Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội

196 10 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 13:42

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau hơn 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, cùng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì tốc độ đô thị hóa ở nước ta tăng nhanh. Điều này thấy rõ ở các vùng trọng điểm kinh tế quốc gia, tập trung chủ yếu ở các thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ cao, chúng ta đang đứng trước một thực tiễn đáng lo ngại về chất lượng cuộc sống các đô thị, xu hướng di dân từ nông thôn vào thành phố tăng, việc mở rộng quy mô về không gian đô thị, tăng cường hoạt động xây dựng đô thị, cải tạo và mở rộng hạ tầng đô thị. Sự cạnh tranh đô thị với chất lượng cuộc sống ngày càng cao, do đó chúng ta phải có tầm nhìn chiến lược về quá trình xây dựng, phát triển và quản lý đô thị. Thành phố Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị quyết số 15 NQ/TW ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò, vị thế của Thủ đô Hà Nội: “Là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế” [7]. Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 xác định trách nhiệm của Thủ đô: “Xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho cả nước” [51]. Phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh là xu hướng hiện nay trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị xanh ở thế kỷ XXI đang được Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Xây dựng rất quan tâm. Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa nên cũng cần phải phát triển theo hướng này. Như vậy, Hà Nội đã được xác định là Thủ đô đa chức năng, một mô hình thể hiện sự tiếp nối quá trình hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Điều này được thể hiện rất rõ từ khi đổi mới, Hà Nội đã có những bước phát triển tương đối tốt, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận ở nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… Theo quyết định số 768/QĐ -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Hà Nội với vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phát huy vai trò là trung tâm động lực chính, đầu mối liên kết quản lý, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung hình thành các trung tâm thương mại tài chính lớn của quốc gia (Trung tâm tài chính Bắc Sông Hồng, trung tâm hội chợ, trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa Tây Hồ Tây…), các khu nghiên cứu - đào tạo công nghệ cao (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc…); trung tâm văn hóa - lịch sử lớn (Hoàng thành Thăng Long, vườn Quốc gia Ba Vì); đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa của Thủ đô khoảng từ 65% đến 70% [20]. Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, phát triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng giao thông Vùng và quốc gia. Đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh (khu vực nông nghiệp, làng xóm, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tồn thiên nhiên…) Để Thủ đô Hà Nội đúng nghĩa là trái tim của tổ quốc, là trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước thì cần phải định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững và chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó đặt ra yêu cầu xây dựng, phát triển công trình xanh, đô thị xanh, đô thị sinh thái (eco-city) nhằm hướng đến mục tiêu phát triển đô thị nhanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, Hà Nội cũng đã chú trọng đến đầu tư phát triển đô thị xanh (khu đô thị xanh, sinh thái Vinhome Riverside, khu đô thị xanh Gamuda Gardens…), cũng đạt được những thành tích bước đầu trong phát triển tương đối tốt, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận ở nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… Theo quyết định số 768/QĐ -TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Hà Nội với vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phát huy vai trò là trung tâm động lực chính, đầu mối liên kết quản lý, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung hình thành các trung tâm thương mại tài chính lớn của quốc gia (Trung tâm tài chính Bắc Sông Hồng, trung tâm hội chợ, trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa Tây Hồ Tây…), các khu nghiên cứu - đào tạo công nghệ cao (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc…); trung tâm văn hóa - lịch sử lớn (Hoàng thành Thăng Long, vườn Quốc gia Ba Vì); đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa của Thủ đô khoảng từ 65% đến 70% [20]. Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, phát triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, năm đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng giao thông Vùng và quốc gia. Đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh (khu vực nông nghiệp, làng xóm, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tồn thiên nhiên…) Để Thủ đô Hà Nội đúng nghĩa là trái tim của tổ quốc, là trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước thì cần phải định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững và chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, trong đó đặt ra yêu cầu xây dựng, phát triển công trình xanh, đô thị xanh, đô thị sinh thái (eco-city) nhằm hướng đến mục tiêu phát triển đô thị nhanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, Hà Nội cũng đã chú trọng đến đầu tư phát triển đô thị xanh (khu đô thị xanh, sinh thái Vinhome Riverside, khu đô thị xanh Gamuda Gardens…), cũng đạt được những thành tích bước đầu trong VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ MINH THOA QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội – 2019 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HỘP ix DANH MỤC HÌNH VẼ x MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH 16 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 16 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.3 Những vấn đề thuộc đề tài chưa cơng trình nghiên cứu công bố nghiên cứu giải (khoảng trống tri thức) 25 1.4 Những vấn đề luận án tập trung giải hướng giải 26 Kết luận chương 28 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH 29 2.1 Một số khái niệm lý thuyết liên quan 29 2.1.1 Một số khái niệm có liên quan 29 2.1.2 Một số lý thuyết quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 46 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 52 ĐÔ THỊ XANH 52 2.2 Quản lý đầu tư phát triển thị xanh tiêu chí đánh giá 53 2.2.1 Mục tiêu quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 53 2.2.2 Định hướng quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 53 iii 2.2.3 Các tiêu chí đánh giá quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 54 2.2.4 Nội dung quản lý đầu tư phát triển thị xanh quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 59 2.3 Các nhân tố tác động đến quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 60 2.3.1 Nhân tố khách quan 60 2.3.2 Nhân tố chủ quan 61 2.4 Kinh nghiệm quốc tế nước quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh học cho Hà Nội 62 2.4.1 Kinh nghiệm quốc tế quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 62 2.4.2 Kinh nghiệm nước quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 71 2.4.3 Bài học quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh cho Hà Nội 77 Kết luận chương 81 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 83 3.1 Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Hà Nội có ảnh hưởng đến quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 83 3.1.1 Các đặc điểm tự nhiên 83 3.1.2 Các đặc điểm kinh tế - xã hội có liên quan đến đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội 84 3.2 Tổng quan đầu tư phát triển khu đô thị xanh thành phố Hà Nội 85 3.2.1 Tổng quan phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội 85 3.2.2 Tổng quan đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội 89 3.3 Thực trạng quản lý đầu tư phát triển số đô thị xanh thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2017 92 3.3.1 Thực trạng ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị xanh đầu tư phát triển đô thị xanh 92 iv 3.3.2 Thực trạng thực chế, sách quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội 95 3.3.3 Thực trạng tổ chức máy thực thi quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội 99 3.3.4 Thực trạng kiểm tra, giám sát việc thực thi quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 100 3.3.5 Thực trạng quản lý quyền thành phố Hà Nội đầu tư phát triển đô thị xanh 104 3.4 Đánh giá quyền thành phố việc quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh địa bàn Hà Nội 112 3.4.1 Đánh giá theo tiêu chí 112 3.4.2 Đánh giá chung quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 119 3.4.3 Nguyên nhân thành công hạn chế quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội 122 Kết luận chương 124 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI 125 4.1 Bối cảnh khó khăn, thuận lợi đổi quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội đến năm 2030 125 4.1.1 Bối cảnh quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội 125 4.1.2 Cơ hội thách thức quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội 127 4.2 Định hướng quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh năm tới thành phố Hà Nội 132 4.2.1 Căn xây dựng định hướng quản lý đầu tư 132 4.2.2 Định hướng quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội đến năm 2030 135 v 4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội giai đến năm 2030 140 4.3.1 Hồn thiện cơng tác quản lý quy hoạch đô thị, tăng cường công tác kế hoạch hóa quản lý đầu tư phát triển thị xanh cho thành phố Hà Nội năm tới 140 4.3.2 Hoàn thiện khung khổ pháp lý, hệ thống sách có liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội 141 4.3.3 Tăng cường huy động triệt để nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị xanh - đại Hà Nội thời gian tới 144 4.3.4 Tăng cường cơng tác quản lý quyền thành phố Hà Nội việc đầu tư phát triển đô thị xanh 145 4.3.5 Hoàn thiện cấu tổ chức, máy quyền cấp chế quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 146 4.3.6 Tăng cường chức quản lý quyền cấp quận (huyện) việc quản lý đầu tư phát triển khu đô thị xanh địa bàn 146 4.3.7 Tăng cường quản lý công tác tra, kiểm tra, giám sát quyền thành phố quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 147 4.4 Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy triển khai giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội 149 Kết luận chương 150 KẾT LUẬN 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC 164 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt tiếng Việt Ký hiệu Stt Nguyên nghĩa CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ĐTPT Đầu tư phát triển ĐTTM Đô thị thông minh PTBV Phát triển bền vững PTĐT Phát triển đô thị PTĐTX Phát triển đô thị xanh QHĐT Quy hoạch đô thị QHXDĐT Quy hoạch xây dựng đô thị QLĐT Quản lý đô thị 10 QLNN Quản lý nhà nước 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 XD &PTĐT Xây dựng phát triển đô thị vii Viết tắt tiếng Anh Stt Ký hiệu Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt B/C Benefit/Cost CPM EFC GB GC GdC GCF GDSS Critical Oath Method Environmental Friendly City Green Building Green City Garden City Green Cities Fund Green city urban planning Decision Support System Green Infrastructure Incremental Capital – Output Ratio Internal Rate of Return Linear City Low Carbon City Leadership in Energy and Environmental Design GI 10 ICOR 11 12 13 14 IRR LC LCC LEED 15 NPW Net Present Worth 16 PERT Program Evaluatian and Review Technique Smart Growth 17 SG 18 U – City 19 UGG 20 VGBC 21 ZEC Ubiquitous City Urban Green Gowth Vietnam Green Building Council Zero Emission City viii Tỷ số lợi ích/Chi phí (Tỷ số thu - chi) Phương pháp đường găng Đô thị thân thiện với mơi trường Cơng trình xanh Đơ thị xanh Đô thị vườn Quỹ thành phố xanh Hệ thống hỗ trợ định lập quy hoạch đô thị xanh Hạ tầng đô thị xanh Hệ số đầu tư tăng trưởng Suất thu lợi nội Đô thị tuyến tính Đơ thị khí thải Định hướng Thiết kế Năng lượng Môi trường (Tiêu chuẩn Xanh kiến trúc đại) Hiện giá hiệu số thu chi Kỹ thuật ước lượng đánh giá chương trình Phát triển đô thị thông minh Đô thị nơi Đơ thị tăng trưởng xanh Hội đồng cơng trình xanh Việt Nam Đơ thị khơng khí thải DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Vốn đầu tư phát triển hàng năm địa bàn TP Hà Nội 90 Bảng 3.2 Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Hà Nội 91 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất ngành xây dựng hàng năm 91 Bảng 3.4 Một số tiêu phát triển khu đô thị vệ tinh Hà Nội 94 Bảng 3.5 Kết đo lường hiệu lực quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 113 Bảng 3.6 Kết đo lường hiệu quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 116 Bảng 3.7 Kết đo lường phù hợp quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh 117 Bảng 3.8 Kết đo lường bền vững quản lý đầu tư phát triển thị xanh 118 Bảng 4.1 Phân tích SWOT đánh giá hiệu quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội 128 DANH MỤC HỘP STT Hộp Nội dung Hộp 2.1 Tầm nhìn kế hoạch xanh Singapore 68 Hộp 2.2 Xây dựng đô thị Đà Nẵng xanh bền vững 72 Hộp 2.3 Tiết kiệm lượng, phát triển đô thị xanh 76 ix Trang DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Nội dung Trang Hình 1.1 Những vấn đề luận án tập trung giải hướng giải 27 Hình 2.1 Xây dựng mơ hình thị xanh thơng minh 30 Hình 2.2 Sơ đồ khái niệm thị qua thời kỳ 31 Hình 2.3 Đơ thị xanh 32 Hình 2.4 Đơ thị xanh theo EU 35 Hình 2.5 Đầu tư phát triển thị xanh 41 Hình 2.6 Quản lý đầu tư phát triển thị xanh 45 Hình 2.7 Một số lý thuyết quản lý đầu tư phát triển thị xanh 52 Hình 2.8 Các tiêu chí đánh giá quản lý đầu tư phát triển thị xanh 58 Hình 2.9 Thủ Stockholm, Thụy Điển 71 10 Hình 3.1 Biểu đồ vốn đầu tư phát triển hàng năm 90 11 Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống quyền thành phố Hà Nội 99 12 Hình 3.3 Thực trạng quản lý đầu tư phát triển thị xanh 106 13 Hình 3.4 Xây dựng phát triển thành phố Hà Nội năm tới 107 14 Hình 3.5 Quy trình lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư 112 15 Hình 4.1 Định hướng phát triển khơng gian thị Hà Nội 138 x MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm đổi phát triển đất nước, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tốc độ thị hóa nước ta tăng nhanh Điều thấy rõ vùng trọng điểm kinh tế quốc gia, tập trung chủ yếu thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt Thủ đô Hà Nội Quá trình thị hóa diễn với tốc độ cao, đứng trước thực tiễn đáng lo ngại chất lượng sống đô thị, xu hướng di dân từ nông thôn vào thành phố tăng, việc mở rộng quy mô không gian đô thị, tăng cường hoạt động xây dựng đô thị, cải tạo mở rộng hạ tầng đô thị Sự cạnh tranh đô thị với chất lượng sống ngày cao, phải có tầm nhìn chiến lược trình xây dựng, phát triển quản lý đô thị Thành phố Hà Nội Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị số 15 NQ/TW ngày 15 tháng 12 năm 2000 Bộ Chính trị khẳng định vai trò, vị Thủ đô Hà Nội: “Là trái tim nước, đầu não trị - hành quốc gia, trung tâm lớn văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế” [7] Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 xác định trách nhiệm Thủ đô: “Xây dựng, phát triển Thủ đô văn minh, đại, tiêu biểu cho nước” [51] Phát triển đô thị xanh, đô thị thơng minh xu hướng tồn giới Ở Việt Nam, mục tiêu xây dựng phát triển đô thị xanh kỷ XXI Đảng, Nhà nước Chính phủ, Bộ Xây dựng quan tâm Thủ đô Hà Nội trái tim nước, trung tâm đầu não trị - hành chính, kinh tế, văn hóa nên cần phải phát triển theo hướng Như vậy, Hà Nội xác định Thủ đô đa chức năng, mô hình thể tiếp nối trình hình thành, phát triển Thăng Long - Hà Nội Điều thể rõ từ đổi mới, Hà Nội có bước PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI DÀNH CHO CÁC NHÀ CHUYÊN MÔN Xin chào Quý vị! Tôi Lê Minh Thoa - Nghiên cứu sinh Học viện Khoa học xã hội, thực đề tài “Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội” Phiếu hỏi nhằm đánh giá nhà chuyên môn quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội giai đoạn Rất mong quan tâm giúp đỡ Quý vị trả lời phiếu điều tra Xin cảm ơn Quý vị tham gia đóng góp cho nghiên cứu Mọi thơng tin Quý vị cung cấp sử dụng cho mục đích khoa học phạm vi nghiên cứu luận án (Lưu ý: Quý vị vui lòng đánh dấu (x) vào lựa chọn) I THÔNG TIN CHUNG Họ tên: …………………………………… Nam  - Giới tính: Nữ  - Tình trạng nhân: Đã có gia đình  - Độ tuổi: Chưa có gia đình  18 ÷ 30 tuổi  31 ÷ 40 tuổi  41 ÷ 50 tuổi  51 ÷ 60 tuổi  - Trình độ: Đại học  Dưới đại học  ≥ 61 tuổi  Thạc sĩ, Tiến sĩ  Khác  Công việc nay: Trực tiếp làm chun mơn  Khác  Số năm công tác lĩnh vực này: …….năm Quản lý, lãnh đạo  II THÔNG TIN ĐIỀU TRA Q vị có quan tâm đến thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh? Chưa  Có quan tâm  Quan tâm  Rất quan tâm  Tính đến năm 2017, Quý vị cho biết Hà Nội có khu thị xanh? Chưa có  Năm khu thị xanh  Sáu khu đô thị xanh  Nhiều  Để quản lý quy hoạch khu đô thị xanh hợp lý hiệu quả, theo Quý vị cần phải làm gì? STT Các yếu tố xem xét Ý kiến Quý vị Đồng ý Không đồng ý Ban hành văn pháp luật quy hoạch thị xanh Rà sốt quy hoạch đô thị xanh phải phù hợp với quy hoạch đô thị chung thành phố Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch đô thị xanh phù hợp hiệu Nâng cao lực quản lý trình độ cán làm cơng tác quy hoạch đô thị xanh Tăng cường công tác dự báo thông tin kịp thời Quý vị đánh giá công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội? Khơng tốt  Tốt  Bình thường  Rất tốt  Công tác tra, kiểm tra giám sát thực nào? Không tốt  Tốt  Bình thường  Rất tốt  Theo Quý vị, việc quản lý quy hoạch đô thị xanh có phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội không? Không phù hợp  Phù hợp  Rất phù hợp  Quý vị cho biết khu đô thị xanh thành phố Hà Nội bố trí có hợp lý khơng ? Chưa hợp lý  Hợp lý  Rất hợp lý  Những ngun nhân việc bố trí khu thị xanh Hà Nội chưa hợp lý Ý kiến Quý vị STT Các yếu tố xem xét Quy hoạch khu đô thị xanh chưa hợp lý Các khu đô thị xanh chưa kết nối thuận tiện với giao thông khu đô thị khác thành phố Các khu đô thị xanh nằm biệt lập không kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Các khu đô thị xanh chưa có khơng gian xanh thị Các khu đô thị xanh chưa đảm bảo môi trường sống cư dân Đồng ý Không đồng ý Quý vị cho biết quản lý quyền thành phố đầu tư phát triển đô thị xanh ? Chưa hiệu  Hiệu  Rất hiệu  10 Quý vị cho biết lực trình độ quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh năm gần đây? Khơng tốt  Tốt  Bình thường  Rất tốt  PHỤ LỤC TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ BẢNG HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN TỪ CÁC NHÀ CHUYÊN MÔN I PHIẾU ĐIỀU TRA Để thực đề tài nghiên cứu, tác giả tiến hành điều tra vấn cán bộ, chuyên gia có liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội với nhóm đối tượng sau: - Lãnh đạo cán Ban quản lý, trưởng đoàn cán tư vấn giám sát; - Chỉ huy trưởng cán kỹ thuật nhà thầu; - Các cán giảng dạy liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh; - Các cán quản quản lý nhà nước liên quan Nội dung điều tra, khảo sát bám sát vào mục tiêu đề chương Tác giả phát 68 phiếu, thu 66 phiếu với đối tượng trả lời có độ tuổi từ 31 ÷ 60 tuổi Trong đó, nam giới 50/66 = 75,8% ; nữ giới 16/66=24,2% Trình độ đại học 45, thạc sĩ 12, tiến sĩ Kết điều tra đáng tin cậy, làm cho việc sử dụng số liệu luận án II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Q vị có quan tâm đến thị xanh, đô thị sinh thái, đô thị thông minh? - Chưa bao giờ: % Không quan tâm: % - Quan tâm: 35 (54,55%) Rất quan tâm: 30 (45,45 %) Tính đến năm 2017, Quý vị cho biết Hà Nội có khu thị xanh? Chưa có: 0% Năm khu thị xanh: % Sáu khu đô thị xanh: 0% Nhiều hơn: 66 (100 %) Để quản lý quy hoạch khu đô thị xanh hợp lý hiệu quả, theo Quý vị cần phải làm gì? Các yếu tố xem xét ST Ý kiến Quý vị Đồng ý T Ban hành văn pháp luật quy hoạch thị xanh Rà sốt quy hoạch thị xanh phải phù hợp với quy hoạch đô thị chung thành phố Nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch đô thị xanh phù hợp hiệu Nâng cao lực quản lý trình độ cán làm công tác quy hoạch đô thị xanh Tăng cường công tác dự báo thông tin kịp thời Không đồng ý 63 95,45% 4,55% 60 90,91% 9,09% 55 84,62% 11 16,67% 62 93,94% 6,06% 59 89,39% 10,61% Quý vị đánh giá công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội? Khơng tốt: 38 (57,58%) Tốt: 10 (15,15%) Bình thường: 12 (18,18% ) Rất tốt: (9,09%) Công tác tra, kiểm tra giám sát thực nào? Khơng tốt: 42 (63,64%) Tốt: (7,58%) Bình thường: 16 (24,24% ) Rất tốt: (4,54%) Theo Quý vị, việc quản lý quy hoạch đô thị xanh có phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội không? Không phù hợp: 36 (54,55%) Phù hợp: 28 (42,42%) Rất phù hợp: (3,03 %) Quý vị cho biết khu đô thị xanh thành phố Hà Nội bố trí có hợp lý khơng? Chưa hợp lý: 35 (53,03%) Hợp lý: 28 (42,42%) Rất hợp lý: (4,55%) Những nguyên nhân việc bố trí khu thị xanh Hà Nội chưa hợp lý STT Các yếu tố xem Ý kiến Quý vị Đồng ý xét Quy hoạch khu đô thị xanh chưa hợp lý Các khu đô thị xanh chưa kết nối thuận tiện với giao thông khu đô thị khác thành phố Các khu đô thị xanh nằm biệt lập không kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành phố Các khu thị xanh chưa có không gian xanh đô thị Các khu đô thị xanh chưa đảm bảo môi trường sống cư dân Không đồng ý 52 78,79% 14 21,22% 48 72,73% 18 27,27% 36 54,55% 30 45,45% 7,58% 61 92,42% 7,58% 61 92,42% Quý vị cho biết quản lý quyền thành phố đầu tư phát triển đô thị xanh ? Chưa hiệu quả: 50 (75,76%) Hiệu quả: 16 (24,24%) Rất hiệu quả: 0% 10 Quý vị cho biết lực trình độ quản lý đầu tư phát triển thị xanh năm gần đây? Không tốt: % Tốt: 17 (25,76%) Bình thường: 72,73% Rất tốt: (1,51%) PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA CƯ DÂN SỐNG TRONG CÁC KHU ĐÔ THỊ XANH Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI Xin chào Quý vị! Tôi Lê Minh Thoa - Nghiên cứu sinh Học viện Khoa học xã hội, thực đề tài “Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội” Phiếu hỏi nhằm đánh giá cư dân sống khu đô thị xanh thành phố Hà Nội quản lý đầu tư phát triển thị xanh quyền thành phố thời gian gần Rất mong quan tâm giúp đỡ Quý vị trả lời phiếu điều tra Xin cảm ơn Quý vị tham gia đóng góp cho nghiên cứu Kết vấn cư dân sử dụng cho mục đích khoa học phạm vi nghiên cứu luận án, từ tác giả có để đề xuất định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội thời gian tới Xin trân trọng cám ơn Quý vị dành thời gian tham gia! I THÔNG TIN CHUNG Họ tên: …………………………………… Nam  - Giới tính: - Tình trạng nhân: Đã có gia đình  - Độ tuổi: Nữ  Chưa có gia đình 18 ÷ 30 tuổi  31 ÷ 40 tuổi  41 ÷ 50 tuổi  51 ÷ 60 tuổi  - Trình độ: Đại học  Dưới đại học  ≥ 61 tuổi  Thạc sĩ, Tiến sĩ  Khác  - Cơng việc nay: Trực tiếp làm chuyên môn  Khác  Quản lý, lãnh đạo  II THÔNG TIN ĐIỀU TRA Quý vị cho biết chất lượng sống khu đô thị xanh? Tạm  Tốt  Chưa tốt  Rất tốt  Quý vị cho biết mức thu phí dịch vụ khu thị xanh Hà Nội nay? Chấp nhận  Cao  Rất cao  Theo Quý vị, Hà Nội xây dựng khu đô thị xanh hội phát triển kinh tế thành phố tới khu đô thị có? Khơng đáng kể  Tốt  Rất tốt  Tác dụng ngược lại  Quý vị đánh giá lợi ích mang lại từ khu thị xanh đến đời sống dân cư ? STT Các yếu tố xem xét Kiến trúc cảnh quan, không gian xanh tốt, nhiều xanh Môi trường sống lành, bị nhiễm Hạ tầng kỹ thuật hợp lý, kết nối giao thông xanh, thông minh Các sở y tế chăm sóc sức khỏe thuận tiện, dịch vụ tốt Các khu vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi : Công viên xanh, khu thể thao tenis, bể bơi… Quản lý hành chính, an ninh trật tự tốt Vai trò quản lý cấp quyền khu đô thị xanh tốt Ý kiến Quý vị Đồng ý Không đồng ý PHỤ LỤC TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ BẢNG HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CƯ DÂN SỐNG TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ XANH Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI I PHIẾU ĐIỀU TRA Để thực đề tài nghiên cứu, tác giả tiến hành điều tra vấn cư dân sống khu đô thị xanh Hà Nội : Nội dung điều tra, khảo sát bám sát vào mục tiêu đề chương Tác giả phát 100 phiếu, thu 93 phiếu với đối tượng trả lời có độ tuổi từ 31÷60 tuổi Trong đó, nam giới 50/93 = 53,76%; nữ giới 43/93=46,24% Kết điều tra cư dân sống khu đô thị xanh làm cho việc sử dụng nghiên cứu luận án Từ tác giả có để đề xuất định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội thời gian tới II KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Quý vị cho biết chất lượng sống khu đô thị xanh? Tạm được: 15 (16,13%) Tốt: 55 (59,14%) Chưa tốt : (5,38%) Rất tốt : 18 (19,35%) Quý vị cho biết mức thu phí dịch vụ khu đô thị xanh Hà Nội nay? Chấp nhận được: 63 (67,74%) Cao: 20 (21,51 %) Rất cao : 10 (10,75%) Theo Quý vị, Hà Nội xây dựng khu đô thị xanh hội phát triển kinh tế thành phố tới khu đô thị có? Khơng đáng kể: (6,45%) Tốt: 73 (78,50%) Rất tốt : 12 (12,90%) Tác dụng ngược lại: (2,15%) Quý vị đánh giá lợi ích mang lại từ khu đô thị xanh đến đời sống dân cư ? STT Các yếu tố xem xét Kiến trúc cảnh quan, không gian xanh tốt, nhiều xanh Môi trường sống lành, bị nhiễm Hạ tầng kỹ thuật hợp lý, kết nối giao thông xanh, thông minh Các sở y tế chăm sóc sức khỏe thuận tiện, dịch vụ tốt Các khu vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi : Công viên xanh, khu thể thao tenis, bể bơi… Quản lý hành chính, an ninh trật tự tốt Vai trò quản lý cấp quyền khu đô thị xanh tốt Ý kiến Quý vị Đồng ý 85 91,40% Không đồng ý 8,60% 92 98,92% 1,08% 55 59,14% 38 40,86% 65 69,89% 28 30,11% 82 88,17% 11 11,83% 78 83,87% 15 16,13% 66 70,97% 27 29,03% PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU CÁC NHÀ KHOA HỌC, NHÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, CÁC VIỆN QUẢN LÝ VÀ QUY HOẠCH (1) GS.TS Phan Huy Đường, Nguyên Trưởng Bộ Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế trị, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (2) PGS.TS Phạm Văn Dũng, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế trị, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (3) TS Khu Thị Tuyết Mai, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (4) PGS.TS Nguyễn Minh Khải, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng (5) PGS.TS Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội (6) GS.TS Nguyễn Tố Lăng, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Vụ trưởng, Trưởng Văn phòng thường thực Ban đạo Quy hoạch Đầu tư xây dựng vùng Thủ đô (7) GS.TS Đỗ Hậu, Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (8) ThS.KTS Phùng Anh Tiến, Nguyên Chủ nhiệm khoa Quản lý đô thị, đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (9) TS Vũ Thị Dậu, Nguyên Phó chủ nhiệm khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (10) TS Trần Đức Vui, Nguyên Phó chủ nhiệm khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (11) Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn Quốc gia – Bộ Xây dựng (12) Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (13) Kế hoạch đầu tư Hà Nội (14) Sở Xây dựng Hà Nội PHỤ LỤC 11 PHIẾU KHẢO SÁT, PHỎNG VẤN CÁC NHÀ QUẢN LÝ, NHÀ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHÍ VỀ CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH Ở HÀ NỘI Xin chào Quý vị! Tôi Lê Minh Thoa - Nghiên cứu sinh Học viện Khoa học xã hội, thực đề tài “Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội” Phiếu khảo sát, vấn nhằm thu thập thêm thông tin quản lý đầu tư phát triển thị xanh quyền thành phố Hà Nội thời gian gần theo tiêu chí : Hiệu lực, hiệu quả, phù hợp bền vững Rất mong quan tâm giúp đỡ Quý vị trả lời phiếu điều tra Xin cảm ơn Quý vị tham gia đóng góp cho nghiên cứu Kết khảo sát sử dụng cho mục đích khoa học phạm vi nghiên cứu luận án, từ tác giả có để đề xuất định hướng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội thời gian tới Xin trân trọng cám ơn Quý vị dành thời gian tham gia! THÔNG TIN KHẢO SÁT ĐIỀU TRA Đánh giá quyền thành phố Hà Nội việc quản lý đầu tư khu đô thị xanh theo tiêu chí: Hiệu lực, hiệu quả, phù hợp bền vững Quý vị lựa chọn đáp án phù hợp câu hỏi theo mức độ sau: Mức độ đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Điểm Đồng ý Hồn tồn đồng ý Tiêu chí hiệu lực (ký hiệu HL) quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội đánh giá thông qua câu hỏi từ HL1đến số HL4 Tiêu chí hiệu (ký hiệu HQ) quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội đánh giá thông qua câu hỏi từ số HQ1 đến số HQ3 Tiêu chí phù hợp (ký hiệu PH) quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội đánh giá thông qua câu hỏi từ số PH1 đến số PH5 Tiêu chí bền vững (ký hiệu BV) quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội đánh giá thông qua câu hỏi từ số BV1 đến số BV4 Ý kiến Quý vị Ký Các yếu tố hiệu xem xét Hồn Khơng Bình Đồng tồn đồng ý thường ý khơng đồng ý HL Tiêu chí hiệu lực HL1 Mức độ tuân thủ pháp luật quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội Hiệu lực kiểm tra giám sát quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội Chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội Chính sách thu hút tuyển dụng cán bộ, cơng chức, viên chức công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội HL2 HL3 HL4 Hoàn toàn đồng ý Ý kiến Quý vị Ký Các yếu tố hiệu xem xét Hồn Khơng Bình Đồng tồn đồng ý thường ý không đồng ý HQ HQ1 HQ2 HQ3 PH PH1 PH2 PH3 Tiêu chí hiệu Hiệu thực thi định, quy định Hiệu thông qua lợi ích đầu tư phát triển đô thị xanh mang lại cho thành phố Hiệu kiến trúc cảnh quan, sinh thái môi trường đô thị đem lại cho người dân Tiêu chí phù hợp Phù hợp chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Đầu tư phát triển đô thị xanh phù hợp với xu thời đại, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội Phù hợp với xu phát triển chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý đầu tư phát triển thị xanh Hồn tồn đồng ý Ý kiến Quý vị Ký Các yếu tố hiệu xem xét Hồn Khơng Bình Đồng tồn đồng ý thường ý không đồng ý PH4 PH5 BV BV1 BV2 BV3 BV4 Phù hợp với trình độ tiến khoa học công nghệ Đầu tư phát triển đô thị xanh phù hợp với đối phó biến đổi khí hậu tồn cầu Tiêu chí bền vững Chính sách quản lý đầu tư bổ sung cho chiến lược phát triển tăng trưởng xanh Chính phủ ban hành Số lượng, cấu máy công chức công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Tạo khu đô thị xanh bền vững, quản lý trường tồn, thay đổi, khơng xáo trộn Chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển đô thị xanh cần hướng tới phát triển bền vững quy hoạch chung thành phố Hà Nội Hoàn toàn đồng ý ... đổi quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Hà Nội đến năm 2030 Định hướng quản lý đầu tư năm tới thành phố Hà Nội Một số giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội. .. lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành phố Hà Nội Chương Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế nước quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh Chương Thực trạng quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh thành. .. đầu tư phát triển thị xanh Bối cảnh Các giải pháp hồn thiện quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐTPT ĐTX - THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội, Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay