Giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình thủy lợi do công ty cầu sơn làm chủ đầu tư

103 7 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:44

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân tôi, tơi t tìm tòi xây d ng Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ trích d n đ c cơng b cơng trình nghiên c u tr c T t c c ghi rõ ngu n g c./ B c Giang, ngày 22 tháng 02 n m 2017 Tác gi lu n v n Tr n Xuân Th ng i L IC M N Lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n lý Xây d ng v i đ tài: “Gi i pháp nâng cao ch t l đ ng thi cơng cơng trình th y l i Công ty C u S n làm ch đ u t ” c hoàn thành v i s giúp đ c a Phòng Cơng trình - Tr ng t o i h c Sau i h c, Khoa i h c Th y l i, th y cô giáo, b n bè, đ ng nghi p gia đình H c viên xin g i l i cám n chân thành đ n BG Công ty TNHH MTV KTCTTL C u S n, lãnh đ o phòng ban nghi p v , th y cô cán b c quan khác h t lòng giúp đ cho h c viên hoàn thành Lu n v n c bi t, h c viên xin g i l i cám n sâu s c đ n TS h inh Th M nh tr c ti p ng d n, giúp đ t n tình cho h c viên su t trình th c hi n Lu n v n V i th i gian trình đ h n ch , lu n v n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót, h c viên r t mong nh n đ ch ng d n đóng góp ý ki n c a th y cô giáo, c a đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! B c Giang, ngày 22 tháng 02 n m 2017 Tác gi lu n v n Tr n Xuân Th ng ii M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii M C L C iii DANH M C HÌNH NH vi DANH M C CÁC T VI T T T ix I Tính c p thi t c a đ tài: x II M c đích nghiên c u đ tài xi III it ng ph m vi nghiên c u xi IV Cách ti p c n ph V K t qu đ t đ CH ng pháp nghiên c u xi c xii NG 1: T NG QUAN V CH T L NG THI CÔNG CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I 1.1 Th c tr ng v ch t l ng công trình th y l i 1.1.1 Khái quát v h th ng th y l i 1.1.2 ánh giá v ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình th y l i 1.2 Công tác qu n lý ch t l Vi t Nam3 ng cơng trình xây d ng giai đo n thi công 1.2.1 Công tác qu n lý k thu t thi công 1.2.2 Công tác qu n lý v t li u xây d ng 12 1.2.3 Công tác qu n lý thi t b thi công công ngh thi công 13 1.2.4 Công tác đ m b o an tồn lao đ ng v sinh mơi tr ng 14 1.2.5 Công tác th c hi n quy đ nh v nghi m thu hồn cơng 16 1.3 Các y u t nh h ng đ n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình th y l i 16 1.3.1 N ng l c c a đ n v thi công 17 1.3.2 Trách nhi m c a ch đ u t đ n v t v n 20 1.3.3 Các y u t t nhiên 24 iii K T LU N CH CH NG 26 NG 2: C S PHÁP LÝ VÀ C S KHOA H C V QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 27 2.1 K thu t t ch c thi công công trình th y l i 27 2.1.1 K thu t thi cơng cơng trình th y l i 27 2.1.2 T ch c thi cơng cơng trình th y l i 31 2.2 Các yêu c u v ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng xây d ng cơng trình th y l i 34 2.3 Các tiêu chu n quy chu n quy đ nh v công tác qu n lý ch t l ng xây d ng cơng trình 36 2.3.1 Quy đ nh v công tác qu n lý ch t l ng k thu t thi công 36 2.3.2 Quy đ nh v công tác qu n lý s d ng thi t b thi công 40 2.3.3 Quy đ nh v công tác qu n lý ch t l ng v t li u xây d ng 41 2.3.4 Quy đ nh v an toàn lao đ ng, v sinh môi tr ng 44 2.3.5 Quy đ nh v công tác nghi m thu hồn cơng 47 K T LU N CH CH NG 50 NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L NG THI CƠNG CÁC CƠNG TRÌNH TH Y L I DO CÔNG TY C U S N LÀM CH U T 51 3.1 Gi i thi u chung v Công ty C u S n 51 3.1.1 Gi i thi u v Công ty 51 3.1.2 Gi i thi u v h th ng cơng trình th y l i Công ty C u S n qu n lý khai thác 52 3.2 Th c tr ng v ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i Cơng ty C u S n làm ch đ u t 55 3.2.1 Th c tr ng công tác qu n lý quy trình k thu t thi cơng 56 3.2.2 Th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng v t li u xây d ng 58 3.2.3 Th c tr ng công tác qu n lý nhân cơng, máy móc thi t b cơng ngh thi công 60 3.2.4 Th c tr ng công tác đ m b o an tồn lao đ ng v sinh mơi tr iv ng 61 3.2.5 Th c tr ng công tác th c hi n quy đ nh v nghi m thu hồn cơng 62 3.3 xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i Công ty C u S n làm ch đ u t 64 3.3.1 Nâng cao công tác qu n lý k thu t thi công 64 3.3.2 T ng c ng công tác qu n lý ch t l 3.3.3 T ng c ng công tác qu n lý nhân cơng, máy móc thi t b công ngh ng v t li u 67 thi công 68 3.3.4 Nâng cao công tác đ m b o an tồn lao đ ng, v sinh mơi tr ng 70 3.3.5 Th c hi n nghiêm ch nh quy đ nh v nghi m thu hoàn công 70 3.4 Nghiên c u áp d ng đ i v i công tác qu n lý ch t l ng thi cơng cơng trình: C i t o, nâng c p h H Cao 72 K T LU N CH NG 84 K T LU N VÀ KI N NGH 85 K t lu n: 85 Ki n ngh 86 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1: S c v đ p Z20 Hình 1.2: S c v đ p Th y n Ia Krêl Hình 1.3: S c s t l mái kè sông Mã Hình 1.4: S d ng nhi u máy móc c gi i hóa th c hi n đào đ p đ t Hình 1.5: bê tông đáy kênh b ng bê tông th Hình 1.6: bê tơng sàn b ng bê tơng t ng i Hình 1.7: Thi công bê tông đ m l n m t đ p th y n S n La [7] 10 Hình 1.8: M t đê s t, lún h h ng [8] 11 Hình 1.9: Hi n t Hình 1.10: ng r bê tơng (l r sâu t i t n c t thép) 11 p dâng V n Phong - Cơng trình đ t ch t l Hình 1.11: Cơng nhân h c an toàn lao đ ng tr ng cao 12 c làm vi c 15 Hình 1.12: Cán b k thu t cơng nhân công tr ng 18 Hình 1.13: C u Tr n Th Lý 20 Hình 1.14: H ch a n cC a t 21 Hình 1.15: C u R ng 23 Hình 1.16: ng đ t kích thích Qu ng Nam gây s t lún đ t b t th ng g n khu v c đ p cơng trình th y n Sông Tranh [17] 25 Hình 1.17: Sóng th n Nh t B n (ngày 11/3/2011) [18] 25 Hình 2.1: u c u v ch t l ng cơng trình 35 Hình 2.2: Công tác đ p đ t 37 Hình 2.3: Nghi m thu ch t l ng công tác c t thép 38 Hình 2.4: Nghi m thu ch t l ng công tác ván khn 39 Hình 2.5: L y m u bê tông 40 Hình 3.1: S đ mơ hình t ch c c a Cơng ty C u S n 52 Hình 3.2: p ch a n c h C m S n 53 Hình 3.3: S đ quy trình qu n lý ch t l vi ng q trình thi cơng 66 Hình 3.4: Quy trình qu n lý ch t l ng v t li u xây d ng 68 Hình 3.5 S đ công tác qu n lý giám sát vi c th c hi n nghi m thu hồn cơng 71 Hình 3.6 M t b ng đ p s 73 Hình 3.7 S đ c c u t ch c c a Ban qu n lý d án 75 vii DANH M C B NG BI U B ng 3.1: Quy mô, thông s k thu t ch tiêu kinh t k thu t cơng trình 73 B ng 3.2: Danh sách m t s máy thi cơng ph c cơng trình 80 viii DANH M C CÁC T VI T T T ATL : An toàn lao đ ng C T : Ch đ u t CLCT : Ch t l ng cơng trình CLCT XD : Ch t l ng cơng trình xây d ng HSDT : H s d th u HSTK : H s thi t k N : Ngh đ nh PCCC : Phòng cháy ch a cháy QLCL : Qu n lý ch t l TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam TCN : Tiêu chu n ngành TNL : Tai n n lao đ ng TVGS : T v n giám sát TVTK : T v n thi t k VSMT : V sinh môi tr XDCB : Xây d ng c b n ng ng ix U M I Tính c p thi t c a đ tài: Sau h n 30 n m đ i m i, Vi t Nam đ t đ c nh ng thành t u quan tr ng công cu c cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c Trong v n đ phát tri n nông thôn m t nh ng m i quan tâm hàng đ u n c ta hi n nay, đòi h i nơng thơn c n ph i có m t h th ng c s h t ng th y l i đ m b o Thêm vào đó, tình hình bi n đ i khí h u Vi t Nam có nhi u di n bi n b t th gây nh ng bi n đ i m nh m thông qua hi n t th ng, ng th i ti t c c đoan, d ng nh nhi t đ t ng, bão m nh, m a l n, l l t, h n hán n c bi n dâng cao, t o u ki n cho s phát tri n toàn di n c a đ t n c, đáp ng đ c yêu c u đ i s ng c a nhân dân, đòi h i h th ng th y l i khơng ch góp ph n phát tri n nơng thơn mà góp ph n quan tr ng vào vi c ch ng thiên tai, t b o v nâng cao đ i s ng c a nhân dân Ch t l ng cơng trình khơng nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng cơng trình mà y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n b n v ng c a đ t n Các cơng trình th y l i đ ph n đ u đáp ng đ c c hoàn thành đ a vào s d ng th i gian qua đa c yêu c u v ch t l ng, quy mô, công su t, công n ng s d ng theo thi t k , đ m b o an toàn ch u l c, an toàn v n hành phát huy đ nhi u hi u qu Bên c nh nh ng cơng trình đ m b o v ch t l c ng, v n nh ng cơng trình đ x y nh ng s c đáng ti c ho t đ ng xây d ng đáng đ quan tâm H th ng th y l i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên khai thác công trình th y l i C u S n qu n lý h th ng th y nông liên t nh B c Giang - L ng S n (h th ng th y nông C u S n) H th ng bao g m cơng trình nh : cơng trình đ u m i H C m S n, h ch a n tiêu, h th ng kênh m c, đ p dâng n c C u S n, tr m b m t i, ng, cơng trình kênh, Do đ a bàn qu n lý cơng trình x đ c t; Báo cáo k p th i v i Công ty C u S n n u xét th y bên nh n th u làm không ho c không đ t yêu c u theo quy đ nh c a công tác nghi m thu; đ xu t, ki n ngh x lý theo lu t đ nh; Thay m t Công ty C u S n ki n ngh v i Nhà th u đ t có nh ng bi n pháp nh m nâng cao ch t l ng thi cơng cơng trình ho c đ m b o ti n đ thi công Th hai, Công ty yêu c u BQLDA giám sát ch t ch vi c th c hi n nghiêm túc k thu t thi cơng q trình thi cơng cơng trình, c th nh sau: i v i cơng tác đào đ t: Ngồi vi c tn th theo tiêu chu n TCVN 9361:2012 TCVN 4447:2012 nhà th u ph i c n c vào h s m i th u đ án thi t k k thu t thi công đ c t đ thi cơng Trong q trình thi cơng đào đ t ph i th xuyên ki m tra ch t l ng cơng trình thơng qua u c u v ch t l ng ng đ án thi t k đ ra: An toàn lao đ ng lúc thi công, chi u r ng đáy, cao đ đáy, đ d c mái… Sau đào đ t đ đ c đ đ n n i quy đ nh, làm đ n đâu g n đ n đó, sau thi cơng xong c n hoàn tr m t b ng theo hi n tr ng ban đ u i v i công tác đ p đ t: Gi ng nh công tác đào đ t, vi c tuân th theo tiêu chu n TCVN 9361:2012 [21] TCVN 4447:2012 [22] BQLDA nhà th u c n c n c vào h s m i th u h s thi t k thi công đ dùng đ đ p đ c đ n v thi công mua ho c đ c t đ thi công t c t n d ng m t ph n c a đ t đào, t đ i không dùng đ t h u c , phong hóa đ đ p đ t, đ t đ p có ch a g ch đá, đ t đ p thành t ng l p m i l p có chi u dày t ≤ 20cm, l p đ t thi công đ t đ ch t yêu c u theo thi t k r i m i thi công l p đ t ti p theo Ph n đ t th a s đ c chuyên ch v trí bãi đ theo quy đ nh Sau thi công đ p đ t xong, yêu c u bên m t b ng cơng trình khơng đ t v ng vãi, m t b ng ph n đ p đ t theo t ng m t c t ph i b ng ph ng, không g gh , không tr ng gây đ ng n c Nhà th u ph i b trí rào ch n, bi n báo, b ph n ki m tra an toàn đ đ m b o an toàn t đ i cho ng i, thi t b , công tác đ p đ t cơng trình theo tiêu chu n an tồn i v i cơng tác c t thép: C t thép dùng cho đ bê tông ch t l 1651:2008 [23] Khi thi công, l p đ t, nghi m thu ch t l th u ph i tuân theo yêu c u v ch t l ng nh : Tr ng tuân theo TCVN ng c t thép, BQLDA nhà c l p đ t c t thép ph i ki m tra đ xác c a ván khuôn, phát hi n x lý k p th i h h ng sai l ch n u có Sau c t thép ph i đ c l p đ ng theo trình t l p d ng, b o đ m 77 xác v trí c a c t thép, b ph n c a k t c u thi công đ m b o kho ng cách gi a c t thép ván khuôn (l p bê tông b o v ) theo thi t k , tr c l p đ t c t thép ph i đ t mi ng kê đ nh v b ng v a xi m ng có chi u dày b ng l p b o v vào gi a ván khuôn c t thép (đ c bi t không cho phép dùng đ u m u c t thép g đá làm v t kê đ m) Các v trí neo gi c đ nh c t thép trình v n chuy n, l p đ ng ph i đ ng ph i đ c quy đ nh thi t k thi công Vi c liên k t t ng thép t i v trí giao ph i ti n hành b ng ph v i c t thép có đ ng kính >16 mm ph i dùng ph ng pháp n i bu c ho c hàn i ng pháp hàn h quang, đ i v i c t thép ch u l c chi u ph i hàn, bu c h t ch giao Tr s m i ph i bu c n m m t m t c t ngang i v i công tác ván khuôn: BQLDA nhà th u ph i tuân th theo tiêu chu n TCVN 9341:2012 [20] Trong đó, ván khn, gi ng ch ng ch đ c ng đ c n thi t đ k t c u ch u đ b c tr ng l c tháo d bê tông đ t ng b n thân t i tr ng khác c thi công ti p theo Khi tháo d ván khuôn, gi ng ch ng c n tránh gây ng su t đ t ng t ho c ch m m nh làm h h i đ n k t c u bê tông Ván khuôn kín n c, ph ng, nh n,… i v i cơng tác bê tơng: Trong q trình thi cơng, BQLDA giám sát nhà th u tuân th theo quy đ nh c a TCVN 9115:2012 [24] TCVN 9340:2012 [25] qu n lý ch t l u tiên ng công tác bê tông c n ph i ki m tra v t li u đ u vào: Cát, đá, xi m ng… có tuân theo HSTK theo tiêu chu n Nhà n c hay khơng Sau đó, q trình đ bê tơng Cơng ty ch đ o BQLDA ph i ki m tra m u thí nghi m bê tơng mang thí nghi m Vi c ki m tra thành ph n c a bê tông ph i tho mãn yêu c u v ch t l ng mác thi t k , quy đ nh cho t ng c u ki n, thi cơng xong xem có khuy t t t th ng g p hay không Các khuy t t t th ng g p là: có l b ng, l t ong; b m t không nh n ph ng; m i n i k t c u th c hi n không đ m b o k thu t; c t thép, chi ti t chôn s n d ch kh i v trí xác c a nó,… Ngồi ra, đ i v i bê tơng mác M150# tr lên, nhà th u ph i có thí nghi m c p ph i, thi t k mác bê tơng Trong q trình đ bê tơng ph i l y m u th theo quy đ nh m u th ph i đ c quan giám đ nh ch t l ng Nhà n c c ki m đ nh; nhà th u ph i trình k t qu ki m đ nh đ t yêu c u cho Công ty 78 i v i công tác xây g ch: Khi th c hi n giám sát ch t l Công ty yêu c u BQLDA ph i qu n lý ch t l ng thi cơng cơng trình, ng thi cơng đ i v i công tác xây g ch tuân theo tiêu chu n TCVN 4085:2011 [26] TCVN 4314:2003 [27] Trong đó, kh i xây ph i đ m b o: ngang b ng, th ng đ ng, góc vng, m ch không trùng, kh i xây đ c ch c Ngoài m ch v a ph i ngang đ u dày trung bình t 8mm-12mm, chi u dày m ch v a ngang không nh 8mm không l n h n 15mm; chi u dày m ch v a d c trung bình dày 10mm, m ch v a đ ng so le nh t 50mm, m ch xây ph i đ y v a không đ r ng Trong kh i xây nh ng hàng g ch ngang ph i nh ng viên g ch nguyên, không dùng g ch v đ xây hàng ngang, c ho c hàng d c xây hàng ngang Sau xây xong, nhà th u s ph i b o d khơng h n ngày, gi ch đ đ ng kh i xây m thích h p, t đ i tránh làm kh i xây b va ch m, rung đ ng Công tác qu n lý ch t l ng v t li u: BQLDA c a Công ty th c hi n t t công tác ki m tra v t t v t li u c n thi t đ dùng cho công trình T t c v t li u c a nhà th u đ u đ chi u phi u nghi m, ki m tra tr c BQLDA ti n hành đ i c, n u nh v t li u đ m b o yêu c u m i ch p nh n cho nhà th u đ a vào cơng trình Các lo i v t li u hay đ c thí nghi m bao g m: Cát (đ s ch, c p ph i, c h t) tuân th theo quy đ nh c a TCVN 7570:2006 [34]; (đ s ch, c p ph i, c h t, c ng đ ) tuân th theo quy đ nh c a TCVN 7570:2006 [34]; Xi m ng (xi m ng ph i đ m b o tính ch t c lý c tuân th theo quy đ nh c a TCVN 9202:2012 [31]); G ch (c ng đ ,… ng đ ch u kéo nén, đ hút m tuân th theo quy đ nh c a TCVN 4085:2011 [26]); Thép tròn, thép hình (c ng đ kéo nén h s bi n d ng cho phép) tuân th theo quy đ nh c a TCVN 1651:2008 [23]; M u bêtông (c Công tác qu n lý ch t l sát ch t ch , tr ng đ ch u nén) ng v t li u trình thi công c ng đ c đ a thi công c ng th ng xuyên đ c BQLDA giám c cán b giám sát c a Ban ki m tra đ i chi u v i v t li u m u, đ m b o v i quy đ nh c a Nhà n cv b o qu n v t li u đ t tiêu chu n Công tác qu n lý ch t l D a vào kh i l ng thi t b công ngh thi công: ng công vi c s l ng máy móc c a cơng trình, cán b giám sát c a BQLDA s so sánh đ i chi u v i th c t máy móc thi t b đ 79 c nhà th u đ a vào công tr ng nh : máy tr n bê tông; máy tr n v a; ô tô t đ t n, t n; máy múc; máy i, máy đ m, l nâng cao hi u qu thi công, đ m b o ti n đ ch t ng cơng trình, BQLDA u c u nhà th u ph i đ m b o máy móc thi t b đ a vào s d ng ph i tuân th theo quy đ nh c a TCVN 4087:2012 [28], máy móc thi t b ph c v cơng trình ph i ln có s n ho t đ ng t t B ng 3.2: Danh sách m t s máy thi cơng ph c cơng trình Lo i thi t b Stt in S l c 5m3 ng (chi c) Ơ tơ t Ơ tơ t đ t n Ơ tơ t đ t n m bàn 1Kw m cóc m dùi 1,5 Kw Máy đào 1,25 m3 Máy đ m 9T Máy c t u n s t 10 Máy lu 10T 11 Máy lu bánh l p 16T 12 Máy lu rung 25T 13 Máy i 110CV 14 Máy i 180CV 15 Máy đ m 18T 16 Máy tr n 250L Th c hi n nghiêm ch nh quy đ nh v nghi m thu hồn cơng: u tiên, BQLDA ti n hành ki m tra, nghi m thu ch t l lo i v t li u, thi t b , s n ph m ch t o s n tr quy đ nh hi n hành c a Nhà n ng t i hi n tr ng t t c c s d ng vào cơng trình theo c đ i v i v t li u, thi t b , Ti p theo đó, m i công vi c xây d ng đ u đ v i nhà th u ki m tra, ki m soát ch t l 80 c BQLDA t ki m tra ho c k t h p ng thi công ph i ti n hành nghi m thu sau hoàn thành Khi ch a có s ki m tra ch p nh n nghi m thu c a BQLDA, nhà th u s không đ c ti n hành thi công công vi c ti p theo, b ph n công trình xây d ng ti p theo, giai đo n thi công xây d ng ti p theo Khi công trình hồn thi n, BQLDA s t ch c nghi m thu hồn thành h ng m c cơng trình xây d ng cơng trình xây d ng đ đ a vào s d ng Công ty ch đ o Ban QLDA th c hi n nghi m thu theo n i dung trình t nh sau: B c 1, BQLDA ph i h p v i nhà th u ki m tra t i ch h ng m c cơng trình ho c cơng trình xây d ng hoàn thành; B c 2, BQLDA th c hi n ki m tra h s , tài li u; B c BQLDA th c hi n ki m tra nh ng u ki n chu n b đ đ a cơng trình vào s d ng B c 4, BQLDA th c hi n ki m tra đánh giá ch t l ng công tác xây l p, thi t b , máy móc, v t li u, c u ki n ch t o s n s d ng vào công trình c s đánh giá ch t l ng xây d ng chung c a đ i t ng nghi m thu Ngoài ra, c n ki m tra s phù h p c a công su t th c t v i công su t thi t k đ Trong nghi m thu, tr c t ng h p c n thi t có th ti n hành thêm công vi c ki m đ nh sau: Yêu c u nhà th u l y m u ki m nghi m t đ i t ng nghi m thu cơng trình đ thí nghi m b sung, th nghi m l i thi t b đ ki m tra; Thành l p ti u ban chuyên môn v kinh t , k thu t đ ki m tra t ng lo i công vi c, t ng thi t b , t ng h ng m c cơng trình ki m tra kinh phí xây d ng; ki m đ nh v i tài li u thi t k đ c t, yêu c u c a tiêu chu n k thu t chun mơn khác có liên quan, tài li u h Trên c s đánh giá ch t l nghi m thu đ i t i chi u k t qu ki m tra, ng d n đ đánh giá ch t l ng ng, H i đ ng nghi m thu đ a k t lu n: Ch p nh n ng xem xét l p biên b n theo m u; ho c không ch p nh n nghi m thu h ng m c, cơng trình phát hi n th y t n t i v ch t l công xây l p làm nh h ng thi ng đ n đ b n v ng, đ an tồn m quan c a cơng trình ho c gây tr ng i cho ho t đ ng bình th ng B ng kê t n t i v ch t l ng l p theo m u đ bên có liên quan th c hi n Phí t n đ s a ch a, kh c ph c bên gây ph i ch u Trong tr ng h p c n thi t, Cơng ty có quy n th t v n đ c l p phúc tra ki m tra công tác s a ch a t n t i v ch t l 81 ng Sau t n t i v ch t l ng đ c s a ch a kh c ph c xong, t v n phúc tra l p biên b n nghi m thu theo quy đ nh c a tiêu chu n báo cáo Công ty đ t ch c nghi m thu l i Sau nghi m thu, Cơng ty có trách nhi m xem xét h s nghi m thu đ quy t đ nh c p phép cho nhà th u bàn giao đ a h ng m c, cơng trình xây d ng xong vào s d ng T t c h s tài li u hoàn thành h ng m c cơng trình xây d ng, cơng trình xây d ng đ c nhà th u l p đóng quy n thành b theo quy đ nh, đóng quy n thành b theo quy đ nh Trong hai b Công ty, m t b c quan qu n lý s d ng cơng trình, hai b nhà th u xây l p m t b c quan l u tr nhà n Th c hi n công tác đ m b o an tồn lao đ ng v sinh mơi tr c b o qu n ng: Công ty ch đ o BQLDA yêu c u nhà th u c n tuân th theo quy đ nh quy chu n, tiêu chu n xây d ng liên quan đ n ATL VSMT, phòng ch ng cháy n nh : Lu t xây d ng 50/2014/QH13 [35]; Ngh đ nh 12/2009/N -CP [36]; Thông t s 22/2010/TT-BXD [37]; Tiêu chu n: TCVN 3255:1986 [38] ,TCVN 3254:1989 [39], TCVN 2622 : 1995 [40], Lu t b o v môi tr ng s : 52/2005/QH11 [41], Trong đó, m t s bi n pháp ki m soát đ m b o ATL , VSMT đ ch c b ph n qu n lý ATL b o v môi tr c đ a nh : M t là, t ng xây d ng b máy qu n lý d án c a C T b máy qu n lý d án c a nhà th u; Hai là, nhà th u ph i t ch c đào t o, h ng d n, ph bi n quy đ nh v ATL , giáo d c ng coi tr ng ATL b o v môi tr ng; Ba là, nhà th u ph i trang b b o h lao đ ng, an toàn lao đ ng ki m tra s c kh e đ nh k cho ng s d ng lao đ ng cơng tr an tồn cho ng cho ng i lao đ ng theo quy đ nh ng; B n là, bên th ng nh t th c hi n bi n pháp i cơng trình công tr i lao đ ng công tr i lao đ ng có ý th c ng xây d ng đ m b o v môi tr ng b o v môi tr pháp k thu t, bi n pháp ki m tra ch t l ng ng xung quanh: G n li n bi n ng bi n pháp ATL thành m t th th ng nh t; S p x p trình t thi công ti n đ ph i đ m b o khơng gian lao đ ng đ an tồn; Thi t k t ng th m t b ng thi công xây d ng ph i g n v i quan m đ m b o ATL công tr VSMT; C nh báo nguy c m t an tồn gây nhi m môi tr ng ng; L p bi n pháp đ phòng tai n n kh o sát ph c v xây d ng, bi n pháp ch ng va đ p c h c, ch ng r i t cao, ch ng s t l , s p, tr tđ t đá; bi n pháp đ m b o an toàn giàn giáo thang, an tồn cơng tác l p ghép k t c u cơng trình 82 Ngồi ra, Cơng ty ch đ o BQLDA yêu c u nhà th u ph i áp d ng quy đ nh ATL cho tồn b k s giám sát cơng nhân thi công công tr ng nh sau: t t c trang thi t b an toàn lao đ ng ph i đ c b t đ u thi công c cung c p tr mb o nh m b o h , ng, g ng tay, kính…; Các d ng c , máy móc thi cơng ph i đ ki m tra b i ng i có chuyên môn tr c c đ a vào s d ng; Các thi t b thi công nh máy máy c t kim lo i,… d ng c c m tay nh máy c t tay, máy mài tay,… cho công nhân c n tr c đ a đ n cơng trình thi cơng ph i đ xác, đ an tồn cho ng i s d ng Tránh tr c ki m tra đ ng h p gây tai n n trình thi cơng; T i v trí then ch t ph i trang b đ y đ thi t b phòng ch ng cháy n , bình c u h a, d ng c b o v k p th i có s c cháy n ; Có t thu c theo tiêu chu n quy đ nh (lo i A, B hay C tùy theo s ng có b n h i hay theo khu v c làm vi c) ng d n s c p c u b ch y máu, n gi t, say n ng, say nóng, ng t x u, ng đ c, ngã cao, gãy tay chân,…treo bên c nh t thu c; Bi n c nh báo an toàn đ c s d ng cơng tr ng; Các bình ch a cháy đ x y cháy n ; V trí làm vi c đ c đ a t i v trí có nguy c c d n s ch s lo i b h t rác r i v t d ng nguy hi m; Các quy đ nh v công tác v sinh môi tr ng đ c áp d ng công tr m t cách nghiêm túc nh m đ m b o v sinh môi tr ng t i công tr ng đ ng c khu v c xung quanh, yêu c u c th nh sau: Các công vi c công tr đ cđ t ng ph i c ti n hành làm đâu, g n đ y, v t t , v t li u, d ng c thi công ph i ng n n p có kho ch a, khơng đ b a bãi cơng tr ng khó qu n lý; Ngoài vi c yêu c u nhà th u th c hi n cơng tác an tồn lao đ ng cho công nhân, Ban qu n lý d án c ng t ng c ng công tác ki m tra giám sát an toàn lao đ ng v sinh môi tr 83 ng K T LU N CH ch NG ng này, tác gi nêu nên th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng thi công cơng trình th y l i t i Cơng ty C u S n giai đo n thi công V i vai trò C T, Cơng ty giao cho đ n v xây l p chuyên nghi p thi công, đ ng th i ki m tra ti n đ thi công, giám sát nghi m thu ch t l ng t ng h ng m c, b ph n cơng trình theo ti n đ ghi h p đ ng kinh t ký k t Công ty th c hi n t t công tác qu n lý ch t l ng cơng trình th y l i, nhiên đơi v n t n t i m t s h n ch thi u sót ch a th c s nghiêm túc công tác ã có nhi u cu c h p, t ng k t rút kinh nghi m tồn di n v cơng tác qu n lý ch t l ng thi công cơng trình nh ng ch a có m t t ng k t lý lu n th t đ y đ c s đánh giá toàn di n đ có nh ng bi n pháp kh c ph c h n ch sâu s c sát th c b n Trên c s k t h p nh ng nghiên c u v lý lu n th c ti n công tác qu n lý ch t l ng thi công công trình th y l i t i Cơng ty C u S n Tác gi đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i Công ty C u S n làm ch đ u t , m t s gi i pháp nh sau: Th nh t, nâng cao cơng tác qu n lý k thu t thi công; Th hai, t ng c ng công tác qu n lý ch t l ng v t li u; Th ba, t ng c ng công tác qu n lý thi t b công ngh thi công; Th t , th c hi n nghiêm ch nh quy đ nh v nghi m thu hồn cơng; Th n m, nâng cao công tác đ m b o an tồn lao đ ng v sinh mơi tr H c viên ng ng i th c hi n nghiên c u u ki n v a h c làm v a nghiên c u ch c ch n s nhi u thi u sót v m t t duy, nh n th c Tuy nhiên, thành qu c a m t tìm hi u, nghiên c u Là cán b tr c ti p làm vi c t i Công ty C u S n, tác gi nh n th y ý ngh a v m t th c ti n c a lu n v n r t rõ ràng Tác gi r t hy v ng lu n v n m t tài li u tham kh o t t đ nghiên c u áp d ng u ki n t ng đ ng 84 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n: Trong th i gian làm lu n v n, v i s giúp đ ch b o r t nhi t tình c a th y h ng d n, tác gi c ng c g ng h t s c đ hoàn thành m c tiêu nhi m v c a lu n v n Tuy nhiên, kh i l ng nhi u, th i gian ng n nên ch c ch n n i dung c a lu n v n ch a th t chi ti t có nh ng m sai sót Trên c s ngu n tài li u gi ng ch ng trình h c, v n b n pháp lu t hi n hành, tác gi t ng h p đ trình bày m t cách logic c s lý lu n, t t p trung nghiên c u c s ho t đ ng th c ti n t i Công ty C u S n Các n i dung nghiên c u ch y u d a vào kinh nghi m tích l y t th c t q trình công tác ki n th c đ ch c tr Công ty C u S n c ng v i ng đ đánh giá th c t nh ng m t thu n l i nh ng m t khó kh n h n ch cơng tác qu n lý ch t l ng thi công cơng trình th y l i Cơng ty C u S n làm ch đ u t , t đ xu t bi n pháp đ nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i Công ty làm ch đ u t Các n i dung đ t đ c nh sau: Th nh t, h c viên làm rõ nh ng khái ni m c b n v cơng trình th y l i, h th ng cơng trình th y l i, vai trò tính hi u qu c a cơng trình th y l i đ i s ng xã h i, c ng làm rõ đ lý ch t l c m c đ quan tr ng c ng nh vai trò cơng tác qu n ng thi cơng cơng trình hi n Ngồi vi c nêu nh ng ví d v thành t u công tác qu n lý ch t l ng cơng trình th y l i, song song v i h c viên c ng nêu nhi u ví d v s c cơng trình x y có liên quan tr c ti p đ n công tác qu n lý ch t l ng công trình th y l i h u qu nghiêm tr ng v ng i, tài s n cho xã h i Th hai, h c viên trình bày c s khoa h c th c ti n công tác qu n lý ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i giai đo n thi cơng nói chung t i Cơng ty C u S n nói riêng Th ba, c s khoa h c th c ti n đó, h c viên đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i Công ty C u S n làm ch đ u t 85 nh h ng ti p theo c a h c viên s ti p t c nghiên c u sâu h n n a v m t lý lu n k t h p v i công vi c th c t c a b n thân đ có s k t h p nhu n nhuy n gi a lý thuy t th c ti n đ nâng cao ki n th c chun mơn hồn thành t t nhi m v đ c quan, góp ph n nâng cao n ng l c hi u qu qu n lý cơng trình c giao th y l i đ a bàn Ki n ngh Ki n ngh đ i v i c quan Nhà n Qu n lý ch t l c: ng thi cơng cơng trình m t ho t đ ng r t khó kh n, ph c t p, liên quan r t nhi u ngành, nhi u đ n v tham gia ho t đ ng thi công xây d ng công trình Do v y đ cơng tác qu n lý ch t l ng đ t k t qu t t nh t ngành c p quy n ph i v i Công ty C u S n chung tay chung s c ngh Chính ph c n quan tâm u ch nh m t s chi phí cho phù h p nh chi phí giám sát thi cơng, ti p t c hồn thi n Ngh đ nh v qu n lý ch t l ng cho sát v i th c t , t ng c tra giám sát trình th c hi n d án V i c p quy n đ a ph ng ki m ng c n quy t li t h n n a cơng tác gi i phóng m t b ng, tr ng nhi m v giám sát c ng đ ng Ki n ngh đ i v i Công ty: Công ty C u S n m t đ n v có b dày kinh nghi m công tác qu n lý, v n hành khai thác cơng trình th y l i n m h th ng cơng trình th y l i Cơng ty qu n lý Các cơng trìnhCông ty làm ch đ u t đ n có nhi u quy mơ l n nh khác nhau, nhiên có m t s cơng trình thi cơng đòi h i k thu t ph c t p h n, có đ a bàn xây d ng xa Cơng ty Do đó, lãnh đ o Cơng ty c n quan tâm ch đ o sát h n n a, quy t li t h n n a nh m m c tiêu cơng trình đ có ch t l c ng có ph c hoàn thành ng t t đ m b o ti n đ , k m thu t Bên c nh đó, lãnh đ o Cơng ty ng án ch đ o đ phòng ban ch c n ng Cơng ty (đ c bi t phòng Qu n lý cơng trình & c n, phòng K ho ch – k thu t, phòng Qu n lý n c phòng Tài v ) c n có s k t h p g n bó h n n a vi c ph i h p th c hi n công tác chung c a Cơng ty 86 Cơng ty c n nhanh chóng đ áp d ng vào th c t nh ng quan m đ n v công tác qu n lý ch t l ng thi công công trình c n i b Cơng ty v i nhà th u thi công xây d ng cơng trình Quan tr ng nh t c n ph i th c hi n nghiêm túc công tác giám sát thi công, công tác qu n lý giám sát ch t l ng thi cơng cơng trình t t c khâu, giai đo n su t q trình thi cơng Q trình qu n lý khơng ch d ng l i vi c qu n lý cu i m i khâu m i giai đo n, mà ph i đ c th c hi n m t cách song song, liên t c, thông su t; t c ph i quán tri t nguyên t c làm đúng, làm t t t đ u cho t i hoàn thành đ a cơng trình vào s d ng 87 DANH M C TÀI LI U THAM KH O y ban Th [1] ng v Qu c h i (2001), “Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình th y l i, s 32/2001/PL-UBTVQH10” [2] GS TS Xuân H c (2010), “Th y l i Vi t Nam, thành t u nh ng thách th c phát tri n” – Internet: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2256 [3] Tr n Ng c Hùng (2015), “Qu n lý ch t l ng công trình xây d ng th c tr ng gi i pháp” – Internet: http://www.vusta.vn/vi/news/Trao-doi-Thao-luan/Quan-lychat-luong-cong-trinh-xay-dung-thuc-trang-va-giai-pha-31426.html [4] V n D ng Minh San (2009), “Hà T nh thi t h i g n t đ ng v đ p Z20” - Internet: http://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-tinh-thiet-hai-gan-1-ty-dong-do-vo-dapz20-1247375237.htm [5] Lê l ình D ng (2013), “V đ p th y n Ia Krêl Gia Lai: Nghi v n v ch t ng đ p” – Internet: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vo-dap-thuy-dien-ia-krel-2- o-gia-lai-nghi-van-ve-chat-luong-dap-121261.bld [6] H ng c (2015), “Kè đê sông Mã s t l nghiêm tr ng” - Internet: http://danviet.vn/tin-tuc/ke-de-song-ma-dang-sat-lo-nghiem-trong-540660.html [7] T ng công ty c khí xây d ng (2012), ‘‘Hồn thành thi công đ p bê tông đ m l n th y n S n La: S c m nh c a cơng ngh , ý chí… đ m hoa k t.’’Internet: http://coma.vn/vi/Tin-tuc/Tin-t p-đồn-29/Hồn-thành-thi-cơng-đ p-bê-tơngđ m-l n-th y-đi n-S n-La;S c-m nh-c a-cơng-ngh ,-ý-chí đ m-hoa-k t-252 [8] Anh To n (2013) - “Thanh Hố: Vì cơng trình 18 t đ ng nhanh chóng xu ng c p?” – Internet: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/thanh-hoavi-sao-cong-trinh-18-ty-dong-nhanh-chong-xuong-cap.html [9] Ng c Hà (2016), “20 cơng trình đ l c vinh danh t i Gi i th ng Cơng trình ch t ng cao 2015” - Internet: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/20- cong-trinh-duoc-vinh-danh-tai-giai-thuong-cong-trinh-chat-luong-cao-2015.html [10] ình S n (2016), “ Nguy c s p nhà t cát b n” – Internet: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/nguy-co-sap-nha-tu-cat-ban-669658.html 88 [11] Ths Hà T t Th ng (2015), ‘‘ T ng c ng cơng tác v sinh an tồn lao đ ng cơng trình xây d ng.’’ - Internet: http://baodansinh.vn/tang-cuong-an-toanve-sinh-lao-dong-trong-cac-cong-trinh-xay-dung-d12658.html [12] inh Quang Tu n (2015), “Bên d i nhà ga metro ng m đ u tiên Sài Gòn”- Internet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ben-duoi-nha-ga-metro-ngam-dau-tieno-sai-gon-280531.html [13] Q (2014), “C u R ng Tr n Th Lý nh n gi i cơng trình ch t l ng cao n m 2014” – Internet: http://www.baogiaothong.vn/cau-rong-va-tran-thi-ly-nhan-giaicong-trinh-chat-luong-cao-nam-2014-d92658.html [14] Hà Quang (2011), “H ch a n cC a t: Cơng trình c a hơm mai sau!” - Internet: http://www.tlu.edu.vn/tabid/89/catid/342/item/3139/ho-chua-nuoc-cuadat-cong-trinh-cua-hom-nay-va-mai-sau.aspx [15] Tr n Ng c Hùng (2011), “Báo cáo d n đ H i th o ‘Th i gian th c hi n d án đ u t xây d ng Vi t Nam Th c tr ng gi i pháp’” Internet: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2883 [16] C c QLXD& CLCTGT (2011), ‘‘ Qu n lý ch t l ánh giá t ng quan v công tác t ng c ng ng cơng trình xây d ng giao thơng.’’ - Internet: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/9631/danh-gia-tong-quan-ve-cong-tac-tang-cuongquan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-giao-thong.aspx [17] Trí Tín (2011), “ ng đ t Qu ng Nam không liên quan đ n núi l a” - Internet: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dong-dat-quang-nam-khong-lienquan-den-nui-lua-2214500.html [18] Thoa Ph m (2015), “T ng h p “Nhìn l i th m h a kép đ ng đ t sóng th n Nh t B n n m 2011”” – Internet: http://dantri.com.vn/the-gioi/nhin-lai-tham-hoa-kepdong-dat-song-than-nhat-ban-nam-2011-1426752146.htm [19] B Khoa h c Công ngh (2009), TCVN 8297:2009: Cơng trình th y l i – đ t – Yêu c u k thu t thi công b ng ph p ng pháp đ m nén [20] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 9341:2012: Bê tông kh i l n- Thi công nghi m thu 89 [21] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 9361:2012: Công tác n n móng - Thi cơng nghi m thu [22] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 4447:2012: Công tác đ t - Thi công nghi m thu, n m 2012 [23] B Khoa h c Công ngh (2008), TCVN 1651:2008: Thép c t bê tông [24] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 9115:2012: K t c u bê tông bê tông c t thép l p ghép - Thi công nghi m thu [25] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 9340:2012: H n h p bê tông tr n s n - Yêu c u c b n đánh giá ch t l ng nghi m thu [26] B Khoa h c Công ngh (2011), TCVN 4085:2011: K t c u g ch đá - Tiêu chu n thi công nghi m thu [27] B Khoa h c Công ngh (2001), TCVN 4314:2003: V a xây d ng - Yêu c u k thu t [28] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 4087:2012: S d ng máy xây d ng Yêu c u chung [29] B Khoa h c Công ngh (2009), TCVN 2682:2009: Xi m ng poóc l ng - Yêu c u k thu t [30] B Khoa h c Công ngh (2009), TCVN 6260:2009: Xi m ng poóc l ng h n h p - Yêu c u k thu t [31] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 9202:2012: Xi m ng xây trát [32] B Khoa h c Công ngh (2012), TCVN 9203:2012: Xi m ng poóc l ng h n h p - Ph ng pháp xác đ nh hàm l ng ph gia khoáng [33] B Khoa h c Công ngh (2011), TCVN 6016:2011: Xi m ng - Ph th - xác đ nh c ng pháp ng đ [34] B Khoa h c Công ngh (2006), TCVN 7570:2006: C t li u cho bê tông v a - Yêu c u k thu t [35] Qu c h i Khóa XIII (2014), Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 [36] Chính ph (2009), Ngh đinh 12/2009/N -CP: V Qu n lý đ u t xây d ng cơng trình [37] B xây d ng (2010), Thông t s 22/2010/TT-BXD: Quy đ nh v an tồn lao đ ng thi cơng xây d ng cơng trình 90 [38] B Khoa h c Cơng ngh (1986), TCVN 3255:1986: An toàn n - Yêu c u chung [39] B Khoa h c Công ngh (1989), TCVN 3254:1989: An toàn cháy - Yêu c u chung [40] B Khoa h c Công ngh (1995), TCVN 2622:1995: Phòng cháy, ch ng cháy cho nhà cơng trình [41] Qu c h i Khóa XI (2005), Lu t b o v môi tr ng s 52/2005/QH11 [42] Chính ph (2015), Ngh đ nh 46/2015/N -CP: V qu n lý ch t l cơng trình xây d ng 91 ng b o trì ... t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng thi công cơng trình th y l i Cơng ty C u S n làm ch đ u t 64 3.3.1 Nâng cao công tác qu n lý k thu t thi công 64 3.3.2 T ng c ng công tác qu... i pháp nâng cao ch t l ng thi công công trình th y l i thu c h th ng th y nơng C u S n Vì v y, xu t phát t nh ng lý trên, tác gi l a ch n đ tài " Gi i pháp nâng cao ch t l ng thi công cơng trình. .. 1.3.1.3 Y u t thi t b công ngh thi công Khi xây d ng công trình l n nh , đ nâng cao ch t l ng cơng trình hi u qu c ng nh n ng su t lao đ ng vi c áp d ng trang thi t b hi n đ i công ngh thi công m i
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình thủy lợi do công ty cầu sơn làm chủ đầu tư , Giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình thủy lợi do công ty cầu sơn làm chủ đầu tư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay