Biên bản bàn giao sách, tài liệu

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:01

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Mã tài liệu: HC-01-BM02 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN BÀN GIAO SÁCH, TÀI LIỆU Bên A : ……………………………………………………Chữ ký : Đại diện B (Thư viện): ……………………………………Chữ ký : Thời gian giao: Nội dung : Mô tả tài liệu (hoặc danh mục bên cho, tặng gởi kèm) Stt Tên tài liệu Tác giả Nhà xb Năm xb Số lượng Tình trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản bàn giao sách, tài liệu, Biên bản bàn giao sách, tài liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay