Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý nước thải sản xuất tại làng miến dong xã đông thọ, huyện đông hưng, tỉnh thái bình

96 6 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:44

L I CAM OAN H tên: ng B o Qu nh Vân L p: 23KHMT11 Chuyên ngành đào t o: Khoa h c Môi tr ng Mã HV: 1581440301014 Mã s : 608502 Tôi xin cam đoan lu n v n đ c tơi th c hi n d Th T Oanh PGS.TS V c Toàn v i đ tài “ ánh giá th c tr ng môi tr đ xu t gi i pháp qu n n is h ng d n c a TS Ph m c th i s n xu t t i làng mi n dong ng ông Th , huy n ơng H ng, t nh Thái Bình” ây đ tài nghiên c u m i, m t ph n nghiên c u đ tài “ Qu n môi tr ng làng ngh d a vào c ng đ ng, đ án n m 2014 – 2016” c a đ n v Liên minh h p tác Vi t Nam, không trùng l p v i đ tài lu n v n tr c đây, đó, khơng ph i b n chép c a b t k m t lu n v n Các n i dung nghiên c u, k t qu đ tài trung th c Nh ng s li u b ng bi u ph c v cho vi c phân tích, nh n xét, đánh giá đ c tác gi thu th p t ngu n khác có ghi rõ ph n tài li u tham kh o N u phát hi n có b t k s gian l n tơi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung lu n v n c a Tr ng đ i h c Th y L i không liên quan đ n nh ng vi ph m tác quy n, b n quy n gây q trình th c hi n (n u có) Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c Viên ng B o Qu nh Vân i L IC M N có th hồn thành lu n v n t t nghi p này, nh ng c g ng c a b n thân, tơi nh n đ c s quan tâm, giúp đ c a th y cô, b n bè cá nhân, t p th t i khu v c nghiên c u Tôi xin g i l i c m n chân thành đ n t t c th y cô giáo tr Th y l i, nh ng ng ng ih c i truy n đ t cho nh ng ki n th c kinh nghi p quý báu su t th i gian h c t p t i tr ng Tôi xin trân tr ng g i l i c m n đ n TS Ph m Th T Oanh, PGS.TS V c Tồn th y khoa Mơi tr tình h ng t n ng d n su t trình th c hi n lu n v n Các th y cô t o m i u ki n thu n l i đ tơi hồn thành đ tài t t nghi p th c s Tôi c ng chân thành c m n ThS.Tr nh Xn Hồng – tr n c, Mơi tr ng phòng Thí nghi m t v n qu n ch t l ng ng – Vi n Quy ho ch Th y l i chú, anh phòng giúp đ , t o u ki n q trình tơi th c hi n lu n v n C m n UBND ông Th , ông H ng, t nh Thái Bình t o u ki n, cung c p s li u cho th c hi n đ tài Cu i cùng, xin bày t lòng bi t n sâu s c t i gia đình, b n bè quan tâm, giúp đ , t o u ki n đ tơi có th t p trung hoàn thành lu n v n t t nghi p th c s V i v n ki n th c, kinh nghi m, th i gian nhi u h n ch nên lu n v n nhi u thi u sót, r t mong nh n đ đ c đ lu n v n t t nghi p đ c s ch b o, góp ý c a th y, giáo b n c hồn thi n h n Cu i cùng, tơi xin kính chúc q th y gia đình d i s c kh e, thành công s nghi p tr ng ng i cao quý Hà N i, tháng n m 2017 H c viên ng B o Qu nh Vân ii M CL C M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c tiêu đ tài Ph m vi đ i t ng nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n 4.2 Ph ng pháp nghiên c u CH NG 1: T NG QUAN V KHU V C NGHIÊN C U TH C TR NG S N XU T MI N DONG 1.1 c m chung v làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m Vi t Nam 1.1.1 Phân b làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m c n c 1.1.2 Vai trò c a làng ngh đ i v i s phát tri n kinh t - h i 1.1.3 Ô nhi m môi tr ng t i làng ngh ch bi n th c ph m 1.1.3.1 Hi n tr ng môi tr ng n c 1.1.3.2 Hi n tr ng môi tr ng khơng khí 10 1.1.3.3 Môi tr ng đ t ch t th i r n 11 1.1.4 Th c tr ng qu n môi tr ng t i làng ch bi n th c ph m 13 1.2 c m chung v làng ngh s n xu t mi n dong 16 1.2.1 Thông tin v làng ngh s n xu t mi n dong t i Vi t Nam 16 1.2.2 Th c tr ng môi tr ng t i khu v c s n xu t mi n dong 18 1.3 c m v làng mi n ông Th 20 1.3.1 i u ki n t nhiên 20 1.3.2 i u ki n kinh t - h i 21 1.3.2.1 i u ki n kinh t 21 1.3.2.2 i u ki n h i 21 1.3.3 i u ki n c s h t ng 22 1.3.4 Hi n tr ng s n xu t c a làng ngh 23 1.3.4.1 Hi n tr ng v công ngh thi t b s n xu t 23 1.3.4.2 Quy trình s n xu t mi n t tinh b t dong ri ng t i ông Th 24 1.3.4.3 Nguyên li u cung c p cho s n xu t mi n t i ông Th 26 CH NG 2: ÁNH GIÁ HI N TR NG Ô NHI M N C T I LÀNG MI N ÔNG TH , HUY N ƠNG H NG, T NH THÁI BÌNH 28 2.1 Hi n tr ng s n xu t mi n t i làng mi n ông Th 28 2.1.1 Hi n tr ng s n xu t mi n dong t i làng mi n ông Th 28 2.1.2 Các ngu n gây nhi m mơi tr ng 29 2.2 Hi n tr ng ô nhi m n c th i s n xu t nh h ng c a ô nhi m đ n môi tr ng n c t i làng mi n ông Th 32 2.2.1 C s v trí l y m u 32 2.2.2 K t qu phân tích m u đánh giá m c đ ô nhi m 36 2.2.3 Th c tr ng x n c th i t i c s s n xu t 46 2.2.4 nh h ng c a ô nhi m môi tr ng n c đ n s c kh e c a ng i dân 47 2.3 Th c tr ng công tác qu n môi tr ng n c t i làng mi n ông Th 48 iii 2.3.1 Th c tr ng qu n môi tr ng n c c a c p quy n 48 2.3.1.1 Th ch , sách qu n môi tr ng 48 2.3.1.2 C c u qu n môi tr ng 48 2.3.2 Th c tr ng ho t đ ng b o v môi tr ng n c c a ng i dân 51 CH NG 3: XU T CÁC GI I PHÁP QU N LÝ, B O V MÔI TR NG T I LÀNG MI N ÔNG TH 54 3.1 Gi i pháp qu n 54 3.1.1 Hoàn thi n h th ng qu n môi tr ng n c t i làng mi n 54 3.1.2 y m nh áp d ng cách ti p c n s n xu t s ch h n 58 3.1.3 Áp d ng công c kinh t 60 3.1.4 Tuyên truy n, giáo d c v môi tr ng, b o v môi tr ng 63 3.1.5 nh h ng l i không gian s n xu t 64 3.1.5.1 nh h ng t p trung 64 3.1.5.2 nh h ng phân tán 66 3.2 Gi i pháp k thu t 67 3.2.1 C s đ xu t l a ch n gi i pháp k thu t 67 3.2.2 Bi n pháp đ xu t 68 K T LU N KI N NGH 76 PH L C iv DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Phân lo i làng ngh Vi t Nam theo ngành ngh s n xu t Hình 1.2 L u l ng n c th i s n xu t c a m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m, ch n nuôi gi t m (m3/ngày) Hình 1.3 Hàm l ng BOD , COD SS n c th i m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m, ch n nuôi, gi t m Hình 1.4 Hàm l ng SO khơng khí m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m (đ n v mg/m3) 10 Hình 1.5 Hàm l ng NO khơng khí m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m (đ n v mg/m3) 11 Hình 1.6 Quy trình làm tinh b t dong ri ng 16 Hình 1.7 Quy trình s n xu t mi n dong 17 Hình 1.8 V trí ơng Th - ơng H ng - Thái Bình 20 Hình 1.9 Quy trình s n xu t mi n t tinh b t dong ri ng t i làng mi n ơng Th 24 Hình 2.1 M t s hình nh nhi m kênh, m ng th i quanh ơng Th 30 Hình 2.2 S đ v trí l y m u n c t i ông Th 35 Hình 2.3 So sánh nhi t đ c a m u n c th i v i QCVN 40:2011/BTNMT 37 Hình 2.4 So sánh đ pH c a m u n c th i v i QCVN 40:2011/BTNMT 37 Hình 2.5 So sánh hàm l ng TSS c a m u n c th i v i QCVN 40:2011/BTNMT 37 Hình 2.6 So sánh hàm l ng COD c a m u n c th i v i QCVN 40:2011/BTNMT37 Hình 2.7 So sánh hàm l ng BOD c a m u n c th i v i QCVN 40:2011/BTNMT38 Hình 2.8 So sánh hàm l ng Cl- c a m u n c th i v i QCVN 40:2011/BTNMT 38 Hình 2.9 So sánh pH c a m u n c m t v i QCVN 08-MT:2015/BTNMT 40 Hình 2.10 So sánh hàm l ng DO c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 41 Hình 2.11 So sánh hàm l ng TSS c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 41 Hình 2.12 So sánh hàm l ng COD c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 41 Hình 2.13 So sánh hàm l ng BOD c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 41 Hình 2.14 So sánh hàm l ng PO 3- c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 42 Hình 2.15 So sánh hàm l ng NH + c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 42 Hình 2.16 So sánh hàm l ng NO - c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 42 v Hình 2.17 So sánh hàm l ng NO - c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 42 Hình 2.18 So sánh hàm l ng Cl- c a m u n c m t v i QCVN 08MT:2015/BTNMT 43 Hình 2.19 So sánh đ pH c a m u n c d i đ t v i QCVN 09-MT:2015/BTNMT44 Hình 2.20 So sánh hàm l ng ch s penmanganat c a m u n c d i đ t v i QCVN 09-MT:2015/BTNMT 44 Hình 2.21 So sánh hàm l ng NH + c a m u n c d i đ t v i QCVN 09MT:2015/BTNMT 45 Hình 2.22 So sánh hàm l ng NO - c a m u n c d i đ t v i QCVN 09MT:2015/BTNMT 45 Hình 2.23 So sánh hàm l ng NO - c a m u n c d i đ t v i QCVN 09MT:2015/BTNMT 45 Hình 2.24 So sánh hàm l ng Cl- c a m u n c d i đ t v i QCVN 09MT:2015/BTN 45 Hình 2.25 B l ng ng n đ c xây d ng che ch n t m b nhà ông T 47 Hình 2.26 Mi n đ c ph i c nh m ng d n n c c a thôn 49 Hình 3.1 S Hình 3.2 S Hình 3.3 S Hình 3.4 S Hình 3.5 B Hình 3.6 S Hình 3.7 B đ h th ng qu n môi tr ng c p 55 đ đ nh h ng t p trung ngu n th i 65 đ đ nh h ng s d ng đ t h s n xu t mi n dong 66 đ cơng ngh mơ hình x n c th i ph ng án 68 ABR 70 đ công ngh mô hình x n c th i ph ng án 72 l c than ho t tính 73 vi DANH M C B NG BI U B ng 1.1 Phân b s l ng làng ngh th c ph m B ng 1.2 S n ph m s n l ng c a m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m B ng 1.3 T i l ng ch t ô nhi m n c th i c a m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m B ng 1.4 Tên làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m 11 B ng 1.5 Thành ph n kh i l ng bã th i t s n xu t tinh b t t i làng ngh D ng Li u (Th i gian s n xu t t tháng 10 n m tr c đ n h t tháng n m sau) 12 B ng 1.6 Nhu c u nhiên li u kh i l ng x th i c a m t s làng ngh ch bi n l ng th c, th c ph m 13 B ng 1.7 T i l ng m t s ch t ô nhi m n c th i t i làng ngh mi n 19 B B B B B B ng 2.1 Ch t th ng 2.2 K t qu ng 2.3 M u n ng 2.4 K t qu ng 2.5 K t qu ng 2.6 K t qu i sinh t quy trình làm mi n dong 28 phân tích t i c s s n xu t mi n dong t i làng mi n ông Th 30 c 33 phân tích m u n c th i t i làng ngh làm mi n ông Th 36 phân tích m u n c m t t i làng ngh làm mi n ông Th 39 phân tích m u n c ng m t i làng ngh làm mi n ông Th 44 vii DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T STT Ký hi u BTNMT HTX QCVN TCVN TP THCS THPT UBND SXSH Di n gi i B Tài nguyên Môi tr ng H p tác Quy chu n Vi t Nam Tiêu chu n Vi t Nam Thành ph Trung h c c s Trung h c ph thông y ban nhân dân S n xu t s ch h n viii M U Tính c p thi t c a đ tài Trong nh ng n m g n đây, t i nhi u vùng nông thôn n c ta, làng s n xu t, làm ngh phát tri n m nh m , góp ph n vào s phát tri n c a đ a ph ng Bên c nh nh ng đóng góp khơng nh v kinh t - h i, s gia t ng làng s n xu t, làm ngh c ng làm n y sinh nhi u v n đ v môi tr ngành, c p quy n đ a ph ng, đòi h i s quan tâm k p th i c a ng Ngành s n xu t, ch bi n th c ph m ho t đ ng ph bi n n c ta S phát tri n c a ho t đ ng s n xu t t o công n vi c làm cho c dân b n đ a, góp ph n phát tri n kinh t - h i đ a bàn xã, nh ng m t khác, ch t l ng môi tr ng t i đ a ph ng c ng ph i đ i m t v i nguy c xu ng c p, ô nhi m nghiêm tr ng s thi u ý th c quan tâm, b o v môi tr ng c a c s s n xu t Do s phát tri n t phát, thi u quy ho ch d n t i h u qu ch t l môi tr ng n ng n c t i làng có ngh suy gi m nghiêm tr ng, c b nhi m, kéo theo nh ng nguy c lây nhi m m t s b nh nguy hi m cho ng i gây nên s b c xúc c a dân c sinh s ng đ a bàn ông H ng, t nh Thái Bình n i s n xu t mi n dong lâu đ i, ông Th - huy n đ c th h l u truy n hàng tr m n m nay, t o thu nh p vi c làm n đ nh cho ng i dân Tuy nhiên u đáng lo ng i nh t trình s n xu t, kinh doanh hi n nay, hàng ngày, m t kh i l ng l n n c th i ch a qua x h s n xu t mi n x môi tr ng xung quanh, gây ô nhi m môi tr ng, nh h ng đ n s c kh e, đ i s ng c a ng i dân, t o nh ng xung đ t v môi tr ng Hàm l ng ch t h u c , ch t r n l l ng n đ a bàn, h qu n c cao, gây nên hi n t ng phú d ng t i ao h c t i ao h b ô nhi m n ng n , gây b c xúc cho ng i dân ơng Th hành trình xây d ng nông thôn m i nên v n đ b o v môi tr ng xanh – s ch – đ p, ho t đ ng s n xu t an toàn, c s s n xu t, kinh doanh đ t ch tiêu v môi tr nông thôn m i ng r t đ c quan tâm Theo “Báo cáo t ng k t xây d ng ông Th giai đo n 2011 – 2014”, đ t 19/19 tiêu chí nơng thơn m i Qu c gia, nhiên th c t , tiêu chí 17 tiêu chí v Mơi tr bàn v n nhi u v n đ ch a x đ c, gây b c xúc cho ng i dân ng đ a c m n c th i c a ho t đ ng s n xu t mi n dong t i quanh n m, nh ng kho ng t tháng đ n tr nh t, v y n ông Th s n xu t c T t Nguyên án ho t đ ng m nh m c th i s n xu t t p trung vào th i gian n m v i m t l ng l n; thêm vào c s s n xu t n m r i rác, chi m kho ng h n 80% h gia đình làng, n x mơi tr c th i s n xu t th ng hòa tr n chung v i n c th i sinh ho t đ ng n cho công tác qu n vi c x th i ph c t p, khó kh n h n V i m c đích b o v môi tr ng giúp c p quy n đ a ph qu n gi m thi u ô nhi m môi tr ng n ng có c s c ho t đ ng s n xu t, góp ph n vào s phát tri n b n v ng c a ngh s n xu t mi n lâu đ i t i ông Th , đ tài “ ánh giá th c tr ng môi tr c th i s n xu t ng đ xu t gi i pháp qu n n t i làng mi n dong ông Th , huy n ông H ng, t nh Thái Bình” đ c l a ch n đ nghiên c u M c tiêu đ tài ánh giá đ xu t đ c th c tr ng ô nhi m môi tr ng n c th i t i làng mi n ông Th c gi i pháp nh m gi m thi u ô nhi m môi tr ng n c t i làng mi n ông Th Ph m vi đ i t ng nghiên c u Ph m vi nghiên c u: Ch t l ng n c th i t i làng s n xu t mi n dong ông Th , huy n ơng H ng, t nh Thái Bình it ng nghiên c u: Làng s n xu t mi n dong ông Th Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n K th a: đ tài s d ng s li u v môi tr c th c hi n tr ng n c, đ c bi t n c th i s n xu t, c t i khu v c nghiên c u T ng h p: T ng h p m t s ph ng pháp áp d ng x n đ đ xu t gi i pháp phù h p v i u ki n th c t c a đ a ph ng c n c ngoài t n d ng đ sinh v t c ng đ c tác d ng di t vi khu n t ánh n ng m t tr i, m t ph n vi c x Bên c nh đó, s d ng vòi phun sen c ng làm gi m v n t c c a dòng ch y, khơng làm l p v t li u cát phía d i b xáo tr n - L p v t li u l c m t l p cát vàng s ch v i giá thành r L p cát có nhi m v gi l i ch t c n b n n n c th i, đ ng th i làm gi m t c đ c a dòng c xu ng l p v t li u th than ho t tính - L p than ho t tính có kh n ng gi l i ch t h u c hòa tan, tr v i x sinh h c tr c đó, cho phép lo i b m t t l l n COD d th a n than ho t tính đ c th i [12] Lo i c l a ch n b l c than ho t tính gáo d a d ng h t Hi u qu x ch t h u c c a than ho t tính kho ng 83 – 92% [13], nh ng hi u qu l c c a than ho t tính d ng h t ph thu c nhi u vào t c đ dòng n n c, n u t c đ dòng c l n mà khơng có s u ch nh hi u qu x s không cao [14] Do l p cát vàng phía giúp nâng cao hi u qu x ch t h u c c a than ho t tính - L p v t li u th l p cát vàng, v i nhi m v gi l i l p than ho t tính n đ nh phía - L p v t li u cu i l p s i đá Kích c c a s i tùy thu c vào ng xây d ng b L p s i l p l c cu i tr n c n i s d ng c ch y vào đ ng ng d n c qua x lý, không nên đ q nhi u ch có tác d ng làm thoáng, ng n l ch t r n thoát xu ng phía d i gây t c đ ng ng d n n c T i sát l p c a b l c có thi t k van x Van x đ mu n l c b l p ch t c n b n m t l p cát cùng: đ n khu y đ u l p n ng c s d ng c kho ng – cm c m t, sau m van x , l p c n b n đ ng l i phía s b x trơi Làm l i – l n đ l p cát s ch hoàn toàn L p cát l p than ho t tính nên đ c thay m i sau n m s d ng (L u ý thay nên n o vét t t đ tránh làm nh h ng đ n l p v t li u phía d L ng bùn th i đ i) c sinh trình x y m khí sau b l ng s đ thu gom đem , t n d ng làm phân bón cho lo i tr ng N x s theo đ ng ng x kênh m c th i sau ng th i chung đ a bàn 74 c u m: - T nh ng u m nh  ng án đ ph c m c a mơ hình x n c đ xu t có th kh c ph c đ c m t s nh c ph ng án x 1, c m c a ph + S d ng s a vôi đ a vào b ti p xúc thay cho b đá vôi s làm gi m l phù t o ra, đ m b o đ ng huy n c thông s TSS phù h p v i u ki n đ u vào c a b ABR; + Sau b y m khí có ng n l ng đ l d n n ng án 1: ng bùn d ng l l ng t o l ng xu ng tr c vào h th ng x phía sau, tránh gây t c đ c ng ng sau m t th i gian ho t đ ng; + B l c ho t đ ng không tiêu t n b t c lo i n ng l đ u t cho ho t đ ng x n ng khác, n chi phí c th i gi m - Chi phí ban đ u đ u t đ xây d ng h th ng x không cao v i u ki n kinh t c a h gia đình t i ơng Th - Di n tích xây d ng h th ng x phù h p v i u ki n h gia đình s n xu t t i ông Th  Nh - Ph ng pháp mang tính ch t ch y u đ gi m thi u ch t h u c n ch a x đ  c m: c th i, c tri t đ vi sinh v t có h i Nh v y, s đ công ngh x n c th i ph u m có s c i ti n đ kh c ph c m t s nh ng án t n d ng đ c m c a ph ng án 1, nhiên hi u qu x th c t c n có mơ hình th c nghi m đ đánh giá xác L th i sau x đ c x m ng n c ng th i bi n pháp k thu t x n c th i ch mang tính gi m thi u ô nhi m ngu n n sinh ho t lo i n c nh ng c, v i ngu n n c th i c th i khác v n đ chung v m t c ng th i nên vi c x tri t đ vi sinh v t không c n thi t 75 K T LU N KI N NGH K t lu n -N c th i, n bi t n đ c m t n c th i n c ng m t i làng mi n c m t Hàm l ông Th đ u b ô nhi m, đ c ng TSS, COD BOD m u n c phân tích cao g p nhi u l n so v i quy chu n cho phép N c ng m đ a bàn có d u hi u b lây lan ô nhi m s lan truy n t p ch t t ngu n n n c c th i, c m t Các c s , h gia đình s n xu t, có xây d ng h th ng x n c th i s b nh ng ho t đ ng c a h th ng không hi u qu trình đ k thu t, n ng l c x s c c a ng i dân không cao, n cho vi c đ u t lãng phí; - B máy ho t đ ng chuyên trách v môi tr ng t i ông Th m ng, trình đ c a cán b h n ch nên vi c th c hi n sách, thông t , ngh đ nh c a nhà n c dù có tri n khai nh ng khơng hi u qu Cùng v i kinh phí đ u t cho vi c b o v mơi tr tr ng khơng có nên ch a đánh giá đ ng ho t đ ng s n xu t t i đ a ph - V n đ nh n th c, ý th c c a ng c s nghiêm tr ng c a ô nhi m môi ng; i dân v b o v môi tr ng h n ch V i tâm “l i nhu n cao t t”, h gia đình ng i ph i đ u t thi t b x n Tr c chi phí đ t đ , v n hành ph c t p, c th s ng chung v i ô nhi m; c th c tr ng ô nhi m t i làng ngh mi n ông Th – ông H ng – Thái Bình, lu n v n đ xu t nh ng gi i pháp qu n c ng nh k thu t đ b o v c i thi n môi tr ng làng ngh  Gi i pháp qu n lý: - C n xây d ng m t b ph n chuyên trách v môi tr th quán xuy n đ ng, v i s đào t o b n đ có c v n đ ô nhi m đ a bàn; - Áp d ng công c kinh t , c th phí mơi tr h gia đình đ a bàn xã; 76 ng tr c p môi tr ng t i - Tuyên truy n, giáo d c r ng rãi đ n ng tr i dân v v n đ môi tr ng b o v môi ng đ nâng cao nh n th c, ý th c T ch c ho t đ ng c ng đ ng, có n i dung g n g i, d hi u đ đ t hi u qu tuyên truy n cao nh t; - Gi i pháp đ nh h ng thu gom x n c th i t p trung v i h gia đình s n xu t nh l quy ho ch l i không gian s n xu t v i h s n xu t l n kh thi, tránh đ u t lãng phí góp ph n t o s thu n l i cho vi c qu n ngu n th i t i đ a ph ng  Gi i pháp k thu t: Ph ng án công ngh đ c đ xu t h th ng x v i s k t h p c a vi sinh y m khí, than ho t tính vi sinh hi u khí đ tái sinh l i b m t than u m c a h th ng có th vào ho t đ ng nhanh chóng, hi u qu x cao, cơng ngh đ n gi n, d v n hành chi phí đ u t phù h p v i u ki n c a h gia đình Theo tính tốn thi t k hàm l ng ch t ô nhi m n c t i đ u c a h th ng đ t yêu c u, n m gi i h n QCVN 40:2011 c t A - Quy chu n k thu t qu c gia v n th i công nghi p – c t A: quy đ nh giá tr c a thông s ô nhi m n công nghi p x vào ngu n n c dùng cho m c đích c p n c c th i c sinh ho t Tuy nhiên, k t qu tính tốn thuy t theo nh ng u ki n t i u nên áp d ng vào th c t s g p ph i nh ng khó kh n, v ng m c Ki n ngh - Vì th i gian th c hi n lu n v n h n ch nên m t s gi i pháp qu n mang tính thuy t, ch a tham v n đ c ý ki n ng i dân đ xét tính hi u qu c a gi i pháp - Vi c đ xu t s đ cơng ngh x ch mang tính gi m thi u ô nhi m n s n xu t gây ra, ch a x tri t đ đ c 77 c th i TÀI LI U THAM KH O [1] B Tài nguyên Môi tr ng, “Báo cáo môi tr ng qu c gia 2008 – Môi tr ng làng ngh Vi t Nam”, 2008 [2] B nông nghi p Phát tri n nông thôn, “Danh sách làng ngh Vi t Nam”, 8/2010 [3] Hi p h i làng ngh Vi t Nam, “K t qu kh o sát hi n tr ng s n xu t môi tr m t s làng ngh c n ng c”, 11/2009 [4] Báo cáo chuyên đ , “ i u tra t ng th hi n tr ng vùng ch bi n nông th y s n”, Tr ng V n Ti n, “Nghiên c u th c nghi m x n [5] C i h c Bách Khoa Hà N i: Vi n Khoa h c công ngh Môi tr ng, 3/2010 c th i làng ngh s n xu t mi n b ng bãi l c tr ng cây”, 2016 (Lu n v n cao h c b o v t i tr ng ih c Th y l i n m 2016) [6] Ph m Loan, “ ánh giá th c tr ng môi tr Li u, huy n Hoài ng t i làng ngh làm mi n D ng c, thành ph Hà N i đ xu t bi n pháp gi m thi u”, 2016 ( án t t nghi p b o v t i tr ng i h c Th y l i n m 2016) [7] UBND ông Th , “Báo cáo t ng k t xây d ng nông thôn m i ông Th giai đo n 2011 – 2014”, 2014 [8] TS Ph m Th T Oanh, “Qu n môi tr ng làng ngh d a vào c ng đ ng, đ án n m 2014 – 2016”, Liên minh h p tác Vi t Nam, 2016 [9] Lê V n Cát, H th ng t h p t ng h k thu t x n [10] Lê V n Cát, H th ng t h p t c th i - t p 1, 2014 ng h k thu t x n c th i - t p 2, 2015 [11] Công ngh Tân Phú, “L c n c b ng than ho t tính nh th nào?”, 2014 http://daychuyenlocnuoc.info/news/Tin-tuc/Loc-nuoc-bang-than-hoat-tinh-nhu-thenao-18/ [12] Trung tâm đào t o ngành N c Môi tr ng, S tay x n c – t p 1, NXB Xây d ng, 2006 [13] F.M.Ferraz et al, “Performance of an Anaerobic Baffled Reactor (ABR) in treatment of cassava wastewater”, 2009 78 [14] Công ty TNHH CNMT iD ng Xanh, “Than ho t tính tác d ng c a than ho t tính”, 2014 http://hethonglocnuoc.vn/index.php/tu-van/69-than-hoat-tinh-va-tac-dung-cua-thanhoat-tinh.html 79 PH L C Hình 1: V trí m u NT1 Hình :V trí m u NT2 80 Hình + V trí m u NT3 81 Hình V trí m u NT4 Hình V trí m u NT5 82 Hình 7: V trí l y m u NM1 Hình 8: V trí l y m u NM2 83 Hình 9: V trí l y m u NM3 Hình 10: Khơng gian s n xu t mi n t i h gia đình anh Hùng – thơn Th ng Nh t 84 Hình 11: B ngâm b t có cánh khu y Hình 12: N c ngâm b t dong 85 Hình 13: B t dong ngâm Hình 14: Ho t đ ng tráng bánh 86 Hình 15: Ng i dân ph i mi n c nh kênh, m Hình 16: M ng n ng th i c th i c nh n i ph i mi n 87 Hình 17: Mơ hình x n c th i th nghi m t i làng mi n ông Th theo đ án “Qu n môi tr ng làng ngh d a vào c ng đ ng, đ án n m 2014 – 2016” (b l c) Hình 18: B y m khí ABR n m ng m d 88 iđ t ... gi i pháp qu n lý n t i làng mi n dong xã ông Th , huy n ơng H ng, t nh Thái Bình đ c l a ch n đ nghiên c u M c tiêu đ tài ánh giá đ xu t đ c th c tr ng ô nhi m môi tr ng n c th i t i làng mi... lý môi tr ng 48 2.3.1.2 C c u qu n lý môi tr ng 48 2.3.2 Th c tr ng ho t đ ng b o v môi tr ng n c c a ng i dân 51 CH NG 3: XU T CÁC GI I PHÁP QU N LÝ, B O V MÔI TR NG T I LÀNG... li u đ c x lý b ng ph n m m Excel Ph ng pháp đánh giá ch t l đ đánh giá m c đ ô nhi m n ng n c: T k t qu phân tích ch t l ng n c c th i s n xu t t i làng ngh s n xu t mi n dong, d a vào quy chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý nước thải sản xuất tại làng miến dong xã đông thọ, huyện đông hưng, tỉnh thái bình , Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp quản lý nước thải sản xuất tại làng miến dong xã đông thọ, huyện đông hưng, tỉnh thái bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay