ĐỀ KSCL lớp 9 môn TOÁN

7 20 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:11

TRƯỜNG THCS GIẤY PHONG CHÂU ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC: 2018 - 2019 Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời x 3 Câu 1: Tìm x khơng âm, biết: A B -3 Câu 2: Tìm x để biểu thức A x = A C x < D x �5       bằng: B -1 C Câu 4: Nghiệm phương trình: A x  �4 D -9 x  có nghĩa: B x > Câu 3: Giá trị biểu thức: C D -3 3.x  12  là: B x  �2 C x = D x = Câu 5: Phân tích đa thức: x2 - thành nhân tử: A (x - 3)(x + 3) B (x – 3)2 C  x 3  x 3  D  x  3  x  3 Câu 6: Rút gọn biểu thức: 3x  3x  27  3x (với x �0 ) A 32 3x B 30x C 5 3x  27 D 3x  27 Câu 7: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 5; 6; 29; A    29 C  29   29    D   29  B x2  Câu 8: Rút gọn biểu thức: x  A x 3 B x  Câu 9: Giá trị biểu thức: A -2 B C x – D x 27  8  125 bằng: C D Một kết khác  x Câu 10: Cho hàm số: y = f(x) = Tính f(-2) = A  4 B C D  Câu 11: Với giá trị m hàm số y = (m – 2)x + hàm số nghịch biến A m �2 B m �2 C m > y  m  3.x  Câu 12: Với giá trị m hàm số B m �3 A m > C m �3 D m < 2 hàm số bậc D m = Câu 13: Tìm giá trị k để đường thẳng: y = (k + 1)x + k cắt trục tung điểm có tung độ  A  B 1 C  D Câu 14: Cho hàm số bậc nhất: y = 2mx + + m y = (m + 1)x + Với giá trị m đồ thị hàm số cho song song với B m �1 A m = C m = -1  D m =  �  x  y 3 � � �  x  2y   Câu 15: Nghiệm hệ phương trình: � là: A x = 0; y = B x = 0; y = - C x   ; y = D x = 0; y =  Câu 16: Tìm a b để đường thẳng y = ax + b qua hai điểm A(-5;3) B( ; -1) � a   � � 13 � � b 13 A � � a � 13 � � b  1 B � � a   � � 13 � � b 13 C � � a � � 13 � � b D � 13 �2x  y    � � 12 � �x   y   Câu 17: Nghiệm hệ phương trình: � là: A Vơ số nghiệm B �x  � �y  C Vô nghệm D x  2 � � �y  5 Câu 18: Tìm giá trị m để đường thẳng sau đồng quy ( d1 ): 5x + 11y = 8; A m = ( d ): 10x – 7y = 74; B m = -5 C ( d ): 4mx +(2m -1)y = m + D m = Câu 19: Hai máy bơm bơm nước vào bể sau 12 đầy bể Nếu máy thứ bơm sau khóa máy thứ lại cho máy thứ hai bơm tiếp 18 đầybể Hỏi máy bơm bể bao lâu? A Máy thứ nhất: 20 giờ; máy thứ hai: 30 B Máy thứ nhất: 29 giờ; máy thứ hai: 20 C Máy thứ nhất: 30 giờ; máy thứ hai: 20 D Máy thứ nhất: 30 giờ; máy thứ hai: 19 Câu 20: Hai rổ chứng chứa tất 450 trứng Nếu lấy 40 trứng rổ thứ chuyển sang rổ thứ hai số trứng rổ thứ hai số trứng rổ thứ Số trứng rổ lúc ban đầu là: A Rổ thứ nhất: 290 quả; rổ thứ hai: 160 B Rổ thứ nhất: 295 quả; rổ thứ hai: 165 C Rổ thứ nhất: 310 quả; rổ thứ hai: 140 D Rổ thứ nhất: 310 quả; rổ thứ hai: 150 Câu 21: Cho hàm số y = f(x) = -0,5x2 Phát biểu sau sai? A Hàm số xác định với số thực, đồng biến x < nghịch biến x > B Đồ thị nằm bên trục hồnh có điểm chung với trục hoành gốc tọa độ C Nếu đường thẳng y = ax cắt đồ thị hàm số f(x) M(x0; y0) khác gốc O cắt đồ thị hàm số y = g(x) = 0,5x2 N(-x0; -y0) D Hàm số f(x) có giá trị lớn x = Câu 22: Cho hàm số y = f(x) = (2m – 1)x2 Kết luận sau đúng? m� A Hàm số f(x) nghịch biến với x < B Nếu f(x) = x = -2 m = C Khi m  2 giá trị lớn hàm số f(x) D Hàm số f(x) đồng biến m Câu 23: Phương trình bậc ẩn x: 2x2 – (4m + 3)x + 2m2 – = có nghiệm khi: 17 m� 24 A B m � 17 24 C m 17 24 D m 17 24 Câu 24: Phương trình: 3x2 + (m + 1)x + = (ẩn x) có nghiệm kép khi: A m  1  B m  1 �4 C m  1  D m �1 3 � (1  x)2  16 Chọn câu trả lời đúng: Câu 25: Cho phương trình: A Nghiệm phương trình x = x = B Phương trình vơ nghiệm C Nghiệm phương trình x = x = -2 D Một kết khác Câu 26: Cho tam giác ABC vuông A, BC = 29, AC = 21 Độ dài AB là: AB = 26 B AB = 19 C AB = 20 D AB = 23 Câu 27: Cho tam giác vuông A, AC = 8, AB = 192 , AH  BC (H �BC) Khi đó, độ dài AH là: A 64 B 12 C 48 D 4,5 Câu 28: Cho tam giác vuông A, AH  BC (H �BC) , BH = 4; HC = 12 Kết sau đúng? A 600 B 300 C 700 D 450 cos  2sin  P cos 2  sin  Kết sau đúng?   60 Câu 29: Biết A P = B P C P 8(1  3) 11 D P 8 (1  3) 11 Câu 30: Cho đường tròn (O) có bán kính R = 5cm Một dây cung (O) cách tâm 3cm Độ dài dây cung là: A 8cm B 4cm C 3cm D Một đáp số khác Câu 31: Phát biểu sau sai? A Đường kính qua trung điểm dây vng góc với dây B Đường kính qua trung điểm dây qua trung điểm dây C Đường kính qua trung điểm dây (khơng đường kính) vng góc với dây D Đường kính vng ng góc với một dây hai đầu mút dây đối xứng qua đường kính Câu 32: Cho tam giác vng có hai cạnh góc vng 6cm 8cm Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là: A 10cm B 5cm C 3cm D 4cm Câu 33: Cho đường tròn (O) điểm M ngồi (O) MA, MB tiếp tuyến (O) với A, B tiếp điểm N điểm cung nhỏ AB Tiếp tuyến N với (O) cắt MA, MB P, Q Phát biểu sau sai? A Bốn điểm M, A, O, B thuộc đường tròn B Bốn điểm P, A, O, N thuộc đường tròn C Bốn điểm Q, B, O, N thuộc đường tròn D Bốn điểm M, P, O, Q thuộc đường tròn Câu 34: Cho nửa đường tròn tâm (O) đường kính AB M điểm thuộc nửa đường tròn Ax By hai tiếp tuyến với (O), phía với M AB Tiếp tuyến M với nửa đường tròn cắt Ax, By C, D AM cắt OC P, BM cắt OD Q Phát biểu sau sai? A OC phân giác góc AOM C OM phân giác góc COD B OD phân giác góc BOM D CA = CM DB = DM Câu 35: Cho hai đường tròn (O) (O’) tiếp xúc A Gọi CD tiếp tuyến chung ngồi hai đường tròn (C �(O),D �(O')) Số đo góc CAD là: A 300 B 600 C 900 D 1200 Câu 36: Cho đường tròn (O; 3cm) đường tròn (O’;1cm) tiếp xúc ngồi A Vẽ hai bán kính OB, O’C song song với thuộc nửa mặt phẳng có bờ OO’ Gọi I giao điểm BC OO’ Độ dài OI là: A 6cm B 2cm C.3cm D 12cm Câu 37: Cho AB dây cung đường tròn (O;R) Khẳng định sau sai? A Nếu AB = R góc AOB = 600 B Nếu AB = R góc AOB = 900 C Nếu AB = R góc AOB = 1200 D Cả ba khẳng định sai Câu 38: Cho (O;R) dây cung BC = R Hai tiếp tuyến đường tròn (O) B, C cắt A Tính góc ABC? A 100 B 200 C 300 D 400 Câu 39: Cho ABC nội tiếp đườn tròn tâm O, biết góc A = 320, góc B = 840 Lấy điểm D, E, F thuộc đường tròn (O) cho AD = AB, BE = BC; CF = CA Tính góc DEF A 200 B 840 C 760 D 700 Câu 40: Cho điểm phân biệt thuộc đường tròn Có dây cung khác đường tròn mà hai đầu mút hai năm điểm cho? A B 10 C 15 D 20 ĐÁP ÁN: Câ u A B C D Câu A B C D x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 2 2 3 3 3 3 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ... khác Câu 26: Cho tam giác ABC vuông A, BC = 29, AC = 21 Độ dài AB là: AB = 26 B AB = 19 C AB = 20 D AB = 23 Câu 27: Cho tam giác vuông A, AC = 8, AB = 192 , AH  BC (H �BC) Khi đó, độ dài AH là:... trứng rổ thứ hai số trứng rổ thứ Số trứng rổ lúc ban đầu là: A Rổ thứ nhất: 290 quả; rổ thứ hai: 160 B Rổ thứ nhất: 295 quả; rổ thứ hai: 165 C Rổ thứ nhất: 310 quả; rổ thứ hai: 140 D Rổ thứ nhất:... nhất: 20 giờ; máy thứ hai: 30 B Máy thứ nhất: 29 giờ; máy thứ hai: 20 C Máy thứ nhất: 30 giờ; máy thứ hai: 20 D Máy thứ nhất: 30 giờ; máy thứ hai: 19 Câu 20: Hai rổ chứng chứa tất 450 trứng Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KSCL lớp 9 môn TOÁN , ĐỀ KSCL lớp 9 môn TOÁN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay