8 Chỉ tiêu đánh giá BSC

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 14:53

Bảng tiêu đánh giá theo phương pháp bảng điểm cân Mục tiêu Chỉ số đo Doanh số ký hợp đồng - Tăng doanh thu hợp lý Chỉ tiêu Phân loại Trọng số (1) A Doanh thu thực Trong đó: Tần xuất theo dõi tiêu (%) ĐVT 30% Tỷ 200.00 tháng/lần Tỷ tháng/lần 2006 20% - DT nước - DT xuất B Tài (40%) - DT sản phẩm - Kinh doanh khác Lãi gộp A 15% Tỷ tháng/lần Lãi gộp/Doanh thu B 10% % tháng/lần Số ngày bình quân khoản phải thu B 10% Ngày tháng/lần Chi phí SXC nhà máy & Khấu hao NM B 15% Tỷ tháng/lần - Tăng lợi nhuận - Giảm chi phí 100% Kết điều tra từ khách hàng so với đối thủ cạnh tranh A 20% % ≥ 75 năm/lần Giá bán so với SP cạnh tranh nhập (EU, Mỹ, Nhật) A 20% % ≤ 90 tháng/lần Tỷ lệ đấu thầu/báo giá thành công B 10% % ≥ 30 tháng/lần Có thơng tin dự án B 10% % ≥ 80 tháng/lần Chỉ số khách hàng lặp lại B 5% % ≥ 50 tháng/lần Mức độ thỏa mãn khách hàng dịch vụ NM cung cấp B 10% % ≥ 80 năm/lần Tỷ lệ SP hư hỏng C 10% % < 0.5 tháng/lần Tỷ lệ vật tư thừa SX-KD C 10% % ≤ 2.0 tháng/lần Giảm chi phí NC trực tiếp C 4% % 5.0 tháng/lần Rút ngắn thời gian sản xuất C 2% % 10.0 tháng/lần Số lần phần nàn KH thời gian thực A 5% lần/ năm Tỷ lệ giao hàng hạn B 5% % 95.0 tháng/lần - Tạo SP có giá trị gia tăng Hàm lượng giá trị gia tăng lợi nhuận SP cải tiến mang lại B 10% % 5.0 tháng/lần - Tăng suất lao động Doanh thu/ tổng số CBCNV B 3% Tr Đ/ người Tỷ lệ hợp đồng bị khiếu nại chất lượng SP & dịch vụ A 10% % B 10% % B 5% Ngày Khách hàng (20%) - Chất lượng số VN - Giá cạnh tranh - Quản lý tốt quan hệ khách hàng 100% Hợp lý hóa sản xuất 10 tháng/lần Quy trình nội (20%) - Đáp ứng nhanh yêu cầu KH - Điều hành quản lý SXKD hiệu Chi phí bán hàng/ Doanh thu Số ngày tồn kho bình quân năm/lần 3.0 tháng/lần 2.5% tháng/lần 60 tháng/lần Quy trìn Mục tiêu - Xây dựng MT điều kiện làm việc cho NV Chỉ số đo Chỉ tiêu Phân loại Trọng số (1) Tần xuất theo dõi tiêu (%) ĐVT 2006 Tỷ lệ sử dụng hàng tồn kho trước TCT B 5% % Số lần tai nạn LĐ/năm B 5% lần Đồng phục, BHLĐ đầy đủ qui định C 6% % 100 tháng/lần Sự thỏa mãn NV C 10% % 90 năm/lần 50 1năm/lần Báo cáo có vấn đề Học hỏi Phát triển (20%) 100% - Nâng cao lực chuyên môn cho NV Tỷ lệ thiết kế có sai sót (NC) B 10% % 5.0 tháng/lần Số đào tạo bình quân cho NV gián tiếp B 20% giờ/ năm 52 tháng/lần Số lượt người tham gia CT huấn luyện kèm cặp chỗ B 16% Lượt người 100 tháng/lần Tỷ lệ CN nâng bậc thợ theo qui định B 9% % 90 năm/lần XD & áp dụng HT giám sát B 14% Cải tiến giảm giá thành SP A 17% % 3.0 tháng/lần Rút ngắn thời gian thiết kế, báo giá, báo cáo… C 14% % 20 tháng/lần Jul-06 tháng/lần Xây dựng hệ thống lý 100% Phân loại: A B - tiêu cần định kỳ báo cáo cho lãnh đạo công ty, A tiêu trọng yếu C - tiêu khối theo dõi báo cáo cơng ty có u cầu Trọng số: -Tổng trọng số mục tiêu BSC (Tài chính+Khách hàng+Nội bơ+Học hỏi & phát triển) 100% -Tổng trọng số tiêu mục tiêu 100 % Cách cho điểm •Điểm tiêu tính dựa kết thực tế so với kế hoạch: w Đạt 100 điểm kết thực tế vừa so với kế hoạch wCộng (+) điểm thực tế tốt so với kế hoạch 1% Cộng tối đa 100 điểm cho tiêu wTrừ (-) điểm thực tế “tệ” so với kế hoạch 1% Điểm trừ tối đa hết số điểm mục tiêu wCác tiêu quy định ngày ban hành/hoặc ngày đưa vào ứng dụng , chậm tháng trừ 20% số điểm tiêu wCác tiêu liên quan đến báo cáo "Kịp thời/đúng hạn": + Nếu báo cáo tháng: chậm ngày trừ điểm tiêu + Nếu báo cáo Quý : chậm Tuần trừ điểm tiêu + Nếu báo cáo năm : chậm tuần trừ điểm tiêu •Tổng điểm thực cuối kỳ tính cơng thức sau: Tổng điểm thực = ∑ ((điểm tiêu) x (trọng số tiêu) x (trọng số nhóm)) •Nếu kết kế hoạch, tổng điểm thực 100 điểm •Nếu kết vượt kế hoạch, tổng điểm thực lớn 100 điểm Đánh giá hoàn thành kế hoạch: a - Đơn vị xem hồn thành kế hoạch có tổng điểm thực từ 100 điểm trở lên (ĐK cần), đồng thời tất tiêu A phải đạt tối thiểu 80 điểm trở lên, tiêu "Lãi gộp khối" phải đạt từ 90 điểm trở lên (ĐK đủ) b - Đơn vị xem khơng hồn thành kế hoạch không đạt điều kiện nêu mục (a) ... tháng/lần Số đào tạo bình quân cho NV gián tiếp B 20% giờ/ năm 52 tháng/lần Số lượt người tham gia CT huấn luyện kèm cặp chỗ B 16% Lượt người 100 tháng/lần Tỷ lệ CN nâng bậc thợ theo qui định... năm/lần XD & áp dụng HT giám sát B 14% Cải tiến giảm giá thành SP A 17% % 3.0 tháng/lần Rút ngắn thời gian thiết kế, báo giá, báo cáo… C 14% % 20 tháng/lần Jul-06 tháng/lần Xây dựng hệ thống lý 100%... tiêu trọng yếu C - tiêu khối theo dõi báo cáo công ty có yêu cầu Trọng số: -Tổng trọng số mục tiêu BSC (Tài chính+Khách hàng+Nội bơ+Học hỏi & phát triển) 100% -Tổng trọng số tiêu mục tiêu 100 % Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 Chỉ tiêu đánh giá BSC, 8 Chỉ tiêu đánh giá BSC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay