Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại BIDV hưng yên

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC TẠI BIDV HƯNG YÊN Sau ðýợc tiếp cận môn học Quản trị nguồn nhân lực, hiểu ðýợc tầm quan trọng quản trị nhân ðối với Doanh nghiệp Một cơng ty hay tổ chức có nguồn lực tài mạnh, cơng nghệ tiên tiến khó phát huy hiệu tối ưu khơng biết quản trị người Cách thức, phương pháp quản trị nhận góp phần tạo nên văn hố tổ chức, đem lại môi trường làm việc vui tươi phấn khởi Quản trị nhân vừa môn khoa học đồng thời lại nghệ thuật – nghệ thuật quản trị người Nghiên cứu môn học giúp nhận thức nội dung Quản trị nhân là: Phân tích cơng việc kế hoạch hố nguồn nhân lực; Tuyển mộ; Tuyển chọn; Đào tạo phát triển; Đánh giá thực công việc; Thù lao lao động; Phúc lợi chế độ thù lao lao động khác Với mong muốn áp dụng lý thuyết ðó học vào thực tế công việc tại, ðồng thời thực yêu cầu tập cá nhân “ Hãy phân tích thực trạng hoạt động : Tuyển dụng; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Đánh giá thực công việc; Thù lao lao động, tổ chức mà anh chị làm việc Trên sở đó, nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục” lựa chọn hoạt động “Đánh giá thực công việc” Chi nhánh Ngân hàng éầu tý Phát triển Hýng Yên (BIDV Hưng Yên) ðể Phân tích ðýa kiến nghị cừ sở kiến thức Quản trị nguồn nhân lực ðýợc học ðối chiếu với thực tế PHẦN II: TRìNH BàY NỘI DUNG BáO CáO Đánh giá thực cơng việc Theo tài liệu giảng “Đánh giá thực công việc hệ thống thức nhằm xem xét đánh giá kết công việc cá nhân nhóm” Một hệ thống đánh giá hiệu đánh giá thành tích đưa kế hoạch cho việc phát triển, mục tiêu tổng thể cụ thể Theo sách “Quản trị nhân sự” Nhà xuất lao động phát hành tác giả Tiến sỹ Nguyễn Hữu Thân chủ biên, định nghĩa “Đánh giá hồn thành cơng tác hay gọi đánh giá thành tích cơng tác hệ thống thức duyệt xét đánh giá hồn thành cơng tác cá nhân theo định kỳ” Như thấy việc đánh giá thực công việc phần công tác quản trị nguồn nhân lực, đồng thời cần thường xuyên trì thực tốt tổ chức 1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hưng Yên công tác quản trị nguồn nhân lực BIDV Hưng n có trụ sở Phố Nối, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, thực chức hoạt động kinh doanh Ngân hàng địa bàn tỉnh Hưng Yên Tính đến thời điểm 30/6/2010 tổng số cán công nhân viên BIDV Hưng Yên 120 cán BIDV Hýng Yên đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hầng Đầu tư Phát triển Việt Nam (sau gọi BIDV) BIDV ngân hàng thýừng mại lớn Việt Nam, có 108 Chi nhánh 64 tỉnh thành nýớc, với số Chi nhánh, Văn phòng đại diện Quốc gia vùng lãnh thổ khác Thế giới Nhằm trì phát triển hoạt động kinh doanh, BIDV có đội ngũ cán công nhân viên khoảng 15.000 người Do đặc thù hoạt động kinh doanh Ngân hàng, hoạt động kinh doanh theo mạng lưới lĩnh vực quản lý kết kinh doanh tập trung Hội sở – BIDV Nhằm nâng cao hiệu hoạt động, BIDV ban hành quy trình cho tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh Với đội ngũ cán nhân viên lớn, BIDV cơng tác quản trị nguồn nhân lực quan tâm Công tác quản trị nguồn nhân lực BIDV phận Tổ chức cán thực hiện, BIDV ban hành quy trình liên quan đến cơng tác tổ chức cán bộ: Quy trình tuyển dụng cán bộ; Quy trình đánh giá cán bộ; Quy trình đào tạo; Quy trình quản lý cán … quy định nội dung công tác quản trị nhân hội sở đơn vị thành viên phải thực BIDV Hưng Yên đơn vị thành viên, thực theo quy định BIDVtrong công tác tổ chức cán 1.2 Việc đánh giá thực công việc BIDV Hýng Yên 1.2.1 Giới thiệu sơ quy trình đánh giá cán BIDV Tại BIDV Hưng Yên hoạt động đánh giá thực công việc thực theo Quyết định số 55/QĐ-TCCB1 Tổng giám đốc BIDV ban hành ngày 02/1/2004 việc ban hành quy trình đánh giá cán Quy trình đánh giá cán BIDV quy định rõ mục đích hoạt động đánh giá cán bộ; Phạm vi đối tượng áp dụng; Các pháp lý xây dựng quy trình; Giải thích từ ngữ sử dụng quy trình; Quy trình quy định rõ nội dung hoạt động đánh giá cán bộ, cụ thể : • Mục đích hoạt động đánh giá cán - Xác định lực, trình độ, kết cơng tác, ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất trị, lối sống hiệu cơng tác làm để bố trí, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật thực sách cán - Mỗi cán bộ, nhân viên nhận thấy ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về: chuyên môn, lực công tác, phẩm chất, lối sống từ tự học tập, nghiên cứu, tu dưỡng để phát huy ưu điểm, mặt mạnh; đồng thời nhanh chóng sửa chữa khuyết điểm khắc phục yếu điểm để hoàn thành tốt chức trách giao * Phạm vi đối tượng áp dụng Quy trình đánh giá cán quy định việc đánh giá cán định kỳ hàng năm Tổng giám đốc Cán bộ, nhân viên Hội sở Giám đốc đơn vị thành viên; Giám đốc đơn vị thành viên cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình, áp dụng tồn hệ thống BIDV *Trích dẫn lưu đồ quy trình đánh giá cán Phó Trưởng Ban, Hội Tổng giám đốc, Giám đốc trư phò phụ trách, Phòng đ ởn ng Giám đốc Tổ chức Cấp uỷ cán n g Tự đán h giá, nhậ n Phó TGĐ ph g òn t g, h nh i ân đ viê u n a Có ý kiế n Có ý kiến Xem xét, đánh giá Không đồng ý Để biết Ghi nhậ n xét Để biế t Lưu Hồ Thôn g báo, xếp loại Duyệt Xếp loại Đồng ý 1.3 Nội dung công tác đánh giá cán BIDV Hưng Yên Hàng năm từ ngày 01 đến 15 tháng 1, BIDV Hưng Yên tiến hành đánh giá cán bộ, việc đánh giá cán thực qua bước, cụ thể sau : Bước 1- Tự nhận xét đánh giá: Cán bộ, nhân viên tự viết nhận xét, đánh giá kết phấn đấu thực nhiệm vụ năm trước tự xếp loại theo mẫu: Bản tự nhận xét đánh giá cá nhân tự viết bao gồm: Phần I - Ghi họ tên, đơn vị công tác, thay đổi thân gia đình năm; Phần II tự nhận xét ưu, khuyết điểm năm mặt: Đánh giá kết thực chức trách, nhiệm vụ giao; Phẩm chất trị, đạo đức lối sống;Kết tự học tập, nghiên cứu; Chiều hướng khả phát triển thân; Bước 2- Tổ chức lấy ý kiến Phòng : Việc tổ chức lấy ý kiến phòng thực việc tổ chức họp, hình thức nội dung họp: + Cá nhân đọc Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại mình; + Tập thể tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá đề xuất xếp loại + Sau kết thúc kiểm điểm, Trưởng phòng làm báo cáo kết kiểm điểm phân loại cán bộ, kèm biên kiểm điểm cá nhân cán gửi lãnh đạo cấp trực tiếp phụ trách phòng Bước 3- Thơng qua Giám đốc Ban thông qua Cấp uỷ: Đối với Phó trưởng phòng nhân viên: Trên sở báo cáo kết kiểm điểm phân loại cán biên tổng hợp ý kiến tham gia tập thể phòng, Trưởng phòng thơng qua tổ Đảng (nếu có) sau chuyển lấy ý kiến thức Chi uỷ đánh giá, xếp loại - Đối với Trưởng phòng: Trên sở tự nhận xét Trưởng phòng, Cấp uỷ có ý kiến đánh giá Đơn vị lấy ý kiến trước Phó giám đốc phụ trách - Đối với Giám đốc, Phó giám đốc: Trên sở tự nhận xét Giám đốc, Phó giám đốc cấp uỷ có ý kiến đánh giá, xếp loại Bước 4- Thông qua Hội đồng thi đua: Đối với Phó trưởng phòng nhân viên: vào kết đánh giá, phân loại đề nghị Trưởng phòng, Hội đồng thi đua xem xét, thơng qua xếp loại trình Giám đốc -Đối với Trưởng phòng: Trên sở xếp loại thi đua tập thể Phòng tự nhận xét cá nhân Trưởng phòng, ý kiến cấp uỷ, ý kiến Phó Giám đốc (nếu có), Hội đồng thi đua thơng qua xếp loại trình Giám đốc - Đối với Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trực thuộc: Trên sở xếp loại thi đua tập thể đơn vị tự nhận xét cá nhân Phó giám đốc, Giám đốc chi nhánh trực thuộc, ý kiến cấp uỷ, Hội đồng thi đua thơng qua xếp loại trình Giám đốc Bước 5- Lãnh đạo duyệt:Trên sở đánh giá kết phân loại cán bộ, nhân viên Hội đồng thi đua, Tổng giám đốc, Giám đốc xem xét định cuối Bước 6- Thông báo :Sau Tổng giám đốc, Giám đốc duyệt, Hội đồng thi đua thông báo kết đánh giá phân loại cán bộ, nhân viên cho đơn vị Bước 7- Ghi nhận xét, đánh giá: Giám đốc đơn vị thành viên: Nhận xét, đánh giá, xếp loại Phó giám đốc, Trưởng phòng Giám đốc đơn vị trực thuộc + Trưởng phòng đơn vị thành viên: Nhận xét, đánh giá, xếp loại phó trưởng phòng nhân viên phòng + Giám đốc đơn vị trực thuộc: Nhận xét, đánh giá, xếp loại Phó giám đốc cán thuộc đơn vị Bước 8- Lưu trữ hồ sơ : Bản tự nhận xét cá nhân sau ghi nhận xét đánh giá (theo bước 7), lãnh đạo trực tiếp ký xác nhận, đóng dấu, chuyển cho Ban, Phòng tổ chức cán lưu giữ hồ sơ cán theo quy định phân cấp quản lý cán Những hạn chế hoạt động đánh giá công việc BIDV Hưng Yên Qua thực tế hoạt động đánh giá công việc BIDV Hưng Yên, đối chiếu với kiến thức học môn Quản trị nguồn nhân lực, theo BIDV Hưng Yên sử dụng hệ thống đánh giá thực công việc dựa kết Trong công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung hoạt động đánh giá thực cơng việc nói riêng cấp lãnh đạo BIDV quan tâm, quy trình liên quan đến công tác tổ chức cán xây dựng thường xuyên cải tiến, đảm bảo tính thống cơng tác tổ chức cán tồn hệ thống Tuy nhiên việc thực đánh giá công việc năm lần dễ dẫn đến vấn đề lỗi kiện gần nhất, người đánh giá nhớ hành vi gần thời điểm đánh giá hành vi cách lâu Vấn đề thứ hai dễ gặp phải thao túng q trình đánh giá “Đơi khi, nhà quản lý kiểm sốt tồn khía cạnh trình đánh giá” Mặt khác đặc thù cơng việc ngân hàng, có cơng việc cán nhân viên thực năm nay, hiệu xác định sau thời gian sang năm sau, cụ thể khoản cấp tín dụng, bảo lãnh… khoản cấp tín dụng phải sau tối thiểu 01 tháng khách hàng đến kỳ hạn trả gốc lãi biết khoản nợ khách hàng tốt hay không tốt Việc đánh giá thông qua tổ chức họp dễ dẫn đến tâm lý nể nang, né tránh việc nhận xét đánh giá kết thực công việc thành viên đơn vị, nhân viên với nhân viên nhân viên với lãnh đạo, điều dễ dẫn đến vấn đề Khoan dung hay khắt khe đánh giá thực công việc Đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế BIDV nói chung BIDV Hưng n nói riêng loại hình Doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài ngân hàng, tất hoạt động kinh doanh BIDV Hưng Yên liên quan đến khách hàng Khách hàng trung tâm hoạt động kinh doanh BIDV, thân BIDV xây dựng phương châm kinh doanh với khách hàng “ Chia hội – Hợp tác thành công” Từng cán BIDV Hưng Yên cần phải đáp ứng cách tốt nhu cầu khách hàng, tốt cán nhân viên BIDV Hưng Yên biết khách hàng đánh giá tác phong, kỹ ứng xử trình thực yêu cầu khách hàng Để nâng cao hiệu hoạt động đánh giá thực công việc theo BIDV Hưng yên nên đề xuất BIDV lựa chọn phương pháp đánh giá 360 0, phương pháp khắc phục hạn chế hoạt động đánh giá thực cơng việc tại, đồng thời thiết thực cho BIDV có khách hàng tham gia đánh giá Phương pháp đánh giá 360 giúp tạo môi trường làm việc thân thiện cởi mở, tạo nét khác biệt xây dựng văn hố doanh nghiệp cấp tham gia nhiệt tình việc đánh giá cấp trên, đồng nghiệp đánh giá đồng nghiệp Cấp trực tiếp Đồng nghiệp Nhóm Cá nhân Cấp Khách hàng PHẦN III : KẾT LUẬN Mơn học Quản trị nguồn nhân lực ðó giúp tơi hiểu đánh giá tầm quan trọng chiến lược quản trị nhân lực, cách thức để sử dụng nguồn nhân lực có hiệu Qua tìm hiểu mơn học hiểu chất quản trị nguồn nhân lực, mơ hình quản trị nguồn nhân lực Qua việc làm tập cá nhân, cụ thể hoạt động đánh giá thực công việc đơn vị, nhận biết vấn đề cần bổ sung quản trị nguồn nhân lực đơn vị hạn chế hoạt động đánh giá thực công việc tổ chức Với kiến thức tiếp thu ðýợc từ môn học Quản trị nguồn nhân lực tin týởng týừng lai ðồng nghiệp xây dựng ðýợc mơ hình quản trị nguồn nhân lực hiệu BIDV Hưng n, thơng qua ngày nâng cao kiến thức quản trị kinh doanh áp dụng vào thực tế công việc giao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.“Quản trị nguồn nhân lực”, Slide giảng thuộc Chương trình MBA Đại học Griggs - Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2010 2.Nguyễn Hữu Thân, “Quản trị nhân sự”, NXB Lao động – Xã hội, 2008 3.Các văn bản, quy trình quản lý nhân lực BIDV http://www.mekongcapital.com http://www.ketnoisunghiep.vn ... công việc BIDV Hưng Yên Qua thực tế hoạt động đánh giá công việc BIDV Hưng Yên, đối chiếu với kiến thức học môn Quản trị nguồn nhân lực, theo BIDV Hưng Yên sử dụng hệ thống đánh giá thực công việc. .. trình đánh giá cán BIDV Tại BIDV Hưng Yên hoạt động đánh giá thực công việc thực theo Quyết định số 55/QĐ-TCCB1 Tổng giám đốc BIDV ban hành ngày 02/1/2004 việc ban hành quy trình đánh giá cán... dung công tác đánh giá cán BIDV Hưng Yên Hàng năm từ ngày 01 đến 15 tháng 1, BIDV Hưng Yên tiến hành đánh giá cán bộ, việc đánh giá cán thực qua bước, cụ thể sau : Bước 1- Tự nhận xét đánh giá:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại BIDV hưng yên , Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại BIDV hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay