Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thái nguyên

110 2 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan Lu n v n th c hi n d is h TS Ngô Th Thanh Vân không trùng l p v i b t c c a tác gi khác Các t li u s đ rõ ràng i ng d n khoa h c c a PGS lu n v n ho c công trình c s d ng lu n v n có ngu n g c L IC M N Tôi xin chân thành c m n ng t n tình h ng d n đ nh h ih ng d n khoa h c PGS T.S Ngô Th Thanh Vân ng cho tơi đ tơi hồn thành lu n v n Tôi xin chân thành c m n th y cô giáo Tr ng i h c Th y L i có nh ng góp ý xác đáng giúp đ tơi q trình h c t p, nghiên c u hồn thành lu n v n Tôi c ng xin c m n UBND t nh Thái Nguyên, S K Ho ch & u T t nh Thái Nguyên, UBND thành ph Thái Nguyên cung c p s li u nh ng g i ý giúp tơi hồn thi n lu n v n Tôi xin g i l i c m n t i lãnh đ o c quan công tác t o u ki n cho đ c h c nâng cao trình đ th i gian qua; xin c m n b n bè đ ng nghi p đ o u ki n giúp đ nhi t tình đ tơi có th hồn thành q trình h c v p nghiên c u t i Tr ng i h c Th y L i Xin trân tr ng c m n! Tác gi V H ng Khiêm ii M CL C L I CAM OAN .i L I C M N ii M C L C iii DANH M C B NG BI U vi DANH M C CH PH N M VI T T T vii U .1 Tính c p thi t c a đ tài .1 M c đích nghiên c u c a đ tài Ph ng pháp nghiên c u .2 it ng ph m vi nghiên c u .2 Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a đ tài K t qu d ki n đ t đ CH c NG T NG QUAN C I CÁCH TH NHÀ N T C HÀNH CHÍNH VÀ QU N C V C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH .5 1.1 C i cách th t c hành qu n Nhà n c v c i cách th t c hành 1.1.1 Khái ni m th t c hành 1.1.2 Khái ni m, vai trò đ c m c a c i cách th t c hành 1.1.3 Khái ni m, vai trò, nguyên t c qu n Nhà n 1.2 Qu n Nhà n c v th t c hành .8 c v c i cách th t c hành t i Vi t Nam 10 1.2.1 T ch c b máy qu n Nhà n c v c i cách th t c hành 10 1.2.2 S c n thi t c a qu n Nhà n c v c i cách th t c hành 13 1.2.3 C n c qu n Nhà n 1.2.4 N i dung qu n Nhà n c v c i cách th t c hành 16 c v c i cách th t c hành .18 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá 25 1.3 Các nhân t nh h ng đ n qu n Nhà n c v c i cách th t c hành 26 1.3.1 Các nhân t ch quan 26 1.3.2 Các nhân t khách quan .27 1.4 Nh ng kinh nghi m 27 1.4.1 Kinh nghi m t m t s đ a ph ng v công tác c i cách th t c hành .27 iii 1.4.2 Qua nhi u n m th c hi n công tác c i cách th t c hành chính, h c kinh nghi m rút cho t nh Thái Nguyên nh sau 30 1.5 Nh ng nghiên c u liên quan đ n đ tài 32 K t lu n ch CH ng 33 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N NHÀ N TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN C V C I CÁCH A T NH THÁI NGUYÊN 35 2.1 Gi i thi u chung v t nh Thái Nguyên 35 2.1.1 V trí đ a u ki n t nhiên 35 2.1.2 Tình hình kinh t - xã h i 37 2.2 Hi n tr ng v c i cách th t c hành t i t nh Thái Nguyên 38 2.2.1 Hi n tr ng c i cách hành 38 2.2.2 Nh ng thay đ i v c i cách th t c hành giai đo n 2011 – 2016 54 2.3 Th c tr ng công tác qu n Nhà n c v c i cách th t c hành c a t nh Thái Nguyên 55 2.3.1 Công tác t ch c, ch đ o, tri n khai th c hi n công tác c i cách th t c hành 55 2.3.2 Công tác tri n khai th c hi n k ho ch c i cách th t c hành 57 2.3.3 Cơng tác u ch nh ki m soát v th t c hành hàng n m 58 2.3.4 ánh giá k t qu tri n khai th c hi n công tác c i cách th t c hành 59 2.4 ánh giá vi c th c hi n công tác qu n Nhà n c v c i cách th t c hành c a t nh Thái Nguyên 62 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đ c 62 2.4.2 Nh ng h n ch 67 2.4.3 Nguyên nhân d n đ n nh ng h n ch 70 K t lu n ch CH ng 72 NG GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N NHÀ N C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN CV A BÀN T NH THÁI NGUYÊN 73 3.1 K ho ch c i cách th t c hành c a t nh đ n n m 2020 73 3.1.1 C i cách th ch 73 3.1.2 C i cách th t c hành 74 3.1.3 C i cách t ch c b máy hành nhà n iv c 75 3.1.4 Xây d ng, nâng cao ch t l ng đ i ng cán b , công ch c 76 3.1.5 C i cách tài cơng 78 3.1.6 Hi n đ i hóa n n hành nhà n c .79 3.1.7 Th c hi n c ch m t c a, m t c a liên thông 80 Quan m v đ xu t gi i pháp 81 3.3 Gi i pháp t ng c ng công tác qu n Nhà n c v c i cách th t c hành c a t nh Thái Nguyên 82 3.3.1 Hoàn thi n nâng cao n ng l c t ch c b máy qu n Nhà n c 83 3.3.2 Gi i pháp v k ho ch c i cách th t c hành 88 3.3.3 T ng c 3.3.4 ng công tác ki m tra, ki m soát qu n th t c hành 92 ng d ng cơng ngh thông tin vào qu n c i cách th t c hành 93 3.3.5 Tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng đ ng 95 K t lu n ch ng 96 K T LU N - KI N NGH 97 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 100 Các v n b n pháp lu t 100 v DANH M C B NG BI U Bi u đ 2.1 K t qu th c hi n c i cách th ch t i UBND c p huy n 39 Bi u đ 2.2 K t qu th c hi n c i cách th ch t i s , ban, ngành n m 2016 40 Bi u đ 2.3 K t qu th c hi n c i cách TTHC t i UBND c p huy n 2016 41 Bi u đ 2.4 K t qu th c hi n c i cách TTHC t i s , ban, ngành n m 2016 43 Bi u đ 2.5 K t qu th c hi n c i cách t ch c b máy t i s , ban, ngành n m 2016 45 Bi u đ 2.6 K t qu th c hi n c i cách t ch c b máy t i UBND 46 c p huy n n m 2016 46 Bi u đ 2.7 K t qu th c hi n nâng cao ch t l ng đ i ng CBCCVC 47 t i UBND c p huy n n m 2016 47 Bi u đ 2.8 K t qu nâng cao ch t l ng đ i ng CBCCVC t i s , ban, 48 ngành n m 2016 48 Bi u đ 2.9 K t qu hi n đ i hóa hành t i s , ban, ngành n m 2016 52 Bi u đ 2.10 K t qu hi n đ i hóa hành t i UBND c p huy n n m 2016 53 vi DANH M C CH VI T T T XHCN Xã h i ch ngh a H ND H i đ ng nhân dân UBND y ban nhân dân HCNN Hành nhà n QPPL Quy ph m pháp lu t CCHC C i cách hành TTHC Th t c hành CNTT Cơng ngh thơng tin ATK An tồn khu CB Cán b CC Công ch c VC Viên ch c TCVN Tiêu chu n Vi t Nam c vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài C i cách hành v n đ mang tính tồn c u C n n c phát tri n c phát tri n đ u xem c i cách hành nh m t đ ng l c m nh m đ thúc đ y t ng tr ng kinh t , phát tri n dân ch m t khác c a đ i s ng xã h i Cơng tác c i cách hành đ c th c hi n t ng b c th n tr ng thu đ c nhi u k t qu r t đáng khích l C i cách hành th hi n rõ vai trò quan tr ng c a vi c đ y nhanh s phát tri n đ t n c Vi t Nam n c xu t kh u g o đ ng hàng th hai, th ba th gi i, công nghi p d ch v phát tri n, đ u t n c xu h nhiên, ng chung t ng, nhi u v n đ xã h i đ c gi i quy t t t Tuy Vi t Nam r t nhi u v n đ v kinh t - xã h i t n t i t lâu m i n y sinh c n ph i đ c gi i quy t tích c c có hi u qu Bên c nh đó, b i c nh tồn c u hoá đ t tr c Vi t Nam nh ng thách th c c h i m i đòi h i ph i có nh ng c g ng cao đ i u c ng có ngh a q trình c i cách hành Nam nói chung Vi t t nh Thái Ngun nói riêng r t nhi u v n đ đ t c n đ c ti p t c gi i quy t C i cách th t c hành liên quan r t nhi u đ n vi c thu hút t o u ki n cho nhà đ u t , doanh nghi p n c đ u t vào khu công nghi p, làng ngh th công, ti u th công nghi p đ a bàn t nh Thái Nguyên Nh m ch th c tr ng v th t c hành có gi i pháp c i cách đ t ng c công tác qu n Nhà n ng c v c i cách hành mang tính hi u qu kh thi phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i m t v n đ h t s c c n thi t Các nhà đ u t s góp ph n thúc đ y phát tri n n n kinh t c a t nh Vì tác gi ch n đ tài “Hồn thi n công tác qu n Nhà n c v c i cách th t c hành c a t nh Thái Nguyên” đ ti n hành nghiên c u M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n Nhà n cv C i cách th t c hành nh m nâng cao ch s n ng l c c nh tranh PCI c a t nh Thái Nguyên Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n s d ng ph ng pháp nghiên c u sau: - Ph ng pháp u tra, kh o sát; - Ph ng pháp th ng kê; - Ph ng pháp h th ng hóa; - Ph ng pháp phân tích so sánh; - Ph ng pháp phân tích t ng h p; - Ph ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy it ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u Lu n v n ch y u nghiên c u n i dung công c s d ng qu n Nhà n c v c i cách th t c hành đ a bàn t nh Thái Nguyên b Ph m vi nghiên c u ánh giá th c tr ng công tác qu n Nhà n c v c i cách hành t nh Thái Nguyên giai đo n 2011 – 2015, đ gi i pháp t ng c ng hi u qu công tác cho đ n n m 2020 đ a bàn t nh Thái Nguyên Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c Nh ng k t qu nghiên c u có giá tr tham kh o h c t p, gi ng d y nghiên c u ch c c p Các l p đào t o, b i d ch t l ng đ c th c hi n theo K ho ch c a UBND t nh đ ra, ng công tác đào t o, b i d ng đ c nâng lên, ý th c tham gia h c t p c a h c viên có nhi u chuy n bi n tích c c, giai đo n 2011 – 2015 Công tác đào t o, b i d ng cán b , công ch c, viên ch c nhà n đ m b o k ho ch đ ra; ch t l ng đào t o, b i d ng đ cđ c quan tâm, c nâng lên, n i dung đào t o ch y u t p trung vào đào t o nh ng l nh v c m i ho c thi u y u ph ng đ b sung k p th i đ i ng cán b , công ch c c p Công tác b i d t p trung cung c p, b sung k n ng nghi p v cho đ i t đa ng ng theo yêu c u th c ti n hi n (K n ng hành chính, ki n th c h i nh p, m t s ki n th c nghi p v chuyên ngành…) V đ i m i công tác qu n cán b , công ch c Các c quan chuyên môn tham m u cho T nh y, UBND t nh xây d ng c ch , sách nh n thu hút ngu n nhân l c ch t l ng cao b sung cho đ i ng cán b , công ch c, đ ng th i th c hi n phân c p n d ng, s d ng qu n nh m đ i m i công tác qu n cán b , công ch c ây c s đ th c hi n vi c tr hóa nâng cao ch t l ng đ i ng CB, CC c a t nh th i gian t i 3.3.2 Gi i pháp v k ho ch c i cách th t c hành T ng c ng công tác ch đ o vi c th c hi n c i cách hành t UBND t nh đ n s ban ngành y ban nhân dân c p Ch t ch y ban nhân dân t nh, huy n thành ph tr c thu c t nh ch u trách nhi m ch đ o th ng nh t vi c th c hi n Ch ng trình ph m vi qu n c a mình; xác đ nh c i cách hành nhi m v tr ng tâm, xuyên su t c a c nhi m k công tác; xây d ng k ho ch th c hi n c th t ng th i gian, t ng l nh v c; phân công rõ trách nhi m c a t ng c quan, t ch c cán b , công ch c, viên ch c; t ng c hi n Ch ng ki m tra, đơn đ c vi c th c ng trình Ti p t c đào t o, b i d ng đ i ng cán b , công ch c, viên ch c b ng hình th c phù h p, có hi u qu Quy đ nh rõ đ cao trách nhi m c a ng 88 i đ ng đ u Ti p t c ban hành v n b n quy ph m pháp lu t quy đ nh v ch c danh, tiêu chu n c a t ng v trí vi c làm c a cán b , công ch c, viên ch c t ng c quan, t ch c, t ng ngành, t ng l nh v c, t ng đ a ph ng, làm c s cho tinh gi n t ch c tinh gi n biên ch Nâng cao n ng l c, trình đ đ i ng cán b , cơng ch c làm cơng tác c i cách hành T ng c s , ban, ngành, y ban nhân dân c p ng tính cơng khai, minh b ch, trách nhi m c a cán b , công ch c ho t đ ng công v Có sách đãi ng , đ ng viên, khuy n khích cán b , cơng ch c, viên ch c hồn thành t t nhi m v có c ch lo i b , bãi mi n nh ng ng i khơng hồn thành nhi m v , vi ph m k lu t, m t uy tín v i nhân dân; có ch đ , sách h p đ i v i đ i ng cán b , công ch c chuyên trách làm công tác c i cách hành c p Th ng xuyên ki m tra, đánh giá vi c th c hi n c i cách hành đ có nh ng gi i pháp thích h p nh m đ y m nh c i cách hành Xây d ng B ch s theo dõi, đánh giá c i cách hành s ban ngành y ban nhân dân c p Quy đ nh k t qu th c hi n c i cách hành tiêu chí đ đánh giá cơng tác thi đua, khen th ng b nhi m cán b , công ch c, viên ch c Phát tri n đ ng b thúc đ y s tác đ ng t ng h ng d ng công ngh thông tin - truy n thông v i c i cách hành nh m nâng cao nh n th c, trách nhi m c a c quan hành nhà n c, đ n v s nghi p d ch v công, c a cán b , công ch c, viên ch c th c thi công v , c a t ch c, cá nhân tham gia vào cơng tác c i cách hành giám sát ch t l C i cách sách ti n l ng th c thi công v c a cán b , công ch c, viên ch c ng nh m t o đ ng l c th c s đ cán b , công ch c, viên ch c th c hi n cơng v có ch t l ng hi u qu cao; m b o kinh phí cho vi c th c hi n nhi m v c i cách hành nh m đ t m c tiêu đ 3.3.2.1 V c i cách th ch 89 Vi c nghiên c u đ ban hành c ch , sách phù h p v i đ a ph ng l nh v c c a đ i s ng xã h i nh m gi i quy t v n đ m i phát sinh, đáp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh ph i nhanh chóng k p th i H th ng th t c hành t t c l nh v c ph i đ xung hi n t i TTHC c a m t s l nh v c v n r cho t ch c ng c rà soát, s a đ i, b m rà, ch ng chéo gây khó kh n i dân m t s c quan, đ n v , Vi c th c hi n c ch m t c a ph i th c hi n nghiêm túc, tránh tình tr ng hình th c, kh c ph c tri t đ nh ng h n ch t n t i, ph i th c s t o s thay đ i c n b n quan h hành gi a quy n c p v i t ch c công dân, nh t l nh v c nh y c m, có nhi u b c xúc xã h i Ph i th c hi n vi c xây d ng d toán phân b ngân sách cho vi c th c hi n công tác c i cách hành chính, tránh lúng túng vi c u hành ngân sách, nh h ng tr c ti p đ n u ki n đ m b o cho ho t đ ng c i cách hành M t nh ng gi i pháp ch y u c a trình th c hi n c i cách hành s chuy n bi n th t s v nh n th c c a b ph n cán b , công ch c, đ c bi t ng đ ng đ u c quan nhà n i c v trách nhi m ph c v ho t đ ng c a c quan hành chính, v tính c p thi t, t m quan tr ng, vai trò, ý ngh a, nh ng yêu c u, đòi h i v c i cách hành đ i v i s thúc đ y trình phát tri n kinh t - xã h i M t khác, h th ng v n b n quy ph m pháp lu t ph i đ m b o tính th ng nh t t o s thu n l i q trình th c hi n cơng tác c i cách hành 3.3.2.2 V c i cách t ch c b máy hành Phân đ nh rõ ch c n ng nhi m v l nh v c khơng đ tình tr ng ch ng chéo v ch c n ng, nhi m v c a c quan; s p x p l i c c u t ch c c a m t s c quan cho th t s tinh g n; c quan hành ho t đ ng vai trò ch c n ng c a mình, th c hi n phân c p đ ng b , tri t đ s p x p hi u qu ngu n l c (cán b , c s v t ch t, tài chính…) c a t ng c p quy n; ph vi c c a c quan hành c p ph i đ có hi u qu thi t th c 90 ng th c qu n lý, l l i làm c c i ti n, nh ng ho t đ ng ph i c th 3.3.2.3 V đ i m i, nâng cao ch t l ng đ i ng cán b , cơng ch c Có bi n pháp kh c ph c ngay, tri t đ nh ng cán b , công ch c ch a đáp ng đ c yêu c u nhi m v , sa sút v đ o đ c ý chí ph n đ u; tinh th n thái đ ph c v t ch c công dân ch a th c s cơng tâm, gây phi n hà, c a quy n Vi c đánh giá công ch c hàng n m c a c quan, đ n v ph i trung th c, khách quan, quy đ nh tránh hình th c, c m tính C c u cán b , công ch c, viên ch c ph i đ c xác đ nh l i m t cách khoa h c g n v i th c ti n th c hi n ch c n ng, nhi m v ; đ nh m c biên ch thi u c s , ph i phù h p v i kh i l ng công vi c c a t ng c quan hành chính; qu n công v vi c đánh giá cán b , công ch c, viên ch c ph i ch t ch , kh n ng n ng l c c a t ng ng i, t ng v chí cơng vi c, cơng tâm khách quan quy đ nh Vi c sàng l c thay th nh ng cán b , công ch c, viên ch c khơng đ n ng l c, trình đ , ph m ch t đ o đ c ph i đ c th c hi n th ng xuyên; phân c p qu n cán b , công ch c, viên ch c đ m b o ch c trách quy n h n, ch c n ng nhi m v , đ m b o trách nhi m hi u l c hi u qu qu n c a ng i đ ng đ u c quan, đ n v Hàng n m th ng xuyên m l p t p hu n nâng cao trình đ chun mơn nghi p v v ki n th c qu n nhà n v n đ n y sinh đ a ph Công tác đào t o, b i d c, k n ng gi i quy t công vi c chuyên môn nh ng ng cho đ i ng cán b , công ch c c p xã, ph ng ng ph i có quy ho ch t ng th th ng nh t, khơng đ tình tr ng đào t o tràn lan, n ng v nh ng lu n xa r i th c t , thi u tr ng đ n b i d ng nh ng k n ng làm vi c m b o ch t l ng đào t o, tr ng h n đ n nh ng ki n th c th c ti n, k n ng thi t th c Chú tr ng nâng cao nh n th c c a lãnh đ o t i m t s c quan đ n v v đ i m i công tác qu n cán b , công ch c k p th i chuy n bi n đáp ng đ c yêu c u đòi h i c a th i k m i; t ch c ch đ o kiên quy t, ph i h p ch t ch nh ng n i dung liên quan, nh ng yêu c u m i v qu n đ i ng cán b , công ch c ph i th c s vào cu c s ng Vi c đánh giá cán b , công ch c ph i đ 91 c th c hi n th ng xuyên liên t c đ y đ , quan m, tiêu chí đánh giá rõ ràng, g n v i ch c trách, nhi m v tránh hình th c, ph i th c s sát v i hi u qu ho t đ ng công v c a t ng cán b công ch c 3.3.2.4 V c i cách tài cơng Th c hi n quy n t ch v ngân sách đ a ph ng c a c p, vi c phân b ngân sách cho đ n v , cho nhi m v ph i ti t ki m h p lý, vi c s d ng ngân sách t i đ n v đàm b o chi n i dung, m c đích hi u qu Khốn biên ch tài c quan đ m b o hi u qu ti t ki m Có c ch đ khuy n khích v tài đ i v i nh ng nhân t m i, nh ng vi c làm hi u qu c bi t th th c hi n đ ho t đ ng, h c vi c tính tốn kinh phí c n c vào k t qu ch t l ng vào ki m soát đ u ra, ch t l ng ng chi tiêu theo m c tiêu c a c quan hành Các quy đ nh v ch đ tài áp d ng cho c quan hành c n đ c rà soát xem xét s a đ i (ch đ cơng tác phí, đ nh m c kinh phí theo bình qn ) 3.3.2.5 V hi n đ i hóa n n hành nhà n C s d li u ph i liên t c đ c c nâng c p, c p nh t thông tin, n i dung m i Trong th i gian ho t đ ng ph i phát huy đ c tác d ng, hi u qu c a ph n m m truy xu t c s d li u, ph c v thi t th c cho ho t đ ng c a c quan Ph ng th c ho t đ ng c a c quan hành ph i đáp ng đ c theo k p yêu c u c a s nghi p cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa; l l i tác phong làm vi c ph i thay đ i K p th i c i t o nâng c p tr s làm vi c, ph ng ti n, thi t b c a m t s đ n v c p xã u ki n làm vi c h n ch d n đ n làm h n ch k t qu ho t đ ng c a quy n c s 3.3.3 T ng c ng cơng tác ki m tra, ki m sốt qu n th t c hành n m b t ti n đ th c hi n, công tác ki m tra CCHC c ng ph i đ th c ti n hành ng xuyên, hàng n m, UBND t nh ban hành k ho ch ki m tra công tác CCHC 92 nh m t ng c ng ki m tra, giám sát công tác lãnh đ o, ch đ o, u hành th c hi n công tác CCHC c a c quan, đ n v , thành l p oàn ki m tra ki m sốt cơng tác CCHC c a t nh, t p trung ki m tra th c hi n c ch m t c a, m t c a liên thông thông qua vi c gi i quy t TTHC t i B ph n ti p nh n tr k t qu oàn ki m tra c a t nh ti n hành ki m tra tr c ti p t i đ n v S , ngành; t i đ n v c p huy n t i đ n v c p xã Ngoài ra, UBND t nh thành l p oàn ki m tra th c hi n nâng cao Ch s n ng l c c nh tranh c p t nh (PCI), ki m tra th c hi n Quy ch dân ch xã, ph đ n v , đ a ph ng, th tr n (trong có ki m tra n i dung v CCHC) Các c quan, ng, đ c bi t c p huy n ch đ ng thành l p đoàn ki m tra, ti n hành t ki m tra bám sát n i dung k ho ch c a UBND t nh, đ m b o 100% xã, ph ng, th tr n đ xu t, không báo tr c ki m tra, đ c bi t, UBND t nh t ch c đ t ki m tra đ t c Qua ki m tra, đánh giá quy n c p n m b t tình hình tri n khai th c hi n cơng tác CCHC, đánh giá ch t l ng ti n đ th c hi n nhi m v CCHC, k p th i u n n n, ch n ch nh k lu t, k c ng c a cán b , công ch c c quan hành v th c hi n CCHC nói chung gi i quy t TTHC theo c ch m t c a, m t c a liên thơng nói riêng, góp ph n nâng cao hi u qu cơng tác CCHC chung c a t nh 3.3.4 ng d ng công ngh thông tin vào qu n c i cách th t c hành ng d ng cơng ngh thơng tin c quan hành M c dù g p nhi u khó kh n v ngu n kinh phí, nh ng vi c ng d ng công ngh thông tin (CNTT) c quan nhà n c ph i đ c đ u t đ xây d ng quy n n t t i t nh Thái Nguyên; đ u t xây d ng M ng truy n s li u chuyên dùng cho c quan ng, Nhà n c k t n i c quan nhà n c đ n c p huy n; xây d ng h th ng th n t (mail.thainguyen.gov.vn); 100% c quan, đ n v nhà n c ng d ng CNTT vào ho t đ ng tác nghi p, qu n lý, u hành, 97,8% máy tính đ ck tn i Internet b ng thông r ng UBND t nh ki n toàn Ban ch đ o CNTT, ban hành Ch th t ng c ng công tác đ m b o an ninh an tồn thơng tin m ng tình hình m i đ a bàn t nh; ch đ o 93 S Thông tin Truy n thông xây d ng Ch ng c u s c máy tính, th ng trình v an tồn thơng tin, t ch c ng xuyên h tr phân tích, kh c ph c m y u an tồn thơng tin ng c u s c b t n công m ng cho C ng Thông tin n t c a t nh, Trang thông tin n t c a c quan, ban, ngành, UBND c p huy n; th m đ nh d án, đ án, nhi m v Khoa h c công ngh l nh v c ng d ng CNTT c a đ n v đ a bàn t nh; h ninh m ng s ng d n đ n v , đ a ph ng v nguy c m t an toàn, an d ng h u hành Windows XP b ng d ng v n phòng Microsoft Office 2003; bàn giao b n quy n ph n m m Microsoft 2010 cho c quan nhà n c đ a bàn t nh; kh o sát, đánh giá, xây d ng D án đ u t c s h t ng CNTT t p trung vào c quan nhà n c UBND t nh tri n khai ph n m m qu n v n b n h tr u hành đ n đ n v , đ a ph ng, tri n khai ng d ng ph n m m qu n v n b n; tri n khai thí m đ án Kho d li u t nh Thái Nguyên; vi c cung c p, c p nh t thông tin Trang thông tin n t c a S , ngành, UBND c p huy n ph i đ c th c hi n th ng xuyên k p th i, quy đ nh UBND t nh phê t, phân b ngu n v n đ u t hi n đ i hóa ng d ng CNTT t i B ph n ti p nh n tr k t qu , t i đ n v c p huy n đ c đ u t hi n đ i hóa b ph n m t c a; t ch c đào t o, t p hu n chuyên môn, nghi p v ng d ng CNTT cho cán b , công ch c c p huy n, xã đ a bàn t nh C ng thông tin n t c a t nh trì ho t đ ng th th ng xuyên Duy trì v n hành ng xuyên h th ng giao ban n t tr c n gi a UBND t nh v i đ n v tr c thu c Áp d ng h th ng ISO ho t đ ng c a c quan hành UBND t nh thành l p Ban Ch đ o ISO, xây d ng tri n khai án ISO cho c quan, đ n v đ a bàn t nh, vi c xây d ng h th ng qu n ch t l ng ISO đ c UBND t nh quan tâm ch đ o đ áp d ng h th ng ISO đ ng b , đ ng th i giao S Khoa h c Công ngh th ng xuyên ki m tra, đơn đ c q trình th c hi n c a c quan, đ n v góp ph n c i ti n l l i làm vi c ngày khoa h c hi u qu , đáp ng ngày cao yêu c u v gi i quy t, x lý, th c thi nhi m v c a cán b , công 94 ch c Vi c tri n khai xây d ng h th ng qu n ch t l đ c đ n v ti n hành đánh giá đ c l p đ Ch t l ng theo tiêu chu n ISO ph i c T ng c c Tiêu chu n ol ng ng (B Khoa h c Công ngh ) c p Gi y ch ng nh n áp d ng th c hi n 3.3.5 Tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng đ ng Xác đ nh rõ cơng tác thơng tin tun truy n có vai trò r t quan tr ng công tác c i cách hành chính, UBND t nh ch đ o c quan ch c n ng c a t nh t p trung xây d ng k ho ch ph Nguyên, ng th c tuyên truy n v c i cách hành chính: Báo Thái ài Phát Truy n hình t nh, Trung tâm Thơng tin t nh t ng c công tác thông tin, tuyên truy n v c i thi n môi tr ng ng đ u t , kinh doanh; h tr phát tri n doanh nghi p; v c i cách th t c hành chính; gi i pháp linh ho t, sáng t o, thi t th c, hi u qu c a ngành, đ a ph ng vi c c i thi n n ng l c c nh tranh c p t nh, đ c bi t tri n khai th c hi n có hi u qu Ch ng trình tuyên truy n “Thái Nguyên: đ ng hành, h tr doanh nghi p, doanh nhân” N i dung tuyên truy n h ng vào n i dung ch y u nh : m c tiêu, n i dung c a Ch ng trình t ng th c i cách th t c hành chính, c ch m t c a, m t c a liên thông,…) Hàng tháng ài Phát - Truy n hình t nh Báo Thái Nguyên đ u có chun m c v c i cách hành chính, S N i v xu t b n B n tin c i cách hành c a t nh 01 s /01 quý v i n i dung phong phú, ph n ánh trung th c tình hình c i cách hành t i c quan hành c a t nh C n c vào k ho ch, lãnh đ o S , Ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n th c hi n công b nh ng n i dung c th v c i cách hành c a c quan sóng truy n hình c a t nh Các c quan, đ n v c a t nh th ng xuyên t ch c đoàn h c t p, trao đ i kinh nghi m v nh ng n hình t t, cách làm hay, mang l i hi u qu thi t th c công tác c i cách hành chính, nh ng kinh nghi m thu hút đ u t , quy ho ch đô th , quy ho ch xây d ng, gi i phóng m t b ng, qu n nhà n c v k ho ch đ u t , xây d ng, Làm t t công tác thông tin tuyên truy n v c i cách hành chính, nh n th c c a cán b , công ch c c ng nh ng hành đ i dân doanh nghi p v ch ng trình, k ho ch c i cách c nâng cao, s góp ph n khơng nh vào k t qu th c hi n ch 95 ng trình t ng th c i cách hành c a t nh K t lu n ch ng Công tác CCHC c a t nh Thái Nguyên có nh ng chuy n bi n tích c c t t c m c tiêu đ ra, nhi u ch tiêu đ t cao Công tác CCHC c a t nh góp ph n hi u qu vào vi c th c hi n th ng l i nhi m v kinh t , tr , xã h i thành ph Cơng tác CCHC đ ph c s ban ngành chuyên môn, đ n v ; UBND huy n, xã, ng t ch c th c hi n, bám sát n i dung, k ho ch, đ án c a t nh theo k ho ch án Ch ng trình t ng th c i cách hành nhà n c giai đo n 2011-2020 c a Chính ph C ch m t c a, m t c a liên thông c n ti p t c đ đ ng qu n nhà n thi t th c cho ng c d n h c đ y m nh, đem l i hi u qu ho t ng đ n n n hành ph c v , t o s hài lòng, i dân, doanh nghi p Vi c rà soát TTHC ph i đ ban chuyên môn, UBND xã, ph c phòng ng quan tâm, tr ng Nh n th c c a ng i đ ng đ u, cán b , cơng ch c phòng ban chun mơn, đ n v ; UBND xã, ph công tác CCHC t ng b cđ rõ ràng, trách nhi m c a ng ngày đ hi u qu c nâng lên; trách nhi m c a đ n v đ i đ ng đ u c quan, đ n v đ ng v c phân đ nh c đ cao, b máy hành c hoàn thi n c v ch c n ng, nhi m v , c c u, ho t đ ng có i ng cán b , công ch c đ c b sung c v s l 96 ng ch t l ng K T LU N - KI N NGH C i cách hành nhà n c a nhi u ng c m t v n đ l n, có kh n ng đ ng ch m t i l i ích i, nh t cán b cơng ch c lãnh đ o Do đó, vi c thay đ i nh n th c mong mu n c a nh ng ng i tr c ti p b nh h ng b i c i cách hành nhà n c r t khó Nhi u cán b công ch c không th c s mong mu n ti n hành ho t đ ng c i cách l i ích c a s thay đ i khó nh n bi t nh ng quy n l i b xâm h i d dàng nh n th y Công tác t t đ u c quan, đ n v ch a đ ng cho cán b , công ch c, nh t ng i đ ng c th c hi n t t nên ch a t o chuy n bi n c n thi t v nh n th c tinh th n trách nhi m c a nh ng ng i làm c i cách hành C i cách hành khâu đ t phá, thúc đ y phát tri n kinh t -xã h i nh ng công tác ch đ o th c hi n th i gian qua ch a ngang t m, ch a kiên quy t thi u đ ng b Công tác ch đ o, u hành ch a đ xuyên M t s ch tr ng đ c ti n hành nghiêm túc, th c H i ngh c a đ nh gi i pháp c th c a Chính ph nh ng ch a đ ng ng kh ng đ nh, có quy t c ch đ o sát th c hi n nên k t qu th p so v i yêu c u đ t ra, n hình nh phân c p, đào t o, b i d ng cán b , công ch c, tách t ch c s nghi p kh i c quan hành Ch a t o đ xây d ng c s đ ng b , g n k t gi a c i cách hành v i cơng tác ch nh đ n, ng, v i cu c c i cách v kinh t , l p pháp, t pháp Vi c đ u t v nhân l c, trí l c, ngu n l c cho c i cách hành ch a th a đáng Kinh phí đ tri n khai th c hi n đ án, nhi m v c i cách hành ch a đ ch ng d n th ng nh t, lúng túng b trí kinh phí th c hi n nhi m v c i cách hành c B , ngành Trung ng đ a ph ng C n ph i c i cách m nh m nhi u h n n a n n hành nhà n cao đ c m i có th nâng c s c c nh tranh c a n n kinh t , nhanh chóng kh i nguy c t t h u so v i trình đ phát tri n chung c a khu v c th gi i, đ t o đà ph n đ u tr 2020 n c ta v c b n tr thành n c công nghi p theo h cn m ng hi n đ i Ki n ngh - Chính ph th ng nh t ban hành quy đ nh, ch đ , sách đ thu n ti n cho 97 vi c tri n khai th c hi n đ a ph ng phù h p v i th c t - C p nh t k p th i đ n gi n hóa th t c hành chính, cơng khai th t c hành áp d ng t t c t nh, thành c n ngh Trung - ng s m hoàn ch nh ch ng trình, giáo trình, tài li u chun mơn sâu v h i nh p kinh t qu c t đ đ a ph d c ng d t ch c th c hi n v đào t o, b i ng cán b , công ch c - C n t p trung đào t o, b i d ng đ xây d ng đ i ng cán b khoa h c, k thu t cao c p, chuyên gia đ u ngành, đ c bi t nh ng ngành kinh t , khoa h c, k thu t m i nh n, làm c s , ti n đ cho vi c phát tri n đ i ng cán b nh ng n m ti p theo - Có ch đ sách đãi ng đ c bi t v l ng b ng hay môi tr ng làm vi c đ i v i nh ng cán b cơng ch c có trình đ chun mơn cao, có đam mê cơng vi c đ đ i ng yên tâm công tác, đem l i l i ích cho c quan, công s nhà n tránh hi n t ng ch y máu ch t xám cán b , th m chí có nhi u c quan nhà n - c, b ph n ch c v cao t i c i v i vi c n d ng: Th c hi n c i cách vi c thi n, xét n; ban hành sách thi c nh tranh vào t ng v trí ch c danh c quan hành chính, s nghi p; th c hi n thi n cán b tr c b nhi m; th c hi n tr l xóa b n n hình th c, ch y theo b ng c p nh ng không đáp ng đ vi c ho c không đáp ng đ - ng theo v trí, c u c u cơng c v trí làm vi c i v i cơng tác cán b : C i cách công tác cán b đ th c s công khai, dân ch , cán b đ c b nhi m ph i th o vi c, chuyên nghi p, có t cách đ o đ c t t Không n d ng, b nhi m cán b chung chung, không n m đ c cơng vi c vào v trí ch c danh - i v i th i h n chuy n đ i v trí cơng tác: Th i gian đ nh k chuy n đ i v trí công tác nên u ch nh th i gian th c hi n vi c đ nh k chuy n đ i v trí cơng tác dài h n đ cán b có th i gian am hi u sâu h n v chuyên môn đào t o cho đ i ng cán b k c n 98 - T ng c ng kinh phí cho đ u t c s v t ch t, u ki n th c hi n nhi m v , sách đ i v i cán b , công ch c chun trách cơng tác c i cách hành - Trung ng t ng c quan hành nhà n hành nhà n ng s lãnh đ o, ch đ o ki m tra, giám sát đ i v i c c đ th c hi n t t h n n a m c tiêu, nhi m v c i cách c giai đo n t i 99 DANH M C TÀI LI U THAM KH O Các v n b n pháp lu t Ngh quy t 38/NQ-CP ngày 04/5/1994 c a Chính ph v c i cách m t b c th t c hành vi c gi i quy t công vi c cho công dân t ch c Quy t đ nh 181/2003/Q -TTg ngày tháng n m 2003 v vi c ban hành Quy ch th c hi n c ch “m t c a” t i c quan hành nhà n c đ a ph Ngh Quy t 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 c a Chính Ph v ban hành ch t ng th c i cách hành nhà n Ch ng ng trình c giai đo n 2011-2020 ng trình t ng th C i cách hành nhà n c giai đo n 2001-2010 ban hành kèm theo Quy t đ nh 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng n m 2001 c a Th t ng Chính ph Ch ng trình t ng th C i cách hành nhà n c giai đo n 2011-2020 ban hành kèm theo Ngh quy t 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 n m 2011 c a Chính ph Báo cáo K t qu th c hi n ch giai đo n 2001-2010 ph Ch ng trình t ng th C i cách hành nhà n ng h c ng c i cách hành giai đo n 2011-2020 ng trình t ng th c i cách hành nhà n c giai đo n 2001 -2010 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng n m 2001 c a Th t ng Chính ph Quy t đ nh s 94/2006/Q -TTg ngày 27 tháng n m 2006 phê t K ho ch c i cách hành nhà n c giai đo n 2006 -2010 Quy t đ nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 n m 2007 c a Th t phê t n án ng Chính ph n gi n hố th t c hành l nh v c qu n nhà c giai đo n 2007 -2010 10 Quy t đ nh s Chính ph 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng n m 2007 c a Th t ban hành Quy ch thơng t i c quan hành nhà n th c hi n c c đ a ph 100 ch ng ng m t c a, m t c a liên Báo cáo 11 “Báo cáo t ng h p đánh giá c i cách hành nhà n c”, Ban ch đ o c i cách hành c a Chính ph , Hà N i, 2000; 12 “Báo cáo phát tri n Vi t Nam - th c hi n c i cách n n hành đ t ng tr ng gi m nghèo nhanh h n”, Ngân hàng th gi i t i Vi t Nam, Hà N i n m 2002; 13 “C i cách n n hành nhà n TS Tr n ình Th ng, H c vi n k 14 “C i cách hành c th i k đ im ic ađ tn c”, tác gi thu t quân s , Hà N i, 2007; Qu ng Ninh, chìa khóa thành cơng c a thu hút đ u t : Nh ng chuy n đ ng m nh”, tác gi Nguy n Hu , Báo Qu ng Ninh ngày 23/02/2012 Sách, Tài li u liên quan 15 “ ánh giá hi u qu đ u t công t i Vi t Nam”, tác gi Jay.K.Rosengard, gi ng viên ch 16 “ ng trình gi ng d y kinh t Fullbright; y m nh c i cách th ch hành đáp ng yêu c u th i k đ i m i, h i nh p”, tác gi T.s D ng Quang Tung, Vi n Khoa h c t ch c nhà n c, Hà N i, 2009; 17 “ i m i qu n v kinh t ”, Trung tâm Pháp - Vi t đào t o v qu n lý, Hà N i, 2005; 18 “ u t công: Thành qu thách th c”, tác gi PGS TS Lê Chi Mai, H c vi n Hành chính, T p chí Tài chính, s 02/ 2011; 19 “Nâng cao hi u qu đ u t công Vi t Nam”, tác gi PGS.TS Nguy n ình Tài, Lê Thanh Tú, T p chí Tài s 04/2010; 20 Bùi Th V nh, Võ Kim S n, Lê Th Vân H nh: ”Thi t k t ch c c quan hành nhà n c”, Nhà xu t b n Chính tr qu c gia, 1999 (tái b n l n 2) 21 TS Nguy n Ng c Hi n (ch biên): ”Vai trò c a nhà n v cơng” NXB V n hóa -Thơng tin, Hà N i, 2002 101 c cung ng d ch 22 Nguy n V n Thâm,L u Ki m Thanh: ”H ng d n k thu t nghi p v hành chính” NXB Th ng kê, Hà N i, 2003 23 Nguy n Ng c Hi n (Ch biên): ”Nh ng gi i pháp thúc đ y c i cách hành Vi t Nam” NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i, 2003 24 Vi n nghiên c u t o v qu n lý: ”Hành cơng Qu n hi u qu ph ” NXB Lao đ ng Xã h i, Hà N i, 2005 25 ”K n ng, nghi p v qu n hành nhà n c” Tài li u đào t o ti n công v , Hà N i, 2006 26 Thang V n Phúc, Nguy n ch c nhà n c th ng Thành: ”M t s thuy t kinh nghi m t gi i”, Nhà xu t b n Chính tr Qu c gia, Hà N i, 2005 27 Nguy n Th Thanh (2011) ”C i cách th t c hành theo c ch “m t c a” m t s U ban nhân dân huy n thu c t nh Qu ng Ninh” 28 Nguy n L u V n (2014) ”C i cách th t c hành theo c ch m t c a liên thông 29 ph ng đ a bàn qu n hai bà tr ng, thành ph hà n i hi n nay” tài nghiên c u khoa h c tài ”Th c tr ng c i cách hành gi i pháp, ph ng h ng c a c i cách hành giai đo n hi n nay” 30 oàn Th H ng (2010) ” tài C i cách th t c hành theo c ch m t c a t i UBND th xã Tam i p – Th c tr ng gi i pháp đ i m i” 102 ... NG QUAN C I CÁCH TH NHÀ N T C HÀNH CHÍNH VÀ QU N LÝ C V C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH .5 1.1 C i cách th t c hành qu n lý Nhà n c v c i cách th t c hành 1.1.1 Khái ni m th t c hành ... u n i dung công c s d ng qu n lý Nhà n c v c i cách th t c hành đ a bàn t nh Thái Nguyên b Ph m vi nghiên c u ánh giá th c tr ng công tác qu n lý Nhà n c v c i cách hành t nh Thái Nguyên giai... công tác qu n lý Nhà n c v c i cách th t c hành nâng cao tính hi u qu kh thi đ i v i t nh Thái Nguyên CH NG T NG QUAN C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH VÀ QU N LÝ NHÀ N C V C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thái nguyên , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay