Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:32

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUtài liệu: HC-15-BM05 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG TÀI LIỆU BÊN NGỒI Kính gởi: Ban Giám đốc Công ty Người đề xuất : …………………………………………………Bộ phận : ……………………… Nay đề xuất áp dụng tài liệu bên sau: Stt Tên tài liệu Nội dung Phê duyệt Giám đốc Công ty Ngày ban hành Mã số Trưởng phận Mã số tham khảo Cty Mục đích sử dụng Ngày tháng….năm 20… Người đề xuất ký tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài, Phiếu đề nghị áp dụng tài liệu bên ngoài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay