Kinh doanh online kết hợp offline

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:20

Kinh doanh Online k ết h ợp Offline: Khó hay d ễ? • • 25/05/2017 Save Trên th ế gi i, đ ại gia bán l ẻ l ng l ẫy Wal-mart, m ặc dù s ng s ỏ đ ầy kinh nghi ệm v ề bán l ẻ tr ự c ti ếp, chuy ển sang bán hàng online v ẫn ch a ăn thua T ại Vi ệt Nam, r ất nhi ều đ ơn v ị làm offline thành công nh Thegioididong, Nguy ễn Kim, HC, Vingroup,… c ũng đa ng có tham v ọng bành tr ớn g online nh ng c ũng ch a đâ u vào đâ u Th ế Gi ới Di Độ n g đa ng chuy ển d ần sang kinh doanh online G ần đây, Th ế Gi i Di Đ ô n g đa ng quy ết tâm ng 1/2 s ố c a hàng để d ịch chuy ển sang online, để kích thích mua website h ọ áp d ụng ch ươn g trình nh sau: "mua hàng online gi ảm giá r ẻ h n giá t ại c a hàng" Do , có nhi ều khách hàng tr v ề nhà sau "ki ểm tra, x ăm soi" chi ếc đệ i n tho ại n g ý r ồi đặ t mua trang web c Th ế Gi i Di Độ ng để gi ảm giá N ếu nhà b ạn g ần m ột c a hàng c Th ế Gi i Di Độn g , hàng th ậm chí có th ể đượ c chuy ển t i ch ỉ sau 30 phút Đề i u gi ải thích cho câu h ỏi M ặc dù s ứ c để khách hàng làm quen v i Website, nh ng Th ế Gi i Di Độn g c ũng khơng có thành cơng đáng k ể th ị tr ườ n g Th ự c tr ạng cho th câu tr ả l i: R ất khó để k ết h ợ p gi ữ a kinh doanh Online Offline l ại v i Theo ông Nguy ễn V ăn Tu ấn, Giám đố c Kh ối Th ươ n g m ại đệ i n t VCCorp, s d ĩ công ty ch a làm đượ c g ặp m ột s ố khó kh ăn để i n hình nh sau: Đồn g b ộ s ố li ệu Hôm ngày thấp điểm, muốn hạ giá sản phẩm để bán nhanh lượng hàng thì: s ản phẩm bày bán cửa hàng offline ph ải in l ại tem, ấn định giá bán l ục tung h ết s ản ph ẩm lên để dán lại Có 10 cửa hàng thì…xác định ln Đợi khơng? Còn online lại khác, thích cần click chu ột xong Nh ưng n ếu ch ỉ ều ch ỉnh giá bán onlineoffline lại giữ nguyên giá khách hàng d ễ b ị "kh ớp" (xem site th giá đằng, đến tận nơi lại thấy giá khác) Một số hệ thống bán hàng offline cuối ngày đồng số liệu sở liệu tổng Do số lượng hàng hoá thực kho khác với s ố phản ánh website, d ễ x ảy tình tr ạng xem web mà thực tế lại hết Mâu thu ẫn v ề khách hàng ưu tiên Giả sử toàn hệ thống sản phẩm Khách hàng online xem website đặt mua, thời gian có khách ngang qua ghé c ửa hàng c ũng mua s ản ph ẩm Khách trả tiền ngay, khách online ch ưa biết có l hàng khơng? V ậy x lý tình hu ống th ế nào? Giữ lại cho khách online nguy hàng bị ế khách khơng l Để cho khách mua trực tiếp uy tín với khách hàng mua online Nhân viên cửa hàng offline thường tính thu nh ập dựa doanh s ố bán c c ửa hàng Do nhiều trường hợp đơn hàng online đẩy xuống không nhân viên ph ục v ụ chu đáo, đơi thơng báo hết hàng hàng lỗi Khi k ết h ợp online offline c ần gi ải mâu thuẫn Khách hàng offline khách hàng online, ưu tiên mua hàng? Ki ểm soát hàng t ồn kho - Về giải hàng tồn, Online không tiếp xúc hàng hố hàng ngày, t có c ảm nh ận v ề hàng tồn Trong đó, Offline nhìn thấy tồn nên động thái giải nhanh h ơn - Về nhập kho, Offline phải nhập kho bán hàng, Online ch ưa nh ập kho ho ặc ko c ần nhập kho bán hàng Phân b ổ hàng hoá - Offline có nhiều cửa hàng việc phân bổ s ố lượng hàng nhi ều cho c ửa hàng tốn khó - Online phân bổ theo địa đơn hàng phát sinh, tập trung kho T dòng ti ền ph ương th ức ti ếp c ận marketing - Online phải marketing quảng cáo mạnh, chi nhiều tiền - Offline lại quan trọng mặt hình ảnh cửa hàng - Dòng tiền online chạy phức tạp offline Cửa hàng Offline Mua Chung vấn đề điểm khó khăn kết hợp kinh doanh online offline, thiết phải giải dứt điểm kết hợp môi trường kinh doanh lại với Thời gian g ần đây, khơng phải khơng có doanh nghiệp làm tốt vi ệc này, ví dụ : Mua Chung, Cực Rẻ phần lấn công ty từ thị trường Online chuyển sang Offline, ngược lại từ thị trường Offline lên Online chưa có doanh nghiệp thành công đáng kể ... Chung vấn đề điểm khó khăn kết hợp kinh doanh online offline, thiết phải giải dứt điểm kết hợp mơi trường kinh doanh lại với Thời gian g ần đây, khơng phải khơng có doanh nghiệp làm tốt vi ệc này,... Online phải marketing quảng cáo mạnh, chi nhiều tiền - Offline lại quan trọng mặt hình ảnh cửa hàng - Dòng tiền online chạy phức tạp offline Cửa hàng Offline Mua Chung vấn đề điểm khó khăn kết. .. trường hợp đơn hàng online đẩy xuống không nhân viên ph ục v ụ chu đáo, đơi thơng báo hết hàng hàng lỗi Khi k ết h ợp online offline c ần gi ải mâu thuẫn Khách hàng offline khách hàng online,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh doanh online kết hợp offline, Kinh doanh online kết hợp offline

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay