Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:32

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUtài liệu: HC-15-BM04 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI LIỆU Kính gởi: Ban Giám đốc Cơng ty Lãnh đạo cấp Người đề nghị : …………………………………………………Bộ phận : ……………………… Tên tài liệu : …………………………………………………………………………………… Mã số tài liệu:………………………….ngày ban hành……………………lần ban hành:……… Lý đề nghị việc thay đổi:……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Nay đề nghị thay đổi với nội dung sau: Trang, Chương, Mục đề nghị thay đổi Stt Nội dung đề nghị thay đổi Nơi nhận: Ông/Bà:…………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Ý kiến Chấp thuận Không chấp thuận Ngày … tháng….năm 20… Người đề xuất ký tên Họ tên:……………………………… Phần ý kiến Lãnh đạo cấp Khơng đồng ý: (Vui lòng thơng báo cho người đề nghị biết) Đồng ý: Người định soạn thảo là: ……………………………………………… TP Hà Nội, Ngày … tháng….năm 20… Lãnh đạo ký tên Họ tên:……………………………… QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUtài liệu: HC-15-BM04 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: … Phần dành cho người soạn thảo - Người soạn thảo thực theo hướng dẫn công việc soạn thảo tài liệu (tham khảo thêm Thủ tục kiểm soát tài liệu) - Ý kiến người soạn thảo tài liệu: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Sau soạn thảo xong, người soạn thảo liên hệ Phòng HCNS để xác định số tài liệu cho phù hợp trước ký chuyển cho Trưởng phận ký phần xem xét Ghi chú: Sau ký tên xong, người soạn thảo chuyển tài liệu ký vào ô soạn thảo, ô xem xét kèm phiếu đề xuất cho Phòng HCNS làm Thủ tục phê duyệt phân phối TP Hà Nội, Ngày … tháng….năm 20… Người soạn thảo ký tên Họ tên:……………………………… Phần dành cho Phòng HCNS (trách nhiệm kiểm sốt tài liệu Công ty) Nhận xét: TP Hà Nội, Ngày … tháng….năm 200… TP Hành chánh – Nhân Phù hợp hình thức tài liệu: Có phù hợp Khơng phù hợp Phù hợp tính hệ thống: Có phù hợp Không phù hợp Họ tên:……………………………… Ghi chú: Nếu khơng phù hợp, Phòng HCNS chuyển tài liệu lại cho phận soạn thảo chỉnh sửa lại, phù hợp chuyển tài liệu với phiếu lên Ban Giám đốc phê duyệt Sau phân phối tài liệu lưu phiếu đề nghị ... hợp, Phòng HCNS chuyển tài liệu lại cho phận soạn thảo chỉnh sửa lại, phù hợp chuyển tài liệu với phiếu lên Ban Giám đốc phê duyệt Sau phân phối tài liệu lưu phiếu đề nghị ... xác định số tài liệu cho phù hợp trước ký chuyển cho Trưởng phận ký phần xem xét Ghi chú: Sau ký tên xong, người soạn thảo chuyển tài liệu ký vào ô soạn thảo, ô xem xét kèm phiếu đề xuất cho...QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU Mã tài liệu: HC-15-BM04 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: … Phần dành cho người soạn thảo - Người soạn thảo thực theo hướng dẫn công việc soạn thảo tài liệu (tham khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu, Phiếu đề nghị thay đổi tài liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay