Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại công ty xây dựng viễn đạt

80 12 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:22

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n Lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi Lu n v n Bùi Kim D i ng c L I CÁM N Trong trình th c hi n nghiên c u lu n v n, tác gi trân tr ng c m n th y cô tr ng i H c Th y l i, gi ng viên, cán b , phòng t o i h c Sau đ i h c giúp đ t o u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành lu n v n c m n gi ng viên h ng d n – PGS.TS Nguy n Bá Uân t n tình h c bi t ng d n tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin trân tr ng cám n th y cô H i đ ng khoa h c đóng góp ý ki n, nh ng l i khuyên ch b o quý giá cho b n lu n v n Tác gi c ng xin trân tr ng cám n Ban Lãnh đ o t p th Công ty xây d ng Vi n t, t p th l p 24QLXD12 phòng ban tr ng i h c Th y l i t o u ki n thu n l i h tr , giúp đ tác gi vi c làm thu th p thông tin, tài li u trình th c hi n lu n v n Trong trình th c hi n lu n v n th i gian ki n th c h n ch nên lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ th y cô giáo quý đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! ii c nh ng ý ki n đóng góp c a M CL C DANH M C HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u .1 it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u .2 3.2 Ph m vi nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài .2 4.1 Ý ngh a khoa h c 4.2 Ý ngh a th c ti n Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 5.1 Cách ti p c n 5.2 Ph ng pháp nghiên c u K t qu d ki n đ t đ c .3 N i dung c a Lu n v n CH NG T NG QUAN V CƠNG TRÌNH XÂY D NG VÀ QU N CH T L NG THI CƠNG CƠNG TRÌNH XÂY D NG .4 1.1 T ng quan cơng trình xây d ng 1.1.1 Cơng trình xây d ng .4 1.1.2 Ch t l ng cơng trình xây d ng .5 1.1.3 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 1.2 Th c tr ng ho t đ ng thi cơng xây d ng cơng trình .7 1.2.1 Các ho t đ ng q trình thi cơng xây d ng cơng trình .7 1.2.2 Th c tr ng qu n ch t l 1.3 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng hi n c ta .8 ng thi cơng xây d ng cơng trình .13 1.3.1 Nhi m v c a qu n ch t l 1.4 K t lu n ch n ng thi công xây d ng cơng trình 13 ng .16 iii CH NG C S KHOA H C V QU N CH T L NG THI CÔNG XÂY D NG CƠNG TRÌNH 17 2.1 Qu n ch t l ng thi công xây d ng công trình c a nhà th u 17 2.1.1 Trách nhi m c a nhà th u thi cơng xây d ng cơng trình 19 2.1.2 N i dung v qu n ch t l ng thi công xây d ng công trình c a nhà th u thi cơng xây d ng 20 2.2 Nh ng y u t nh h ng đ n công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng công trình 23 2.2.1 Nh ng y u t ch quan 23 2.2.2 Nh ng y u t khách quan 25 2.3 Qu n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình c a nhà th u xây l p 26 2.3.1 Quy trình qu n ch t l ng thi cơng cơng trình c a nhà th u xây l p 26 2.3.2 C s khoa h c v qu n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình c a nhà th u 29 2.3.3 M t s ch tiêu đánh giá hi u qu công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình 33 2.4 Nh ng quy đ nh pháp lu t qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình 17 2.5 K t lu n ch ng 35 CH NG TH C TR NG VÀ GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N CH T L NG THI CƠNG CƠNG TRÌNH C A CƠNG TY XÂY D NG VI N T 36 3.1 Gi i thi u v Công ty Xây d ng Vi n t 36 3.1.1 Quá trình hình thành, phát tri n 36 3.1.2 L ch s hình thành phát tri n 36 3.1.3 L nh v c ho t đ ng kinh doanh c a Công ty 38 3.1.4 Chính sách ch t l ng 38 3.1.5 S đ t ch c c a công ty 39 3.2 Th c tr ng công tác qu n ch t l ng thi công cơng trình t i Cơng ty xây d ng Vi n t 41 3.2.1 V t ch c ho t đ ng giám sát quy trình qu n ch t l ng cơng trình c a Công ty 41 3.2.2 V ngu n nhân l c 46 3.2.3 V h th ng h s , tài li u qu n ch t l iv ng 48 3.2.4 V quy trình ki m sốt ch t l ng t i d án 50 3.2.5 V qu n v t t v t li u xây d ng .51 3.2.6 V qu n thi t b thi công 52 3.3 xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng thi cơng cơng trình t i Cơng ty .55 3.3.1 xu t chung nh m hoàn thi n quy trình qu n ch t l ng cơng trình xây d ng c a đ n v .55 3.3.2 Hoàn thi n, đ i m i quy trình qu n ch t l ng .56 3.3.3 xu t gi i pháp v t ch c giám sát nh m nâng cao ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình .60 3.3.4 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c cho h th ng qu n c a công ty .62 3.3.5 xu t gi i pháp qu n v t t , thi t b thi công nh m nâng cao ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình 64 3.3.6 T ng c ng trao đ i thông tin công tác qu n ch t l ng gi a b ph n qu n b ph n thi công 68 3.4 K t lu n ch ng .69 K T LU N VÀ KI N NGH .70 TÀI LI U THAM KH O .72 v DANH M C HÌNH NH Hình 1.1 Nhà cao t ng ch t l ng cao ph c v nhu c u ng Hình 2.1 S đ nghi m thu ch t l i s d ng 15 ng thi cơng cơng trình xây d ng 28 Hình 3.1 Tr s liên c quan s - Qu ng Ninh 37 Hình 3.2 Trung tâm th ng m i, v n phòng khách s n cao c p H Long 37 Hình 3.3 S đ t ch c tri n khai nhân s t i Công ty xây d ng Vi n Hình 3.4 H th ng t ch c ho t đ ng giám sát ch t l Hình 3.5 S đ quy trình qu n ch t l Hình 3.6 Quy trình ki m tra ch t l t 39 ng cơng trình 41 ng c a công ty 42 ng v t t đ u vào 52 Hình 3.7 S đ bi u di n c u trúc c a ISO 9001:2015 quy trình ki m đ nh ch t l ng 57 Hình 3.8 xu t s đ t ch c b máy qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình 60 Hình 3.9 M t s hình nh thi t b tiêu bi u c a Công ty 67 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 C c u t ch c lao đ ng Công ty xây d ng Vi n vii t 47 DANH M C CÁC T VI T T T CBKT Cán b k thu t C T Ch đ u t CL Ch t l CHT Ch huy tr CHCT Ch huy cơng tr CTXD Cơng trình xây d ng DA D án QLCL Qu n ch t l ng QLCLCTXD Qu n ch t l ng công trình xây d ng QLCLTC Qu n ch t l ng thi công ng ng QLCLTCXDCT Qu n ch t l ng ng thi công xây d ng cơng trình TVGS T v n giám sát TVQLDA T v n qu n d án viii M U Tính c p thi t c a đ tài Hi n s phát tri n m nh m đ t n c xây d ng đóng góp m t vai trò khơng h nh thúc đ y s phát tri n đ n n n kinh t , xây d ng đóng góp vai trò quan tr ng vi c t o nên c s v t ch t k thu t c a xã h i Càng ngày xây d ng đc tr ng đ u t đ có nh ng s n ph m cơng trình thi t th c ch t l Trong s hoàn thi n c a cơng trình v n đ ch t l trò quan tr ng b c nh t Ch t l ng h n ng thi cơng cơng trình đóng vai ng thi cơng cơng trình khơng nh ng liên quan tr c ti p đ n hi u qu d án đ u t , an toàn sinh m ng, an tồn c ng đ ng, v y v n đ qu n ch t l ng thi cơng cơng trình v n đ mà đ n v tham gia quan tâm đ t lên hàng đ u Qu n ch t l ng t t d n đ n h qu t nhiên gi m chi phí xây d ng t ng t i đa l i nhu n, nâng cao n ng su t lao đ ng t ng kh n ng c nh tranh cho công ty Ch t l ng thi cơng cơng trình đ c quy t đ nh ch y u cơng trình, hi n công tác qu n ch t l d ng Vi n đ tđ ng thi công đ t h t s c đ u t đ ý đ nâng cao th t ng s c c nh tranh cho công ty th tr giai đo n thi công xây d ng c Công ty Xây ng hi u cho công ty c ng nh ng Tuy nhiên bên c nh nh ng hi u qu c v n t n t i nh ng b t c p, thi u sót tác đ ng không nh đ n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình t i cơng ty T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ c h c t p nhà tr l a ch n đ tài: “Hoàn thi n công tác qu n ch t l t i Công ty Xây d ng Vi n ng tác gi ng thi cơng xây d ng cơng trình t’’ làm đ tài nghiên c u c a M c đích nghiên c u tài nghiên c u nh m tìm nh ng b t c p, tìm bi n pháp kh c ph c nh ng b t c p; đ xu t gi i pháp có c n c khoa h c, có tính kh thi nh m hồn thi n cơng tác qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình dân d ng t i Cơng ty Xây d ng Vi n t it ng ph m vi nghiên c u it 3.1 it ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài công tác thi công xây d ng ch t l xây d ng cơng trình xây d ng nh ng nhân t công ty xây d ng: Công ty xây d ng Vi n nh h ng thi công ng t i công tác t i t 3.2 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi v n i dung: Lu n v n s nghiên c u ho t đ ng có liên quan đ n cơng tác ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình t i Công ty xây d ng Vi n t - Ph m vi v không gian: Nghiên c u s t p trung t i Công ty xây d ng Vi n t - Ph m vi v th i gian: Nghiên c u s s d ng s li u th c p c a n m t 2014 đ n 2017 đ phân tích, đánh giá Các gi i pháp đ c đ a s tài ti n đ tham kh o cho d án ti p theo Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài 4.1 Ý ngh a khoa h c tài nghiên c u góp ph n h th ng hóa nh ng c s lu n v thi công xây d ng cơng trình, qu n xây d ng cơng trình nói chung cơng tác ch t l ng thi cơng q trình xây d ng cơng trình nói riêng t i m t cơng ty xây d ng Nh ng k t qu nghiên c u có giá tr tham kh o nh m nâng cao nghiên c u chuyên sâu v ch t l ng thi cơng cơng trình dân d ng 4.2 Ý ngh a th c ti n Nh ng k t qu phân tích đánh giá th c tr ng gi i pháp đ xu t c a lu n v n nh ng g i ý có giá tr tham kh o cơng tác nâng cao ch t l trình dân d ng c a Công ty xây d ng Vi n Cách ti p c n ph ng thi công công t ng pháp nghiên c u 5.1 Cách ti p c n - Lu n v n s d ng cách ti p c n k th a k t qu nghiên c u; ti p c n c s lu n, pháp th c ti n - Các v n b n quy ph m pháp lu t v ch t l ng công trình xây d ng Nguyên t c 4: Ti p c n theo trình Nguyên t c 5: C i ti n Nguyên t c 6: a quy t d nh d a b ng ch ng Nguyên t c 7: Qu n m i quan h B y nguyên t c QLCL đ c nêu tiêu chu n ISO 9001:2015 (TCVN 9001:2015) nh m giúp cho Lãnh đ o c a Công ty n m v ng ph n c t lõi c a ISO 9001:2015 s d ng đ d n d t Công ty đ t đ c nh ng k t qu cao h n áp d ng ISO 9001:2015 cho Cơng ty c a - C s áp d ng: áp d ng đ c ISO 9001:2015 Công ty c n ti n hành theo b c sau: + Nghiên c u tiêu chu n xác đ nh ph m vi áp d ng Công ty c n ph i th u hi u ý ngh a c a vi c trì phát tri n t ch c Lãnh đ o cơng ty c n có s đ nh h ng cho ho t đ ng c a h th ng ch t l ng, làm rõ ph m vi áp d ng m c tiêu đ h tr cho ho t đ ng qu n c a đem l i l i ích cho Công ty + Thành l p ban ch đ o th c hi n d án ISO 9001:2015 ây đ c xem nh m t d án l n, v y Cơng ty c n u hành t ch c cho có hi u qu C n có m t ban ch đ o t i Công ty, bao g m đ i di n lãnh đ o đ i di n c a phòng ban n m ph m vi áp d ng ISO 9001:2015 C n b nhi m đ i di n c a lãnh đ o v ch t l ng đ thay lãnh đ o vi c ch đ o áp d ng h th ng qu n ISO 9001:2015 ch u trách nhi m tr c lãnh đ o v ho t đ ng ch t l ng + Kh o sát đánh giá tình hình hi n t i c a Công ty so sánh v i tiêu chu n Xác đ nh xem nh ng yêu c u không áp d ng, nh ng ho t đ ng t ch c có, m c đ đáp ng t i đâu ho t đ ng ch a t m t i đ t phát tri n nên k ho ch chi ti t đ th c hi n Qua trình kh o sát đánh giá th c tr ng, cơng ty có th n m đ c nh ng c n thay đ i, b sung đ h th ng ch t l 58 ng phù h p v i tiêu chu n + Áp d ng h th ng ch t l th ng ch t l Trong b ng đ ng theo ISO 9001:2015 Công ty c n ph i áp d ng h c thi t l p đ ch ng minh hi u l c hi u qu c a h th ng c c n tri n khai vi c sau Ph bi n cho t t c m i cán b công nhân viên công ty nh n th c v ISO 9001:2015 H ty th c hi n theo quy trình, th t c đ ng d n cho nhân viên Công c đ a Phân rõ trách nhi m nhi m v v s d ng th c hi n v n đ đ a T ch c cu c h p n i b th o lu n v s phù h p c a h th ng đ a ý ki n đ xây d ng h th ng tr nên hoàn thi n + D ki n k t qu hi u qu mang l i Th c hi n đ i m i áp d ng quy trình QLCL s n cho ch t l trình xây d ng đ ng thi cơng cơng c nâng cao đ m b o tr i qua m t h th ng qu n tr chuyên nghi p hi u qu T Cơng ty s v quy đ nh c a pháp lu t v t qua rào c n k thu t tham gia đ u th u, t qua rào c n k thu t tham gia vào sân ch i chung c a n n kinh t Nâng cao hình nh, uy tín c a Cơng ty v i vi c t o s n ph m n đ nh ch t l ng Quy trình QLCL ISO 9001-2015 s giúp h n ch sai sót cơng vi c, t b c kh o sát, thi t k , thi công đ n l u tr ; c t gi m chi phí nâng cao hi u qu công vi c s d ng t n d ng t i đa m i ngu n l c c a Công ty Ho t đ ng thi cơng xây d ng cơng trình m t ho t đ ng mang tính ch t h th ng, liên quan đ n nhi u đ n v nhi u ng i tr c ti p tham gia vào tồn b hay t ng cơng đo n c th Quy trình QLCL ISO 9001-2015 đ c áp d ng s h n ch ph thu c cá nhân, phân công công vi c đ nh biên công vi c m t cách h p ánh giá h p ngu n l c q trình th c hi n cơng vi c, làm vi c có k ho ch m c tiêu H th ng ISO c ng c s đ xây d ng v n hóa Cơng ty, ý th c nhân viên, tính t giác tính chuyên nghi p cao Giúp lãnh đ o qu n m i ho t đ ng c a doanh nghi p m t cách khoa h c hi u qu Nh ng k t qu đ t đ ty nâng cao đ c đ u nh m đ n m t m c đích cu i Cơng c ch t l ng thi cơng xây d ng, nâng cao uy tín hình nh Cơng ty, giúp Cơng ty phát tri n b n v ng 59 3.3.3 xu t gi i pháp v t ch c giám sát nh m nâng cao ch t l ng thi công xây d ng cơng trình - xu t s đ t ch c b máy qu n ch t l ng thi cơng xây d ng cơng trình: V i đ c m cơng trình đòi h i đáp ng cao yêu c u k thu t, công tác nghi m thu c a đ n v t v n r t kh t khe Do v y, Ban ch huy công tr ng c n thành l p v i nh ng cán b , k s gi i, đ y kinh nghi m Các t đ i công nhân thi cơng n ch n ph i có tay ngh cao, ý th c trách nhi m k lu t t t đ thi công xây d ng cơng trình D a vào kh i l ng cơng vi c đáp ng theo ti n đ thi công, m c đ ph c t p c a trình thi cơng xây d ng v i kinh nghi m làm vi c c a b n thân, tác gi đ xu t s đ t ch c b máy qu n lý, thi công t i công tr ng nh sau: Nh m kh c ph c nh ng t n t i c a s đ t ch c b máy qu n lý, thi công cơng trình tr c, tác gi đ xu t thêm B ph n b o đ m qu n ch t l Hình 3.8 xu t s đ t ch c b máy qu n ch t l trình 60 ng thi cơng (QA-QC): ng thi cơng xây d ng công - Nhi m v c th b ph n nh ng hi u qu d ki n đ t đ c: + Giúp vi c tr c ti p cho Ban Giám đ c cơng ty đ qu n cơng trình, đánh giá s ho t đ ng c a cơng trình v m t: ti n đ , ch t l ng, hao h t v t t , ng + Là đ n v làm vi c đ c l p v i Ban Ch huy công tr ng + Ph i h p v i b ph n khác Ban ch huy cơng tr cơng trình an toàn, ch t l i ng đ m b o thi cơng ng + B ph n có trách nhi m giám sát tồn b tình hình th c hi n n i quy, quy đ nh, quy trình v đ m b o ch t l + i v i công tác đ m b o ch t l ng t ng khâu c a q trình thi cơng ng, b ph n có trách nhi m giám sát ch t ch toàn b trình mua s m, chu n b v t t , v t li u, q trình thi cơng cơng trình theo tiêu chu n ISO 9001:2015 + Hàng ngày, b ph n s ki m tra, đánh giá t t c l nh v c c a d án sau thơng báo l i cho Ch huy tr ng đ u ch nh sau báo cáo tr c ti p Phó Giám đ c ph trách đ xin ý ki n ch đ o đ i v i công vi c ti n hành có đ nh h ng ch đ o cho công vi c ti p theo + Ki m tra đ t xu t ho c đ nh k tài li u ghi chép v công tác đ m b o ch t l ng nh : s nh t ký, biên b n l y m u, th ra, vào kho xu t nh p v t t t phát hi n nh ng sai sót yên c u b sung k p th i tránh t o thành l h ng quy trình qu n ch t l ng + Tham gia nghi m thu n i b công vi c, h ng m c, b ph n cơng trình tồn b cơng trình v i b ph n k thu t thi cơng Sau có nh ng yêu c u v i Ban ch huy công tr ng u ch nh k p th i đ cơng trình đ t ch t l ng + V ti n đ : Hàng tu n b ph n ti n hành đánh giá ti n đ th c hi n công vi c t i cơng vi c b ng hình th c treo c lên b n ti n đ c a d án th hi n rõ y u t ngày b t đ u, k t thúc, kh i l ng công vi c đ t đ c, nhân l c th c hi n đ a nh ng gi i pháp c n thi t công trình ch m ti n đ B ph n ph i đáp ng đ c yêu c u v trách nhi m, trình đ , k n ng, kinh nghi m nh tác gi đ c p ch ng c a lu n v n 61 3.3.4 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c cho h th ng qu n c a công ty - N i dung bi n pháp hoàn thi n Mu n hoàn thi n c c u t ch c m t cách h u hi u, cho phù h p v i tình hình th c t đ nh h ng phát tri n c a Công ty, lãnh đ o ph i quan tâm đ n v n đ đào t o nhân l c v i m t ch ng trình đào t o c th , h p lý, đ n n i đ n tr n, v y cơng ty có th th c hi n bi n pháp sau: hồn thi n mơ t cơng vi c cho t ng ch c danh d a ch c n ng nhi m v c a t ng phòng ban ch tiêu đánh giá k t qu th c hi n công vi c d a m c tiêu c a đ n v t có ch tài khen th ng, x ph t i v i Ban ch huy cơng trình c n nâng cao vai trò c a mình, k t h p v i b ph n QA/QC, xây d ng mô t công vi c cho ch c danh thu c kh i công tr ng nêu rõ ch tiêu đánh giá k t qu th c hi n công vi c T ch c ho t đ ng đánh giá hi u qu cơng vi c, t làm c s cho ho t đ ng n d ng, đào t o hu n luy n, khen th ng, k lu t,… Ho t đ ng n d ng, đào t o nhân s : + i v i nhân s có thâm niên trình đ chuyên môn cao làm vi c t i Công ty, t o u ki n khuy n khích h có th h c thêm ch ng trình sau đ i h c ho c l p nâng cao trình đ chun mơn khác, hay l p v công tác qu n M i n m c n có thêm ho c ng iđ c đào t o trình đ nh ti t ki m chi phí t n d ng ch t xám c a nh ng nhân s gi i c a Công ty, t ch c l p đào t o đ nhân s gi i d y h ng d n k s tr Các ki n th c mà k s tr c n bi t kinh nghi m c a k s có thâm niên tr thu t thi công xây d ng m i i v i công ngh m i Công ty s m i chuyên gia bên tham gia đào t o cho l c l + Khuy n khích cơng nhân, ng c, hay h c t p k ng Công ty i lao đ ng nâng cao tính t giác, t h c h i nh m nâng cao kh n ng c a b n thân công vi c Chú tr ng ki n th c t ng h p đ m i nhân viên đ u có nhìn bao quát v công vi c làm Hi n m i nhân s Công ty đ u ph trách m t m ng chuyên môn riêng, v y đ hồn thành t t cơng vi c ph i h p nh p nhàng, ki n th c t ng h p h t s c quan tr ng 62 Liên t c c p nh t v n b n lu t, ngh đ nh m i nh t c a nhà n c c a ngành ban hành + K ho ch đào t o c n thông báo s m ho c đ nh k hàng quý, đ thành viên kh i công tr ng s p x p th i gian tham gia + Phòng Hành c n ph i h p v i b ph n liên quan đ theo dõi, đánh giá vi c tri n khai n i dung đào t o vào th c t T nguyên nhân c a nh ng sai sót t n t i, m t s n i dung sau c n đào t o hu n luy n cho thành viên t ch c + Nâng cao ý th c c a cán b nhân viên v vi c xây d ng quy trình qu n ch t l ng nghiêm ch nh áp d ng quy trình đ vào th c t + Quan tâm t i ch đ phúc l i cho nhân viên, nh t ng l ng, khen th ng v i nh ng cá nhân xu t s c, có đóng góp nhi u cho công ty T ch c ho t đ ng t p th đ t ng c ng m i quan h gi a nhân viên v i nhau, gi a nhân viên v i ban lãnh đ o, + D ki n k t qu hi u qu mang l i u t vào ng i ln hình th c đ u t mang l i l i ích cao nh t V i hình th c đào t o chuyên nghi p phù h p v i c nh ng nhân s gi i có kinh nghi m c nh ng nhân viên tr , thi u kinh nghi m m i S thúc đ y tinh th n làm vi c Ngu n nhân l c khơng ch nâng cao v trình đ chun mơn mà có đ ng l c đ ti p t c g n bó v i Công ty Vi c đào t o phát tri n nhân l c s giúp Công ty b t k p xu h đ c v i đ n v thi công khác ng c nh tranh i u làm c ng c t ng c Công ty, t ng kh n ng trúng th u cơng trình t ng uy tín c a ng lai Vi c g p g trao đ i kinh nghi m gi a nhân viên Công ty s giúp cho nhân viên hoàn thi n h n, hi u rõ h n v Công ty, v công vi c c a nhau, giúp b sung nh ng h n ch , Nhân viên gi i đ c kh ng đ nh n ng l c, nhân viên m i đ h c h i phát tri n b n thân T o m t môi tr phát tri n 63 c ng làm vi c lành m nh, ngày xu t gi i pháp qu n v t t , thi t b thi công nh m nâng cao ch t l 3.3.5 ng thi công xây d ng cơng trình xu t gi i pháp qu n v t t , v t li u nh m nâng cao ch t l 3.3.5.1 ng thi công xây d ng cơng trình - xu t qu n ch t l ng đ u vào cho m t s lo i v t t , v t li u ch y u: Ki m tra ch t ch công tác qu n v t li u đ u vào, công ty ch s d ng lo i v t li u, v t t đ m b o nh ng yêu c u ch đ nh c a thi t k , 100% s l ng, ch ng lo i v t li u, v t t đ t TCVN Nh ng v t t ch y u nh xi m ng, s t thép, g ch, cát, đá lo i v t t hoàn thi n,…tr ch t l c đ a vào s d ng đ u đ ng, đ t tiêu chu n đ c thí nghi m đ xác đ nh ch tiêu v c C T ch p nhân Khi s d ng th c hi n yêu c u c a nhà s n xu t Cơng ty s tính tốn ch ng lo i v t t c n cung ng t ng giai đo n thi công theo ti n đ đ đ a th i m cung ng thích h p đ m b o th i gian, kh i l d tr v t li u, v t t t i công tr ng ng theo yêu c u Chu n b đ y đ kho bãi t p k t cho t ng ch ng lo i v t t , v t li u khác nh v t li u khô, v t li u t, v t li u r i, v t li u đóng bao l p ph ng án b o qu n v t li u, v t t v n chuy n vào kho cơng trình, nh t xi m ng, s t thép, g , có kho riêng đ t p k t b o qu n v t t thi t b d v , d cháy T ch c xe, máy v n chuy n v t li u, v t t v i s l ng t i tr ng h p lý, tránh lãng phí ch ng chéo hay gián đo n qua trình cung ng Làm vi c v i c quan ch c n ng đ xin gi y phép cho xe v n t i ch y vào công tr n đ ng theo lu ng ng quy đ nh i v i công tác ki m tra ch t l ng v t li u xây d ng: + L p danh sách nhà cung ng v t t có uy tín, có gi y ch ng nh n đ ng ký ch t l + Ki m tra ch t l ng h p đ ng mua s m v t t N i dung h p đ ng ph i phù h p v i quy đ nh hi n hành, ph i có đ u kho n quan tr ng v s giá c , ph ng ng th c toán, v n chuy n, b o hành,… 64 l ng, ch t l ng, + Ki m tra ph ng th c v n chuy n, b o qu n v t t , m i lo i v t t yêu c u m t ph ng th c v n chuy n b o qu n trình v n chuy n Vi c ki m tra ph ng th c v n chuy n s góp ph n đ m b o ch t l + Ki m tra ch t l ng v t t tr ng v t t t đ u c đ a vào s d ng M c đích đ m b o v t li u thi công đáp ng đ tiêu chu n v k thu t theo quy đ nh + Ki m tra v t t b ng ph chât l l ng pháp thí nghi m theo đ nh k đ đánh giá xác ng v t li u, v t t (trong m t s tr ng h p có th ti n hành ki m tra ch t ng v t t mua v ) Ph i ti n hành ki m tra m t s v t li u ch a s d ng h t đ c l u kho, m t s khác tính gi m ph m c p ch t l ng theo th i gian, hay v t li u cung ng t nhi u ngu n khác + Bên c nh ho t đ ng ki m tra c n xem xét h th ng kho bãi t p k t v y t có đ m b o tiêu chu n không, h th ng s sách, ch ng t xu t nh p v t t + D ki n k t qu hi u qu mang l i Giá thành đ u t vào v t t , v t li u xây d ng tác đ ng r t l n t i giá tr cơng trình, d án N u s d ng hi u qu , h p ngu n v t t , v t li u s mang l i nh ng hi u qu nh : Gi m kh i l ng v t t , v t li u q trình thi cơng xây d ng d n đ n gi m chi phí xây d ng cơng trình, ti t ki m m t ngu n kinh phí r t l n cho công ty; s d ng h p s khơng xu t hi n tình tr ng d th a, t n kho v t t m t cách lãng phí; gi m thi u l ng nguyên li u th i không c n thi t chơn l p, gi m di n tích đ t s d ng, hay tác đ ng tiêu c c t nguyên li u th i 3.3.5.2 ch t l * xu t gi i pháp qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình xu t gi i pháp qu n ch t l công tr - ng cho lo i máy móc, thi t b thi cơng ch y u ng đ s d ng thi t b thi công h p lý: đ m b o ch t l móc đ ng máy móc,thi t b thi cơng nh m nâng cao ng máy móc thi t b ph c v thi cơng cơng trình, lo i máy c s d ng cơng trình đ u đ 65 c c quan ch c n ng th m đ nh tình tr ng k thu t xe, máy đ máy móc thi t b s đ c c p gi y phép l u hành Nhà th u s trình h s c a c s d ng cho đ n v t v n giám sát, ch đ u t tr c đ a vào s d ng cơng trình - Trên c s ti n đ thi công, Nhà th u c n l p k ho ch s d ng chi ti t cho t ng lo i máy t u ph i máy thi cơng h p đ đ m b o ph c v k p th i q trình thi cơng đ ng th i ti t ki m chi phí s d ng máy Ti n đ huy đ ng máy c a cơng trình đ c đ a vào k ho ch chung c a tồn Cơng ty đ ch đ ng vi c u ph i thi t b cho cơng trình - t ch c qu n thi t b thi công t i hi n tr ng, b ph n ch c n ng qu n u ph i thi t b chung c a cơng ty, Nhà th u có m t b ph n chuyên trách u ph i qu n thi t b t i công tr đ ng c a thi t b tr ng B ph n có nhi m v ki m tra tình tr ng ho t c thi cơng, u đ ng thi t b thi công theo yêu c u c a công vi c ngày B ph n có nhi m v hàng ngày ph i báo cáo tình tr ng k ho ch s d ng thi t b th i gian ti p theo cho Giám đ c d án, đ m b o không b đ ng vi c khai thác s d ng máy thi công S sách nh t ký c a lo i máy móc thi t b th công tr ng xuyên đ ng đ cb od c ghi chép, ki m tra đ i chi u v i th c t Máy móc ng ki m tra đ nh k khơng đ x y tr c tr c nh h ng - Ngồi thi t v ph c v thi cơng cơng trình, đ đ m b o không nh h ng đ n ti n đ thi cơng đ n cơng tác thi cơng cơng trình, nhà th u c n huy đ ng 01 máy phát n d phòng tr ng h p ngu n n b gián đo n - Máy móc, thi t b cơng tr ng đ c li t kê b ng danh m c máy móc thi t b d ki n đ a vào thi cơng - Trong su t q trình thi cơng, thi t b thí nghi m, ki m tra c ng đ liên t c công tr ng nh : máy kinh v , máy thu bình, thi t b thí nghi m, - Sau k t thúc cơng vi c, máy móc, thi t b đ kh i công tr c huy đ ng ng 66 c v sinh, b o d ng tr c Thi công c p pha tr t lõi nhà cao t ng Máy b m bê tông 60m3/h Xe v n chuy n bê tông th ng ph m C u oto 60 t n Hình 3.9 M t s hình nh thi t b tiêu bi u c a Công ty 67 * K t qu d ki n đ t đ c S d ng t i đa hi u su t s d ng máy móc đ u t thi t b ph c v cho thi công xây d ng đóng m t vai trò quy t đ nh t i n ng l c thi công c a công ty, n u bi t s d ng b o d ng thi t b , máy móc h p s đem l i s an tồn c ng nh ch t l cơng trình thi công Qu n ch t l ng ng máy móc, thi t b thi cơng t t, h p s ti t ki m nguyên v t li u lao đ ng cho doanh nghi p Xây d ng đ c uy tín, t o l i th c nh tranh cho công ty Nh v y, hi u qu c a vi c t ng c s nâng cao ch t l ng qu n ch t l ng máy móc,thi t b thi cơng ng thi cơng xây d ng cơng trình m t nh ng quy t đ nh qu n tr c p thi t quan tr ng c a Công ty 3.3.6 T ng c ng trao đ i thông tin công tác qu n ch t l ng gi a b ph n qu n b ph n thi công Ho t đ ng l nh v c xây l p, th nên cơng trìnhcông ty thi công n m r i rác l đ a m khác nên vi c trao đ i thông tin n i b v qu n ch t ng g a giám đ c, phòng ban đ i g p nhi u khó kh n Chính th vi c thi t l p m ng trao đ i thông tin n i b gi a b ph n r t c n thi t Ban lãnh đ o c n đ c nh n thông tin t phía nhân viên, cơng trình d án đ có quy t d nh phù h p cơng nhân viên c n ph i đ c bi t v chín sách c a cơng ty, k ho ch s tri n khai th i gian t i, ki n ngh , ph n h i t phái công nhân lên ban lãnh đ o công ty … * N i dung gi i pháp - Th nh t: Thi t l p h th ng trao đ i thông tin qua h p giao ban hang tu n, đ a m t i công tr ng, th i gian s ngày đ u tu n Ng ho c ch huy tr ng N i dung: Ban ch t l công tác qu n ch t l ng i lao đ ng Ng i ch trì phó giám đ c ng ph bi n m c tiêu ch t l ng, ng theo quy trình, h i ý, gi i quy t nh ng ki n ngh c a i lao đ ng có c h i đ nêu lên v n đ h g p ph i trình làm vi c đ đ m b o ch t l ng cơng trình - Th hai: Thi t l p h th ng qu n ch t l 68 ng online Trong th i đ i phát tri n c a công ngh thông tin nh hi n nay, thi t l p m t h th ng trao đ i thông tin b ng n t m t h nghi p l n áp d ng, b ng đ n đ c m t s doanh c đ u có k t qu nh công ty n t LG Vi t Nam, công ty n t Sam Sung Vi t Nam … H th ng s bao g m: Tài li u v qu n ch t l h ng bao g m: s tay ch t l ng, quy đ nh, th t c, ng d n công vi c, m u liên quan Các tài li u th nh p m i b sung s đ ng xuyên đ cc p c đ ng t i lên website c a công ty, m i nhân viên đ u có th vào đ c, góp ý ch nh s a tài li u cho phù h p Tin t c v qu n ch t l l ng đ u đ ng cơng trình c a cơng ty T t c tin t c v qu n ch t c truy n t i h th ng đ t t c nhân viên cơng ty có th ti p nh n N i dung bao g m: Các v n b n tài li u liên quan đ n ch t l ng cơng trình Báo cáo ch t l ng hàng tháng, ng hàng tháng, quý n m: Bao g m báo cáo ch t l hàng quý, hàng n m c a đ i thi công xây d ng thi đua gi a t đ i, t có ch đ khen th ng th i c n c đ đánh giá ng, khuy n khích h p * K t qu d ki n T ng c ng kh n ng n m b t thông tin k p th i c a lãnh đ i v i q trình thi cơng t i cơng tr ng, đ ng th i t o u ki n đ b ph n thi công ti p nh n nh ng đ i m i t sách, bi n đ ng giá c , n i b u hành công ty 3.4 K t lu n ch ng Trên c s đánh giá th c tr ng công tác qu n ch t l d ng t i Công ty xây d ng Vi n đ c nh ng k t qu đ t đ t Trong ch ng thi cơng cơng trình xây ng c a lu n v n, tác gi ch c, c ng nh m t s h n ch t n t i c n kh c ph c nguyên nhân c a nh ng h n ch T đó, c n c vào hi n tr ng c a công tác qu n ch t l ng thi công xây d ng cơng trình c a cơng ty v i nh ng u ki n th c t ti n hành xây d ng mơt s cơng trình, đ làm c s đ xu t m t s gi i pháp cho công tác qu n ch t l ch t l ng thi công xây d ng cơng trình, góp ph n nâng cao h n n a ng thi cơng cơng trình xây d ng t i công ty làm th a mãn cao nh t yêu c u ch t l ng c a Ch đ u t 69 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n S phát tri n kinh t xã h i tr thành ngu n l c to l n thúc đ y s phát tri n đô th v m t h t ng k thu t, h t ng xã h i nhà , đ c bi t nhà chung c cao t ng, chung c ph c v tái đ nh c , nhà xã h i chung c cho ng Bên c nh s phát tri n nh v y, v n đ ch t l i có thu nh p th p ng thi cơng cơng trình nói riêng ch t l ng cơng trình xây d ng nói chung y u t then ch t mang tính quy t đ nh c n ph i đ c tr ng m t cách k p th i sâu s c Trong ph m vi nghiên c u c a lu n v n, tác gi t p trung nghiên c u nh ng v n đ liên quán đ n nâng cao ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n thi công thông qua gi i pháp qu n thi công phù h p t i Công ty xây d ng Vi n t đ tđ c nh ng n i dung này, tác gi hoàn thành nh ng nghiên c u sau đây: - ã nghiên c u, h th ng hóa có phân tích nh ng nhân t nh h ng đ n ch t l ng cơng trình giai đo n thi công xây d ng vai trò c a cơng tác qu n thi công xây d ng nh h - ng đ n ch t l ng cơng trình ã ti n hành phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n thi công xây d ng t i Công ty xây d ng Vi n t th i gian qua Ch đ c nh ng k t qu đ t đ c nh ng t n t i, h n ch công tác qu n thi cơng cơng trình xây d ng tìm đ - c nh ng nguyên nhân ch y u d n đ n nh ng t n t i, h n ch ã đ xu t đ c m t s gi i pháp qu n ch t l ng thi cơng có c s khoa h c, có tính hi u qu kh thi Ki n ngh 2.1 Rà soát, s a đ i, b sung v n b n quy ph m pháp lu t nh m t ng c công tác qu n ch t l ng ng cơng trình xây d ng - B sung quy đ nh, ch tài đ i v i ch th tham gia xây d ng cơng trình vi c th c hi n đ m b o ch t l ng c a cơng trình xây d ng; quy đ nh rõ ch tài trách nhi m c a t ch c, nhân vi pham Các quy đ nh r t chi ti t, c th x cho t ng hành vi vi ph m 70 - B sung quy đ nh c a quy ch đ u th u Lu t ch t l u th u v vi c đ m b o ng cơng trình xây d ng h s m i th u Vi c l a ch n nhà th u, h p đ ng trình th c hi n h p đ ng, liên quan đ n tiêu chu n xét trúng th u tùy theo c p công trình, yêu c u ch t l m it ng quan gi a ch t l ng c a công trình đ đ m xét th u ng k thu t giá cho phù h p, khơng hồn tồn d a giá th u th p nh t đ m k thu t nh hi n - Có k ho ch XD, b sung h ng d n, tiêu chu n, quy trình, quy ph m thi t k thi cơng thi u, nh t đ i v i lo i k t c u, công ngh m i - B sung quy đ nh v b o trì, s a ch a nh , s a ch a l n theo đ nh k , cho t ng c p cơng trình, đ c bi t đ i v i cơng trình h t ng k thu t ph c v chung, cơng trình phúc l i xã h i, nhà c quan, chung c … 2.2 Nghiên c u ban hành sách liên quan nh m nâng cao ch t l ng công trình xây d ng - Có sách khuy n khích doanh nghi p t ch c th c hi n đ ch qu n ch t l c c p ch ng ng theo tiêu chu n ISO 9001:2015, h th ng qu n môi tr ng - Có sách phù h p đ t ng kinh phí đào t o cán b , đào t o công nhân lành ngh , đáp ng đ n c yêu c u ngày l n c a ngành Xây d ng t ngu n Ngân sách nhà c, doanh nghi p ng i h c - Có sách khuy n khích áp d ng công ngh tiên ti n, v t li u xây d ng m i nh m nâng cao ch t l 2.3 T ng c ch t l ng tu i th c a cơng trình ng công tác tra, ki m tra nh m t ng c ng xây d ng cơng trình Thành l p h th ng m ng l qu c trung ng đ a ph i ki m đ nh ch t l ng xây d ng ph m vi tồn ng đ i v i cơng trình xây d ng bu c ki m tra cơng tác qu n ch t l sách nhà n ng công tác qu n c bi t ch đ b t ng đ i v i cơng trình s d ng v n Ngân c 71 TÀI LI U THAM KH O [1] Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Qu c h i khóa 13, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 n m 2015 [2] Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 c a Chính ph v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng [3] Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/06/2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng [4] Ngh đ nh s 139/2017/N -CP ngày 27/11/2017 c a Chính ph v quy đ nh x ph t vi ph m hành ho t đ ng đ u t xây d ng [5] Ngh đ nh 42/2017/N -CP ngày 05/04/2017 v s a đ i b sung m t s u ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18 tháng n m 2015 c a Chính ph v qu n d án đ u t xây d ng [6] Ngh đ nh s 44/2015/N -CP ngày 06/05/2015 c a Chính ph v quy đ nh chi ti t m t s n i dung v quy ho ch xây d ng [7] Ngh đ nh s 26/2013/N -CP ngày 29/03/2013 c a Chính ph v t ch c ho t đ ng c a tra ngành xây d ng [8] Ngh đ nh s 32/2015/N – CP ngày 25 tháng n m 2015 c a Chính ph v vi c qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình [9] PGS.TS Nguy n Bá n (2010), Qu n d án xây d ng nâng cao, Th y l i ih c [10] TS D ng c Ti n, Bài gi ng phân tích chi phí xây d ng nâng cao, Tr ng i h c Th y l i [11] PGS.TS L u Tr ng V n, Bài gi ng Qu n chi phí nhà th u Và tài li u liên quan khác 72 ... nghiên c u c a đ tài công tác thi công xây d ng ch t l xây d ng cơng trình xây d ng nh ng nhân t công ty xây d ng: Công ty xây d ng Vi n nh h ng thi công ng t i công tác t i t 3.2 Ph m vi nghiên... ng hóa nh ng c s lý lu n v thi cơng xây d ng cơng trình, qu n lý xây d ng cơng trình nói chung công tác ch t l ng thi công q trình xây d ng cơng trình nói riêng t i m t công ty xây d ng Nh ng k... qu n lý ch t l Ch ng 3: Th c tr ng gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n lý ch t l cơng trình c a Cơng ty Xây d ng Vi n t ng thi cơng cơng trình xây d ng ng thi công xây d ng công trình ng thi cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại công ty xây dựng viễn đạt , Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại công ty xây dựng viễn đạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay