Biểu mẫu danh sách phân phối tài liệu

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:27

tài liệu: HC-15-BM02 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU St t Tên tài liệu Mã số Ngày ban Số ban hành hành Bộ phận nhận tài liệu “đánh số từ 1…” Lưu ý : Bộ phận nhận đánh dấu “x”, không nhận đánh dấu “o” Stt Chức danh Bộ phận Họ Tên Ký nhận Ghi thu hồi Ghi chú: Phần phận bên đánh số thứ tự theo số tiến, phần phận bên ghi rõ tên phận ghi thêm mã số phận bên Phê duyệt Ngày……tháng……năm 20… Giám đốc Cơng ty Trưởng phòng HCNS Người kiểm soát tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu danh sách phân phối tài liệu, Biểu mẫu danh sách phân phối tài liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay