Biểu mẫu Biên bản hủy hồ sơ

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:23

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ Mã tài liệu: HC-14-BM06 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN HUỶ HỒ Căn giấy đề nghị số…………ngày………….của…………………… …………………đã ……………………………………duyệt ngày……………………………………………………… Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…, tại: Chúng gồm: , Chức danh: , Chức danh: Cùng tiến hành huỷ hồ với danh mục sau: STT Tên hồ số Phương pháp huỷ hồ sơ:…………………………………………………………………………………… Các thành viên tham gia ký tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu Biên bản hủy hồ sơ, Biểu mẫu Biên bản hủy hồ sơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay