Phiếu đề nghị làm tài liệu mới

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:26

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUtài liệu: HC-15-BM01 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐỀ NGHỊ LÀM TÀI LIỆU MỚI Kính gửi: Ban Giám đốc Cơng ty Lãnh đạo cấp Người đề nghị : …………………………………………………Bộ phận : ……………………… Mục đích việc làm tài liệu mới:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Nay đề xuất làm tài liệu với nội dung sau: Tên tài liệu : …………………………………………………………………………………… Nội dung tài liệu :……… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………… Nơi nhận: Ông/Bà:…………………………………… ……………………………………………… …………………………………………… TP Hà Nội, Ngày ….tháng….năm 20… Người đề xuất ký tên Họ tên:……………………………… Phần ý kiến Lãnh đạo cấp Không đồng ý: (Vui lòng thơng báo cho người đề nghị biết) Đồng ý: Người định soạn thảo là: …………………………………………… TP Hồ Chí Minh, Ngày tháng….năm 200… Lãnh đạo ký tên Họ tên:……………………………… QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆUtài liệu: HC-15-BM01 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: Phần dành cho người soạn thảo - Người soạn thảo thực theo hướng dẫn công việc soạn thảo tài liệu (tham khảo thêm Thủ tục kiểm soát tài liệu) - Ý kiến người soạn thảo tài liệu: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Sau soạn thảo xong, người soạn thảo liên hệ Phòng HCNS để xác định số tài liệu cho phù hợp trước ký chuyển cho Trưởng phận ký phần xem xét Ghi chú: TP Hà Nội, Ngày ….tháng….năm 20… Sau ký tên xong, người soạn thảo chuyển Người soạn thảo ký tên tài liệu ký vào ô soạn thảo, ô xem xét kèm phiếu đề xuất cho Phòng HCNS làm Thủ tục phê duyệt phân phối Họ tên:……………………………… Phần dành cho Phòng HCNS (trách nhiệm kiểm sốt tài liệu Cơng ty) Nhận xét: TP Hà Nội, Ngày ….tháng….năm 20… TP Hành chánh – Nhân Phù hợp hình thức tài liệu: Có phù hợp Khơng phù hợp Phù hợp tính hệ thống: Có phù hợp Khơng phù hợp Họ tên:……………………………… Ghi chú: Nếu khơng phù hợp, Phòng HCNS chuyển tài liệu lại cho phận soạn thảo chỉnh sửa lại, phù hợp chuyển tài liệu với phiếu lên Ban Giám đốc phê duyệt Sau phân phối tài liệu lưu phiếu đề nghị ... liệu lại cho phận soạn thảo chỉnh sửa lại, phù hợp chuyển tài liệu với phiếu lên Ban Giám đốc phê duyệt Sau phân phối tài liệu lưu phiếu đề nghị ...QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI LIỆU Mã tài liệu: HC-15-BM01 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: Phần dành cho người soạn thảo - Người soạn thảo thực theo hướng dẫn công việc soạn thảo tài liệu (tham khảo... vào ô soạn thảo, ô xem xét kèm phiếu đề xuất cho Phòng HCNS làm Thủ tục phê duyệt phân phối Họ tên:……………………………… Phần dành cho Phòng HCNS (trách nhiệm kiểm sốt tài liệu Cơng ty) Nhận xét: TP Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đề nghị làm tài liệu mới, Phiếu đề nghị làm tài liệu mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay