Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 tin học k12

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 11:46

NGÂN HÀNG CÂU H I TR C NGHI M - MÔN TIN H C CH NG Câu Tin h c t ti ng Anh sau đây? A Informatics B Information C Automatic D Technology Câu Thông tin t ti ng Anh sau đây? A Technology B Informatics C Automatic D Information Câu Tin h c ngành khoa h c A nghiên c u v l p trình cho ho t đ ng c a thi t b cu c s ng B nghiên c u v ph n m m máy tính C nghiên c u v ph n c ng máy tính D nghiên c u ph ng pháp, k thu t x lý thông tin b ng máy tính n t Câu D li u (Data) t p h p ……có b n ch t, ph n nh v m t s v t, hi n t A thao tác B ký hi u C thông tin D ký t ng Câu M t nh ng quy trình Data Processing đúng? A Thu th p; L u tr ; X lý; Xu t tin B L u tr ; Truy n; X lý; Xu t tin C Mã hóa; L u tr ; Truy n; Xu t tin D Thu th p; X lý; Truy n; Xu t tin Câu Trong tin h c, đ n v đo thông tin A d ng ký t B d ng s h c C byte D bit Câu M t chu i bit đ A đ n v B byte C kylo byte D mega byte GV Đ T T c g i Email: trungdt38@gmail.com Page T CĐCN B H Câu Bit đ c vi t t t b i t ti ng anh sau đây? A Bitten B Bite C Binary Digit D Bitcoin Câu Trong tin h c đ n v đo thông tin l n nh t A Kilo-bai B Tera-bai C Mega-bai D Peta-bai Câu 10 Thông tin máy tính đ A v n b n B s nguyên C âm D C đáp án câu c xu t t n t i d i d ng Câu 11 Thông tin mu n đ c l u tr máy tính b t bu c ph i thu c d ng A s nguyên, s th c B bit C hình nh, âm D C đáp án câu Câu 12 bi u di n thơng tin d ng phi s máy tính ph i dùng cách sau đây? A H chuy n đ i ASCII B H đ m c s nh phân C H đ m c s th p phân D C đáp án câu Câu 13 Phát bi u sau đúng? A Bit đ n v nh nh t c a thơng tin đ c s d ng máy tính B Bit m t ph n t nh đ c th hi n b i giá tr C Bit m t đ n v đo thông tin D C đáp án câu Câu 14 KB b ng A 210 byte B 210 bit C 210 GB D 210 MB Câu 15 bi u di n thông tin d ng s máy tính ph i dùng cách sau đây? GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page T A H B H C H D H CĐCN B H th p phân mã nh phân m r ng EBCDIC th p phân mã nh phân BCD đ mc s chuy n đ i ASCII Câu 16 H đ m nh phân h đ m đ n gi n nh t v i ch s …… A B C D Câu 17 OCT h đ m A Nh phân B Bát phân C Th p phân D Th p l c phân Câu 18 H đ m h đ m có c ph n ch s A Decimal B Binary C Hexadecimal D Octal Câu 19 n v dùng đ đo thơng tin máy tính? A Hz B MHz C GHz D GB Câu 20 GB b ng A 20 KB B 210 KB C 20 Byte D 20 Bit Câu 21 MB b ng A 1000 KB B 1024 KB C 1024 Bit D 1000 Byte Câu 22 Chuy n đ i s 48C38E sang m t s h DEC s sau đây? A 4768654 B 4776844 GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page T CĐCN B H C 492394 D 4768864 Câu 23 Chuy n đ i s 138 h DEC sang h BIN s nào? A 10001010 B 01010001 C 10001000 D 10101001 Câu 24 S 10101100 h BIN s c a h DEC? A 108 B 172 C 168 D 182 Câu 25 S 10000000 h BIN s sau đây? A S 128 h DEC B 80 h HEX C 200 h OCT D C đáp án câu Câu 26 S 11100,11 h BIN s c a h DEC? A 26,75 B 27,75 C 28,75 D 29,75 Câu 27 S 45,75 h DEC s c a h BIN? A 110101,11 B 101101,11 C 111011,01 D 101010,10 Câu 28 S 101101,11 h OCT s nh t c a h DEC? A 33345,141 B 33345,14 C 33345,1406 D 33345,140625 Câu 29 S 12,8642 h DEC t A 1100,0111 B.1100,1110 C 1100,1101 D 1100,1100 GV Đ T T ng ng g n v i s c a h BIN? Email: trungdt38@gmail.com Page T CĐCN B H Câu 30 T ti ng anh sau s 64206 c a h DEC? A FACE B DEAD C BEEF D DEAF Câu 31 S 325401 h OCT s c a h BIN? A 11010101100000001 B 11110101100000011 C 10101010101110001 D 1101010111000001 Câu 32 S 1011100101 h BIN s c a h HEX? A B94 B 2E5 C 2155 D 1194 Câu 33 K t qu sau không đúng? A S 163 h DEC s 10100011 h BIN B S 89 h DEC s 1011001 h BIN C S 111 h DEC s 1101011 h BIN D S 178 h DEC s 10110010 h BIN Câu 34 S 1011011,101011 h BIN đ A 511,AC B 116,AC C B6,AC D 5B,AC Câu 35 S 78,99 h DEC đ A 4E,FD7 B 4E,FD C 4E,FD76 D 4E,F c chuy n đ i sang s c a h HEX? c chuy n đ i g n sang s c a h HEX? Câu 36 K t qu sau chuy n đ i s 35 h OCT sang h HEX A 74 B 2D C 1D D 113 Câu 37 K t qu sau chuy n đ i s 86 h HEX sang h OCT A 206 GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page T CĐCN B H B 414 C 4E D 406 Câu 38 S 25,5 h DEC s c a h OCT? A 10011,4 B 11001,4 C 13,4 D 31,4 Câu 39 Máy vi tính có nh ng đ c m nào? A L u tr m t l ng thông tin l n m t khơng gian nh B Có th liên k t máy tính v i đ chia s thông tin C T c đ x lý nhanh v i đ xác cao D C đáp án câu Câu 40 H th ng máy tính g m nh ng thành ph n sau đây? A Ch y u s u hành c a ng i B Ph n c ng; Ph n m m S u hành c a ng i C Ph n c ng thi t b ngo i vi D Ph n c ng ph n m m Câu 41 CPU đ c bi t đ n nh c m t ti ng anh nào? A Central Process Unit B Control Processing Unit C Central Processing Unit D Control Process Unit Câu 42 Ch c n ng c a CPU là? A i u n m i ho t đ ng c a máy tính B L u tr thông tin d li u C Chuy n đ i thông tin d ng bit thành d ng khác D Nh p mã hóa thông tin d li u Câu 43 RAM đ c vi t t t b i c m t ti ng anh nào? A Random Automatics Memory B Read Access Memory C Random Access Memory D Read Automatics Memory Câu 44 Hi u m A Là b B Là b C Là b D Là b t cách c b n v b nh ROM là? nh n m ngồi máy tính nh ch đ c d li u t máy tính ngồi nh v a đ c v a truy xu t d li u nh mà máy tính ng ng ho t đ ng d li u đ GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com c gi i phóng hồn tồn Page T CĐCN B H Câu 45 Có th li t kê thành ph n c b n c u t o c a máy tính? A B nh B Thi t b nh p thi t b xu t C B u n b s h c D C đáp án câu Câu 46 S p x p gi m d n v kh n ng m t d li u c a b nh sau máy tính? A RAM – ROM – đ a c ng B đ a c ng – RAM – ROM C ROM – đ a c ng – RAM D ROM – RAM – đ a c ng Câu 47 Trong máy tính, phép toán sau đ A (1+2*3)-4/5 B (1+2x3)-4/5 C (1+2.3)-4/5 D (1+2*3)-4:5 Câu 48 Hi u m A Là b B Là b C Là b D Là b c th c hi n? t cách c b n v b nh RAM là? nh mà máy tính ng ng ho t đ ng d li u không b m t nh v a nh p v a truy xu t d li u ngồi nh n m ngồi máy tính nh ch đ c d li u t máy tính ngồi Câu 49 c ng thi t b A l u tr bên máy tính B ch đ c d li u t máy tính ngồi C l u tr D truy c p ng u nhiên Câu 50 Hi u m t cách đ n gi n, RAM c ng gi ng A b nh ngồi B b nh C có th v a ghi đ c d li u trình làm vi c v i thơng tin D Khơng có đáp án Câu 51 Hi u m t cách đ n gi n, ROM c ng gi ng A b nh B d li u không b m t n u t t máy tính C b nh ngồi D có th v a ghi đ c d li u trình làm vi c v i thông tin Câu 52 Kh n ng x lý thông tin c a máy tính nh m ph c v nhu c u c a ng GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com i ph thu c vào Page T CĐCN B H u gì? A Y u t đa nhi m B T c đ CPU; b nh RAM C Hi n t ng phân m nh đ a c ng D C đáp án câu Câu 53 Sau m t th i gian s d ng máy tính, b n th y máy tính ch m h n nhi u, đ c bi t m nhi u ch ng trình m t lúc Nguyên nhân d i kh n ng cao nh t? A Do b nh RAM không đ B Do b nh ROM không đ C Do b nh c a đ a c ng không đ D Do t c đ đ ng h c a b vi x lý b ch m Câu 54 N u thay m t b chip vi x lý khác có t c đ cao h n vào máy tính u có th có k t qu gì? A RAM s có dung l ng cao h n B đ a c ng s l u tr đ c nhi u d li u h n C ROM s có dung l ng cao h n D Máy tính s ch y nhanh h n Câu 55 S p x p th t kh n ng l u tr t cao xu A đ a CD - đ a DVD - đ a m m B đ a DVD - đ a c ng - đ a CD C đ a c ng - đ a DVD - đ a CD D đ a m m - đ a CD - đ a DVD - ng th p, cách sau đúng? đ a c ng đam m đam m đ a c ng Câu 56 Khi kh i đ ng máy tính mà phát ti ng “Bip” kêu liên t c, hình khơng hi n th l i thi t b sau đây? A RAM B CPU C VGA Card D Main board Câu 57 T i dung l ng b nh ngồi có th l n h n b nh r t nhi u l n? A Vì b nh ngồi ch a đ c file h th ng B Vì cơng ngh ch t o b nh đ n gi n h n b nh C Vì b nh ngồi ch u s u n tr c ti p b i h th ng vào D Vì b nh ngồi khơng b gi i h n b i khơng gian đ a ch c a CPU Câu 58 M t nh ng thi t b nh p d li u vào máy tính là? A Chu t bàn phím B Màn hình máy in C Bàn phím hình D Chu t hình Câu 59 GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page T CĐCN B H H u hành máy tính cá nhân A ph n m m b t bu c ph i có đ máy tính có th ho t đ ng B ph n m m không đ c thay đ i đ c cài đ t vào máy tính C ph n m m công ty Microsoft đ c quy n xây d ng phát tri n D C đáp án câu Câu 60 m t ví d v ph n m m h th ng máy tính? A H ngơn ng l p trình C B H u hành Windows C H so n th o v n b n Word 2007 D H qu n tr c s d li u Câu 61 Khi mua thi t b ngo i vi cho máy tính (ví d nh máy in), th ng có đ a CD kèm ch a ch ng trình u n thi t b Các ch ng trình thu c lo i nào? A Ph n m m chia s (Shareware) B Ph n m m ti n ích C Ph n m m công c D Ph n m m h th ng Câu 62 Phát bi u sau sai? A Có hai lo i ph n m m: ph n m m h th ng ph n m m ng d ng B Có r t nhi u ph n m m h u hành, tiêu bi u nh Windows; Unix; Linux… C Ph n m m ng d ng bao g m h u hành nh m cung c p d ch v cho ph n m m khác ho t đ ng D Ph n m m ti n ích giúp ng i làm vi c v i máy tính t t h n Câu 63 Ch n câu đ phân bi t gi a ph n m m ng d ng ph n m m h u hành? A Ph n m m ng d ng c n Ph n m m h u hành đ ch y đ c B Ph n m m h u hành c n nhi u b nh h n Ph n m m ng d ng đ ch y đ c C Ph n m m h u hành c n Ph n m m ng d ng đ ch y đ c D Ph n m m ng d ng c n nhi u b nh h n Ph n m m h u hành đ ch y đ c Câu 64 M i máy tính mu n s d ng đ c, tr c tiên ph i A có đ y đ ph n m m ng d ng B có ph n m m h th ng C có đ y đ ph n m m ti n ích D có đ y đ ph n m m cơng c Câu 65 Khi kh i đ ng máy tính ph n m m s đ A Ph n m m gõ ti ng vi t B Ph n m m di t virus C Ph n m m Word, Excel D H u hành Câu 66 máy tính làm vi c đ GV Đ T T c kh i đ ng tr c tiên? c h u hành c n ph i n p vào Email: trungdt38@gmail.com Page T CĐCN B H A đ a c ng B b nh C RAM D ROM Câu 67 H u hành đ c xem đ u tiên c a n n v n minh th gi i A MS Dos B Windows 95 C Windows 98 D Windows NT Câu 68 H u hành đ u tiên th gi i có tích h p Internet Explorer A Windows XP B Windows 95 C Windows 98 D Windows 2003 Server Câu 69 Theo b n, ph n m m: MS Word; MS Excel; MS Power Point thu c nhóm ph n m m nào? A Ph n m m ng d ng B Ph n m m công c C Ph n m m h th ng D Ph n m m c s d li u Câu 70 Ph n m m Windows; IOS Android có đ c m chung? A u d ch v d i t n r ng (Broadband Service) B u ph n m m ng d ng C u ph n m m h u hành D C đáp án câu Câu 71 H u hành MS Dos h u hành A đ n nhi m m t ng i dùng B đ n nhi m nhi u ng i dùng C đa nhi m m t ng i dùng D đa nhi m nhi u ng i dùng Câu 72 H u hành Windows 10 h u hành A đ n nhi m m t ng i dùng B đa nhi m m t ng i dùng C đ n nhi m nhi u ng i dùng D đa nhi m nhi u ng i dùng Câu 73 H u hành ch cho phép ng cách đ ng th i, A Windows B MS Dos GV Đ T T i đ ng nh p nh ng có th x lý đ Email: trungdt38@gmail.com c nhi u công vi c m t Page 10 T CĐCN B H C Windows 98 D Windows Câu 74 Ch ng trình có th dùng đ t web? A Internet Explorer B Window Explorer C System Sleuth D Yahoo Messenger Câu 75 Câu nói v m t nh ng ch c n ng c a h u hành? A So n th o v n b n B V , chép, ch nh s a hình nh C G i th n t D Cung c p d ch v ti n ích h th ng Câu 76 Khơng có lo i h u hành sau đây? A n nhi m m t ng i dùng B n nhi m nhi u ng i dùng C a nhi m m t ng i dùng D a nhi m nhi u ng i dùng Câu 77 H u hành thông d ng đ A MS Dos B Unix C Linux D Windows c cài đ t máy vi tính n Câu 78 Theo lý thuy t h c, H u hành đ A lo i B lo i C lo i D lo i c ta? c phân thành m y lo i? Câu 79 c tr ng chung c a Windows gì? A Có h th ng giao di n d a c s b ng ch n v i bi u t ng k t h p gi a hình l i gi i thích B Có cơng c x lý phong phú môi tr ng đ h a, cung c p nhi u thông tin x lý đa ph ng ti n C đ m b o kh n ng làm vi c môi tr ng m ng D C đáp án câu Câu 80 Microsoft Windows gì? A H u hành (Operating System) B Ch ng trình x lý v n b n (Word processing Program) C Ch ng trình t web (Internet Explorer) GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 11 T D Ch CĐCN B H ng trình đ h a (Graphics Program) Câu 81 Thao tác sau đ hồn tồn kh i Window 7? A Start – Shutdown B Start – Lock off C Start – Sleep D Start – Restart Câu 82 Trong đ a, A đ a CD B đ a m m C đ a c ng D đ a DVD đ a c ng khơng có c a đ đ a đ a ra, vào? Câu 83 Ch vi t t t GB c ng máy tính có ngh a gì? A Là đ n v đo đ phân gi i hình B Là đ n v đo kh n ng l u tr c a c ng C Là đ n v đo t c đ x lý d li u D Là đ n v đo c ng đ âm Câu 84 Tên c a bi u t ng d i có s n h th ng c a Windows 7? A Recycle Bin B Computer C My documents D C đáp án câu Câu 85 Nút Reset case máy tính có cơng d ng gì? A T t máy tính hồn tồn B Kh i đ ng l i máy tính C T t máy tính t m th i D N p h u hành Câu 86 N um t tiên? A A B B C C D D đ a c ng c a máy tính đ c chia thành nhi u ph n ký hi u ph n tr c Câu 87 t t máy tính cách ta ch n thao tác gì? A T t ngu n n B Nh n nút Start góc d i bên trái hình, ch n m c Shutdown C Nh n nút Power thân máy D Nh n nút Reser thân máy GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 12 T CĐCN B Câu 88 Ch c n ng n máy tính hồn tồn kh i mơi tr đ ng l i m i ng d ng ch y nguyên v n A Switch User B Lock C Shutdown D Hibernate H ng Windows nh ng kh i Câu 89 Ch c n ng kh i đ ng l i máy tính nhanh nh t? A Lock B Lock off C Sleep D Restart Câu 90 Ch c n ng c a công c Taskbar Windows là? A Hi n th ch ng trình ho c t p tin m máy tính B N i b t đ u cơng vi c máy tính C Th m c dành riêng cho ng i dùng D Ch a “rác” c a h th ng Câu 91 Phát bi u sau sai? A H u h t ch ng trình cài vào máy tính đ u có m c Start – Program B Ng i dùng không th thêm ho c xóa ch ng trình t Start Menu C H u h t ch ng trình cài vào máy đ u l u C:\Program Files D Khi xóa bi u t ng c a ch ng trình hình Desktop ch ng trình v n s d ng đ c Câu 92 S li u 800 x 600, 1366 x 768 nh ng ví d c a A đ dày c a m u B đ r ng c a c a s ng d ng C đ phân gi i hình D s l ng ánh sáng màu qua hình Câu 93 Vì ph i t t máy cách? A Tránh m t tài nguyên chu n b cho l n làm vi c ti p theo đ B Tránh làm h u hành b l i C Tránh b xung n làm gi m tu i th linh ki n máy tính D C đáp án câu c thu n ti n h n Câu 94 B n m nhi u ch ng trình m t lúc Làm th đ chuy n qua l i gi a ch trình mà khơng c n dùng chu t? A Nh n t h p ba phím Ctrl, Shift Tab B Nh n t h p hai phím Ctrl Tab C Nh n t h p hai phím Alt Tab D Nh n t h p hai phím Shift Tab GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com ng Page 13 T Câu 95 Trong môi tr A Vàng B en C Xanh D ng Windows, bi u t CĐCN B ng th m c th H ng có m u gì? Câu 96 Trong môi tr ng Windows, ph n m r ng c a m t file ph i th a mãn u ki n sau đây? A T i đa 255 ký t B T i đa ký t C T i đa ký t D T i đa ký t Câu 97 D ng file có EXE A file l u tr , m r ng B file âm C file ch y ch ng trình D file hình nh Câu 98 Tên c a t p tin “Bài t p tin h c.docx” g m ký t ? A 14 ký t B 15 ký t C 16 ký t D 17 ký t Câu 99 Câu phát bi u sau đúng? A Tên file không đ c gõ ch ti ng vi t có d u B Tên file không đ c ch a kho ng tr ng C Tên file ch p nh n ký t # D Tên file đ c dài 255 ký t Câu 100 File sau m t d ng file âm thanh? A L ngthang8.2017.xlsx B Ghi chu hang ngay.txt C Baicakhongquen.doc D Baitapluyenso1.wma Câu 101 File v n b n đ A Tinhoc123.doc B Tinhoc.xls.doc C Tin hoc.doc D Tinhoc.doc c Windows ch p nh n nh ng không th t n t i MS Dos? Câu 102 Ph n m r ng sau ch đ nh d ng file v n b n? A .TXT GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 14 T CĐCN B H B .MP3 C .COM D .JPG Câu 103 Các ký t không đ A ^ & * , B @ # $ % C - _ ( ) D \ / : ? ” c s d ng đ t tên file th m c? Câu 104 Trong h u hành MS Dos, file sau đúng? A cdbacha.XLSX B cdbacha.PAS C Danhsachsinhvien.DOC D cd bacha.WMV Câu 105 Trong h u hành Windows, tên file sau đúng? A Bài gi ng tin h c .SEV B Bài gi ng tin h c “khóa 12”_SEV C Bài gi ng tin h c.khóa 12.SEV D Bài gi ng tin h c: khóa 12_SEV Câu 106 t tên file h u hành MS Dos nh th sai? A DtTrunG B DTTrung C DTTRUNG D D T Trung Câu 107 Phát bi u sau sai? A Th m c ch a đ c th m c khác t p tin B Th m c cha ch a nhi u th m c tên C Th m c g c đ a c a máy tính D Th m c cha th m c ch a th m c khác Câu 108 Trong m t th m c, có th th c hi n đ c nh ng công vi c sau đây? A L u tr đ c nhi u th m c t p tin khác B L u tr đ c nhi u d ng file có ph n m r ng khác C L u tr đ c m t th m c khác tên v i D C đáp án câu Câu 109 Th m c g c c a m t đ a A Do h u hành t o B Do ng i s d ng t o C Khơng có lo i th m c D Mua máy tính có GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 15 T CĐCN B H Câu 110 s p x p khoa h c, ti n l i cho vi c qu n tr s d ng, t p tin th m c máy tính th ng đ c t ch c thành A bi u đ B th m c C ph n m m D ch ng trình ti n ích Câu 111 Th m c không ch a file ho c th m c khác bên đ A Khơng đ c g i th m c B Th m c cha C Th m c D Th m c r ng Câu 112 Th m c n m cùng, khơng th m c ch a nó, đ A Th m c g c B Th m c cha C Th m c D Không đ c g i th m c c g i gì? c g i là? Câu 113 Hi u m t cách đ n gi n v “ ng d n – Path” là? A ng t t đ đ n m t th m c ho c m t t p tin B ng qua t p tin đ đ đ n m t t p tin C ng qua th m c khác đ đ n m t th m c ho c m t t p tin D Hi u theo cách câu Câu 114 truy xu t đ n t p tin “Bài t p tin h c v n phòng.DOCX” th m c “Các lo i t p” c a đ a c ng D đ ng d n đúng? A D:/Các lo i t p/Bài t p tin h c v n phòng.DOCX B D\Các lo i t p\Bài t p tin h c v n phòng.DOCX C D:\Các lo i t p\Bài t p tin h c v n phòng.DOCX D D/Các lo i t p/Bài t p tin h c v n phòng.DOCX Câu 115 hi n th đ ng d n c ng nh thông tin khác c a m t th m c ho c m t file, ta th c hi n A Nh n đúp chu t vào th m c ho c file B Click chu t ph i vào th m c ho c file r i nh n ch n “Properties” C Click chu t trái vào th m c ho c file nh n phím “Alt” D Click chu t trái vào th m c ho c file nh n phím “Ctrl” Câu 116 Ch ng trình có th dùng đ xem qu n lý folder file máy tính c a b n? A My Document B Internet Explorer C My Computer D Windows Explorer GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 16 T CĐCN B H Câu 117 Windows Explorer đ c ví nh hình nh sau đây? A Nh ng ng n sách giá sách c a th vi n B Các giá sách th vi n C Các b ng ch d n đ n folder ho c file c n tìm D Cô th th th vi n Câu 118 “Double Click” thao tác s d ng chu t máy tính nh th nào? A Nháy chu t trái hai l n liên ti p (nhanh) B Nháy chu t trái m t l n C Nháy chu t ph i m t l n D Nh n chu t trái, gi ch t di chuy n chu t Câu 119 khái ni m nh m nh c đ n thao tác “nh n chu t ph i m t l n” s d ng chu t máy tính? A Click B R_Click C Click and Drag D D_Click Câu 120 Thao tác dùng chu t sau t ng ng v i vi c “Cut Paste – C t dán” m t th m c ho c m t t p tin sang m t n i khác? A R_Click B D_Click C Click and Drag D Click Câu 121 Trong Windows, đ xem n i dung c a th m c “Bài t p”, ta ph i th c hi n thao tác nào? A Click chu t vào th m c “Bài t p” nh n phím Enter bàn phím B Double Click chu t vào th m c “Bài t p” C Right Click chu t vào th m c “Bài t p” nh n ch n OPEN D C cách câu h i Câu 122 ch n 10 file k ti p m t th m c b t k , ta thao tác nh sau: A Click ch n m t file đ u tiên – Gi phím CTRL – Click ch n m t file cu i B Click ch n m t file đ u tiên – Gi phím SHIFT – Click ch n m t file cu i C Gi phím CTRL – Click ch n t ng file cho đ 10 file D Gi phím SHIFT – Click ch n t ng file cho đ 10 file Câu 123 Trong h u hành Windows, ph i k t h p phím v i chu t máy tính đ ch n nhi u folder ho c file không n m li n k nhau? A CTRL B SHIFT C ALT D ENTER GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 17 T Câu 124 ch n t A Nh n t B Nh n t C Nh n t D Nh n t tc h h h h CĐCN B H folder ho c file có m t folder b t k , ta thao tác nh th nào? p hai phím “CTRL” “SHIFT” p hai phím “SHIFT” “A” p hai phím “CTRL” “A” p hai phím “ALT” “A” Câu 125 t o m t th m c t i th m c g c, A R_Click – New – Folder B R_Click – New – Shortcut C.R_Click – New – Text Document D Không th c hi n đ c C:\ th c hi n nh th nào? Câu 126 Trong WE, mu n xóa m t folder ho c m t file, ta thao tác nh th nào? A Ch n folder ho c file – ch n File menu WE – Delete B Ch n folder ho c file – R_Click – Delete C Ch n folder ho c file – nh n phím Delete D C đáp án câu Câu 127 Thao tác sau v i vi c đ i tên m t folder A R_Click – Cut B R_Click – Rename C R_Click – Copy D R_Click – Create Shortcut Câu 128 T h p phím đ di chuy n m t file sang m t th m c khác nh ng không b m t m c tr c đó? A CTRL V B CTRL X C CTRL C D CTRL P th Câu 129 T h p phím di chuy n hồn tồn m t file sang m t n i khác? A CTRL V B CTRL C C CTRL SHIFT X D CTRL X Câu 130 Vào đâu đ có th ph c h i (Restore) file b xóa b i phím Delete? A M My Document B M Recycle Bin C M Computer D M Windows Explorer Câu 131 GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 18 T CĐCN B H Xóa hồn tồn m t folder ho c m t file b ng cách Click chu t vào ph i làm ti p theo? A Nh n phím DELETE – YES B Nh n phím F2 C Nh n phím SHIFT DELETE – YES D Nh n phím CTRL DELETE – YES Câu 132 Hi u m t cách đ n gi n v “Shortcut” là? A B n chép c a m t file máy tính B ng t t đ đ n m t file máy tính C Di chuy n m t file máy tính D C đáp án câu Câu 133 T h p phím sau có tác d ng ph c h i l i tên file ban đ u dù đ i tên file m i tr đó? A CTRL Z B ALT Z C SHIFT Z D Không đ c, ph i thao tác l i b c đ i tên file c Câu 134 C u t o bàn phìm g m? A Các phím ch c n ng B Các phím thơng d ng C Các phím s D C đáp án câu Câu 135 Phím xóa ký t tr A Backspace B Delete C Page Up D Page Down c ho c bên trái d u nháy c a tr chu t? Câu 136 Phím xóa ký t đ ng sau ho c bên ph i d u nháy c a tr chu t? A Backspace B Delete C Insert D Home Câu 137 Khi có hi n t ng gõ ch m i ch bên ph i b m t s ho t đ ng c a phím sau đây? A Page Down B Backspace C Insert D Delete Câu 138 GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 19 T CĐCN B H Các phím ch có tác d ng k t h p v i phím khác? A CTRL B SHIFT C ALT D C đáp án câu Câu 139 Phím k t h p v i phím F4 đ hồn tồn ng d ng ch y n n Windows? A SPACE B SHIFT C ALT D CTRL Câu 140 Phím TAB k t h p v i phím sau đ di chuy n qua l i gi a folder ho c file hi n th Taskbar c a Windows? A CTRL B CAPS LOCK C ALT D SHIFT Câu 141 Phím k t h p v i có tác d ng nh ch c n ng “Restart” c a Windows? A CTRL ALT DELETE B CTRL SHIFT DELETE C CTRL ALT SHIFT D ALT SHIFT DELETE Câu 142 Hi n t ng vi t ch in HOA gõ v n b n phím ho t đ ng? A HOME B CAPS LOCK C END D TAB Câu 143 Trong m t folder, đ di chuy n đ n m t file cu i folder nhanh nh t, ta dùng phím nào? A END B PAGE DOWN C CTRL END D SHIFT END Câu 144 Trong m t folder, đ di chuy n đ n m t file đ u tiên folder nhanh nh t, ta dùng phím nào? A SHIFT HOME B CTRL HOME C HOME D PAGE UP Câu 145 GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 20 T CĐCN B H Phím k t h p v i đ ng tác “Click and Drag” đ t o m t shortcut cho m t file hay folder đó? A SHIFT B CTRL C CTRL SHIFT D ALT Câu 146 Theo nghiên c u, đ làm vi c v i máy tính m t cách t t nh t kho ng cách t m t đ n hình là? A 70 cm B d i 45 cm C t 35 đ n 70 cm D t 45 đ n 70 cm Câu 147 Theo lý thuy t, ngón tay tr c a bàn tay trái ch đ A 8, I, K, M B 4, 5, R, T C A, S, D, F D J, K, L, ; c đánh nh ng phím sau đây? Câu 148 Theo nghiên c u, nguyên t c luy n t p gõ 10 ngón là? A M t ln nhìn vào ch hi n th n i dung đ c gõ hình B Hai ngón tr c a hai bàn tay lng đ t v trí phím F J C Khơng ngón tay đ c gõ l n sang v trí c a ngón tay khác D C đáp án câu Câu 149 Theo lý thuy t, ngón tay c a bàn tay trái b t bu c ph i đ t vào v trí phím luy n t p? A J, K, L, ; Space bar B A, S, D, F Space bar C Q, W, E, R D 1, 2, 3, Câu 150 Theo lý thuy t, ngón tay c a bàn tai ph i b t bu c ph i đ t vào v trí phím luy n t p? A J, K, L, ; Space bar B U, I, O, P C 7, 8, 9, D A, S, D, F Space bar GIÁO VIÊN GI NG D Y ThS inh Thành Trung GV Đ T T Email: trungdt38@gmail.com Page 21 ... B H Câu 30 T ti ng anh sau s 64206 c a h DEC? A FACE B DEAD C BEEF D DEAF Câu 31 S 3254 01 h OCT s c a h BIN? A 11 010 1 011 000000 01 B 11 110 1 011 00000 011 C 10 1 010 1 010 111 00 01 D 11 010 1 011 10000 01 Câu. .. 11 1 011 , 01 D 10 1 010 ,10 Câu 28 S 10 110 1 ,11 h OCT s nh t c a h DEC? A 33345 ,14 1 B 33345 ,14 C 33345 ,14 06 D 33345 ,14 0625 Câu 29 S 12 ,8642 h DEC t A 11 00, 011 1 B .11 00 ,11 10 C 11 00 ,11 01 D 11 00 ,11 00 GV Đ T... S 12 8 h DEC B 80 h HEX C 200 h OCT D C đáp án câu Câu 26 S 11 100 ,11 h BIN s c a h DEC? A 26,75 B 27,75 C 28,75 D 29,75 Câu 27 S 45,75 h DEC s c a h BIN? A 11 010 1 ,11 B 10 110 1 ,11 C 11 1 011 , 01 D 10 1 010 ,10
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 tin học k12, Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 tin học k12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay