Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

100 17 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 10:18

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcĐánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠCQUẢNĐẤT ĐAI Thái Nguyên -2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quảnđất đai Mã số ngành: 8.85.01.03 LUẬN VĂN THẠCQUẢNĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông Thái Nguyên -2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phạm Thị Phương Liên ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, nhận bảo, hướng dẫn tận tình thầy giáo, giáo công tác Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Đến tơi hồn thành luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Quảnđất đai với đề tài: "Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc" Lời đầu tiên, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS TS Nguyễn Ngọc Nơng tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Phòng Đào tạo, Khoa Quản lý tài nguyên Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Chi cục Quảnđất đai Vĩnh Phúc, Văn phòng Đăng ký đất đai Vĩnh Phúc, Phòng Tài nguyên mơi trường huyện Bình Xun, ơng bà cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân địa phương giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi q trình hồn thành luận văn./ Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Phương Liên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Ý nghĩa đề tài Chương I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 1.2 Các khái niệm liên quan đến quản lý, sử dụng đất tổ chức .8 1.3 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quảnsử dụng đất 11 1.3.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên 11 1.3.2 Nhân tố kinh tế - xã hội 11 1.3.3 Nhân tố không gian 12 1.4 Những quy định hành giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 12 1.4.1 Quy định giao đất .12 1.4.2 Quy định cho thuê đất 13 1.4.3 Thời hạn giao đất cho thuê đất tổ chức 14 iv 1.4.4 Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất 16 1.4.5 Quyền nghĩa vụ tổ chức sử dụng đất 17 1.4.6 Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 20 1.5 Tình hình quản lý, sử dụng đất số nước giới Việt Nam 21 1.5.1 Tình hình quảnsử dụng đất số nước giới 21 1.5.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Việt Nam 24 1.5.3 Công tác quảnnhà nước đất đai tổ chức giao, cho thuê đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25 Chương II: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 2.1 Đối tượng, thời gian phạm vi nghiên cứu .28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng sử dụng quảnđất huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 28 2.2.2 Đánh giá tình hình cơng tác quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 28 2.2.3 Đánh giá tình hình cơng tác quảnsử dụng đất tổ chức giao đất, cho thuê đất qua ý kiến cán quản lý cán chuyên môn, người dân tổ chức sử dụng đất 29 2.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quảnsử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu .29 2.3.2 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu .30 v 2.3.3 Phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan 30 Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .31 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, trạng quảnsử dụng đất huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 33 3.1.2.1 Dân số 33 3.1.2.2 Lao động, việc làm .33 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 33 3.1.4 Đánh giá chung đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội 35 3.1.5 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Bình Xuyên 35 3.1.6 Đánh giá tình hình quảnđất đai địa bàn huyện Bình Xuyên .37 3.2 Đánh giá tình hình quảnsử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 40 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế 40 3.2.2 Đánh giá tình hình cơng tác quảnsử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên 42 3.3 Đánh giá tình hình công tác quảnsử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất qua ý kiến cán quản lý, cán chuyên môn, người dân tổ chức sử dụng đất .55 3.3.1 Đánh giá tình cơng tác quảnsử dụng đất tổ chức qua ý kiến cán quản lý .55 3.3.2.Đánh giá tình hình công tác quảnsử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất đất qua ý kiến cán chuyên môn người dân .58 3.3.3 Đánh giá tình hình cơng tác quảnsử dụng đấ tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất qua ý kiến tổ chức 61 vi 3.3.4 Đánh giá chung công tác quảnsử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên .66 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 68 3.4.1 Giải pháp sách pháp luật 68 3.4.2 Kiểm sốt chặt chẽ cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 69 3.4.3 Đánh giá kỹ lực kinh tế tổ chức trước thực giao đất, cho thuê đất 69 3.4.4 Giải pháp tra, kiểm tra 70 3.4.5 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất .71 3.4.6 Giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ .72 3.4.7 Giải pháp đào tạo nguồn lực .72 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 73 4.1 Kết luận 73 4.2 Kiến nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 82 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTGPMB Bồi thường giải phóng mặt CQNN Cơ quan nhà nước GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế, xã hội NCN Nhận chuyển nhượng NNGĐ Nhà nước giao đất NNCTĐ Nhà nước cho thuê đất TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH-MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND Ủy ban nhân dân VLXD Vật liệu xây dựng XPVPHC Xử phạt vi phạm hành VLXD Vật liệu xây dựng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Bình Xuyên năm 2017 36 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế giao cho thuê phân theo mục đích sử dụng 41 Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất tổ chức kinh tế giao cho thuê phân theo đơn vị hành 42 Bảng 3.4 Phân loại tổ chức kinh tế giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên .44 Bảng 3.5 Tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế nhà nước giao đất địa bàn huyện Bình Xuyên 45 Bảng 3.6 Tình hình sử dụng đất tổ chức kinh tế nhà nước cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên 46 Bảng 3.7 Các tổ chức thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cho tổ chức khác để thực dự án 48 Bảng 3.8 Các tổ chức giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên thực chia tách, sáp nhập doanh nghiệp 49 Bảng 3.9 Tình hình cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép, chưa đưa đất vào sử dụng tổ chức kinh tế địa bàn huyện Bình Xuyên .50 Bảng 3.10 tổ chức kinh tế cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái phép, địa bàn huyện Bình Xuyên 51 Bảng 3.11 Các tổ chức kinh tế chưa đưa diện tích đất thuê vào sử dụng địa bàn huyện Bình Xuyên 54 Bảng 3.12 Kết điều tra mức độ áp dụng, thực quy định nhà nước công tác quảnsử dụng đất 55 Bảng 3.13 Kết điều tra mức độ ảnh hưởng việc thực sách pháp luật đất đai việc nâng cao hiệu quảnsử dụng đất 56 Bảng 3.14 Kết điều tra tình hình quảnsử dụng đất tổ chức sử dụng đất qua ý kiến cán chuyên môn người dân 59 Bảng 3.15 Kết điều tra tình hình quảnsử dụng đất qua ý kiến tổ chức sử dụng đất .61 75 - UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kịp thời văn cụ thể hóa Luật để áp dụng vào thực tiễn địa phương Nhất quy định diện tích chia tách tối thiểu loại đất Hiện nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng đượcquy định diện tích chia tách tối thiểu đất - UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần đạo Sở, ban, ngành: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng thẩm định dự án đầu tư, giới thiệu địa điểm thực dự án, thẩm định hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải đưa tiêu trí “năng lực tài chính” chủ đầu tư tiêu trí quan trọng việc trình UBND tỉnh phê duyệt - UBND huyện Bình Xun quyền địa phương phải sát việc lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý phát triển chung khu vực, để nâng cao hiệu sử dụng đất - Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường thời gian tới cần tăng cường công tác tra, kiểm tra thường xuyên nữa, tra toàn diện việc sử dụng đất, chấp hành biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước Đối với trường hợp vi phạm cần phải thành lập đoàn tra liên ngành phải kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét định thành lập - Trong thời gian tới Sở Tài ngun Mơi trường phải có kế hoạch phối hợp với UBND huyện Bình Xun rà sốt lại hồ sơ pháptổ chức sử dụng đất, tổ chức giao đất mà chưa triển khai thực hiện, tổ chức sử dụng đất khơng hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm hoàn thiện hệ thống hồ sơ đất đai phục vụ cho công tác quảnnhà nước đất đai, bảo vệ quyền lợi ích tổ chức sử dụng đất, đồng thời đạt mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm - Trong thời gian tới UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để xây dựng hệ thống sở liệu đất đai đồng địa bàn tồn tỉnh, hệ thống hóa tồn hồ sơ địa dạng số để phục vụ cơng tác quảnnhà nước đất đai ngày đại chặt chẽ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa chính, Thơng tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường (2017) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 Chi cục quảnđất đai Vĩnh Phúc, báo cáo kết thực nhiệm vụ 2016, 2017) Chính phủ (1996), Nghị định số 85/CP Chính phủ ngày 17 tháng 12 năm 1996 quy định việc thi hành pháp lệnh quyền nghĩa vụ tổ chức nước Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật Đất đai 2003 Chính phủ (2006), Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Nghị định số 187/2004/NĐ-CP việc chuyển công ty nhà nước thành cơng ty cổ phần Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2007 quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009, Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 11 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định 77 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 12 Chính phủ (2017) nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 13 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Nghị số 195/NQ-HĐND ngày 22/12/2015, Nghị số 59/NQ-HĐND ngày 12/12/2016, Nghị số 50/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 14 Nguyễn Hữu Ngữ (2010), giảng quy hoạch sử dụng đất 15 Quốc hội (1998), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai ngày 02/12/1998 16 Quốc hội (2003), số 13/2003/QH11, Luật Đất đai ngày 26/11/2003 17 Quốc hội (2013), số 45/2013/QH15, Luật Đất đai ngày 29/11/2013 18 Sở Tài nguyên Môi trường Vĩnh Phúc, Báo cáo kết đạt ngành Tài nguyên Môi trường sau 20 năm tái lập tỉnh 19 Nguyễn Trọng Tuấn (2010), viết đăng tờ báo VUSTA 20 UBND huyện Bình Xuyên Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 04/12/2017 UBND huyện Bình Xuyên 21 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chỉ thị số 10- Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/5/2012 tăng cường công tác quảnđất đai địa bàn tỉnh 22 UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Niên giám thống kê 2017 23 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2002), Quyết định số 2475/2002/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 việc ban hành quy định ưu đãi đầu tư địa bàn tỉnh 24 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2006), Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 04/4/2006 việc ban hành quy định giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nơng nghiệp bị thu hồi để xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ đô thị tập trung 25 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2008), Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 ban hành quy định số nội dung đầu tư xây dựng dự án đô thị địa bàn tỉnh; Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 ban hành quy định hỗ trợ giao đất sản xuất, kinh doanh tiền nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 78 26 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất địa bàn tỉnh 27 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014), Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014, Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014, Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014, Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 29/9/2014, Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014, Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 28 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2016), Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 29 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2018), Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 phê duyệt kết thống kê đất đai 2017 30 Nguyễn Thị Vòng (2009) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, NXb Nông nghiệp Hà Nội II Tài liệu tham khảo ấn phẩm 31 Hệ thống văn tỉnh địa https://www.Vinhphuc.gov.vn 32 Thư viện văn quy phạm pháp luật địa https://thuvienphapluat.vn PHỤ LỤC 01 1.1 DANH SÁCH ĐIỀU TRA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN ST T Tên tổ chức Địa điểm Diện tích đất giao, thuê (m2) Mục đích sử dụng Hình thức giao Cơng ty Cổ phần đào tạo nghề Hà Nội Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Xã Đạo Đức KCN Bình Xun 19824,0 NNGĐ CTT NNGĐ CTT Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nông thôn Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo Xã Quất Lưu 200,0 Xã Trung Mỹ 564400 Đào tạo nghề Kinh doanh hạ tầng Thương mại dịch vụ Đất đô thị kết hợp du lịch sinh thái 135632 NNGĐ CTT NNGĐ CTT 1.2 DANH SÁCH ĐIỀU TRA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN ST T Tên tổ chức Địa điểm Diện tích đất giao, thuê (m2) Công ty TNHH Tuấn Thắng Xã Bá Hiến 4084 Cơng ty TNHH n Bình Cơng ty CP công nghiệp thương mại điện lực Bá Hiến Xã Quất Lưu 813998,9 Xã Bá Hiến 1502,3 Công ty TNHH Tùng Phương Xã Tân Phong 267541 Công ty TNHH Hồng Hà Yên Bái Xã Thiện Kế 5768 Công ty TNHH Điện tử Mê Trần Xã Bá Hiến 3914 Công ty TNHH Long Mã Xã Quất Lưu 4823,4 Công ty Cổ phần May Hương Canh Công ty cổ phần VLXD Tam Đảo Công ty TNHH Bao Bì Bình Xuyên Thị trấn Hương Canh 9188,0 Xã Quất Lưu 8089,0 10 11 12 13 14 Công ty TNHH Krico Công ty TNHH Think Việt Nam Công ty cổ phần đầu tư TMDV Hùng Hậu Doanh nghiệp tư nhân Hồng Khanh 15 Công ty TNHH Daeduck 16 Cơng ty TNHH khí xác Quang Trung 17 Công ty TNHH Thương mại Thị trấn Hương Canh KCN Bình Xuyên KCN Bình Xuyên 35253,0 Xã Trung Mỹ 3653,2 Thị trấn Hương Canh KCN Bá Thiện 48535 6200 1530 Mục đích sử dụng Kinh doanh xăng dầu Sản xuất gạch Thương mại dịch vụ Sản xuất gạch ngói Sản xuất hàng thủ cơng mỹ nghệ Sản xuất linh kiện điện tử Kinh doanh xăng dầu Nhà máy may cơng nghiệp Kinh doanh VLXD Sản xuất bao bì Sản xuất linh kiện điện tử Lắp ráp máy tính Thương mại dịch vụ Thương mại dịch vụ Hình thức thuê đất TTML TTHN TTHN TTHN TTML TTHN TTHN TTML TTML TTHN TTHN TTHN TTHN TTML 8215,6 Sản xuất sơn TTHN Xã Thanh Lãng 5738,5 Sản xuất kinh doanh mặt hàng khí xác TTHN Xã Bá Hiến 15000 TTHN sản xuất Nhật Quang 18 Công ty TNHH Thương mại Đặng Đức Lộc Xã Quất Lưu 1123,2 19 Công ty TNHH Xây dựng giới Công nghiệp I Xã Đạo Đức 6564,3 Xã Tam Hợp 2772,5 Xã Quất Lưu 5618 20 21 Cơng ty TNHH khí khí cơng nghiệp Việt Vương Cơng ty cổ phần tư vấn tài xây dựng Vĩnh Phúc 22 Công ty TNHH Khánh Linh Thị trấn Gia Khánh 15680 23 Công ty TNHH MTV Sông Hồng Thủ Đô Xã Quất Lưu 1589 24 Cơng ty TNHH Duy Hòa KCN Bình Xun 5910 Cơng ty TNHH Toyota Hiroshima Cơng ty TNHH Thương mại Huấn Hưng Xã Quất Lưu 10600 Xã Đạo Đức 2126,0 27 Công ty TNHH Đại Đô Xã Tam Hợp 6559,0 28 Công ty TNHH Thương mại ATT Xã Quất Lưu 18820 29 Công ty cổ phần Siêu Việt Xã Đạo Đức 17106 Xã Bá Hiến 4739,6 25 26 30 31 32 Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thương mại Tôn Vinh Công ty cổ phần công nghiệp Đại Dương Công ty TNHH Taipei packinh 33 Công ty TNHH Mạnh Anh 34 Công ty TNHH Fuhua 35 36 Công ty TNHH BangJoo Electronics Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hồng Quân KCN Bá Thiện KCN Bình Xuyên Xã Hương Sơn KCN Bá thiện II Xây dựng Showroom ô tô, xe máy Trung tâm đăng kiểm xe giới Cơ sở kinh doanh Thương mại dịch vụ Kinh doanh vận tải Xây dựng Showroom ô tô, xe máy Chiết xuất hao hoa vàng Kinh doanh ô Thương mại dịch vụ NM sản xuất Artemisinin Cung cấp hàng nông sản Nhà máy sản xuất đệm Kinh doanh chè xuất nhập TTHN TTHN TTHN TTHN TTML TTHN TTHN TTHN TTHN TTHN TTHN TTHN TTHN 31836,1 Đất KCN TTHN 12237 Đất KCN TTHN 4436,0 Sản xuất khí TTML 128910 Xã Tam Hợp 6249,8 Xã Đạo Đức 9739 Kinh doanh hạ tầng Sản xuất linh kiện điện tử Thương mại dịch vụ TTML TTHN TTHN PHỤ LỤC 02- MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu 01: PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG QUẢNSỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT I THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC - Tên tổ chức:………………………………………………… ……… - Địa trụ sở chính:……………………………………… ……… - Thông tin liên hệ người điền phiếu Họ tên: ………………………………… ………… Chức vụ: …………………………………………………………… II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC 1- Hình thức sử dụng đất: NN cho thuê đất trả tiền NN giao đất có thu tiền sử thuê đất hàng năm dụng đất NN cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê 2- Tình hình sử dụng đất theo trạng: - Diện tích đất giao có thu tiền:……………: m2, - Diện tích đất giao cho thuê:………… m2; - Diện tích sử dụng mục đích giao, cho thuê:………… m2; - Diện tích cho thuê, cho mượn: cho thuê…………m2; cho mượn:………m2; + Lý cho thuê, cho mượn: Do nhu cầu sử dụng; Vì lợi ích kinh tế; Khó khăn tài chính; - Diện tích đất chuyển nhượng: …………….m2 Trong đó: Chuyển nhượng pháp luật:………… m2 Chuyển nhượng trái pháp luật:…………….m2 + Lý chuyển nhượng: Do khơng có nhu cầu sử dụng; Vì lợi ích kinh tế; Lý khác: …………………… - Diện tích đất bị lấn, chiếm: ……… m2; + Lý bị lấn chiếm: Do khơng có nhu cầu sử dụng; Không quản lý được; Lý khác: …………………… - Diện tích sử dụng khơng mục đích : ………… m2; Vì lợi ích kinh tế; Lý khác: …………………… - Diện tích chưa sử dụng, để hoang: …………m2; Do thiếu vốn; Do khơng có nhu cầu sử dụng; Lý khác: …………………… Đơn vị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa? Đã cấp Chưa cấp Do thủ tục rườm rà Do khơng có nhu cầu 4- Đơn vị có gặp khó khăn việc thực thủ tục xin giao đất th đất khơng? Rất khó khăn Khó khăn Có chút khó khăn Khơng gặp khó khăn - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Rất khó khăn Có chút khó khăn Khó khăn Khơng gặp khó khăn 6- Theo ơng (bà), khó khăn đơn vị việc xin giao đất, thuê đất đâu? Do trình tự, thủ tục rườm rà Do sách pháp luật đất đai ln thay đổi Do phải có phối hợp nhiều Do khó khăn cơng tác bồi thường GPMB ban, ngành 7- Tình hình thực quy định Luật Bảo vệ mơi trường Đã có BC đánh giá tác động Chưa có BC đánh giá tác mơi trường (ĐTM) động môi trường (ĐTM) cam kết bảo vệ môi trường cam kết bảo vệ môi trường 8- Ông (bà) tự đánh giá hiệu sử dụng đất đơn vị: Rất hiệu Ít hiệu Hiệu Khơng có hiệu 9- Theo ơng (bà) hiệu sử dụng đất đơn vị : Đạt mục tiêu dự Tăng doanh thu cho đơn vị Đảm bảo quy định Thu hút lao động địa phương án bảo vệ môi trường Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 10- Theo ông (bà), Nhà nước nên ưu tiên làm để nâng cao hiệu công tác giao đất, cho thuê đất ? Giảm bớt thủ tục hành Lựa chọn, đánh giá kỹ lực chủ dự án Đào tạo, nâng cao chất lượng cán Tăng cường công tác thanh, kiểm tra 11- Đại diện quan nhà nước có thường xuyên kiểm tra, tra việc sử dụng đất đơn vị ông (bà) không? Không Rất thường Xuyên Thường xuyên Không thường xuyên 12- Sắp tới đơn vị ơng (bà) có kế hoạch xin giao, th thêm đất khơng? Có Khơng Xin trân trọng cảm ơn Ơng/ Bà cung cấp thơng tin Ngày Người điều tra tháng năm 20 Đại diện tổ chức điều tra Mẫu 02: PHẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢNSỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT A THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU TRA: - Họ tên: - Chức vụ: …………………………………………………………………… - Đơn vị công tác: B Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢNSỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT: I Mức độ áp dụng, thực quy định Nhà nước công tác quảnsử dụng đất tổ chức: 1- Theo ông (bà) văn quy định Nhà nước công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức kinh tế nào? Dễ thực hiện; khó thực hiện; Thực 2- Theo ơng bà điều kiện để tổ chức kinh tế giao cho thuê đất theo quy định là: Dễ thực hiện; Khó thực hiện; Thực 3- ơng (bà) cho ý kiến việc thực thủ tục hành lĩnh vực đất đai (thu hồi, giao đất, thuê đất, cấp Giấy chứng nhận) Dễ thực khó thực Thực II Ơng bà đánh giá sách đất đai việc nâng cao hiệu quản lý khai thác giá trị kinh tế đất Theo ông (bà) việc xác định đơn giá cho thuê đất địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến hiệu quảnsử dụng đất nào: Tốt ; Khơng tốt ; Trung bình Theo ơng (bà) công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất điạ phương ông (bà) thời gian qua ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất: Tốt ; Khơng tốt ; Trung bình Theo ơng (bà) thủ tục hành lĩnh vực đất đai có ảnh hưởng đến hiệu quản lý khai thác giá trị kinh tế đất tổ chức Tốt ; Khơng tốt ; Trung bình Theo ông (bà) công tác quảnsử dụng đất tổ chức giao cho thuê đất địa phương ông bà là? Tốt ; Không tốt ; Trung bình Xin trân trọng cảm ơn Ơng/ Bà cung cấp thông tin Ngày Người điều tra tháng năm Người điều tra Mẫu 03: PHẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁN BỘ CHUYÊN MÔN GIẢI QUYẾT VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI MỘT SỐ NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢNSỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC GIAO, CHO THUÊ ĐẤT - Họ tên người điều tra: - Đơn vị công tác, địa chỉ: 1- Theo ông (bà) khó khăn công tác quản sử dụng đất tổ chức địa phương ông (bà) ? Hệ thống hồ sơ địa khơng đầy đủ khơng cập nhật thường xun biến động sử dụng đất tổ chức Năng lực cán thực nhiệm vụ 2- Theo ông (bà) việc sử dụng đất tổ chức mà ơng (bà) biết địa bànhiệu khơng? Rất hiệu Ít hiệu Hiệu Khơng có hiệu Ý kiến khác …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 3- Theo ông (bà) hoạt động doanh nghiệp ảnh hường đến sống người dân ? Rất ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng 4- Theo ơng (bà) biện pháp để việc quản lý việc sử dụng đất tổ chức kinh tếhiệu hơn? Giảm bớt thủ tục hành Lựa chọn, đánh giá kỹ lực chủ dự án Thường xuyên đào tạo, tập huấn để Tăng cường công tác thanh, kiểm tra nâng cao chất lượng cán Đồng QHSD đất với quy Ổn định sách pháp luật hoạch ngành khác Tăng cường phối hợp Tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát dự án đầu tư quan ban, ngành Tăng cường phối hợp quan ban, ngành Xin trân trọng cảm ơn Ơng/ Bà cung cấp thơng tin Ngày Người điều tra tháng năm 201… Người điều tra ... LIÊN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC... ngành Quản lý đất đai với đề tài: "Đánh giá thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý, sử dụng đất tổ chức kinh tế Nhà nước giao đất, cho thuê đất địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc" ... tác quản lý sử dụng đấ tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất qua ý kiến tổ chức 61 vi 3.3.4 Đánh giá chung công tác quản lý sử dụng đất tổ chức kinh tế giao đất, thuê đất địa bàn huyện Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay