Biên bản bàn giao tài liệu

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:32

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUtài liệu: HC-15-BM06 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU - Hôm nay, ngày tháng năm ; Chúng gồm: BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là: Ông ( bà ) Chức vụ công tác/chức danh: BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là: Ông ( bà ) : Chức vụ công tác/chức danh Thống lập biên giao nhận tài liệu với nội dung cụ thể sau: Tên khối tài liệu giao nộp: Thời gian ban hành tài liệu………………………………………………………………………… Số lượng tài liệu: Thực trạng tài liệu:………………………………………………………………………………… Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ……………………………………………………………… Biên lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ bản, bên nhận (lưu trữ hành quan, tổ chức) giữ bản./ ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký tên ghi rõ họ tên) (Ký tên ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao tài liệu, Biên bản bàn giao tài liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay