Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại tập đoàn quốc tế đông á

133 7 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:44

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các s li u, k t qu nghiên c u lu n v n trung th c ch a t ng đ b c công nghiên c u khác T t c thơng tin trích d n lu n v n đ c ch rõ ngu n g c Hà N i, ngày tháng 05 n m 2017 H c viên cao h c V Lê Ph i ng L IC M N Tác gi xin trân tr ng c m n th y cô giáo Tr ng i h c Th y l i, nh t cán b , gi ng viên B môn Qu n lý xây d ng, khoa Cơng trình, Phòng t o đ i h c sau đ i h c giúp đ t o u ki n cho tác gi hoàn thành lu n v n bi t tác gi xin trân tr ng c m n Th y giáo h TS Ph m Toàn c h t lòng ng h h c ng d n khoa h c TS T V n Ph n ng d n tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi c ng xin trân tr ng c m n Lãnh đ o Công ty C ph n T p đồn Qu c t ơng Á phòng ban quan tâm giúp đ , t o u ki n thu n l i h tr , giúp đ tác gi vi c thu th p thơng tin, tài li u q trình th c hi n lu n v n Cu i cùng, Tác gi xin chân thành c m n gia đình, nh ng ng i thân b n bè đ ng viên, quan tâm, giúp đ ng h tác gi su t trình h c t p nghiên c u đ hoàn thành lu n v n Trong trình th c hi n lu n v n, tác gi c g ng n l c r t nhi u nh ng nh ng h n ch v ki n th c, th i gian, kinh nghi m tài li u tham kh o nên lu n v n v n nhi u thi u sót khuy t m Tác gi r t mong nh n đ c s góp ý, ch b o c a c a th y cô đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng 05 n m 2017 H c viên cao h c V Lê Ph ii ng M CL C PH N M U Tính c p thi t c a đ tài nghiên c u M c đích nghiên c u đ tài Cách ti p c n ph a ng pháp nghiên c u i t ng ph m vi nghiên c u c a đ tài i t ng nghiên c u c a đ tài b Ph m vi nghiên c u c a đ tài .5 Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài a Ý ngh a khoa h c c a đ tài b Ý ngh a th c ti n c a đ tài 6 K t qu d ki n đ t đ c N i dung c a lu n v n: CH NG 1: T NG QUAN V CÔNG TÁC U TH U 1.1 T ng quan v công tác đ u th u 1.1.1 S hình thành phát tri n c a đ u th u th gi i .7 1.1.2 1.1.3 1.1.4 S phát tri n c a đ u th u Vi t Nam nh ng n m qua u th u khái ni m liên quan 10 Vai trò c a u th u ho t đ ng xây d ng 13 1.2 C s pháp lý công tác đ u th u 17 1.2.1 H th ng v n b n pháp lu t tr c có Lu t đ u th u 2005 17 1.2.2 H th ng v n b n pháp lu t h ng d n, thi hành Lu t đ u th u 2005 18 1.2.3 Nh ng t n t i h th ng v n b n pháp lý v đ u th u .19 1.2.4 Nh ng m m i lu t đ u th u 2013 23 1.3 Các v n đ liên quan đ n đ u th u 25 1.3.1 Qu n lý nhà n c v đ u th u xây d ng 25 1.3.2 Quá trình áp d ng hình th c đ u th u xây d ng 26 1.3.3 Các ph 1.3.4 Các hình th c đ u th u theo ph m vi đ u th u: .32 1.3.5 Các hành vi b c m đ u th u 33 1.3.6 Quy n ngh a v c a Nhà th u 35 ng th c đ u th u: .30 iii 1.4 CH Nh ng t n t i, h n ch đ u th u xây d ng 35 NG 2: C S KHOA H C V C NH TRANH TRONG CÔNG TÁC U TH U 38 2.1 C s lý lu n khoa h c v c nh tranh công tác đ u th u 38 2.1.1 C nh tranh đ u th u 38 2.1.2 Ti p c n phân lo i c nh tranh đ u th u 40 2.1.3 Kh n ng ph 2.1.4 Các tiêu chí đánh giá kh n ng c nh tranh đ u th u c a DNXD 46 2.2 Nh ng nhân t ng th c c nh tranh đ u th u c a DNXD 43 nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p đ u th u xây l p 52 2.2.1 Nhóm nhân t bên doanh nghi p tham gia đ u th u xây l p 52 2.2.2 Nhóm nhân t bên ngồi doanh nghi p 58 2.3 CH M t s h c v nâng cao n ng l c c nh tranh 60 NG 3: M T S GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C U TH U XÂY L P C A T P OÀN QU C T ÔNG Á 66 3.1 T ng quan v mơ hình ho t đ ng c a T p đoàn Qu c t ông Á 66 3.1.1 Gi i thi u chung v T p đoàn Qu c t ông Á 66 3.1.2 Mơ hình t ch c ho t đ ng 67 3.1.3 Ngành ngh kinh doanh 67 3.2 Th c tr ng v công tác đ u th u c a T p đồn Qu c t ơng Á 70 3.2.1 K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty 70 3.2.2 K t qu đ u th u c a Công ty CP T p đoàn Qu c t qua 71 3.2.3 Gi i thi u m t s cơng trình Cơng ty trúng th u th i gian qua 72 3.3 ánh giá y u t nh h ông Á th i gian ng đ n kh n ng c nh tranh đ u th u xây l p c a T p đoàn Qu c t ông Á 78 3.3.1 N ng l c kinh nghi m thi công 78 3.3.2 N ng l c c nh tranh v ch t l 3.3.3 N ng l c c nh tranh v máy móc thi công 79 3.3.4 N ng l c c nh tranh v ti n đ thi công 86 3.3.5 N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c 87 ng thi công 79 iv 3.3.6 N ng l c c nh tranh v tài 90 3.3.7 N ng l c c nh tranh v giá d th u 92 3.4 Phân tích t n t i làm nh h ng đ n kh n ng c nh tranh đ u th u xây l p c a T p đoàn Qu c t ông Á 93 3.4.1 Phân tích nhóm nh ng nhân t n i t i 93 3.4.2 Phân tích nhóm nh ng nhân t bên 97 3.4.3 ánh giá nh ng c h i thách th c đ i v i Công ty 100 3.5 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh, xây d ng th hi u công tác đ u th u xây l p c a T p đoàn Qu c t ng ông Á giai đo n 2016 – 2020 101 3.5.1 S c n thi t ph i nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p 101 3.5.2 Nhóm gi i pháp t ng c K T LU N CH ng n i l c Công ty 103 NG 122 K T LU N VÀ KI N NGH 124 K t lu n 124 Ki n ngh 124 TÀI LI U THAM KH O .127 Ti ng Vi t 127 v DANH M C HÌNH V Hình 2.1 S đ q trình c nh tranh đ u th u xây d ng 41 Hình 3.1: S đ t ch c đ u th u c a T p đồn Qu c t vi ơng Á 111 DANH M C B NG BI U B ng 3.1: B ng khai n ng l c tài n m 2014, 2015, 2016 70 B ng 3.2: Th ng kê s l ng, giá tr trúng th u giai đo n 2014 - 2016 .71 B ng 3.3: ánh giá t l th ng th u c a Công ty giai đo n 2014 - 2016 72 B ng 3.4: Gi i thi u cơng trình Cơng ty thi công 73 B ng 3.5a: B ng th ng kê máy móc thi cơng c a T p đồn 81 B ng 3.5b: B ng th ng kê máy móc thí nghi m c a Cơng ty .85 B ng 3.6: Danh sách cán b ch ch t c a Công ty (Ngu n: Phòng Qu c t u t , T p đồn ơng Á) 89 B ng 3.7: Danh sách cơng nhân lành ngh (Ngu n: Phòng u t , T p đồn Qu c t ơng Á) 90 B ng 3.8: Doanh thu c a Công ty giai đo n 2014 – 2016 92 B ng 3.9: Ngu n v n h n m c tín d ng giai đo n 2014 – 2016 93 B ng 3.10: B ng phân công công vi c đ u th u c a Công ty 113 B ng 3.11: Danh sách cán b tham gia đào t o nâng cao n ng l c đ u th u 115 DANH M C CÁC T VI T T T BMT Bên m i th u BKH B k ho ch BKH-QL T B k ho ch – Qu n lý đ u t BGTVT B giao thông v n t i BCTC Báo cáo tài CP T C ph n đ u t CBCNV Cán b công nhân viên EPC Gói th u Thi t k , Mua s m xây d ng HSDT H s d th u KV Khu v c N -CP Ngh đ nh – Chính ph NSNN Ngân sách nhà n NVL Nguyên v t li u c UBND y ban nhân dân PGS.TS Phó Giáo s , Ti n s QH11 Qu c h i khóa 11 QH13 Qu c h i khóa 13 QLDA Qu n lý d án QLCSHT S Qu n lý c s h t ng QL T Qu n lý đ u t SXKD S n xu t kinh doanh Tr.đ Tri u đ ng TT-BKH Thông t – B k ho ch TT-BXD Thông t – B xây d ng VN Vi t Nam đ ng VLXD V t li u xây d ng ng s t PH N M U Tính c p thi t c a đ tài nghiên c u Ho t đ ng xây d ng n n kinh t qu c dân n c ta phát tri n m nh m đóng góp r t to l n vào s phát tri n kinh t xã h i c a đ t n c Trên th c t , cơng trình xây d ng nh ng cơng trình c s h t ng có vai trò quan tr ng vi c nâng cao đ i s ng v t ch t, tinh th n cho nhân dân, góp ph n tác đ ng đ n phát tri n v n hoá, ngh thu t, ki n trúc, môi tr ng sinh thái iv in c ta, ngành xây d ng có ý ngh a quan tr ng vi c t o m t n n t ng c s v t ch t, k thu t ph c v cho vi c th c hi n m c tiêu cơng nghi p hố, hi n đ i hóa đ t n c, t o m t n n t ng c s v t ch t, k thu t, đ m nh vào n m 2020 Trong n n kinh t th tr ng, m i ho t đ ng kinh t đ u t n t i quy lu t c nh tranh gay g t v i nhau, v n đ c ng c v i ngành xây d ng, doanh nghi p xây d ng n n c (nhà th u) c nh tranh v i c nh tranh v i doanh nghi p c u ki n n n kinh t h i nh p u th u m t hình th c c a c nh tranh công khai, minh b ch bình đ ng cho m i nhà th u V i m i doanh nghi p, tham gia đ u th u đ u trang b cho kh n ng v ngu n l c tài chính, v n ng l c kinh nghi m, n ng l c nhân s máy móc, uy tín th tr ng xây d ng đ đ s c đ tài doanh nghi p khác N u khơng c g ng hồn thi n đ b t k p v i yêu c u c a s phát tri n u ki n c nh tranh kh c li t doanh nghi p s nhanh chóng b đào th i kh i th tr Th tr ng xây d ng ng xây d ng Vi t Nam ngày hoàn thi n v Lu t đ u th u đ ti n g n h n đ n công ngh s phát tri n c a th gi i chi m l nh đ c th tr ng đòi h i doanh nghi p ph i ch p hành nghiêm túc u kho n lu t đ u th u ph i đáp ng tiêu chu n c b n: Tiêu chu n k thu t, ch t l ng; tiêu chu n v kinh nghi m; tiêu chu n v tài chính, giá c ; Tiêu chu n v ti n đ thi công B i v y, nhà th u có kh n ng b o đ m t t h n tiêu chu n trên, kh n ng trúng th u c a nhà th u s cao h n nhà th u khác Ngành xây l p m t ngành có tính ch t đ c thù nên ho t đ ng đ u th u l nh v c có tính c nh tranh gi a nhà th u r t cao Th c t cho th y đ đ ng v ng chi n th ng cu c c nh tranh này, b t k m t Công ty xây d ng c ng ph i v n d ng h t t t c kh n ng có, ln n m b t nh ng c h i c a môi tr kinh doanh Tuy nhiên th i gian t i v i môi tr ng ng c nh tranh ngày gay g t v n đ nâng cao n ng l c đ u th u đ nâng cao kh n ng c nh tranh c a Công ty tham gia đ u th u xây l p ph i đ Công ty C ph n T p đồn Qu c t ơng Á, đ c quan tâm th c hi n ông Á, ti n thân Công ty C ph n Qu c t c thành l p ngày 05/05/2006 ho t đ ng ch y u l nh v c T v n, kh o sát, thi t k , thi công cơng trình: Giao thơng, th y l i, xây d ng Tính đ n nay, Cơng ty có b dày truy n th ng h n 10 n m ho t đ ng l nh v c xây l p cơng trình giao thơng, th y l i, h t ng, đ c bi t th i gian qua Công ty C ph n T p đồn Qu c t ơng Á nhà th u đ nhi m v thi cơng Gói th u s 06 Xây d ng c s m i Tr ng c Tr ng i h c Th y l i tin t ng giao HTL: Thi công xây l p h t ng, thu c ti u d án i h c Th y l i t i khu i h c Ph Hi n - T nh H ng Yên B ng n ng l c kinh nghi m trách nhi m vi c góp ph n vào s phát tri n c a Tr ng i h c Th y l i Cơng ty hồn thành đ a cơng trình vào s d ng vào tháng 12/2016, đáp ng k v ng c a lãnh đ o Tr ng i h c Th y l i B Nông nghi p Phát tri n nông thôn [1] T thành l p, Công ty tham gia thi công nhi u cơng trình l nh v c xây d ng cơng trình giao thơng, th y l i Ph đ ng th c đ u th u ho t đ ng ch y u c Công ty s d ng, đ u th u xây l p l nh v c mà Cơng ty tham gia Trong giai đo n hi n th tr ng xây l p c nh tranh r t quy t li t, làm th đ nâng cao kh n ng th ng th u th tr th tr ng xây l p nói chung ng xây l p dân d ng nói riêng tốn mà t ng ngày, t ng gi ban lãnh đ o c a Công ty tìm l i gi i đáp V i mong mu n góp ph n r t nh vào vi c tìm nh ng gi i pháp nh m nâng cao n ng l c đ u th u c a Công ty th tr ng xây l p th i gian t i, tác gi ch n đ tài: “Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p t i T p đoàn Qu c t c a ơng Á” đ làm lu n v n th c s STT N i dung công vi c B ph n th c hi n B ph n ph i h p ki m tra Tham kh o giá, khu v c thi Phòng k thu t Phòng u t , thi công Các công vi c k t thúc Duy t h s T ng giám đ c N ph s Phòng V (Ngu n: Phòng Cán b ph trách i Nguy n Ng c Quang Phòng u t Phòng K ho ch T ng h p ut Nguy n Tô Hi u Nguy n Tô Hi u u t , Cơng ty CP T p đồn Qu c t Trong cơng tác đ u th u y u t ng i r t quan tr ng ông Á) i u th hi n thông qua vi c l p HSDT; vi c l p giá xác, sát th c t ; vi c đ a m t b n thuy t trình t ch c thi công đ a bi n pháp k thu t h p lý, b HSDT có ch t l ng đ u cán b tham gia công tác đ u th u l p nên Có th nói trình đ n ng l c c a cán b tham gia công tác đ u th u có nh h ch t l t o m t ng c a HSDT Do nâng cao ch t l trúng th u c a cơng ty ph i t ng c ng tr c ti p đ n ng c a HSDT nâng cao kh n ng ng đào t o b i d ng cho cán b tham gia công tác đ u th u Ki n th c v chun ngành, kinh t , tài k tốn, pháp lu t k n ng v ngo i ng , tin h c c a nhi u cán b tham gia cơng tác đ u th u ch a cao Trong u c u đòi h i c a nh ng gói th u ngày cao Mu n trúng th u ph i có nh ng cán b có ki n th c sâu r ng l p HSDT nh ng cán b , chuyên viên k thu t gi i có n ng l c, trình đ chun mơn tham gia vào ban l p d án cơng trình đ m trách v trí quan tr ng nh thuy t minh gi i pháp k thu t, bi n pháp thi cơng ch huy cơng trình Ph ng pháp đào t o, b i d ng ki n th c chuyên môn, nghi p v : T ch c cho đ i ng cán b h c l p b i d pháp lu t tr ng v chuyên ngành, kinh t , tài k tốn, ng đ i h c ho c c s chuyên nghi p t o u ki n cho h v th i gian, chi phí h c t p V a qua Cơng ty t ch c cho m t s cán b k thu t phòng u t , phòng K ho ch T ng h p phòng K thu t h c l p b i d nghi p v đ u th u Công ty C ph n Giá xây d ng t ch c 113 ng B ng 4.2: Danh sách cán b tham gia đào t o nâng cao n ng l c đ u th u H tên Trình đ Ph m H u Bình K s c uđ D V Lê Ph Nguy n Nh H u STT ng Minh c ng Ch c v ng Nhân viên K s kinh t xây d ng Nhân viên K s th y l i Nhân viên K s c uđ ng Nhân viên (Ngu n: Phòng T ch c hành chính) C c u b ph n chuyên trách v đ u th u có tính chun mơn cao bao g m: Nhóm chuyên gia v th tr ng, nhóm chuyên gia v kinh t , nhóm chuyên gia v k thu t, công ngh thi t b thi công B ph n liên quan đ n th tr thơng tin, t ng c ng chun tìm ki m ng kh n ng khai thác thông tin c a cá nhân, t o nên ch t l ng thông tin đ ng b , cao nhanh nh t đ n phòng ban khác B ph n liên quan đ n k thu t chuyên nghiên c u khía c nh k thu t c a d án, tích l y kinh nghi m đ đ xu t bi n pháp thi công t i u cho d án H n ch t i đa nh ng sai sót q trình làm HSDT Nghiên c u k nh ng v ng m c nh h ng y u t xây d ng Ch đ ng tìm ki m cơng trình đ tham gia đ u th u Trong b ph n chuyên trách v đ u th u, b ph n th tr ng có ch c n ng thu th p, tìm ki m thơng tin v gói th u, nghiên c u s b , trình lên c p r i m i ti n hành nghiên c u chi ti t h n v gói th u, l p HSDT B ph n có th tìm ki m thơng tin qua báo, t p chí v đ u th u, trang web, qua m i quan h …có th yêu c u b ph n marketing ph i h p đ giúp đ tìm ki m thơng tin, đ c bi t thông tin v đ i th c nh tranh Nâng cao k thu t l p hi u ch nh h s : Trong HSDT c a Cơng ty hi n nay, v n nhi u ch b nh n xét s sài, m c nhi u l i m t ph n nguyên nhân cán b xây d ng h s ch a nghiên c u k HSMT khâu hi u ch nh h s l i ch a đ c coi tr ng nên x y tình tr ng sai sót Cơng ty c n th c 114 hi n ph ng pháp sau: l p HSDT c n xem xét k HSMT, ph i có s phân tích, nghiên c u k yêu c u c a HSMT giao cho b ph n chuyên trách v đ u th u đ hoàn thành HSDT v i ch t l ng cao nh t; quy đ nh trách nhi m rõ ràng đ i v i t ng cá nhân, t p th , b ph n liên quan tham gia l p hi u ch nh h s d th u 3.5.2.4 Nâng cao n ng l c c nh tranh vi c l p giá th u Giá d th u m t nh ng ch tiêu quan tr ng đ C T đánh giá h s d th u, giá d th u xác su t trúng th u có quan h đ i ngh ch v i Giá th p xác su t trúng th u cao ng c l i nâng cao kh n ng trúng th u cơng ty c n đ a m c giá d th u h p lý, cho v n ph i đ m b o l i nhu n Nh v y kh n ng l p giá d th u c ng m t y u t quan tr ng quy t đ nh n ng l c đ u th u c a công ty Th c t cho th y vi c tính tốn giá b th u c a công ty ch a h p lý, vi c tính tốn ch a đ a đ c giá th c t vào nên k t qu khơng xác th ng cho giá b th u cao Các y u t c u thành nên giá thành m t cơng trình xây l p bao g m: - Chi phí v t li u (VL) - Chi phí nhân cơng (NC) - Chi phí máy thi cơng (M) - Lãi d ki n (L) - Thu doanh thu ho c VAT (T) Giá d th u đ c tính theo cơng th c: Gdt = (VL + NC + M + C + L + T) (3.2) V i chi phí chung (C) bao g m chi phí qu n lý cơng tr ng (Cctr) chi phí qu n lý doanh nghi p (Cdn) hay C = Cctr + Cdn Gdt = (VL + NC + M + Cctr) + Cdn + L + T 115 = Zxlctr + Cdn + T + L (3.3) Zxlctr: giá thành xây l p cơng trình D a vào b ph n c u thành đ n giá d th u theo công ty nên l a ch n m c giá b th u linh ho t theo ph a) ng án sau đ t ng kh n ng c nh tranh Zxlctr + Cdn + T < Gbán < = Zxlctr + Cdn + T + L Theo ph (3.4) ng án này, công ty đ a m c giá b th u (Gbán) cao nh t s đ t đ m c lãi d ki n Ph c ng án có th áp d ng đ i th c nh tranh không m nh ho c công ty đ ng đ u v công ngh k thu t b) Zxlctr + Cdn + T < = Gbán < Zxlctr + Cdn + T + L Theo ph (3.5) ng án này, công ty ch p nh n m c lãi th p th m chí khơng có lãi đ đ m b o vi c làm cho ng i lao đ ng Nh ng v n bù đ p đ giá thành xây l p c a doanh nghi p c) Zxlctr + T < Gbán < = Zxlctr + Cdn + T Theo ph (3.6) ng án công ty s khơng có lãi ph i ch p nh n c t b m t ph n chi phí qu n lý doanh nghi p phân b cho công tr ng T c ch p nh n m c giá bán th p h n giá thành xây l p c a công ty Nh ng v n bù đ p đ công tr d) ng (Zxlctr + T) Zxlctr < Gbán < = Zxlctr + T Theo ph c giá thành xây l p (3.7) ng án công ty ch p nh n đ a m c giá b th u sau lo i b h n chi phí qu n lý doanh nghi p th m chí ch a tính đ thu ph i n p Nh m gi i quy t công n vi c làm cho ng i lao đ ng khai thác kh n ng c a máy móc, thi t b ch c h i kinh doanh C n c vào y u t c u thành đó, xác đ nh ph ng h pháp đ h th p chi phí, t xác đ nh giá d th u h p lý nh t có th H th p chi phí ngun v t li u 116 ng bi n Gi m s l ng nguyên v t li u b ng cách tính xác nguyên v t li u đ nh m c cho m i lo i công vi c, h n ch hao h t đ n m c t i thi u + Nghiên c u, tìm ki m s d ng v t li u thay th r ti n h n mà v n đ m b o đ c ch t l ng theo yêu c u + Nâng cao đ xác c a v t li u pha ch , tìm ki m, th nghi m khai thác ph ng pháp thi cơng tiên ti n có tác d ng ti t ki m nguyên v t li u mà v n đ m b o ch t l ng công tác xây l p + Gi m giá mua ngun v t li u Cơng ty có th s d ng giá th c t đ tính giá d th u đ nh m c giá xây d ng c b n th ng không sát v i th c t Trong HSDT có th kèm theo báo giá c a nhà cung ng Quan h t t v i nhà cung ng đ khai thác giá bán c a h Các cơng trình thi công v i th i gian g n t p trung l i đ mua m t kh i l đ ng l n nguyên v t li u đ c gi m giá Xem xét ph ng án s d ng nguyên v t li u t i đ a ph chuy n nh ng v n đ m b o ch t l ng đ gi m chi phí v n ng S d ng khai thác t i đa công su t c a thi t b v n chuy n đ làm gi m chi phí v n chuy n Gi m chi phí nhân cơng S d ng lao đ ng t i đ a ph ph ng có th làm đ ng đ i v i nh ng công vi c đ n gi n mà lao đ ng t i đ a c Nghiên c u bi n pháp thi công làm t ng n ng su t lao đ ng nh t ng đ lành ngh c a công nhân, đ y nhanh ti n đ thi cơng cơng trình hay gi m th i h n hồn thành cơng trình d n đ n gi m chi phí nhân cơng S d ng hi u qu ngu n lao đ ng, tùy vào n ng l c s tr giao vi c m t cách h p lý 117 ng c a t ng ng i mà gi m chi phí nhân cơng, cơng ty không th c t gi m ti n l ng, th ng ph c p công nhân mà th c hi n b ng cách t ng n ng su t lao đ ng nâng cao trình đ c gi i hoá, t đ ng hoá thi cơng Gi m chi phí máy thi cơng T n d ng t i đa công su t máy móc, thi t b thi cơng, s d ng ti t ki m nhiên li u, n ng l ng ph c v cho ca máy S p x p k ho ch s d ng h p lý m t th i gian dài, tránh tình tr ng lúc máy n m kho khơng đ c s d ng, lúc nhi u cơng trình l i c n m t lúc d n đ n thi u máy ph i thuê gây t n Gi m chi phí chung chi phí khác T ch c b máy qu n lý m t cách g n nh , khoa h c, có hi u qu ng th i tìm gi i pháp nh m ti t ki m t t c chi phí khác gi m đ c lo i chi phí cơng ty c n có u ki n sau: - C n có m t đ i ng làm cơng tác bóc tách, tiên l th tính tốn đ y đ , xác kh i l ng gi i có kinh nghi m, đ có ng cơng tác xây l p chi phí đ n giá d toán - N m ch c đ nh m c d toán đ n giá xây d ng c b n theo quy đ nh c a B xây d ng - C n có ho t đ ng Marketing m nh đ nghiên c u th tr ng, c p nh t thông tin v khách hàng, b n hàng, đ i th c nh tranh, giá c nguyên v t li u, lu t pháp, ph c v cho vi c tính tốn giá d th u đ c sát th c t 3.5.2.5 Nâng cao n ng l c đánh giá th tr ng, marketing, xây d ng th ng hi u Cơng ty ch a có B ph n marketing, cơng vi c v n thành viên H i đ ng qu n tr t th c hi n thông qua m i quan h cá nhân Tuy nhiên khơng ph i chun mơn ho t đ ng ch a mang l i nhi u hi u qu cao Công ty c n thành l p m t b ph n ch c n ng ph trách công tác marketing Các cán b c a b ph n 118 ph i đ c đào t o chuyên sâu v nghi p v marketing, có đ n ng l c th c hi n công tác nghiên c u th tr ng, qu ng cáo, truy n thông B ph n Marketing s giúp ích r t nhi u q trình tìm ki m thơng tin v đ u th u, t o m i quan h v i C T H giúp Công ty thu th p đ th i thơng tin v đ u th u, gi m b t đ c đ y đ , xác k p c th i gian chi phí q trình tham gia đ u th u Và nh b ph n đ u th u có th xây d ng HSDT sát v i th c t , phù h p v i n ng l c c a công ty, phù h p v i giá c th tr thông tin c n thi t cho q trình đàm phán, th tr ng, có đ c ng th o ký k t h p đ ng ng h p trúng th u Ho t đ ng Marketing c ng giúp cho công ty xây d ng đ h p v i n ng l c hi n có, xây d ng đ c chi n l chi n l c mà công ty có th l a ch n áp d ng là: Chi n l c phân đo n tìm ki m th tr c chi n l c phát tri n phù c đ u th u có ch t l ng M t s ng: Công ty ph i phân chia ngành xây d ng th tr ng nh có tính đ ng nh t cao v m t đ có bi n pháp thâm nh p vào t ng th tr ng phù h p v i nh ng m m nh c a cơng ty - Phân lo i theo tính ch t cơng trình: th tr d ng cơng nghi p th tr ng đ a ph ng xây ng xây d ng h t ng, giao thông - Phân lo i theo khu v c đ a lý: th tr tr ng xây d ng dân d ng, th tr ng n c ngoài, th tr ng n c th ng - Phân lo i theo quy mơ: th tr ng cơng trình có quy mô l n th tr ng công trình có quy mơ v a nh Chi n l c c nh tranh: c nh tranh th ng l i, nh t vi c tranh th u cơng ty có th áp d ng chi n l c sau: 119 - Chi n l c đ t giá tranh th u th p: công ty đ t giá tranh th u th p, ch p nh n m c lãi th p m i cơng trình Nh ng t ng l i nhu n có th v n cao nh nh n đ c nhi u cơng trình - Chi n l c liên doanh, liên k t: t ng s c c nh tranh công ty s th c hi n liên doanh, liên k t v i doanh nghi p xây d ng khác tranh th u nh t đ u th u qu c t đ t o thêm s c m nh đ đ c nh tranh v i nhà th u n - Chi n l c d a vào l i th t ng đ i: Theo chi n l c c công ty c n khai thác tri t đ l i th kh n ng s n xu t đ c thù c a mang l i Kh n ng đ c thù khơng có nh ng đ i th khác m c dù h có l c l ng m nh h n công ty không đ ng đ i đ u v i đ i th mà ch l i d ng khe h hay th y u c a đ i th , bi n th y u c a đ i th thành m m nh c a công ty Chi n l c phân ph i s n ph m: c m c a ngành xây d ng lo i hình s n xu t đ n chi c, khâu tiêu th di n tr ty đ c trình s n xu t b t đ u Chính sách phân ph i s n ph m (cơng trình) c a cơng cđ c p - Giai đo n tr hai giai đo n sau: c nh n th u công trình: Cơng ty xác đ nh khu v c th tr quan tâm, t ng c ng ng m i quan h đ i tác v i C T khu v c đ có nhi u kh n ng trúng th u h n - Giai đo n thi cơng bàn giao cơng trình đ a vào s d ng c n đ công tác ký k t h p đ ng, nghi m thu bàn giao, b o hành đ qu nh t Nh v y công ty t ng đ c ch tín đ i v i C T, nâng cao uy tín c a t o c h i thu n l i tham gia đ u th u Chi n l c th c hi n nhanh nh t hi u cơng trình sau c thơng tin, qu ng cáo: Theo chi n l c này, cơng ty ph i tích c c đ y m nh công tác qu ng cáo, gi i thi u v s n ph m, v cơng ty ph ng ti n thông tin đ i chúng Tham gia h i ngh , bu i giao l u v i đ n v b n, có k ho ch t ch c h i ngh khách hàng đ qu ng cáo, gây d ng uy tín cho cơng ty qua thu th p đ 120 c thông tin ph n h i t phía khách hàng, t ng c quy n Nhà n th c hi n đ ng m i quan h v i b n hàng, C T c quan c c gi i pháp cơng ty c n có u ki n: - C n có đ i ng cán b đ c đào t o chuyên ngành v Marketing, nhi t tình n ng đ ng - Ph i có đ kinh phí cho ho t đ ng c a b ph n chuyên trách này: chi phí nghiên c u th tr ng, qu ng cáo, l ng, mua s m ph ng ti n làm vi c 3.5.2.6 M r ng quan h liên danh, liên k t đ u th u Liên danh, liên k t góp ph n nâng cao n ng l c c a nhà th u b ng vi c h p l c gi a h l i v i Vi c m r ng quan h liên danh, liên k t d i nhi u hình th c thích h p m t gi i pháp quan tr ng nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty N u t ng doanh nghi p đ c l p, n ng l c v kinh t , k thu t đ u h n ch , không đáp ng đ c u c u c a nh ng cơng trình l n Trong n u nhà th u liên danh, liên k t v i có th t n d ng t i đa phát huy đ c m t m nh c a m i nhà th u nguyên t c c b n c a liên danh, liên k t t nguy n, bình đ ng có l i Mu n đ y m nh liên danh, liên k t công ty c n ý u ki n sau: - Ph i đào t o đ i ng chuyên viên kinh t , k thu t gi i, có n ng l c, b n l nh, kh n ng nh n bi t kh n ng phán đoán đ đ a gi i pháp thích h p - Cơng ty c n thu th p đ c thông tin m t cách đ y đ , xác v C T, cơng trình đ u th u nhà th u tham d - ánh giá m c đích nh ng toan tính c a nhà th u liên danh, liên k t công ty có th th c hi n theo gi i pháp: - T ng c t ng m r ng m i quan h h p tác v i đ n v khác nh m t o s tin ng, n n t ng đ th c hi n liên danh, liên k t - Th c hi n liên minh đ gi m thi u nh ng r i ro b ng hình th c liên danh tham d đ u th u, hình thành doanh nghi p ho c xin làm th u ph 121 Khi liên danh, liên k t doanh nghi p c n xác đ nh rõ m c tiêu c a c n làm t ng kh n ng v v n hay công ngh , xác đ nh nh ng khó kh n l i nhu n nh m l a ch n đ i tác phù h p đ m b o bên có l i K T LU N CH Ch NG ng lu n v n t p trung đ xu t nhóm gi i pháp mang tính ch t u ch nh, có kh n ng áp d ng phù h p th c t đ nâng cao n ng l c đ u th u cơng trình giao thơng t i Cơng ty CP T p đồn Qu c t ơng Á, c th bao g m: Gi i pháp th nh t: Nâng cao n ng l c tài chính: đáp ng đ c yêu c u v m t tài (n ng l c tài chính) cơng ty c n không ng ng th c hi n bi n pháp nh m: T ng c ng kh n ng huy đ ng v n thu h i v n Nâng cao hi u qu s d ng v n Gi i pháp th hai: Nâng cao n ng l c k thu t, hi n đ i hóa h th ng máy móc thi t b : đáp ng đ c yêu c u v m t k thu t máy móc, thi t b , cơng ty c n: Khơng ng ng tìm ki m, n ch n đ c nh ng cán b có chun mơn cao, có nhi u kinh nghi m l nh v c xây d ng Nh m đ đ c nh ng bi n pháp thi công h p lý nh t, giúp đ y nhanh ti n đ thi công mà v n đ m b o ch t l ng theo yêu c u l i nhu n cho công ty Không ng ng nghiên c u, đ i m i công ngh thi công b ng cách nâng cao ch t l ng máy móc hi n có đ u t mua s m thêm trang thi t b hi n đ i m t cách có ch n l c Có ph ng án t i u hóa s d ng máy móc thi t b theo ti n đ thi công, phân b máy theo đ a m xây d ng h ng m c thi công h p lý Gi i pháp th ba: Nâng cao n ng l c t ch c th c hi n đ u th u 122 B máy t ch c đ u th u có ho t đ ng t t trình tham gia đ u th u m i đ t hi u qu cao Do đó, vi c t ch c th c hi n đ u th u có ý ngh a r t quan tr ng Th hi n : C c u t ch c b máy ho t đ ng c a công ty Thành l p b ph n chuyên trách v đ u th u, đào t o, b i d ng nâng cao n ng l c trình đ cho b ph n Nâng cao k thu t l p hi u ch nh h s d th u Gi i pháp th t : Hồn thi n ph ng pháp tính giá b th u có giá b th u h p lý c n: H th p chi phí nguyên v t li u Gi m chi phí nhân cơng Gi m chi phí máy thi cơng Gi m chi phí chung chi phí khác Gi i pháp th n m: T ng c ng công tác marketing, qu ng bá th Ho t đ ng Marketing giúp cho Công ty xây d ng đ v i n ng l c hi n có, xây d ng đ c chi n l c chi n l ng hi u c phát tri n phù h p c đ u th u có ch t l ng hi u qu cao Gi i pháp th sáu: M r ng quan h liên danh, liên k t tham gia đ u th u Liên danh, liên k t giúp cho công ty t ng c ng n ng l c v m i m t tham gia đ u th u đ c bi t đ u th u nh ng gói th u l n, n m kh n ng hi n t i c a công ty Vi c áp d ng gi i pháp đ ng b đ nâng cao n ng l c đ u th u b l i hi u qu thi t th c cho Công ty 123 c đ u đem K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n u th u xây l p m t ho t đ ng có ý ngh a r t quan tr ng đ i v i s phát tri n c a n n kinh t nói chung c ng nh đ i v i l nh v c xây l p nói riêng ho t đ ng đ u th u đ c tri n khai n c ta hi n nhi u ngành, ngh khác nhau, nhiên giá tr đ u t cao có tác đ ng đ n nhi u m t xã h i nên đ u th u xây l p v n gi v trí ch đ o Công tác đ u th u xây l p đ i v i m t doanh nghi p xây d ng t t y u, quy t đ nh s t n t i phát tri n c a doanh nghi p Vì v y vi c nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p m t nhu c u có tính th c ti n l n đ i v i m i doanh nghi p Lu n v n trình bày khái quát nh ng lý lu n chung v đ u th u, c nh tranh đ u th u xây d ng n ng l c c nh tranh đ u th u n ng l c c nh tranh, ch nh ng nhân t nh h a nh ng tiêu chí đánh giá ng đ n c nh tranh đ u th u xây d ng Lu n v n gi i thi u s l c v công ty c ph n T p đồn Qu c t ơng Á, phân tích đánh giá toàn di n th c tr ng n ng l c đ u th u xây l p c a cơng ty T ch nh ng thành tích mà cơng ty đ t đ c nh ng h n ch t n t i kh c ph c Các gi i pháp phù h p v i đ nh h ng nh ng n m t i n ng l c hi n t i c a công ty Thông qua lu n v n “Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh đ u th u xây l p t i T p đồn Qu c t đ ơng Á” tác gi mong r ng nh ng gi i pháp c a s c cơng ty xem xét ghi nh n, góp ph n vào s phát tri n chung c a công ty Do u ki n kh n ng có h n, v i kinh nghi m th c t ch a nhi u c a tác gi nên lu n v n khó tr nh kh i nh ng sai sót h n ch nh t đ nh Tác gi r t mong nh n đ v nđ c s góp ý chân thành c a th y cô giáo nh ng ng c hoàn thi n h n Ki n ngh i v i nhà n c: 124 i quan tâm đ lu n Xu t phát t th c t công tác đ u th u hi n nay, tác gi có m t vài ki n ngh đ i v i c quan ch c n ng đ hoàn thi n pháp lu t v đ u th u t t o đ ng l c cho doanh nghi p tích c c h n vi c nâng cao n ng l c đ u th u c a Th nh t, c n t o m t sân ch i bình đ ng h n, mang tính c nh tranh cao đ thúc đ y doanh nghi p t v n lên Th hai, c n ti p t c ban hành c ch qu n lý v đ u t xây d ng theo h ng c ng c nâng cao n ng l c c a Ch đ u t , t ch c T v n v i nh ng quy đ nh nghiêm ng t v t ch c b máy, ph m ch t, n ng l c chuyên môn c a đ i ng cán b , ràng bu c ch t ch v trách nhi m v t ch t tr c Ch đ u t , tránh s l m d ng vai trò c a h quan h v i nhà th u, nghiên c u hình th c h tr thích h p v tài cho Nhà th u Th ba, nhà n c c n đ a nh ng bi n pháp m nh, nghiêm kh c đ h n ch d n t i xóa b nh ng hi n t ng tiêu c c t n t i đ u th u Ph i có quy đ nh c th v trình đ c a chuyên gia t xét th u c ng nh cán b c a Ban QLDA, n v TVGS Các chuyên gia ban Qu n lý d án, TVGS c n có chun mơn gi i thâm niên cơng tác ngành Bên c nh đó, c n b sung u ki n ràng bu c trách nhi m vi c chu n b HSMT c a Ch đ u t , l nh v c T v n Thi t k , TVGS thi công Giám đ nh ch t l ng Th t , đ ch ng tình tr ng b giá th u th p d n đ n ch t l n ng cơng trình kém, nhà c c n nhanh chóng ban hành quy đ nh v ch ng phá giá đ u th u Th n m, nhà n c nên t o u ki n cho doanh nghi p xây d ng đ v i lãi su t u đãi h n đ c tr ng c a ngành xây d ng c n l c vay v n ng v n l n đ ng th i gian dài i v i doanh nghi p: Dù áp d ng b t c gi i pháp y u t ng đ o đ c - tâm huy t v i công vi c đ th u qu n lý ch t l i bao g m trình đ - trách nhi m - c giao v n y u t quy t đ nh đ n công tác đ u ng công trình nói chung cơng trình giao thơng nói riêng Vì v y cơng tác l a ch n nhân s th c hi n công vi c đ tham gia đ u th u qu n lý 125 ch t l ng trúng th u t t c khâu c a trình quan tr ng c n thi t nh t Công ty c n th ng xuyên nghiên c u áp d ng nh ng bi n pháp thi công m i, v t li u m i, máy móc, thi t b cơng ngh thi cơng m i đ nâng cao ch t l nhanh ti n đ h giá thành cơng trình Ch đ ng tìm ki m tr ng m i, v n t m khu v c qu c t 126 ng, đ y TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1] Công ty C ph n T p đoàn Qu c t [2] Qu c H i n ông Á, H s n ng l c c CHXHCN Vi t Nam (2013), Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [3] Chính Ph (2014), Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 c a Chính ph v Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t [4] Cơng ty c ph n T p đồn Qu c t u th u v l a ch n nhà th u ơng Á, Báo cáo tài n m 2014, 2015, 2016 [5] Công ty c ph n T p đồn Qu c t ơng Á, B ng s li u c a phòng K ho ch T ng h p, phòng k thu t, phòng tài k tốn, phòng t ch c hành chính, phòng ut Website [6] Website c a Chính ph , B K ho ch đ u t , B xây d ng, B Nông nghi p PTNT, UBND Thành ph Hà N i, S Nông nghi p PTNT [7] Website www.luatdauthau.net [8] Website thuvienphapluat.vn 127 ... 3.4.3 ánh giá nh ng c h i thách th c đ i v i Công ty 100 3.5 xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh, xây d ng th hi u công tác đ u th u xây l p c a T p đồn Qu c t ng ơng Á giai... y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m phê t Các ph ph ng pháp đánh giá h s d th u theo t ng l nh v c ch a đ y đ Các ng pháp đánh giá h s d th u hi n c b n áp d ng đ đ u th u Tuy nhiên, đ... quy đ nh rõ ph ng pháp đánh giá h s d th u theo t ng l nh v c c th Bên c nh đó, Lu t c ng b sung m t s ph nh m đa d ng hóa ph ng pháp m i đánh giá h s d th u ng pháp đánh giá đ phù h p v i t
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại tập đoàn quốc tế đông á , Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại tập đoàn quốc tế đông á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay