Slide giao trinh c co ban

256 10 0
  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 11:56

1 CHƯƠNG I: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH I THƠNG TIN Thơng tin (Information) hiểu biết đối tượng Dữ liệu (data) biểu diễn thơng tin thể tín hiệu vật lý Thơng tin chứa đựng ý nghĩa liệu kiện khơng có cấu trúc khơng có ý nghĩa chúng khơng tổ chức xử lý Hệ thống thông tin: (Information system) hệ thống ghi nhận liệu, xử lý chúng để tạo nên thơng tin có ý nghĩa liệu Xử lý Dữ liệu Nhập Thông tin Xuất Hệ thống thông tin Đơn vị dùng để đo thông tin gọi bit Một bit tương ứng với thị thơng báo kiện có trạng thái: Tắt (off)/Mở (on); Đúng (true)/Sai (false) Bit chữ viết tắt Binary digit Bit đơn vị đo thông tin nhỏ máy tính  Trong tin học người ta thường sử dụng đơn vị đo thông tin lớn sau: Ký Tên gọi Giá trị hiệu Byte B bit KiloByte KB 210 B = 1024 B MegaBye MB 210 KB GigaByte GB 210 MB TetraByte TB 210 GB Sơ đồ tổng quát trình xử lý thơng tin: Nhập liệu (Input) Xử lý (Processing) Xuất liệu/thông tin (Output) Lưu trữ (Storage) Hệ đếm tập hợp ký hiệu quy tắc sử dụng tập ký hiệu để biểu diễn xác định giá trị số Mỗi hệ đếm có số ký số (digits) hữu hạn Tổng số ký số hệ đếm gọi số (base hay radix), ký hiệu b Hệ đếm số b (b>=2, b số ngun dương) mang tính chất sau: • Có b ký số để thể giá trị số Ký số nhỏ lớn b-1 • Giá trị vị trí thứ n hệ đếm là: bn • Số N(b) hệ đếm số b biểu diễn bởi: N(b)=anan-1…a1a0a-1a-2…a-m 10 while (Biểu thức điều kiện) ;  Lưu ý:  lệnh đơn lệnh ghép  Vòng lặp dừng lại Biểu thức điều kiện cho kết sai Vì vậy, lệnh thực cơng việc phải có lệnh làm thay đổi giá trị Biểu thức điều kiện, vòng lặp dừng lại 242 B1: Tính Biểu thức điều kiện  Nếu giá trị Biểu thức điều kiện sai (tức 0), khỏi câu lệnh while  Nếu giá trị Biểu thức điều kiện (tức khác 0), cơng việc thực B2: Quay lại B2 243 Biểu thức điều kiện Sai Đúng Công việc 244  Viết chương trình tìm ước số chung lớn số nguyên dương a, b  Thuật toán tìm USCLN: r=a%b; While (r!=0){ a=b; b=r; r=a%b; } 245 #include #include int main(){ int r,a,b; clrscr(); r= a%b; While (r!=0){ a= b; b= r; r= a%b; } printf(‘USCLN tim duoc la: %d’, b); getch(); return 0; } 246 V CÂU LỆNH LẶP DO … WHILE 247 ; while ();  Lưu ý:  lệnh đơn lệnh ghép  Vòng lệnh lặp do…while thực cơng việc lần  Vòng lệnh dừng điều kiện sai 248 B1: Thực công việc B2: Kiểm tra Biểu thức điều kiện  Nếu Biểu thức điều kiện cho giá trị sai (tức 0), khỏi lệnh do…while  Nếu Biểu thức điều kiện cho giá trị (tức khác 0), quay lại B1 249 Công việc Đúú́ng Biểu thức điều kiện Sai 250  Viết chương trình yêu cầu nhập vào mật Nếu mật ‘q’ in hình câu “TRUONG DH QUANG TRUNG”, ngược lại yêu cầu người dùng nhập vào mật  Hướng dẫn: do{ printf(“Nhap mat khau: ”); scanf(“%c”,&mk); }while (mk=‘q’); 251 #include #include int main(){ char mk; do{ printf(‘Nhap mat khau: ’); scanf(“%c”,&mk); }while (mk=‘q’); printf(‘TRUONG DH QUANG TRUNG’); getch(); return 0; } 252  Lệnh lặp for, while:  Kiểm tra điều kiện trước, thực công việc sau nên đoạn lệnh thực cơng việc khơng thực  Nếu điều kiện sai kết thúc vòng lặp  Lệnh lặp do…while:  Thực công việc trước, kiểm tra điều kiện sau nên đoạn lệnh thực cơng việc thực lần  Thực điều kiện sai 253 V CÁC CÂU LỆNH ĐẶC BIỆT 254  Cú pháp: break;  Ý nghĩa: Dùng để thoát khỏi lệnh lặp  Khi gặp lệnh lệnh lặp, chương trình khỏi lệnh lặp Nếu có nhiều lệnh lặp lồng nhau, khỏi lệnh lặp gần  Lệnh break dùng cấu trúc lựa chon switch() 255  Cú pháp: continue;  Ý nghĩa:  Khi gặp lệnh lệnh lặp, chương trình bỏ qua lệnh lại thực lần lặp 256 ... nghĩa liệu kiện khơng c c u tr c khơng c ý nghĩa chúng không tổ ch c xử lý Hệ thống thông tin: (Information system) hệ thống ghi nhận liệu, xử lý chúng để tạo nên thơng tin c ý nghĩa liệu Xử... ư c sau: Hàng trăm 100s 234 Hàng ch c 10s Hàng đơn vị 1s 14 Phần thập phân hệ thập phân sau dấu chấm phân c ch thập phân thể ký hiệu mở rộng 10 lũy thừa âm tính từ trái sang phải kể từ dấu chấm... 1110 1111 13 14 15 16 17 B C D E F 25 Tổng quát: Lấy số nguyên thập phân N(10) chia cho b thương Kết số chuyển đổi N(b) số dư phép chia viết theo thứ tự ngư c lại Ví dụ: Cho N(10) = 45 Tìm N(2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide giao trinh c co ban, Slide giao trinh c co ban

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay