Hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc kạn làm chủ đầu tư

110 7 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:44

L IăCAMă OAN Lu n v n th c s có đ tài “Hi u qu qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng Ban qu n lỦ d án đ u t xây d ng t nh B c K n làm Ch đ u t ” cơng trình nghiên c u h c viên th c hi n Các s li u trình t p h p, th ng kê k t qu nghiên c u, k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k ngu n tài li u thông tin trích d n đư đ ch rõ ngu n g c Tơi xin ch u hồn tồn trách nhi m v l i cam đoan trên./ Hà N i, ngày 21 tháng 02 n m 2017 TỄCăGI ăLU NăV N V ă ìnhăTi n i c L IăC Mă N Trong su t trình h c t p, nghiên c u làm Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lỦ d án v i đ tài “Hi u qu qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng Ban qu n lỦ d án đ u t xây d ng t nh B c K n làm Ch đ u t ”, đ c hoàn thành v i s giúp đ nhi t tình c a th y giáo B môn Công ngh qu n lỦ xây d ng, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình c bi t h c viên xin chân thành c m n sâu s c v i lòng thành kính t i PGS.TS Nguy n H u Hu đư h t lòng h ng d n, ch b o, giúp đ t n tình tơi q trình h c t p c ng nh nghiên c u, đ tơi hồn thành đ c lu n v n ng th i, tơi xin t lòng bi t n t i th y, cô giáo đư gi ng d y, h ng d n tơi su t q trình h c t p nh ng đóng góp quỦ báu su t trình làm Lu n v n c a Tác gi Lu n v n xin g i l i c m n chân thành đ n lưnh đ o cán b đ ng nghi p, xin cám n Lưnh đ o Ban Qu n lỦ d án đ u t xây d ng t nh B c K n đư giúp đ , đ ng viên t o m i u ki n t t nh t đ tác gi hoàn thành lu n v n M c đư r t c g ng hoàn thi n lu n v n v i n ng l c, kinh nghi m c a mình, nh ng ch c ch n khơng th tránh kh i thi u sót R t mong nh n đ c s góp Ủ ch b o c a th y, cô giáo đ ng nghi p Tôi xin chân thành c m n! Hà N i, ngày 21 tháng 02 n m 2017 TỄCăGI V ă ìnhăTi n ii M CăL C L IăCAMă OAN I L IăC Mă N II DANHăM CăCỄCăT ăVI T T TăVÀăGI IăTHệCHăTHU TăNG M ă CH VIII U .1 NGă1ăT NGăQUANăV ăCỌNGăTỄCăQU NăLụăCH TăL NG CÔNG TRỊNHăXỂYăD NG .6 1.1 Khái quát v công tác qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng .6 1.1.1 Khái ni m cơng trình xây d ng, ho t đ ng xây d ng 1.1.2 Quan ni m v ch t l 1.1.3 Qu n lỦ ch t l ng .6 ng cơng trình xây d ng .7 1.2 Các nguyên nhân nh h ng đ n ch t l ng cơng trình xây d ng 11 1.2.1 Cơng tác kh o sát, giám sát kh o sát, thi t k .12 1.2.2 Công tác th m tra thi t k , d toán 13 1.2.3 Cơng tác đ u th u, ch th u nhi u b t c p 14 1.2.4 Công tác thi công 15 1.2.5 Công tác giám sát thi công 17 1.2.6 Công tác ki m đ nh v t li u v t t .19 1.2.7 Công tác bàn giao đ a vào v n hành, khai thác s d ng 19 1.3 Công tác qu n lỦ ch t l ng xây d ng c a m t s Ban qu n lỦ d án c a Ch đ u t 19 1.4 Kinh nghi m c a m t s n c th gi i v qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng .20 1.4.1 V ng qu c Anh 20 1.4.2 Trung Qu c 21 1.4.3 Malaysia .21 1.4.4 Nh t B n 21 CH NGă 2ă C ă S ă KHOAă H Că VÀă TH Că TI Nă TRONGă QU NăLụă HI Uă QU ăCH TăL NGăCỌNGăTRỊNHăXỂYăD NG 26 2.1 H th ng v n b n pháp lỦ qu n lỦ ch t l iii ng cơng trình xây d ng .26 2.2 Vai trò c a Qu n lỦ ch t l 2.3 Trình t qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng 39 ng cơng trình xây d ng 40 2.4 Mơ hình qu n lỦ đ u t xây d ng cơng trình 42 2.5 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng xây d ng 43 2.5.1 Nhân t liên quan đ n ch đ u t 43 2.5.2 Nhân t liên quan đ n đ n v t v n thi t k 44 2.5.3 Nhân t liên quan đ n t v n giám sát/qu n lỦ d án 46 2.5.4 Nhân t liên quan đ n nhà th u thi công 47 2.5.5 Nhân t liên quan d án 49 2.5.6 Các nhân t liên quan đ n sách, xư h i, kinh t , th tr CH ng, t nhiên 50 NGă 3ă GI IăPHỄPă NỂNGă CAOă HI Uă QU ăQU Nă Lụă CH T L CỌNGăTRỊNHăXỂYăD NGăDO BAN QU N D T NH B C K N LÀM CH UăT ỄNă NGă UăT ăXỂYăD NG 52 3.1 Gi i thi u v Ban qu n lỦ d án đ u t xây d ng t nh B c K n 52 3.1.1 Ch c n ng, nhi m v quy n h n c a Ban QLDA 52 3.1.2 C c u t ch c b máy biên ch c a Ban QLDA 55 3.1.3 T ng h p nhân l c n m qua (2013-2017) 66 3.2.1 Th c tr ng ch t l ng cơng trình xây d ng s d ng v n nhà n c đ a bàn t nh B c K n qua ki m tra th c t 67 3.2.2 Th c tr ng ch t l ng cơng trình xây d ng s d ng v n nhà n c đ a bàn t nh B c K n qua ph n nh c a Báo chí 76 3.3.1 Tuy n ch n, b i d 3.3.2 T ng c ng phát tri n ngu n nhân l c 83 ng công tác ki m tra ch t l ng giai đo n đ u t 85 3.3.3 Nâng cao hi u qu qu n lỦ ch t ch công tác l a ch n nhà th u 93 3.3.4 Qu n lỦ b ng ph ng pháp hành h p đ ng kinh t 94 3.3.5 Áp d ng khoa h c công ngh vào qu n lỦ ch t l ng cơng trình 94 K TăLU NăVÀăKI NăNGH 96 K T LU N 96 KI N NGH 96 TÀIăLI UăTHAMăKH O 99 iv DANHăM CăCỄCăHỊNHă NH Hình 1.1 Ki m đ nh ch ng nh n ch t l ng phù h p đ cho phép đ a cơng trình vào s d ng 25 Hình 2.1 S đ v n b n quy ph m pháp lu t .27 Hình 2.2 S đ ho t đ ng qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng theo vòng đ i d án 42 Hình 3.1 S đ t b máy ch c c a Ban QLDA 57 Hình 3.2 ng giao thơng liên thôn B n P m, xư C c B c K n, rưnh thoát n án, Huy n Ngân S n, t nh c thi công không v i kích th c theo h s thi t k đ c t, bê tông b r , cong, vênh, khơng có bi n báo cơng trình thi cơng theo quy đ nh 69 Hình 3.3 Cơng trình thi cơng khơng có bi n báo cơng trình theo quy đ nh 70 Hình 3.4 V t li u đá dùng đ đ bê tông không theo thi t k , không đ s ch tr c v sinh c cho vào đ bê tông 71 Hình 3.5 Tr c đ bê tông nhà th u không tr ng v sinh, làm s ch, làm ph ng n n đ ng 72 Hình 3.6 V t li u cát, s i dùng đ đ bê tông không đ tr c nhà th u thi công làm s ch c tr n 72 Hình 3.7 Thi công ván khuôn không đ c đ m b o yêu c u k thu t 73 Hình 3.8 C t thép han, g khơng đ m b o k thu t, thép c p pha không đ cv sinh s ch 74 Hình 3.9 Ch đ u t khơng l p đ t bi n cơng trình, Nhà th u thi cơng khơng có bi n c nh báo nguy hi m, c t thép khơng che ch n, b o qu n kho 74 Hình 3.10a Khe co giưn khơng theo thi t k Hình 3.10b Khơng b o d ng bê tông theo quy đ nh làm bê tông b r n n t chân chim 75 Hình 3.11 Cơng trình X lỦ m đen Qu c l 3, đo n qua B c K n ph i thay đ i gi i pháp x lỦ n n đ t y u, làm t ng 11% d tốn gói th u nh: D ng Th y 77 Hình 3.12 M c m i đ a vào s d ng nh ng m t s đo n đư b h h ng n ng 78 Hình 3.13 Nhi u đo n đư b bong tróc, xu ng c p 79 Hình 3.14 M t đ ng b n t, lún sâu 79 Hình 3.15 Nhi u ng i hoài nghi v ch t l v ng c a cơng trình hàng tr m t 80 Hình 3.16 ng d n hai đ u c u treo Ch M i (B c K n) ph i bóc bê tơng đ thi công l i 81 Hình 3.17 ng hai bên c u b h h ng n ng 82 Hình 3.18 Mái ta luy b o v m c u đ ng d n lên c u treo Ch M i b n t, v , s t l 82 Hình 3.19 Quy trình nghi m thu, qu n lỦ chi phí xây d ng giai đo n thi cơng 92 vi DANHăM CăB NGăBI U B ng 2.1 Các nhân t liên quan đ n Ch đ u t 43 B ng 2.2 Các nhân t liên quan đ n đ n v t v n thi t k 44 B ng 2.3 Các nhân t liên quan đ n đ n v t v n giám sát/QLDA 46 B ng 2.4 Các nhân t liên quan đ n nhà th u thi công 47 B ng 2.5 Các nhân t liên quan đ n đ n v cung c p v t t , nhà th u ph 49 B ng 2.6 Các nhân t liên quan d án 50 B ng 3.1 T ng h p nhân s giai đo n 2013-2017 66 vii DANHăM CăCỄCăT ăVI TăT TăVÀăGI IăTHệCHăTHU TăNG Ban QLDA: Ban qu n d án đ u t xây d ng t nh B c K n CLCT: Ch t l ng cơng trình CLCTXD: Ch t l ng cơng trình xây d ng CTXD: Cơng trình xây d ng HTL: TXDCB: i h c Th y l i u t xây d ng c b n LVThS: Lu n v n Th c s QPPL: Quy ph m pháp lu t QLNN: Qu n lỦ nhà n c UBND: y ban nhân d viii M ă U 1.ăTínhăc păthi tăc aăđ ătƠi u t xây d ng c b n ( TXDCB) có vai trò quan tr ng vi c hình thành c s v t ch t k thu t c a m t qu c gia, góp ph n nâng cao n ng l c s n xu t d ng c b n đ ngân sách nhà n c ti n hành d a nhi u ngu n l c v n, v n c (NSNN) đóng vai trò quan tr ng, đ c bi t n u t xây TXDCB t c phát tri n B i, ngu n v n chi m t tr ng l n t ng v n đ u t , có vai trò đ nh h ng đ u t , t o ngu n “v n m i” đ thu hút ngu n v n khác tham gia phát tri n kinh t , xư h i, gi m b t gánh n ng cho NSNN i v i Vi t Nam, nh ng n m qua, v n đ u t xây d ng c b n t NSNN liên t c gia t ng chi m t l kho ng 30% GDP, qua đư t o nên s chuy n bi n quan tr ng v c s v t ch t k thu t, thúc đ y m nh m chuy n d ch c c u kinh t , t ng n ng l c s n xu t, c i thi n v n minh đô th , đóng góp quy t đ nh vào phát tri n kinh t xư h i q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n NSNN h n h p cơng tác qu n lỦ nhà n Trung ng đ a ph c Tuy nhiên, c th c hi n d án k c c p ng v n nhi u h n ch y u t t c khâu, d n đ n cơng trình ch t l ng, gây th t thốt, lưng phí v n đ u t , hi u qu đ u t kém, làm gi m ch t l ng t ng tr ng kinh t K t qu , th c tr ng th t thốt, lưng phí tiêu c c TXDCB đư đ c đ ng t i nhi u ph ng ti n truy n thông t i nhi u di n đàn, gây nh c nh i toàn xư h i Là m t t nh mi n núi phía B c, t nh B c K n đ c thành l p t ngày 01/01/1997 T nh B c K n hi n có 08 đ n v hành tr c thu c g m Thành ph B c K n 07 Huy n là: Ch M i, Na Rì, Ch n, B ch Thông, Ba B , Ngân S n, Pác N m Trong nh ng n m qua, nh s quan tâm đ u t xây d ng c b n c a ngành, c p, B c K n nói chung huy n nói riêng đư có nh ng b kinh t , tr , xư h i Ngu n v n c phát tri n đáng ghi nh n v TXDCB t NSNN không ng ng t ng lên qua n m, v n xư h i hóa thu hút t ngu n khác ngân sách đư đ c tr ng đ hoàn thi n c s h t ng Trong th i gian t i, v i vi c nâng c p c s h t ng toàn t nh B c K n, th hóa ngày cao nhu c u cho vi c đ u t xây d ng c b n s ngày t ng lên đ m b o hi u qu đ u t d án, cơng trình xây d ng, ngành xây d ng, Ban qu n d án c a t nh B c K n có nhi u bi n pháp t ng c qu n ch t l h ng công tác ng cơng trình xây d ng S Xây d ng tích c c ph bi n, tuyên truy n, ng d n pháp lu t v xây d ng; t p hu n chuyên môn, nghi p v ; t ng c tra, ki m tra, ki m đ nh ch t l ng Ch t l bi n rõ r t, nhi u cơng trình đ ng ng cơng trình xây d ng có nhi u chuy n c đánh giá ch t l ng cao nh ng n m qua tồn t nh khơng có s c cơng trình nghiêm tr ng x y Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu đ t đ n c, nhi u t n t i h n ch t t c khâu t qu n Nhà c đ n qu n c a ch th v ch t l khơng cơng trình có ch t l ng cơng trình xây d ng d n đ n c ng ng kém, khơng đáp ng đ c u c u s d ng, cơng trình n t, v , lún s t, th m m c, bong d p, m i đ a vào s d ng th i gian ng n đư h h ng ph i s a ch a, phá làm l i gây t n th , nhi u cơng trình khơng ti n hành b o trì ho c b o trì khơng đ nh k làm gi m tu i th cơng trình Ð nâng cao ch t l ng cơng trình xây d ng, c n ch th tham gia ho t đ ng xây d ng ph i nghiêm túc ch p hành, tuân th quy đ nh c a pháp lu t v qu n lỦ ch t l ng, quy trình, quy ph m thi t k , thi công xây d ng nghi m thu Làm rõ trách nhi m c a ch th tham gia ho t đ ng xây d ng công tác qu n lỦ d án, qu n lỦ ch t l ng Ban QLDA, c quan qu n lỦ nhà n c khơng th làm thay tồn b cho đ n v t v n giám sát hay nhà th u đ ki m soát ch t l d ng Tuy nhiên, c n ph i t ng c đ ng ki m tra th ng ki m soát ch t l ng cơng trình xây ng cơng trình thơng qua ho t ng xun h n cơng trình xây d ng ch không ch vào nh ng th i m, giai đo n nh t đ nh hay có s c ho c d lu n lên ti ng Nh m phát hi n, ng n ng a k p th i nh ng s c v y, làm th đ nâng cao ch t l nh h ng ch t l ng cơng trình xây d ng Vì ng cơng trình xây d ng dân d ng đ a bàn t nh B c K n câu h i mang tính c p bách, yêu c u h t s c quan tr ng giai đo n hi n Do v y, c n thi t nghiên c u đ tài: “Hi u qu qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng Ban qu n lỦ d án đ u t xây d ng t nh B c K n làm Ch đ u t ” đ tìm hi u, nghiên c u v ch t l ng cơng trình xây d ng t i t nh B c K n, c ng nh đ xu t v n giám sát) ph i báo cáo k ho ch cho Giám đ c Ban QLDA - Giám đ c Ban QLDA thành l p u hành T ki m tra n i b (thành viên cán b Phòng QLDAI, QLDAII, Phòng k ho ch ậ k thu t) ph i h p giám sát, nghi m thu Cán b giám sát (ho c T v n giám sát) - Thành viên hành T ki m tra n i b tham gia giám sát, nghi m thu có trách nhi m kỦ xác nh n đ i v i n i dung giám sát, nghi m thu đ Ban QLDA xây d ng quy trình qu n ch t l d án đ c phân công ng giai đo n th c hi n đ u t : Sau c c p có th m quy n phê t, Ban QLDA s d ng b máy th c hi n: * Phòng QLDAI, Phòng QLDAII th c hi n nhi m v qu n ch t l ng th t c, h s pháp lỦ: - L p k ho ch l a ch n nhà th u t v n, xây l p… - Các thành viên t chuyên gia l p h s m i th u, đánh giá h s d th u thu c Ban QLDA chu n b th t c v đ u th u xây l p quy đ nh c a Nhà n c - Các thành viên t chuyên gia th m đ nh h s m i th u, k t qu l a ch n nhà th u ti n hành ki m tra, th m đ nh đ c l p - Hoàn t t th t c đ ti n hành kh i công xây d ng - Phòng QLDAI, QLDAII ph i h p v i b ph n Tài ậ K tốn so n th o h p đ ng kinh t , xây d ng quy ch làm vi c t i hi n tr ng; Báo cáo tình hình th c hi n h p đ ng, có trách nhi m b sung ph l c h p đ ng c n thi t gi i quy t v xu t bi n pháp ng m c thi công vi c th c hi n h p đ ng kinh t - Thông báo kh i công, báo cáo thơng tin cơng trình g i v S Xây d ng đ ph i h p v i S Xây d ng nghi m thu giai đo n theo quy đ nh - Bàn giao toàn b h s thi t k b n v thi cơng có đ y đ d u đư th m tra, th m đ nh, phê t c a Công an phòng cháy ch a cháy, Ban QLDA, d tốn, h p đ ng, h s m i th u, d th u h s , tài li u khác có liên quan cho Phòng qu n lỦ CLCT nghiên c u t ch c giám sát * Phòng Qu n lỦ CLCT qu n lỦ ch t l ng c a nhà th u trình thi công: 88 - Xây d ng đ c ng giám sát, trình Phòng K ho ch ậ k thu t ki m tra trình Lưnh đ o Ban QLDA phê t - Quy t đ nh phân giao cán b giám sát cơng trình - Ki m tra v trí tim đ ng, c t cao đ , ch gi i xây d ng, m c v trí danh gi i khu đ t ph c v cho vi c bàn giao m t b ng cho nhà th u xây l p - Th ng nh t v i nhà th u bi u m u, biên b n nghi m thu đ th c hi n qu n lỦ ch t l ng công trình xây d ng theo quy đ nh - Yêu c u nhà th u thi công n p ti n đ thi cơng, bi n pháp thi cơng, trình h s n ng l c đ n v thí nghi m v t li u đ u vào đ Lưnh đ o Ban QLDA phê t, yêu c u nhà th u cung c p quy t đ nh thành l p ban ch huy công tr trình đ ki m tra, đ i chi u v i h s d th u, tr ng, ch huy tr ng công ng h p không đ m b o theo quy đ nh yêu c u nhà th u th c hi n theo h s d th u, ngồi ph i cung c p danh sách công nhân, k thu t tham gia vào thi cơng cơng trình đư đ c hu n luy n v an toàn lao đ ng, l p s nh t kỦ thi công… thi t k thành ph n c p ph i bê tông, v a xây, v a chát … tr c ti n hành thi công - Huy n xa trung tâm thành ph , Ban QLDA đư thuê đ a m g n khu v c công tr ng thi cơng đ l p v n phòng đ i di n cho cán b giám sát , làm vi c đ c l p v i nhà th u thi cơng đ cán b giám sát cơng trình đ t i hi n tr c th ng xuyên, liên t c có m t ng đ giám sát thi công - Theo dõi k ho ch ti n đ thi công, bi n pháp thi công - Th ng xuyên ki m tra công tác xây l p c a nhà th u phù h p v i thi t k đ t, tiêu chu n k thu t, tr c ng h p thi t k không h p lỦ ph i ti n hành th ng nh t v i t v n thi t k , nhà th u thi công x lỦ đ ti p t c tri n khai thi công - Th ng xuyên ki m tra, giám sát v nhân l c, thi t b thi công c a nhà th u thi công xây d ng công trình đ a vào cơng tr ng; xác nh n s l ng, ch t l ng máy móc, thi t b (gi y ch ng nh n c a nhà s n xu t, k t qu ki m đ nh thi t b c a t ch c, c quan có th m quy n cơng nh n) c a nhà th u chính, nhà th u ph theo h p đ ng 89 xây d ng ho c theo h s trúng th u; ki m tra b trí m t b ng cơng tr chu n b t p k t v t li u (kho, bưi ch a) t ch c công tr ng, công tác ng thi công (nhà , nhà làm vi c u ki n sinh ho t khác) - Th ng xuyên ki m tra, giám sát h th ng qu n lỦ ch t l nh h th ng t ch c ph l ng pháp qu n lỦ ch t l ng n i b c a nhà th u ng, b ph n ki m soát ch t ng t khâu: l p h s b n v thi công, bi n pháp thi cơng, h s hồn cơng, ki m sốt ch t l - Th ng thi cơng t i công tr ng, nghi m thu n i b … ng xuyên ki m tra giám sát ch t ch ch t l li u, v t t , ch ng ch ch t l ng, ngu n g c xu t x c a v t ng lo i v t t s d ng cho cơng trình thi t b s d ng cho cơng trình đ m b o đáp ng u c u c a h s thi t k , ch d n k thu t c a d án L p biên b n không cho phép s d ng lo i v t li u, c u ki n, thi t b s n ph m không đ m b o ch t l quy t yêu c u chuy n kh i công tr ng nhà th u đ a đ n công tr ng, đ ng th i kiên ng - Giám sát ch t ch vi c l y m u thí nghi m, l u gi m u đ i ch ng c a nhà th u; giám sát trình thí nghi m, giám đ nh k t qu thí nghi m c a nhà th u xác nh n vào phi u thí nghi m - Khi nhà th u xây l p có phi u đ xu t nghi m thu, cán b giám sát có trách nhi m ki m tra th t c có liên quan theo quy đ nh hi n hành, báo cáo lưnh đ o Phòng, Ban QLDA đ th c hi n vi c nghi m thu Nghi m thu v t li u đ u vào, b ph n, c u ki n, thi t b ; nghi m thu kh i l ng hoàn thành giai đo n xây l p; nghi m thu đ a h ng m c cơng trình xây d ng xong vào s d ng Khi nghi m thu b ph n, c u ki n, thi t b , nghi m thu kh i l ng xây l p, h ng m c cơng trình hồn thành ph i có đ y đ h s hồn cơng cơng vi c (nh t b ph n b che khu t), b ph n b ng tính kh i l ng kèm theo Tr ng h p nghi m thu giai đo n thi cơng ph i có gi y m i S Xây d ng tham gia nghi m thu - Trong trình tri n khai th c hi n d án, n u phát hi n (ho c bên B phát hi n) nh ng v n đ b t h p lỦ ho c sai sót v thi t k báo cáo v i lưnh đ o Ban QLDA đ su t s a đ i 90 - Cán b giám sát hi n tr l ng Lưnh đ o Phòng QLDAI ki m tra, xác nh n kh i ng xây l p theo thi t k đ c t kh i l ng phát sinh m t cách k p th i, xác theo quy đ nh làm c s thanh, quy t toán đ i v i n i dung - Ph i h p ch t ch v i cán b k thu t B b máy qu n lỦ ch t l qu n lỦ t t ch t l t ng c a bên B đ ng cơng trình xây d ng K p th i kiên quy t ng n ng a hi n ng thi công không thi t k , khơng quy trình quy ph m tiêu chu n k thu t Ki m tra đôn đ c đ n v th c hi n t t công tác đ m b o an toàn lao đ ng an tồn cơng trình c ng nh cơng tác v sinh mơi tr ng, phòng cháy ch a cháy - Có trách nhi m báo cáo tình hình thi công (v ch t l ng, ti n đ , h s tốn giá tr xây l p hồn thành v n đ liên quan khác), báo cáo tình hình th c hi n h p đ ng b ng v n b n v i Giám đ c theo đ nh k giao ban c quan (01 tháng l n) ho c báo cáo b t th ng n u c n thi t xu t bi n pháp gi i quy t v ng m c thi công vi c th c hi n h p đ ng kinh t - L p d toán chi ti t tham gia ki m tra d toán chi ti t bên B l p, làm th t c trình c p có th m quy n phê t theo th i gian quy đ nh C n c vào kh i l ng nghi m thu l p b ng tốn giá tr xây l p hồn thành - Khơng có bi u hi n gây khó kh n sách nhi u đ i v i bên B, ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao đ ng n i quy, quy ch c a Ban QLDA Nêu cao ph m ch t đ o đ c, khơng đ c có b t c hành vi tiêu c c nh h ng đ n danh d ng i cán b giám sát cơng trình uy tín c a Ban QLDA N u đ phát hi n th Lưnh đ o Ban QLDA kiên quy t ki m m thay th b ng cán b giám sát khác - Ch u trách nhi m hoàn toàn tr c Nhà n l ng mà đư kỦ nghi m thu quy t tốn cơng ng th c t hồn thành, ch t l c lưnh đ o Ban v xác nh n giá tr kh i trình Khi cơng trình quy t tốn mà b gi m tr ph i có trách nhi m gi i trình giá tr kh i l ng mà đư đ ngh quy t tốn N u không b o v đ nhi m cá nhân v giá tr kh i l c ph i ch u trách ng đư toán cho đ n v thi công B i th thi t h i làm sai l ch k t qu giám sát đ i v i kh i l k , không tuân theo quy chu n xây d ng nh ng ng ng thi công không thi t i giám sát không báo cáo v i lưnh đ o đ n v , hành vi vi ph m khác gây thi t h i l i c a gây 91 ng - Trong cơng tác tốn kh i l ng hồn thành: Sau h s toán đ c Cán b giám sát kỦ xác nh n, Giám đ c Ban QLDA có trách nhi m c thành viên T ki m tra n i b ki m tra l i h s toán K t qu ki m tra sau báo cáo v i Giám đ c QLDA, ph i h p v i Cán b giám sát thi n Trình t tốn giá tr đư đ n v thi cơng đ ch nh s a, hồn c Ban QLDA xây d ng nh sau: Nghi m thu công vi c xây d ng Nhà th u báo kh i l Ký Cán b TVGS đ nghi m ng nghi m thu c giao trách nhi m kỦ nghi m thu CL Nhà th u l p h s tốn thu Ph trách Phòng QLCLCT xem xét kỦ nghi m thu Cán b phòng Tài ậ k toán ki m tra, xác nh n Nhà th u ch nh s a kỦ h s tốn Ký Cán b Phòng QLCLCT ki m sốt tốn Cán b phòng Tài ậ qu n tr l p phi u chi K toán tr ng ki m tra, trình kỦ Giám đ c Thanh tốn Giám đ c kỦ t tốn Hình 3.19 Quy trình nghi măthu,ăqu nălỦăchiăphíăxơyăd ngă ăgiaiăđo năthiă cơng c) Giai đo n k t thúc đ u t : Sau h s qu n lỦ ch t l ng, h s hồn cơng đ QLDAI (ho c T v n giám sát) l c Cán b giám sát thu c Phòng n v thi cơng hồn thành h s qu n lỦ ch t ng, h s hồn cơng cơng trình chu n b nghi m thu bàn giao đ a vào s d ng Giám đ c Ban QLDA thành l p T ki m tra n i b ki m tra t ng th công trình ngồi 92 hi n tr ng h s cơng trình, k t qu ki m tra sau báo cáo v i Giám đ c Ban QLDA đ Giám đ c ch đ o Cán b giám sát (ho c T v n giám sát) công đ ch nh s a, hoàn thi n tr c đ ngh c quan qu n lỦ nhà n n v thi c có th m quy n t ch c nghi m thu, bàn giao đ a cơng trình vào v n hành, khai thác s d ng Sau có thơng báo cơng trình đ u ki n đ nghi m thu, bàn giao đ a vào s d ng Ban QLDA s ti n hành h ng d n đ n v s d ng v n hành, khai thác cơng trình, thi t b cơng trình, bàn giao h s liên quan đ n cơng trình, quy trình b o trì cơng trì đ đ n v s d ng cơng trình đ m b o ch t l ng tu i th cơng trình 3.3.3 Nâng cao hi u qu qu n ch t ch công tác l a ch n nhà th u Hi n tình tr ng nhà th u d th u m qua hình th c liên danh, m n n ng l c c a đ n v khác thông n t cách pháp nhân ph bi n… Sau trúng th u khơng đ n ng l c, nhân s , máy móc, ngu n l c tài đ th c hi n cơng trình kh c ph c tình tr ng trên, cơng tác đ u th u, ch đ nh th u t chuyên gia c a Ban QLDA trình l a ch n nhà th u đư tr ng đ n vi c ki m tra n ng l c th c s c a nhà th u, không th ch tr ng vào th u, giá b th u Gi i pháp đ a là: T chuyên gia thông qua m i quan h c a tìm hi u ki m tra th c t n ng l c nhà th u thơng qua cơng trình đư thi cơng thi cơng Tùy tính ch t gói th u có th đ cao tiêu chí k thu t lên y u t giá b th u Hi n nay, m ng đ u th u qu c gia, t nh B c K n đư đ a thông tin v n ng l c c a nhà th u ho t đ ng thi công xây d ng t i webside: http://muasamcong.mpi.gov.vn http://soxaydung.backan.gov.vn Nh v y, t ch c l a ch n nhà th u c ng m t kênh thông tin giúp t chuyên gia n m b t thêm v n ng l c c a nhà th u góp ph n nâng cao tính c nh tranh gi a nhà th u, nâng cao ch t l l a ch n đ ng cơng trình c nhà th u đ m b o đ n ng l c v k thu t, tài chính… nh ng n m qua Ban QLDA ch y u t ch c đ u th u, không đ u th u h n ch h n ch ch đ nh th u đ đ u th u, k ho ch n m 2017 tri n khai th c hi n đ u th u qua m ng đ h n ch tiêu c c, t ng c ng tính cơng khai minh b ch, t ng tính c nh tranh, cơng b ng, minh b ch gi m chi phí đ u t xây d ng 93 3.3.4 Qu n b ngăph Ph ngăphápăhƠnhăchínhăvƠăh păđ ng kinh t ng pháp hành truy n đ t yêu c u c a ch đ u t thông qua “phi u yêu c u” ho c “Biên b n làm vi c”, “V n b n”, báo cáo th “phi u” thay nói mi ng theo ki u gia đình Qu n ch t l ng xuyên b ng ng công trình b ng h p đ ng kinh t Ph ng pháp h p đ ng kinh t : Lâu tình tr ng h p đ ng kinh t ch th t c, nh t không đ ch t l c quan tâm s d ng đ qu n ch t l ng không gi i quy t đ ng, d n đ n tranh ch p v c Do đó, d a vào t ng lo i h p đ ng (t v n, xây l p, mua s m thi t b …), u ki n c th c a t ng d án, Lưnh đ o Phòng QLDAI, QLDAII thu c Ban QLDA đư ch đ o xây d ng Biên b n th đ ng Theo đó, yêu c u v ch t l ng đ ng th o h p đ ng, h p c th hi n chi ti t h p đ ng (ho c ph l c h p đ ng): quy n, trách nhi m c a Ch đ u t , c a nhà th u, s n ph m c a h p đ ng, ch t l ng c a s n ph m, đ c bi t u ki n ch m d t h p đ ng, ph t vi ph m h p đ ng đ c xây d ng r t chi ti t, c th nh m nâng cao trách nhi m c a nhà th u qu n ch t l th ng s n ph m c a làm Sau xây d ng biên b n ng th o h p đ ng, h p đ ng Phòng QLDAI, QLDAII t ch c h p, th o lu n đ l y ý ki n đóng góp c a cán b phòng, phòng Tài ậ k tốn, sau đ c chuy n qua Phòng k ho ch k thu t ki m tra, th m đ nh tr c trình lưnh đ o Ban QLDA kỦ theo quy đ nh Khi ch m ti n đ thi công ho c vi ph m v ch t l ng công trình đ Ban QLDA nh c nh ba l n b ng v n b n Ban QLDA ti n hành ph t h p đ ng ch m d t h p đ ng v i nhà th u 3.3.5 Áp d ng khoa h c công ngh vào qu n ch tăl - Nâng cao ch t l ng cơng trình ng trang thi t b cho thành viên c a Ban QLDA: trang b đ y đ máy tính đ bàn, máy tính xách tay c n thi t cho cán b Trang b máy nh k thu t s cho cán b QLDA, giám sát, GPMB đ l u tr nghi m thu d thông tin, i d ng s hóa - S d ng thi t b chuyên d ng, hi n đ i nh : Máy toàn đ c, súng b t n y, th k p, th c panme, th c đo n t … cơng tác qu n lỦ, giám sát cơng trình 94 c - S d ng ph n m m chuyên d ng cho công vi c nh : Ph n m m d toán, ph n m m qu n lỦ d án… K tă lu nă ch ngă 3: Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v lỦ lu n th c ti n công tác qu n lỦ ch t l ng cơng trình xây d ng Ban QLDA làm ch đ u t , b n thân đư nghiên c u đ a th c tr ng đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lỦ ch t l ng Tác gi v a h c, v a làm v a nghiên c u ch c ch n s nhi u thi u sót v m t t duy, nh n th c Tuy nhiên, m t thành qu c a tìm hi u, nghiên c u Là cán b tr c ti p làm vi c t i Ban QLDA th c hi n t t c quy trình t đ u d án đ n k t thúc d án đư nhi u n m nên tác gi t nh n th y Ủ ngh a v m t th c ti n c a lu n v n r t rõ ràng Tác gi r t hy v ng lu n v n m t tài li u tham kh o t t đ nghiên c u áp d ng d án có u ki n t 95 ng t K TăLU NăVÀăKI NăNGH 1.ăK tăLu n Trong nh ng n m v a qua, tình hình kinh t - xư h i nhanh t t nh B c K n đư phát tri n ng đ i n đ nh Xây d ng c b n phát tri n m nh, huy đ ng đ c nhi u ngu n v n ph c v cho đ u t Xây d ng c b n góp ph n t o c a c i v t ch t, góp ph n đ y nhanh t c đ t ng tr ng kinh t chuy n d ch c c u kinh t , c c u ngành ngh , c c u lao đ ng t nh Qu n lỦ ch t l ng nh m t o s n ph m cơng trình xây d ng đ m b o yêu c u k thu t su t vòng đ i m t d án đ u t xây d ng, t hình thành Ủ t ng đ n trình nghi m thu hoàn thành, qu n lỦ v n hành khai thác cơng trình Ta th y đ c vai trò, Ủ ngh a quan tr ng c a công tác vi c đ m b o nâng cao ch t l ng, an tồn cơng trình, góp ph n đáng k trình phát tri n kinh t - xư h i nâng cao đ i s ng cho nhân dân Trong ph p vi cho phép, lu n v n đư t p trung nghiên c u hoàn thành m t s n i dung liên quan th c tr ng cơng tác qu n lỦ ch t l ng cơng trình đ a bàn t nh B c K n Qua nghiên c u nguyên nhân nhân t làm nh h đ n ch t l ng ng cơng trình đ a bàn t nh B c K n, t đư có nh ng nh n xét, phân tích đánh giá v u nh c m, ki n ngh áp d ng gi i pháp phù h p v i đ c m d án đ u t xây d ng t i t nh B c K n Trên c s th c ti n nghiên c u, phân tích v n đ liên quan nh c ch sách, y u t ch t l nh h ng đ n ng cơng trình xây d ng, đ c bi t vai trò c a ch đ u t ch th tham gia Lu n v n c ng ki n ngh m t s gi i pháp qu n lỦ nh m nâng cao ch t l ng cơng trình xây d ng Ban QLDA làm ch đ u t đ a bàn t nh B c K n 2.ăKi năNgh Sau nghiên c u lu n v n tác gi ki n ngh v i UBND t nh B c K n c p có th m quy n nên có quy đ nh c th v đ u t xây d ng, c th nh sau: - Ki n toàn b máy ban qu n lỦ d án đ phù h p v i mơ hình Ban qu n lỦ d án t i 96 t nh B c K n th i k m i nh m nâng cao hi u qu công tác qu n lỦ đ u t xây d ng t khâu chu n b d án, th c hi n b i th đ n khâu qu n lỦ ch t l ng, gi i phóng m t b ng, tái đ nh c ng thi cơng, nghi m thu, bàn giao cơng trình đ a vào s d ng b o hành, b o trì cơng trình - Doanh nghi p m t b ph n r t quan tr ng có nh h ng l n đ n ch t l ng c ng nh ti n đ th c hi n c a d án Do v y, đ nâng cao hi u qu qu n lỦ d án, UBND t nh c n quan tâm phát tri n doanh nghi p xây d ng đ a bàn theo h ng chuyên nghi p, l n d n v quy mơ, m nh v tài chính, đ y đ thi t b nhân l c; t o u ki n đ doanh nghi p thành l p H i doanh nghi p đ có u ki n g p g , trao đ i, giúp đ l n nhau, h p tác phát tri n; t o u ki n vay v n u đưi phát tri n s n xu t, mua s m trang thi t b , máy thi công - Cùng v i gi i pháp hoàn thi n, nâng cao ch t l ng cơng trình hi u qu c a công tác qu n lỦ d án t nh ph i có nh ng sách đ ng b nh m t o mơi tr ng đ u t (có sách khuy n khích đ u t , sách tài ) đ thu hút d án v t nh - Ch đ o t ng c qu n lỦ ch t l ng h n n a công tác tra, ki m tra vi c th c hi n xây d ng ng cơng trình đ u t xây d ng đ a bàn t nh theo k ho ch đ nh k , ho c đ t xu t; k p th i phát hi n x lỦ nghiêm vi ph m pháp lu t v l nh v c đ u t xây d ng đ a bàn - có đ c m t cơng trình đ m b o yêu c u k thu t su t m t vòng đ i, t hình thành Ủ t ng đ n q trình nghi m thu hồn thành, qu n lỦ v n hành khai thác cơng trình, đòi h i q trình Qu n lỦ d án đ u t xây d ng cơng trình Qu n lỦ ch t l ng cơng trình th c hi n ph i đ m b o tính khoa h c ch t ch ch t l nâng cao ng cơng trình xây d ng đ a bàn t nh B c K n, UBND t nh B c K n c n gi i quy t v n đ t t c khâu th c hi n d án; C n tri n khai m t cách quy t li t đ ng b t t c c p, ngành đ a ph ng đ m b o hi u qu , hi u l c c a công tác qu n lỦ ho t đ ng xây d ng nói chung ch t l d ng nói riêng, ph i t o đ ng cơng trình xây c “c ch trách nhi m” Nh v y s khơng tình tr ng 97 x y b t c s c đ u đ lỦ đ c đ l i nguyên nhân khách quan v i hàng lo t c vi n d n Do th i gian trình đ h n ch nên q trình nghiên c u khơng th tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c s góp Ủ c a th y cô h i đ ng, b n bè đ ng nghi p đ Lu n v n hoàn thi n h n / 98 TÀIăLI UăTHAMăKH O I.ăTi ngăvi t [1] Qu c h i n c C ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Lu t xây d ng S 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà N i [2] Chính ph n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh 46/2015/N - CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v qu n lỦ ch t l [3] Chính ph n ng cơng trình XD, Hà N i c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n lỦ d án đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i; [4] B xây d ng (2016), Thông t s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 c a B Xây d ng v Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n lỦ ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng, Hà N i [5] B xây d ng (2016), Thông t s 18/2016/TT-BXD c a B Xây d ng: Quy đ nh chi ti t h ng d n m t s n i dung v th m đ nh, phê t d án thi t k , d tốn xây d ng cơng trình, Hà N i [6] B xây d ng (2016), Thông t s 16/2016/TT-BXD c a B Xây d ng: H th c hi n m t s ng d n i u c a Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/06/2015 c a Chính ph v hình th c t ch c qu n lỦ d án đ u t xây d ng, Hà N i [7] B Xây d ng t ch c Jika - Nh t B n (2010), D án t ng c b o ch t l ng n ng l c đ m ng cơng trình xây d ng t i Vi t Nam, Hà N i; [8] PGS TS Tr n Ch ng (2008), Qu n lỦ ch t l trình; S c h c, Bài gi ng t i l p b i d ng c a d án đ u t xây d ng công ng nghi p v T v n giám sát thi công xây d ng, Hà N i; [9] PGS.TS Tr n Ch ng (2009), Qu n lỦ ch t l gi ng t i l p b i d ng d án đ u t xây d ng, Bài ng nghi p v Qu n lỦ d án đ u t xây d ng cơng trình; 99 [10] PGS TS Tr nh Qu c Th ng (2009), Qu n lỦ d án đ u t xây d ng, NXB xây d ng Hà N i; [11] PGS TS Tr nh Qu c Th ng (2010), T v n d án t v n giám sát thi công xây d ng, NXB xây d ng Hà N i; [12] Chính ph n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph : Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t [13] Chính ph u th u v l a ch n nhà th u, Hà N i n c c ng hòa xư h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh 32/2015/N -CP, ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n lỦ chi phí đ u t xây d ng cơng trình, Hà N i II.ă aăch ăcácătrangăwebătraăc u [14] http://doc.edu.vn: Trang Web th vi n tài li u, ebook cho h c sinh, sinh viên [15] http://google.com.vn: Trang Web tìm ki m thông tin c a Vi t Nam [16] http://muasamcong.mpi.gov.vn/ [17] http://soxaydung.backan.gov.vn [18] http://baodauthau.vn [19] http://baophapluat.vn/ [20] http://www.nhandan.com.vn/ [21] Các tài li u tham kh o khác 100 PH NăPH ăL C Ph l c 1: Danh m c v n b n có liên quan - Lu t xây d ng S 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 - Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2014 - Lu t đ t đai s 45/2014/QH11 ngày 29/11/2006 - Lu t đ u t s 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 - Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n lỦ d án đ u t xây d ng cơng trình - Ngh đ nh 32/2015/N -CP ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n lỦ chi phí đ u t xây d ng cơng trình - Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/04/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v h p đ ng xây d ng - Ngh đ nh s 44/2015/N -CP ngày 22/04/2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s n i dung v quy ho ch xây d ng - Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t u th u v l a ch n nhà th u - Quy t đ nh s 957/Q -BXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c chi phí qu n lỦ d án t v n đ u t XDCT - Thông t s 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 c a B Xây d ng h ng d n l p qu n lỦ chi phí đ u t XDCT - Thông t s 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 c a B Xây d ng quy đ nh th m tra - Thông t s 11/2012/TT-BXD ngày 25 tháng 12 n m 2012 c a B xây d ng H d n l p qu n chi phí b o trì cơng trình xây d ng 101 ng - Thơng t s 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 n m 2016 c a B xây d ng Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng - Thơng t s 18/2016/TT-BXD c a B Xây d ng Quy đ nh chi ti t h ng d n m t s n i dung v th m đ nh, phê t d án thi t k , d toán xây d ng cơng trình - Thơng t s 16/2016/TT-BXD c a B Xây d ng H ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/06/2015 c a Chính ph v hình th c t ch c qu n lỦ d án đ u t xây d ng 102 ... IăTHệCHăTHU TăNG Ban QLDA: Ban qu n lý d án đ u t xây d ng t nh B c K n CLCT: Ch t l ng cơng trình CLCTXD: Ch t l ng cơng trình xây d ng CTXD: Cơng trình xây d ng HTL: TXDCB: i h c Th y l i u t xây d ng... cơng trình h t ng k thu t cơng trình khác” [1] Ho t đ ng xây d ng: “Ho t đ ng xây d ng g m l p quy ho ch xây d ng, l p d án đ u t xây d ng cơng trình, kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng, thi công. .. ng cơng trình xây d ng đ a bàn t nh, đ đ a “ M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng đ a bàn t nh B c K n Ban qu n lý d án đ u t xây d ng t nh B c K n làm ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc kạn làm chủ đầu tư , Hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bắc kạn làm chủ đầu tư

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay