n c c u ngu n v n h p lý kho ng 30% c c u v n vay l i 70% v n cơng ty C c u đ m b o m c tiêu là: + Chi phí s d ng v n bình quân th p nh t + Ph i đ m b o an toàn v m t tài cho doanh nghi p, đ m b o t s ROA, ROS, ROE, ROI (t su t l i nhu n so v i v n đ u t ) t ng hàng n m mang d u d ng Bên c nh đó, đ m b o c hi u su t s d ng t ng tài s n c n cao h n m c trung bình c a ngành (hi n t i m c trung bình c a ngành 17%), Cơng ty c n cao h n s m i đ m b o tài đ i m i trang thi t b máy móc đ tđ c nh ng m c tiêu vi c huy đ ng v n ph i d a nh ng nguyên t c c b n: 83 + Ph i d a c s h th ng pháp lu t, sách, c ch c a nhà n c + Khi huy đ ng v n c n đa d ng hóa ngu n tài tr đ th phân tán r i ro + Ph i đ m b o đ c kh n ng tr n * Ngu n v n bên Công ty Ngu n v n huy đ ng t bên Cơng ty ln đóng vai trò quy t đ nh, ngu n v n ph i đ c quan tâm tr c tiên Công ty nhu c u huy đ ng v n đ u t đ i m i thi t b công ngh Ngu n v n bao g m: Ngu n kh u hao, ngu n l i nhu n đ l i t i qu phát tri n s n xu t * Ngu n kh u hao Nh trình bày ph n lý lu n chung, TSC c a Công ty tham gia vào trình s n xu t kinh doanh s khơng tránh kh i hao mòn (bao g m c hao mòn h u hình vơ hình), giá tr hao mòn đ kh u hao TSC S n ph m đ đ c gi l i đ c chuy n d ch vào giá tr s n ph m g i c s n xu t sau tiêu th s kh u hao TSC c s d ng đ tái s n xu t TSC Nh v y, huy đ ng v n đ u t đ i m i máy móc thi t b , cơng ngh b ng s d ng ngu n kh u hao hoàn toàn phù h p V n đ đ t c n ph i khai thác ngu n kh u hao nh th đ th đ tđ c hi u qu cao nh t Hi n t i, Cơng ty th c hi n vi c tính trích kh u hao TSC tính (hay g i ph ng pháp kh u hao đ kh u hao t l kh u hao đ c tính ng pháp này, m c c đ u t m t s n m g n đ ng pháp kh u hao nhanh Áp d ng ph v n nhanh, h n ch đ t p trung đ ng th ng) Theo ph ng pháp n m c khơng đ i qua n m Ngồi ra, Cơng ty làm n kinh doanh lãi nên TSC đ d ng ph theo ph c áp ng pháp không ch làm thu h i c t n th t hao mòn vơ hình mà giúp cho Cơng ty th c v n đ đ i m i máy móc thi t b k p th i Bên c nh đó, Cơng ty c ng c n l u ý đ n vi c lý b t TSC h h ng, kh u hao h t nhi u n m nh ng hi n v n s d ng Trong đ c bi t nên quan tâm đ n nhóm máy móc thi t b , TSC đ c mua s m t cu i n m 80 đ u nh ng n m 84 90 Các máy móc thi t b r t l c h u, khơng nh ng cơng su t th p mà m c tiêu hao ngun li u nhiên li u nhi u h n, gây kh p ng công đo n s n xu t * Ngu n l i nhu n đ l i t i qu phát tri n s n xu t L i nhu n đ l i ph n l i nhu n th c hi n c a Công ty sau th c hi n ngh a v v i nhà n c (n p thu thu nh p doanh nghi p) ây m t ngu n tài tr quan tr ng cho đ u t đ i m i máy móc thi t b Hàng n m Cơng ty ph i trích l p m t ph n l i nhu n sau thu đ hình thành qu phát tri n s n xu t Vi c trích l p, s d ng qu n lý qu phát tri n s n xu t Công ty t ti n hành ph i đ m b o th c hi n m c đích hình thành qu th kh ng đ nh r ng ngu n v n bên gi vai trò quan tr ng vi c huy đ ng c ng nh s d ng v n đ u t đ i m i máy móc thi t b b i nhi u u m so v i huy đ ng ngu n v n bên ngồi nh Cơng ty th ch đ ng v th i gian huy đ ng v n bên h n ch quy mơ huy đ ng th ng nh , không đáp ng đ nhu c u v n Vì v y, bên c nh vi c huy đ ng ngu n v n bên tr ng, huy đ ng ngu n v n bên ngồi c n thi t cơng tác huy đ ng v n c i u ki n th c hi n gi i pháp - Ch đ : Ban lãnh đ o công ty đ xu t v i B qu c phòng đ th xin kinh phí c a nhà n c đ u t trang thi t b máy móc - Tài chính: T ng kinh phí th c hi n kho ng 51 t đ ng - Th i gian: Ti n hành th c hi n n m 2018-2023 d D ki n k t qu gi i pháp mang l i - Thay m i trang thi t b máy móc m i n m kho ng 2-3 thi t b - Nâng cao n ng su t lao đ ng kho ng 15% - T l sinh l i c a l i nhu n so v i v n đ u t kho ng 4% m i k kinh doanh 85 3.3.3 Gi i pháp nâng cao ch t l ng s n ph m a C n c đ xu t gi i pháp - Nâng cao kh n ng s d ng k thu t vào trình s n xu t s n ph m đ s n ph m ch t l - Nâng cao ch t l ng t t nh t, an tồn thân thi n v i mơi tr ng ng s n ph m t ng uy tín c a doanh nghi p, gi đ c , thu hút khách hàng m i, m r ng th tr s n xu t c khách hàng ng t o c s cho s phát tri n lâu dài c a doanh nghi p - Nâng cao ch t l ng s n ph m làm t ng tính n ng s n ph m, tu i th , đ an toàn c a s n ph m - Nâng cao ch t l ng s n ph m s làm t ng kh n ng c nh tranh góp ph n kh ng đ nh v th s n ph m Vi t Nam th tr ng qu c t b N i dung c a gi i pháp u t trang thi t b máy móc cho q trình s n xu t b ng cách vay v n, Công ty c n t p trung huy đ ng v n t ho c v n vay đ t ng b c mua s m đ i m i c s v t ch t bao g m: h th ng dây chuy n s n xu t công ngh , h th ng đo l ki m tra ch t l ng ng B máy qu n lý y u t ch y u c a trình ki m tra, ki m soát B máy qu n lý t t b máy ph i d a vào lao đ ng qu n lý kinh nghi m, n ng l c trách nhi m cao v i s t n t i phát tri n c a doanh nghi p Cán b qu n lý ph i bi t cách huy đ ng kh n ng c a cơng nhân vào q trình c i t o nâng cao ch t l ng s n ph m, h p tác khoa h c k thu t trình s n xu t nh m nâng cao k n ng công ngh , trình đ qu n lý trình đ s n xu t Nên thành l p Phòng chuyên nghiên c u c i ti n s n ph m Công ty nh m phát huy s c m nh n i l c t nghiên c u, tìm tòi c i ti n t sáng ki n c a ng - Ln ln trì h th ng qu n lý ch t l l i lao đ ng ng theo tiêu chu n ISO, đ nâng cao ch t ng s n ph m m t m t nhà máy đ u t thêm trang thi t b hi n đ i, đ ng th i đào t o l p h c đ nâng cao tay ngh trình đ cho đ i ng cơng nhân 86 - Hàng tháng hàng quý đ u bi n pháp khuy n khích đ cán b công nhân viên không ng ng h c t p, tìm tòi làm nhi u sáng ki n, đ tài đ c i ti n khoa h c k thu t v a nâng cao ch t l - Th ng s n ph m v a gi m b t s c lao đ ng ng xuyên giáo d c tuyên truy n cho ng i lao đ ng nâng cao ý th c trách nhi m công vi c,ch u trách nhi m v nh ng s n ph m mà làm ra,và m i ch ng m i x l ng đ u k thu t viên ki m nghi m đ ki m tra đánh giá ch t ng s n ph m làm l y làm c s c n c đ tính l ng c i u ki n th c hi n gi i pháp - Công ty áp d ng dây chuy n s n xu t hi n đ i, s n ph m an toàn d s d ng cho khách hàng công nghi p c a công ty d D ki n k t qu gi i pháp mang l i - Hàng n m đ a kho ng 3-5 m u s n ph m m i - C i ti n v ch t l ng: d s d ng, an toàn v n chuy n s n ph m đ cc i thi n m u mã, bao bì 3.3.4 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng lao đ ng a C n c đ xu t gi i pháp -S l ng lao đ ng c a Công ty bi n đ ng t ng n m, qu l tiêu th s n ph m th tr ng không n ph thu c ng - B c th cao nh t c a Công ty hi n cao nh t 4/7, m i đáp ng m t ph n yêu c u công vi c - N u Công ty thay m i trang thi t b đòi h i lao đ ng ph i trình đ lành ngh cao h n đ đáp ng yêu c u đ ng máy, ki m soát ch t l ng s n ph m b N i dung c a gi i pháp Công ty r t nhi u nh ng ng i qu n lý giàu kinh nghi m nh ng ng i th gi i, tay ngh cao Song v i th i đ i k thu t khoa h c cơng ngh cao d n 87 d n Công ty s ph i s d ng nh ng máy móc thi t b hi n đ i đòi h i ng nhân ph i trình đ , hi u bi t đ th làm ch v n hành đ i công c trang thi t b công ngh m i Vi c xác đ nh nhu c u giáo d c đào t o d a c s k ho ch ngu n nhân l c đ th c hi n m c tiêu chi n l c c a Công ty C n c vào yêu c u t ng b ph n c th mà l p k ho ch đào t o, t p trung nâng cao ch t l ng s n ph m, trang b ki n th c k thu t ph c v cho vi c áp d ng qui trình máy móc, thi t b m i đ u t Nhu c u đào t o c a Công ty b t ngu n t đòi h i v n ng l c trình đ c n đáp ng đ th c hi n nhi m v t ng lai Do đó, vi c xác đ nh nhu c u đào t o ph i tr c ti p phòng ban ch c n ng ti n hành d i s ch đ o c a ban giám đ c Cơng ty qua kh o sát v trình đ hi u bi t n ng l c kh n ng đáp ng c a nhân viên d i hình th c ph ng v n tr c ti p phi u u tra cho phép phòng ch c n ng xác đ nh nhu c u giáo d c, đào t o tr t o cán b ch ch t c a Công ty b ng ch ng đ i h c t ch c Th ngồi n ng trình ng n h n dài h n ng xuyên cho nhân viên tham gia vào cu c h i th o c đ h c t p nh ng kinh nghi m qu n lý tiên ti n c a n c - T ch c h c t p n i b : V n i qui lao đ ng, t ch c thi tay ngh cho nhân viên - u t máy móc trang thi t b hi n đ i đáp ng nhu c u th c t th ng xuyên t ch c hu n luy n đào t o k t h p v i bi n pháp nâng cao ý th c ch p hành k lu t lao đ ng, xây d ng tác phong làm vi c c a ng - Ng i lao đ ng tr i lao đ ng c đ ng vào dây chuy n s n xu t ph i đ c đào t o v quy trình cơng ngh quy ph m an toàn - Khuy n khích ng i lao đ ng b ng cách th ng cho nh ng sáng ki n, đ tài kh n ng áp d ng th c t lâu dài đem l i hi u qu kinh t , nâng cao n ng su t lao đ ng - Th ng xuyên nghiên c u ph ng án đ áp d ng công ngh tiên ti n hi n đ i vào s n xu t nh m t ng n ng su t lao đ ng gi m s c lao đ ng 88 - Xây d ng nhà x ch n ng, nhà cơng v t o mơi tr đàng hồng cho ng ng làm vi c tho i mái, n i n i lao đ ng t khuy n khích ng i lao đ ng yên tâm hang say làm vi c - ch đ th ng, h tr l ng s n xu t kinh doanh đ t hi u q a cao c i u ki n th c hi n gi i pháp - Hàng n m cơng ty trích kho ng 2-3% l i nhu n sau thu đ đào t o, đánh giá khen th ng cho ng i lao đ ng - Áp d ng khen th ng đ t xu t cho lao đ ng sáng ki n, giúp công ty nâng cao doanh thu l i nhu n d D ki n k t qu gi i pháp mang l i - T ng 12% n ng su t lao đ ng so v i n m tr - T ng qu l c ng t ng thêm 15% so v i n m tr c 3.3.5 Các gi i pháp h tr khác 3.3.5.1 Th c hi n nghiên c u sách giá c h p lý nh m t ng s c c nh tranh cho s n ph m Giá c s n ph m khơng ch ph Chính lý đó, giá c y u t ng ti n tính tốn mà cơng c bán hàng nh h ng tr c ti p đ n kh i l ng s n ph m tiêu th c a Công ty Hi n giá c c a Công ty c n c vào: + Giá thành s n xu t ch bi n s n ph m + M c thu nhà n c quy đ nh + Quan h cung c u th tr ng Tu theo s bi n đ ng c a y u t mà m c giá đ c u ch nh theo t ng th i m Vi c xác l p m t sách giá h p lý ph i g n v i t ng giai đo n, m c tiêu 89 c a chi n l c kinh doanh, chu k s ng c a s n ph m đ i v i t ng khu v c th tr t ng đ i t ng khách hàng Ngồi sách giá c ng khơng tách r i v i ng, sách s n ph m c a Công ty C th là: - Th nh t: M t m c giá cao h n đ c áp d ng v i m t th tr ph m v trí đ ng ch c th tr ng hay s n ph m ch t l - Th hai: M t m c giá th p h n s n ph m đang ý đ nh xâm nh p th tr ng nh t đ nh, s n ng cao giai đo n suy thối, Cơng ty ng, theo đu i m c tiêu doanh s - Th ba: Công ty nên th c hi n nhi u m c giá đ i v i lo i s n ph m khác lo i th tr ng khác - Th t : Áp d ng m c giá th p h n 2% đ n 3% đ i v i nh ng khách hàng toán nh m thu h i nhanh v n l u đ ng M t u đáng l u ý giá c s n ph m ph i tính đ n y u t c nh tranh Do ph i phân tích, l a ch n nghiên c u k đ t giá, tránh b ép giá thua thi t c nh tranh 3.3.5.2 H n ch t i đa tình hình cơng n cao, cơng n dây d a khó đòi vi c bán hàng nâng góp ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh cho Cơng ty đòi h i t ng cán b nhân viên c n hi u rõ trách nhi m c a cơng vi c, nh t nhân viên kinh doanh c n ph i ph i h p ch t ch h n n a vi c bán hàng thu h i công n C n ph i lên k ho ch c th công tác thu h i cơng n , c n ph i nh ng bi n pháp m nh v i nh ng trung gian phân ph i khơng thi n chí kinh doanh, c tình dây d a cơng n b ng cách ph i h p v i phòng ban liên quan nh : khóa mã khách hàng không cho xu t hàng, lý h p đ ng tr c th i h n, ph t lãi,… 3.3.5.3 Hoàn thi n b máy t ch c H th ng t ch c c a m t Công ty nh h ng l n đ n ho t đ ng c a Cơng ty H th ng t ch c th hi n quy mô Công ty, hình th c pháp lý c a Cơng ty, m i quan h gi a phòng ban Cơng ty Nói chung nhìn vào h th ng t ch c c a m t 90 Công ty ta th bi t r t nhi u u v Cơng ty v y mà m t h th ng ch t ch c n thi t đ i v i m t Công ty N u h th ng t ch c c a Cơng ty c u t o khơng h p lý, th hay s sài s d n đ n nh ng h u qu khôn l ng c ng k nh ng N u h th ng t ch c c a Công ty c ng k nh s d n đ n chi phí cho t ch c t n kém, làm cho chi phí s n xu t t ng lên Ngồi đ ng c a thông tin th lâu d n đ n m t c h i th tr ng dài, th i gian đ quy t đ nh ng Nhi u vi c quy t đ nh khơng th ng nh t gi a phòng ban c a Cơng ty d n đ n quy t đ nh ch ng chéo ch c n ng N u h th ng t ch c c a doanh nghi p s sài d n đ n s kiêm nhi m ch c n ng c a phòng ban d n đ n tình tr ng khơng hi u qu trình ho t đ ng th c hi n gi i pháp tr c h t c n ph i xác đ nh rõ c c u t ch c phù h p v i Công ty, ph i c n c vào quy mơ Cơng ty, tính ch t s n xu t s n ph m c a Công ty đ xây d ng c c u cho h p lý, tránh tình tr ng kiêm nhi m ch c n ng hay t ch c c ng k nh i v i Công ty, m t yêu c u xu t ph t t th c t nh đ ph n tr c trình bày nh ng c tình tr ng kiêm nhi m ch c n ng Nh ta bi t hi n Công ty v n ch a m t phòng đ c l p chun ti n hành ho t đ ng nghiên c u phân tích s n ph m mà cơng vi c l i cá nhân viên c a phòng k nhi m.Trong th i gian tr c m t Công ty nên n thêm nhân viên phòng kinh doanh nh v y Cơng ty m i th đ y m nh đ th tr thu t đ m ng t nâng cao đ c công tác nghiên c u c hi u qu c a công tác tiêu th s n ph m hi u qu kinh doanh c a Công ty 91 K t lu n ch Ch ng ng đ a đ nh h ng chung đ phát tri n Công ty, đ ng th i đ a gi i pháp c b n đ Cơng ty th nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh th i gian t i, là: Nâng cao hi u qu s d ng tài s n, đ u t đ i m i nâng cao n ng l c máy móc thi t b , nâng cao ch t l ng s n ph m, nâng cao hi u qu s d ng lao đ ng, th c hi n nghiên c u sách giá c h p lý nh m t ng s c c nh tranh cho s n ph m, h n ch t i đa tình hình cơng n cao, cơng n dây d a khó đòi vi c bán hàng, hoàn thi n b máy t ch c ây gi i pháp mang tính ch t x c i thi n tình hình v hi u qu kinh doanh giai đo n t i 92 ng s ng đ K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Trong u ki n c nh tranh gay g t hi n c a c ch th tr nghi p, m i t ch c s n xu t kinh doanh đ u đ ng tr thách l n vi c tìm h ng m i doanh c nh ng khó kh n th ng đ t n t i phát tri n Nh ng khó kh n th thách ch th gi i quy t đ c doanh nghi p tr ng nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, t ng kh n ng c nh tranh c a doanh nghi p th tr ng Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh m t h ng không th thi u không nh ng riêng v i Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 mà đ i v i nhi u doanh nghi p khác ho t đ ng kinh doanh n n kinh t th tr ng Trong c ch th tr ng ngày nay, m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh lãi hay thua l đ u ph thu c r t nhi u vào ngu n l c t ng h p c a doanh nghi p y Vi c nâng cao hi u qu s d ng ngu n l c cho s n xu t kinh doanh tr nên không th thi u đ i v i m i doanh nghi p đ phát tri n c a Nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh đ ng t n t i c kh ng đ nh nh m t xu th khách quan ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng nh s phát tri n doanh nghi p i v i Công ty nói chung t n t i phát tri n c ng g p khơng khó kh n th thách Tuy Công ty quan tâm, tr ng vi c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh song g p r t nhi u khó kh n (khách quan ch quan) nên nhìn chung hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty ch a đ t đ c nh mong mu n C n c vào nh ng v n đ tìm hi u, tác gi đ xu t m t s gi i pháp c th nh m nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a Công ty Tuy nhiên v i l ng thông tin tìm hi u đ c nên bi n pháp ý ngh a m t m c đ nh t đ nh Do trình đ th i gian nghiên c u h n nên lu n v n không th tránh kh i nh ng h n ch thi u sót Tác gi r t mong nh n đ thông c m c a th y 93 c s giúp đ Ki n ngh a i v i nhà n Nhà n c c c n ch ng trình đào t o giáo d c cung c p ki n th c kinh nghi m c n thi t đ i v i vi c nâng cao ch t l ch th v ph Nhà n ng h c nên nhi u v n b n ng bi n pháp, sách nâng cao ch t l ng s n ph m c sách khuy n khích doanh nghi p tham gia, h i ch , tri n lãm m t hàng ch t l ch t l ng s n ph m Nhà n ng cao trao gi i th ng cao nh t, m u mã đ p nh t Nhà n ng cho m t hàng đ t c c ng nh ng sách c m nh p l u bi n pháp c ng r n đ i v i nh ng c s s n xu t hàng gi Nh thúc đ y doanh nghi p n n ng c nh tranh n c ph i s n xu t m t hàng ch t l ng cao, kh c qu c t b i v i B qu c phòng Th ng xun tìm ki m nh ng khách hàng m i, khách hàng công nghi p c a qu c gia khác đ t ng c ng s n xu t s n ph m; u t v n cho Công ty trung h n dài h n; t o, b i d ng ng i lao đ ng v trình đ chun mơn, trình đ s n xu t s n ph m; y m nh công tác trao đ i thông tin gi a Công ty s n xu t s n ph m v t li u n ngành, nh m th ng nh t v m u mã, ch ng lo i công ngh s d ng cho s n xu t s n ph m; T ng c ng giám sát đ i m i đ u t cho TSC l c chuy n giao công ngh cho Công ty 94 Công ty; h tr t i đa n ng DANH M C TÀI LI U THAM KH O A Ngu n tài li u in (sách) Sách [1] Nguy n V n Cơng (2013), Giáo trình phân tích ho t đ ng kinh doanh, NXB i h c Kinh t qu c dân, Hà N i [2] D ng ng (2009), Giáo trình Tài doanh nghi p, H c vi n Tài - NXB Tài chính, Hà N i [3] Tr n Qu c H ng (2013), Qu n tr doanh nghi p nâng cao, Bài gi ng dùng cho cao h c, [4] i h c Th y l i Hà N i Ph m V n Khoan (2005), Giáo trình Lý thuy t tài chính, H c vi n Tài chính, NXB Tài chính, Hà N i [5] Nguy n H i S n (2001), Qu n tr tài doanh nghi p, NXB Th ng kê, Hà N i [6] Nhâm V n Toán (2000), Kinh t qu n tr doanh nghi p công nghi p, NXB Giao thông v n t i, Hà N i [7] Ph m Quang Trung (2011), Giáo trình qu n tr tài chính, NXB i h c Kinh tê qu c dân, Hà N i [8] Nguy n Bá Uân (2010), T p gi ng Qu n lý d án II, Tr ng i h c Th y l i Hà N i; [9] Nguy n Bá Uân (2016), T p gi ng dùng cho cao h c Khoa h c qu n lý nâng cao, Tr ng i h c Th y l i Hà N i; [10] Ngô Th Thanh Vân, Nguy n Bá Uân, (2006), Kinh t Th y l i, NXB Xây d ng, Hà N i; 95 Ngu n tài li u khác [11] B Tài (2003), Quy t đ nh s 206/2003/Q -BTC ngày 12/12/2003 c a B tài v ban hành ch đ qu n lý, s d ng trích kh u hao tài s n c đ nh [12] Chính ph (2004), Ngh đ nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành quy ch tài c a Cơng ty nhà n c qu n lý v n nhà n c đ u t vào Doanh nghi p khác [13] B Tài (2004), Thơng t s 42/2004/TT-BTC ngày 20/05/2004 h ng d n giám sát đánh giá hi u qu ho t đ ng c a Doanh nghi p [14] Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 giai đo n 2011 đ n 2016 [15] Các báo cáo tài c a Cơng ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 n m 2011 - 2016 [16] Chi n l c phát tri n c a Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15, n m 2016 [17] V V n nh (2014), “Hi u qu kinh doanh t i Cơng ty c ph n t p đồn JOC Vi t Nam”, Lu n v n th c s kinh t , Tr ng i h c Kinh t - i h c Qu c gia Hà N i [18] Ph m Qu c t (2011), “Nâng cao hi u qu kinh doanh t i T ng Công ty c ph n Khoan d ch v khoan d u khí”, Lu n v n th c s , Tr ng i h c Kinh t thành ph H Chí Minh [19] ồn Th Nh t H ng (2014), “M t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty c ph m Simco Sông à”, lu n v n th c s chuyên ngành Qu n tr kinh doanh, H c vi n cơng ngh b u vi n thơng [20] Nguy n Th Nh Lân (2009) ,“Phân tích hi u qu ho t đ ng t i Công ty c ph n D t Hoà Khánh - N ng”, Lu n v n Th c s kinh t - chuyên ngành k toán - i h c N ng 96 [21] Ph m H u Th nh (2011) , “Phân tích hi u qu ho t đ ng c a Công ty c ph n Nông s n th c ph m Qu ng Ngãi”, Lu n v n Th c s kinh t - Chuyên ngành k toán - i h c N ng Ngu n tài li u n c [22] Yung-Jang (2002), Qu n tr v n l u đ ng tác đ ng đ n hi u qu kinh doanh [23] Ignatio Madanhirea, Charles Mbohwab (2016), “Enterprise resource planning (ERP) in improving operational efficiency: Case study” (L p k ho ch ngu n l c doanh nghi p (ERP) vi c c i thi n hi u qu ho t đ ng: Nghiên c u n hình) 97 ... GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S N XU T KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN I N C HÓA CH T 15 78 3.1 nh h ng m c tiêu phát tri n c a Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 ... V HI U QU DOANH T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN S N XU T KINH I NC HÓA CH T 15 GIAI O N 2014 - 2016 42 2.1 Gi i thi u chung v Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 42 2.1.1... m t s gi i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh c a Công ty TNHH M t thành viên i n c hóa ch t 15 80 3.3.1 Nâng cao hi u qu s d ng tài s n 80 3.3.2 u t đ i m i nâng cao n ng l c máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15 , Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH một thành viên điện cơ hóa chất 15

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay