kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán và kiểm toán tài sản cố định

110 11 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 11:01

Mục tiêu của cuộc kiểm toán: Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của thông tin tài chính, báo cáo tài chính. Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ cácquy định nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Thông qua hoạt động kiểm toán chỉ ra các sai phạm và kiến nghị với đơn vị được kiểm toán về biện pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ; kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước; đề xuất với Chính phủ và cơ quan liên quan những kiến nghị sửa đổi, cải tiến cơ chế quản lý nhằm bảo đảm các nguồn lực tài chính, tài sản công được sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.Phạm vi công việc kiểm toán bao gồm:Công việc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, bao gồm các thử nghiệm và các thủ tục kiểm toán khác mà kiểm toán viên cân nhắc là cần thiết trong từng trường hợp cụ thể. Công việc kiểm toán sẽ lập kế hoạch kiểm toán nhằm phát hiện ra các sai sót trọng yếu. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng để đảm bảo:Hệ thống kế toán và các báo cáo tài chính đơn vị được kiểm toán đã được xây dựng phù hợp, phản ánh trung thực và đúng đắn tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm kết thúc năm tài chính.Tất cả các chứng từ, sổ kế toán và tài khoản kế toán được lập, ghi chép, lưu trữ phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, có mối liên hệ logic chặt chẽ giữa chứng từ kế toán, sổ kế toán và các Báo cáo tài chính của đơn vị. Các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm kết thúc kỳnăm tài chính được kiểm toán.Nội dung thực hiện kiểm toánCông việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc kỳnăm của tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, các chuẩn mực Quốc tế được thừa nhận ở Việt Nam.Cuộc kiểm toán phải thực hiện được các nội dung sau: Việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của đơn vị. Việc chấp hành các chế độ quản lý kinh tế tài chính kế toán thống kê của Nhà nước.Cuộc kiểm toán phải làm rõ được các vấn đề sau: Các thông tin tài chính có được lập trên cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam hay không? Các chế độ này có được áp dụng một cách nhất quán và kịp thời không? Các thông tin trên Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán; về tình hình hoạt động của đơn vị trong niên độ kế toán. Cuộc kiểm toán cũng đòi hỏi phải đưa ra các ý kiến nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của đơn vị, bao gồm các nhận xét về:•Công tác ghi chép chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và công tác quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.•Phương pháp lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo quản trị, các tài liệu kế toán có liên quan.•Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.Các văn bản chính sách và chuẩn mực kế toán kiểm toán áp dụng:26 chuẩn mực kế toán, bao gồm: 1.Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung 2.Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho 3.Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình 4.Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình 5.Chuẩn mực số 05 Bất động sản đầu tư 6.Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản 7.Chuẩn mực số 07 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 8.Chuẩn mực số 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh 9.Chuẩn mực kế toán số 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái 10. Chuẩn mực số 11 – Hợp nhất kinh doanh 11. Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác 12. Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng 13. Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay 14. Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp 15. Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 16. Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm 17. Chuẩn mực số 21 Trình bày báo cáo tài chính 18. Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự 19. Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 20. Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 21. Chuẩn mực số 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con 22. Chuẩn mực số 26 Thông tin về các bên liên quan 23. Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ 24. Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận 25. Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót 26. Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu Thông tư ba mươi bảy (37) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam:1. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, …2. Chuẩn mực số 200 – Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán3. Chuẩn mực số 210 Hợp đồng kiểm toán.4. Chuẩn mực số 220 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính.5. Chuẩn mực số 230 Tài liệu, hồ sơ kiểm toán.6. Chuẩn mực số 240 Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận 7. Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luậtvà các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính.8. Chuẩn mực số 260 Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán.9. Chuẩn mực số 265 Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ10. Chuẩn mực số 300 Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.11. Chuẩn mực số 315 Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu12. Chuẩn mực số 320 Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.13. Chuẩn mực số 330 Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá.14. Chuẩn mực số 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.15. Chuẩn mực số 450 Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán.16. Chuẩn mực số 500 Bằng chứng kiểm toán.17. Chuẩn mực số 501 Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.18. Chuẩn mực số 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài.19. Chuẩn mực số 510 Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ.20. Chuẩn mực số 520 Thủ tục phân tích21. Chuẩn mực số 530 Lấy mẫu kiểm toán.22. Chuẩn mực số 540 Kiểm toán các ước tính kế toán23. Chuẩn mực số 550 Các bên liên quan.24. Chuẩn mực số 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.25. Chuẩn mực số 570 Hoạt động liên tục.26. Chuẩn mực số 580 Giải trình bằng văn bản.27. Chuẩn mực số 600 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn28. Chuẩn mực số 610 Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.29. Chuẩn mực số 620 Sử dụng công việc của chuyên gia.30. Chuẩn mực số 700 Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính.31. Chuẩn mực số 705 Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.32. Chuẩn mực số 706 Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán …33. Chuẩn mực số 710 Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh.34. Chuẩn mực số 720 Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.35. Chuẩn mực số 800 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ ..36. Chuẩn mực số 805 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán …37. Chuẩn mực số 810 Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt.Kết quả của một cuộc kiểm toánLà các báo cáo kiểm toán, trong đó nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về mức độ trung thực hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán. Ngoài ra, kết quả kiểm toán của báo cáo tài chính được kiểm toán còn có thể gồm cả thư quản lý nêu lên những tồn tại trong việc thiết lập và vận hành hệ thốn kiểm soát nội bộ, trong việc tổ chức công tác Kế toán và lập báo cáo tài chính ở đơn vị đồng thời đề xuất hướng khắc phục để đơn vị nâng cao chất lượng của các báo cáo tài chính.1.3.2.Quy trình chung cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty TNHH PKF Việt NamSơ đồ 1. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH PKF Việt Nam1.3.2.1.Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toánLập kế hoạch là bước đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tất cả các điều kiện và tiền đề cụ thể trước khi thực hành kiểm toán. Từ thư mời hoặc lệnh kiểm toán, kiểm toán viên tìm hiểu khách hàng với mục đích hình thành hợp đồng hoặc kế hoạch chung cho cuộc kiểm toán. Sau đó, kiểm toán viên thực hiện thu thập các thông tin về khách hàng, tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng kiểm toán để xây dựng kế hoạch cụ thể và chương trình kiểm toán cho từng phần hành. Đồng thời chuẩn bị các phương tiện, nguồn lực giúp cho việc triển khai kế hoạch và chương trình đã xây dựng.Kế hoạch kiểm toán là quá trình cân đối tích cực giữa nhu cầu và nguồn lực đã có. Lập kế hoạch là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tất cả các điều kiện và tiền đề cụ thể trước khi thực hành kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán bao gồm : kế hoạch chiến lược, kế hoạch tổng thể và chương trình kiểm toán. 1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán Mục lục LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế chuyển đổi khơng thuận lợi mà nhiều vấn đề mà ngày cần phải giải để hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, đưa Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa Một vấn đề mà nước ta không ngừng quan tâm, trọng làm trung thực, minh bạch kết hoạt động tổ chức kinh tế kinh tế Trong xu hội nhập phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm tốn ngày gia tăng Kiểm tốn vai trò tích cực việc làm tài chính, kiểm tốn giúp cho nhà quản lý quản lý tốt giúp cho nhà đầu tư đầu tư cách hiệu quả, kiểm toán giúp cho tổ chức ngân hàng sách tín dụng hợp lý Vai trò ngành kiểm tốn kinh tế đặt yêu cầu ngành kiểm tốn nói chung cơng ty kiểm tốn nói riêng phải tìm cách nâng cao chất lượng kiểm tốn Từ doanh nghiệp tin tưởng vào dịch vụ Cơng ty kiểm tốn cung cấp nhiệm vụ cấp thiết Để giải vấn đề này, Cơng ty kiểm tốn phải khơng ngừng xây dựng hồn thiện tổ chức kiểm tốn chương trình kiểm tốn cho phù hợp với qui mô, phạm vi khách hàng sở kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán Qua trình nghiên cứu kết hợp lý thuyết học thực tế thực tập Công ty TNHH PKF Việt Nam, em hội tìm hiểu tiếp cận với thực tế hoạt động kiểm toán cơng ty để hồn thành báo cáo tốt nghiệp Bài báo cáo em gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan đơn vị thực tập Phần 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn báo cáo tài đơn vị khách hàng Được giúp đỡ giảng viên hướng dẫn ThS Đặng Thị Luân ban lãnh đạo,các anh chị phòng kiểm tốn tài Công ty TNHH PKF Việt Nam, với cố gắng thân Em hoàn thành thực tập với hai khoản mục “ kiểm tốn chu trình mua hàng toán” “kiểm toán tài sản cố định” khoản mục kiểm toán báo cáo tài Do thời gian thực tập doanh nghiệp hạn, vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn khoảng cách nên viết em cố gắng nhiều song khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý bảo giáo, ban lãnh đạo công ty nơi em thực tập để viết em được hoàn thiện Để em điều kiện nâng cao kiến thức phục vụ cho công tác sau Cuối cùng, em xin cảm ơn hướng dẫn tận tình ThS Đặng Thị Luân giúp đỡ ban lãnh đạo anh chị phòng kiểm tốn tài Cơng ty TNHH PKF Việt Nam đợt thực tập để kết em đạt cao Em xin chân thành cảm ơn ! Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM 1.1 1.1.1 - Sự hình thành phát triển Công ty TNHH PKF Việt Nam Khái q hình thành Cơng ty TNHH PKF Việt Nam Tên đơn vị: Công ty TNHH PKF Việt Nam Tên giao dịch, tên viết tắt: PKF VIET NAM CO.,LTD Địa trụ sở chính: Số Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Fax +84 24 2221 0084 Điện thoại: +84 24 2221 0082 Số lao động tại: 120 nhân viên chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học đại học ngồi nước, có: • • • 02 tiến sỹ 09 thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn Trên 20 kiểm tốn viên hành nghề Bộ Tài cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Cơng ty • Trên 10 Thẩm định viên tên Danh sách thẩm định viên giá - đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản Bộ Tài Các dịch vụ đơn vị cung cấp: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, Tư vấn đào tạo chun ngành tài kế tốn - Vị đơn vị thị trường Việt Nam nay: Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) thành viên thức PKF Quốc tế Việt Nam Trong suốt gần 20 năm hoạt động, PKF Việt Nam ln số cơng ty kiểm tốn Việt Nam Bộ Tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước chấp Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán thuận kiểm tốn đơn vị lợi ích cơng chúng đơn vị lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán hàng năm Một số khách hàng lớn cơng ty: • Cơng ty Cổ phần hãng sơn Đơng Á • Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt • Cơng ty Cổ phần dầu khí V-gas 1.1.2 Khái quát phát triển Công ty TNHH PKF Việt Nam  Các giai đoạn phát triển chủ yếu: - Công ty TNHH PKF Việt Nam doanh nghiệp tách từ Cơng ty - TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam (tiền thân AFC Sài Gòn - cơng ty kiểm tốn Bộ Tài Việt Nam, thành lập TP Hồ Chí Minh từ năm 1995) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên ngày 14/09/2015, với mã số doanh nghiệp 0313440640 - Cũng tháng 9/2015, Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) nhận sáp nhập Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán Tư vấn thuế AAT (là cơng ty kiểm tốn thành lập ngày 04/06/2007, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho đơn vị lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ năm 2009 đến thời điểm sáp nhập, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá từ nhiều năm đây) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên, thay đổi lần thứ ngày 25/9/2015 - Trong suốt thời gian 20 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên ngành kiểm toán Việt Nam; PKF Việt Nam Công ty kiểm tốn nhiều năm kinh nghiệm kiểm tốn cho đơn vị lợi ích cơng chúng đơn vị lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn, đồng thời Cơng ty kiểm tốn nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán cho đơn vị ngành than (từ năm 1997 đến nay), nhiều kinh nghiệm kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty Mẹ Báo cáo tài hợp Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam từ năm 2009 đến - PKF Việt Nam thành viên thức Tập đồn kiểm tốn PKF Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán Quốc tế, 12 mạng lưới công ty kiểm toán tư vấn chuyên ngành lớn toàn cầu, Việt Nam - Hiện nay, PKF Việt Nam chúng tơi văn phòng/ chi nhánh sau:  Văn phòng Chính: Số Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội  Chi nhánh TP HCM: số Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh  Chi nhánh Miền Nam: Tầng 1, Tòa nhà Khánh Nguyên, Số 63 Phạm - Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  Các thành tựu, kết đạt từ thành lập đến nay: Ngay từ năm 1997, bắt đầu hoạt động ngành kiểm tốn, Cơng ty (khi chi nhánh Hà Nội Cơng ty Kiểm tốn Tư vấn TCKT Sài Gòn, tiền thân Cơng ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) thường xuyên hợp tác với Big để thực kiểm tốn phục vụ khách hàng dự án vốn đầu tư vốn vay nước ngồi Thơng qua kiểm toán này, kiểm toán viên Cơng ty tham gia khóa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ để thực kiểm toán theo phương pháp tiếp cận chuẩn mực kiểm toán quốc tế - Đến nay, PKF Việt Nam số Cơng ty kiểm tốn tới gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, Tư vấn đào tạo chuyên ngành tài kế tốn, thị trường khách hàng tin tưởng, tín nhiệm đánh giá cao chất lượng dịch vụ - Trong thời gian qua, chất lượng dịch vụ chuyên ngành PKF Việt Nam thị trường khách hàng tin tưởng, tín nhiệm đánh giá cao thông qua hồ sơ PKF Việt Nam Công ty Bộ Tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước đánh giá cao chấp thuận danh sách cơng ty kiểm tốn đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tốn nói chung, Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho thị trường đặc biệt nói riêng Sau tài liệu chứng minh lực PKF Việt Nam: • Cơng ty TNHH PKF Việt Nam (tách từ Công ty TNHH Kiểm tốn AFC) thành thành viên thức PKF Quốc tế kể từ ngày 14/9/2015 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tốn số 145/KDKT ngày 05/10/2015 Bộ Tài chính; • Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 170/TĐG ngày 05/10/2015 Bộ Tài chính; • Ngày 19/10/2015, Sở Kế hoach đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh cho Cơng ty TNHH PKF Việt Nam • Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 04/11/2015 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm tốn cho đơn vị lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn năm 2015; • Ngày 16/11/2015, CPA Australia trao chứng vinh danh PKF Việt • Nam với danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn đào tạo phát triển chuyên môn” Ngày 20/11/2015, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng ký Quyết định số 1022/QĐ-UBCK đồng ý cho Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán cho đơn vị lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khốn năm 2016 – Đợt • Quyết định số 1270/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016 Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tốn cho • đơn vị lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 Quyết định 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 Bộ Tài việc cơng bố Danh sách tổ chức tư vấn định giá phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017  Định hướng phát triển Công ty TNHH PKF Việt Nam thời gian tới: - Để đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí để mức giá phí hợp lý cho khách hàng, Công ty TNHH PKF Việt Nam dự kiến tiếp tục mở chi nhánh văn phòng đại diện số tỉnh, thành phố, khu công nghiệp khu chế xuất thời gian tới - Từ văn phòng này, cán nhân viên Cơng ty bố trí, phân Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán cơng để phục vụ tốt nơi lãnh thổ Việt Nam yêu cầu khách hàng 1.2 cấu tổ chức máy quản lý Công ty TNHH PKF Việt Nam Sơ đồ khối cấu tổ chức máy quản lý mối quan hệ phận: Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Khoa: Kế toán – Kiểm toán Báo cáo tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Khoa: Kế toán – Kiểm toán Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ phận máy: • Hợi đồng thành viên: gồm thành viên góp vốn quan định cao công ty Hội đồng thành viên định tăng giảm vốn điều lệ, cấu tổ chức, chiến lược phát triển cơng ty • Ban Tổng giám đốc: phận điều hành quản lý hoạt động cơng ty Đồng thời trực tiếp đứng thực giao dịch ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng • Ủy ban quản lý rủi ro: ủy ban trực thuộc Hội đồng thành viên ban Tổng giám đốc, chức tư vấn giúp đảm bảo hệ thống hiệu kiểm sốt nội tn thủ pháp luật • Văn phòng chính: tham mưu, giúp việc cho ban Tổng giám đốc công ty tổ chức thực việc lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ sách, bảo vệ quân theo luật quy chế công ty; Kiểm tra đôn đốc phận công ty thực nghiêm túc nội quy, quy chế công ty; Làm đầu mối liên lạc cho thông tin giám đốc với chi nhánh phòng ban • Giám đốc chi nhánh, giám đốc hành chính: chức điều hành quản lý phòng phận Giới thiệu quy trình kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH PKF 1.3 Việt Nam 1.3.1 Tổng quan kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH PKF Việt Nam  Mục tiêu kiểm toán: - Xác nhận tính đắn, trung thực thơng tin tài chính, báo cáo tài - Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực hiệu quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước doanh nghiệp - Kiểm tra, đánh giá xác nhận việc tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định nội đơn vị kiểm tốn - Thơng qua hoạt động kiểm toán sai phạm kiến nghị với Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán đơn vị kiểm toán biện pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ; kiến nghị với cấp thẩm quyền xử lý vi phạm sách, chế độ pháp luật Nhà nước; đề xuất với Chính phủ quan liên quan kiến nghị sửa đổi, cải tiến chế quản lý nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính, tài sản cơng sử dụng tiết kiệm hiệu  Phạm vi cơng việc kiểm tốn bao gồm: Cơng việc kiểm tốn thực theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, bao gồm thử nghiệm thủ tục kiểm toán khác mà kiểm toán viên cân nhắc cần thiết trường hợp cụ thể Cơng việc kiểm tốn lập kế hoạch kiểm toán nhằm phát sai sót trọng yếu Trong q trình thực kiểm toán, phạm vi kiểm toán mở rộng để đảm bảo: - Hệ thống kế toán báo cáo tài đơn vị kiểm tốn xây dựng phù hợp, phản ánh trung thực đắn tình hình tài đơn vị thời điểm kết thúc năm tài - Tất chứng từ, sổ kế toán tài khoản kế toán lập, ghi chép, lưu trữ phù hợp với tình hình hoạt động đơn vị, mối liên hệ logic chặt chẽ chứng từ kế toán, sổ kế tốn Báo cáo tài đơn vị - Các Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài thời điểm kết thúc kỳ/năm tài kiểm tốn  Nội dung thực kiểm tốn Cơng việc kiểm tốn Báo cáo tài năm kết thúc kỳ/năm tuân theo Chuẩn mực kiểm toán Việt nam, chuẩn mực Quốc tế thừa nhận Việt Nam Cuộc kiểm toán phải thực nội dung sau: - Việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn đơn vị - Việc chấp hành chế độ quản lý kinh tế tài - kế tốn thống kê Nhà nước  Cuộc kiểm toán phải làm rõ vấn đề sau: Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 96 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán kiểm toán cao nhất, đồng thời đưa đánh giá, kết luận kiểm tốn độ tin cậy cao cho khách hàng người sử dụng thông tin - Đối với việc kiểm tra hệ thống khoản mục tài sản cố định Kiểm toán viên Công ty xem trọng vấn đề tình hình tài sản cố định khách hàng quản lý tốt chặt chẽ kiểm tốn viên không thời gian cho thủ tục khác, rút ngắn thời gian kiểm tốn Trong q trình này, kiểm toán viên thường sử dụng bảng đánh giá hệ thống kiểm soát nội để kiểm tra khách hàng xem thực quy trình kiểm sốt mà khách hàng đặt khơng - Việc sử dụng thủ tục phân tích tài sản cố định cho phép Công ty TNHH PKF Việt Nam đánh giá biến động tài sản khách hàng, xem ảnh hưởng lớn tới kinh doanh khách hàng không để đưa điều chỉnh, giúp cho khách hàng cấu hợp lý để hoạt động kinh doanh khách hàng đạt hiệu cao - Đối với thủ tục kiểm tra chi tiết: thủ tục kiểm tra chi tiết Công ty TNHH PKF Việt Nam thiết kế hoàn thiện Ở khoản mục thủ tục kiểm tra chi tiết thiết kế cho khơng bỏ sót rủi ro Khi kiểm tra khoản mục tài sản cố định nghiệp vụ phát sinh kiểm tra đầy đủ, nghiệp phát sinh khả xảy sai phạm lớn, kiểm tốn viên ln kiểm tra kĩ Ngoài thủ tục kiểm tra chi tiết Công ty TNHH PKF Việt Nam đúc kết từ kinh nghiệp làm việc nhiều hệ làm việc trước làm cho hồn thiện Các bước tiến hành kiểm tra chi tiết tài sản cố định thực logic, tổng hợp tài sản cố định qua sổ sách thu thập, tính lại khấu hao xem phù hợp với quy định hành khơng Sau kiểm tra chứng từ sổ sách xem đầy đủ khơng  Giai đoạn kết thúc kiểm toán - Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, giai đoạn tổng hợp lại phần thực hiện, xem xét lại giấy tờ làm việc, đánh giá công việc chất lượng kiểm toán, bàn họp với Ban giám đốc khách hàng để đưa Báo cáo kiểm Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 97 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán toán thống Trong giai đoạn này, Công ty TNHH PKF Việt Nam thực quy trình đầy đủ, sốt xét giấy tờ làm việc kiểm toán viên, soát xét kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính, lập báo cáo kiểm toán, họp đánh giá sau kiểm tốn • Giấy tờ làm việc kiểm tốn viên: Cơng ty ln đòi hỏi giấy tờ làm việc kiểm tốn viên phải trình bày cụ thể, rõ ràng, logic, phải đảm bảo đầy đủ thông tin ghi rõ bước thực cho xem xét thấy rõ người thực hiện, thời gian làm việc, công việc thực hiện, mục tiêu thực hiện, nguồn tài liệu, tham chiếu tới đâu, kết luận cuối Việc làm giúp cho kiểm tốn viên đánh giá lại cơng việc đồng thời thuận tiện cho việc kiểm tra tìm kiếm cần thiết - Về ban lãnh đạo đội ngũ kiểm tốn viên: • Cơng ty TNHH PKF Việt Nam đội ngũ ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm lĩnh vực tài chính, kế tốn kiểm tốn cơng tác quản lý không tạo niềm tin cho đội ngũ nhân viên cơng ty mà chiếm lòng tin từ phía khách hàng Ban giám đốc cơng ty người cấp chứng kiểm toán Việt Nam, chứng ACCA hiệp hội công chứng Anh, kinh nghiệm lâu năm trình độ chun mơn cao lĩnh vực Kiểm tốn, tài chính, kế tốn, thuế Bên cạnh đó, Cơng ty TNHH PKF Việt Nam đội ngũ kiểm tốn viên, trợ lý kiểm tốn nhân viên cơng ty thường xun cập nhật kiến thức ln nhiệt tình, say mê, chăm làm việc Cơng ty quy trình tuyển dụng chặt chẽ đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chu đáo tận tình quan điểm coi người nhân tố quan trọng giúp cho nhân viên làm việc hiệu Cơng ty chế độ đãi ngộ lương thưởng hợp lý với tất nhân viên, điều góp phần giúp cho nhân viên gắn bó với cơng ty lâu dài với cơng ty - Về việc tổ chức lưu trữ hồ sơ kiểm tốn • Tại cơng ty, giấy tờ làm việc kiểm tốn viên trình bày xếp theo trình tự khoa học, từ tổng quát đến chi tiết, từ kết luận đến Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 98 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán chứng kiểm toán cụ thể Việc xếp giấy tờ làm việc cho phép người sử dụng thấy kết luận kiểm toán viên sâu vào chi tiết để đưa kết luận Từ cơng tác sốt xét, kiểm tra chất lượng thực nhanh chóng hiệu Bên cạnh đó, cơng tác lưu trữ hồ sơ kiểm tốn Công ty TNHH PKF Việt Nam trọng, giấy tờ làm việc kiểm toán viên lưu cứng mềm, hồ sơ kiểm toán khách hàng theo niên độ xếp gọn gàng, ngăn nắp lưu trữ cẩn thận, tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu thực cách dễ dàng theo quy định ngành kiểm toán 2.4.2 Những vấn đề tồn Cơng ty xây dựng quy trình kiểm tốn nhìn chung hợp lý, đem lại hiệu cao, tương đối chặt chẽ cho phần hành nói chung cho phần hành tài sản cố định nói riêng Các bước cơng việc phần hành hướng dẫn cách chi tiết không cứng nhắc, bảo thủ Các kiểm tốn viên vận dụng linh hoạt bước công việc cho phù hợp với loại hình doanh nghiệp quy mơ doanh nghiệp Tuy nhiên, quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định Công ty TNHH PKF Việt Nam tồn số vấn đề sau:  Chuẩn bị kiểm tốn - Việc phân cơng nhân nhóm kiểm tốn ln cố gắng đảm bảo cho hợp lý Tuy nhiên thực tế nay, số lượng khách hàng ngày tăng nguồn nhân lực kiểm tốn viên cơng ty chưa đáp ứng kịp Do gây hạn chế nhiều việc bố trí số lượng kiểm tốn viên phù hợp cho kiểm toán, thời gian kiểm toán cho khách hàng liên tiếp, xen kẽ mà số lượng kiểm tốn viên lại hạn  Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán - Thứ nhất, kiểm tốn viên thực thủ tục phân tích sơ thông qua trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị mức độ hẹp, chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân thay đổi năm, thực thủ tục phân tích kiểm tốn viên so sánh số năm với năm trước, không so sánh với số năm trước nên chưa nhận thấy hết biến động bất thường Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 99 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Khoa: Kế toán – Kiểm toán Thứ hai, việc xác định mức độ trọng yếu rủi ro kiểm toán dừng lại việc tính tốn mức trọng yếu cho tổng thể mà không phân bổ cho khoản mục tài sản cố định nói riêng tiêu báo cáo tài nói chung - Thứ ba, việc áp dụng chương trình kiểm tốn chưa thực linh động Cơng ty xây dựng chương trình kiểm tốn chung khoản mục tài sản cố định cho tất khách hàng khách hàng đặc điểm lĩnh vực hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức quản lý khác kiểm tốn viên cần linh động q trình thiết kế chương trình kiểm tốn để tiết kiệm thời gian đạt hiệu cao trình thực kiểm toán  Trong giai đoạn thực kiểm toán - Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội • Cơng ty thiết kế bảng tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội tài sản cố định công ty khách hàng Tuy nhiên bảng thường xuyên áp dụng cho khách hàng mới, khách hàng thường niên, hạn chế khách quan mặt thời gian nên kiểm toán viên cơng ty thường dựa vào hồ sơ kiểm tốn năm trước nên không tập trung thu thập thơng tin bổ sung báo chí, internet… Do đó, kiểm tốn viên bỏ sót số thơng tin quan trọng ảnh hưởng tới kết kiểm toán - Về việc sử dụng thủ tục phân tích • Sử dụng thủ tục phân tích giai đoạn thực kiểm toán, kiểm toán viên thực đơn giản Kiểm toán viên chủ yếu thực phân tích ngang, phân tích xu hướng biến động, tìm hiểu nguyên nhân biến động nguyên giá tài sản cố định, hao mòn lũy kế tài sản cố định Còn phân tích dọc, tức phân tích tỷ suất như: tổng chi phí khấu hao/tổng nguyên giá; tổng khấu hao lũy kế/ tổng nguyên giá… năm so với năm trước, sử dụng thơng tin phi tài để thấy tính hợp lý chưa hợp lý việc sử dụng tài sản doanh nghiệp chưa • thực Đặc biệt thủ tục phân tích tỷ suất chưa mở rộng so sánh với số liệu ngành, doanh nghiệp khác lĩnh vực kinh doanh Do đó, chưa thể nhiều khía cạnh khoản mục tài sản cố định nên không đủ Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 100 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán để kiểm toán viên đưa đánh giá chi tiết khoản mục tài sản cố định Sự hạn chế việc áp dụng thủ tục phân tích dẫn đến cơng ty phải mở rộng thủ tục kiểm tra chi tiết nhằm phát sai sót Điều góp phần làm tăng chi phí kiểm tốn gây khó khăn cho kiểm tốn • viên việc đảm bảo thời gian chất lượng kiểm toán Về việc lấy mẫu kiểm toán Tại Công ty TNHH PKF Việt Nam, thực kiểm toán, kiểm toán viên thường sử dụng phương pháp chọn mẫu phi thống kê, chủ yếu dựa kinh nghiệm nghề nghiệp, xét đốn mình, khơng sử dụng phần mềm chọn mẫu Việc chọn mẫu theo kinh nghiệm thường dẫn đến việc nghiệp vụ giá trị nhỏ thường xuất mẫu chọn rủi ro chọn mẫu xảy mà tổng hợp sai phạm mang tính hệ thống lặp lặp lại nhiều lần phần tử giá trị nhỏ trở nên lớn • Ngồi việc áp dụng chương trình chọn mẫu đại cơng việc đánh giá kết chọn mẫu rủi ro lấy mẫu gần chưa thực thời gian hạn hẹp Kiểm tốn viên chọn mẫu theo nhận định mang tính cá nhân để tính tốn đưa kết luận mà quay lại đánh giá xem việc chọn mẫu hợp lí bao trùm hết rủi ro hay chưa - Về việc sử dụng phần mềm • Hiện nay, Cơng ty TNHH PKF Việt Nam chưa áp dụng phần mềm kiểm tốn chun dụng vào việc hỗ trợ cơng tác kiểm tốn Quy trình kiểm tốn tài sản cố định chủ yếu kiểm toán viên thực thủ cơng trình bày Excel Vì vậy, cơng việc kiểm toán viên phải thực vất vả gặp phải số sai sót trình kiểm tốn dẫn đến hiệu cơng việc chưa cao Trong tình hình cạnh tranh thị trường kiểm tốn nay, việc áp dụng ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quy trình kiểm tốn vấn đề cần xem xét nhằm tiết kiệm thời gian chi phí nâng cao hiệu cơng việc - Về việc sử dụng ý kiến chuyên gia • Thông thường tiến hành kiểm tra chi tiết tài sản cố định, kiểm toán viên công ty thường kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp pháp chưa chủ Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 101 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán yếu Kiểm tốn viên thực biện pháp sử dụng ý kiến bên thứ ba mà sử dụng kinh nghiệm thân để đánh giá hợp lý nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định Do rủi ro kiểm toán Ban giám đốc khách hàng thực gian lận • Trong điều kiện ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày phát triển, trang thiết bị ngày đại thường xuyên cải tiến, nâng cấp, kiểm toán viên, thật khó để học tập khơng ngừng nâng cao chun mơn kiểm tốn mình, vừa phải am hiểu tường tận đặc tính tài sản cố định, hữu hình vơ hình đặc thù đơn vị khác nhau, lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác  Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán - Thủ tục phân tích khơng thực khâu kết thúc kiểm tốn, mà thực giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán thực kiểm tốn  Ngun nhân Cơng ty TNHH PKF Việt Nam tồn hạn chế nêu nhiều nguyên nhân: • Nguyên nhân khách quan: Thứ nhất: Luật kiểm toán ban hành chưa lâu, Chương trình kiểm tốn mẫu Hiệp hội nghề nghiệp kiểm toán đưa chưa lâu nên việc áp dụng nhiều bỡ ngỡ Nhà nước chưa hướng dẫn cụ thể thủ tục, phương pháp kiểm tốn báo cáo tài nói chung kiểm tốn tài sản cố định nói riêng • Thứ hai: Thực tế doanh nghiệp Việt Nam nay, chưa coi trọng việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, nên thiết kế thực thủ tục khảo sát kiểm sốt cơng ty kiểm tốn mức độ định, để phản ứng với thực tế • Thứ ba: Việc sử dụng ý kiến chuyên gia chưa rộng rãi Do dịch vụ cung cấp đánh giá mang tính chuyên ngành chưa phát triển cơng ty kiểm tốn chưa thật nâng cao tầm quan trọng tính xác đánh giá, phần bị áp lực thời gian chi phí kiểm tốn Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 102 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nợi • Khoa: Kế toán – Kiểm toán Thứ tư: Do số khách hàng chưa thật hiểu rõ mục đích kiểm tốn nên thiếu hợp tác với đồn Kiểm tốn gây khó khăn q trình kiểm tốn - Ngun nhân chủ quan: • Thứ nhất: Bên cạnh ưu điểm đội ngũ cán bộ, nhân viên thực tế lực kinh nghiệm đội ngũ nhân viên chưa đồng đều, đội ngũ nhân viên Công ty TNHH PKF Việt Nam • nhiều người trẻ vào nghề chưa nhiều kinh nghiệm Thứ hai: Trong q trình thực kiểm tốn tài sản cố định nói riêng kiểm tốn báo cáo tài nói chung việc tìm hiểu hệ thống kiểm sốt nội đơn vị khách hàng chưa kết hợp phương pháp thực hiện, giấy tờ q trình lưu Cơng ty TNHH PKF Việt Nam thực tế khơng tập trung nhiều vào việc tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, mà thường sâu vào thử nghiệm nghiệp vụ số dư • Thứ ba: Do áp lực cơng việc mùa bận thời gian hạn chế nên tiến hành thủ tục phân tích phân tích thơng tin tài báo cáo tài khách hàng thường thực thủ tục phân tích ngang, khơng thực phân tích tỷ suất thực cơng việc nhanh chóng đơn giản Hơn hạn chế thời gian kiểm tốn nói chung kiểm tốn tài sản cố đinh nói riêng nên kiểm tốn viên chưa tiến hành phân tích thơng tin phi tài để ngoại trừ biến động đương nhiên, chưa tiến hành đối chiếu với số bình qn ngành, chưa thực phân tích dọc • Thứ tư: Theo phương pháp chọn mẫu việc thực thủ công thời gian Công ty TNHH PKF Việt Nam lại chưa phần mềm chọn mẫu máy tính việc chọn mẫu kiểm tra mang tính chủ quan, • dựa vào kinh nghiệm kiểm toán viên Thứ năm: Do đặc điểm việc đánh giá trọng yếu khó, đòi hỏi kiểm tốn viên cần lực chun mơn cao, khả phân tích thơng tin tốt, nhạy bén, dẫn đến tâm lý e ngại kiểm toán viên 2.4.3 Một số khuyến nghị Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 103 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán  Chuẩn bị kiểm toán - Do hạn chế số lượng kiểm tốn viên nên cơng ty gặp nhiều khó khăn việc bố trí nhân cho kiểm tốn Hơn nữa, cơng ty kế hoạch mở rộng dịch vụ tư vấn thời gian tới, cần kế hoạch tuyển dụng đào tạo lực lượng kiểm toán viên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế công ty, đảm bảo số lượng chất lượng Đồng thời công ty cần thường xuyên đào tạo, nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tạo tính chuyên nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên kiểm tốn khơng u cầu với cơng ty Công ty TNHH PKF Việt Nam mà vấn đề chung tất cơng ty kiểm tốn Với cơng ty kiểm tốn nguồn lực người lại phải trọng Việc nhân viên lâu năm kinh nghiệm kiểm tốn viên chứng hành nghề thun chuyển nơi khác vấn đề nan giải công ty Mặc dù hàng năm cơng ty ln đợt tuyển nhân viên bổ sung cho thiếu hụt nhân viên giải pháp tạm thời Kiểm tốn nghề đòi hỏi kinh nghiệm vững vàng nghiệp vụ, người dù lực chưa thể đáp ứng u cầu cơng việc Để khắc phục tình trạng này, cơng ty nên sách đãi ngộ, lương thưởng cho nhân viên xứng đáng, đặc biệt người nhiều đóng góp cho cơng ty - Thu nhập yếu tố quan trọng công tác nhân gắn với lợi ích trực tiếp nhân viên, trở thành yếu tố cạnh tranh việc thu hút nhân viên doanh nghiệp nói chung cơng ty kiểm tốn nói riêng Do đó, Cơng ty nên sách tiền lương hợp lý công với tất nhân viên Việc trả lương phải lực làm việc, mức độ đóng góp thời gian làm việc người - Công ty nên áp dụng hình thức đánh giá cho điểm với nhân viên dựa chất lượng công việc, mức hệ số cho thời gian công tác công ty, hệ số chức vụ Một đặc thù kiểm tốn cơng việc kiểm toán viên trợ lý kiểm tốn chủ yếu ngồi cơng ty việc giám sát đánh giá chất lượng làm Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 104 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nợi Khoa: Kế toán – Kiểm toán việc thực người trưởng nhóm Sản phẩm kiểm toán viên trợ lý kiểm toán giấy tờ làm việc, báo cáo kiểm tốn Việc trả lương vừa đảm bảo cơng vừa tạo động lực để người làm việc Cùng với lương, Ban lãnh đạo hình thức thưởng cho sáng kiến công việc, người đóng góp việc khai thác khách hàng hưởng phần trăm phí kiểm tốn - Môi trường làm việc yếu tố tạo liên kết nhân viên công ty Công ty nên thường xuyên tổ chức gặp mặt, vui chơi, thảo luận để tăng mối quan hệ nhân viên công ty - Song song với việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kiểm tốn viên thơng qua việc đào tạo thường xuyên đào tạo lấy chứng Đào tạo thường xuyên đợt training hàng năm, kết hợp với đào tạo trực tiếp công việc đào tạo lấy chứng ACCA… Để thực mục tiêu này, cơng ty nên khuyến khích nhân viên học cách tạo điều kiện thời gian tài giảm bớt thời gian cơng tác học, hỗ trợ học phí, cho vay tiền đóng học phí… Đây cách thức tạo gắn kết nhân viên với công ty, tăng tính trung thành nhân viên  Giai đoạn lập kế hoạch kiểm tốn - Thủ tục phân tích sơ • Khi thực thủ tục phân tích sơ kiểm toán viên cần phải trao đổi với Ban giám đốc mức độ sâu tìm hiểu rõ ngun nhân Kiểm tốn viên trao đổi với Ban giám đốc định hướng phát triển, mục tiêu phát triển thời gian tới, dự án kế hoạch năm tới, việc mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kết kinh doanh kỳ ảnh hưởng tới việc thay đổi Giám đốc khơng? Đồng thời, kiểm tốn viên khơng dừng lại việc phân tích biến động tăng giảm tỷ lệ, tỷ trọng, cấu loại tài sản cuối năm so với đầu năm , năm so với năm trước mà cần phải áp dụng thêm thủ tục phân tích tỷ suất việc tính tốn số tiêu tài liên quan đến tài sản cố định hiệu suất sử dụng tài sản cố định,… Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 105 Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nợi • Khoa: Kế toán – Kiểm toán Ngồi ra, Kiểm tốn viên so sánh số liệu năm với năm trước cần lưu ý so sánh với số liệu năm trước đó, số liệu doanh nghiệp khác ngành, lĩnh vực số liệu bình quân ngành để qua thấy biến động bất thường - Việc xác định mức trọng yếu • Trọng yếu rủi ro kiểm toán khái niệm quan trọng thực tế công ty cách xác định trọng yếu rủi ro khác Tuy nhiên, Công ty TNHH PKF Việt Nam xác định mức trọng yếu cho tổng thể mà chưa phân bổ cho tiêu báo cáo tài chính, khó định hướng cho kiểm tốn viên khác kiểm tra chi tiết phần hành • Vì giải pháp đặt sau tính tốn xác định mức trọng yếu tổng thể, kiểm toán viên cần tiến hành phân bổ cho tiêu báo cáo tài dựa tính chất quan trọng khoản mục báo cáo tài chính, kinh nghiệm kiểm tốn viên sai sót khoản mục đó, chi • phí thời gian kiểm tốn Việc thiết kế chương trình kiểm tốn Cơng ty TNHH PKF Việt Nam nên tiếp tục hồn thiện chương trình kiểm tốn tài sản cố định mình, xây dựng chương trình kiểm tốn cho thay đổi linh hoạt, áp dụng cho khách hàng khác chương trình kiểm toán khác phù hợp với đặc điểm khách hàng • Cơng ty nên bổ sung chương trình kiểm tốn mẫu để đầy đủ, chi tiết giúp phát sai sót Cơng ty bổ sung thêm thủ tục sử dụng ý kiến chun gia vào chương trình kiểm tốn trường hợp việc đánh giá giá trị tài sản cố định đặc thù, phức tạp như: Đánh giá lọai tài sản đất đai, nhà cửa, cơng trình nghệ thuật, vàng bạc, đá quý, kim khí quý… Xác định giá trị thiết bị máy móc theo cơng nghệ khác nhiều máy móc hình thức công nghệ lại lỗi thời, lạc hậu  Giai đoạn thực kiểm tốn - Để cơng việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội trở nên dễ thực Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 106 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán cơng ty nên sớm đưa vào chương trình kiểm toán phương pháp để kiểm toán viên sử dụng tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm sốt nội - Phương hướng hồn thiện: Kiểm tốn viên sử dụng phương pháp kết hợp ba phương pháp để mô tả đánh giá hệ thống kiểm soát nội tùy theo đặc điểm đơn vị kiểm toán: Bảng câu hỏi, bảng tường thuật, vẽ lưu đồ - Về bảng câu hỏi, ngồi câu hỏi Có/Khơng, kiểm toán viên nên thiết kế mở rộng Bảng câu hỏi dạng câu hỏi mở • Về việc áp dụng thủ tục phân tích Để hồn thiện nâng cao thủ tục phân tích khoản mục báo cáo tài nói chung tài sản cố định nói riêng, kiểm tốn viên vận dụng phân tích chuẩn kết hợp với xét đốn nghề nghiệp tiến hành phân tích biến động khoản mục, xác định nguyên nhân chênh lệch phát kiện bất thường • Với khách hàng khoản mục tài sản cố định chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản, thủ tục kiểm toán đơn giản, kiểm tốn viên nên tính thêm tỷ suất liên quan đến đầu tư tài sản cố định, tỷ suất tài trợ tài sản cố định để phân tích, tỷ suất đầu tư để đánh giá lực doanh nghiệp, đánh giá mức độ trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh cho cơng tác quản lý, so sánh tỷ suất với tỷ suất chung ngành để xem mức độ cao hay thấp tùy thuộc vào lĩnh vực • kinh doanh cụ thể doanh nghiệp Với khách hàng khoản mục tài sản cố định quy mơ lớn, tính chất phức tạp vị trí thực quan trọng kiểm toán viên cần thực đầy đủ theo bước sau: Thu thập thơng tin tài phi tài chính: Kiểm tốn viên nghiên cứu mối quan hệ thơng tin tài phi tài Kiểm tốn viên vào kết hoạt động kinh doanh đơn vị, đặt mối quan hệ với danh tiếng công ty thị trường, tình hình phát Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 107 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán triển sản xuất kinh doanh, vị trí đơn vị để kiểm tra tính hợp lý doanh thu, chi phí So sánh thơng tin, kiểm tốn viên tiến hành so sánh, phân tích thơng tin thu thập Kiểm toán viên kết hợp phân tích ngang phân tích dọc Sử dụng phân tích dọc hay phân tích tỷ suất cho thấy mối quan hệ kinh tế hai nhiều số dư tài khoản khác khả phát - thay đổi bất thường Đưa kết luận phân tích Về việc áp dụng phương pháp chọn mẫu kiểm tốn tài sản cố định • Phương hướng hồn thiện: Để giảm bớt rủi ro chọn mẫu đồng thời đảm bảo chất lượng kiểm toán, kiểm toán viên nên xây dựng chương trình chọn mẫu đại kết hợp với xét đoán nghề nghiệp để • lựa chọn mẫu thích hợp kiểm tra Lựa chọn bất kỳ, kiểm tốn viên chon mẫu khơng theo trật tự phải tránh thiên lệch định kiến chủ quan (ví dụ tránh phần tử khó tìm hay ln chọn tránh phần tử nằm dòng dòng cuối trang) đảm bảo tất phần tử tổng thể hội lựa chọn Lựa chọn khơng • phải phương pháp thích hợp lấy mẫu thống kê Việc sử dụng ý kiến chuyên gia Tài sản cố định khoản mục đặc biệt giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài Do vậy, kết kiểm tốn tài sản cố định khơng ảnh hưởng năm kiểm toán mà nhiều năm, suốt thời gian hữu dụng tài sản Để kiểm tốn xác, kiểm tốn viên cần phải hiểu biết • sâu sắc chất tài sản cố định Phương hướng hoàn thiện: Khi thực kiểm tốn khách hàng nghiệp vụ phức tạp, kiểm tốn viên thu thập ý kiến đánh giá ý kiến xác định chuyên gia • Việc đánh giá giá trị tài sản cố định phức tạp, điều kiện nước ta - nước phát triển, việc mua sắm tài sản cố Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 108 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán định doanh nghiệp nhiều xuất xứ: mua nước, nhập nhập tài sản qua sử dụng Khi thực kiểm kê, đánh giá giá trị tài sản, kiểm tốn viên khơng thể đánh giá cách xác giá trị tài sản, tài sản hình thức thực công nghệ lại lạc hậu…Như việc sử dụng ý kiến đánh giá chuyên gia bên ngồi-một loại chứng đặc biệt kiểm tốn tài sản cố định giúp kiểm toán viên đưa ý kiến xác số liệu  Giai đoạn kết thúc kiểm tốn - Thủ tục phân tích Báo cáo tài sau kiểm tốn • Thủ tục phân tích vai trò quan trọng q trình kiểm tốn Trong giai đoạn kiểm tốn thủ tục phân tích vai trò, tác dụng tương ứng giúp cho kiểm toán viên đánh giá khái quát, biến động bất thường tình hình hoạt động, tình hình tài đơn vị nói chung biến động tài sản cố định nói riêng; qua hướng kiểm tra chi tiết góp phần tiết kiệm thời gian cho kiểm tốn viên • Vì cần phải kết hợp thực thủ tục phân tích ba giai đoạn tạo thông tin độ tin cậy cao đem lại đầy đủ ý nghĩa thủ tục Tuy nhiên Công ty TNHH PKF Việt Nam thực thủ tục phân tích giai đoạn lập kế hoạch giai đoạn thực kiểm tốn, giai đoạn kết thúc kiểm toán chưa thực thủ tục phân tích • Để khắc phục hạn chế kiểm tốn viên cao cấp phụ trách lập kế hoạch nên tập trung phân tích tổng quát biến động tài sản bất thường tìm nguyên nhân cho thay đổi dựa vào sách năm cơng ty đồng thời kiểm tốn viên dựa vào số liệu kiểm toán bút tốn điều chỉnh để tiến hành phân tích lại biến động Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 109 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán KẾT LUẬN Trong trình hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ nay, đặc biệt kiện nước ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO), dịch vụ kiểm toán mà tiêu biểu kiểm tốn báo cáo tài hội phát triển Kiểm tốn xuất Việt Nam khơng lâu góp phần đáng kể vào việc làm lành mạnh tài quốc gia Đứng trước vận hội to lớn chứa đựng đầy khó khăn thách thức: Đội ngũ kiểm toán viên vừa thiếu, vừa yếu lực, kinh nghiệm kiểm tốn thấp, chế tài sách điều tiết hoạt động kiểm tốn q trình xây dựng hồn thiện Công ty TNHH PKF Việt Nam nằm phát triển chung kiểm toán quốc gia, đứng trước hội thách thức không nhỏ vậy, đặc biệt với cạnh tranh cơng ty kiểm tốn nước ngồi Với nổ lực phấn đấu tồn thể cán công ty, Công ty TNHH PKF Việt Nam ngày nâng cao vị mình, tạo uy tín khách hàng, mở rộng quy mơ lẫn chất lượng kiểm tốn Chu trình mua hàng toán (phải trả người bán) tài sản cố định khoản mục quan trọng báo cáo tài cơng ty, khoản mục kiểm tốn chu trình mua hàng tốn kiểm tốn tài sản cố định ln Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp 110 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán – Kiểm toán Công ty TNHH PKF Việt Nam quan tâm thực chặt chẽ việc kiểm tốn Cơng ty TNHH PKF Việt Nam xây dựng chương trình kiểm tốn tương đối tốt hiệu Tuy cần thiết phải hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định, đồng thời phải nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tốn viên để đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi ngày khắt khe khách hàng chất lượng kiểm toán Mặc dù nổ lực thời gian hạn, kinh nghiệm kiểm tốn thực tế ít, kiến thức chun mơn thân hạn chế nên đề tài em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo thầy để em hồn thiện cơng tác sau Em xin chân thành cảm ơn anh chị ban lãnh đạo Công ty TNHH PKF Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện cho em thực đề tài Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo Th.S Đặng Thị Luân hướng dẫn đóng góp ý kiến để em hồn thiện đề tài Sinh viên thực Trần Thị Thủy Tiên Trần Thị Thủy Tiên - 1041370050 Kiểm toán - K10 Báo cáo tốt nghiệp ... tồn kho Chu n mực kế tốn số 03 – Tài sản cố định hữu hình Chu n mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vơ hình Chu n mực số 05- Bất động sản đầu tư Chu n mực kế toán số 06 – Thuê tài sản Chu n mực... kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán Chu n mực số 210- Hợp đồng kiểm toán Chu n mực số 220- Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài Chu n mực số 230- Tài liệu, hồ sơ kiểm toán Chu n... gắng thân Em hoàn thành thực tập với hai khoản mục “ kiểm tốn chu trình mua hàng toán kiểm toán tài sản cố định khoản mục kiểm tốn báo cáo tài Do thời gian thực tập doanh nghiệp có hạn, vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán và kiểm toán tài sản cố định, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán và kiểm toán tài sản cố định, PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM, và Xây lắp điện Thiên Trường

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay