Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:03

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ Mã tài liệu: HC-14-BM02 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ Họ tên: Đơn vị: Đề nghị đơn vị: Vui lòng cho mượn tài liệu - hồ sau: STT Tên tài liệu - hồ số Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Thời gian trả Mục đích sử dụng Ngày …… tháng …… năm 20… ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Lý không chấp nhận: Ngày …… tháng …… năm 20… ĐƠN VỊ CUNG CẤP Tình trạng tài liệu - hồ trả: □ Chấp nhận □ Không chấp nhận Ý kiến khác: ĐƠN VỊ CUNG CẤP Ngày …… tháng …… năm 20… ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu đề nghị mượn hồ sơ, Phiếu đề nghị mượn hồ sơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay