Thực trạng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:48

Quản trị nguồn nhân lực Thực trạng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003 * * * Quản trị nguồn nhân lực thiết kế sách thực lĩnh vực hoạt động nhằm làm cho người đóng góp giá trị hữu hiệu cho tổ chức, bao gồm lĩnh vực như: hoạch định nguồn nhân lực, phân tích thiết kế công việc, tuyển mộ lựa chọn; đào tạo phát triển; đánh giá thành tích thù lao; sức khoẻ an toàn lao động Sau học môn quản trị nguồn nhân lực, lựa chọn đề tài tuyển dụng để nghiên cứu tìm hiểu sâu biết cơng việc tốt có người thực cơng việc tốt, ban lãnh đạo tổ chức cần phải dành thời gian để tìm kiếm tuyển dụng cán phù hợp Để thực tốt công việc này, cần thiết phải lập quy trình tuyển dụng đào tạo nhân viên Cần soạn thảo sách tuyển dụng đào tạo thống sách trước tiến hành tuyển dụng nhân viên Để xác định kỹ nhiệm vụ cần thiết, phải soạn thảo mô tả công việc tiến hành sàng lọc lựa chọn ứng viên tốt hình thức tuyển mộ hay tuyển dụng Thực tuyển mộ hay tuyển dụng q trình phức tạp mà trước nhà quản trị phải phân tách công việc hoạch định tài nguyên nhân cách cụ thể Một khái niệm trình tuyển mộ hay tuyển dụng sử dụng rộng rãi “Tuyển mộ hay tuyển dụng tiến trình thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký, nộp đơn tìm việc làm” Việc tuyển mộ hay tuyển dụng thường tốn kém, cấp quản trị cần phải bảo đảm họ sử dụng phương pháp nguồn nhân hữu hiệu Quản trị nguồn nhân lực Sau sâu phân tích thực trạng cơng tác tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quan nơi làm việc Công tác tuyển dụng cán công chức nhà nước phải thực theo quy định Luật pháp nhà nước, nội dung, phương pháp, đối tượng…tuyển dụng quy định cụ thể văn hướng dẫn có liên quan Phạm vi nghiên cứu viết việc tuyển dụng thực theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003, nghĩa thực trạng công tác tuyển dụng Cơ quan từ năm 1998 đến năm 2009 Từ 01/01/2010, Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008 bắt đầu có hiệu lực; Chính phủ có Nghị định 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức có hiệu lực từ 01/5/2010; việc tuyển dụng cán cơng chức nhà nước có nhiều đổi theo hướng tốt chưa có quan cấp Bộ thực việc tuyển dụng theo quy định thiếu văn hướng dẫn Bộ có liên quan Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quan thuộc Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi phát triển nông thôn phạm vi nước; quản lý nhà nước dịch vụ công ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Bộ Về cấu tổ chức Bộ bao gồm tổ chức thực chức quản lý nhà nước (các Cục, Vụ) tổ chức nghiệp thuộc Bộ (các Viện, Trường, Trung tâm…) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn từ năm 1998-2009 phải thực theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003 văn hướng dẫn có liên quan Thực trạng cơng tác tuyển dụng cán bộ, công chức Quản trị nguồn nhân lực * Giai đoạn từ năm 1998 đến 2002 (thực theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998): Nghị định 95/1998/NĐ-CP Chính phủ quy định Bộ, ngành phải thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức để thực tuyển dụng công chức cho đơn vị Do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quản lý nhiều đơn vị vùng khác nhau, số lượng công chức lớn với nhiều ngạch khác nhau, khó có điều kiện để tiến hành tổ chức kỳ thi tuyển chung Thực tế, Bộ thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ đồng chí Thứ trưởng làm Chủ tịch Hội đồng Theo nhu cầu bổ sung công chức, Bộ thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi đơn vị có chế độ giám sát chặt chẽ từ khâu xác định nhu cầu tuyển dụng, thông báo công khai việc tuyển dụng, xét duyệt hồ sơ dự tuyển tổ chức thi tuyển theo quy định Tuy nhiên, đơn vị vùng sâu, vùng xa khó có điều kiện tổ chức thi tuyển, Nhà nước chưa có quy định xét tuyển Trong năm, Bộ tổ chức thành công 06 kỳ thi tuyển công chức, tuyển 139 cơng chức khối hành chính; 72 kỳ thi tuyển công chức cho đơn vị nghiệp, tuyển dụng 1.588 công chức ngạch, đó: 695 ngạch nghiên cứu viên, 727 giảng viên giáo viên trung học; 375 kỹ sư kiểm dịch viên động thực vật; 55 công chức ngạch y tế * Giai đoạn từ năm 2003 đến 2009 (thực theo Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm 2003): Giai đoạn này, Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi bổ sung năm 2003 quy định tách biệt công chức viên chức tuyển dụng, sử dụng quản lý có thay đổi phương pháp tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức Bộ; thực công khai, dân chủ, nghiêm túc công tác Bước đầu thí điểm mơ tả vị trí cơng việc công chức để thực tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng cơng chức theo vị trí công việc Quản trị nguồn nhân lực - Về tuyển dụng viên chức: Bộ yêu cầu đơn vị phải làm rõ nhu cầu tuyển dụng đơn vị nghiệp có nhu cầu tuyển dụng viên chức Căn vào biên chế giao, trạng đội ngũ viên chức đơn vị, yêu cầu nhiệm vụ đơn vị có tính đến hướng phát triển đơn vị để rà soát, phê duyệt tổ chức thực Các đơn vị phải nêu số lượng, chuyên ngành đào tạo tuyển, hình thức tổ chức tuyển dụng, đơn vị thành lập Hội đồng tuyển dụng, …và chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, đề thi đáp án, thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng trước thi tuyển, xét tuyển; sau đơn vị tổ chức thi tuyển, báo cáo Bộ hồ sơ tuyển dụng để xem xét phê duyệt kết tuyển dụng Các đơn vị chủ động tổ chức tuyển dụng có giám sát, hướng dẫn Bộ - Về tuyển dụng công chức: Hàng năm, Bộ tổ chức thi tuyển công chức theo quy định hành, công tác tổ chức thi tuyển chu đáo, chặt chẽ, không để xảy sai sót Trên sở quy định Nghị định 117/2003/NĐ-CP, Bộ ban hành văn số 4186/TCCB ngày 16/12/2003 rà sốt việc phân cơng nhiệm vụ, bố trí sử dụng cơng chức đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức sở nhu cầu bổ sung công chức theo vị trí cơng tác Trước tổ chức thi tuyển, Bộ đạo đơn vị tiến hành xác định nhu cầu tuyển dụng, thực nhiều đợt rà sốt để thống nhất, phê duyệt số lượng, trình độ, chuyên ngành cần thiết vị trí tuyển dụng Hội đồng thi Bộ tổ chức thi môn: Quản lý hành nhà nước; Ngoại ngữ Tin học - Tiếp nhận công chức: Các viên chức thuộc Bộ trước vào công chức Hội đồng tuyển dụng đơn vị xem xét, kiểm tra nghiệp vụ, chun mơn, sau Bộ điều biệt phái đơn vị thử việc từ – tháng trước định thức Từ năm 2006, việc tiếp nhận điều động đội ngũ công chức Bộ thực theo qua kiểm tra, sát hạch theo nội dung Thông tư số 74/2005/TT-BNV ngày 26/7/2006 Bộ Nội vụ: thông báo công khai Quản trị nguồn nhân lực báo, trang Web Bộ nhu cầu tuyển chọn công chức; thành lập Ban kiểm tra sát hạch để tuyển chọn công chức theo yêu cầu công việc Việc tổ chức tuyển dụng công chức thời kỳ công khai, nghiêm túc, không xảy vi phạm, khiếu kiện Từng bước nâng cao chất lượng tuyển dụng tổ chức thi tuyển, tiếp nhận công chức theo tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với yêu cầu công việc Các bước tuyển dụng nhân (Mô tả theo Lưu đồ sau) Trách nhiệm Nội dung thực Mơ tả/ Biểu mẫu Trưởng cácXác phòng, định nhu cầu tuyển dụng phận Phòng/Bộ phận Lập kế hoạch tuyển dụng Th i tu yể n C C Lãnh đạo đơn vịPhê duyệt Xét CC, LĐ Hợp đồng Quản lý nhân Lãnh đạo đơn vị Trình Bộ Hội đồng Tuyển Tổ chức thực xét, thi tuyển dụng - Xét duyệt Hồ sơ (thi tuyển CC) Lãnh đạo đơnLãnh vị đạo đơn vị duyệt (1)Lãnh đạo vị (2) Trình Hộiđơn đồng Bộ (2)tuyển Hội dụng đồngcủa Tuyển dụng sở - Xét tuyển (với CC, LĐHĐ) (1) Báo cáo Bộ KQ xét tuyển; ký HĐLĐ Quản trị nguồn nhân lực Phòng/Bộ phận Lưu hồ sơ Quản lý nhân 2.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng: Trên sở định hướng phát triển đơn vị thuộc Bộ hoạch định Lãnh đạo Bộ, phòng/ phận đơn vị thuộc Bộ xác định nhu cầu tuyển dụng phòng/bộ phận chuyển phòng/bộ phận quản lý nhân Phòng Quản lý nhân lập kế hoạch tuyển dụng đơn vị sở tập hợp nhu cầu phòng/ phận trình Ban Lãnh đạo đơn vị phê duyệt 2.2 Lập kế hoạch tuyển dụng: Theo yêu cầu công việc để tập hợp nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch tuyển dụng công chức, lao động hợp đồng 2.3 Lãnh đạo đơn vị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng tổ chức thực việc xét tuyển (với xét tuyển cơng chức), trình Bộ (với thi tuyển công chức) 2.4 Tổ chức thực xét, thi tuyển: - Đối với xét tuyển công chức: Sau Trưởng đơn vị phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng, phòng/ phận quản lý nhân có nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm bước: Thơng báo u cầu tuyển dụng (gồm: Vị trí cần tuyển, số lượng; vị trí, nhiệm vụ; tiêu chuẩn; yêu cầu hồ sơ; thời gian ) → Tiếp nhận phân loại hồ sơ → Thành lập Hội đồng xét tuyển → Tổ chức thi xét tuyển theo quy định→ Báo cáo Lãnh đạo phê duyệt kết quả→ Báo cáo Bộ kết xét tuyển→ Ký kết hợp đồng thử việc (03 tháng) Trường hợp đặc biệt, Trưởng đơn vị thuộc Bộ định tuyển dụng chuyển đến Phòng/ phận quản lý nhân thực hiện, khơng qua trình tự bước - Đối với thi tuyển công chức, công chức dự bị: Tổ chức Hội đồng tuyển dụng đơn vị xét duyệt hồ sơ → Tập hợp Hồ sơ→ báo cáo Lãnh đạo đơn vị Quản trị nguồn nhân lực kết xét duyệt hồ sơ→ Trình Hội đồng tuyển dụng Bộ→ Tiếp nhận, phân công nhiệm vụ cho công chức tuyển dụng→ hướng dẫn công chức dự bị, tập sự→ Đánh giá hiệu tuyển dụng (Đánh giá hiệu tuyển dụng thực đánh giá cán bộ, công chức hàng năm) 2.5 Lập hồ sơ theo dõi quản lý cán bộ, công chức: Hồ sơ nhân cán công chức lưu giữ Phòng/bộ phận quản lý nhân đơn vị thuộc Bộ cập nhật hàng năm Những hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng * Những hạn chế công tác tuyển dụng: - Quy định hướng dẫn việc tuyển dụng công chức dự bị chưa sát thực Chưa có khác biệt điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức công chức dự bị - Một số văn hướng dẫn thực Nghị định 95/1998/NĐ-CP Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức chưa kịp thời, nhiều trường hợp ban hành chậm - Cơ chế quản lý công chức, công chức dự bị, viên chức trạng thái vừa làm, vừa nghiên cứu hoàn thiện nên văn hướng dẫn thực chưa thống chưa đầy đủ nên cơng tác triển khai gặp khó khăn, tâm lý thận trọng vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, chờ văn hướng dẫn - Việc phân định cơng chức viên chức điều với nhiều người, áp lực thi vào công chức nặng nề - Việc quản lý nhà nước viên chức chun ngành gặp nhiều khó khăn, chí khơng thực khơng có chế giám sát việc tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Bộ địa phương ngành khác Quản trị nguồn nhân lực - Hệ thống tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức chưa thay đổi ngồi việc tách cơng chức viên chức nghiệp, chưa có định hướng chung cho việc xây dựng bổ sung tiêu chuẩn chức danh nên khó xây dựng văn hướng dẫn nội dung, hình thức tuyển dụng, thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức (ban hành theo QĐ số 414/TCCP-VC Ban Tổ chứcCán Chính phủ ban hành năm 1993) chưa cụ thể, số điểm khơng phù hợp Chưa có phương pháp xác định cấu ngạch cơng chức, viên chức chuyên ngành - Chưa quy định thống mẫu hồ sơ tuyển dụng, chưa phân định thi tuyển cơng chức cơng chức dự bị Chưa có văn thống quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, điều động, cán bộ, công chức Bộ, ngành địa phương - Có chế độ khuyến khích tuyển dụng người có học vị cao chưa có chế độ người biên chế tự học tập nâng cao trình độ - Đổi chế quản lý tuyển dụng, quản lý biên chế, thực tế Bộ Nội vụ chưa hướng dẫn, thống bước chung Bộ, ngành, đồng tự chủ tài tự chủ biên chế, tuyển dụng - Khó khăn nguồn kinh phí cho cơng tác tuyển dụng cơng chức, viên chức Với quy định mức thu lệ phí thi nay, đơn vị tổ chức thi tuyển khơng đủ kinh phí để tổ chức kỳ thi * Nguyên nhân chủ yếu: - Thiếu quy định tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác người dự thi tuyển cơng chức - Chưa có chế độ xếp bậc lương cao người trúng tuyển có đủ lực, trình độ có kinh nghiệm cơng tác phù hợp với vị trí tuyển dụng Quản trị nguồn nhân lực - Chưa có quy định thống trình tự, thủ tục thuyên chuyển, điều động cán công chức bộ, ngành, địa phương Kết luận Việc tuyển dụng cán công chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực theo Pháp lệnh cán công chức tạo bước chuyển việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, đưa dần công tác quản lý nhân vào nề nếp theo quy định, từ tuyển dụng, đánh giá, thi nâng ngạch, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt đến đào tạo bồi dưỡng sát với tính chất cơng việc cán bộ, cơng chức, viên chức, công khai dân chủ Bước đầu làm rõ nhiệm vụ, trình độ, chuyên ngành điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể vị trí cơng việc, làm sở cho cơng tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán Việc bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức theo phương pháp thi tuyển đảm bảo chọn người có đủ tiêu chuẩn, trình độ vị trí cơng tác, thực công khai, công xã hội Tuy nhiên, cơng tác tuyển dụng nhiều hạn chế nêu để hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước ta xây dựng công bố Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức tạo bước đột phá nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng cán bộ, công chức năm tới * Tài liệu tham khảo: - Bài giảng môn Quản trị nguồn nhân lực – Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Quốc tế GAMBA trường Đại học GRIGGS - Quản trị nhân sự- Nguyễn Hữu Thân, Nhà xuất Lao động xã hội năm 1998 Quản trị nguồn nhân lực 10 - Báo cáo đánh giá tình hình thực Pháp lệnh cán công chức từ năm 1998 đến năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ... tích thực trạng cơng tác tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quan nơi làm việc Công tác tuyển dụng cán công chức nhà nước phải thực theo quy định Luật pháp nhà. .. Trung tâm…) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn từ năm 1998-2009 phải thực theo Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đổi năm... Việc tuyển dụng cán công chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực theo Pháp lệnh cán công chức tạo bước chuyển việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, đưa dần công tác quản lý nhân vào nề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn , Thực trạng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức nhà nước của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay