Hoàn thiện công tác quản lí đấu thầu xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an

111 6 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:44

B GIÁO D C ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P PTNT I H C TH Y L I  TR NG HOÀNG T NG HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N U TH U XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN NGH AN LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P PTNT I H C TH Y L I  TR NG HỒNG T NG HỒN THI N CƠNG TÁC QU N U TH U XÂY D NG T I BAN QU N D ÁN NÔNG NGHI P PHÁT TRI N NÔNG THÔN NGH AN Chuyên ngành: Qu n xây d ng Mã s : 60.58.03.02 NG IH NG D N: GS.TS D NG THANH L HÀ N I, N M 2017 NG L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c, ch a đ tr c T t c trích d n đ c công b c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày tháng n m Tác gi lu n v n Tr i ng Hoàng T ng L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ tình c a GS.TS D ng Thanh L cs h ng d n t n ng nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y cô giáo khoa Cơng trình, khoa Kinh t Qu n – Tr ng i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Ban Qu n d án Nông nghi p PTNT (NAPMU) Tác gi xin chân thành c m n th y cô Tr h ng i h c Th y l i ch b o, ng d n khoa h c c quan cung c p s li u trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n v n Do ki n th c, kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m Tác gi lu n v n Tr ii ng Hoàng T ng M CL C L I CAM OAN i L IC M N ii M C L C iii DANH M C HÌNH NH vii DANH M C B NG BI U viii DANH M C CÁC VI T T T ix PH N M U 1 Tính c p thi t c a tài M c đích nghiên c u 3 it ng ph m vi nghiên c u .3 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u CH NG T NG QUAN V HO T NG XÂY D NG TH C TR NG HO T NG U TH U XÂY D NG T I VI T NAM 1.1 T ng quan v ho t đ ng xây d ng 1.1.1 Công trình xây d ng 1.1.2 Ho t đ ng xây d ng bên tham gia ho t đ ng xây d ng .5 1.1.2.1 Ho t đ ng xây d ng 1.1.2.2 Các bên tham gia ho t đ ng xây d ng .6 1.1.3 Qu n nhà n c v ho t đ ng xây d ng .7 1.1.3.1 i v i d án dân l p 1.1.3.2 i v i d án s d ng ngu n v n Nhà n 1.1.3.3 Ph ng pháp qu n Nhà n c .7 c ho t đ ng xây d ng .8 1.1.3.4 Các tiêu chí đánh giá hi u qu c a công tác qu n nhà n c ho t đ ng xây d ng 1.1.4 L ch s đ u th u l a ch n nhà th u ho t đ ng xây d ng 1.2 T ng quan v ho t đ ng đ u th u xây d ng 10 1.2.1 Quá trình áp d ng quy đ nh v đ u th u l a ch n nhà th u xây d ng Vi t Nam 10 iii 1.2.2 Tình hình cơng tác qu n đ u th u xây d ng c a ban QLDA đ u t xây d ng .12 1.2.3 Nh ng k t qu đ t đ c nh ng v n đ t n t i 14 1.2.3.1 Nh ng k t qu đ t đ c 14 1.2.3.2 Nh ng v n đ t n t i 14 1.2.4 Kinh nghi m qu n đ u th u m ts n 1.2.4.1 Kinh nghi m đ u th u xây d ng n c 15 c Nga 15 1.2.4.2 Kinh nghi m đ u th u c a Hàn Qu c 16 1.2.4.3 Kinh nghi m đ u th u c a Campuchia .16 1.2.4.4 Kinh nghi m đ u th u c a Ngân hàng Th gi i (WB) 17 1.2.5 Nh ng h c kinh nghi m công tác qu n đ u th u .18 1.3 Các nhân t nh h ng t i công tác qu n đ u th u xây d ng 18 1.3.1 Nhóm nhân t khách quan 18 1.3.1.1 Các c ch qu n sách c a nhà n 1.3.1.2 Th tr c 18 ng 19 1.3.2 Nhóm nhân t ch quan .19 1.3.2.1 Ch đ u t t v n giám sát 19 1.3.2.2 i th c nh tranh 20 1.3.2.3 Hình th c l a ch n nhà th u c a ch đ u t 20 1.3.2.4 Các ph ng th c đ u th u 21 1.3.2.5 N i b doanh nghi p 21 1.4 K t lu n ch ng 22 CH NG C S LU N V U TH U XÂY D NG QU N U TH U XÂY D NG 23 2.1 C s lu n v đ u th u đ u th u xây d ng 23 2.1.1 2.1.1.1 u th u vai trò c a đ u th u ho t đ ng xây d ng .23 u th u 23 2.1.1.2 Vai trò c a đ u th u ho t đ ng xây d ng .23 2.1.2 M c tiêu c a đ u th u xây d ng 25 2.2 Các hình th c ph ng th c l a ch n nhà th u 29 2.2.1 Các hình th c l a ch n nhà th u 29 iv 2.2.1.1 u th u r ng rãi 29 2.2.1.2 u th u h n ch 29 2.2.1.3 Ch đ nh th u 30 2.2.1.4 Chào hàng c nh tranh .31 2.2.1.5 Mua s m tr c ti p .32 2.2.1.6 T th c hi n 32 2.2.1.7 L a ch n nhà th u, nhà đ u t tr 2.2.2 Các ph ng h p đ c bi t .33 ng th c l a ch n nhà th u 33 2.2.3 Các lo i hình đ u th u 36 2.2.3.1 u th u n ch n t v n 36 2.2.3.2 u th u xây l p .37 2.2.3.3 u th u mua s m hàng hóa d ch v khác 38 2.3 Các giai đo n đ u th u xây d ng n i dung qu n c a ch đ u t 40 2.3.1 Giai đo n chu n b đ u th u 40 2.3.2 Giai đo n m i th u n p h s d th u 41 2.3.3 M th u, đánh giá x p h ng h s d th u l a ch n đ n v trúng th u 43 2.3.4 Thông báo k t qu trúng th u, ký h p đ ng tri n khai thi cơng cơng trình 44 2.4 C s Pháp liên quan đ n đ u th u xây d ng 45 2.4.1 Lu t 45 2.4.2 Các v n b n d 2.5 K t lu n ch i lu t 45 ng 46 CH NG GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N U TH U XÂY D NG T I NAPMU 47 3.1 Gi i thi u khái quát v NAPMU 47 3.1.1 Quá trình hình thành Ban 47 3.1.2 C c u t ch c qu n nhi m v c a Ban .47 3.1.2.1 Lãnh đ o Ban 48 3.1.2.2 Phòng K ho ch - Tài .48 3.1.2.3 Phòng K thu t 50 3.1.2.4 Phòng T ng h p - T ch c - Hành 51 v 3.2 Th c tr ng công tác qu n đ u th u xây d ng t i Ban 52 3.2.1 T ng h p h p đ ng xây d ng ký k t c a Ban nh ng n m v a qua .52 3.2.2 Th c tr ng v quy trình qu n đ u th u c a Ban qu n d án hi n 53 3.2.3 Th c tr ng công tác chu n b đ u th u 59 3.2.4 Th c tr ng công tác m i th u n p h s d th u 60 3.2.5 Th c tr ng công tác m th u, đánh giá x p h ng h s d th u l a ch n đ n v trúng th u 61 3.2.6 Th c tr ng công tác thông báo k t qu trúng th u, ký h p đ ng tri n khai thi công cơng trình 72 3.2.7 Th c tr ng n ng l c cán b tham gia qu n đ u th u .73 3.2.8 Nh ng k t qu đ t đ c 76 3.2.9 Nh ng m t t n t i, h n ch 79 3.2.10 Nguyên nhân c a nh ng t n t i, h n ch 81 3.3 xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n đ u th u xây d ng c a Ban th i gian t i 83 3.3.1 C i ti n c c u t ch c c a Ban cho phù h p v i nhi m v m i 84 3.3.2 T o d ng môi tr ng thu n l i cho công tác đ u th u .87 3.3.3 Các gi i pháp hồn thi n q trình l a ch n nhà th u 88 3.3.3.1 Tiêu chu n hóa tiêu chí l a ch n nhà th u v m t k thu t .88 3.3.3.2 Nâng cao n ng l c chuyên môn c a thành viên Ban QLDA 90 3.3.3.3 a d ng hóa nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u 90 3.3.3.4 Quy trình th c hi n đ u th u 91 3.3.4 Gi i pháp v qu n đ u th u c a Ch d án Ban QLDA 93 3.3.5 Gi i pháp v nâng cao n ng l c t ch c cá nhân liên quan t i trình l a ch n nhà th u 93 3.4 K t lu n ch ng 94 K T LU N KI N NGH .95 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 99 vi DANH M C HÌNH NH Hình Trình t th c hi n t ch c đ u th u .37 Hình C c u t ch c qu n c a Ban QLDA NN & PTNT 47 Hình S đ qu n đ u th u t i Ban QLDA NN&PTNT Ngh An .85 vii DANH M C B NG BI U B B B B B B B ng M t s d án PPMU th c hi n 52 ng T ng h p k t qu đ u th u theo hình th c l a ch n nhà th u .59 ng 3 ánh giá v m t k thu t h s d th u 67 ng K t qu đánh giá nhà th u .68 ng i ng cán b Ban QLDA NN&PTNT Ngh An 75 ng M c ti t ki m sau đ u th u xây l p .76 ng Th ng kê chênh l ch giá trúng th u giá gói th u qua n m .78 viii c a t ng phòng cho Tr ng phòng m t cách t ng quát Các phòng s d a vào n i dung t ng quát đ v ch k ho ch chi ti t cho t ng cán b phòng c a Ban QLDA ph i khơng ng ng nâng cao n ng l c c a mình: Th ng xuyên m l p t p hu n ng n ngày Ban QLDA t ch c hay thuê giáo viên Tr ng đ i h c, chuyên viên V đ u th u c a B K ho ch - tham kh o h c t p v đ u th u đ c, n ng l c đào t o n u t ; Thành l p đoàn đ n v b n; C cán b có đ ph m ch t đ o c n c v đ u th u đ sau v làm cán b nòng c t cho Ban QLDA đ u th u; c bi t tr ng đ n đào t o ngo i ng chuyên ngành đ u th u cho cán b Ban có th có gói th u có s tham gia c a Nhà th u n c đ tránh đ c nh ng tình hu ng khó x trình đ ngo i ng Quá trình đ u th u nh m t c máy hoàn ch nh mà m i chuyên gia nh m t b ph n c a c máy y C máy mu n ho t đ ng đ t hi u su t t i đa đòi h i m i b ph n c ng ph i hoàn h o nh t, có ngh a chuyên gia ph i chuyên sâu m t công vi c hi u bi t t ng th nhi u l nh v c ây m t yêu c u quan tr ng c a chuyên gia tham gia đ u th u, đ c bi t đ u th u qu c t Vì chuyên gia nh ng ng l i tr c ti p bóc tách cơng vi c t h s thi t k , xây d ng b ng tiên ng h s m i th u, … đ c bi t công tác xét th u Vi c b trí, s p x p nhóm chuyên gia đ u th u r t quan tr ng, ch ng h n nh : nhóm chuyên gia v th tr ng ch u trách nhi m nghiên c u th tr ng; nhóm chuyên gia v kinh t ch u trách nhi m v n i dung kinh t c a d án đ u th u, h ph i chuyên gia gi i quy t đ nh y u t liên quan đ n giá b th u, l i nhu n hi u qu mang l i c a d án; nhóm chun gia v k thu t cơng ngh thi công t p trung gi i quy t v n đ v k thu t công ngh c a lo i h s , đòi h i ph i đ c đào t o chuyên sâu thông qua th c ti n ch đ o thi cơng t i cơng trình xây d ng (đó chuyên gia t ng tham gia d án thi công theo tiêu chu n qu c t ) Ban QLDA c ng có bi n pháp b trí s d ng cán b h p lý: Do hi n đ i ng cán b làm công tác đ u th u thi u nên cán b th ng ph i kiêm nhi m nhi u cơng vi c, ph i làm vi c ngồi gi ,… Chính u làm nh h ng không t t đ n hi u qu gi i quy t công vi c c a cán b Vì v y, Ban QLDA ph i b trí h p ng i, vi c có th n thêm cán b m i Ban QLDA c ng nên đ a m t s 86 sách mang tính đ ng l c (th ng, ph t v t ch t) đ khuy n khích, đ ng viên cán b làm vi c v i tinh th n ý th c trách nhi m cao Có sách khuy n khích cho cán b làm ngồi gi : Cơng ty t ng thêm kho n ph c p cho cán b làm thêm gi Ban QLDA c n đ u t trang thi t b v n phòng hi n đ i: Ban QLDA nên b trí cho m i cán b m t bàn làm vi c v i đ y đ thi t b nh : máy vi tính n i m ng… M i phòng c n có t i thi u m t máy in, … 3.3.2 T o d ng môi tr ng thu n l i cho công tác đ u th u Trong xu th toàn c u hóa ho t đ ng kinh t , v n hóa, xã h i di n m nh m toàn th gi i, ho t đ ng đ u t , đ u th u c a ngành xây d ng ph i tr ng yêu c u t ng c Tr n c ta c n ng h i nh p qu c t , h i nh p khu v c c tiên, quy đ nh lu t pháp v qu n d án đ u th u c a n c nhà nói chung, v n d ng vào đ u th u xây d ng nói riêng c n ph i theo tinh th n “m c a” “h i nh p” Trong Lu t đ u th u 2005, Nhà n th nh ng yêu c u c a vi c tham gia T ch c Th c ta tr ng đ n vi c tuân ng m i th gi i WTO Theo tinh th n đó, t cách h p l c a nhà th u đ c so n th o phù h p v i thông l qu c t M t ba u ki n đ nhà th u đ c coi h p l h “Ho ch toán kinh t đ c l p” Nhà th u không b l thu c vào b t k m t t ch c v v n đ tài Nh ng quy t đ nh c a nhà th u không ch u s chi ph i c a b t k cá nhân, t ch c ó u kho n đ m b o s công b ng h n cho nhà th u i u đòi h i q trình c ph n hóa doanh nghi p đ a bàn t nh ph i di n nhanh h n, n u nhà th u doanh nghi p Nhà n c mu n tham d gói th u d án có ngu n v n t ch c qu c t nh ADB, WB tài tr V n đ th hai c n đ c xem xét vi c l a ch n hình th c đ u th u n đ u th u qu c t ; vi c u đãi hay không nhà th u n gói th u c hay c tham d đ u th u u th u qu c t s c h i đ t nh Ngh An tìm ch n đ c nh ng nhà th u có đ n ng l c, kinh nghi m vi c th c hi n cơng trình qua thúc đ y cơng cu c Cơng nghi p hoá-Hi n đ i hoá t nh theo ch tr ng c a Nhà n c Tuy nhiên, đ u th u qu c t s làm cho c h i th c hi n cơng trình có giá tr l n, có 87 yêu c u k thu t hi n đ i c a nhà th u n ngh a v i vi c nhi u ng c gi m i u c ng đ ng i lao đ ng s m t vi c làm vào tay ng in c không mu n, đ h i nh p, Vi t Nam nói chung, t nh Ngh An nói riêng ph i m r ng giao l u qu c t thông qua vi c t ch c đ u th u gói th u qu c t ngày nhi u h n ây m t xu h ng khách quan phù h p v i trình tồn c u hóa h i nh p thu hút ngày nhi u s tham gia c a t ch c qu c t nh WB, ADB,… ho c nhi u t ch c phi ph khác vào vi c đ u t cho xây d ng Vi t Nam, ch đ u t ph i nâng cao n ng l c t ch c th c hi n ho t đ ng đ u th u qu c t theo tinh th n “công khai, công b ng, minh b ch” mà t ch c qu c t yêu c u y m t yêu c u đòi h i ph i th c hi n m t cách nghiêm túc M t nh ng thi u sót làm gi m lòng tin c a t ch c qu c t tài tr vào Vi t Nam vi c vi ph m ph bi n yêu c u c a nhà tài tr t ch c đ u th u V i d án tài tr cho phát tri n giao thông nông thôn c a ngân hàng WB, hàng n m WB ti n hành nhi u l n ki m tra phát hi n nhi u tr ng h p vi ph m quy đ nh v đ u th u Ngân hàng th gi i đình ch tham d th u c a nhi u nhà th u thông báo cho phía đ i tác c a Vi t Nam 3.3.3 Các gi i pháp hồn thi n q trình l a ch n nhà th u 3.3.3.1 Tiêu chu n hóa tiêu chí l a ch n nhà th u v m t k thu t Các tiêu chí l a ch n nhà th u v m t k thu t m t nh ng c s đ đánh giá l a ch n nhà th u Vi c l a ch n nhà th u có xác hay khơng tùy thu c r t nhi u vào tiêu chí Do v y đ i v i Ban QLDA, h th ng tiêu chí l a ch n nhà th u v k thu t c n đ c xây d ng m t cách logic, h p công b ng Khi xây d ng tiêu chí c n d a c s thi t k k thu t có s c v n c a nh ng t ch c t v n có kinh nghi m Tránh tình tr ng đ t nh ng tiêu chí khơng c n thi t, khơng phù h p ho c ch có m t nhà th u đáp ng đ đ c H th ng sau đ c c p nh t s a đ i, u ch nh theo h nh ng gói th u có tính ch t k thu t t c xây d ng, c n ph i ng h p h n qua m i gói th u ng t nh ng v n có m khác bi t, c n ph i có nh ng tiêu chu n đánh giá khác 88 Các tiêu chí ph i đ d th u đ c s p x p m t cách khoa h c, d hi u đ nhà th u làm h s c d dàng h n Nh mà vi c xét th u di n đ c đ n gi n, xác thu n l i h n M t khác, vi c tiêu chu n hóa tiêu chí l a ch n nhà th u nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u tham gia đ u th u h bi t rõ HSDT c a đ c đánh giá nh th có gi i pháp k thu t phù h p hay không Các m đ B c ch m c đánh giá s bao g m vi c xem xét nghiên c u chi ti t m t ch n l c c a H s K thu t nh d i D a vào m c đ thành công c a vi c th c hi n ti u kho n, Nhà d th u có th nh n đ c s m t i đa nh sau: Các h ng m c: (1) T ch c Công tr 10 m (2) Trình bày bi n pháp thi cơng 45 m (3) K ho ch huy đ ng m (4) K ho ch thi công 15 m (5) K ho ch an toàn 10 m (6) Nhân s 10 m (7) Thi t b m T ng 100 m N u Nhà d th u khơng đ t đ ng c nh t 70% s m quy đ nh cho h ng m c nêu Nhà d th u c ng đ ng th i b đánh giá tr Các tiêu chí đánh giá chi ti t T ch c Công tr ng: T i đa 10 m; Trình bày bi n pháp thi cơng: T i đa 45 m; K ho ch Huy đ ng: T i đa m; 89 t b lo i K ho ch thi công: T i đa 15 m; K ho ch An toàn: T i đa 10 m; Nhân l c chính: T i đa 10 m; Trang thi t b c a Nhà th u: T i đa m 3.3.3.2 Nâng cao n ng l c chuyên môn c a thành viên Ban QLDA Các thành viên Ban QLDA c n ph i đ c ng nh ki n th c chuyên môn c trang b đ y đ ki n th c v đ u th u ó s nh n th c toàn di n v m t c a d án bao g m c chuyên môn l nh v c có liên quan nâng cao ch t l ng c a thành viên Ban, ban có th m i chuyên gia gi i v đào t o b i d ng cho nhân viên ho c có th c nhân viên h c khóa ng n h n v đào t o nghi p v đ u th u, tham gia bu i th o lu n kinh nghi m đ u th u Ban t ch c Khi có s thay đ i quy ch đ u th u, c n có k ho ch ph bi n cho t t c thành viên nh m n m b t v n d ng cho có hi u qu 3.3.3.3 a d ng hóa nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u Vi c đa d ng hóa nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u m t gi i pháp quan tr ng nh m t ng tính hi u qu c a đ u th u M c tiêu c a đ u th u tìm nhà th u t t nh t nhà th u đ th c hi n gói th u Do v y s l ng nhà th u tham gia đơng tính c nh tranh cao, ch th u có thêm nhi u l a ch n đ tìm nhà th u x ng đáng Do v y, bi n pháp tr c m t đ Ban nâng cao ch t l ng công tác đ u th u ph i rà sốt l i tồn b gói th u d ki n áp d ng hình th c ch đ nh th u, xem xét tr ng h p không th c s g p rút v ti n đ th c hi n ho c đòi h i yêu c u k thu t cao h n ch áp d ng hình th c ch đ nh th u mà chuy n sang hình th c khác đ nâng cao ch t l ng nhà th u đ có th t ng s l c l a ch n ng nhà th u tham gia đ u th u, Ban có th th c hi n m t s gi i pháp nh kéo dài th i gian chu n b HSDT c a nhà th u đ ng th i ph i thông 90 báo r ng rãi vi c m i th u Vi c kéo dài th i gian chu n b HSDT s giúp nàh th u cân nh c, chu n b hồn thi n HSDT t t h n, t có thêm nhi u nhà th u tham gia h n Vi c thông báo m i th u r ng rãi yêu c u chung đ i v i công tác đ u th u Ban c n ph i đ ng t i thông tin lên nh ng ph ng ti n thông tin r ng rãi h n đ m b o nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u, Ban QLDA c n đ m b o tính cơng b ng minh b ch vi c bán HSMT, nh n HSDT xét th u, khơng c m tính vi c ch n nhà th u trúng th u Quá trình l p thi t k k thu t t ng d toán c n tuân th nh ng quy đ nh v tiêu chu n k thu t, phát huy tính sáng t o c a nhà th u M t khác đ nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u, ti n hành so n th o HSMT, Ban không ti t m c nh ng yêu c u ch d n ph i rõ ràng đ y đ đ phát huy tính s ng t o c a nhà th u l p HSDT 3.3.3.4 Quy trình th c hi n đ u th u Hoàn thi n b c c th công tác đáu th u t i t t c khâu th c hi n bao g m: a L p HSMT Th c t cho th y nhi u HSMT v n nhi u sai sót, làm nh h HSDT c ng nh ch t l ng đ n n i dung c a ng cơng trình th c hi n Vì v y l p HSMT, cán b c a Ban ph i ti n hành nghiên c u phân tích đ a nh ng yêu c u m t cách c n th n xác ng th i cán b làm công tác HSMT ph i nh ng ng n ng l c trình đ m i có th đ m nhi m đ c nhi m v Ban ph i th i có ng xuyên ki m tra giám sát ch đ o nhân viên làm công tác HSMT N u phát hi n sai sót ph i s a ch a đ ng th i th nhân viên làm công tác HSMT th ng xuyên m l p nâng cao nghi p v cho ng xuyên c p nh p thông tin liên quan đ n quy ch đ u th u cho cán b nhân viên Ban đ h có th n m b t k p th i làm HSMT theo yêu c u, quy đ nh hi n hành c a nhà n b Th t c phát hành HSMT 91 c Th t c phát hành HSMT ph i đ n gi n, nhanh g n, vi c phát hành ph i đ r ng rãi nhi u ph nhà th u đ c công b ng ti n thông tin đ i chúng nh báo chí, truy n hình, đ c bi t đ ng ký tham gia c Nh n HSDT m th u Th t c nh n HSDT m th u ph i đ n gi n trình t , tránh hi n t đ ng gi a bên m i th u nhà th u Khi ti n hành m th u ph i đ khai tr ng thông c ti n hành công c s ch ng ki n c a ban ngành liên quan nhà th u tham gia đ u th u N i dung c a HSDT ph i đ c b o đ m bí m t cho đ n m th u d Xét th u Nh ng ng i tham gia xét th u nh ng ng i có trình đ n ng l c chuyên môn v l nh v c đ u th u Cách th c ch m m ph i có s th ng nh t gi a nh ng ng th u i xét đánh giá đ n HSDT vi c làm rõ, ch ng minh s phù h p gi a gi i pháp th c hi n gói th u v i đ xu t c a nhà th u có ý ngh a đ c bi t quan tr ng Yêu c u đ t t chuyên gia ph i đánh giá đ c cách th c nhà th u s làm s n ph m xây d ng theo yêu c u c a ch đ u t khía c nh th c t vi c l a ch n nhà th u, vi c ch a tr ng m c t i đ xu t v giá ti n đ c a nhà th u, n ng v đánh giá hình th c bi u hi n c a n i dung kê khai có th d n đ n nhi u tr ng h p nhà th u đ c ch n kê khai “đ p” h n l i th v gi i pháp k thu t s c nh tranh v giá ti n đ B i v y, nguyên c n ph i kh ng đ nh đánh giá HSDT xây d ng gi i pháp k thu t c a nhà th u đ c dùng đ ch ng minh cho s phù h p v i đ xu t v giá d th u, ti n đ ch t l ng Cách đánh giá s h n ch đ c tình tr ng kê khai h s “đ p”, t ng kh n ng c nh tranh gi a nhà th u nh m đem l i hi u qu cao nh t cho ch đ u t d án i v i gói th u l n, đ ph c t p cao có th cho phép nhà th u có nh ng s a đ i, b sung c n thi t nh m đáp ng t t h n yêu c u c a gói th u 92 3.3.4 Gi i pháp v qu n đ u th u c a Ch d án Ban QLDA Quy đ nh rõ cơng th c tính tr t n t giá đ i v i hàng hóa mua n c, hàng hóa mua c ngồi phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t đ i v i lo i h p đ ng theo đ n giá u ch nh; nêu rõ cách th c x tr ng h p có nh ng phát sinh tr t ch a có cơng th c tính Ch d án ph i báo cáo c p có th m quy n đ có gi i pháp c th , bao g m c vi c thuê t v n pháp trình đàm phán, ký k t h p đ ng (n u c n thi t) đ tránh tình tr ng tranh ch p h p đ ng Trong trình đàm phán h p đ ng, n u nhà th u có đ xu t khác so v i h s m i th u, c n xem xét tính h p đ đ a quy t đ nh nh ng ph i b o đ m v ch t l ng, ti n đ giá c theo yêu c u c a h s m i th u, ch u trách nhi m v quy t đ nh c a i v i gói th u th c hi n h p đ ng, c n t ng c ng h n n a công tác giám sát, b o đ m th c hi n h p đ ng theo k ho ch, ti n đ nêu h s d th u h p đ ng ký k t; ph i h p ch t ch v i quy n đ a ph vi c t ch c rà soát v ng ng m c cơng tác gi i phóng m t b ng khơng đáp ng ti n đ bàn giao m t b ng nh th a thu n h p đ ng, báo cáo c p có th m quy n đ có ph ng án x k p th i C n phân c p rõ trách nhi m gi a Ch d án Ban qu n d án theo quy đ nh hi n hành Tr ng h p c n thi t ho c theo yêu c u c a nhà tài tr , Ban qu n d án có th đ i di n Ch d án đ th c hi n m t s công vi c c a Ch d án nh ng ph i có gi y y quy n c a Ch d án ho c ph i có v n b n quy đ nh phân c p cho Ban qu n d án th c hi n công vi c c th 3.3.5 Gi i pháp v nâng cao n ng l c t ch c cá nhân liên quan t i trình l a ch n nhà th u Cùng v i vi c nâng cao hi u qu công tác qu n đ u th u th c hi n h p đ ng, t ng c ng n ng l c c a Ban QLDA Nông nghi p PTNT (NAPMU) c ng m t gi i pháp C th , B , ngành NN&PTNT Ngh 93 n, T nh Ngh An c n ti n hành đánh giá n ng l c c a Ch d án, Ban QLDA đ không x y vi c phân c p đ u th u b o đ m theo quy đ nh Khi thành l p, Ban QLDA ph i tính đ n vi c s d ng Ban QLDA hi n có, có đ n ng l c chuyên nghi p đ th c hi n t t nhi m v h tr th c hi n d án, qu n h p đ ng Ph i xây d ng tiêu chí cho t ng v trí Ban nh m t o nên m t Ban QLDA chuyên nghi p, đ trình đ k n ng v qu n d án; nghiên c u th c hi n vi c phân c p trách nhi m cho Ban nh m rút ng n th i gian th c hi n quy trình th t c i ng cán b Ban QLDA c n rà soát đ t ng c ng b i d ng n ng l c chuyên môn v đ u th u QLDA, b o đ m tuân th yêu c u chuyên môn c a Ch d án, bên m i th u, t chuyên gia đ u th u cá nhân theo quy đ nh đ ng th i nâng cao ý th c đ o đ c ngh nghi p, trách nhi m cá nhân 3.4 K t lu n ch Trong ch ng ng 3, tác gi nêu nh ng m t tích c c, t n t i h n ch , đ ng th i ch nh ng nguyên nhân làm nh h ng đ n ch t l ng công tác t ch c đ u th u qu n đ u th u t i Ban QLDA NN PTNT Ngh An, m t khác c ng đ a nh ng n i dung c n th c hi n th i gian t i đ nâng cao công tác đ u th u qu n đ u th u t i Ban qu n d án đ t hi u qu cao công tác đ u th u qu n đ u th u, c n có s c g ng khơng ng ng, không ch s n l c c a Ban QLDA NN PTNT Ngh An mà có c s ph i h p c a c quan, ban ngành có liên quan đ n d án Có nh v y m i tham m u giúp lãnh đ o S , UBND t nh đ a quy t đ nh đ u t d án chuyên ngành Nông nghi p m t cách đ n hi u qu 94 K T LU N KI N NGH K T LU N u th u xây d ng cơng trình tr thành m t ho t đ ng ph bi n Nam nói chung Ngh An nói riêng, đ Vi t c tồn xã h i quan tâm bi u hi n c a hình th c chuy n đ i m nh m t c ch bao c p “xin”-“cho” sang c ch th tr ng, c nh tranh, cơng b ng, bình đ ng đ u t xây d ng c b n Trong q trình t ch c cơng tác đ u th u, quy ch th t c đ u th u c a nhà n c ch ng chéo r m rà, Ban QLDA có nh ng h n ch nh t đ nh Tuy nhiên phát hi n k p th i đ gi i pháp đ t ng b đ u th u Qua lu n v n này, tác gi rút đ c hồn thi n cơng tác c k t lu n sau: H th ng hoá nh ng lu n c b n liên quan đ n đ u th u xây d ng, n ng l c công tác t ch c đ u th u Nâng cao ch t l không ch ng đ u th u xây d ng m t nh ng yêu c u b c thi t, hi n t i mà yêu c u c a c trình lâu dài, liên t c đ thay đ i t n g c r cung cách làm vi c g n li n v i m t b ph n không nh nh ng ng di n cho Nhà n c, thay m t nhà n iđ i c l a ch n nh ng t p th , cá nhân có đ n ng l c th c hi n gói th u b ng v n Nhà n c Phân tích, đánh giá th c tr ng công tác t ch c đ u th u ban qu n d án ây nh ng v n đ quan tr ng làm c s cho vi c đ gi i pháp, đ hoàn thi n công tác đ u th u nh m nâng cao hi u qu đ u t công Lu n v n h c h i t ng k t đ c m t s kinh nghi m c a m t s t ch c, m t s qu c gia nh m nghiên c u v n d ng chúng vào th c ti n công tác đ u th u xây d ng T i Ban Trong s nh ng kinh nghi m c n nh n m nh đ n vi c ki m sốt ch t ch q trình đ u th u, trình th c hi n h p đ ng xây d ng cơng trình, phát hi n x nghiêm kh c vi ph m quy ch đ u th u c ng m t kinh nghi m b ích cho vi c nâng cao ch t l ng đ u th u xây d ng 95 xu t ph ng h ng, chi n l c đ u t phát tri n, v m t s gi i pháp nâng cao n ng l c đ u th u có tính thi t th c nh m nh m hồn thi n công tác đ u th u, đáp ng yêu c u m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i giai đo n t i Là c s đ ban qu n d án Nơng nghi p PTNT (NAPMU) hồn thi n công tác t ch c, b máy qu n v công tác đ u th u xu t gi i pháp hi u qu vi c l a ch n nhà th u đ i v i gói th u ch a th c hi n đ u th u th i gian s p t i Ki n ngh m t s tiêu chí đánh giá đ u th u l p h s m i th u đánh giá h s đ xu t KI N NGH Ki n ngh v i c quan qu n Nhà n Lu t xây d ng, Luât Lu t d c u th u, m i đ c ban hành Tuy nhiên v n b n i lu t nh Ngh đ nh, Thơng t thi u ch a rõ ràng, không đ m b o tính n đ nh Trong doanh nghi p nhà đ u t mong mu n quy đ nh có tính quy ph m pháp lu t ph i n đ nh đ phòng xa đ phía sách c a Nhà n c r i ro có th phát sinh t c M t khác, nhi u c quan hành Nhà n gia qu n trình đ u t th c hi n đ u t , m i c quan đ c tham c giao so n th o m t ph n quy đ nh có tính quy ph m pháp lu t l nh v c đ u t Khi làm Lu t m i c quan đ u c g ng th hi n ch ý riêng nh m đ a nh ng thu n l i v phía c quan, đ n v mình, nên v n v n b n lu t đ i th s Lu t xây d ng, Lu t b nh ng thi u tính th ng nh t Do đó, c u th u hi n hành c n nhanh chóng xây d ng v n ng d n th c hi n lu t m i ban hành v đ u t , xây d ng đ u th u đ đ m b o tính n đ nh ng th i tách c quan làm lu t kh i ho t đ ng u hành cơng tác qu n q trình th c hi n đ u t đ u th u, có nh v y vi c xây d ng v n b n lu t m i khách quan th ng nh t X nghiêm minh hành vi vi ph m Vi ph m quy đ nh v QL T, xây d ng đ u th u gây th t thốt, lãng phí hi n t ng ph bi n di n th trình qu n chi tiêu, mua s m s d ng ngu n v n nhà n c ng xuyên ng n ch n c n có quy đ nh v ch tài c th đ i v i m i lo i hành vi vi ph m, giao cho c quan ch c n ng c th (không liên quan đ n vi c quy t đ nh đ u t đ u th u) ki m tra 96 x lo i t i ph m T ng c ng công tác ki m tra, tra s hành vi vi ph m đ u th u Không nên giao cho c quan qu n nhà n cv đ u t xây d ng đ u th u x hành vi vi ph m l nh v c h qu n lý, ch đ o th c hi n Vì làm nh v y s vi ph m nguyên t c khách quan V i ban qu n d án Nông nghi p PTNT (NAPMU) T ng c ng ng tính chuyên nghi p c a Ban QLDA c ng nh n ng l c có ki m sốt c a i đ ng đ u Ban QLDA G n trách nhi m, t ng c cách có ki m sốt cho ng ng quy n h n, quy n l c m t i đ ng đ u Ban QLDA nh m đ m b o tính cơng b ng, cơng khai minh b ch c a d án; Ban QLDA thay ch đ u t đ ng qu n d án, v y vi c t ch c d án c n ph i đ c xây d ng nh ng cá nhân có trình đ v chun mơn, có b n l nh ngh nghi p ph i có kinh nghi m đ có th làm t t nhi m v đ c ch đ u t giao phó L p ngân hàng d li u v ch th tham gia ho t đ ng đ u th u (bao g m nhà th u), vi c s h tr cho ho t đ ng đ u th u tr nên minh b ch, ti t ki m, hi u qu h n qua s l a ch n đ c nhà th u có đ n ng l c v kinh nghi m tài nh m ti n t i m c tiêu cu i ch t l ng - hi u qu c a d án đ i v i kinh t - xã h i Xây d ng tính nh t quán c a trình th c hi n d án t l p d án đ n hoàn thành Vòng đ i c a m t d án đ t c mô t thông qua b n giai đo n: giai đo n ý ng; giai đo n t ch c; giai đo n th c hi n giai đo n hoàn thi n Xuyên su t c b n giai đo n c n ph i có s th ng nh t qu n lý, có nh v y d án m i đ m b ođ c ch t l ng làm đ c u t t c bên tham gia d án: Ch đ u t , Ban QLDA, bên m i th u, bên d th u, tra-ki m tra c n ph i th ng nh t ph ng án làm vi c xuyên su t d án Xây d ng m t quy ch làm vi c chung th ng nh t t đ u đ n d án hồn thành, có bi n pháp ki m soát thành ph n tham gia d án 97 98 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c h i (2013), Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 [2] Chính ph (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u [3] Qu c h i (2013), Lu t u th u s 43/2013/QH13 [4] Chính ph (2005), Ngh đ nh s 16/2005/N -CP v qu n d án đ u t xây d ng cơng trình [5] Chính ph (2009), Ngh đ nh s 112/2009/N -CP v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình [6] B K ho ch u t (2015), Thông t s 11/2015/TT-BKH T v quy đ nh chi ti t l p h s yêu c u đ i v i ch đ nh th u, chào hàng c nh tranh [7] B K ho ch u t (2015), Thông t s 10/2015/TT-BKH T v quy đ nh chi ti t v k ho ch l a ch n nhà th u [8] Chính ph (2009), Ngh đ nh s 85/2009/N -CP v h ng d n thi hành lu t đ u th u l a ch n nhà th u xây d ng theo lu t xây d ng [9] Nguy n Bá Uân (2010), Qu n d án nâng cao, t p gi ng cao h c Tr i h c Th y l i, Hà N i [10] Trang web: http://www.thongtindauthau.com.vn; http://www.google.com.vn 99 ng ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I  TR NG HOÀNG T NG HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ U TH U XÂY D NG T I BAN QU N LÝ D ÁN NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NGH AN Chuyên... s yêu c u tài li u liên quan khác 1.2.2 Tình hình cơng tác qu n lý đ u th u xây d ng c a ban QLDA đ u t xây d ng Ban qu n lý d án m t thành ph n quan tr ng c a d án xây d ng, m t cá nhân ho c... ng xây d ng ki n trúc chung, h n ch ng vai trò quan tr ng nh t công tác qu n lý c l nh v c xây d ng c b n i v i d án s d ng ngu n v n Nhà n c T t c d án đ u có m t ban qu n lý kèm, có th ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lí đấu thầu xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an , Hoàn thiện công tác quản lí đấu thầu xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay