Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường yết kiêu, thành phố hạ long, quảng ninh

183 20 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHAN THỊ HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HĨA Khóa (2016- 2018) Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHAN THỊ HIỀN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ PHƯỜNG YẾT KIÊU, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản lý văn hóa Mã số: 8319042 Người hướng dẫn khoa học: TS Đào Hải Triều Nội, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn TS Đào Hải Triều Những số liệu, tư liệu sử dụng luận văn nguồn gốc rõ ràng, trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu Nếu phát gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết Luận văn Hạ Long, ngày 21 tháng 03 năm 2019 Tác giả luận văn Phan Thị Hiền DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCĐ Ban đạo CLB Câu lạc GĐVH Gia đình văn hóa HĐND Hội đồng nhân dân KHHGD Kế hoạch hóa gia đình MTTQ Mặt trận tổ quốc TDĐKXDĐSVH Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TNXH Tệ nạn xã hội TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân VHXH Văn hóa xã hội DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thu, chi ngân sách phường Yết Kiêu (2013 - 2018) 28 Bảng 2.1: Kết thống kê số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa phường Yết Kiêu (2013 - 2017) 49 Bảng 2.2: Kết đánh giá khu phố văn hóa (2013 - 2017) 50 Bảng 2.3: Tổng hợp cơng tác xử lý vi phạm văn hóa địa bàn phường Yết Kiêu giai đoạn 2013 - 2018 63 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN PHƯỜNG YẾT KIÊU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Đời sống văn hóa 1.1.2 Đời sống văn hóa sở 1.1.3 Xây dựng đời sống văn hóa sở 11 1.2 Mục tiêu tầm quan trọng xây dựng đời sống văn hóa sở 13 1.2.1 Mục tiêu 13 1.2.2 Tầm quan trọng xây dựng đời sống văn hóa sở 13 1.3 Những yếu tố hợp thành nội dung xây dựng đời sống văn hóa sở 14 1.3.1 Những yếu tố hợp thành 14 1.3.2 Nội dung xây dựng đời sống văn hóa sở 16 1.4 Quan điểm, chủ trương Đảng, văn nhà nước xây dựng đời sống văn hóa sở 21 1.4.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa xây dựng đời sống văn hóa 21 1.4.2 Chủ trương Đảng ta văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở 22 1.4.3 Văn Nhà nước xây dựng đời sống văn hóa sở 25 1.5 Khái quát phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 26 1.5.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội 26 1.5.2 Vai trò việc xây dựng đời sống văn hóa sở phát triển kinh tế - xã hội phường Yết Kiêu 29 Tiểu kết 32 Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA SỞ CỦA PHƯỜNG YẾT KIÊU 33 2.1 Chủ thể xây dựng đời sống văn hóa 33 2.1.1 Chủ thể quản lý nhà nước 33 2.1.2 Chủ thể đạo trực tiếp 34 2.1.3 Chủ thể cộng đồng 36 2.1.4 chế phối hợp 37 2.2 Hoạt động xây dựng đời sống văn hóa sở phường Yết Kiêu 38 2.2.1 Tổ chức tuyên truyền, thực văn đạo cấp ban hành văn quản lý 38 2.2.2 Xây dựng nếp sống văn hóa mơi trường văn hóa 40 2.2.3 Tổ chức phong trào văn hóa 47 2.2.4 Xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao 58 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra 63 2.3 Đánh giá chung 64 2.3.1 Thành tựu 64 2.3.2 Hạn chế 66 Tiểu kết 67 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA PHƯỜNG YẾT KIÊU 69 3.1 Phương hướng xây dựng đời sống văn hóa sở thời gian tới 69 3.1.1 Phương hướng tỉnh Quảng Ninh 69 3.1.2 Phương hướng thành phố Hạ Long 70 3.1.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển văn hóa sở phường Yết Kiêu 72 3.2 Giải pháp 77 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng quyền cấp việc nâng cao đời sống văn hóa phường Yết Kiêu 79 3.2.2 Tăng cường truyền thông XDĐSVH 80 3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa 81 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá xây dựng đời sống văn hoá 83 3.2.5 Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hoá 84 3.2.6 Xây dựng đội ngũ cán làm cơng tác văn hóa 85 3.2.7 Đổi phương thức hoạt động ban đạo phong trào TDĐKXDĐSVH 86 3.2.8 Đầu tư kinh phí, sở vật chất xây dựng đời sống văn hoá 87 3.2.9 Tăng cường tra, kiểm tra thi đua khen thưởng 88 Tiểu kết 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 97 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xây dựng đời sống văn hóa sở nội dung quan trọng đời sống xã hội cộng đồng dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo hưởng thụ sản phẩm văn hóa nhân dân Thơng qua hoạt động này, chủ trương, đường lối, sách văn hóa Đảng Nhà nước thực vào sống quần chúng nhân dân địa phương, nhằm hướng tới thực hóa mục tiêu chung: Xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học để văn hóa thực trở thành tảng tinh thần vững xã hội; sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Quảng Ninh tỉnh giàu văn hóa truyền thống, nơi nhiều di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt, di sản thiên nhiên giới, tỉnh mạnh phát triển văn hóa du lịch nước Đặc biệt thành phố Hạ Long phát triển thành phố văn minh đại trọng tâm du lịch mang tầm cỡ quốc tế Vì việc phát triển văn hóa xây dựng đời sống văn hóa yêu cầu cấp bách, phường thành phố Hạ Long điểm sáng cơng tác xây dựng đời sống văn hóa sở phường Yết Kiêu Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phường trung tâm, nơi cửa ngõ thành phố Hạ Long Phường Yết Kiêu đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế du lịch yếu tố góp phần giữ tăng trưởng, an ninh, trị giữ vững, đời sống nhân dân bước nâng cao vật chất tinh thần Công tác xây dựng đời sống văn hóa sở cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm Phường Yết Kiêu thực chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển văn hóa địa phương, việc đầu tư phát huy hiệu hoạt động thiết chế văn hóa trọng Bên cạnh kết tích cực đạt được, cơng tác xây dựng ĐSVHCS địa bàn phường số hạn chế, bất cập như; Sự lãnh đạo, đạo quản lý số cấp ủy Đảng quyền chưa mang tính liên tục, chất lượng chưa cao, phong trào sau nhiều năm triển khai thực mang tính hình thức, chưa phát huy tham gia tích cực nhân dân sở vật chất hệ thống thiết chế văn hóa phường thiếu thốn, chưa đồng Đội ngũ cán quản lý hoạt động văn hóa thiếu yếu chun mơn nghiệp vụ, sách đãi ngộ chưa thỏa đáng Việc xây dựng đời sống văn hoá phường Yết Kiêu lên số vấn đề ảnh hưởng tới an ninh trật tự, ảnh hưởng tới sở hạ tầng, tới đời sống trị, đời sống tinh thần Các tiêu cực tệ nạn xã hội số sở diễn biến phức tạp, chưa ngăn chặn xử lý kịp thời Kinh tế - xã hội năm gần phát triển chưa thực tồn diện, đời sống nhân dân chưa cao, gặp nhiều khó khăn Mặt khác địa bàn phường tương đối phức tạp, việc xây dựng môi trường văn hóa, việc tổ chức đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sở gặp khơng khó khăn Đứng trước thực trạng khó khăn đó, thời gian qua Đảng bộ, quyền địa phương nhiều trăn trở giải pháp đạo, điều hành, gắn kết việc tăng trưởng kinh tế đôi với giải vấn đề văn hóa xã hội Song việc đầu tư nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa q ít, biến động đời sống kinh tế, trị, xã hội ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa sở Hiện khơng người chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng văn hóa với phát triển kinh tế xã hội địa phương ý kiến cho phát triển mạnh mẽ kinh tế, dân giàu, đời sống no đủ vấn đề văn hóa giải quyết, nhận thức chưa đầy đủ văn hóa tảng tinh thần, mục tiêu, động lực phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tiến hành công đổi thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đạt nhiều thành tựu quan trọng Tuy nhiên, tác động mặt trái kinh tế thị trường tồn loại tệ nạn xã hội, đạo đức bị xuống cấp vấn đề ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần xã hội lại phát triển đến mức báo động Đứng trước bối cảnh phường nhiều khó khăn cơng tác xây dựng đời sống sở, cần thiết nghiên cứu đầy đủ biện pháp chấn chỉnh, giải pháp khắc phục hạn chế nói trên, hướng tới mơi trường văn hóa lành địa phương, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, chống hủ tục, mê tín dị đoan từ lý tác giả chọn đề tài “Xây dựng đời sống văn hóa sở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh” làm nội dung luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa Tình hình nghiên cứu Thời gian qua việc nghiên cứu công tác xây dựng đời sống văn hóa nhiều nhà khoa học văn hóa nghiên cứu thơng qua báo, tạp chí, sách, cơng trình khoa học: Thứ cơng trình nghiên cứu lý luận chung văn hóa.Tác giả: Phạm Quang Nghị (chủ biên), Một số vấn đề lý luận văn hóa thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Nội, 1996, tác giả đưa khái qt q trình hoạt động văn hóa bối cảnh cơng nghiệp hóa, đại hóa…đúc rút kinh nghiệm quản lý đời sống văn hóa sở; Vụ Văn hóa quần chúng - Viện Văn hóa (1991), Mấy vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa nước ta, Nxb Văn hóa thơng tin, Nội.Những cơng trình nghiên cứu đưa nội dung lý luận chung văn hóa, cách tiếp cận việc vận dụng qua thực tiễn xây dựng văn hóa nước ta ... Đảng, văn nhà nước xây dựng đời sống văn hóa sở 21 1.4.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa xây dựng đời sống văn hóa 21 1.4.2 Chủ trương Đảng ta văn hóa xây dựng đời sống văn hóa sở ... sáng công tác xây dựng đời sống văn hóa sở phường Yết Kiêu Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phường trung tâm, nơi cửa ngõ thành phố Hạ Long Phường Yết Kiêu đạt nhiều thành tựu... ĐSVHCS phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Trên địa bàn phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn từ năm 2013 đến Vì xây dựng đời sống văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường yết kiêu, thành phố hạ long, quảng ninh , Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở phường yết kiêu, thành phố hạ long, quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay