Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện

18 11 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:07

Bộ luật Dân sự 2015 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. So với Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 có rất nhiều điểm mới – những sửa đổi, bổ sung cơ bản và toàn diện nội dung của Bộ luật Dân sự năm 2005. Việc sửa đổi, bổ sung lần này là nhằm xây dựng Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế – xã hội sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong. Giao kết hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các bên nhằm làm phát sinh thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ về tài sản. để xác lập hợp đồng thì một bên chủ thể hiện ý chí của mình cho bên kia biết để cùng tham gia. Ý chí của một bên được thể hiện thông qua việc đưa ra yêu cầu bên kia giao kết hợp đồng với mình hay còn được đề nghị giao kết hợp đồng. A LỜI NÓI ĐẦU Bộ luật Dân 2015 thông qua kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 So với Bộ luật Dân năm 2005, Bộ luật Dân năm 2015 có nhiều điểm – sửa đổi, bổ sung toàn diện nội dung Bộ luật Dân năm 2005 Việc sửa đổi, bổ sung lần nhằm xây dựng Bộ luật Dân thực trở thành luật chung hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội hình thành nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng tự chịu trách nhiệm bên tham gia; ghi nhận bảo vệ tốt quyền cá nhân, pháp nhân giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế – xã hội sau Hiến pháp năm 2013 ban hành Bộ luật Dân thực trở thành luật chung hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội hình thành nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng tự chịu trách nhiệm bên tham gia; ghi nhận bảo vệ tốt quyền cá nhân, pháp nhân Giao kết hợp đồng dân sự thỏa thuận thống ý chí bên nhằm làm phát sinh thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ tài sản để xác lập hợp đồng bên chủ thể ý chí cho bên biết để tham gia Ý chí bên thể thông qua việc đưa yêu cầu bên giao kết hợp đồng với hay đề nghị giao kết hợp đồng Các quy định giao kết hợp đồng luật dân coi quy định chung hợp đồng luật chuyên ngành coi quy định chuyên ngành quy định ưu tiên áp dụng B NỘI DUNG: I NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015: Hợp đồng dân sự: Được quy định điều 385 luật Dân 2015: ”Hợp đồng thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Hợp đồng dân thể nét bản: (1) Sự thỏa thuận bên (2) Làm phát sinh hậu pháp lý (xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự) Sự thỏa thuân yếu tố bắt buộc phải có hợp đồng Khi giao kết hợp đồng củng có hai bên Hợp đồng thiết lập có thỏa thuận bên, tức giao kết phải có thống ý chí Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn bên việc làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân định Muốn có thỏa thuận chủ thể phải bày tỏ ý chí hình thức định để chủ thể nhận biết ý chí nhau, để bàn bạc đến thống ý chí Có số trường hợp khơng có bàn bạc bên mà bên đơn phương ấn định điều khoản hợp đồng, bên có chấp nhận hay khơng chấp nhận Như vây khơng có nghĩa khơng có thỏa thuận mà thỏa thuận bên đồng ý hay không đồng ý giao kết hợp đồng Sự thỏa thuận bên điều kiện cần chứa chưa đủ để hình thành hợp đồng Nếu thỏa thuận bên không nhăm mục đích tạo lập hiệu lực pháp lý khơng hình thành hợp đồng Có thỏa thuận không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý dân Điều 275 Bộ luật dân năm 2015 có nêu lên hệ thống làm phát sinh nghĩa vụ dân hệ thống hợp đồng dân đóng vai trò quan trọng Hợp đồng luôn phương tiện phổ biến để xác lập quyền nghĩa vụ dân (a) Trong giao kết hợp đồng phải tuân thủ nguyên tắc giao kết hợp đồng quy định khoản 2,3 điều Bộ luật dân 2015 quy định số nguyên tắc sau: “khoản Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyên, nghĩa vụ dân sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực bên chủ thể khác tôn trọng Khoản Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân cách thiện chí, trung thực.” (b).Nguyên tắc hợp đồng nguyên tắc tự bên ký kết hợp đồng Quyền tự định đoạt việc tham gia hay không tham gia ký kết hợp đồng Đó lực hành vi dân cho phép chủ thể tham gia vào nhiều hợp đồng dân khác Việc tham gia hay không tham gia vào giao kết hợp đồng phải xuất phát từ nhu cầu chủ thể Mọi ép buộc trái quy định pháp luật xâm phạm quyền cơng dân hợp đồng bị coi vô hiệu Mọi cá nhân, pháp nhân bình đẳng, khơng lấy lý để phân biệt đối xử, pháp luật bảo hộ quyền nhân thân tài sản Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm luật, khơng trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực bên phải chủ thể khác tôn trọng Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân cách thiện chí, trung thực Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân khơng xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cơng cộng, quyền lợi ích hợp pháp người khác Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm việc không thực thực không nghĩa vụ dân (c) Chủ thể tham gia hợp đồng giao dịch dân phải có yếu tố: Năng lực pháp luật yếu tố quan trọng để chủ thể tham gia giao dịch dân quy định điều 16 luật dân 2015, “Năng lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân có quyền dân nghĩa vụ dân Mọi cá nhân có lực pháp luật dân Năng lực pháp luật dân cá nhân có từ người sinh chấm dứt người chết.” Năng lực hành vi dân môt điều kiện quan trọng để chủ thể tham gia giao dịch dân sự, pháp luật yêu cầu chủ thể có lực hành vi dân giao dịch dân chất giao dịch đảm bảo quy định khoản điều 20 luật dân năm 2015 “ Người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định điều 22, 23 24 Bộ luật này.” Hợp đồng dân sự thỏa thuận thống ý chí bên nhằm làm phát sinh thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ tài sản để xác lập hợp đồng bên chủ thể ý chí cho bên biết để tham gia Ý chí bên thể thơng qua việc đưa yêu cầu bên giao kết hợp đồng với hay đề nghị giao kết hợp đồng Theo quy định Điều 386 BLDS 2015 “Đề nghị giao kết hợp đồng việc thể rõ ý định giao kết hợp đồng chịu ràng buộc đề nghị bên đề nghị bên xác định tới công chúng (sau gọi chung bên đề nghị) Trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba thời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà khơng giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh.” Ngày nay, thời đại phát triển thơng tin lan truyền nhiều hình thức khác thông qua tư điện tử, thư tay phương tiện khác Đặc biệt kinh doanh qua phương tiện truyền thông, mạng xã hội để quảng bá hàng hóa cho hàng đạt hiệu cao Để ràng buộc trách nhiệm bên đề nghị giao kết hợp đồng điều 386 luật dân 2015 Trong chế thị trường, doanh nghiệp thường tận dụng hội để tiếp xúc khách hàng Đăc biệt hệ thống truyền hình, truyền internet phát triển thương mại điện tử có nhiều hội tiếp cận khách hàng Vì pháp luật có ràng buộc doanh nghiệp quảng cáo truyền hình,truyền thanh, điện thoại di động… đưa lời quảng cáo có tính chất đề nghị giao kết hợp đồng thi thơng tin quảng cáo có giá trị pháp lý khoản điều 386 Bộ luật Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn dân 2015 từ “Hoăc tới công chúng”, để xác định lời đề nghị giao kết hợp đồng cá nhân, doanh nghiệp quảng cáo tờ rơi, phương tiện thông tin đại chúng, điện thoại di động… Tổ chức cá nhân đưa cam kết phải trách nhiệm nội dung cam kết Khi chuẩn bị giao kết hợp đồng thơng tin liên quan đến đối tượng, chủ thể … hợp đồng quan trọng, qua thông tin mà bên cung cấp cho bên biết, bên tiếp nhận thông tin sẻ phân tích đánh giá ảnh hưởng thơng tin việc tham gia hợp đồng, nên bên cạnh thơng tin việc tham gia hợp đồng, nên bên nhận thông tin sẻ đưa định giao kết khơng giao kết hợp đồng Quy định điều 387 Bộ luật dân 2015, thông tin giao kết hợp đồng “ Trường hợp bên có thơng tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng bên phải thông báo cho bên biết Trường hợp bên nhận thơng tin bí mật bên q trình giao kết hợp đồng có trách nhiệm bảo mật thông tin không sử dụng thơng tin cho mục đích riêng cho mục đích trái pháp luật khác.” Trong việc giao kết hợp đồng minh bạch thơng tin liên quan đến đối tượng giao dịch có ý nghĩa quan trọng Đặc sản xuất kinh doanh thơng tin q trình sản xuất hàng hóa, thơng tin chủ thể sản xuất hàng hòa, khả sử dụng hàng hóa có thơng tin khác ảnh hưởng đến hậu việc giao kết hợp đồng bên cần phải thơng báo cho biết để định giao kết hợp đồng Nhưng thơng tin bí mật kinh doanh mà bên giao kết hợp đồng cần phải giữ kín không tiết lộ cho người thư ba biết, không sử dụng thơng tin bí mật hoạt động kinh doanh Trường hợp sử dụng để lộ bí mật kinh doanh phải bồi thường thiệt hại theo quy định luật Sở hữu trí tuệ Khi giao kết hợp đồng bên cần phải thực nguyên tắc thiện chí, trung thực, nên thời hạn đề nghị giao kết hợp đồng mà có thơng tin làm ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng cân phải thơng báo cho bên biết để đưa định phù hợp Việc cung cấp thơng tin bên có ý nghĩa việc giao kết hợp đồng Sau nhận thông tin bên cung cấp, bên thỏa thuận nội dung hợp đồng giao kết hình thức bên thỏa thuận trừ trường hợp luật quy định khác Thông thường, im lặng không coi chấp nhận giao kết hợp đồng, nhiên, bên thỏa thuận im lặng việc chấp nhận giao kết hợp đồng Để xác định rõ ý chí bên để nghị giao kết hợp đồng ,khoản 2, điều 393 Bộ luật dân năm 2015 “Sự im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen xác lập bên” Chấp nhận giao kết hợp đồng đồng ý tham gia vào hợp đồng , việc chấp nhận lời đề nghị thể thơng qua lời nói văn bản, nhiên im lăng bên coi chấp nhận đề nghị trường hợp có thỏa thuận thói quen mà bên thực liên tục thời gian dài Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Sau bên thỏa thuận điều khoản hợp đồng giao kết sẻ làm phát sinh hiệu lực hợp đồng Hợp đồng giao kết hình thức khác hành vi, lời nói, văn Tuy nhiên, có hợp đồng, in lăng đồng ý giao kết hợp đồng Điều 400 Bộ luật dân năm 2015 quy định thời điểm giao kết hợp đồngbổ sung khoản quy định im lặng chấp nhận giao kết hợp đồng hợp đồng giao kết bên có thỏa thuận im lặng chấp nhận đề nghị thời hạn, kết thúc thời hạn bên khơng trả lời coi giao kết hợp đồng (d) Hình thức hợp đồng phương tiện ghi nhận, lưu trữ, truyền tải nội dung hợp đồng Đó phương tiện ghi nhận điều khoản mà bên thống cam kết Được quy định điều 119 Bộ luật dân năm 2015 có quy định hình thức giao dịch dân sự: “1 Giao dịch dân thể lời nói, văn băng hành vi cụ thể.” (1) Hình thức lời nói: Hình thức lời nói, bên cần thỏa thuận miệng với nội dung hợp đồng Hình thức hợp đồng lời nói coi độ xác thực thấp Khi có tranh chấp bên hợp đồng giao kết lời nói với bên củng phủ nhận tất cam kết trước dây Hình thức giao kết hợp đồng lời nói áp dụng trường hợp bên tham gia giao dịch hợp đồng có độ tin cậy lẫn Độ tin cậy chủ thể thường xác lập thông qua mối quan hệ ruột thịt, quan hệ bạn bè , đồng nghiệp Hình thức lời nói áp dụng hợp đồng với giá trị nhỏ (2) Hình thức văn bản: Các bên có ký kết hợp đồng hình thức lập văn viết Hình thức hợp đồng văn mang tính xác thực so với hình thức hợp đồng lời nói Trong văn bên ghi đầy đủ nội dung thỏa thuận, ký tên xác nhận vào văn Văn hợp đồng thường soạn thành hai hay nhiều gốc giống nhau, phải có chữ ký bên, bên giữ để thực Đối với hình thức hình thức ký kết hợp đồng băng văn quy định khoản điều 119 Bộ luật dân năm 2015: “ Trường hợp luật quy định giao dịch dân phải thể văn có cơng chứng, chứng thực, đăng ký phải tuân theo quy định đó.” với quy định ta thấy hợp đồng văn thông thường hợp đồng văn có chứng nhận tổ chức hành nghề công chứng hoăc chứng thực Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền Hợp đồng băng văn có chứng nhận,chứng thực coi hình thức mang tính xác thực cao thường pháp luật quy định trường hợp.(1) Đối với hợp đồng tinh chất phức tạp, dễ xảy tranh chấp.(2)Đối tượng tài sản nhà nước cần phải quản lý, kiểm soát Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn (3) Hình thức hợp đồng hành vi: Hình thức cần bên thực một vài hành vi nghĩa vụ hợp đồng coi giao kết Thông thường bên giao kết hợp đồng hình thức định lời nói văn Nhưng có trường hợp giao kết hợp đồng lời nói, sau bên ghi lại nội dung văn đẻ phù hợp với thực tế giao kết hợp đồng Điều 400 Bộ luật dân 2015 “Hợp đồng giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận chấp nhận giao kết Trường hợp bên có thỏa thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thời hạn thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm cuối thời hạn Thời điểm giao kết hợp đồng lời nói thời điểm bên thỏa thuận nội dung hợp đồng Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau ký vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn Trường hợp hợp đồng giao kết lời nói sau xác lập văn thời điểm giao kết hợp đồng xác định theo khoản Điều này.” Bổ sung nguyên tắc xác định thời điểm giao kết hợp đồng bên sử dung hình thức giao kết hình thức xác lập hợp đồng khác trường hợp giao kết hợp đồng bên sử dụng hình thức giao kết hình thức xác lập hợp đồng khác trường hợp giao kết hợp đồng băng lời nói sau xác lập văn thời điểm chấp nhận đề nghị thời điểm thỏa thuận xong nội dung hợp đồng Trình tự giao kết hợp đồng dân sự: Trình tự giao kết hợp đồng dân sự: trình mà bên chủ thể bày tỏa ý chí với cách trao đổi ý kiến để đến thỏa thuận việc xác lập quyền nghĩa vụ nhau, xác định nội dung cụ thể hợp đồng trình giao dịch dân thức bắt đầu bên xác định rõ nhu cầu giao dịch củ Q trình mơ hình hóa thông qua hai giai đoạn; a) Đề nghị giao kết hợp đồng (quy định điều 386 Bộ luật dân năm 2015) Khi người muốn thiết lập hợp đồng dân ý muốn phải thể bên ngồi thơng qua hành vi định Chỉ có bên đối tác nhận biết ý muốn họ từ đến việc giao kết hợp đồng đề nghị giao kết hợp đồng việc bên biểu lộ ý chí trước người khác cách bày tỏ cho phía bên ý muốn tham gia giao kết với người hợp đồng dân Khơng phải lời đề nghị coi đề nghị ký kết hợp đồng lời đề nghị coi lời đề nghị giao kết hợp đồng phải chứa đựng số yếu tố Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn (1) Đề nghị giao kết hợp đồng phải thể rõ nguyện vọng muốn đến giao kết hợp đồng bên đề nghị (2) Trong đề nghị giao kết hợp đồng phải chứa toàn điều kiện hợp đồng (3)Trong đề nghị giao kết hợp đồng phải xác định rỏ bên đề nghị Việc đề nghị giao kết hợp đồng thực nhiều cách khác Người đề nghị trực tiếp với người đề nghị để trao đổi, qua điện thoại… trường hợp bên đề nghị phải trả lời ngay, trừ trường hợp có thỏa thuận thời hạn trả lời hiệu lực đề nghị bắt đầu chấm b) Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Đó việc bên đề nghị nhận lời đề nghị đồng ý tiến hành việc giao kết hợp đồng với người đề nghị Không phải câu trả lời bên đề nghị coi chấp nhận giao kết hợp đồng Câu trả lời bên đề nghị coi chấp nhận giao kết hợp đồng người đề nghị chấp nhận tồn vơ điều kiện nội dung đề nghị giao kết hợp đồng Nếu câu trả lời không đáp ứng u cầu coi lời đề nghị cần phúc đáp phía bên Q trình lặp lặp lại có chấp nhận giao kết hợp đồng yêu cầu hợp đồng coi giao kết Nội dung hợp đồng: Quy định khoản điều 398 Bộ luật dân năm 2015 “đối tượng hợp đồng Số lượng ,chất lượng Giá phương thức toán.Thời hạn, địa điểm ,phương thức thực hợp đồng Quyền, nghĩa vụ bên Trách nhiệm vi phạm hợp đồng,phương thức giải tranh chấp” Nôi dung hợp đồng dân tổng hợp điều khoản mà bên tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận Các điều khoản xác định thẩm quyền nghĩa vụ dân cụ thể bên hợp đồng Để nhận biết hợp đồng pháp luật công nhận, bảo vệ hợp đồng thi bên phải thỏa thuận với số nội dung quan trọng định Các điều khoản điều khoản mà thiếu chúng hợp đồng khơng thể coi giao kết điều khoản tính chất hợp đồng định, ngồi bao gồm điều khoản mà bên tự cảm thấy cần thiết quy định với điều khoản thể rằng, chúng nêu lên chất loại hợp đồng đó.Khơng có chúng hợp đồng không xếp vào loại hay loại khác Các điều khoản bảo hiểm quy định văn pháp luật Tổng hợp điều kiện tạo thành nội dung chủ yếu hợp đồng Bên cạnh điều khoản pháp luật quy định có điều khoản mà coi theo đề nghị bên ký kết hợp đồng Khác với điều khoản bản, điều khoản thông thường không làm ảnh hưởng tới việc hợp đồng có coi ký kết hay không Nếu giao kết Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn hợp đồng bên khơng thỏa thuận điều khoản có phát sinh tranh chấp, quyền nghĩa vụ bên thực theo quy định pháp luật Thực pháp luật không tạo nội dung hợp đồng, mà điều chỉnh quan hệ hợp đồng bên xác lập Cũng điều khoản khác hợp đồng, diều khoản thơng thường bên thỏa thuận phát sinh tranh chấp áp dụng quy phạm tùy nghi để điều chỉnh Ngoài ra, ngoại trừ điều khoản pháp luật có nội dung mang tính chất bắt buộc, bên thỏa thuận với nội dung khác với nội dung quy định pháp luật Đối với loại hợp đồng điều khoản đối tượng hợp đồng coi điều khoản hợp đồng coi ký kết chưa xác định rõ đối tượng hợp đồng Nếu đối tượng hợp đồng tài sản tài sản phải phép giao dịch Nếu đối tượng hợp đồng cơng việc phải thực cơng việc phải khơng bị pháp luật cấm Tùy theo tính chất loại hợp đồng, bên thỏa thuận hay không thỏa thuận tất điều khoản ghi Các bên bổ sung vào hợp đồng điều khoản khơng có quy định bên cảm thấy cần thiết Số lượng đóng vai trò quan trọng việc xác định đối tượng hợp đồng Trong số hợp đồng, điều khoản hợp đồng đóng vai trò quan trọng u cầu chất lượng thường bên thỏa thuận Trong số loại hợp đồng, chất lượng quan nhà nước có thẩm quyền quy định giám sát Thời hạn hợp đồng thường coi yếu tố quan trọng hợp đồng thời hạn xác định khoản thời gian tồn hợp đồng,khoản thời gian mà bên phải thực cho nghĩa vụ cam kết hợp đồng thời hạn xác định hai cách chính: thời điểm cụ thể theo lịch… phương pháp tính độ dài thời gian… Thời hạn chung hợp đồng xác định cách gián tiếp thong qua thời hạn thực nghĩa vụ hợp đồng Trong quan hệ nghĩa vụ quyền bên tương ứng với nghĩa vụ bên Do vậy, thời hạn bên hợp đồng làm phát sinh quyền, bên lại phát sinh nghĩa vụ Giá hợp đồng đóng vai trò cơng cụ chủ yếu để xác định giá trị tương đương đối tượng hợp đồng giá thong thường bên tự thỏa thuận bên thỏa thuận giao cho người thứ trung gian định giá Đối với số mặt hàng chiến lược hay số dịch vụ quan trọng nhà nước có quy định khung giá chuẩn mang tính bắt buộc bên thỏa thuận với Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn giá cụ thể, thỏa thuận phương pháp để tính giá cho đối tượng hợp đồng thời hạn thực hợp đồng Địa điểm, thời điểm giao kết hợp đồng: Quy định điều 399 Bộ luật dân năm 2015 “ Địa điểm giao kết hợp đồng bên thoả thuận; khơng có thoả thuận địa điểm giao kết hợp đồng nơi cư trú cá nhân trụ sở pháp nhân đưa đề nghị giao kết hợp đồng.” Hợp đồng giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận chấp nhận giao kết Trường hợp bên có thỏa thuận im lặng trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng thời hạn thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm cuối thời hạn Thời điểm giao kết hợp đồng lời nói thời điểm bên thỏa thuận nội dung hợp đồng Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau ký vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn c Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật liên quan có quy định khác Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, bên phải thực quyền nghĩa vụ theo cam kết Hợp đồng bị sửa đổi hủy bỏ theo thỏa thuận bên theo quy định pháp luật Phát sinh hiệu lực pháp luật hợp đồng: Sau hợp đồng giao kết hợp đồng phát sinh hiệu lực pháp luật hợp đồng chủ thể liên quan phải tôn trọng thực nội dung hợp đồng Đặc biệt bên giao kết hợp đồng thị phải thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng Măc dù vây, thời hạn thực hợp đồng, bên thỏa thuận sủa đổi, hủy bỏ, đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định điều 434, 424, 425, 426 428 Bộ luật dân năm 2015 Khoản điều 401 Bộ luật dân năm 2015 quy định.” Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, bên phải thực quyền nghĩa vụ theo cam kết Hợp đồng bị sửa đổi hủy bỏ theo thỏa thuận bên theo quy định pháp luật.” Thông thường hợp đồng, hợp đồng có hiệu lực, bên phải thực quyền nghĩa vụ Trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm dân vi phạm nghĩa vụ Tuy nhiên, có hợp đồng , thời điểm có hiệu lực hợp đồng thời điểm xác lập đối kháng với người thư ba khác nên hợp đồng có hiệu lực buộc bên phải thực nghĩa vụ bên có quyền Trường hợp nến có tranh chấp với người thứ ba khơng làm phát sinh hiệu lực đối kháng Quy định điều kiện cho bên nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng giao kết biệt tạo điều kiện thuận lợi cho bên có quyền việc xử lý tài sản bảo đảm không đăng ký biện pháp bảo đảm Hợp đồng giao kết nhiều hình thức khác thỏa thuận theo pháp luật quy định Hợp đồng giao kết thể ý chí chung bên, đó, thời điểm giao kết bên phải thực đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng Khi hợp đồng có Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn hiệu lực, bên không tự ý sửa đổi hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận hoăc luâtquy định Sau hợp đồng có hiệu lực pháp luật, bên phải thực đầy đủ nội dung hợp đồng giao kết Mặc dù vậy, có trường hợp bên thỏa thuận khơng rõ ràng dung câu chữ biểu theo nhiều nghĩa… dẫn đến việc thực điều khoản gặp khó khăn Vì vậy, để thống cách hiểu bên cần phải giải thích nội dung cho rõ ràng thống hiểu nội dung để tiếp tục hợp đồng việc giả thích hợp đồng dựa nhiều giải thích theo ngữ pháp, theo tập quán nơi giao kết hợp đồng… Tuy nhiên, vấn đề quan trọng giả thích hợp đồng phải vào ý chí bên để giải thích cho phù hợp với nguyện vọng bên nhằm đạt mục đích tham gia hợp đồng khoản điều 404 Bộ luật dân năm 2015.”Khi hợp đồng có điều khoản khơng rõ ràng việc giải thích điều khoản khơng dựa vào ngơn từ hợp đồng mà phải vào ý chí bên thể tồn trình trước, thời điểm xác lập, thực hợp đồng” Hợp đồng thỏa thuận, thống ý chí bên, nên giải thích điều khoản hợp đồng phải xem xét ý chí đích thực bên thể sút trình chuận bị giao kết thực hợp đồng Ý chí bên thể thỏa thuận nội dung hợp động thông qua hành vi thực hợp đồng biết ý chí Các loại hợp đồng: a Hợp đồng song vụ hợp đồng mà bên có nghĩa vụ với Quy định khoản điều 402 Bộ luật dân năm 2015.“ Hợp đồng song vụ hợp đồng mà bên có nghĩa vụ nhau” Trong nội dung Hợp đồng song vụ bên chủ thể người vừa có quyền vừa có nghĩa vụ, quyền dân bên tương ứng với nghĩa vụ bên ngược lại b Hợp đồng đơn vụ hợp đồng bên có quyền bên có nghĩa vụ Quy định khoản điều 402 Bộ luật dân năm 2015.“ Hợp đồng đơn vụ hợp đồng mà bên có nghĩa vụ;” Như vậy, sở để xác định hợp đồng có tính chất song vụ hay đơn vụ mối liên hệ quyền nghĩ vụ bên thời điểm hợp đồng dân có hiệu lực c Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực khơng phụ thuộc vào hợp đồng phụ Quy định khoản điều 402 Bộ luật dân năm 2015 “Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ;” Hợp đồng tuân thủ đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định đương nhiên phát sinh hiệu lực có hiệu lực bắt buộc bên từ thời điểm giao kết hợp đồng d Hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng Quy định khoản điều 402 Bộ luật dân năm 2015 “Hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính” Trước hết hợp đồng phụ muốn có hiệu lực phải tuân thủ đầy đủ điều kiện luật định chủ thể, nội dung, hình thức… Mặt khác, dù rang tuân thủ đủ Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 10 điều kiện nói hợp đồng khơng có hiệu lực hợp đồng bị coi khơng có hiệu lưc e Hợp đồng lợi ích người thứ ba hợp đồng mà bên giao kết hợp đồng phải thực nghĩa vụ người thứ ba hưởng lợi ích từ việc thực nghĩa vụ f Hợp đồng có điều kiện hợp đồng mà việc thực phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi chấm dứt kiện định Phụ lục hợp đồng: Quy định điều 403 Bộ luật dân năm 2015.“Hợp đồng có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết số điều khoản hợp đồng Phụ lục hợp đồng có hiệu lực hợp đồng Nội dung phụ lục hợp đồng không trái với nội dung hợp đồng Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung điều khoản hợp đồng điều khoản khơng có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Trường hợp bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản hợp đồng coi điều khoản hợp đồng sửa đổi.” Giải thích hợp đồng: Khi giao kết hợp đồng bên thường thỏa thuận với kỹ lưỡng nội dung hợp đồng Nhưng thực tế vẩn không tránh khỏi trường hợp sơ suất mà ngôn từ hợp đồng chưa rõ ràng, dẫn tới nhiều cách hiểu khác Giải thích hợp đồng dân quy định điều 404 Bộ luật dân năm 2015 Khoản 1“Khi hợp đồng có điều khoản khơng rõ ràng việc giải thích điều khoản khơng dựa vào ngơn từ hợp đồng mà phải vào ý chí bên thể tồn trình trước, thời điểm xác lập, thực hợp đồng Khoản Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ hiểu theo nhiều nghĩa khác phải giải thích theo nghĩa phù hợp với mục đích, tính chất hợp đồng Khoản Khi hợp đồng có điều khoản ngơn từ khó hiểu phải giải thích theo tập qn địa điểm giao kết hợp đồng Khoản Các điều khoản hợp đồng phải giải thích mối liên hệ với nhau, cho ý nghĩa điều khoản phù hợp với tồn nội dung hợp đồng Khoản Trường hợp có mâu thuẫn ý chí chung bên với ngơn từ sử dụng hợp đồng ý chí chung bên dùng để giải thích hợp đồng Khoản Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên Hợp đồng theo mẩu: Bộ luật Dân 2015 quy định cụ thể hơn, rõ ràng minh bạch hợp đồng theo mẫu hợp đồng phải công khai để bên đề nghị biết phải biết, trình tự, thể thức cơng khai hợp đồng Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 11 thực theo quy định pháp luật Giải thích hợp đồng dân quy định điều 405 Bộ luật dân năm 2015 “Khoản Hợp đồng theo mẫu hợp đồng gồm điều khoản bên đưa theo mẫu để bên trả lời thời gian hợp lý; bên đề nghị trả lời chấp nhận coi chấp nhận toàn nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đưa Hợp đồng theo mẫu phải công khai để bên đề nghị biết phải biết nội dung hợp đồng Trình tự, thể thức cơng khai hợp đồng theo mẫu thực theo quy định pháp luật Khoản Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản khơng rõ ràng bên đưa hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi giải thích điều khoản Khoản Trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách nhiệm bên đưa hợp đồng theo mẫu, tăng trách nhiệm loại bỏ quyền lợi đáng bên điều khoản khơng có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” 10 Điều Kiện giao dịch hợp đồng: Điều 406 Bộ luật dân 2015 quy định: Điều kiện giao dịch chung điều khoản ổn định bên công bố để áp dụng chung cho bên đề nghị giao kết hợp đồng; bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng coi chấp nhận điều khoản Điều kiện giao dịch chung có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trường hợp điều kiện giao dịch công khai để bên xác lập giao dịch biết phải biết điều kiện Trình tự, thể thức công khai điều kiện giao dịch chung thực theo quy định pháp luật Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm bình đẳng bên Trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định miễn trách nhiệm bên đưa điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm loại bỏ quyền lợi đáng bên quy định khơng có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác: “Khoản Điều kiện giao dịch chung điều khoản ổn định bên công bố để áp dụng chung cho bên đề nghị giao kết hợp đồng; bên đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng coi chấp nhận điều khoản Khoản Điều kiện giao dịch chung có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trường hợp điều kiện giao dịch công khai để bên xác lập giao dịch biết phải biết điều kiện Trình tự, thể thức cơng khai điều kiện giao dịch chung thực theo quy định pháp luật Khoản Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm bình đẳng bên Trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định miễn trách nhiệm bên đưa điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm loại bỏ Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 12 quyền lợi đáng bên quy định khơng có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” 11 Hợp đồng vô hiệu: Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn Ở Việt Nam, để xác minh hợp đồng dân bị vô hiệu phải vào quy định điều 407 “ Khoản Quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu Khoản Sự vô hiệu hợp đồng làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Khoản Sự vô hiệu hợp đồng phụ khơng làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp bên thỏa thuận hợp đồng phụ phần tách rời hợp đồng chính.” 12 Hợp đồng vơ hiệu đối tượng khơng thực hợp đồng: Hợp đồng dân vô hiệu có đối tượng khơng thể thực trường hợp hợp đồng vô hiệu mà pháp luật dân quy định Điều 408 luật dân 2015, cụ thể: “Khoản Trường hợp từ giao kết, hợp đồng có đối tượng khơng thể thực hợp đồng bị vô hiệu Khoản Trường hợp giao kết hợp đồng mà bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng khơng thể thực không thông báo cho bên biết nên bên giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên biết phải biết việc hợp đồng có đối tượng thực Khoản Quy định khoản khoản Điều áp dụng trường hợp hợp đồng có nhiều phần đối tượng thực phần lại hợp đồng có hiệu lực.” II NHỮNG BẤT CẬP HƯỚNG HOÀN THIỆN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015: Những bất cập liên quan đến liên hệ thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm có hiệu lực Hợp đồng: Theo báo cáo tổng kểt hàng năm Ngành Tòa án nhân dân Viện kiểm sát có nêu số liệu vụ việc dân (bao gồm : tranh chấp, yêu cầu dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động) thụ lý, giải quyết, khơng có số liệu đánh giá riêng giải tranh chấp HĐDS giao kết HĐDS Qua tìm hiểu thực tế giải vụ việc tranh chấp hợp đồng dân Tòa án Viện kiểm sát cho thấy bên chủ yếu tranh chấp quyền, nghĩa vụ dân phát sinh trình thực hợp đồng; Còn tranh chấp q trình giao kêt hợp đồng Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 13 có bên chủ yếu tranh chấp khoản tiền đặt cọc để đảm bảo giao kết HĐ DS 1.1 Về giao kết HĐDS trường hợp người có nhiều tư cách chủ thể: Giao kết HĐDS trình bày tỏ, thống ý chí bên với để xác lập HĐ DS Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người lại mang nhiều tư cách chủ khác nhau, họ có giao kết HĐDS với họ hay khơng Để trả lời cho câu hỏi trên, xem xét ví dụ sau : Tháng 10/2017, ơng Nguyễn Gia Hồng, sinh năm 1980 vợ Trịnh Ngọc Yến, sinh năm 1984, thường trú phường 1, thành phố X đến phòng cơng chứng làm thủ tục tặng cho trai Nguyễn Văn Hà, sinh năm 2013 (hiện với bố mẹ) tồn quyền sử dụng đất 35,6 mét vng đất tài sản gắn liền với đất nhà ba tầng vật kiến trúc khác phường Thành phố X (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản chung vợ chồng) Trong trường hợp chủ thể giao kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất nào? Quan điểm thứ cho rằng: Hợp đồng tặng cho tài sản thỏa thuận bên, theo bên tặng cho giao tài sản chuyển quyền sở hữu cho bên tặng cho mà không theo yêu cầu đền bù, bên tặng cho mà khơng u cầu đền bù, bên tặng cho đồng ý nhận (Điều 457 BLDS 2015) Cháu Nguyễn Văn Hà tuổi (chưa đủ tuổi) khơng có lực hành vi dân nên hợp đồng tặng cho phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực (khoản Điêu 21 BLDS 2015) Như vậy, ơng Nguyễn Gia Hồng vợ Trịnh Ngọc Yến đứng tên hai bên hợp đồng với hai tư cách khác để giao kết hợp đồng (là bên tặng cho tài sản đại diện theo pháp luật cháu Nguyễn Văn Hà bên tặng cho tài sản) Quan điểm thứ hai cho : Ơng Nguyễn Gia Hồng vợ Trịnh Ngọc Yến đứng tên hai bên hợp đồng với hai tư cách khác để giao kết hợp đồng (là bên tặng cho tài sản đại diện theo pháp luật cháu Nguyễn Văn Hà bên tặng cho tài sản) họ giao kết với họ khơng thể xác lập HĐDS Như vậy, cần phải có người đại diện khác, người giám hộ khác để giao kết hợp đồng Quan điểm thứ ba cho : Riêng hợp đồng mà mang lại lợi ích cho bên đề nghị (như hợp đồng tặng cho tài sản) người không đủ lực hành vi dân tham gia giao kết với bên tặng cho Bởi lẽ theo hợp đồng bên tặng cho hưởng tài sản thực nghĩa vụ Bản thân đồng ý với quan điểm thứ ba, lẽ thực tế, bố mẹ tặng cho (dưới tuổi) tài sản đồ dùng sinh hoạt ngày khơng cần phải có người đại diện khác, giám hộ khác Tuy nhiên, pháp luật cần phải có quy định hướng dẫn cụ thể việc giao kết hợp đồng dân trường hợp mà người có nhiều tư cách chủ thể để bảo đảm áp dụng thống thực tế Ví dụ trường hợp giám đốc doanh nghiệp Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 14 trực tiếp kí kết hợp đồng thuê tài sản (máy móc, nhà làm trụ sở ) mà tài sản cá nhân họ 1.2 Về hình thức đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng văn : Pháp luật không quy định cụ thể hình thức đề nghi giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng dân Khoản Điều 400 BLDS 2015 có quy định : “Thời điểm giao kết hợp đồng văn thời điểm bên sau kí vào văn hay hình thức chấp nhận khác thể văn bản” Theo quy định hiểu là: Đề nghị giao kết chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng với hình thức văn bắt buộc phải có chữ ký bên hay không? Trên thực tế, hợp đồng giao kết văn thường phải có chữ ký (hoặc điểm chỉ) bên ; Đối với chủ thể giao kết HĐDS tổ chức, pháp nhân đề nghị giao kết, chấp nhận đề nghị giao kết HĐDS thường có chữ kí, có đóng dấu Theo quy định Điều 48 Luật Công chứng năm 2014 việc điểm thay việc ký văn công chứng trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng không ký khuyết tật ký; Hoặc theo đề nghị người yêu cầu công chứng; Hoặc công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng Thực tế, giao kết HĐDS (trước thực việc chứng nhận hợp đồng) nhiều công chứng viên thường yêu cầu chủ thể cá nhân vừa ký vừa điểm (mặc dù họ không bị khuyết tật biết ký) để bảo vệ quyền lợi bên Như vậy, đề nghi giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng với hình thức văn có đầy đủ nội dung hợp đồng nội dung hợp đồng khơng có chữ ký, có chữ ký khơng đóng dấu pháp nhân, khơng có chữ ký có điểm có giá trị pháp lý ràng buộc bên hay không cần phải quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho chủ thể, hạn chế tranh chấp phát sinh 1.3 Về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết HĐDS quy định chưa đảm bảo tính thống nhất: Chúng ta xem xét vụ việc sau : Ngày 01/11/2017, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hồng, có trụ sở Quận I, gửi đề nghị giao kết HĐDS cho Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh có trụ sở Quận Gò Vấp với nội dung : bán 100 thép xây dựng, kích cỡ D8 – D22, chất lượng loại 1, xuất xứ lô hàng Việt Nam; giá bán : 9.500.000 VNĐ/tấn (chưa bao gồm VAT), toán tiền mặt chuyển khoản ; điều kiện giao hàng giao hàng phương tiện bên mua; Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh đồng ý mua trả lời văn trước ngày 15/11/2017 Ngày 12/11/2017, Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh chấp nhận đề nghị giao kết với nội dung nêu (theo dấu bưu điện), đến ngày 17/11/2017 Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hoàng nhận Như vậy, trường hợp chấp nhận đề nghị giao kết HĐDS có cơng nhận hay không ? Khoản Điêu 394 BLDS 2015 có quy định: “1 Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn đó; bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 15 hết thời hạn trả lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời ” Như vậy, trả lời chấp nhận đề nghị Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh thực thời gian nêu đề nghị giao kết nên có hiệu lực; Nhưng Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hoàng lại nhận trả lời chấp nhận đề nghị giao kết chậm ngày nên coi đề nghị Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà Phước Thịnh Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hồng Đây điểm quy định không thống khoản Điều 394 BLDS 2015, đồng thời quy định việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực thời hạn ấn định – tức trả lời chấp nhận gửi có hiệu lực lại vừa quy định bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời hết thời hạn trả lời lời chấp nhận coi đề nghị bên chậm trả lời – tức trả lời chấp nhận đề nghị có hiệu lực công nhận bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời thời hạn ấn định Hướng hoàn thiện bất cập liên quan đến liên hệ thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm có hiệu lực Hợp đồng: Việc hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam phải tạo bước chuyển biến để điều chỉnh quan hệ dân phát sinh trình giao kết hợp đồng chủ thể theo hướng tạo thuận lợi bảo đảm an toàn pháp lý cho chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Trong phạm vi viết mình, tơi xin nêu số kiến nghị, đề phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam thời gian tới sau: 2.1 Tiếp tục hoàn thiện pháp luật quy định giao kết HĐDS theo hướng Bộ luật Dân đạo luật chung điều chỉnh giao kết hợp đồng lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động: Ngoài ra, quy định chung BLDS cần có thêm quy định có tính chất riêng giao tiếp hợp đồng áp dụng cho loại hợp đồng cụ thể quy định văn pháp luật chuyên ngành như: Bộ luật Lao động; Luật thương mại; Luật chứng khoán Như đảm bảo phù hợp với thực tế tính ổn định cao pháp luật 2.2 Quy định nguyên tắc giao kết HĐDS bảo đảm tính thống tránh trùng lặp: Việc giao kết HĐDS phải tuân theo nguyên tắc quy định Phần thứ “Những quy định chung Bộ luật Dân sự, đồng thời nên giữ lại nguyên tắc giao kết hợp đồng quy định tai điều 389 BLDS 2005: “Việc giao kết hợp đồng dân phải tuân theo nguyên tắc sau đây: 1) Tự giao kết hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội; 2) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực thẳng.” Việc giữ lại nguyên tắc phù hợp với thực tế tính ổn định cao pháp luật mà bên phải tuân theo giao kết HĐDS Đặc biệt việc tự giao kết hợp đồng “không trái pháp luật, đạo đức xã hội” thay giới hạn “không vi phạm điều cấm Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 16 pháp luật, không trái đạo đức xã hội” bảo đảm xác tính thống Bộ luật Dân 2.3 Quy định cụ thể hình thức, nội dung đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng để bảo đảm thuận tiện cho bên trình giao kết hợp đồng: + Về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng khoản điều 393 BLDS 2015: Theo tơi, BLDS quy định chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo hướng khái quát là: “Sự im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen xác lập bên” nên bỏ cụm từ “ theo thói quen xác lập bên” Vì quy định dễ phát sinh tranh chấp bên tham gia giao kết Bộ luật dân cần quy định chấp nhận đề nghi giao kết hợp đồng với hình thức văn bắt buộc phải có chữ kí điểm chủ thể giao kết hợp đồng Đối với chủ thể giao kết HĐDS tổ chức, pháp nhân đề nghị giao kết, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng có chữ kí người có thẩm quyền có đóng dấu tổ chức, pháp nhân +Về nội dung đề nghị giao kết hợp đồng: Theo tôi, nội dung đề nghị giao kết hợp đồng cần có ba yếu tố chính: (1) Đề nghị giao kết HĐDS phải thể rõ ý định giao kết hợp đồng bên đề nghị giao kết hợp đồng; (2) Phải có nội dung chủ yếu loại hợp đồng mà bên muốn xác lập; (3) Phải thể rõ ý định giao kết hợp đồng bên đề nghị giao kết với chủ thể khác xác định cụ thể Ngoài ra, nội dung đề nghi giao kết HĐDS xác định rõ thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết Bộ luật Dân cần quy định cụ thể cách thức xác định thời hạn trả lời chấp nhận đề nghị giao kết khơng ấn định rõ đề nghị theo hướng: Đề nghị giao kết phải chấp nhận khoảng thời gian hợp lý tùy trường hợp, có xem xét đến tốc độ truyền tin mà bên đề nghị dùng; Hoặc theo hướng quy định rõ số ngày (15 ngày 30 ngày) giao cho Tòa án xác định cụ thể giải vụ việc tranh chấp Bộ luật Dân cần quy định cụ thể nội dung đề nghị giao kết hợp đồng trường hợp không xác định rõ nội dung đề nghị giao kết trường hợp hứa thưởng thi có giải, người công khai hứa thưởng, người tổ chức thi có giải khơng hướng tới chủ thể xác định cụ thể (hoặc trường hợp tương tự) coi đề nghị giao kết hợp đồng đặc biệt hay đề nghị giao kết hợp đồng công cộng +Về nội dung chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Các quy định hợp đồng Bộ luật Dân quy định chung áp dụng cho tất loại hợp đồng có lĩnh vực kinh doanh, thương mại Do đó, cần nghiên cứu quy định rõ trường hợp trả lời có sửa đổi, bổ sung khơng ảnh hưởng nhiều đến nội dung đề nghị giao kết hợp đồng coi chấp nhận, trừ bên đề nghị giao kết không đồng ý Theo tơi, trả lời đề nghị giao kết hợp đồng có sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng nhiều đến nội dung đề nghị giao kết hợp đồng như: Sửa đổi kết cấu Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 17 điều khoản hợp đồng; Nêu rõ pháp luật áp dụng có tranh chấp mà bên đề nghị giao kết hợp đồng đồng ý coi chấp nhận đề nghị giao kết Như vậy, phù hợp với quan hệ hợp đồng lĩnh vực kinh doanh, thương mại vốn động, linh hoạt thông lệ quốc tế Bộ luật Dân cần bổ sung điều quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin bên giao kết hợp đồng Các bên có nghĩa vụ cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời q trình giao kết hợp đồng Cũng cần có quy định bên đề nghị giao kết có nghĩa vụ thơng báo không chậm trễ cho bên đề nghị biết họ không nhận trả lời chấp nhận đề nghị hạn nên đề nghị giao kết hợp đồng bị hủy bỏ; Quy định bên đề nghị giao kết có nghĩa vụ thơng báo kịp thời phương tiện truyền tin nhanh để bên đề nghị giao kết hợp đồng biết trước bên đề nghị giao kết nhận văn thức theo đường bưu điện Cuối cần bỏ sung cụ thể quy định giao kết HĐDS trường hợp người có nhiều tư cách chủ thể: Giao kết HĐDS trình bày tỏ, thống ý chí bên với để xác lập HĐ DS Tuy nhiên, thực tế có trường hợp người lại mang nhiều tư cách chủ khác nhau, họ có giao kết HĐDS với họ hay khơng C KẾT LUẬN: Việc hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam phải tạo bước chuyển biến để điều chỉnh quan hệ dân phát sinh trình giao kết hợp đồng chủ thể theo hướng tạo thuận lợi bảo đảm an toàn pháp lý cho chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Trong phạm vi viết mình, tơi nêu số bất cập giải pháp hoàn thiện pháp luật giao kết HĐDS Việt Nam thời gian tới Trên toàn ý kiến em đề tài: “Quy định giao kết hợp đồng luật dân 2015-Những bất cập hướng hoàn thiện”, nhận thức hạn chế nên tiếp cận vấn đề khơng tránh khỏi sai sót Kính mong nhận bổ sung, đánh giá thầy, giáo để viết em hồn thiện Người viết báo cáo Phùng Minh Tấn Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn 18 ... phần lại hợp đồng có hiệu lực.” II NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015: Những bất cập liên quan đến liên hệ thời điểm giao kết hợp đồng thời điểm có hiệu lực Hợp đồng: ... liên hệ quy n nghĩ vụ bên thời điểm hợp đồng dân có hiệu lực c Hợp đồng hợp đồng mà hiệu lực khơng phụ thuộc vào hợp đồng phụ Quy định khoản điều 402 Bộ luật dân năm 2015 Hợp đồng hợp đồng mà... gia hợp đồng, nên bên cạnh thông tin việc tham gia hợp đồng, nên bên nhận thông tin sẻ đưa định giao kết khơng giao kết hợp đồng Quy định điều 387 Bộ luật dân 2015, thông tin giao kết hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện, Quy định về giao kết hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2015, những bất cập và hướng hoàn thiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay