Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vật tư vận tải

16 3 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:47

HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY VẬT VẬN TẢI I./ Giới thiệu : Trên sở phân công lựa chọn phân tích tình hình tuyển dụng hoạt động Cơng ty TNHH MTV Vật Vận tải & Xếp dỡ-TKV: Mở đầu: Nhân lực ln đóng vai trò quan trọng, định trình sản xuất, tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Trong nguồn nhân lực trở thành lái xe lực lượng phát triển nhanh bền vững nguồn tài nguyên quan trọng nhất, nguồn lực nguồn lực, định thịnh vượng doanh nghiệp phát triển đất nước Phát triển mạnh khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển kinh tế tri thức Một vấn đề quan trọng làm sách cơng ty thiết kế thực hoạt động tuyển dụng người đóng góp giá trị hiệu để tổ chức, việc tuyển chọn đào tạo họ giúp họ phát triển khả gắn liền với phát triển bền vững doanh nghiệp Tuyển dụng lao động trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn định để có cá nhân vào vị trí tổ chức Mục đích chủ nhân rõ ràng Trong số người tham gia tuyển dụng, doanh nghiệp tìm thấy số người chọn thu theo quy định tiêu chuẩn yêu cầu vị trí cần tuyển Tuyển dụng q trình thích ứng hai phân đoạn nguồn cung cấp lao động nhu cầu thị trường lao động Vì vậy, cần thiết sử dụng lao động chất lượng có nghĩa là, người lao động tuyển dụng phải đáp ứng yêu cầu bản: - Thể dục tình trạng sức khỏe người dân, thể phát triển bình thường, khả làm việc Đây tảng quan trọng cho hoạt động thiết thực người, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lao động trình sản Page :1 xuất với công việc cụ thể đảm bảo người khác học tập lao động dài hạn - Trang trí nguồn lực lực trí tuệ, khả nhận thức sáng tạo để thích nghi với xã hội lồi người Phát biểu tâm lý mà nói đến mức độ tinh thần, văn hóa giáo dục người, thể khả thao tác điều kiện vật chất tinh thần thực hành để đạt hiệu cao, định hướng thời gian khả giá trị hoạt động để đạt mục tiêu Yếu tố trí tuệ kế tốn cho trung tâm đạo hành vi người hoạt động, kể việc lựa chọn giải pháp phù hợp để thúc đẩy công việc yếu tố khác chất lượng lực lượng cấu trúc người Tâm lý yếu tố định khả sáng tạo yếu tố người đóng vai trò ngày quan trọng định chất lượng nguồn nhân lực nói riêng phát triển nguồn nhân lực nói chung - Tâm trí quyền lực giá trị tiêu chuẩn đạo đức, chất lượng tốt hoàn thiện nhân cách người, mà thể thực tiễn lao động sản xuất sáng tạo cá nhân Các giá trị liên quan đến lực hành động cụ thể người, làm cho chất lượng nguồn nhân lực Tâm quyền lực tạo bên động đối tượng, thúc đẩy điều chỉnh hoạt động người Nói cách khác, tâm trí điện góp phần thúc đẩy vai trò yếu tố vật lý lực trí tuệ người nguồn lực xã hội Một số vấn đề lý thuyết tuyển dụng nhân tổ chức Khái niệm 1.1: * Thế việc tuyển dụng? Quá trình tuyển dụng để thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác để việc đăng ký nộp đơn tìm việc làm Nói cách khác, trình tuyển dụng để thu hút ứng viên đủ điều kiện từ bên lực lượng lao động tổ chức • Tại tuyển dụng nguồn nhân lực: - Quy hoạch nguồn nhân lực, để đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết Page :2 người, tổ chức phải tiến hành q trình tuyển dụng, cơng việc tuyển dụng - Để thu hút lực lượng làm việc phản ứng cần thiết để cạnh tranh từ tiêu đề, không gian làm việc, tổ chức phải tiến hành hoạt động sau: tuyển dụng, tuyển dụng nguồn nhân lực - Như vậy, nhân viên phải trải qua từ khâu tuyển dụng, th mướn, sau tiến trình hội nhập vào môi trường làm việc tổ chức * Vai trò: q trình tuyển dụng thiết lập để diễn trước số lượng định ứng cử viên nguồn từ để thực việc tuyển dụng nguồn nhân lực Vì vậy, tuyển dụng định ảnh hưởng đến hiệu trình lựa chọn nguồn nhân lực - Số lượng ứng viên để tuyển dụng ngày nhiều khả lựa chọn ứng cử viên đáp ứng yêu cầu công việc cần tuyển dụng cao ngược lại - Hoạt động tuyển dụng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực quản lý tổ chức giai đoạn bắt đầu hoạt động quản lý nguồn nhân lực Tuyển dụng không ảnh hưởng đến kết lựa chọn, mà ảnh hưởng đến trình tổ chức lao động, đánh giá khả thực công việc nhân viên, tiền công lao động, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giải pháp mối quan hệ với nhân viên khác tổ chức 1,1 Nguồn tuyển dụng - Nguồn tuyển dụng từ tổ chức địa phương (nguồn tổ chức) ứng viên tiềm năng, bao gồm người có tên danh sách, làm việc cho tổ chức - Tuyển dụng từ nguồn bên tổ chức Các yếu tố ảnh hưởng đến khả thu hút cán từ nguồn bên -Các yếu tố tổ chức - Các yếu tố môi trường sản xuất - Các yếu tố tác phẩm Page :3 1,3 Các phương pháp tuyển dụng Phương pháp tuyển dụng nhân lực từ bên ngồi - Thơng qua quảng cáo nguồn phổ biến nhất, có khả thu hút số lượng lớn ứng cử viên - Thông qua tổ chức môi giới công việc: - Từ trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề, trường trung học - Từ bạn bè người thân nhân viên tổ chức -Từ nhân viên cũ tổ chức: - Từ nhân viên tổ chức khác - Phương pháp để thu hút ứng viên thông qua hội chợ việc làm 1,4 Các bước lựa chọn: Lựa chọn thực ba bước: Bước 1: Xây dựng chiến lược tuyển dụng: - Xác định phận chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực - Nội dung chiến lược tuyển dụng: + Kế hoạch tuyển dụng: + Xác định mức giá hợp lý kiểm tra xác: + Xác định nguồn tuyển dụng phương pháp: + Xác định vị trí thời gian tuyển dụng Bước 2: Thu hút ứng viên Bước 3: Đánh giá hoạt động tuyển dụng: Để đánh giá q trình tuyển dụng, để tính tốn xác định số sau đây: - Chi phí tuyển dụng, bao gồm: tổng chi phí, chi phí tuyển dụng / nhân viên tuyển dụng - Tỷ lệ giai đoạn sàng lọc, bước trình lựa chọn + Chi phí quảng cáo Tuyển dụng + Phân tích đánh giá thơng tin thu từ nghiên cứu hồ sơ xin việc, xác định độ tin cậy so với yêu cầu tuyển dụng Page :4 + Việc thực quy định, quy định Nhà nước địa phương trình tuyển dụng + Chi phí tài cho q trình tuyển dụng 1,5 Hồ sơ tuyển dụng Mẫu đơn đăng ký nhân viên: - Mẫu đơn đăng ký Mẫu 01 nhân viên Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định Thông số 20/2003/TT-BLDTBXH ngày 2003/09/22; - Bản sổ lao động (không có cơng chứng) Trường hợp sách khơng có nhân viên, lý lịch phải tuân theo mẫu 02 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quy định Thông số 20/2003/TT-BLDTBXH ngày 22/9/2003; - Bản văn bằng, chứng theo yêu cầu lựa chọn địa điểm (khơng có cơng chứng); - Y tế cấp giấy chứng nhận quan y tế có thẩm quyền; - Các tài liệu khác theo quy định đơn vị tính chất cơng việc cần thiết II Nội dung : Bài tập nghiên cứu “Công tác tuyển dụng lao động Công ty TNHH Nhà nước thành viên Vật vận vận tải & Xếp dỡ-TKV" Việc nghiên cứu vừa đánh giá thực tế trình tuyển dụng để đưa biện pháp đóng góp cho cơng ty cơng tác tuyển dụng cơng ty ngày hồn thiện Tên đơn vị: Công ty TNHH Nhà nước thành viên Vật Vật tải &Xếp dỡTKV Địa chỉ: Số 205-Phường Cẩm Đông-Cảm Phả-Quảng Ninh Điện thoại: 0333.8691172 Chức nhiệm vụ: - Sản xuất kinh doanh loại máy móc,vật tư,dầu nhờn phục vụ cho nhu cầu ngành than khoáng sản Được kinh doanh nhập vật ,dầu gốc như: Page :5 BS150,BS500, phụ tùng phụ kiện phục vụ cho sản xuất kinh doanh công ty Được xuất sản phẩm công ty sản xuất Tình hình quản lý sử dụng lao động công ty Cơ cấu lao động công ty Đơn vị: Người 2007 Các tiêu Số lượng Tổng LĐ 312 Theo Đại học 31 trình Cao đẳng 14 độ TC 267 Trung học Theo Trực tiếp 257 lao Gián tiếp 55 động 2008 Tỷ lệ Số Tỷ lệ So sánh 2009 Số So sánh 2008/2007 2009/2008 Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) 100 315 100 325 100 0,96 10 3,17 9,93 33 10,48 38 11,69 6,45 15,15 4,49 11 3,49 11 3,38 -3 0 21,43 85,58 86,03 276 84,93 1,49 1,84 82,372 17,63 57 81,9 18,1 266 81,85 59 18,15 0,39 3,63 3,1 3,51 Đánh giá hiệu sử dụng lao động công ty Kết sử dụng lao động công ty So sánh Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận Tổng lao động NSLĐ bình Đơn vị 2007 2008 2009 Triệu 515944 750554 906216 Triệu 2000 2500 3200 Người 312 315 325 Tr/ng/n 750 1015,87 1566,15 So sánh 2008/2007 2009/2008 Chênh Chênh TL% TL% lệch lệch 235610 36,75 155662 59,06 500 25 700 28 0,96 10 3,17 256,87 35,45 550,28 54,17 quân Page :6 LN bình quân Tr/ng/n 6,41 7,94 9,85 1,53 23,87 1,91 24,06 Công tác đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm Công ty Hàng năm Công ty Vật vận tải &xếp dỡ-TKV thường cử công nhân ưu tú, cán quản lý có lực, có đạo đức đào tạo, nâng cao tay nghề trình độ công nhân cán quản lý Tất cỏn quản lý Công ty qua đào tạo nâng cao Thời gian vừa qua Công ty liên tục mở lớp đào tạo tay nghề chỗ cho công nhân công ty, nhiều công nhân sau đào tạo nâng bậc thợ nâng bậc lương Công tác tuyển dụng hợp đồng lao động Cơng ty: Chính sách tuyển dụng: Đối với cán quản lý: ưu tiên em cán công nhân viên có cấp tuyển thẳng vào cơng ty, bố trí cơng việc phù hợp Đối với cán chủ chốt đề bạt, thăng cấp từ cán cơng ty, viên khác cần thiết tuyển thẳng từ nguồn bên ngồi, ưu tiên người có kinh nghiệm Đối với công nhân sản xuất: tổ chức tuyển dụng rộng rãi, khơng cần thiết phải người có tay nghề cao, tuyển đào tạo thêm Khi Công ty cần tuyển chọn tăng thêm người lao động để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh cơng ty, phòng tổ chức lao động có trách nhiệm thông báo đầy đủ, công khai điều kiện tuyển dụng, quyền lợi trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động trình làm việc, giấy khám sức khoẻ, sơ yếu lý lịch, văn chứng có liên quan… Phòng tổ chức xét thấy phù hợp soạn thảo hợp đồng lao động đệ trình Giám đốc cơng ty Sau giao kết hợp đồng lao động, người lao động công ty điều động đơn vị công ty phải tuân thủ theo điều khoản giao kết hợp đồng lao động Page :7 + Thơng báo tuyển dụng Phòng tổ chức hành tiến hành thơng báo báo ví dụ : báo lao động, báo việc làm… chủ yếu thơng báo rộng tồn cơng ty dán thông báo cổng công ty + Thu nhận nghiên cứu hồ sơ Sau thơng báo phòng tổ chức hành tiến hành thu nhận hồ sơ Việc thu nhận hồ sơ dừng thu nhận đủ số hồ sơ dự tính Trong q trình thu nhận hồ sơ phòng xếp phân loại hồ sơ theo vị trí mà ứng cử viên đăng ký + Phỏng vấn thi tuyển: Công tysẽ chia làm đối tượng : Với vị trí tuyển dụng cấp lãnh đạo, quản lý tài vấn qua vòng, với vị trí kế tốn hay cơng nhân lao động tiến hành vấn sơ thi tuyển + Đánh giá định tuyển dụng: - Đánh giá : Để đánh giá ứng viên cách toàn diện xác nhất, ứng cử viên đánh giá bảng đánh giá Bảng đánh giá kết hợp cho điểm theo tiêu chí, tiêu vũng vấn trước hay chấm điểm thi tuyển để chọn số người có tổng số số điểm cao nhất, xác để làm việc cơng ty theo vị tuyển Cơng ty thành lập hội đồng đánh giá gồm giám đốc phó giám đốc, trưởng phòng tổ chức hành người trực tiếp vấn ứng cử viên Ngoài số cán chuyên môn phụ trách, lãnh đạo vị trí cần tuyển Từ đưa thơng tin, kết hợp lại đánh giá giám lựa chọn để đưa định tuyển dụng - Quyết định tuyển dụng Quyết định tuyển dụng giám đốc trưởng phòng tổ chức hành định dựa vào hồ sơ bảng đánh giá tổng hợp cuối ứng cử viên.Thông báo kết công tác tuyển dụng tới người lao động phòng tổ chức hành Page :8 lịch ứng cử viên đến thử việc phận cơng ty, kế hoạch trình lên giám đốc phải giám đốc kí định + Hội nhập vào môi trường làm việc công ty: Đây coi giai đoạn thử việc công ty, diễn tháng nhận lương thử việc cơng ty Qua trình thử việc công ty chia làm giai đoạn với mức lương khác nhau: giai đoạn khoảng tháng đầu giai đoạn tháng sau với mức lương giai đoạn cao giai đoạn tùy vào vị trí cơng việc khác mà mức lương người lao động khác Mỗi nhân viên làm thử việc cơng ty khơng có nghĩa là nhân viên thức mà qua thời gian thử việc, không làm tốt cú thể họ phải rời khỏi công ty Cho nên giai đoạn quan trọng, họ phải nỗ lực, cố gắng để hồn thành cơng việc có chất lượng hiệu quả, họ ln có tinh thần trách nhiệm cao Để đào tạo nhân viên tốt, công ty tạo điều kiện cho họ làm việc hòa nhập với khơng khí làm việc chung cơng ty: Cơng ty ln cử người có kinh nghiệm làm việc công ty theo dõi, hướng dẫn người làm việc họ Qua đạo hướng dẫn, tạo điều kiện từ phía người lao động cơng ty, người hạn chế sai lầm gặp phải tự tin với công việc khác giao Sau kết thúc thời gian thử việc, trưởng phòng tổ chức hành với tổ trưởng, trưởng phận hay giám đốc định tiếp nhận lao động thức hay không tiếp nhận họ Nếu tiếp nhận, người lao động tiếp tục làm việc công ty với cương vị nhân viên thức Kết tuyển dụng công ty năm gần đây: Ba năm gần có bước tiến đáng kể, ngày hoàn thiện số lượng chất lượng tuyển dụng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận thân thu nhập Page :9 người lao động tăng lên, giải vị trí trống cơng ty nguồn tuyển dụng bên ngồi bên Ưu điểm : Cơng ty tính tốn đưa tỷ lệ sàng lọc cho bước tuyển dụng để thu nhận số lượng hồ sơ hợp lý cho bước chuyển Công việc giúp cho việc tuyển dụng dễ dàng hơn, khơng gây tình trạng thiếu hụt lượng hồ sơ cần thiết cho bước có nhiều hồ sơ khiến cho cơng đoạn q trình tuyển dụng nhiều thời gian, gấp gáp, rối loạn Tuy nhiên ngồi ưu điểm cơng tác tuyển dụng cơng ty số tồn Nhược điểm Thứ nhất, nguồn tuyển dụng bên ngồi cơng ty chưa rộng, cơng ty quan tâm đến đội ngũ lao động em công ty số lao động khác thị trường lao động Chưa ý đến nguồn sinh viên tốt nghiệp, người lao động làm việc cũ công ty Thứ hai, công việc thông báo tuyển dụng công ty chưa rộng, thông báo công ty tờ báo cáo Như hạn chế hồ sơ có hội tuyển dụng kỹ chọn nhiều người tài Thứ ba, công tác vấn cơng ty mang tính chủ quan, việc vấn định phần lớn trưởng phòng tổ chức hành giám đốc định Do việc trúng tuyển hay không trúng tuyển ứng cử viên phụ thuộc vào chủ quan người lãnh đạo Ngoài ra, công việc kiểm tra, xác minh lý lịch ứng cử viên không thực công ty quan tâm Hầu cơng ty khơng xác minh lại độ xác hồ sơ Như có số thiếu sót hồ sơ Giải pháp tuyển dụng nhân công ty: Thứ : Việc tuyển dụng nhân công việc diễn đặn theo chu kỳ hàng tháng mà thường công ty tổ chức lần năm theo kế Page :10 hoạch tuyển dụng nhân tính cho năm Cơng ty tổ chức tuyển chọn cho đủ số người lao động dự tính số khác cơng ty cho vào vị trí dự bị để cần lao động đột xuất cú thể lựa chọn người vào vị trí thiếu cơng ty Thứ hai: Nguồn tuyển dụng bên doanh nghiệp có nhiều ưu điểm khơng ưu điểm mà cố gắng tuyển người doanh nghiệp thay vào vị trí trống Khi xem xét thấy vị trí trống ứng cử viên cơng ty không ốo thể đảm nhận việc, công ty tuyển người doanh nghiệp thấy đạt hiệu cao Để khuyến khích động viên người lao động viên người lao động làm việc có hiệu quả, Cơng ty tiếp nhận toàn hồ sơ em người lao động làm việc công ty Số người lao động phải trải qua trình tuyển chọn thường tỷ lệ chọn cao Vị trí tuyển dụng từ người bảo vệ công nhân, kỹ hay nhà quản lý Tỷ lệ lựa chọn người lao động em công nhân viên công ty đa "luật thành văn" nhà tuyển dụng Thứ ba: Công việc tuyển dụng tiến hành thời gian ngắn với chi phí thấp định tuyển dụng chủ yếu trưởng phòng tổ chức hành định Thứ tư: Với đặc điểm công ty sản xuất dây cáp điện với xưởng sản xuất khác lao động công ty chủ yếu lao động nam, lao động nữ chí có năm khơng tuyển lao động nữ vào làm việc cơng ty, vị trí cơng nhân sản xuất Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân công ty Thực tế công tác tuyển dụng nhân công ty năm gần cú bước tiến triển đáng kể, chất lượng tuyển dụng nâng lên Tuy nhiên, để theo kịp xu phát triển chung kinh tế thị trường để cạnh tranh nâng Page :11 cao uy tín công ty trước bạn hàng, đối thủ người tiêu dùng công ty phải quan tâm đến khâu quản lý nhân việc hoạch định, thiết lập kế hoạch hóa nguồn nhân lực, tổ chức, xếp, thực thi với tiến trình chất lượng dự kiến đảm bảo tuyển dụng người cho công ty Nguồn tuyển dụng Trong năm qua, công ty tuyển lao động từ nguồn bên ngồi bên trong, dù tuyển từ nguồn có ưu điểm nhược điểm định * Với nguồn tuyển dụng bên ngồi Cơng ty ý đến người lao động cán công nhân viên công ty giới thiệu Tuy nhiên, dựa vào nguồn công ty nhiều hội tỡm kiếm nhõn tài Vậy nên, việc tuyển dụng từ nguồn bên mang lại hiệu cao * Ngoài nguồn tuyển dụng từ bên ngồi cơng ty có nguồn nguồn nội cơng ty Nhìn chung, cơng việc tuyển dụng từ nguồn nội công tylà tốt Dự báo nhu cầu tuyển dụng thông qua tỉ lệ sàng lọc Công việc thi tuyển kế tốn, cơng nhân quan trọng sát thực lao động quản lý tài công việc vấn quan trọng Do công ty nên tăng tỷ lệ sàng lọc bước lên 1/4 Đồng thời giảm tỷ lệ sàng lọc bước nghiên cứu hồ sơ xuống 1/3 người nộp đơn có hội lớn tham gia vấn Từ tính tốn số người cần tuyển chọn, lúc cứng nhắc, dập khuôn mà tùy theo số lượng ứng viên nộp hồ sơ vào công ty mà cải tiến tỷ lệ cho phù hợp với thực tế Thông báo tuyển dụng Với nguồn tuyển dụng rộng lớn vậy, thông báo cách dán niêm yết, dán thông báo công ty thông báo báo đủ, chưa thông báo hết đến Page :12 nguồn lao động nguồn mà có khả tỡm kiếm thuận lợi, dễ dàng xỏc Phương pháp tuyển dụng * Hồn thiện phương pháp vấn Cơng ty sử dụng phương pháp vấn thi tuyển để tuyển người lao động Tuy nhiên, cơng việc vấn cơng ty mang tính chủ quan Cơng ty nên thành lập hội đồng vấn gồm: giám đốc (Phó giám đốc), trưởng phòng tổ chức hành chính, trưởng phòng ban thiếu người Giám đốc trực tiếp vấn ứng viên tuyển vào phận quản lý, nhõn viờn chuyờn trưởng phòng tổ chức hành người lónh đạo trực tiếp vấn * Bổ xung phương pháp trắc nghiệm Để hoàn thiện trình tuyển chọn cần phải bổ xung thực cú hiệu tất bước tiến trình tuyển chọn năm qua Phương pháp trắc nghiệm công ty không sử dụng việc tuyển chọn song phương pháp trắc nghiệm đem lại hiệu cao kết hợp với phương pháp vấn Đối với cán quản lý, phương pháp đưa đầy đủ tỡnh cách nhỡn nhận vấn đề cách bao quát người lao động Đối với lao động đơn giản bảo vệ hay nhân viên kho áp dụng phương pháp giảm chi phí cho tuyển dụng, thời gian cho tuyển dụng Một số biện pháp cải tiến tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty Vật vận tải & Xếp dỡ-TKV : a Nguồn nhân lực quy hoạch: sở phân tích công việc nhu cầu dự báo cho lao động * Phân tích cơng việc: Phân tích cơng việc nghiên cứu chi tiết nhiệm vụ cụ thể công việc, nghề nghiệp cụ thể chất lượng, khả người lao động cần thiết để thực công việc Page :13 * Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực: Chất lượng hoạt động dự báo ảnh hưởng đến nguồn nhân lực quản lý tương lai Dự báo tốt làm giảm thay đổi đột ngột khó khăn, tăng cường quản lý hoạt động Các vấn đề dự báo nguồn nhân lực bao gồm khả để tính tốn việc mở rộng phát triển kinh doanh, xác định cần thiết để thúc đẩy tiến bộ; dự báo nhu cầu chuyển giao lao động, tăng giảm lao động b Tuyển dụng người: Tầm quan trọng chiến lược nhân hiệu tuyển dụng người thời điểm thích hợp, với kỹ năng, kinh nghiệm thái độ phù hợp, tinh thần với công việc cao Để đảm bảo người tuyển dụng, phải cẩn thận từ giai đoạn đầu trình tuyển dụng, đặc biệt việc tuyển dụng nhân viên mới, giai đoạn lựa chọn ứng cử viên c Đào tạo phát triển nghiệp: Các giai đoạn việc tuyển dụng đào tạo bước chiến lược quản lý nguồn nhân lực Những nhân viên cần biết tổ chức, cách hoạt động văn hố Cơng ty Yếu tố quan trọng sách nguồn nhân lực thúc đẩy nhanh đóng góp hiệu nhân viên Bên cạnh đó, thúc đẩy nhân viên cũ tổ chức tự hồn thiện cách tiếp tục trau dồi kỹ kiến thức Trong thực tế, việc đào tạo nhân viên trình liên tục quan hệ nhân viên công ty d.Thù lao: Khi mục tiêu công ty đặt nhân viên cố gắng để đạt mục tiêu Chiến lược cần điều trị chăm sóc cho nhân viên xứng với cống hiến họ Việc điều trị không đầy đủ làm cho người lao động muốn dành nhiều thời gian, lượng kỹ đến nơi khác Ngay họ làm việc cho cơng ty, nhân viên không sẵn sàng làm việc chăm Do đó, việc điều trị quan trọng để thúc đẩy hiệu suất công việc cam kết hai nhân viên Page :14 e Khuyến khích nhân viên làm việc: đáp ứng nhu cầu mong muốn nhân viên tạo động lực tinh thần lao động tốt quan trọng để khuyến khích nhân viên Sự hài lòng mức độ ham muốn người lao động đánh giá thông qua so sánh yêu cầu công việc với kết thực tế đạt cách nhân viên Khuyến khích nhân viên yếu tố cho nhân viên gắn bó với cơng việc làm cơng việc tốt Do khuyến khích nhân viên làm việc để trở thành nội dung quan trọng quản lý nguồn nhân lực, hoạt động công nhân lao động quản lý nhân viên doanh nghiệp Đối với công ty Dự báo nhu cầu tương lai vấn đề doanh nghiệp phải quan tâm hoạt động kinh tế thị trường Mức độ dự báo xác thỡ doanh nghiệp đưa định đắn kinh doanh tuyển dụng nhân Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Vật Vận tải &Xếp dỡ-TKV yếu tố người lao động lại quan trọng trình độ tay nghề cơng nhân liên quan đến chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp xây dựng mục tiêu lâu dài tương lai Do công ty không ngừng phát huy nhân tố người đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kinh nghiệm đội ngũ công nhân viên Trong tuyển mộ lao động cần tuyển dụng cơng nhân có trình độ có phẩm chất đạo đức tốt Công ty cần đào tạo, bổ xung kiến thức tổng hợp nhằm tạo ràng buộc Nếu cơng ty có đội ngũ lao động lành nghề tận tuỵ với công việc, chắn tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy công tác tiêu thụ, sản xuất kinh doanh cơng ty, góp phần đưa công ty ngày phát triển./ Page :15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu môn học Quản trị nguồn nhân lực - Chương trình Global Advanced MBA Đại học Griggs Hoa Kỳ Tài liệu Quản trị Nhân - TS Nguyễn Thanh Hội trang Web http://caohockinhte.vn/forum Tài liệu–trang Web http://www.Tailieu.vn Page :16 ... biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân công ty Thực tế công tác tuyển dụng nhân công ty năm gần cú bước tiến triển đáng kể, chất lượng tuyển dụng nâng lên Tuy nhiên, để theo... hay nhân viên kho áp dụng phương pháp giảm chi phí cho tuyển dụng, thời gian cho tuyển dụng Một số biện pháp cải tiến tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty Vật tư vận tải & Xếp dỡ-TKV : a Nguồn nhân. .. cứu Công tác tuyển dụng lao động Công ty TNHH Nhà nước thành viên Vật tư vận tư vận tải & Xếp dỡ-TKV" Việc nghiên cứu vừa đánh giá thực tế trình tuyển dụng để đưa biện pháp đóng góp cho cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vật tư vận tải , Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty vật tư vận tải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay