BAI GIANG GIOI THIEU DHCP

15 34 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 11:01

NAM SÀI GỊN COLLECT MƠN : HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SERVER Bài : Dịch vụ DHCP LEANING BY DOING NAM SÀI GÒN COLLECT NỘI DUNG BÀI HỌC Giới thiệu DHCP Thành phần DHCP DHCP Lease Ý nghĩa DHCP Logo Thực hành cài đặt DHCP Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GỊN COLLECT Giới thiệu DHCP DHCP gì? • DHCP từ viết tắt Dynamic Host Configuration Protocol (Giao thức Logo Cấu hình Host Động) Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT Giới thiệu DHCP DHCP gì? • Nó giao thức cấp phát địa IP cho thiết bị mạng Logo • Mọi thiết bị kết nối vào mạng cần địa IP và địa IP thường cấp phát máy chủ DHCP (DHCP server) tích hợp router Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GỊN COLLECT THÀNH PHẦN DHCP Có thành phần kiến trúc DHCP bao gồm : • DHCP client • DHCP server Logo • DHCP relay agents Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT THÀNH PHẦN DHCP Thành phần thứ : • DHCP client : thiết bị kết nối vào mạng, giao tiếp với máy chủ DHCP Nó : Logo  Điện thoại  Máy tính  Máy in mạng  Máy chủ… Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GÒN COLLECT THÀNH PHẦN DHCP Thành phần thứ hai: • DHCP server : thiết bị cấp phát địa IP Logo Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GÒN COLLECT THÀNH PHẦN DHCP Thành phần thứ ba: • DHCP relay agents :là thiết bị trung gian chuyển tiếp yêu cầu DHCP client DHCP server Logo (chúng cần thiết làm việc với hệ thống mạng lớn, phức tạp) Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GỊN COLLECT DHCP Lease • Một địa IP, cấp phát cho thiết bị, có vòng đời định thường 24 • Điều có nghĩa, Logo thiết bị kết nối vào mạng, cấp địa IP sử dụng IP vòng 24 Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT DHCP Lease • Trong khoảng thời gian 24 giờ, máy ngắt kết nối khỏi mạng sau kết nối lại, máy sử dụng địa IP cấp trước Logo 24 giờ, máy tính • Tuy nhiên, hết cấp địa IP • Ngồi ra, gặp vấn đề với IP có, ta yêu cầu cấp địa IP, không cần đợi IP hết vòng đời Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT Ý nghĩa DHCPDHCP yếu tố cần thiết định số lượng thiết bị kết nối vào mạng • Nó đảm bảo tất thiết bị Logo mạng có địa IP khơng có thiết bị bị trùng IP • Khơng có DHCP, thiết bị mạng gặp lỗi xung đột IP khiến cho việc quản trị mạng trở nên khó khăn Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT BÀI THỰC HÀNH Cài đặt dịch vụ DHCP máy chủ Cấu hình DHCP Hướng dẫn thực hành Logo Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Yêu cầu : Cài đặt DHCP máy máy Server, cấu hình DHCP cấp phát IP cho Client Cấp phát IP từ : Logo 192.168.10.11 đến 192.168.10.100 Thiết bị : - Máy chủ Windows Server 2008-R2 - Máy Client Windows Khoa Cơng nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH - Cho bảng thông số IP Server Client IP 192.168.10.5 192.168.10.2 DG 192.168.10.1 192.168.10.1 DNS 192.168.10.5 192.168.10.5 Logo Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GÒN COLLECT LEANING BY DOING ... DUNG BÀI HỌC Giới thiệu DHCP Thành phần DHCP DHCP Lease Ý nghĩa DHCP Logo Thực hành cài đặt DHCP Khoa Công nghệ thông tin NAM SÀI GÒN COLLECT Giới thiệu DHCP DHCP gì? • DHCP từ viết tắt Dynamic... THÀNH PHẦN DHCP Có thành phần kiến trúc DHCP bao gồm : • DHCP client • DHCP server Logo • DHCP relay agents Khoa Công nghệ thơng tin NAM SÀI GỊN COLLECT THÀNH PHẦN DHCP Thành phần thứ : • DHCP client :... GỊN COLLECT Giới thiệu DHCP DHCP gì? • Nó giao thức cấp phát địa IP cho thiết bị mạng Logo • Mọi thiết bị kết nối vào mạng cần địa IP và địa IP thường cấp phát máy chủ DHCP (DHCP server) tích hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI GIANG GIOI THIEU DHCP, BAI GIANG GIOI THIEU DHCP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay