QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:00

QUY ĐỊNH QUẢN THƯ VIỆN CÔNG TY Mã tài liệu: HC-01-BM01 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: KẾ HOẠCH MUA SÁCH, TÀI LIỆU TT Loại tài liệu Tên tài liệu Tác giả Nhà xb Năm xb Số lượng Giá Thành tiền Tổng cộng Ngày tháng năm 200 Cán đào tạo TP nhân Giám đốc điều hành Diễn giải
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY, QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay