Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện

14 32 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:14

Giao kết hợp đồng dân sự (HĐDS) là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền và nghĩa vụ dân sự. Vậy, giao kết HĐDS được pháp luật quy định như thế nào? Trình tự giao kết HĐDS phải thực hiện như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành? Vì muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về giao kết HĐDS nên em đã lựa chọn đề tài: “Quy định về giao kết hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện.” để nghiên cứu làm bài báo cáo của mình PHẦN MỞ ĐẦU Giao kết hợp đồng dân (HĐDS) việc bên bày tỏ ý chí với theo nguyên tắc trình tự định để qua xác lập với quyền nghĩa vụ dân Vậy, giao kết HĐDS pháp luật quy định nào? Trình tự giao kết HĐDS phải thực cho với quy định pháp luật Việt Nam hành? Vì muốn tìm hiểu quy định pháp luật giao kết HĐDS nên em lựa chọn đề tài: “Quy định giao kết hợp đồng Bộ luật Dân năm 2015, bất cập hướng hoàn thiện.” để nghiên cứu làm báo cáo CHƯƠNG I GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN Khái quát chung giao kết HĐDS: 1.1 Khái niệm hợp đồng: Hợp đồng khái niệm có nguồn gốc lâu đời chế định quan trọng pháp luật dân Điều 388 BLDS năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định khái niệm hợp đồng sau: “Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Tuy nhiên, quan hệ pháp luật dân theo nghĩa rộng bao gồm quan hệ đầu tư, lao động, kinh doanh thương mại, bảo hiểm… Theo đó, khái niệm hợp đồng từ “dân sự” đặt đằng sau hai từ “hợp đồng” sau hai từ nghĩa vụ điều dẫn đến thực tiễn thi hành pháp luật có cách hiểu quy định BLDS hành liên quan đến hợp đồng dân Như vậy, làm hạn chế phạm vi điều chỉnh BLDS tất loại hợp đồng, bao gồm hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh doanh hay hợp đồng thương mại… Điều 385 BLDS năm 2015 quy định: “Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự” So với BLDS cũ BLDS năm 2015 bỏ cụm từ “dân sự” sau hai từ “hợp đồng” Quy định khái niệm hợp đồng Điều 385 BLDS năm 2015 điểm quan trọng, đáng ý mặt kỹ thuật lập pháp làm tăng tính khả thi, minh bạch thực tiễn áp dụng, mở rộng phạm vi điều chỉnh Sự thỏa thuận bên yếu tố bắt buộc phải có hợp đồng, hợp đồng thiết lập có thỏa thuận, bàn bạc bên để đến thống ý chí chung bên cách hợp pháp mà không trái với quy định pháp luật đạo đức xã hội Tuy nhiên có số trường hợp hợp đồng khơng có bàn bạc bên mà có bên đơn phương ấn định điều khoản hợp đồng bên chấp nhận hay khơng chấp nhận (các hợp đồng mẫu hợp đồng bảo hiểm công ty bảo hiểm, công ty điện nước ) việc bên lại chấp nhận khơng có nghĩa bên lại ép buộc, đe dọa, cưỡng mà vấn đề tự nguyện chấp thuận với điều khoản hợp đồng mẫu Ngoài thỏa thuận bên hợp đồng cần phải đáp ứng điều kiện việc làm phát sinh hậu pháp lý (xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên) 1.2 Khái niệm giao kết HĐDS: Giao kết HĐDS hiểu q trình bày tỏ, thống ý chí bên theo hình thức, nội dung, nguyên tắc, trình tự định pháp luật thừa nhận nhằm xác lập quyền, nghĩa vụ dân 1.3 Bản chất giao kết HĐDS: Bản chất HĐDS thỏa thuận, bên thể bày tỏ thống ý chí nhằm hướng tới lợi ích định Việc giao kết HĐDS xác lập sở thỏa thuận thống ý chí bên Quá trình giao kết HĐDS diễn với hai yếu tố: bày tỏ ý chí (đề nghi giao kết) chấp nhận ý chí (chấp nhận đề nghị giao kết HĐDS), thực tế HĐDS xác định rõ ràng hai yếu tố Q tình diễn nhanh chóng hay kéo dài, đơn giản hay phức tạp, diễn đồng thời hay tiến triển nhiều giai đoạn khác nhau… (phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: ý chí bên, vào nội dung, hình thức biểu hợp đồng…) Các bên sử dụng phương thức giao kết trực tiếp (gặp trao đổi, đàm phán, thương lượng, kí kết…) phương thức giao kết gián tiếp (thông qua công văn, đơn chào hàng, phương tiện điện tử…) để thỏa thuận, thống ý chí với toàn nội dung hợp đồng Hợp đồng dân có nhiều loại kết cuối q trình giao kết HĐDS nói chung thể thỏa thuận, thống ý chí bên để làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân quan hệ hợp đồng (hình thành HĐDS) Do đó, chất giao kết HĐDS tình bày tỏ ý chí chủ thể tham gia hợp đồng nhằm thỏa thuận, thống tồn nội dung, hình thức HĐDS theo quy định pháp luật 1.4 Nguyên tắc giao kết hợp đồng: Việc giao kết hợp đồng thực nguyên tắc pháp luật dân theo quy định Điều BLDS 2015 Qua hiểu nguyên tắc giao kết hợp đồng cụ thể gồm hai nguyên tắc nguyên tắc tự nguyên tắc trung thực thẳng Nói nguyên tắc tự bên ký kết hợp đồng, nguyên tắc hợp đồng, bao gồm nội dung sau: quyền tự định đoạt việc tham gia hay không tham gia ký kết hợp đồng, tự lựa chọn đối tác tham gia ký kết hợp đồng, tự lựa chọn loại hợp đồngkết tự thỏa thuận nội dung hợp đồng Tuy nhiên việc thực nguyên tắc tự bên bị giới hạn đòi hỏi ý chí bên phải phù hợp với ý chí Nhà nước, việc thỏa thuận phải khơng trái với quy định pháp luật đạo đức xã hội có hiệu lực pháp lý Nguyên tắc thứ hai nguyên tắc trung thực, thẳng trình giao kết hợp đồng thể qua việc đòi hỏi bên phải cung cấp cho thông tin cần thiết, xác, việc cố ý cung cấp thơng tin khơng xác gây thiệt hại cho bên thực hợp đồng phải chịu trách nhiệm bồi thường hiệt hại hay phạt vi phạm hợp đồng (nếu điều khoản hợp đồng có thỏa thuận), cụ thể theo quy định khoản Điều 408 LDS 2015 "Trường hợp giao kết hợp đồng mà bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng khơng thể thực không thông báo cho bên biết nên bên giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng khơng thể thực được" Trình tự giao kết hợp đồng dân sự: 2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng: Bộ luật Dân 2015 có quy định Đề nghị giao kết hợp đồng Điều 386 sau: “1 Đề nghị giao kết hợp đồng việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghị bên xác định tới công chúng (sau gọi chung bên đề nghị) Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà không giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh.” Đề nghị giao kết hợp đồng việc bên thể rõ ý định việc giao kết hợp đồng bên Có nhiều cách để thể ý định giao kết hợp đồng, cách thể coi đề nghị giao kết hợp đồng Dựa theo quy định này, lời đề nghị giao kết hợp đồng phải có dấu hiệu sau: - Một là, bên đề nghị phải thể rõ mong muốn giao kết hợp đồng; - Hai là, nội dung lời đề nghị phải chứa đựng nội dung hợp đồng; - Ba là, lời đề nghị phải hướng tới chủ thể xác định công chúng Điều 386 Bộ luật Dân 2015quy định hai loại chủ thể đề nghị gồm: chủ thể xác định cụ thể công chúng Đây để xác định lời đề nghị giao kết hợp đồng cá nhân, doanh nghiệp quảng cáo tờ rơi, phương tiện thông tin đại chúng, điện thoại di động địa Email cá nhân nội dung quảng cáo chứa đựng dấu hiệu lời đề nghị tổ chức, cá nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm nội dung cam kết Bên đề nghị giao kết hợp đồng phải chịu ràng buộc nội dung đề nghị bên đề nghị Khi bên đề nghị thay đổi nội dung đề nghị đề nghị coi đề nghị Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà không giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh 2.2 Thông tin giao kết hợp đồng: Thông tin giao kết hợp đồng quy định điều 387 Bộ luật Dân 2015 Đây nội dung nhằm quản lý chặt chẽ giao kết hợp đồng, sở để giải có phát sinh tranh chấp Theo đó: - Trường hợp bên có thơng tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng bên phải thông báo cho bên biết - Trường hợp bên nhận thơng tin bí mật bên q trình giao kết hợp đồng có trách nhiệm bảo mật thông tin không sử dụng thơng tin cho mục đích riêng cho mục đích trái pháp luật khác - Bên vi phạm quy định nêu mà gây thiệt hại phải bồi thường.” 2.3 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Tại điều 393 Luật dân 2015 bổ sung thêm quy định vấn đề chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, theo đó: Sự im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen xác lập bên Sau nhận đề nghị giao kết hợp đồng, bên đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng đồng ý toàn nội dung, trường hợp bên đề nghị không đồng ý số điều khoản hợp đồng mà bên đề nghị đưa u cầu chỉnh sửa lại gửi bên đề nghị, lúc bên đề nghị ban đầu trở thành bên đề nghị mới, bên đề nghị trở thành bên đề nghị nội dung chỉnh sửa xem đề ghị giao kết hợp đồng Ngoài theo quy định Điều 394 BLDS 2015 bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn đó, bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời, nhiên trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm lý khách quan mà bên đề nghị biết phải biết lý khách quan thơng báo chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời không đồng ý với chấp nhận bên đề nghị Trường hợp bên đề nghị chết, lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi sau bên đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng đề nghị giao kết hợp đồng có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị Hoặc trường hợp bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng sau chết, lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi việc trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị, nội dung BLDS 2015 thừa nhận theo quy định Điều 395, 396 BLDS 2015 Hình thức nội dung hợp đồng 3.1 Hình thức hợp đồng: Hình thức hợp đồng phương tiện để ghi nhận, lưu trữ, chuyển tải nội dung hợp đồng, bao gồm điều khoản mà bên thống cam kết Hình thức hợp đồng thường đa dạng theo quy định Khoản Điều 119 BLDS 2015 hình thức hợp đồng thể lời nói, văn hành vi cụ thể Hình thức giao kết hợp đồng văn việc bên giao kết hợp đồng thống quyền nghĩa vụ hợp đồng văn Các bên thỏa thuận với nội dung mà cam kết người đại diện bên phải ký vào hợp đồng, nhiên có số trường hợp việc giao kết hợp đồng văn phải công chứng chứng thực đăng ký sở hữu theo quy định có giá trị theo quy định khoản Điều 119 BLSD "Trường hợp luật quy định giao dịch dân phải thể văn có cơng chứng, chứng thực, đăng ký phải tn theo quy định đó", hình thức thường mang tính xác thực cao so với hình thức giao kết hợp đồng lời nói Tuy nhiên cần lưu ý việc số hợp đồng quy định phải áp dụng hình thức giao kết văn phải có cơng chứng chứng thực đăng ký bảo đảm phải áp dụng hình thức, vi phạm hình thức hợp đồng xem vơ hiệu, theo quy định Điều 129 BLDS 2015 "Giao dịch dân vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực hình thức vơ hiệu" Hình thức giao kết hợp đồng văn thường áp dụng trường hợp hợp đồng có giá trị lớn, hợp đồng mà việc thực quyền nghĩa vụ bên diễn khoản thời gian dài không lúc với việc giao kết, bên chưa đạt độ tin cậy định Hình thức giao kết hợp đồng thứ ba việc giao kết hợp đồng hành vi cụ thể, việc hai bên khơng có thỏa thuận văn thỏa thuận miệng Việc giao kết hợp đồng minh chứng hành vi bên bán tiến hành giao hàng bên mua tiến hành trả tiền Đây hình thức hợp đồng mang lại nhiều rủi ro, thực tế thương nhân sử dụng Ngồi hiểu việc giao kết hợp đồng thực thông qua hành vi cụ thể bên đề nghị giao kết hợp đồng hành vi thực theo quy ước định trước bên đề nghị giao kết mà khơng thiết phải có diện đồng thời tất bên, không cần dùng đến lời nói kí văn bản, khơng có phân định rõ ràng đề nghị giao kết chấp nhận giao kết giao kết hợp đồng hành vi cụ thể Cũng khó xác định cụ thể đối tượng đề nghị giao kết trường hợp (Ví dụ: Việc trưng bày sản phẩm niêm yết giá siêu thị coi chào hàng hay đề nghị giao kết hợp đồng với bên có khả năng) Các bên giao kết hợp đồng hành vi cụ thể khơng có trực tiếp trao đổi, thỏa thuận chí khơng biết bên giao kết hợp đồng với chủ thể Gần thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm hợp đồng thực (Ví dụ người tiêu dùng đưa tiền vào máy bán hàng tự động, sau nhận hàng) 3.2 Nội dung hợp đồng: Nội dung hợp đồng tổng hợp điều khoản mà bên tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận Các điều khoản xác định quyền nghĩa vụ dân cụ thể bên hợp đồng, - Ngoài nội dung hợp đồng quy định BLDS 2005, BLDS 2015 bổ sung nội dung hợp đồng “phương thức giải tranh chấp” Bên đề nghị giao kết HĐDS phải đưa nội dung đề nghị giao kết với điều khoản hợp đồng cách cụ thể rõ ràng để bên hình dung HĐDS giao kết với nội dung nào, tham gia giao kết HĐDS hay khơng ? BLDS 2015 chưa có quy định cụ thể nội dung đề nghị giao kết HĐDS Luật Thương mại năm 2005 không quy định nội dung “chào hàng đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa” Thực tế cho thấy, đề nghị giao kết hợp đồng số hành vi như: lời mời làm chào hàng, báo giá, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ… khó phân biệt mà hậu pháp lý đề nghị giao kết HĐDS có ý nghĩa quan trọng bên đề nghị giao kết nên cần phải xác định nội dung đề nghị giao kết HĐDS Thứ nhất, đề nghị giao kết HĐDS phải thể rõ ý định giao kết hợp đồng bên đề nghị giao kết HĐDS Ví dụ: Bên đề nghị giao kết phải thể rõ nội dung muốn bán nhà (giao kết hợp đồng mua bán nhà nở) muốn cho thuê nhà (hợp đồng thuê nhà ở) với chủ thể khác… Đề nghị giao kết hợp đồng phải có nội dung chủ yếu loại HĐ DS mà bên muốn xác lập: Đề nghị giao kết HĐDS bên đề nghị chủ động đưa nội dung (chưa phải HĐDS), họ phải thể rõ nội dung chủ yếu HĐDS mà bên đề nghị dự kiến giao kết để chủ thể khác biết tham gia giao kết hợp đồng (đề nghị giao kết hợp đồng chứa nội dung hợp đồng tương lai) Yêu cầu có nghĩa đề nghị giao kết HĐDS phải có đầy đủ nội dung chủ yếu loại HĐDS phép bên nhận đề nghị biết rằng, để giao kết hợp đồng cần họ thể đồng ý với đề nghị giao kết HĐDS giao kết Nội dung chủ yếu HĐDS điều khoản mà thiếu loại hợp đồng; Nếu không thỏa thuận điều khoản HĐDS khơng thể giao kết Tuy nhiên, BLDS 2015 không quy định nội dung “chủ yếu” HĐDS mà quy định khoản điều 398: Hợp đồng có nội dung sau đây: Đối tượng hợp đồng; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức toán; Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ bên; Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; Phương thức giải tranh chấp Quy định mang tính chất liệt kê nội dung thường gặp hợp đồng quy định nội dung chủ yếu hợp đồng (Nội dung chủ yếu nội dung mà thiếu hợp đồng khơng thể coi giao kết) Ví dụ: Các quy định thời hạn, địa điểm, phương thức thực … khơng có thỏa thuận có quy định pháp luật Như vậy, việc xác định nội dung chủ yếu HĐDS nội dung đề nghị giao kết HĐDS thực tế khó khăn phức tạp Thứ nhất, đối tượng hợp đồng điều khoản hợp đồng Đây điều khoản bắt buộc phải có hợp đồng dân sự, đồng thời bên phải thỏa thuận cụ thể điều khoản Nếu bên không thỏa thuận đối tượng hợp đồng hợp đồng khơng thể hình thành Trong loại hợp đồng dân thông dụng mà BLDS quy định, dựa vào đối tượng phân chia thành hai nhóm: là, hợp đồng có đối tượng tài sản; hai là, hợp đồng có đối tượng cơng việc Thứ hai, số lượng chất lượng yếu tố thuộc đối tượng hợp đồng Trên thực tế, có số lượng điều khoản hợp đồng, bên giao kết hợp đồng không thỏa thuận số lượng đối tượng khơng thể xác định xác đối tượng hợp đồng, chất lượng đối tượng nhiều trường hợp, khơng coi điều khoản xác định theo chất lượng trung bình đối tượng loại thị trường thời điểm địa điểm giao kết hợp đồng Thứ ba, giá điều khoản bắt buộc trường hợp Bởi vì, thực tế, bên khơng thỏa thuận giá đối tượng giá đối tượng xác định dựa vào giá thị trường đối tượng loại Quy định giá bắt buộc trường hợp đặc biệt liên quan đến loại sản phẩm, hàng hóa, loại dịch vụ phải niêm yết giá để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Ví dụ cụ thể trường hợp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giá chuyển nhượng xem điều khoản bắt buộc Thứ tư, phương thức tốn khơng phải điều khoản bắt buộc hợp đồng Các bên hoàn toàn thỏa thuận để đưa phương thức toán cho phù hợp với nhu cầu khả bên Trong trường hợp bên không thỏa thuận phương thức tốn áp dụng quy định riêng loại hợp đồng áp dụng quy định chung phương thức thực loại nghĩa vụ dân BLDS Thứ năm, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng điều khoản bắt buộc bên phải thỏa thuận hợp đồng Nếu bên không thỏa thuận thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng xác định theo quy định riêng loại hợp đồng quy định chung thời hạn, địa điểm, phương thức thực nghĩa vụ dân BLDS Thứ sáu, quyền nghĩa vụ bên thơng thường, loại hợp đồng pháp luật quy định quyền nghĩa vụ bên Tuy nhiên, giao kết hợp đồng, bên thỏa thuận quyền nghĩa vụ cụ thể bên áp dụng quy định pháp luật vấn đề Trong trường hợp bên không thỏa thuận quyền nghĩa vụ bên quy định pháp luật quyền nghĩa vụ bên loại hợp đồng tương ứng coi có giá trị Thứ bảy trách nhiệm vi phạm hợp đồng, bên giao kết hợp đồng thỏa thuận việc xác định trách nhiệm dân có vi phạm hợp đồng Sự thỏa thuận vấn đề phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại loại trách nhiệm khác Tuy nhiên, bên thỏa thuận quy định pháp luật trách nhiệm vi phạm loại hợp đồng nói riêng quy định trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ nói chung áp dụng Cuối phương thức giải tranh chấp xét chất, quan hệ pháp luật hợp đồng hình thành sở thỏa thuận thống ý chí bên tham gia giao kết nên tham gia giao kết hợp đồng, bên quyền tự định đoạt tất vấn đề liên quan đến hình thức, nội dung, chí phương thức giải tranh chấp Phương thức giải tranh chấp ưu tiên hàng đầu thương lượng hòa giải bên Tòa án có quyền giải tranh chấp hợp đồng bên có yêu cầu giải phạm vi yêu cầu Đây điểm so với BLDS 2005 3.3 Địa điểm giao kết hợp đồng: Theo quy định Điều 399 luật dân 2015 Địa điểm giao kết hợp đồng: “Địa điểm giao kết hợp đồng bên thỏa thuận; khơng có thỏa thuận địa điểm giao kết hợp đồng nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng.“ Căn vào quy định ta thấy Bộ luật Dân 2015 tơn trọng quyền tự ý chí bên việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng Các bên thỏa thuận địa điểm giao kết hợp đồng nơi Nếu bên khơng có thỏa thuận địa điểm, giao kết hợp đồng xác định theo nơi cư trú trụ sở bên đưa lời đề nghị giao kết hợp đồng Nơi cư trú xác định theo quy định Điều 12 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi năm 2013: “Nơi cư trú công dân chỗ hợp pháp mà người thường xuyên sinh sống Nơi cư trú công dân nơi thường trú nơi tạm trú“ Trụ sở địa điểm liên lạc, giao dịch định thành lập, đăng ký hoạt động doanh nghiệp, quan, tổ chức Các bên tham gia hợp đồng khơng có thỏa thuận địa điểm giao kết xác định địa điểm vào quy định nơi cư trú cách xác định trụ sở Mặc dù địa điểm giao kết hợp đồng yếu tố bắt buộc phải thể hợp đồng Tuy nhiên, việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng lại có ý nghĩa quan trọng như: để xác định giá tài sản hợp đồng mua bán bên khơng có thỏa thuận, xác định giá dịch vụ trường hợp bên không thỏa thuận giá dịch vụ, … 3.4 Thời điểm giao kết hợp đồng: Tại Khoản điều 388 BLDS 2015 có quy định: Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực xác định sau: Do bên đề nghị ấn định Nếu bên đề nghị khơng ấn định đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ bên đề nghị nhận đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác Ở đây, BLDS năm 2015 bổ sung thêm chế định loại trừ “Trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác”, phù hợp với thực tiễn áp dụng nước ta quy định để tránh mâu thuẫn đạo luật khác, đồng thời ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành Chế định chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng: Theo Điều 391 BLDS 2015, việc đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trường hợp sau đây: Bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; Bên đề nghị trả lời không chấp nhận; Hết thời hạn trả lời chấp nhận; Khi thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị có hiệu lực; Khi thơng báo việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực; Theo thỏa thuận bên đề nghị bên đề nghị thời hạn chờ bên đề nghị trả lời Như vậy, chế định bổ bổ sung thêm trường hợp: Bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng việc bổ sung quy định vừa mặt lý luận phù hợp với thực tiễn áp dụng Im lặng trình giao kết hợp đồng: Theo quy định Điều 393 BLDS 2015, im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen xác lập bên Đây quy định làm rõ trường hợp im lặng coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp im lặng thi không Với việc bổ sung nội dung hạn chế tranh chấp phát sinh từ im lặng Về chế định nội dung hợp đồng: Theo Điều 398 BLDS 2015 bên hợp đồng có quyền thỏa thuận nội dung hợp đồng Hợp đồng có nội dung sau đây: Đối tượng hợp đồng; Số lượng, chất lượng; Giá, phương thức toán; Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ bên; Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; Phương thức giải tranh chấp Như vậy, BLDS bổ sung thêm quy định: “Các bên hợp đồng có quyền thỏa thuận nội dung hợp đồng” Đây xem bổ sung thêm phương thức giải tranh chấp Thời điểm giao kết hợp đồng: Theo Điều 400 BLDS 2015, trường hợp bên có thỏa thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thời hạn thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm cuối thời hạn Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau ký vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn Quy định bổ sung thời điểm giao kết hợp đồng hình thức chấp nhận khác quy định rõ ràng, dễ vận dụng hạn chế xảy tranh chấp từ chế định “sự im lặng” giao kết Đồng thời, phù hợp thực tiễn áp dụng với việc bổ sung thêm quy định hình thức khác thể văn 3.5 Hiệu lực hợp đồng: Theo quy định Khoản 1, Điều 401 BLDS 2015 có quy định "Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật liên quan có quy định khác" Tuy nhiên theo quy định Khoản Điều 401 BLDS 2015 có số trường hợp ngoại lệ hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm khác sau thời điểm giao kết hợp đồng khơng thể có trước hợp đồng, hiệu lực hợp đồng tính theo thỏa thuận bên theo quy định khác luật có liên quan Việc hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận bên thực theo nguyên tắc tự bên xuất phát từ việc pháp luật tơn trọng tự thỏa thuận Các bên có quyền tự thỏa thuận nội dung giao kết hợp đồng nên có quyền thỏa thuận thời điểm có hiệu lực hợp đồng thời điểm khác so với thời điểm giao kết, nhiên việc thỏa thuận phải phù hợp với quy định pháp luật không trái với chất hợp đồng Ví dụ hợp đồng thuê tài sản bên thỏa thuận thời điểm có hiệu lực hợp đồng thời điểm khác sau bên ký hợp đồng thời điểm thời điểm bên tiến hành thuê tài sản Trong số trường hợp định pháp luậtquy định riêng thời điểm phát sinh hiệu lực Cụ thể theo quy định Khoản Điều 188 luật đất đai 2013 quy định " Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất phải đăng ký quan đăng ký đất đai có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính" theo quy định Khoản Điều 458 BLDS 2015 quy định " Đối với động sản mà luậtquy định đăng ký quyền sở hữu hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký” Như vậy, từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, bên phải thực quyền nghĩa vụ theo cam kết Hợp đồng bị sửa đổi hủy bỏ theo thỏa thuận bên theo quy định pháp luật quy định nhẳm đảm bảo việc thực hợp đồng bên, đồng thời rõ ràng việc thay đổi nội dung hợp đồng (tức phải có thỏa thuận bên) CHƯƠNG II BẤT CẬP HƯỚNG HOÀN THIỆN Pháp luật Việt Nam, đặc biệt BLDS 2015 có quy định giao kết HĐDS, tạo sở pháp lý để chủ thể thực Tuy nhiên, thực tế chủ thể, hợp đồng cá nhân giao kết với lời nói thường thực theo thói quen mà quan tâm đến quy định pháp luật, việc thực hợp đồng gặp khó khăn, trở ngại tìm hiểu xem pháp luật quy định vấn đề nào? 1.Những bất cập: Theo Báo cáo tổng kểt hàng năm Ngành Tòa án nhân dân Viện kiểm sát có nêu số liệu vụ việc dân (bao gồm : tranh chấp, yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) thụ lý, giải quyết, số liệu đánh giá riêng giải tranh chấp HĐDS giao kết HĐDS Qua tìm hiểu thực tế giải vụ việc tranh chấp hợp đồng dân Tòa án Viện kiểm sát cho thấy bên chủ yếu tranh chấp quyền, nghĩa vụ dân phát sinh trình thực hợp đồng; Còn tranh chấp q trình giao kêt hợp đồng có bên chủ yếu tranh chấp khoản tiền đặt cọc để đảm bảo giao kết HĐ DS 1.1 Về giao kết HĐDS trường hợp người có nhiều tư cách chủ thể: Giao kết HĐDS trình bày tỏ, thống ý chí bên với để xác lập HĐ DS Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người lại mang nhiều tư cách chủ khác nhau, họ có giao kết HĐDS với họ hay khơng Để trả lời cho câu hỏi trên, xem xét ví dụ sau : Tháng 10/2017, ơng Nguyễn Gia Hồng, sinh năm 1980 vợ Trịnh Ngọc Yến, sinh năm 1984, thường trú phường 1, thành phố X đến phòng công chứng làm thủ tục tặng cho trai Nguyễn Văn Hà, sinh năm 2013 (hiện với bố mẹ) toàn quyền sử dụng đất 35,6 mét vuông đất tài sản gắn liền với đất nhà ba tầng vật kiến trúc khác phường Thành phố X (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản chung vợ chồng) Trong trường hợp chủ thể giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất nào? Quan điểm thứ cho rằng: Hợp đồng tặng cho tài sản thỏa thuận bên, theo bên tặng cho giao tài sản chuyển quyền sở hữu cho bên tặng cho mà không theo yêu cầu đền bù, bên tặng cho mà khơng u cầu đền bù, bên tặng cho đồng ý nhận (Điều 457 BLDS 2015) Cháu Nguyễn Văn Hà tuổi (chưa đủ tuổi) khơng có lực hành vi dân nên hợp đồng tặng cho phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực (khoản Điêu 21 BLDS 2015) Như vậy, ơng Nguyễn Gia Hồng vợ Trịnh Ngọc Yến đứng tên hai bên hợp đồng với hai tư cách khác để giao kết hợp đồng (là bên tặng cho tài sản đại diện theo pháp luật cháu Nguyễn Văn Hà bên tặng cho tài sản) Quan điểm thứ hai cho : Ông Nguyễn Gia Hồng vợ Trịnh Ngọc Yến khơng thể đứng tên hai bên hợp đồng với hai tư cách khác để giao kết hợp đồng (là bên tặng cho tài sản đại diện theo pháp luật cháu Nguyễn Văn Hà bên tặng cho tài sản) họ giao kết với họ khơng thể xác lập HĐDS Như vậy, cần phải có người đại diện khác, người giám hộ khác để giao kết hợp đồng Quan điểm thứ ba cho : Riêng hợp đồng mà mang lại lợi ích cho bên đề nghị (như hợp đồng tặng cho tài sản) người khơng đủ lực hành vi dân tham gia giao kết với bên tặng cho Bởi lẽ theo hợp đồng bên tặng cho hưởng tài sản thực nghĩa vụ Bản thân đồng ý với quan điểm thứ ba, bở lẽ thực tế, bố mẹ tặng cho (dưới tuổi) tài sản đồ dùng sinh hoạt ngày khơng cần phải có người đại diện khác, giám hộ khác Tuy nhiên, pháp luật cần phải có quy định hướng dẫn cụ thể việc giao kết hợp đồng dân trường hợp mà người 10 có nhiều tư cách chủ thể để bảo đảm áp dụng thống thực tế Ví dụ trường hợp giám đốc doanh nghiệp trực tiếp kí kết hợp đồng thuê tài sản (máy móc, nhà làm trụ sở ) mà tài sản cá nhân họ 1.2 Về hình thức đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng văn : Pháp luật khơng quy định cụ thể hình thức đề nghi giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân Khoản Điều 400 BLDS 2015 có quy định : “Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau kí vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn bản” Theo quy định hiểu là: Đề nghị giao kết chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng với hình thức văn bắt buộc phải có chữ ký bên hay khơng? Trên thực tế, hợp đồng giao kết văn thường phải có chữ ký (hoặc điểm chỉ) bên ; Đối với chủ thể giao kết HĐDS tổ chức, pháp nhân đề nghị giao kết, chấp nhận đề nghị giao kết HĐDS thường có chữ kí, có đóng dấu Theo quy định Điều 48 Luật Cơng chứng năm 2014 việc điểm thay việc ký văn công chứng trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng không ký khuyết tật ký; Hoặc theo đề nghị người yêu cầu công chứng; Hoặc công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng Thực tế, giao kết HĐDS (trước thực việc chứng nhận hợp đồng) nhiều công chứng viên thường yêu cầu chủ thể cá nhân vừa ký vừa điểm (mặc dù họ không bị khuyết tật biết ký) để bảo vệ quyền lợi bên Như vậy, đề nghi giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng với hình thức văn có đầy đủ nội dung hợp đồng nội dung hợp đồng chữ ký, có chữ ký khơng đóng dấu pháp nhân, khơng có chữ ký có điểm có giá trị pháp lý ràng buộc bên hay không cần phải quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho chủ thể, hạn chế tranh chấp phát sinh 1.3 Về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết HĐDS quy định chưa đảm bảo tính thống nhất: Chúng ta xem xét vụ việc sau : Ngày 01/11/2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hồng, có trụ sở Quận I, gửi đề nghị giao kết HĐDS cho Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh có trụ sở Quận Gò Vấp với nội dung : bán 100 thép xây dựng, kích cỡ D8 – D22, chất lượng loại 1, xuât xứ lô hàng Việt Nam; giá bán : 9.500.000 VNĐ/tấn (chưa bao gồm VAT), toán tiền mặt chuyển khoản ; điều kiện giao hàng giao hàng phương tiện bên mua; Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh đồng ý mua trả lời văn trước ngày 15/11/2017 Ngày 12/11/2017, Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh chấp nhận đề nghị giao kết với nội dung nêu (theo dấu bưu điện), đến ngày 17/11/2017 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hoàng nhận Như vậy, trường hợp chấp nhận đề nghị giao kết HĐDS có cơng nhận hay khơng ? Khoản Điêu 394 BLDS 2015 có quy định: “1 Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn đó; bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời ” Như vậy, trả lời chấp nhận đề nghị Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh thực thời gian nêu đề nghị giao kết nên có hiệu lực; Nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hoàng lại nhận trả lời chấp nhận 11 đề nghị giao kết chậm ngày nên coi đề nghị Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hoàng Đây điểm quy định không thống khoản Điều 394 BLDS 2015, đồng thời quy định việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn ấn định – tức trả lời chấp nhận gửi có hiệu lực lại vừa quy định bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời – tức trả lời chấp nhận đề nghị có hiệu lực công nhận bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời thời hạn ấn định Hướng hoàn thiện: Việc hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam phải tạo bước chuyển biến để điều chỉnh quan hệ dân phát sinh trình giao kết hợp đồng chủ thể theo hướng tạo thuận lợi bảo đảm an toàn pháp lý cho chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Trong phạm vi viết mình, tơi xin nêu số kiến nghị, đề phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam thời gian tới sau: 2.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật quy định giao kết HĐDS theo hướng Bộ luật Dân đạo luật chung điều chỉnh giao kết hợp đồng lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động: Ngồi ra, quy định chung BLDS cần có thêm quy định có tính chất riêng giao tiếp hợp đồng áp dụng cho loại hợp đồng cụ thể quy định văn pháp luật chuyên ngành như: Bộ luật Lao động; Luật thương mại; Luật chứng khoán Như đảm bảo phù hợp với thực tế tính ổn định cao pháp luật 2.2 Quy định nguyên tắc giao kết HĐDS bảo đảm tính thống tránh trùng lặp: Việc giao kết HĐDS phải tuân theo nguyên tắc quy định Phần thứ “Những quy định chung Bộ luật Dân sự, đồng thời nên giữ lại nguyên tắc giao kết hợp đồng quy định tai điều 389 BLDS 2005: “Việc giao kết hợp đồng dân phải tuân theo nguyên tắc sau đây: 1) Tự giao kết hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội; 2) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng.” Việc giữ lại nguyên tắc phù hợp với thực tế tính ổn định cao pháp luật mà bên phải tuân theo giao kết HĐDS Đặc biệt việc tự giao kết hợp đồng “không trái pháp luật, đạo đức xã hội” thay thể giới hạn “không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội” bảo đảm xác tính thống Bộ luật Dân 2.3 Quy định cụ thể hình thức, nội dung đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng để bảo đảm thuận tiện cho bên trình giao kết hợp đồng: + Về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng khoản điều 393 BLDS 2015: Theo tơi, BLDS quy định chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo hướng khái quát là: “Sự im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen xác lập bên” nên bỏ cụm từ “ theo thói quen xác lập bên” Vì quy định dễ phát sinh tranh chấp bên tham gia giao kết 12 Bộ luật dân cần quy định chấp nhận đề nghi giao kết hợp đồng với hình thức văn bắt buộc phải có chữ kí điểm chủ thể giao kết hợp đồng Đối với chủ thể giao kết HĐDS tổ chức, pháp nhân đề nghị giao kết, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng có chữ kí người có thẩm quyền có đóng dấu tổ chức, pháp nhân +Về nội dung đề nghị giao kết hợp đồng: Theo tôi, nội dung đề nghị giao kết hợp đồng cần có ba yếu tố chính: (1) Đề nghị giao kết HĐDS phải thể rõ ý định giao kết hợp đồng bên đề nghị giao kết hợp đồng; (2) Phải có nội dung chủ yếu loại hợp đồng mà bên muốn xác lập; (3) Phải thể rõ ý định giao kết hợp đồng bên đề nghị giao kết với chủ thể khác xác định cụ thể Ngoài ra, nội dung đề nghi giao kết HĐDS xác định rõ thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết Bộ luật Dân cần quy định cụ thể cách thức xác định thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết khơng ấn định rõ đề nghị theo hướng: Đề nghị giao kết phải chấp nhận khoảng thời gian hợp lý tùy trường hợp, có xem xét đến tốc độ truyền tin mà bên đề nghị dùng; Hoặc theo hướng quy định rõ số ngày (15 ngày 30 ngày) giao cho Tòa án xác định cụ thể giải vụ việc tranh chấp Bộ luật Dân cần quy định cụ thể nội dung đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp không xác định rõ nội dung đề nghị giao kết trường hợp hứa thưởng thi có giải, người cơng khai hứa thưởng, người tổ chức thi có giải không hướng tới chủ thể xác định cụ thể (hoặc trường hợp tương tự) coi đề nghị giao kết hợp đồng đặc biệt hay đề nghị giao kết hợp đồng công cộng +Về nội dung chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Các quy định hợp đồng Bộ luật Dân quy định chung áp dụng cho tất loại hợp đồng có lĩnh vực kinh doanh, thương mại Do đó, cần nghiên cứu quy định rõ trường hợp trả lời có sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng nhiều đến nội dung đề nghị giao kết hợp đồng coi chấp nhận, trừ bên đề nghị giao kết không đồng ý Theo tôi, trả lời đề nghị giao kết hợp đồng có sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng nhiều đến nội dung đề nghị giao kết hợp đồng như: Sửa đổi kết cấu điều khoản hợp đồng; Nêu rõ pháp luật áp dụng có tranh chấp mà bên đề nghị giao kết hợp đồng đồng ý coi chấp nhận đề nghị giao kết Như vậy, phù hợp với quan hệ hợp đồng lĩnh vực kinh doanh, thương mại vốn động, linh hoạt thông lệ quốc tế Bộ luật Dân cần bổ sung điều quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin bên giao kết hợp đồng Các bên có nghĩa vụ cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời q trình giao kết hợp đồng Cũng cần có quy định bên đề nghị giao kết có nghĩa vụ thơng báo không chậm trễ cho bên đề nghị biết họ không nhận trả lời chấp nhận đề nghị hạn nên đề nghị giao kết hợp đồng bị hủy bỏ; Quy định bên đề nghị giao kết có nghĩa vụ thơng báo kịp thời phương tiện truyền tin nhanh để bên đề nghị giao kết hợp đồng biết trước bên đề nghị giao kết nhận văn thức theo đường bưu điện Cuối cần bỏ sung cụ thể quy định giao kết HĐDS trường hợp người có nhiều tư cách chủ thể: 13 Giao kết HĐDS q trình bày tỏ, thống ý chí bên với để xác lập HĐ DS Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người lại mang nhiều tư cách chủ khác nhau, họ có giao kết HĐDS với họ hay khơng KẾT LUẬN: Việc hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam phải tạo bước chuyển biến để điều chỉnh quan hệ dân phát sinh trình giao kết hợp đồng chủ thể theo hướng tạo thuận lợi bảo đảm an toàn pháp lý cho chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Trong phạm vi viết mình, tơi nêu số bất cập giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam thời gian tới Trên toàn ý kiến em đề tài: “Quy định giao kết hợp đồng luật dân 2015-Những bất cập hướng hoàn thiện”, nhận thức hạn chế nên tiếp cận vấn đề khơng tránh khỏi sái sót Kính mong nhận bổ sung, đánh giá thầy, giáo để viết em hồn thiện 14 ... dân sự: 2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng: Bộ luật Dân 2015 có quy định Đề nghị giao kết hợp đồng Điều 386 sau: “1 Đề nghị giao kết hợp đồng việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị... không giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh 2.2 Thông tin giao kết hợp đồng: Thông tin giao kết hợp đồng quy định điều 387 Bộ luật Dân 2015 Đây nội dung nhằm quản lý chặt chẽ giao kết hợp đồng, ... đặc biệt hay đề nghị giao kết hợp đồng công cộng +Về nội dung chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Các quy định hợp đồng Bộ luật Dân quy định chung áp dụng cho tất loại hợp đồng có lĩnh vực kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện, Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay