Hoàn thiện phương pháp đánh giá thực hiện công việc đối với lao động quản lý

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG QUẢN Muốn hoạt động tổ chức đạt hiệu cao, tổ chức phải coi trọng quản trị nguồn nhân lực Con người trung tâm hoạt động, muốn tổ chức hoạt động tốt, phát triển bền vững phải làm tốt khâu quản trị nguồn nhân lực, tuyển dụng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; đánh giá thực công việc; thù lao lao động Trong tập này, tơi chủ yếu tập trung nói việcđánh giá thực công việc” sử dụng kết đánh giá công việc với lao động quản khối Văn phòng Tổng cơng ty Bưu Việt Nam - nơi tơi làm việc Qua nêu hạn chế đề xuất số giải pháp khắc phục Đánh giá thực cơng việc thường hiểu đánh giá có hệ thống thức tình hình thực cơng việc người lao động quan hệ so sánh với tiêu chuẩn xây dựng thảo luận đánh giá với người lao động Đánh giá thực cơng việc hay gọi đánh giá thành tích cơng tác cơng cụ quản quan trọng chuỗi công cụ quản quản trị nhân lực Đánh giá thực công việc thực tốt sở để khen thưởng, động viên kỷ luật giúp nhà quản trị áp dụng việc trả lương cách cơng Việc đánh giá thành tích cơng tác hời hợt, sơ sài, chủ quan dẫn tới khó khăn cho cơng tác quản trị nhân lực Tổng cơng ty Bưu Việt Nam Tổng cơng ty nhà nước chun ngành Bưu chính, hạch tốn độc lập với Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam, năm qua thực đầy đủ chế độ sách người lao độngviệc đánh giá thành tích cơng tác lao động quản Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản trị nhân lực, hệ thống đánh giá thực công việc lao động quản chưa phát huy hết tác dụng Việc đánh giá thực cơng việc vừa gây lãng phí thời gian vừa chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản trị nhân lực như: công tác tuyển dụng, trả lương, trả thưởng, đề bạt, kỷ luật, khen thưởng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1- Hồn thiện phương pháp đánh giá thực cơng việc lao động quản lý: Phương pháp đánh giá thực công việc (ĐGTHCV) khối Văn phòng Tổng cơng ty Bưu Việt Nam phương pháp thang điểm tiêu chí Trên sở số điểm đánh giá quy hệ số tương ứng, gọi hệ số hồn thành cơng việc Để có thêm thơng tin hồn thiện phương pháp ĐGTHCV, vấn thêm số Lãnh đạo, cán quản Các ý kiến trả lời cho nên sử dụng phương pháp thang điểm, ngồi để việc đánh giá có hiệu cần có kế hoạch cơng tác duyệt làm sở cho trình đánh giá Để việc đánh giá thực có hiệu cần phải: - Có kế hoạch cơng tác (theo tháng, q hay đợt hồn thành cơng việc) duyệt để làm sở đánh giá - Xây dựng điểm số cụ thể điểm xem xét tiêu chí đánh giá:  Điểm số cho tiêu chí đánh giá 10 điểm  Xét mức độ quan trọng tiêu chí, thứ tự tầm quan trọng giảm dần tiêu chí lựa chọn là: + Tiêu chí 1: Kết thực cơng việc, có hệ số + Tiêu chí 2: Kỹ làm việc, có hệ số + Tiêu chí 3: Ý thức chấp hành nội quy, quy chế thái độ cơng việc, có hệ số + Tiêu chí 4: Các tiềm phát triển, có hệ số Tổng số điểm đánh giá 100 điểm  Như điểm số tiêu chí xác định sau: + Tiêu chí 1: 40 điểm + Tiêu chí 2: 30 điểm + Tiêu chí 3: 20 điểm + Tiêu chí 4: 10 điểm Trên sở số điểm xác định tiêu chí tiến hành cho điểm theo nội dung mức độ hồn thành cơng việc tương ứng Ngoài ra, việc đánh giá xác định trước hết cá nhân người quản trực tiếp xem xét kết thực cơng việc nhân viên nên xác định hệ số tương ứng với người đánh giá, hệ số sau: + Cá nhân tự đánh giá: hệ số + Người quản trực tiếp: hệ số + Điểm số cuối xác định cách tính bình qn gia quyền tổng số điểm cá nhân người quản trực tiếp xác định Căn vào tổng số điểm để đưa mức hồn thành cơng việc tương ứng 2- Chu kỳ đánh giá: Chu kỳ ĐGTHCV khối Văn phòng Tổng cơng ty thực theo tháng Chu kỳ đánh giá cho ngắn, để việc đánh giá phản ánh kết thực công việc nhân viên, cho nên đánh giá theo chu kỳ tháng/lần ( Quý/lần )do công việc quản thường nhiều tháng để hoàn thành thực theo đợt, công việc cụ thể 3- Lựa chọn người đánh giá: Lựa chọn người đánh giá yêu cầu quan trọng hệ thống ĐGTHCV Hiện nay, khối Văn phòng Tổng cơng ty người đánh sau:  Đối với Cán chuyên môn/nhân viên là: + Bản thân nhân viên + Các đồng nghiệp + Trưởng đơn vị + Thông qua Hội đồng xét chất lượng để đánh giá kết thực cơng việc nhân viên (duyệt hệ số hồn thành công việc cho cá nhân )  Đối với Trưởng, Phó đơn vị: a Trưởng đơn vị: Tự đánh giá kết công tác tháng cá nhân Các kết thơng qua Hội đồng xét chất lượng để đánh giá kết thực cơng việc nhân viên (duyệt hệ số hồn thành cơng việc cho cá nhân) b Phó đơn vị: Tự đánh giá kết công tác tháng cá nhân Trưởng đơn vị nhận xét lĩnh vực quản Phó đơn vị Các kết thông qua Hội đồng xét chất lượng để đánh giá kết thực công việc nhân viên (duyệt hệ số hồn thành cơng việc cho cá nhân) Nhiều người tham gia vào trình đánh (đối với Nhân viên) người đánh giá chưa hợp (đối với Trưởng, Phó đơn vị) khiến việc đánh giá nhiều thời gian mà chưa đem lại kết đáp ứng công tác quản nhân Tổng công ty Thơng tin thu thập từ q trình vấn sâu cho thấy cán lựa chọn người đánh giá người quản trực tiếp họ người hiểu rõ q trình thực cơng việc nhân viên Trên sở thông tin thu thập được, xin đưa số giải pháp việc lựa chọn người đánh sau: - Cá nhân tự đánh giá: Bản thân nhân viên tự đánh giá cho điểm nội dung công việc thực theo chu kỳ đánh giá Khi xác định điểm số, đánh giá cá nhân xác định hệ số Bảng đánh giá chuyển lên cấp cao để thực đánh giá Với cách đánh giá giúp cho nhân viên nhìn nhận lại q trình thực cơng việc thơng qua tiêu chí đánh giá Từ nhận rõ mặt thực mặt chưa thực trình thực cơng việc - Người quản trực tiếp đánh giá: Người quản trực tiếp đánh giá vào bảng đánh giá thực công việc nhân viên Các kết đánh giá độc lập với kết đánh giá nhân viên Khi xác định điểm số, đánh giá người quản trực tiếp xác định hệ số Cùng với số điểm tự đánh giá cá nhân, điểm số đánh giá kết thực nhân viên xác định số bình quân gia quyền tổng số điểm cá nhân người quản trực tiếp xác định Việc để người quản trực tiếp đánh giá kết thực cơng việc nhân viên đảm bảo tính xác Người quản trực tiếp người trực dõi người hiểu rõ trình thực công việc nhân viên Nếu người đánh giá đào tạo để hiểu rõ phương pháp đánh giá, mục đích, ý nghĩa cơng tác đánh giá, thực cơng tâm kết đánh giá góp phần thực nội dung cơng tác quản trị nhân lực cách có hiệu Tơi xin đề xuất người quản trực tiếp để đánh giá trường hợp sau: + Đối với Cán chuyên môn/Nhân viên là: Người quản trực tiếp đánh giá + Đối với Trưởng, Phó đơn vị là: Tổng giám đốc đánh giá Ngoài ra, có số tiêu chí đánh giá liên quan đến ý thức, tính cách…cá nhân nên để kết đánh giá xác đồng thời khơng nhiều thời gian, tổ chức họp lấy ý kiến đồng nghiệp số tiêu chí đánh tính hợp tác cơng việc, chấp hành nội quy, quy chế Tổng công ty, quan hệ với cấp … (các nội dung đánh giá thuộc tiêu chí 3)  Đối với Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch cơng đồn Công ty trực tiếp báo cáo kết công việc điều hành trước Hội đồng xét chất lượng Hội đồng xét chất lượng đánh giá công tác điều hành nói Tơi cho cán thực việc báo cáo kết công việc điều hành trước Hội đồng xét chất lượng thành phần Hội đồng xét chất lượng người có khả bao quát hết hoạt động Tổng công ty nên việc đánh giá kết công tác phù hợp 4- Đào tạo người đánh giá: Để đảm bảo tính hiệu hệ thống đánh giá Khối Văn phòng Tổng cơng ty, người đánh giá phải đào tạo để hiểu biết hoạt động đánh giá, mục đích đánh giá, nắm rõ cách thức tiến hành đánh giá nhằm đảm bảo quán trung thực, khách quan trình đánh giá, tránh xu hướng đánh giá chung chung, thiên kiến, thành kiến Việc đào tạo người đánh giá theo hình thức: Cung cấp văn hướng dẫn Theo hình thức này, tổ chức chuyển văn hướng dẫn việc đánh giá cho người tham gia đánh giá để họ đọc học - Đối với cá nhân: Việc hướng dẫn trang bị kiến thức cho cá nhân người lao động hệ thống ĐGTHCV vô cần thiết Cá nhân người lao động phải hiểu lợi ích từ việc ĐGTHCV để họ thực việc đánh giá cách nghiêm túc, khơng đánh giá hình thức chiếu lệ Nhân viên cần phải thấy ĐGTHCV hội để họ nhìn nhận lại kết mà đạt được, tồn tại, vướng mắc để tìm cách khắc phục hoàn thiện kỳ tới Những nội dung cần trang bị cho cá nhân là: + Quy trình ĐGTHCV, tầm quan trọng hoạt động ĐGTHCV + Tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp đánh giá + Giải thích lỗi cần tránh đánh giá - Đối với người quản trực tiếp: Làm rõ mục đích hệ thống ĐGTHCV, nhiệm vụ người đánh giá với tính đắn kết ĐGTHCV nhân viên Việc đánh giá giúp cho người quản hiểu rõ kết thực công việc nhân viên, ưu điểm, khó khăn tồn nhân viên để tìm cách giúp đỡ, xếp bố trí cơng việc cho hợp nhằm nâng cao hiệu công việc công tác quản Những nội dung cần trang bị cho nhà quản là: + Quy trình ĐGTHCV, tầm quan trọng hoạt động ĐGTHCV + Tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp đánh giá + Giải thích lỗi cần tránh đánh giá Việc đánh giá người khác dễ mắc phải lỗi thiên kiến, định kiến, ảnh hưởng kiện gần Chính lỗi làm ảnh hưởng đến kết ĐGTHCV nhân viên + Các kiến thức kỹ giao tiếp, khả đánh giá thuyết phục, khả tổ chức, điều hành buổi thảo luận, vấn, giải vấn đề, ghi chép số liệu đưa thơng tin phản hồi cách có hiệu 5- Nâng cao hiệu quản sử dụng kết đánh giá thực công việc lao động quản lý: 5.1- Quản kết đánh giá thực công việc: Các kết ĐGTHCV chưa quản theo dõi thường xuyên Do chưa hiểu rõ chất, xác định đắn hợp vai trò phận nhân ĐGTHCV nên giao cho Phòng Thơng tin tổng hợp Văn phòng xây dựng, đầu mối tổ chức thực việc ĐGTHCV Văn phòng Tổng cơng ty Để cơng tác ĐGTHCV thực có hiệu cần thiết phải quản kết ĐGTHCV sau: - Giao cho Ban Tổ chức lao động xây dựng ĐGTHCV lao động quản tổ chức triển khai công tác ĐGTHCV - Các kết ĐGTHCV xem xét, quản sử dụng để thực mục tiêu công tác quản nhân Để việc quản có hiệu quả, Ban Tổ chức lao động phối hợp với Ban Kỹ thuật cơng nghệ thơng tin để tin học hố q trình quản lý, áp dụng cơng nghệ tin học để trình quản thực hiệu quả, kết ĐGTHCV có ứng dụng thực tế cơng tác quản trị nhân lực tổ chức 5.2- Sử dụng kết đánh giá thực công việc cách hiệu quả: - Sử dụng kết ĐGTHCV công tác thù lao lao động Việc sử dụng kết ĐGTHCV khối Văn phòng Tổng cơng ty cơng tác thù lao xem xét khía cạnh chính: Tiền lương, khuyến khích  Tiền lương + Trả lương: Hiện việc trả lương Tổng công ty dựa vào kết ĐGTHCV để trả phần lương suất cho CB CNV Nó phần thực gắn kết kết thực công việc người lao động với tiền lương nhận, có tác dụng tạo động lực lao động người lao động Vì bảng ĐGTHCV hoàn thiện, xác định hệ số hồn thành cơng việc hệ số tiếp tục sử dụng biến số để xác định tiền lương suất cho CB CNV Khi hệ số chi tiết, cụ thể, phản ánh xác mức độ đóng góp người lao động việc trả lương xác hơn, góp phần thực tốt cơng tác quản tổ chức + Chế độ nâng bậc, nâng ngạch lương: Hiện khối Văn phòng Tổng cơng ty chưa sử dụng đến kết ĐGTHCV cho cơng tác nâng bậc, nâng ngạch lương Điều gây lãng phí thơng tin thu thập q trình ĐGTHCV, làm cho trình xem xét thời gian Vì cần áp dụng kết ĐGTHCV nhân viên công tác nâng bậc, nâng ngạch để phát huy hết tác dụng công tác đánh giá Các kết ĐGTHCV sở để nhà quản xem xét việc nâng bậc lương sớm trước thời hạn, kéo dài thời hạn nâng bậc lương hay cho thi nâng ngạch lương theo quy định hành  Các khuyến khích: phân chia lợi nhuận, phân chia suất, loại tiền thưởng, tiền hoa hồng Cũng giống phân phối tiền lương suất, phân chia lợi nhuận Tổng công ty vào số ngày thực tế làm việc, hệ số mức độ phức tạp công việc (theo bảng hệ số mức độ phức tạp công việc cho chức danh Công ty xây dựng), mức tiền cho hệ số mức độ phức tạp công việc, hệ số hồn thành cơng việc để phân phối cho nhân viên Điều phần gắn kết khuyến khích, khen thưởng Tổng cơng ty với kết thực công việc cá nhân Bên cạnh để thực khuyến khích nhân viên thựccống hiến, đóng góp, hệ số hồn thành cơng việc xếp loại cho nhân viên, Tổng cơng ty quy định hình thức khen thưởng tương xứng với kết thực công việc người lao động Việc khen thưởng áp dụng cá nhân đạt kết thực cơng việc từ mức hồn thành tốt trở lên với tỷ lệ xem xét bình chọn mức thưởng định đảm bảo khuyến khích, tạo động lực lao động nhân viên - Sử dụng kết ĐGTHCV công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Mặc dù công tác đào tạo Tổng công ty đặn, thường xuyên hiệu đạt lại chưa cao Một nguyên nhân Tổng công ty không dựa vào nhu cầu đào tạo thực tế nhân viên hay nói khác chưa dựa vào kết thực công việc nhân viên để thực công tác đào tạo cho hiệu Vì để nâng cao hiệu sử dụng kết ĐGTHCV công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần phải phối hợp với tổ chức, Trung tâm, Trường đào tạo để thiết kế chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế cần đào tạo tổ chức Việc cử người tham gia khoá đào tạo cần xem xét đến tiềm để tiếp tục phát triển họ hay điểm yếu để tìm cách giúp họ hồn thiện mình, thực cơng việc cho có hiệu - Sử dụng kết ĐGTHCV quan hệ nhân nội bộ: Các định thuộc lĩnh vực quan hệ nhân nội bao gồm thăng chức, giáng chức, hết hạn hợp đồng, tạm cho nghỉ việc thuyên chuyển 10 vấn đề nhạy cảm cơng tác quản Hiện quy trình thực quan hệ nhân nội Tổng cơng ty “kín” Thực tế kết ĐGTHCV chưa sử dụng cách công khai tất định tổ chức Việc hoàn thiện kết ĐGTHCV cần sử dụng để tổ chức đưa định thuộc lĩnh vực quan hệ nhân nội khách quan, đảm bảo tính xác Đối với đề bạt, thăng chức yêu cầu kết ĐGTHCV luôn mức hồn thành cơng việc, hồn thành tốt hồn thành xuất sắc Ngồi xem xét kỹ cá nhân tình thần trách nhiệm, thái độ công việc tiềm cá nhân Đối với giáng chức, hết hạn hợp đồng, tạm cho nghỉ việc thuyên chuyển: kết ĐGTHCV cho thấy tranh rõ nét phù hợp, khả hồn thành cơng việc cá nhân Điều giúp cho nhà quản có sở chắn đưa định nhân nhạy cảm khó khăn Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University - http://www.tin247.com/ - http://www.saga.vn/view.aspx?id=12577 - Lanhdao.net - Bài giảng Giáo viên lớp - Các nguồn tài liệu khác Internet 11 ... nguồn nhân lực 1- Hoàn thiện phương pháp đánh giá thực công việc lao động quản lý: Phương pháp đánh giá thực công việc (ĐGTHCV) khối Văn phòng Tổng cơng ty Bưu Việt Nam phương pháp thang điểm tiêu... lao động có việc đánh giá thành tích cơng tác lao động quản lý Tuy nhiên, nhìn từ góc độ quản trị nhân lực, hệ thống đánh giá thực công việc lao động quản lý chưa phát huy hết tác dụng Việc đánh. .. q trình thực cơng việc - Người quản lý trực tiếp đánh giá: Người quản lý trực tiếp đánh giá vào bảng đánh giá thực công việc nhân viên Các kết đánh giá độc lập với kết đánh giá nhân viên Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phương pháp đánh giá thực hiện công việc đối với lao động quản lý , Hoàn thiện phương pháp đánh giá thực hiện công việc đối với lao động quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay