Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới phụng châu, hà nội

88 7 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

i L IC M N Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n lý xây d ng v i đ tài: “Nâng cao ch t l ng xây d ng tr m b m, áp d ng cho tr m b m t đ c hoàn thành v i s giúp đ c a Phòng t o i Ph ng Châu N i” i h c Sau Cơng trình, B mơn Công ngh Qu n lý xây d ng - Tr ng i h c, Khoa i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin cám n chân thành đ n Lãnh đ o Ban qu n lý d án xây d ng tr m b m t i Ph ng Châu, th y cô cán b c quan khác h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin cám n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n Quang C h ng tr c ti p ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên trình th c hi n Lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , tác gi không th tránh kh i nh ng thi u sót r t mong nh n đ ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng nghi p N i, ngày tháng 01 n m 2017 TÁC GI Tr nh Th H ng Nga i ii L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ cơng trình nghiên c u tr đ c c ng b c thơng tin trích lu n v n c ghi rõ ngu n g c N i, ngày tháng 01 n m 2017 TÁC GI Tr nh Th H ng Nga ii iii M CL C DANH M C HÌNH V - B NG BI U .vi M U CH NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG TR M B M 1.1 Ch t l ng xây d ng cơng trình 1.1.1 Khái ni m v ch t l 1.1.2 Yêu c u v ch t l 1.2 Qu n lý ch t l ng ng ng xây d ng cơng trình 1.2.1 Khái ni m v qu n lý ch t l 1.2.2 Vai trò c a qu n lý ch t l ng ng 1.2.3 S c n thi t ph i qu n lý ch t l ng s n ph m 1.2.4 Các ch c n ng c b n c a qu n lý ch t l ng 1.3 c m cơng trình xây d ng tr m b m 1.4 Th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng tr m b m 10 1.4.1 i v i ch đ u t : 11 1.4.2 i v i t ch c t v n xây d ng: 11 1.4.3 i v i nhà th u thi công xây d ng: 14 1.5 Nh ng s c cơng trình x y liên quan đ n qu n lý ch t l ng 14 1.5.1 M t s khái ni m liên quan đ n s c cơng trình 14 1.5.2 M t s nguyên nhân s c th K T LU N CH ng g p 15 NG 24 CH NG 2: C S LÝ LU N QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG TRONG Q TRÌNH THI CÔNG 25 2.1 C s pháp lý qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình 25 2.2 Nguyên t c qu n lý ch t l ng 29 2.2.1 Qu n lý ch t l ng ph i đ 2.2.2 Coi tr ng ng c đ nh h ng b i khách hàng 30 i qu n lý 30 2.2.3 Qu n lý ch t l ng ph i th c hi n toàn di n đ ng b 30 2.2.4 Qu n lý ch t l ng ph i th c hi n theo yêu c u v đ m b o c i ti n ch t l ng 31 2.2.5 Qu n lý ch t l 2.3 Các b ng theo trình 31 c phát tri n c a qu n lý ch t l 2.3.1 Ki m tra ch t l ng 31 ng – I (Inspection) 32 iii iv 2.3.2 Ki m soát ch t l 2.3.3 ng – QC (Quality Control) 32 m b o ch t l 2.3.4 Qu n lý ch t l 2.3 Các nhân t 2.3.1 Các y u t ng – QA (Quality Assurance) 33 ng toàn di n – TQM (Total Quality Management) 34 nh h ng đ n công tác qu n lý ch t l nh h ng đ n ch t l 2.3.2 Các công tác nh h 2.4 Các Ph ng công tác qu n lý ch t l ng pháp ki m soát ch t l 2.4.1 Ki m sốt ng ng cơng trình 35 ng cơng trình 35 ng 37 ng trình xây d ng 41 i 41 2.4.2 Ki m soát cung ng v t t 42 2.4.3 Ki m soát trang thi t b dùng s n xu t th nghi m 43 2.4.4 Ki m soát ph ng pháp trình 43 2.4.5 Ki m sốt mơi tr ng 44 2.4.6 Ki m sốt thơng tin 44 2.5 Yêu c u qu n lý ch t l ng xây d ng tr m b m 44 2.5.2 C c u t ch c qu n lý ch t l ng 44 2.5.2 Yêu c u đ i v i v t t , v t li u 45 2.5.4 Yêu c u máy móc, thi t b thi cơng 47 2.5.5 Yêu c u ch t l ng công tác thi cơng 48 K T LU N CH NG 2: 53 CH NG 3: XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG XÂY D NG TR M B M, ÁP D NG CHO TR M B M T I PH NG CHÂU 54 3.1 Gi i thi u v tr m b m t 3.1.1 i Ph ng Châu 54 a m xây d ng: 54 3.1.2 i u ki n t nhiên: 54 3.1.3 i u ki n đ a hình, đ a ch t 54 3.1.4 Quy mơ cơng trình: 57 3.2 Th c tr ng qu n lý ch t l ng d án tr m b m t 3.2.1 C c u t ch c qu n lý ch t l i Ph ng Châu 57 ng 57 3.2.3 Công tác ki m soát v t t , v t liêu c a nhà th u 60 3.2.4 Cơng tác ki m sốt máy móc, thi t b thi cơng 60 3.2.5 Cơng tác ki m sốt thi cơng m t s h ng m c 60 3.3 Gi i pháp nâng cao ch t l ng xây d ng tr m b m t 3.3.1 Gi i pháp v c c u t ch c qu n lý ch t l iv i Ph ng Châu 62 ng 62 v 3.3.2 B máy qu n lý c a nhà th u thi công 65 3.3.3 Gi i pháp ki m soát v t t , v t li u đ u vào 67 3.3.4 Gi i pháp ki m sốt máy móc, thi t b thi cơng 71 3.3.5 Gi i pháp ki m soát ch t l K T LU N CH ng thi công t ng h ng m c 72 NG 78 K T LU N 79 v vi DANH M C HÌNH V - B NG BI U Hình 1.1: S c v đ p Gia Lai 21 Hình 1.2: S p dàn giáo cơng trình đ ng sát cao Cát Linh – ông .21 Hình 1.3: S p c u máng – Cơng trình th y l i Sơng Dinh 22 Hình 1.4: S p nh p c u Ch Hình 1.5: Võ đ m 22 ng ng d n dòng th y n Sơng Bung 23 Hình 1.6: C n c u cơng trình nhà 19 t ng s p vào t ng b nh vi n .23 B ng 2.1: Yêu c u v lo i đ t đ p 49 Hình 3.1 Quan h gi a bên q trình thi cơng xây d ng cơng trình .65 Hình 3.2 S đ t ch c qu n lý thi công công c a nhà th u 66 vi vii DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T BQLDA Ban qu n lý d án C T Ch đ u t CLCTXD Ch t l QLDA Qu n lý d án QLNN Qu n lý nhà n TVGS T v n giám sát TVTK T v n thi t k VLXD V t li u xây d ng VTC ng cơng trình xây d ng c n v thi công BTCT Bê tông c t thép CNSPH Ch ng nh n s phù h p HCTH Hành t ng h p vii M U Tính c p thi t c a đ tài: Xây d ng m t ngành s n xu t v t ch t quan tr ng, đóng vai trò quy t đ nh đ i v i trình phát tri n c a m i qu c gia, đ c bi t đ i v i Vi t Nam m t đ t n c đ ng lên t nghèo nàn l c h u b chi n tranh tàn phá Trong nh ng n m v a qua thu đ c nhi u thành công đ u t xây d ng c s h t ng k thu t, góp ph n quan tr ng vào thành t u chung c a đ t n c Trong Xây d ng ch t l ng cơng trình xây d ng khơng nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n b n v ng c a đ t n c Lu t Xây d ng 2014 đ XIII thơng qua n m 2014, ch t l ng cơng trình xây d ng c ng n i dung tr ng tâm, xuyên su t Lu t Xây d ng v n b n h l ng cơng trình xây d ng đ hình qu n lý ch t l c Qu c H i Khóa c hồn thi n theo h ng d n Lu t v qu n lý ch t ng h i nh p qu c t ; nh ng mơ ng cơng trình tiên ti n h th ng tiêu chí k thu t c ng đ c áp d ng m t cách hi u qu ó c ng lý tác gi ch n đ tài “Nâng cao ch t l áp d ng cho tr m b m t ng xây d ng tr m b m, i Ph ng Châu N i” M c tiêu: Phân tích th c tr ng qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình tr m b m t Châu thành ph N i T đ xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l i Ph ng ng xây d ng tr m b m it - it ng ph m vi nghiên c u: ng nghiên c u: công tác qu n lý ch t l ng c a Ch đ u t cơng trình nơng nghi p phát tri n nông thôn - Ph m vi nghiên c u: giai đo n thi công xây d ng cơng trình tr m b m t Ph ng Châu thành ph N i 4.N i dung c a lu n v n: i - Th c tr ng qu n lý ch t l ng công trình xây d ng t i Vi t Nam hi n Nêu v n đ t n t i, h n ch qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng, đ c bi t cơng trình tr m b m - Phân tích nguyên nhân c a nh ng h n ch , t n t i - Nghiên c u c s khoa h c qu n lý ch t l - xu t gi i pháp nh m nâng cao ch t l Ph ng ng cơng trình xây d ng ng pháp nghiên c u Lu n v n ch y u s d ng k t h p ph ng pháp: - Ph ng pháp u tra, kh o sát th c t - Ph ng pháp thu th p phân tích tài li u - Ph ng pháp th ng kê, so sánh - Ph ng pháp k th a nh ng k t qu t ng k t, nghiên c u Các k t qu d ki n đ t đ c - Phân tích th c tr ng qu n lý ch t l giá nh ng k t qu đ t đ ng xây d ng tr m b m hi n nay, qua đánh c, nh ng m t t n t i - Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp có c s khoa h c, có tính kh thi phù h p v i u ki n th c ti n nh m nâng cao qu n lý ch t l b m, c th áp d ng cho tr m b m t ng xây d ng cơng trình tr m i Ph ng Châu thành ph N i CH NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG TR M B M 1.1 Ch t l ng xây d ng cơng trình 1.1.1 Khái ni m v ch t l ng T ch c Châu Âu v ki m soát ch t l s n ph m đ i v i yêu c u c ng Chuyên gia ng ng đ nh ngh a: “ Ch t l ng s phù h p c a i tiêu dùng” i M Philip B.Crosby đ nh ngh a: “Ch t l ng s phù h p v i yêu c u” ISO 9000:2000 đ nh ngh a v ch t l ng nh sau: “Ch t l ng t p h p đ c tính c a m t th c th t o cho th c th kh n ng th o mãn nh ng nhu cầu đ c cơng b ho c ti m n” Quan m c a ng i tiêu dùng, ch t l ng s n ph m ph i đ c th c hi n phù h p yêu c u sau: - Ch t l ng s n ph m t p h p ch tiêu, thông s , đ c tr ng th hi n tính n ng k thu t hay tính n ng s d ng c a - Ch t l ng s n ph m đ - Ch t l ng s n ph m ph i đ ng i, t ng đ a ph c th hi n v i giá thành đ có th l a ch n c g n li n v i u ki n tiêu dùng c th c a t ng ng, phù h p v i phong t c t p quán c a c ng đ ng Nh v y nhu c u c a khách hàng không ch bao g m ch tiêu đ n thu n v ch t l ng nh thông s k thu t, tính d s d ng, đ tin c y s d ng, d dàng s ch a thay th , mà nhi u ch tiêu v k thu t, v an tồn, v v n hóa, v tác đ ng đ n môi tr ng nhi u ch tiêu khác Vì v y ch t l ng s n ph m không ch t p h p, thu c tính b n ch t c a s v t mà m c đ th a mãn thu c tính y v i nh ng yêu c u, nh ng m c tiêu xác đ nh h n th yêu c u s d ng nh ng u ki n c th Trích tài li u QLCL xây d ng c a PGS.TS Tr nh Qu c Th ng - B trí đ i ng công nhân: s t, m c, n , s n b , n n tr c đ c đào t o t i ng d y ngh qui c a B xây d ng, tr i qua nhi u cơng trình xây l p cao t ng có yêu c u ch t l ng cao, thành th o công vi c, c p b c k thu t cao, tính k lu t t t, s n sàng hoàn thành t t m i công vi c - T ch c h th ng ki m soát ch t l đ i s n xu t, giám sát ch t l ng t ki m tra m i s n ph m t t s n xu t, ng c a công tr ng nh ng cán b gi i, có kinh nghi m cơng tác ki m tra, giám sát nhi u n m, ho t đ ng đ c l p, tr c thu c Giám đ c cơng ty, ki m sốt t t c m i khâu cơng vi c su t q trình thi công, nghi m thu đ u vào, nghi m thu k thu t t ng công vi c, ki m đ nh m i ngu n v t li u máy móc đ u vào t ng nghi m thu h ng m c toàn b cơng trình v m t k thu t đ chu n b bàn giao - Áp d ng công ngh b o đ m ch t l đ ng theo h th ng tiêu chu n ISO-9001-2000 c cơng nh n đ qu n lý tồn b q trình xây l p cơng trình m t cách ch t ch h th ng 3.3.3 Gi i pháp ki m soát v t t , v t li u đ u vào Ch t l ng cơng trình ph thu c nhi u y u t Tr ki m soát đ c h t quan tr ng h n c ph i c ba m t ch y u t đ u vào T t c v t t v t li u đ vào s d ng t i cơng trình đ u ph i v i thi t k k thu t đ th u tiêu chu n quy ph m hi n hành, đ quan nhà n c có th m quy n tr c đ cđ a c t, h s m i c s ki m tra ki m nghi m c a c c Ch đ u t ch p thu n L a ch n thu mua v t li u ch y u nh s t thép, xi m ng, cát, đá, s i, bê tông th ng ph m ch t li u công ngh ch ng th m, hoàn thi n, s n, b ch ng lo i, có ch t l ng t t theo yêu c u c a thi t k Th c hi n ki m soát v t t , v t li u đ u vào theo quy trình sau (tiêu chu n ISO 90012008) Các b c Di n g i Quy trình 67 B1 K ho ch + C n c vào k ho ch s n xu t, Giám đ c s n xu t l p gi y đ ngh cung ng nguyên v t li u đ u vào + Nhân viên k ho ch có nhi m v l p k ho ch mua hàng ph i h p v i phòng k thu t s n xu t l a ch n nhà cung ng B2 Ki m tra s b t k ho ch + T ng giám đ c (ng i đ c y quy n) nh n đ c k ho ch, ch đ o b ph n k thu t thí nghi m kh o sát s b ch t l ng t i kho bên bán ( m đá, cát, mi) + ng th i kh o sát giá c nguyên v t li u lo i th tr ng B3 Duy t mua v t t Sau nh n đ c báo cáo, Ban lãnh đ o xem sét so sánh giá c , nhà cung c p, ch t l ng hàng hoá,… n u đ ng ý t ng giám đ c t mua nh p hàng v tr m * Tiêu chu n l a ch n nhà cung c p: - Ph i có đ y đ t cách pháp nhân - Có kh n ng cung c p NVL - Có kinh nghi m, uy tín l nh v c cung ng - Giá c phù h p v i tính n ng s d ng - i u ki n toán giao hàng thu n l i cho Cơng ty - Có đ a ch c trú rõ ràng - Có tên danh sách khách hàng đ * N u khơng t tr l i b khác) B4 c t c (tìm ngu n NVL Ki m Khi nguyên v t li u v đ n kho, Phòng KTSX ti n hành tra s l ng & ki m tra: ch t l ng NVL Ki m tra s l ng: t i kho T t c ph ng ti n v n chuy n NVL vào công ty đ u ph i cân 02 l n L n 01 cân tr ng l ng c xe hàng, l n 02 cân tr ng l ng thu n c a xe đ xác đ nh kh i l ng hàng Trên phi u cân ph i có đ y đ thơng s (nh tên khách hàng, bi n s xe, tên hàng, tr ng l ng l n 01, tr ng l ng l n 02) ch ký c a nh ng ng i có liên quan (nh : tài x , qu n lý cân kiêm th kho) Ki m tra ch t l + ng: i v i cát: t n su t ki m tra 250m3/m u - Kh i l ng riêng: TCVN 7572-4-06 68 - Kh i l - ng th tích: TCVN 7572-4-06 m: TCVN 7572-7-06 - Hàm l ng b i, bùn, sét: TCVN 7572-8-06 - Hàm l ng t p ch t h u c : TCVN 7572-9-06 - Thành ph n h t modul đ l n: TCVN 7572-06 + i v i đá: t n su t ki m tra 350 m3/1 m u - Kh i l ng riêng: TCVN 7572-4-06 - Kh i l ng th tích: TCVN 7572-4-06 - m: TCVN 7572-7-06 - Hàm l ng b i, bùn, sét: TCVN 7572-8-06 - Hàm l ng thoi d t: TCVN 7572-13-06 - Thành ph n h t: TCVN 7572-06 + i v i xi m ng: Tr - Kh i l - c nh p kho ng riêng: TCVN 4030-1985 m n qua sang 0.08mm: 4030-1985 - Th i gian ninh k t: 6017-1995 b t đ u: > 40 phút k t thúc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới phụng châu, hà nội , Nâng cao chất lượng xây dựng trạm bơm, áp dụng cho trạm bơm tưới phụng châu, hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay