QUY ĐỊNH về GIAO kết hợp ĐỒNG TRONG bộ LUẬT dân sự năm 2015, NHỮNG bất cập và HƯỚNG HOÀN THIỆN

17 34 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:11

QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015, NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆNTrong hoạt động giao dịch dân sự Giao kết hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng vì từ giao kết hợp đồng sẻ làm phát sinh quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý của các bên. Trông phạm vi bài báo cáo người viết xin trình bày quy định về giao kết hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân Sự 2015, những bất cập và hướng hoàn thiệnI QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VỀ HỢP ĐỒNG, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 1.Quy định về hợp đồngHợp đồng nói chung là sự thỏa thuận giữa các bên về việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. chủ thể là một trong những điều kiện quan trọng để xác định hiệu lực của hợp đồng. Tùy từng loại hợp đồng mà điều kiện về chủ thể tham gia giao kết hợp đồng là khác nhau nhưng tất cả đều phải đáp ứng điều kiện cơ bản. Trong bài viết này, Người viết xin trình bày về chủ thể giao kết hợp đồng, các nguyên tắc giao kết hợp đồng.Điều 385 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: hợp đồng là sự thỏa thuận giửa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Trong định nghĩa này ta thấy nổi bật lên hai nét cơ bản của hợp đồng, đó là: 1) Sự thỏa thuận giửa các bên,2) Làm phát sinh hậu quả pháp lý ( xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự)Điều 402 Bộ luật dân sự 2015 Các loại hợp đồng chủ yếu QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015, NHỮNG BẤT CẬP HƯỚNG HOÀN THIỆN Trong hoạt động giao dịch dân Giao kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng từ giao kết hợp đồng sẻ làm phát sinh quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý bên Trông phạm vi báo cáo người viết xin trình bày quy định giao kết hợp đồng theo quy định Bộ luật Dân Sự 2015, bất cập hướng hoàn thiện I QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 VỀ HỢP ĐỒNG, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 1.Quy định hợp đồng Hợp đồng nói chung thỏa thuận bên việc phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ chủ thể điều kiện quan trọng để xác định hiệu lực hợp đồng Tùy loại hợp đồng mà điều kiện chủ thể tham gia giao kết hợp đồng khác tất phải đáp ứng điều kiện Trong viết này, Người viết xin trình bày chủ thể giao kết hợp đồng, nguyên tắc giao kết hợp đồng Điều 385 Bộ Luật Dân 2015 quy định: hợp đồng thỏa thuận giửa bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Trong định nghĩa ta thấy bật lên hai nét hợp đồng, là: 1) Sự thỏa thuận giửa bên,2) Làm phát sinh hậu pháp lý ( xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự) Điều 402 Bộ luật dân 2015 Các loại hợp đồng chủ yếu Hợp đồng gồm loại chủ yếu sau đây: Hợp đồng song vụ hợp đồng mà bên có nghĩa vụ nhau; Hợp đồng đơn vụ hợp đồng mà bên có nghĩa vụ; Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực khơng phụ thuộc vào hợp đồng phụ; Hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính; Hợp đồng lợi ích người thứ ba hợp đồng mà bên giao kết hợp đồng phải thực nghĩa vụ người thứ ba hưởng lợi ích từ việc thực nghĩa vụ đó; Hợp đồng có điều kiện hợp đồng mà việc thực phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi chấm dứt kiện định Nguyên tắc giao kết hợp đồng Việc giao kết hợp đồng trình, Nếu nguyên tắc Bộ luật Dân năm 2005 quy định chương với 12 điều (Chương II, từ điều đến điều 12); đến Bộ luật Dân năm 2015, nguyên tắc đưa vào thành điều luật (Điều 3) với khoản luật ngắn gọn, súc tích, rõ ràng Đây thành công việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân 2005 (nay Bộ luật Dân 2015) Cụ thể là: Nguyên tắc 1: Nguyên tắc bình đẳng (quy định khoản 1, điều 3) Nội dung nguyên tắc: Mọi cá nhân, pháp nhân bình đẳng, khơng lấy lý để phân biệt đối xử; pháp luật bảo hộ quyền nhân thân tài sản Với nguyên tắc trên, Bộ luật Dân 2015 thay cụm từ bên “mọi cá nhân, pháp nhân”, xác định rõ hơn, cụ thể so với Bộ luật Dân 2005 Cụm từ “bất kỳ lý nào” bao hàm tất lý có, bao gồm: dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hồn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tơn giáo, trình độ văn hố, nghề nghiệp Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận: (quy định khoản 2, điều 3), bao hàm nội dung: Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm luật, khơng trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực bên phải chủ thể khác tôn trọng Trong Bộ luật Dân 2005 quy định: cam kết, thỏa thuận có hiệu lực bắt buộc thực bên Đến Bộ luật Dân 2015, nguyên tắc thể rõ ràng, rành mạch dễ hiểu Đồng thời, nội dung nguyên tắc bao hàm ý nghĩa nguyên tắc tôn trọng pháp luật trước Bộ luật Dân 2005 Nguyên tắc thiện chí, trung thực (quy định khoản 3, điều 3) với nội dung: Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân cách thiện chí, trung thực Nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự; đồng thời phải thể rõ ý chí làm sở thực thỏa thuận, cam kết mối quan hệ Ngun tắc tơn trọng lợi ích Nhà nước, lợi ích cơng cộng, quyền, lợi ích hợp pháp người khác (quy định khoản 4, điều 3): Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền lợi ích hợp pháp người khác Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân (quy định khoản 5, điều 3): Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm việc không thực thực không nghĩa vụ dân Đây quy định bắt buộc làm sở để giải tranh chấp có, đồng thời biện pháp buộc bên phải thực nghiêm túc thỏa thuận, cam kết mối quan hệ dân để bảo vệ quyền lợi ích đáng chủ thể pháp luật dân 3 Bộ luật Dân 2015 bãi bỏ quy định “Nếu không tự nguyện thực nghĩa vụ dân bị cưỡng chế thực theo quy định pháp luật” Đồng thời, 02 nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp: Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân phải bảo đảm giữ gìn sắc dân tộc, tơn trọng phát huy phong tục, tập qn, truyền thống tốt đẹp, tình đồn kết, tương thân, tương ái, người cộng đồng, cộng đồng người giá trị đạo đức cao đẹp dân tộc sinh sống đất nước Việt Nam Nguyên tắc hòa giải: Trong quan hệ dân sự, việc hoà giải bên phù hợp với quy định pháp luật khuyến khích, Bộ luật Dân 2015 chuyển thành sách Nhà nước quan hệ dân hoàn toàn phù hợp với xu Chủ thể giao kết hợp đồng 3a.Cá nhân Đối với người yêu giao kết cá nhân phải có lực hành vi dân Theo quy định từ điều 19 đến điều 24 Bộ Luật Dân năm 2015, lực hành vi dân chia thành mức là: người thành niên người từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định điều 22, 23, 24 Bộ luật dân sụ nam 2015( điều 20 Bộ Luật dân 2015) người chưa thành niên người chưa đủ mười tám tuổi, có lực hành vi dân khơng đầy đủ( điều 21 Bộ luật dân 2015) người lực hành vi dân ( điều 22 Bộ Luật dân 2015- người lực hành vi dân người bị bệnh tâm thần mắc bệnh tâm thần khác mà nhận thức, làm chủ hành vi bị Tòa án xác định lục hành vi dân sự), người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi ( điều 23 Bộ luật dân 2015), người hạn chế lực hành vi dân (điều 24 Bộ Luật dân 2015- người bị hạn chế lực hành vi dân người bị nghiện ma túy, nghiện chất kích thích làm phá tán tài sản bị tòa án tuyên bố hạn chế lực hành vi dân sự) theo quy định từ điều 19 đến điều 24 Bộ luật dân năm 2015 người có lực hành vi dân người từ đủ tuổi trở lên không bị tuyên bị tuyên mất, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi hạn chế lực lực hành vi dân 3b Pháp nhân Theo quy định điều 74 Bộ Luật dân năm 2015 Pháp nhân: tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; Có cấu tổ chức theo quy định điều 83 Bộ luật Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luậtquy định khác Điều 85 Bộ luât dân 2015: Đại diện pháp nhân Đại diện pháp nhân đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền Người đại diện pháp nhân phải tuân theo quy định đại diện Chương IX Phần Điều 86 Bộ luật dân năm 2015: Năng lực pháp luật dân pháp nhân Năng lực pháp luật dân pháp nhân khả pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân Năng lực pháp luật dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Năng lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm quan nhà nước có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; pháp nhân phải đưng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân Một số quy định giao dịch dân Điều 116 Bộ luật dân năm 2015: Giao dịch dân Giao dịch dân hợp đồng hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân Điều 117 Bộ luật dân năm 2015: Điều kiện có hiệu lực giao dịch dân Giao dịch dân có hiệu lực có đủ điều kiện sau đây: a) Chủ thể có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập; b) Chủ thể tham gia giao dịch dân hoàn tồn tự nguyện; c) Mục đích nội dung giao dịch dân không vi phạm điều cấm luật, khơng trái đạo đức xã hội Hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch dân trường hợp luậtquy định Điều 118 Bộ luật dân năm 2015Mục đích giao dịch dân Mục đích giao dịch dân lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt xác lập giao dịch Điều 119 Bộ luật dân năm 2015 Hình thức giao dịch dân Giao dịch dân thể lời nói, văn hành vi cụ thể Giao dịch dân thông qua phương tiện điện tử hình thức thơng điệp liệu theo quy định pháp luật giao dịch điện tử coi giao dịch văn Trường hợp luật quy định giao dịch dân phải thể văn có cơng chứng, chứng thực, đăng ký phải tuân theo quy định Điều 120 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân có điều kiện Trường hợp bên có thỏa thuận điều kiện phát sinh hủy bỏ giao dịch dân điều kiện xảy ra, giao dịch dân phát sinh hủy bỏ 5 Trường hợp điều kiện làm phát sinh hủy bỏ giao dịch dân xảy hành vi cố ý cản trở trực tiếp gián tiếp bên coi điều kiện xảy ra; trường hợp có tác động trực tiếp gián tiếp bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy coi điều kiện khơng xảy Điều 121Bộ luật dân năm 2015 Giải thích giao dịch dân Giao dịch dân có nội dung khơng rõ ràng, khó hiểu, hiểu theo nhiều nghĩa khác không thuộc quy định khoản Điều việc giải thích giao dịch dân thực theo thứ tự sau đây: a) Theo ý chí đích thực bên xác lập giao dịch; b) Theo nghĩa phù hợp với mục đích giao dịch; c) Theo tập quán nơi giao dịch xác lập Việc giải thích hợp đồng thực theo quy định Điều 404 Bộ luật này; việc giải thích nội dung di chúc thực theo quy định Điều 648 Bộ luật Điều 122 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân khơng có điều kiện quy định Điều 117 Bộ luật vơ hiệu, trừ trường hợp Bộ luậtquy định khác Điều 123 Bộ luật dân năm 2015Giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội Giao dịch dân có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội vơ hiệu Điều cấm luật quy định luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Điều 124.Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu giả tạo Khi bên xác lập giao dịch dân cách giả tạo nhằm che giấu giao dịch dân khác giao dịch dân giả tạo vơ hiệu, giao dịch dân bị che giấu có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch vơ hiệu theo quy định Bộ luật luật khác có liên quan Trường hợp xác lập giao dịch dân giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba giao dịch dân vơ hiệu Điều 125Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực Khi giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Tòa án tun bố giao dịch vô hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực đồng ý, trừ trường hợp quy định khoản Điều Giao dịch dân người quy định khoản Điều không bị vô hiệu trường hợp sau đây: a) Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi, người lực hành vi dân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày người đó; b) Giao dịch dân làm phát sinh quyền miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân với người xác lập, thực giao dịch với họ; c) Giao dịch dân người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau thành niên sau khôi phục lực hành vi dân Điều 126 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu bị nhầm lẫn Trường hợp giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn làm cho bên bên khơng đạt mục đích việc xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu, trừ trường hợp quy định khoản Điều Giao dịch dân xác lập có nhầm lẫn không vô hiệu trường hợp mục đích xác lập giao dịch dân bên đạt bên khắc phục nhầm lẫn làm cho mục đích việc xác lập giao dịch dân đạt Điều 127 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép Khi bên tham gia giao dịch dân bị lừa dối bị đe dọa, cưỡng ép có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vơ hiệu Lừa dối giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch dân nên xác lập giao dịch Đe dọa, cưỡng ép giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch dân nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người thân thích Điều 128 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi Người có lực hành vi dân xác lập giao dịch vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vô hiệu 7 Điều 129 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức Giao dịch dân vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực hình thức vơ hiệu, trừ trường hợp sau đây: Giao dịch dân xác lập theo quy định phải văn văn không quy định luật mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch đó; Giao dịch dân xác lập văn vi phạm quy định bắt buộc công chứng, chứng thực mà bên bên thực hai phần ba nghĩa vụ giao dịch theo yêu cầu bên bên, Tòa án định cơng nhận hiệu lực giao dịch Trong trường hợp này, bên thực việc công chứng, chứng thực Điều 130 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu phần Giao dịch dân vô hiệu phần phần nội dung giao dịch dân vô hiệu không ảnh hưởng đến hiệu lực phần lại giao dịch Điều 131 Bộ luật dân năm 2015 Hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm giao dịch xác lập Khi giao dịch dân vơ hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận Trường hợp khơng thể hồn trả vật trị giá thành tiền để hồn trả Bên tình việc thu hoa lợi, lợi tức khơng phải hồn trả lại hoa lợi, lợi tức Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường Việc giải hậu giao dịch dân vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định Điều 132 Bộ luật dân năm 2015 Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu quy định điều 125, 126, 127, 128 129 Bộ luật 02 năm, kể từ ngày: a) Người đại diện người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân biết phải biết người đại diện tự xác lập, thực giao dịch; b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết phải biết giao dịch xác lập bị nhầm lẫn, bị lừa dối; c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép; d) Người không nhận thức làm chủ hành vi xác lập giao dịch; đ) Giao dịch dân xác lập trường hợp giao dịch dân khơng tn thủ quy định hình thức Hết thời hiệu quy định khoản Điều mà khơng có u cầu tun bố giao dịch dân vơ hiệu giao dịch dân có hiệu lực Đối với giao dịch dân quy định Điều 123 Điều 124 Bộ luật thời hiệu u cầu Tòa án tun bố giao dịch dân vô hiệu không bị hạn chế Điều 133 Bộ luật dân năm 2015 Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu Trường hợp giao dịch dân vô hiệu đối tượng giao dịch tài sản đăng ký chuyển giao cho người thứ ba tình giao dịch xác lập, thực với người thứ ba có hiệu lực, trừ trường hợp quy định Điều 167 Bộ luật Trường hợp giao dịch dân vô hiệu tài sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền, sau chuyển giao giao dịch dân khác cho người thứ ba tình người vào việc đăng ký mà xác lập, thực giao dịch giao dịch khơng bị vô hiệu Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền giao dịch dân với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình nhận tài sản thơng qua bán đấu giá tổ chức có thẩm quyền giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau chủ thể chủ sở hữu tài sản án, định bị huỷ, sửa Chủ sở hữu khơng có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba tình, giao dịch dân với người không bị vô hiệu theo quy định khoản Điều có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch xác lập với người thứ ba phải hoàn trả chi phí hợp lý bồi thường thiệt hại Quy định giao kết hợp đồng Điều 386 Bộ luật dân năm 2015 Đề nghị giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghị bên xác định tới công chúng (sau gọi chung bên đề nghị) Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà không giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh Điều 387 Bộ luật dân năm 2015 Thông tin giao kết hợp đồng Trường hợp bên có thơng tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng bên phải thơng báo cho bên biết Trường hợp bên nhận thơng tin bí mật bên trình giao kết hợp đồng có trách nhiệm bảo mật thơng tin khơng sử dụng thơng tin cho mục đích riêng cho mục đích trái pháp luật khác Bên vi phạm quy định khoản 1, khoản Điều mà gây thiệt hại phải bồi thường Điều 388 Bộ luật dân năm 2015 Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực xác định sau: a) Do bên đề nghị ấn định; b) Nếu bên đề nghị khơng ấn định đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ bên đề nghị nhận đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác Các trường hợp sau coi nhận đề nghị giao kết hợp đồng: a) Đề nghị chuyển đến nơi cư trú, bên đề nghị cá nhân; chuyển đến trụ sở, bên đề nghị pháp nhân; b) Đề nghị đưa vào hệ thống thơng tin thức bên đề nghị; c) Khi bên đề nghị biết đề nghị giao kết hợp đồng thông qua phương thức khác Điều 389 Bộ luật dân năm 2015 Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng Bên đề nghị giao kết hợp đồng thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp sau đây: a) Bên đề nghị nhận thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị trước với thời điểm nhận đề nghị; b) Điều kiện thay đổi rút lại đề nghị phát sinh trường hợp bên đề nghị có nêu rõ việc thay đổi rút lại đề nghị điều kiện phát sinh Khi bên đề nghị thay đổi nội dung đề nghị đề nghị Điều 390 Bộ luật dân năm 2015 Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng Bên đề nghị giao kết hợp đồng huỷ bỏ đề nghị nêu rõ quyền đề nghị bên đề nghị nhận thông báo việc hủy bỏ đề nghị trước người gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Điều 391Bộ luật dân năm 2015 Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trường hợp sau đây: Bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; Bên đề nghị trả lời không chấp nhận; 10 Hết thời hạn trả lời chấp nhận; Khi thông báo việc thay đổi rút lại đề nghị có hiệu lực; Khi thơng báo việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực; Theo thoả thuận bên đề nghị bên đề nghị thời hạn chờ bên đề nghị trả lời Điều 392 Bộ luật dân năm 2015Sửa đổi đề nghị bên đề nghị đề xuất Khi bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng có nêu điều kiện sửa đổi đề nghị coi người đưa đề nghị Điều 393Bộ luật dân năm 2015 Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trả lời bên đề nghị việc chấp nhận toàn nội dung đề nghị Sự im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen xác lập bên Điều 394 Bộ luật dân năm 2015 Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn đó; bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn hợp lý Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm lý khách quan mà bên đề nghị biết phải biết lý khách quan thơng báo chấp nhận giao kết hợp đồng có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời không đồng ý với chấp nhận bên đề nghị Khi bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể trường hợp qua điện thoại qua phương tiện khác bên đề nghị phải trả lời có chấp nhận không chấp nhận, trừ trường hợp bên có thoả thuận thời hạn trả lời Điều 395 Bộ luật dân năm 2015 Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Trường hợp bên đề nghị chết, lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi sau bên đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng đề nghị giao kết hợp đồng có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị Điều 396 Bộ luật dân năm 2015 Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết, lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Trường hợp bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng sau chết, lực hành vi dân có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi việc 11 trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng có giá trị, trừ trường hợp nội dung giao kết gắn liền với nhân thân bên đề nghị Điều 397 Bộ luật dân năm 2015 Rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng Bên đề nghị giao kết hợp đồng rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, thông báo việc rút lại đến trước với thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng Điều 399 Địa điểm giao kết hợp đồng Địa điểm giao kết hợp đồng bên thoả thuận; khơng có thoả thuận địa điểm giao kết hợp đồng nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng Điều 400 Bộ luật dân năm 2015 Thời điểm giao kết hợp đồng Hợp đồng giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận chấp nhận giao kết Trường hợp bên có thỏa thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thời hạn thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm cuối thời hạn Thời điểm giao kết hợp đồng lời nói thời điểm bên thỏa thuận nội dung hợp đồng Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau ký vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn Trường hợp hợp đồng giao kết lời nói sau xác lập văn thời điểm giao kết hợp đồng xác định theo khoản Điều Điều 401 Bộ luật dân năm 2015 Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật liên quan có quy định khác Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, bên phải thực quyền nghĩa vụ theo cam kết Hợp đồng bị sửa đổi hủy bỏ theo thỏa thuận bên theo quy định pháp luật Điều 406 Bộ luật dân năm 2015 Điều kiện giao dịch chung giao kết hợp đồng Điều kiện giao dịch chung điều khoản ổn định bên công bố để áp dụng chung cho bên đề nghị giao kết hợp đồng; bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng coi chấp nhận điều khoản Điều kiện giao dịch chung có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trường hợp điều kiện giao dịch công khai để bên xác lập giao dịch biết phải biết điều kiện Trình tự, thể thức cơng khai điều kiện giao dịch chung thực theo quy định pháp luật 12 Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm bình đẳng bên Trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định miễn trách nhiệm bên đưa điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm loại bỏ quyền lợi đáng bên quy định khơng có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác II Thời điểm giao kết hợp đồng - Bất cập chưa giải Bộ luật Dân năm 2015 Thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm xác định gặp gỡ thống ý chí bên Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa pháp lý quan trọng sở để cơng nhận hiệu lực hợp đồng hợp đồng mang tính chất ưng thuận làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp lý ràng buộc bên thời điểm giao kết hợp đồng Quy định thời điểm giao kết hợp đồng Bộ luật Dân (“BLDS”) năm 2005 truyền tải nguyên vẹn quy định BLDS năm 2015 Một số nội dung bổ sung BLDS năm 2015 thể làm rõ quy định tồn Chính vậy, bất cập, mâu thuẫn liên quan đến việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng BLDS năm 2005 thực chưa giải thấu đáo BLDS năm 2015 Bài viết phân tích, bất cập, mâu thuẫn vấn đề từ góc độ tiếp cận vụ việc xảy xét xử thực tế, từ đó, đề xuất số định hướng nhằm khắc phục bất cập Vụ việc thực tế liên quan đến cách xác định thời điểm giao kết hợp đồng Tóm tắt nội dung: Ngày 20/12/2011, Công ty cổ phần bảo hiểm PJICO - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (gọi tắt PJICO Đồng Nai) gửi cho TNHH Huada Furniture Việt Nam (gọi tắt Công ty Huada) báo giá, chi tiết nội dung đơn bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh thông qua Văn phòng đại diện Cơng ty Chung Kuo nhờ Chung Kuo dịch tiếng Trung gửi cho phía Cơng ty Huada bưu điện, ngày Công ty Huada đồng ý với báo giá fax lại cho Chung Kuo để nhờ Chung Kuo báo lại cho PJICO Đồng Nai Ngày 26/12/2011, PJICO Đồng Nai phát hành bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh số 11/DN/TSKT/3130/168; bảo hiểm tiền số 11/DN/TSKT/3110/10 cho Công ty Huada theo quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt Hợp đồng bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt có thời hạn bảo hiểm từ ngày 6/1/2012 đến 6/1/2013 Trong ngày PJICO phát hành thơng báo thu phí, u cầu phía Cơng ty Huada tốn phí bảo hiểm theo quy định 13 Khoảng 18h ngày 12/01/2012, Công ty Huada xảy vụ hỏa hoạn lớn, hậu làm thiêu rụi tồn 02 nhà xưởng nhiều máy móc thiết bị, hàng hóa, ước tính thiệt hại vật chất gần 50 tỷ đồng Ngày 13/01/2012, đại diện PJICO Đồng Nai có mặt trụ sở Công ty Huada yêu cầu Công ty cung cấp hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực bên ký kết Qua kết kiểm tra, Hợp đồng bảo hiểm số 11/DN/TSKT/3110/168 chưa Công ty Huada ký đóng dấu xác nhận Ngày 16/1/2012, Cơng ty Huada chuyển tiền phí bảo hiểm vào tài khoản cho PJICO Đồng Nai Ngày 2/2/2012, Công ty Huada ký hợp đồng bảo hiểm gửi lại toàn hợp đồng bảo hiểm cho PJICO Đồng Nai Sau đó, Cơng ty Huada yêu cầu PJICO Đồng Nai phải thực nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm theo thỏa thuận hợp đồng Tuy nhiên PJICO Đồng Nai phủ nhận hiệu lực hợp đồng từ chối bồi thường cho Công ty Huada Công ty Huada nộp đơn khởi kiện TAND Thành phố Biên Hòa yêu cầu PJICO Đồng Nai bồi thường 67 tỷ đồng Tại phiên tòa, Cơng ty Huada cho PJICO Đồng Nai bên chủ động gửi bảng báo giá, chi tiết đơn bảo hiểm Công ty Huada chấp nhận việc ký xác nhận vào bảng báo giá gửi lại cho PJICO, hợp đồng bảo hiểm hai Công ty giao kết Trong đó, PJICO Đồng Nai cho đến ngày 6/1/2012 (ngày có hiệu lực ghi hợp đồng bảo hiểm), Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Nai chưa nhận hợp đồngkết hay thông báo Huada liên quan đến việc ký kết hợp đồng tốn phí bảo hiểm Theo án sơ thẩm số 37/2015/KDTM-ST ngày 29/9/2015 TAND Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện Công ty Huada việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” PJICO Phán số 11/2016/KDTM-PT TAND tỉnh Đồng Nai ngày 2/2/2016 Quyết định giám đốc thẩm số 47/2016/KDTM-GĐT ngày 29/8/2016 TAND cấp cao TP Hồ Chí Minh, qua hai cấp xét xử phúc thẩm giám đốc thẩm cho rằng, hợp đồng bảo hiểm Công ty Huada PJICO giao kết từ ngày 6/01/2012 nên phát sinh trách nhiệm bồi thường Nguyên nhân gây thiệt hại tài sản cho Công ty Huada TAND tỉnh Đồng Nai cho hỏa hoạn, đồng thời yêu cầu PJICO phải bồi thường thiệt hại cho phía Huada với số tiền 57,6 tỷ đồng Theo TAND thành phố tỉnh Đồng Nai, Điều 405 BLDS năm 2005 quy định “Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết” Việc ký kết hợp đồng đương 14 thơng qua hình thức fax trung gian, thời điểm giao kết hợp đồng Huada đồng ý với bảng báo giá PJICO phát hành hợp đồng bảo hiểm Sau nhận tài liệu, hồ sơ PJICO, Công ty Huada thực cam kết ghi hợp đồng, đóng phí bảo hiểm thời hạn 30 ngày theo giao kết bên hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật Nhận xét, đánh giá vụ việc Vấn đề tranh chấp vụ việc liên quan đến liên hệ thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm có hiệu lực Hợp đồng Điều 401 BLDS năm 2015 (tương ứng với Điều 405) BLDS năm 2005 quy định: “Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật liên quan có quy định khác” Như vậy, để xác định thời điểm có hiệu lực hợp đồng, cần xác định ba vấn đề: (i) luật liên quan (luật chuyên ngành) có quy định cụ thể thời điểm hợp đồng có hiệu lực xác định thời điểm có hiệu lực theo quy định này; (ii) luật liên quan khơng có quy định bên có thỏa thuận áp dụng thỏa thuận để xác định thời điểm có hiệu lực; (iii) trường hợp khơng có quy định luật liên quan khơng có thỏa thuận khác bên hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết Trong vụ việc trên, xem xét Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, thấy khơng có quy định cụ thể thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực Điều 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định: “Hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn bản, chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax ” Bên bảo hiểm bên mua bảo hiểm hai vụ việc không thỏa thuận vấn đề Do đó, thời điểm có hiệu lực hợp đồng hoàn toàn xác định theo thời điểm giao kết Thời điểm giao kết hợp đồng quy định Điều 400 BLDS năm 2015 (tương ứng với Điều 404 BLDS năm 2005) Nội dung thể chi tiết, nhiên, áp dụng thực tế, thấy nội dung hàm chứa mâu thuẫn bất cập không nhỏ Cụ thể là: Khoản Điều 400 BLDS năm 2015 đưa nguyên tắc chung xác định thời điểm giao kết hợp đồng, là: Hợp đồng giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Như vậy, vào Khoản Điều 400 BLDS năm 2015 để giải vụ việc xác định thời điểm hợp đồng bên phát sinh hiệu lực sau: Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ Công ty Huada PJICO phát sinh hiệu lực từ thời điểm bên đề nghị nhận chấp nhận giao kết Để giải thấu đáo vụ việc này, cần 15 phải xem xét lại trình báo giá PJICO gửi Cong ty Huada phía Cơng ty Huada có gửi lại báo giá với điều khoản giống với giấy chứng nhận bảo hiểm hay không Trong trường hợp, PJICO gửi cho Công ty Huada bảng báo giá bảo hiểm cháy rủi ro đặc đại diện Công ty Huada đồng ý với bảng bảo giá (có thể email fax) thời điểm giao kết hợp đồng PJICO nhận lời chấp nhận bảng báo giá từ phía Cơng ty Huada Mặc dù Công ty Huada chưa ký hợp đồng hợp đồng bảo hiểm có giá trị Tuy nhiên, khoản Điều 400 BLDS năm 2015 quy định: “Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau ký vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn bản”.Nghĩa thời điểm giao kết hợp đồng xác định theo hình thức hợp đồng, hợp đồng văn thời điểm giao kết thời điểm bên sau ký vào văn hợp đồng.Như vậy, vào Khoản Điều 400 BLDS năm 2015 để giải vụ việc thời điểm có hiệu lực hợp đồng bảo hiểm lại xác định là: Hợp đồng bảo hiểm Công ty Huada PJICO phát sinh hiệu lực từ thời điểm bên sau ký vào văn Trong vụ việc này, thời điểm xảy vụ cháy hợp đồng chưa phía Cơng ty Huada ký đóng dấu Do đó, hợp đồng chưa phát sinh hiệu lực, phía PJICO khơng có trách nhiệm phải bồi thường cho phía Cơng ty Huada Qua phân tích vụ việc trên, thấy thời điểm bên sau ký vào văn hợp đồng khơng đồng với thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng BLDS năm 2005 (và BLDS năm 2015)không đưa dự liệu để giải tình Chính vậy, áp dụng cách xác định thời điểm giao kết hợp đồng theo Điều 400 BLDS năm 2015 gây vướng mắc thực tiễn sau: Một là, dựa vào quy định tai Điều 400 BLDS năm 2015 để xem xét thời điểm giao kết hợp đồng trường hợp nói trên, tòa án rơi vào tình khó khăn để đưa kết luận có thuyết phục Hai là, nguy bên tiến hành giao kết hợp đồng lợi dụng kẻ hở pháp luật để trục lợi hồn tồn có khả điều kiện xảy Đã có nhiều vụ việc thực tế, đặc biệt tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm không thực nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm, nhiên có kiện bảo hiểm xảy ra, chủ thể lợi dụng chưa thống pháp luật để thực hành vi gian dối, nhằm trục lợi từ Công ty bảo hiểm ngược lại, phía Cơng ty bảo hiểm lợi dụng mâu thuẫn từ quy định để trốn tránh, không thực nghĩa vụ hợp đồngkết 16 III Kiến nghị, giải pháp Từ nhận định, đánh giá trên, Người viết cho để đảm bảo minh bạch, rõ ràng tránh mâu thuẫn quy định Điều 400 BLDS năm 2015, Điều 400 BLDS năm 2015 cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Theo quan điểm Người viết, Điều 400 BLDS năm 2015 cần sửa đổi quan có thẩm quyền cần hành văn hướng dẫn bổ sung khoản Điều 400 BLDS năm 2015 theo hướng sau: “Hợp đồng giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận chấp nhận giao kết; trường hợp bên có thỏa thuận luật liên quan có quy định hợp đồng phải giao kết theo hình thức, thủ tục xác định thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm hồn tất hình thức, thủ tục đó” Trong quy định BLDS năm 2015 chưa sửa đổi có văn hướng dẫn kèm, bên tiến hành giao kết hợp đồng cần lưu ý vấn đề sau để tránh rủi ro pháp lý giao kết hợp đồng: Thứ nhất, nguyên tắc, hợp đồng có hiệu lực thời điểm giao kết, bên thỏa thuận hợp đồng phát sinh hiệu lực thời điểm khác Quy định dựa sở nguyên tắc tự hợp đồng Do đó, trường hợp quy định pháp luật chưa rõ ràng, thống (và khơng có u cầu bắt buộc), bên tiến hành giao kết hợp đồng nên đưa thỏa thuận cụ thể thời điểm có hiệu lực hợp đồng Ví dụ: quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm “Nhất niên gia hạn” Công ty Bảo hiểm Quốc tế Mỹ AIA (Việt Nam), có nội dung sau: “Ngày có hiệu lực hợp đồng: hồ sơ bảo hiểm Cơng ty chấp thuận, ngày có hiệu lực hợp đồng ngày chủ hợp đồng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên” Thứ hai, chủ thể tham gia đàm phán, giao kết hợp đồng cần thực theo quy trình hợp lý, tránh xảy trường hợp thời điểm nhận chấp nhận đề nghị giao kết thời điểm ký vào hợp đồng (với hợp đồng có hình thức văn bản) khác (nếu bên khơng thỏa thuận thời điểm có hiệu lực hợp đồng pháp luật khơng có quy định cụ thể) Có thể nói, để áp dụng biện pháp khắc phục xây dựng, thực quy trình giao kết hợp đồng hợp lý, trước hết, đòi hỏi bên phải có kiến thức nghiêm túc nghiên cứu, áp dụng quy định pháp luật Đây công việc dễ dàng đơi đòi hỏi nhiều cơng sức, điều mà doanh nghiệp (thường hướng tới yếu tố lợi nhuận) trọng Tuy nhiên, tranh chấp xảy ra, hậu thiệt hại kinh tế mà chủ thể phải gánh chịu (lấy ví dụ vụ việc phân tích) thực nặng nề Về phía quan Nhà nước có thẩm quyền, việc rà sốt, hồn thiện quy định pháp luật yêu cầu thiết thực để đảm bảo văn pháp 17 luật không thực vào đời sống mà có phát huy hết giá trị định hướng bảo vệ lợi ích hợp pháp người dân Bên cạnh Nhà nước cần tiến hành rà soát văn chuyên nghành Luật đai, Luật xây dựng , Luật bảo hiểm tránh trình trạng mâu thuẩn so với Luật gốc Bộ luật dân 2015, để kịp thời sửa đổi, ban hành văn hướng dẩn thi hành, tạo điều kiện cho quan Nhà nước dể dàng giải công việc ngưởi dân, đảm bảo cho hoạt động giao kết hợp đồng theo quy định pháp luât ... hại Quy định giao kết hợp đồng Điều 386 Bộ luật dân năm 2015 Đề nghị giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghị bên xác định. .. thực theo quy định Điều 648 Bộ luật Điều 122 Bộ luật dân năm 2015 Giao dịch dân vô hiệu Giao dịch dân khơng có điều kiện quy định Điều 117 Bộ luật vơ hiệu, trừ trường hợp Bộ luật có quy định khác... thuận địa điểm giao kết hợp đồng nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng Điều 400 Bộ luật dân năm 2015 Thời điểm giao kết hợp đồng Hợp đồng giao kết vào thời điểm bên
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY ĐỊNH về GIAO kết hợp ĐỒNG TRONG bộ LUẬT dân sự năm 2015, NHỮNG bất cập và HƯỚNG HOÀN THIỆN, QUY ĐỊNH về GIAO kết hợp ĐỒNG TRONG bộ LUẬT dân sự năm 2015, NHỮNG bất cập và HƯỚNG HOÀN THIỆN, Điều 124.Bộ luật dân sự năm 2015 Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo, Điều 399. Địa điểm giao kết hợp đồng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay