Nghiên cứu giải pháp quản lí nâng cao chất lượng thiết kế cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện thăng long

102 5 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:22

L I CAM OAN Tôi cam đoan công trình nghiên c u c a b n thân tơi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Bùi Th Nguy t i c th c hi n L I CÁM N Trong trình h c t p làm lu n v n Th c s , đ giáo tr ng c s giúp đ c a th y giáo, i h c Th y L i, đ c bi t PGS.TS Nguy n H u Hu , s tham gia góp ý c a nhà khoa h c, nhà qu n lý, b n bè, đ ng nghi p s n l c c a b n thân, đ n nay, tác gi hoàn thành lu n v n Th c s v i đ tài lu n v n: “Nghiên c u gi i pháp qu n lý nâng cao ch t l ng thi t k cho công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long”, chuyên ngành Qu n lý xây d ng Các k t qu đ t đ l c nh ng đóng góp nh v m t khoa h c nh m nâng cao ch t ng thi t k giai đo n thi t k k thu t, b n v thi công Tuy nhiên, khuôn kh lu n v n, u ki n th i gian trình đ h n ch nên không th tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c nh ng l i ch b o góp ý c a th y, giáo đ ng nghi p Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS Nguy n H u Hu h ng d n, ch b o t n tình trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, giáo thu c B môn Công ngh Qu n lý xây d ng – Khoa Cơng Trình th y, giáo thu c phòng t o i h c Sau i h c - Tr ng i h c Th y L i t o m i u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành lu n v n Th c s c a Tác gi xin chân thành c m n b n bè đ ng nghi p gia đình đ ng viên, khích l tác gi trình h c t p th c hi n lu n v n ii M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U .1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u c a đ tài it ng ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c c a đ tài K t qu đ t đ CH c NG T NG QUAN CH T L NG THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Ch t l ng qu n lý ch t l 1.1.1 Gi i thi u chung v ch t l ng cơng trình xây d ng ng 1.1.2 Khái ni m v ch t l ng 1.1.3 Khái ni m v ch t l ng cơng trình xây d ng 1.2 T ng quan v qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng .9 1.2.1 Qu n lý ch t l ng .9 1.2.2 Qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng 10 1.2.3 Nguyên t c chung qu n lý ch t l 1.3 N i dung ho t đ ng qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng 12 ng cơng trình xây d ng 14 1.3.1 Qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n chu n b đ u t 14 1.3.2 Qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t .15 1.4 Công tác qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng n c tiên ti n 20 1.4.1 Qu n lý ch t l ng xây d ng Pháp 20 1.4.2 Qu n lý ch t l ng xây d ng Hoa K 21 1.4.3 Qu n lý ch t l ng xây d ng Liên bang Nga .21 1.4.4 Qu n lý ch t l ng xây d ng Trung Qu c .22 1.4.5 Qu n lý ch t l ng xây d ng Singapore 23 1.5 Ch t l ng qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng iii Vi t Nam 23 1.5.1 Th c tr ng ch t l ng cơng trình 1.5.2 Cơng tác qu n lý ch t l K t lu n ch CH n c ta 23 ng cơng trình xây d ng n c ta 30 ng 32 NG C S KHOA H C V NÂNG CAO CH T L NG THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG 33 2.1 Các v n b n quy ph m liên quan đ n qu n lý ch t l ng thi t k công trình xây d ng 33 2.2 C s lý lu n v nâng cao ch t l ng thi t k 38 2.3 N i dung công tác qu n lý ch t l ng thi t k cơng trình xây d ng 39 2.4 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng thi t k công trình xây d ng 42 2.4.1 Các nhân t khách quan 42 2.4.2 Các nhân t ch quan 44 2.4.3 Các nhân t liên quan đ n vi c t ch c th c hi n 45 2.4.4 Các nhân t liên quan đ n s trao đ i thông tin 46 2.5 Các ph ng pháp qu n lý ch t l ng thi t k 46 2.5.1 Ki m tra ch t l ng (Inspection) 46 2.5.2 Ki m soát ch t l ng – QC (Quality Control) 46 2.5.3 m b o ch t l 2.5.4 Ki m soát ch t l ng QA (Quality Assurance) 47 ng toàn di n – TQC (Total Quality Control) 48 2.5.5 Qu n lý ch t l ng toàn di n (Total Quality Management) 48 2.5.6 Qu n lý ch t l ng theo ISO 49 K t lu n ch CH NG CÔNG TY C ng 52 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L PH N T NG THI T K CHO V N XÂY D NG TH Y L I TH Y I N TH NG LONG 53 3.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long 53 3.1.1 Thông tin chung 53 3.1.2 L nh v c ho t đ ng c a công ty 53 3.1.3 S đ t ch c c a công ty 55 3.2 Th c tr ng công tác thi t k t i công ty giai đo n 2010-2017 57 iv 3.2.1 M t s thành qu thi t k cơng trình 57 3.2.2 Th c tr ng th c hi n t v n thi t k c a công ty giai đo n 2010 - 2017 60 3.3 Phân tích nguyên nhân nh h 3.3.1 Ph ng t i ch t l ng pháp cho m theo thang m tr ng thi t k c a Công ty 62 c c a ch tiêu đánh giá 62 3.3.2 Tìm tr ng s c a ch tiêu đánh giá 65 3.3.3 Công th c xác đ nh đ m b o ch t l ng thi t k 68 3.3.4 Phân tích k t qu 69 3.4 Phân tích nguyên nhân nh h ng t i ch t l ng thi t k 70 3.4.1 S li u đ u vào 70 3.4.2 Công tác thi t k 71 3.4.3 Cơng tác ki m sốt ch t l ng thi t k (KCS) 71 3.4.4 Công tác l p T ng d tốn – D tốn cơng trình 72 3.4.5 Công tác th m tra, th m đ nh thi t k 73 3.4.6 Công tác qu n lý h s , quy trình thi t k 74 3.5 Gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long 75 3.5.1 Gi i pháp cho s li u đ u vào 75 3.5.2 Gi i pháp cho công tác thi t k 76 3.5.3 Gi i pháp cho cơng tác ki m sốt ch t l ng thi t k (KCS) 80 3.5.4 Gi i pháp cho công tác l p T ng d tốn – D tốn cơng trình 81 3.5.6 Gi i pháp cho công tác qu n lý h s , quy trình thi t k 87 K t lu n ch ng .90 KI N NGH VÀ K T LU N .91 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 93 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Mơ hình hóa y u t c a ch t l ng t ng h p Hình 1.2 Các y u t t o nên ch t l ng cơng trình Hình 1.3 Quy trình qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng 11 Hình 1.4 Trình t qu n lý ch t l ng kh o sát xây d ng 14 Hình 2.1 Trình t qu n lý ch t l ng thi t k xây d ng công trình 41 Hình 2.2 Mơ hình qu n lý theo trình c a h th ng 50 Hình 3.1 S đ t ch c c a Công ty CPTVXD th y l i th y n Th ng Long 55 Hình 3.2 S đ quy trình th c hi n thi t k d án đ u t xây d ng 61 Hình 3.3 M c đ quan tr ng c a ch tiêu đánh giá 65 Hình 3.4 S đ t ch c b máy tác gi ki n ngh 79 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 ánh giá ti n đ /ch t l ng d án 61 B ng 3.2 Danh sách thành viên nhóm chuyên gia 63 B ng 3.3 B ng tham kh o ý ki n chuyên gia 64 B ng 3.4 Ma tr n vuông Warkentin 68 B ng 3.5 Quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình 83 B ng 3.6 Quy trình ki m ta d tốn xây d ng cơng trình .85 vii DANH M C CÁC T VI T T T ISO : T ch c tiêu chu n hóa qu c t TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam N : Ngh đ nh TT : Thông t N -CP : Ngh đ nh c a Ch nh ph ban hành C T : Ch đ u t QLNN : Qu n lý nhà n TVTK : T v n thi t k QC : Ki m soát ch t l QA : TQC : Ki m soát ch t l TQM : Qu n lý ch t l ng toàn di n QLCL : Qu n lý ch t l ng CPTVXD : C ph n t v n xây d ng TCNS : T ch c nhân s KT : K thu t CNH – H H : Cơng nghi p hóa - hi n đ i hóa HSMT : H s m i th u HSDT : H s d th u BTCT : Bê tông c t thép KTXH : Kinh t xã h i B NN&PTNT : B Nông nghi p phát tri n nông thôn UBND : c ng m b o ch t l ng ng toàn di n y ban nhân dân viii M U Tính c p thi t c a đ tài Trên th gi i ngành xây d ng đ c coi ngành kinh t quan tr ng, b ph n không th thi u c a n n kinh t qu c dân nhi u n c th gi i, b ng x p lo i ngành t o ngu n thu hút ch y u s d ng nhi u lao đ ng c a n n kinh t ln tên ngành xây d ng Cùng v i s phát tri n tồn c u hóa, ngành xây d ng Vi t Nam đ c coi m t ngành kinh t m i nh n, thúc đ y s phát tri n c a ngành kinh t khác, nên ngày đ c tr ng đ u t v i m c tiêu h ngày đ ng t i không ch s l ng mà c ch t l ng c quan tâm h n Cơng trình th y l i ngành thu c nhóm k t c u h t ng kinh t - xã h i đ Nhà n c c quan tâm, tr ng vai trò h t s c quan tr ng công cu c phát tri n đ t n c nâng cao đ i s ng c a nhân dân Các cơng trình th y l i, h th ng th y l i m i n m đ u đ c xây m i, c i t o đ đáp ng cho nhi u m c đích s d ng khác V i đ c thù cơng trình th y l i k t c u l n, ph c t p, t nh ng khâu đ u tiên c a d án, công tác kh o sát, thi t k c n ph i ki m sốt t t nh v y, q trình thi cơng cơng trình s h n ch đ c nh ng r i ro c bi t, hi n vi c đ u t nhi u d án thu l i, thu n không đ m b o tiêu chu n k thu t b c l m t s m b t c p gây hi n t ranh ng ng p l t cho đ a ph ng giáp vùng h l u, tình tr ng gây nhi u thi t h i v kinh t , đe d a đ n s an toàn đ i v i ng i dân Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long thành l p theo gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh S K ho ch u T thành ph Hà N i c p ngày 29/07/2008, ho t đ ng l nh v c th y l i [1], ch u s c nh tranh gay g t c a đ i th ngành C nh tranh t t y u s làm gi m giá thành d ch v nh ng v n ph i đ m b o ch t l đ ng đ gi v ng uy tín v i khách hàng Ý th c c y u t s ng đ n s t n t i phát tri n, Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long không ng ng nâng cao ch t l ng h s thi t k cơng trình th y l i nh m nâng cao s c c nh tranh h n n a môi tr ng t v n xây d ng kh c li t hi n Xu t phát t v n đ c p thi t trên, tác gi ch n đ tài: “Nghiên c u gi i pháp qu n lý nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long” M c đích nghiên c u c a đ tài ánh giá th c tr ng công tác qu n lý ch t l - ng thi t k hi n t i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long; xu t m t s gi i pháp v k thu t qu n lý nh m đ m b o ch t l - ng thi t k cơng trình th y l i ng d ng t i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long - it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: N i dung lu n v n nghiên c u v qu n lý ch t l c bi t nghiên c u v ch t l ng thi t k cơng trình th y l i ng quy trình c a ho t đ ng t v n thi t k cơng trình th y l i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long đ n v t v n thi t k khác nói chung ánh giá t ng quát cho ho t đ ng t v n thi t k c a cơng trình mà cơng ty đ m nh n - Ph m vi nghiên c u: Tác gi vào nghiên c u v ch t l ng quy trình thi t k , ch t l ng thi t k cho cơng trình th y l i C th h n công tác thi t k qu n lý ch t l ng thi t k t i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long ánh giá, phân tích k t qu đ t đ c a Công ty l c su t trình ho t đ ng t v n thi t k ng th i nhìn l i nh ng t n t i, thi u sót quy trình thi t k , ch t ng thi t k đ a m t s bi n pháp nh m nâng cao ch t l ng công tác thi t k c a công vi c - ng ký qu n lý ch t l đ ng thi t k theo tiêu chu n ISO c thông tin y u t s ng c a b t k t ch c hay doanh nghi p Tuy nhiên, vi c n m b t đ c ki m sốt thơng tin th ng khó khơng b n v ng, ISO s giúp Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long qu n lý thơng tin c a m t cách hi u qu h n T ch c hay doanh nghi p ngày ý th c đ c vi c thi u ki m sốt c a mình, đ c bi t công tác thông tin t i ch đ u t cá nhân, b ph n khai thác cơng trình xây d ng Ngồi đ m b o an ninh thơng tin, ISO cung c p gi i pháp qu n lý b o m t, tính tồn v n s n c a thơng tin ng ngh a v i h tr qu n lý r i ro, giúp huy đ ng ngu n l c then ch t nh m đ hành đ ng c n thi t đ gi m thi u s c thông tin qu n lý r i ro thông tin cho t ch c doanh nghi p H th ng qu n lý ch t l ng theo ISO giúp Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long t ng kh n ng trúng th u c h i ký k t h p đ ng, ch đ u t th ng b h n ch v ngu n l c đ tìm hi u đ i tác hay nhà cung c p c a mình, h s d ng ISO tiêu chu n qu n lý khác làm th c đo xác đ nh xem t ch c hay doanh nghi p b n ph i đ i tác tin c y hay khơng đ t ti p t c xem xét h s b th u 3.5.3 Gi i pháp cho công tác ki m soát ch t l H s thi t k sau đ ng thi t k (KCS) c k s thi t k ki m tra k s chuy n cho ch trì chuyên ngành ki m tra N u đ t khơng v n đ v k thu t s đ nhi m cơng trình th m tra tr vào phi u ki m tra đ c chuy n cho ch c bàn giao cho ch đ u t Ý ki n ki m tra đ c ghi c l u tr l i Ch trì thi t k chuyên ngành ph i phân công m t t chuyên gia giám đ nh h s thi t k tr c ti n hành chuy n h s cho ch đ u t Ý ki n giám đ nh ph i đ c ghi vào phi u giám đ nh k thu t, chuy n l i cho k s thi t k đ ti n hành ch nh s a h s H s thi t k đ m b o yêu c u h s ph i th a mãn tiêu chu n, quy chu n hi n hành v thành ph n, n i dung, kh i l ng c a h s thi t k giai đo n thi t k b n v thi công, th a mãn yêu c u v k thu t, m thu t; th a mãn yêu c u đ i v i 80 ch đ u t đ n v s d ng Ng iđ c phân công nhi m v giám đ nh t chuyên gia giám đ nh ph i ng i ki n th c chuyên mơn sâu l nh v c chun mơn đó, ng i kinh nghi m làm vi c lâu n m Sau giám đ nh ph i xác đ nh rõ ràng b ng ký hi u vào nh ng ph n không phù h p h s kèm theo ý ki n c a vào phi u ki m tra chuy n l i cho ch trì thi t k k s thi t k đ xem xét, s a ch a, hoàn thi n S n ph m thi t k sau s a ch a ph i đ c ki m tra, giám đ nh l i ghi k t qu vào phi u ki m tra Công tác ki m tra, giám đ nh đ ki m tra, ng c xem hoàn thành ng i i giám đ nh ghi ký xác nh n đ t vào phi u ki m tra h s T t c phi u ki m tra đ i chi u phi u ki m tra k thu t đ u ph i l u gi đ làm c s cho vi c gi i quy t b t đ ng th ng theo quy trình th c hi n, kh c ph c, phòng ng a gi i quy t u n i c a ch đ u t 3.5.4 Gi i pháp cho công tác l p T ng d tốn – D tốn cơng trình 3.5.4.1 Nâng cao n ng l c cho cán b làm công tác l p d toán Y u t n i y u t quan tr ng nh t c a m i s thành cơng Nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v c a cán b thông qua công tác đào t o, ch h p tác chia s kinh nghi m t ch c ngồi n ng trình c t ch c M t khác, c n nâng cao công tác ph i h p, chia s thông tin, kinh nghi m làm vi c gi a cán b nhân viên v n phòng ngồi hi n tr ng ng th i sau m i d án, công ty nên t ch c nh ng cu c h p n i b đ t ng k t nh ng t n t i, sai sót h s d tốn đ c l p tìm ph ng h ng gi m thi u, kh c ph c nh ng l i t trau d i thêm kinh nghi m; th ng xuyên t ch c trao đ i, h i th o, c p nh t thông tin cho k s , chuyên gia, t o đ tính ch t t ng lai, c s th ng nh t chung gi i quy t cơng vi c ng t Cán b l p d toán ph i đáp ng yêu c u sau: Bi t đ c b n v , công ngh thi công, s d ng đ nh m c, đ n giá, ngo i ng v n b n h l p qu n lý chi phí c a Nhà n 3.5.4.2 T ng c ng d n c ng trang b c s v t ch t, máy móc thi t b , ph n m m ph c v cơng tác l p d tốn 81 C s v t ch t, máy móc thi t b , ng d ng công ngh thông tin c s c a ch t l ng t v n, t o phong cách t v n xây d ng cho đ n v , t o s tin c y t phía ch đ u t khách hàng ti m n ng Vì v y, c n tr ng đ u t c s v t ch t k thu t bao g m: máy tính, máy in, máy scan, photocopy… Do kh i l ng cơng vi c l n đòi h i ti n đ nhanh nên c n b ph n chuyên trách v công ngh thông tin, nâng cao k n ng kh n ng ng d ng công ngh tin h c, ph n m m ng d ng ph c v công tác l p d tốn Ngồi ra, đ a b ng tính d tốn m u đ giúp ng làm ti t ki m th i gian, kh c ph c đ c nh ng sai sót th i ng g p, đ m b o s th ng nh t l p h s d tốn 3.5.4.3 Hồn thi n cơng tác đo bóc kh i l ng xây d ng cơng trình, h ng m c cơng trình Kh i l ng xây d ng cơng trình ph i đ c đo, đ m, tính tốn theo trình t phù h p v i quy trình cơng ngh , trình t thi cơng xây d ng cơng trình Kh i l ng c ng c n th hi n tính ch t, k t c u cơng trình, v t li u ch y u s d ng bi n pháp thi cơng thích h p, đ m b o đ u ki n đ xác đ nh đ Vi c ki m tra, ki m sốt kh i l c chi phí xây d ng ng d tốn đòi h i ph i đ c th c hi n b i nh ng k s giàu kinh nghi m trình đ chun mơn cao đ đ m b o tính xác, k p ti n đ ph i đ n c th c hi n tuân th theo nh ng v n b n h c M t khác, b n thân ng v i b ph n đo bóc kh i l ng d n c a nhà i l p d toán c ng ph i t ki m tra kh i l ng, k t h p ng đ ch nh s a m t cách nhanh, chu n xác đ y đ h ng m c n u sai sót Ngồi c ng c n nâng cao ý th c t ki m tra s n ph m làm c a k s , k t h p v i b ph n KCS ki m tra n i b l n đ h n ch t i đa nh ng sai sót t th c hi n tính tốn kh i l ng 3.5.4.4 Xây d ng quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình M c đích c a vi c xây d ng quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình quy đ nh b c trách nhi m, quy n h n c a cá nhân, t p th tham gia vào cơng tác l p d tốn xây d ng cơng trình Quy trình ph i đ 82 c th c hi n th ng nh t cho t c c h s d toán Trong quy trình c n ph i gi i thi u đ đ giúp h ng d n ng c tài li u liên quan c n thi t i l p d toán s d ng nh : v n b n liên quan đ n công tác l p d tốn, thơng t , ngh đ nh h ng d n công tác l p d tốn xây d ng cơng trình, đ nh m c d tốn, đ nh m c hao phí v t t , đ n giá, giá c v t li u, nhân công, máy thi công B Xây d ng, t nh thành c quan ch c n ng ban hành Ki n ngh quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình nh sau: B ng 3.5 Quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình STT Cá nhân, đ n v Công vi c th c hi n th c hi n Phòng Hành Lãnh đ o v n phòng đ n v Ký k t h p đ ng t v n, phân giao nhi m v cho đ n v liên quan Nh n vi c t phòng qu n lý kinh doanh Tài li u s d ng H p đ ng t v n, phi u nh n h s , phi u giao vi c Phi u giao vi c Nh n vi c t lãnh đ o đ n v , l p Ch trì thi t k ti n đ , k ho ch th c hi n, phân M u l p ti n đ công chia công vi c c th cho t ng cá vi c, phi u giao vi c nhân Nh n ph n vi c đ K s l p d tốn c giao t ch trì d tốn, nh n b n v , thơng tin d án t đ n v liên quan K s l p d toán Ki m tra kh i l ng, chu n v v n b n, tài li u c n thi t B n v kh i l thi t k , bi u ng… Báo giá, công b giá, v n b n, thông t , ngh đ nh… Các thông t , ngh đ nh K s l p d toán Ti n hành l p d oán xây d ng h ng d n l p d toán, đ nh m c, đ n giá, cơng trình báo giá…, h 83 s m u công ty ban hành T K s l p d toán ki m tra, rà soát d toán xây Các quy đ nh c a cơng d ng cơng trình, bàn giao cho ch ty v công tác l p h s trì d tốn ti n hành ki m tra, rà d tốn xây d ng cơng sốt n i b trình Rà sốt n i b , giao h s d tốn Ch trì thi t k xây d ng cơng trình cho ch nhi m Phi u ki m tra h s d án ti n hành ki m tra, rà soát n i b đ n v công ty Ti n hành ki m tra, ki m soát t ng Ch nhi m d án th h s d ốn xây d ng cơng trình Phi u ki m tra h s công ty Sau ch nh s a theo ý ki n ki m tra c a ch trì v n phòng d án, Quy trình, th t c ký ti n hành in n h s d toán xây t c a Công ty c 10 K s l p d tốn d ng cơng trình th c, trình ph n t ký ch trì d tốn, ch trì thi t k , th y v n xây d ng l i th y n ch nhi m d án đ i di n pháp Th ng Long lý c a cơng ty Photo, đóng d u, giao h 11 12 Phòng Hành K s l p d toán s d Phi u giao nh n h s , tốn xây d ng cơng trình cho quy đ nh c a cơng ty phòng qu n lý kinh doanh đ xu t v đóng d u, xu t b n b n h s Ti n hành l u tr c b n g c h s Quy đ nh c a cơng ty d tốn xây d ng cơng trình v l u tr , b o qu h s xu t b n 84 3.5.4.5 Xây d ng quy trình ki m tra d tốn xây d ng cơng trình H s d toán b t bu c ph i qua khâu ki m tra, tuân th theo quy đ nh M c đích c a quy trình ki m tra d tốn xây d ng cơng trình nh m đ m b o h n ch sai sót m c đ cao nh t cho h s d toán, t o thu n l i cho khâu ti p theo nh th m tra, th m đ nh Trong quy trình c n ch tài li u liên quan ph c v công tác ki m tra, ki m soát h s d toán xây d ng, đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m, quy n h n c a cán b ki m tra h s d tốn xây d ng cơng trình Tác gi ki n ngh quy trình ki m tra d tốn xây d ng cơng trình nh sau: B ng 3.6 Quy trình ki m ta d tốn xây d ng cơng trình STT Cá nhân, đ n v Công vi c th c hi n th c hi n T K s l p d toán ki m tra h s d Tài li u s d ng tốn Quy trình, th t c ký t xây d ng cơng trình, in n, c a Công ty c ph n t v n giao h s cho ch trì d xây d ng th y l i th y n Th ng Long toán, ch trì thi t k Rà sốt n i b h s d tốn Ch trì thi t k xây d ng cơng trình, ghi phi u ki m tra, ký xác nh n Phi u ki m tra n i b vào h s Rà soát t ng th v hình th c, Các quy đ nh v hình th c Ch nhi m d án trình bày s , ký xác nh n trình bày h s d toán xây chuy n lên ki m tra, rà sốt d ng cơng trình c a cơng ty công ty Ti n hành ki m tra, ki m soát B ph n KCS t ng th h s d tốn xây d ng cơng trình, ký xác nh n ghi phi u ki m tra 85 Phi u ki m tra c a công ty Nh v y, vi c xác đ nh d toán xây d ng cơng trình ý ngh a r t quan tr ng, giúp ch đ u t ho ch đ nh chi phí đ u t , đánh giá hi u qu đ u t , qu n lý chi phí q trình đ u t xây d ng Do v y, c n ph i qu n lý t t chi phí đ u t mà c th vi c l p d toán, s t ng đ tin c y c a nhà đ u t dành cho đ n v t v n tránh vi c ph i u ch nh thi t k đ i chi phí 3.5.5 Gi i pháp cho công tác th m tra, th m đ nh thi t k 3.5.5.1 Thành l p ban liên l c Các v n đ liên quan đ n th m tra v n ch a đ h c B liên quan h ng d n phí th m tra thi t k c a c quan qu n lý nhà n chính, h ng d n nh : c v xây d ng c a B Tài ng d n vi c đ ng t i, công b công khai c ng thông tin v n ng l c c a t ch c, cá nhân làm c s đ c quan chuyên môn v xây d ng ch đ nh ho c thông báo cho ch đ u t l a ch n ph c v cho vi c th m tra theo quy đ nh tránh tình tr ng đ n v t v n thi t k tuân theo quy trình trình th m tra đ n v th m tra l i ti n hành th m tra theo m t quy trình khác gây m t th i gian, nhân l c cho c hai đ n v đ n v t v n nên thành l p ban liên l c chuyên ph trách công vi c liên h , chu n b đ y đ gi y t hành liên quan đ n công tác th m tra; k t n i đ n v t v n v i đ n v th m tra, đ công tác th m tra đ c tr n tru đ t hi u qu cao 3.5.5.2 Nâng cao nh n th c c a cán b thi t k v công tác th m tra N mb tđ c nh ng yêu c u c a đ n v th m tra t khâu thi t k đ n v t v n s ph i u ch nh, thay đ i thi t k làm đ c u này, khơng nh ng đòi h i ban liên l c phát huy h t kh n ng mà cán b thi t k c ng c n ph i trau d i hi u bi t v quy trình, th t c, yêu c u c a công tác th m tra C th nh : - Ph n l n đ n v th m tra thi t k quan tâm đ n v n đ an toàn, ngh a n u h s thi t k d thiên v an tồn đ n v th m tra xu h ng đ ng tình phê t Tuy nhiên, n u ch đ u t yêu c u v th m tra tính hi u qu kinh t hay thi t k t i u c ng s làm rõ v i thi t k v ch n h s an toàn phù h p c ng nh ph k t i u c a t ng b môn; 86 ng án thi t - Th m tra d toán đ n v thi t k l p d a h s thi t k v i m c đích ki m tra kh i l ng cơng vi c, ki m tra đ n giá, đ nh m c h s theo quy đ nh v bóc tách d tốn hi n hành; - Ng i l p th m tra d toán đ u ph i ch ng ch hành ngh k s đ nh giá xây d ng 3.5.6 Gi i pháp cho công tác qu n lý h s , quy trình thi t k 3.5.6.1 V trình t thi t k Sau h s đ a hình đ a ch t, ch nhi m thi t k ki m tra sau giao h s cho ch trì thi t k th y cơng, ch trì thi t k k thu t thi cơng, ch trì thi t k giao thơng, ch trì thi t k ki n trúc đ ti n hành l p h s thi t k b n v thi công xây d ng cơng trình Khi tri n khai, ch nhi m cơng trình ch trì thi t k đ xu t: • Ph ng án thi t k cơng trình kèm theo thơng s k thu t chính; • Ch đ nh Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN), Tiêu chu n ngành (TCN),các quy đ nh, quy chu n, h ng d n khác c n áp d ng; • D ki n s b n v , ph l c, trang thuy t minh; • Th c hi n tính tốn ph l c, b n v , thuy t minh; • Các k s thi t k s th c hi n tính toán, v , l p ph l c, thuy t minh ph n vi c đ c giao Tr c giao h s cho ch trì thi t k , k s thi t k viên ph i ki m tra k s n ph m c a nh m h n ch t i đa l i k tht,tính tốn 3.5.6.2 V c ch qu n lý d li u Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long c n nghiên c u so n th o ban hành h th ng quy ch qu n lý m i phù h p v i tình hình th c t c a thi t k nh m th c hi n hi u qu , bao g m: - Qu n lý tr c ti p theo h ng nâng cao hi u qu ; 87 - Qu n lý s d ng lao đ ng h p lý; - Ch đ ti n l ng, ti n th ng sách u đãi nh ng lao đ ng hi u qu cao, m c đích đòn b y kinh t , thúc đ y ng i lao đ ng tích c c t p trung vào công vi c; - Ch đ , trách nhi m v i ng i qu n lý th a hành Ngoài ra, c ng nên tham kh o ng d ng m t vài ph n m m qu n lý d li u đ n gi n nh ph n m m PMS Nó s giúp qu n lý d li u d dàng h n đ i v i đ c m thi t k th ng xuyên ph i u ch nh c a công ty PMS (Project Management System) gi i pháp qu n lý thông tin d án xây d ng PMS thích h p cho khách hàng Ch đ u t , Ban qu n lý d án t ch c t v n qu n lý d án theo quy đ nh c a lu t pháp Vi t Nam PMS ph n m m qu n lý d án đ u t phù h p v i quy trình qu n lý d án xây d ng theo Lu t xây d ng 2014, Lu t đ u th u 2013, Ngh đ nh 59/2015/N -CP, 32/2015/N -CP, 46/2015/N -CP, 84/2015/N -CP, 63/2014/N -CP thông t h ng d n Ch c n nh p thông tin đ u vào đ n gi n, ph n m m t đ ng xu t v n b n báo cáo theo quy đ nh c a c a pháp lu t nh l p t trình th m đ nh, phê t d án, thi t k – d toán, k ho ch l a ch n nhà th u, báo cáo giám sát đánh giá đ u t , báo cáo quy t toán d án… Ph n m m t ng h p thông tin k ho ch th c t th c hi n v chi phí, ti n đ , kh i l ng cho gói th u, h p đ ng theo th i gian Ph n m m c nh báo t đ ng sai sót v chi phí, ti n đ , kh i l ng trình th c hi n d án giúp ch đ u t tránh r i ro pháp lý Ph n m m h tr nhi u t t c c p t Ki n trúc s , K s cho đ n Ch trì b mơn, Ch nhi m d án Ban giám đ c M i ch c danh nh ng quy n h n nh t đ nh Ch c n ng ph n m m: - Qu n lý d án 88 • L p k ho ch (K ho ch t ng th , K ho ch chi ti t); • Qu n lý phi u giao nh n h s ; • Qu n lý nhân s ; • Qu n lý Giao vi c; • Qu n lý H s thi t k ; • Qu n lý yêu c u s a đ i (Phi u Nh n xét thi t k , Biên b n h p); • Qu n lý Báo cáo th m tra, th m đ nh c a Ch đ u t ; • Qu n lý theo giai đo n: Thi t k s b , Thi t k c s , Thi t k k thu t, Thi t k b n v thi cơng, Thi cơng Chat realtime t ng tác gi a c p - L ch tu n - Kho d li u (V n b n - báo cáo) - Tra c u - Danh m c - H th ng 89 K t lu n ch ng Cùng v i tình tr ng chung c a nhà th u t v n n c, Công ty CPTVXD th y l i th y n Th ng Long ch a đ n ng l c đ đ m nh n nh ng d án l n, v n đ ut n c i u nhi u y u t nh : ch t l ng đ i ng cán b , kh n ng giao ti p, n m b t quy chu n thi t k , đáp ng cơng ngh ,… Vì v y mà ch tr công ty t p trung xây d ng uy tín qua d án n ng nh ng ng ng c a c Tuy nhiên hi n nay, đ i i làm t v n thi t k b d th a so v i kh i l ng công vi c t v n theo nhu c u xã h i Tình tr ng th hi n rõ r t ngành th y l i, b i d án xây m i r t ít, ch y u d án nâng c p, s a ch a Tr c s c ép c nh tranh l n nh v y, ch t l ng s n ph m chìa khóa thành cơng c a cơng ty Thay đ i b máy t ch c cho v i ch c n ng, nhi m v c a t ng b c thi t k b sung nh ng b ph n c n thi t làm n n t ng v ng ch c cho nh ng thay đ i c i ti n s n ph m Trên c s đánh giá th c tr ng c a công tác Ch ng 3, lu n v n đ a m t s gi i pháp đ gi i quy t u ki n đ th c hi n m t s gi i pháp nêu ra, c th là: - Ban hành h th ng quy ch qu n lý m i phù h p v i tình hình th c t c a thi t k ; - Nâng cao ch t l ng nhân s thay đ i b máy t ch c; - Thay đ i sách đ thu hút ngu n nhân l c ch t l - ng ký qu n lý ch t l l ng s n ph m thi t k ng cao; ng thi t k theo tiêu chu n ISO đ làm c n c qu n lý ch t 90 KI N NGH VÀ K T LU N K t lu n v qu n lý ch t l ng thi t k Trong nh ng vi c nâng cao hi u qu đ u t d án góp ph n thúc đ y phát tri n kinh t đ t n c, thúc đ y ti m n ng du l ch, đ m b o môi tr q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n ng đ y nhanh c, m t công tác ch u nh h ng b i nhi u y u t , v i s tham gia c a nhi u ch th khác Trong lu n v n tác gi th c hi n đ c nh ng n i dung c b n sau đây: Làm rõ khái ni m, đ c m n i dung c a công tác thiêt k d án T lý thuy t v công tác qu n lý đ u t xây d ng nói chung cơng tác thi t k nói riêng, lu n v n h th ng hóa c s lý lu n, xây d ng khung lý thuy t nghiên c u công tác thi t k d án Qua nghiên c u th c t d án đ c nghiên c u n hình tác gi Lu n v n th y n i lên m t s v n đ nh : H th ng sách v qu n lý đ u t xây d ng ch ng chéo, ch a sát th c t ; n ng l c đ i ng cán b đ c giao nhi m v th c hi n công tác thi t k không chuyên nghi p d n t i tình tr ng ch m ti n đ , quy ho ch d án t n t i nhi u b t c p T th c tr ng nêu trên, tác gi đ xu t m t s gi i pháp ki n ngh hi v ng góp ph n đ m b o ti n đ ch t l ng t i công ty nói riêng tồn qu c nói chung Ki n ngh c a tác gi v i c p Ki n ngh Chính ph s m ti p thu ý ki n c a nhà khoa h c t ng l p nhân dân đ hồn thi n trình Qu c h i ban hành Lu t xây d ng, Lu t đ u th u, Lu t quy ho ch s a đ i, đ ng th i Chính ph ban hành Ngh đ nh h quy t đ ng d n Lu t đ m b o gi i c t n g c v n đ b t c p nh quy ho ch treo, đ nh m c chi phí thi t k Ki n ngh B ngành Trung ng c n thi t ph i rà soát l i h th ng v n b n d i lu t đ s th ng nh t v v n đ qu n lý đ u t xây d ng, nâng cao n ng l c th m đ nh v lu t đ i v i c quan ban hành nh m lo i b tình tr ng ch a hi u 91 l c m t hi u l c khơng đúng, khơng kh thi… N i dung u lu t quy đ nh ph i d hi u d áp d ng, tránh tình tr ng dùng t mang n i dung chung chung n c quan th c thi hi u nh th c ng đúng, làm cho v n đ đ t đai ph c t p h n Ngh đ nh, Thông t ban hành m i đ thay th ph i tính đ n ph án lo i b h n nh ng Ngh đ nh, Thông t tr ng c, tránh t n t i nh ng Ngh đ nh, Thông t ch m t vài u giá tr H p nh t, lo i b đ không tình tr ng v n b n ch ng chéo, mâu thu n v i Ki n ngh UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ng s m phê t đ ng b , u ch nh quy ho ch vùng, quy ho ch phân khu ch c n ng phù h p, quy ho ch đô th , quy ho ch ngành thu l i, nông nghi p, c p n đ đ m b o s kh p n i, đ ng b v h t ng k thu 92 c, n c, n l c, thơng tin DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Trang web: http://thongtincongty.com, “Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long” [2] TS Ngô Phúc H nh, “Giáo trình qu n lý ch t l ng”, NXB Khoa h c k thu t, 01/2011 [3] Trang web Th vi n h c li u m Vi t Nam: http://voer.edu.vn, “Khái ni m v ch t l ng s n ph m” [4] Tiêu chu n ISO 9001:2015, “H th ng qu n lý ch t l ng – Các yêu c u”, y ban k thu t, 15/09/2015 [5] Ngh đ nh 46/2015/N -CP c a Chính ph , “Qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng”, 12/05/2015 [6] Trang web Trang thông tin n t t ng h p – Ban n i Trung http://noichinh.vn, “Kinh nghi m qu n lý ch t l n ng: ng cơng trình xây d ng c a m t s c” [7] Qu c h i, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13, 18/6/2014 [8] Chính ph , Ngh đ nh 59/2015/N -CP, “Qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình”, 18/06/2015 [9] B Xây D ng Thông t 13/2013/TT-BXD, “Th m tra, th m đ nh, phê t thi t k xây d ng cơng trình”, 25/6/2013 [10] B xây d ng Quy t đ nh s 79/Q -BXD, “Cơng b nh m c chi phí qu n lý d án t v n đ u t xây d ng”, 15/02/2017 [11] B Xây d ng Thông t 04/2010/TT-BXD, “H ng d n l p qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình”, 26/5/2010 [12] B Xây d ng Thơng t 26/2016/TT-BXD, “Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng”, 26/10/2016 [13] Chính Ph , Ngh đ nh 63/2014/N -CP, “Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u”, 26/06/2014 [14] Trang web Công ty c http://www.vinacert.vn, “M t s ph ph n ch ng nh n giám đ nh Vinacert: ng pháp qu n lý ch t l ng”, 06/05/2014 [15] Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long, H s n ng l c, Phòng Hành – TCNS, 13/12/2016 93 [16] Cơng ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long, H s thi t k , Phòng K ho ch, 2010 – 2017 [17] PGS.TS Nguy n Bá Uân, “Qu n lý d án xây d ng nâng cao”, NXB Xây d ng, 2012 94 ... NG CÔNG TY C ng 52 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L PH N T NG THI T K CHO V N XÂY D NG TH Y L I TH Y I N TH NG LONG 53 3.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n t v n xây. .. 3.4.6 Công tác qu n lý h s , quy trình thi t k 74 3.5 Gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long 75 3.5.1 Gi i pháp cho s... ch n đ tài: Nghiên c u gi i pháp qu n lý nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long M c đích nghiên c u c a đ tài ánh giá th c tr ng công tác qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lí nâng cao chất lượng thiết kế cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện thăng long , Nghiên cứu giải pháp quản lí nâng cao chất lượng thiết kế cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay