Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

92 4 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:09

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái NguyênĐánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY TRÊN ĐỊA BÀN THỊ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8.44.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Quý THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mai Hương ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập nghiên cứu thị Phổ n tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Để có kết này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tận tình nhà trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học toàn thể thầy giáo, giáo tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Vũ Thị Q tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Trong thời gian nghiên cứu, nhiều lý chủ quan khách quan hạn chế mặt thời gian nội dung luận văn khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp thầy, giáo để luận văn hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Mai Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.2 Thực trạng quản lý nước thải công nghiệp Thế giới Việt Nam 13 1.2.1 Thực trạng quản lý nước thải công nghiệp Thế giới 13 1.2.2 Thực trạng quản lý nước thải công nghiệp Việt Nam 16 1.2.3 Thực trạng quản lý nước thải công nghiệp Thái Nguyên 18 1.3 Khái quát thị Phổ Yên 19 Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.2.1 Khái quát thực trạng phát triển công nghiệp thị Phổ Yên 22 iv 2.2.2 Đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên 22 2.2.3 Ảnh hưởng nước thải từ số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên đến chất lượng môi trường nước mặt 22 2.2.4 Đề xuất số giải pháp nhằm làm hạn chế, giảm thiểu ảnh hưởng nước thải công nghiệp đến môi trường 23 2.3 Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 23 2.3.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích phòng thí nghiệm 23 2.3.3 Phương pháp khảo sát, điều tra, vấn 25 2.3.4 Phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiều xử lý số liệu 27 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Khái quát thực trạng phát triển công nghiệp thị Phổ Yên 28 3.1.1 Cơng ty CP Cơ khí Phổ n 30 3.1.2 Công ty CP Elovi Việt Nam 31 3.1.3 Công ty CP Prime Phổ Yên 33 3.2 Đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên 36 3.2.1 Nguồn phát sinh lưu lượng nước thải số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên 36 3.2.2 Hiện trạng chất lượng nước thải số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên trước sau xử lý 38 3.3 Ảnh hưởng nước thải từ số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên đến chất lượng môi trường nước mặt 49 3.3.1 Cửa xả thải điểm tiếp nhận nước thải từ số nhà máy 49 3.3.2 Ảnh hưởng nước thải từ số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên đến chất lượng môi trường nước mặt 54 v 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng nước thải với điểm tiếp nhận thông qua ý kiến người dân 70 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm làm hạn chế, giảm thiểu ảnh hưởng nước thải công nghiệp đến môi trường 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 Kết luận 75 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường CCN : Cụm công nghiệp CP : Cổ phần KCN : Khu công nghiệp LVS : Lưu vực sông QCVN : Quy chuẩn Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Đặc tính nước thải cơng nghiệp số loại hình sản xuất thường gặp Bảng 2.1 Phương pháp phân tích tiêu nước 25 Bảng 3.1 Lưu lượng nước thải số nhà máy địa bàn thị Phổ Yên 36 Bảng 3.2 Kết phân tích nước thải trước xử lý hệ thống 38 Bảng 3.3 Kết phân tích nước thải sau xử lý hệ thống xử lý Cơng ty CP Cơ khí Phổ n 40 Bảng 3.4 Kết phân tích nước thải trước xử lý hệ thống xử lý Công ty CP Elovi Việt Nam 42 Bảng 3.5 Kết phân tích nước thải sau xử lý hệ thống xử lý Công ty CP Elovi Việt Nam 44 Bảng 3.6 Kết phân tích nước thải trước xử lý hệ thống 46 Bảng 3.7 Kết phân tích nước thải sau xử lý hệ thống xử lý Công ty CP Prime 48 Bảng 3.8 Kết phân tích chất lượng nước mặt vị trí trước điểm tiếp nhận nước thải Cơng ty CP Cơ khí Phổ Yên 54 Bảng 3.9 Kết phân tích chất lượng nước mặt vị trí sau điểm tiếp nhận nước thải Cơng ty CP Cơ khí Phổ n 56 Bảng 3.10 Kết phân tích chất lượng nước mặt vị trí trước điểm tiếp nhận nước thải Công ty CP Elovi Việt Nam 59 Bảng 3.11 Kết phân tích chất lượng nước mặt vị trí sau điểm tiếp nhận nước thải Công ty CP Elovi Việt Nam 61 Bảng 3.12 Kết phân tích chất lượng nước mặt vị trí trước điểm tiếp nhận nước thải Công ty CP Prime 65 Bảng 3.13 Kết phân tích chất lượng nước mặt vị trí sau điểm tiếp nhận nước thải Công ty CP Prime 67 Bảng 3.14 Ảnh hưởng nước thải với điểm tiếp nhận thông qua ý kiến người dân 71 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Cơng ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên 30 Hình 3.2 đồ tổ chức Cơng ty Cổ phần Cơ khí Phổ n 31 Hình 3.3 Cơng ty Cổ phần Elovi Việt Nam 31 Hình 3.4 đồ khối sản xuất sữa tiệt trùng Công ty CP Elovi Việt Nam 32 Hình 3.5 Cơng ty Cổ phần Prime 33 Hình 3.6 đồ quy trình sản xuất gạch lát Cơng ty CP Prime 34 Hình 3.10 Biến động tiêu BOD5 điểm trước sau tiếp nhận nước thải Cty CP Cơ khí Phổ Yên 57 Hình 3.11 Biến động tiêu COD điểm trước sau tiếp nhận nước thải Cty CP Cơ khí Phổ Yên 58 Hình 3.12 Biến động tiêu BOD5 điểm trước sau tiếp nhận nước thải Công ty CP Elovi Việt Nam 62 Hình 3.13 Biến động tiêu COD điểm trước sau tiếp nhận nước thải Công ty CP Elovi Việt Nam 63 Hình 3.14 Biến động tiêu TSS điểm trước sau tiếp nhận nước thải Công ty CP Elovi Việt Nam 64 Hình 3.15 Biến động tiêu BOD5 điểm trước sau tiếp 68 nhận nước thải Cty CP Prime 68 Hình 3.16 Biến động tiêu COD điểm trước sau tiếp nhận nước thải Cty CP Prime 69 68 + Đợt 3: Ngày 06/02/2018 + Đợt 4: Ngày 22/05/2018 - Vị trí lấy mẫu: Điểm lấy mẫu sau tiếp nhận nước thải Công ty CP Prime: Trên kênh tiếp nhận nước thải Công ty CP Cơ khí Phổ Yên, cách cửa xả nước thải sản xuất 100m phía hạ lưu tương ứng với lần lấy mẫu 1, 2, 3, Chỉ tiêu BOD5 COD lấy mẫu lần 2, 3, vượt quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) Cụ thể: Hình 3.15 Biến động tiêu BOD5 điểm trước sau tiếp nhận nước thải Cty CP Prime - Hàm lượng BOD5: + Lấy mẫu lần 2: Trước tiếp nhận nước thải, BOD5 vượt QCVN 08MT:2015/BTNMT (B1) 1,29 lần Sau điểm tiếp nhận nước thải, BOD5 vượt quy chuẩn cho phép 1,07 lần + Lấy mẫu lần 3: Trước tiếp nhận nước thải, giá trị BOD5 kênh nội đồng vượt giới hạn cho phép 1,02 lần Giá trị sau tiếp nhận nước thải công ty vượt quy chuẩn 1,28 lần 69 + Lấy mẫu lần 4: Trước tiếp nhận nước thải, giá trị BOD5 kênh nội đồng vượt giới hạn cho phép 1,59 lần Giá trị sau tiếp nhận nước thải công ty vượt quy chuẩn 1,61 lần Như vậy, trình xả thải nhà máy phần ảnh hưởng tới hàm lượng BOD5 nước kênh nội đồng - Hàm lượng COD: + Lấy mẫu lần 2: Trước tiếp nhận nước thải, COD vượt QCVN 08MT:2015/BTNMT (B1) 1,55 lần Sau điểm tiếp nhận nước thải, COD vượt quy chuẩn cho phép 1,07 lần + Lấy mẫu lần 3: Trước tiếp nhận nước thải, giá trị COD kênh nội đồng vượt giới hạn cho phép 1,09 lần Giá trị sau tiếp nhận nước thải công ty vượt quy chuẩn 1,17 lần + Lấy mẫu lần 4: Trước tiếp nhận nước thải, giá trị COD kênh nội đồng vượt giới hạn cho phép 1,67 lần Giá trị sau tiếp nhận nước thải cơng ty vượt quy chuẩn 1,88 lần Hình 3.16 Biến động tiêu COD điểm trước sau tiếp nhận nước thải Cty CP Prime 70 Suối Cầu Táo ngồi việc tiếp nhận nước thải cơng ty cổ phần Prime Phổ Yên, nguồn tiếp nhận nguồn thải khác gồm: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt hộ dân ven suối (các hộ dân ven suối Thuận Thành, Trung thành Tân Phú); nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp; nước thải từ Công ty CP Elovi Việt Nam, trường xây lắp điện Đặc trưng nguồn thải chất hữu cơ, vi sinh, chất rắn lơ lửng; hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, ; nhiều chất hữu (BOD5, COD), TSS, amoni Do nơi tiếp nhận nước thải Cty CP Elovi Công ty CP Prime nên vào thời điểm đợt lấy mẫu 3, có hàm lượng BOD5 COD công suất sản xuất công ty hoạt động mùa vụ cao Như vậy, tương tự Công ty CP Cơ khí Phổ n Cơng ty CP Elovi Việt Nam, nước thải Công ty CP Prime ảnh hưởng không đáng kể tới chất lượng nước nguồn tiếp nhận 3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng nước thải với điểm tiếp nhận thông qua ý kiến người dân Người dân quanh khu vực sử dụng nước máy nước giếng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày Còn nước suối quanh khu vực người dân sử dụng chủ yếu cho mục đích tưới tiêu, chăn ni,… Đế đánh giá ảnh hưởng nước thải công ty tới điểm tiếp nhận, tiến hành điều tra ngẫu nhiên 90 hộ dân sinh sống xung quanh khu vực xả thải công ty (30 phiếu/1 khu vực xả thải công ty) Bảng thống kê kết điều tra thể qua bảng sau: 71 Bảng 3.14 Ảnh hưởng nước thải với điểm tiếp nhận thông qua ý kiến người dân Công ty CP Cơ Công ty CP Công ty CP Elovi Việt Nam Prime Nội dung điều Phương án khí Phổ Yên STT tra lựa chọn Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ phiếu % phiếu % phiếu % Có 6,67 3,33 3,33 Mùi Không 28 93,33 29 96,67 29 96,67 Tổng 30 100 30 100 30 100 Có 3,33 10 3,33 Không 29 96,67 27 90 29 96,67 30 100 30 100 30 100 Có 29 96,67 23 76,67 21 70 Không 3,33 23,33 30 Ý kiến khác 0 0 0 30 100 30 100 30 100 22 73,33 30 14 46,67 Lượng nước sử 50 - 100 lít 10 30 16,67 dụng hàng 100 - 150 lít 16,67 30 30 ngày > 150 lít 0 10 6,66 Khác: 0 0 0 30 100 30 100 30 100 Ảnh hưởng tới Có 0 0 0 mục đích sử Khơng 30 100 30 100 30 100 dụng Ý kiến khác 0 0 0 30 100 30 100 30 100 Màu Tổng Sử dụng nước cho tưới tiêu Tổng < 50 lít Tổng Tổng (Nguồn: Số liệu điều tra, 2017 - 2018) * Mùi: Khi tiến hành điều tra vấn kết hợp với q trình quan sát, tơi nhận thấy người dân có ý kiến cho nước thải cơng ty thải mơi trường có mùi thối hay mùi khó chịu 72 - Tại khu vực xả thải Công ty CP Elovi Việt Nam, Cơng ty CP Prime có cá nhân (chiếm 3,335%) đưa ý kiến nước thải đơn vị có mùi tình trạng xảy - Tại khu vực xung quanh nguồn thải Cơng ty CP Cơ khí Phổ n chí có cá nhân (chiếm 6,67%) cho nước thải có mùi khơng đáng kể Nhìn chung, theo đánh giá cảm quan, hầu hết người dân vấn cho nước thải đơn vị sản xuất chưa có vấn đề mùi * Màu: Tiến hành vấn 30 người dân khu vực, có khoảng 10% số người vấn đưa nhận định nước khu vực tiếp nhận có màu, đặc biệt vào sau khoảng thời gian mưa nhiều Điều lý giải sau trời mưa, hàm lượng chất lơ lửng nước nhiều khiến cho nước có màu Nhưng tượng không xảy thường xuyên * Mục đích sử dụng: Tại khu vực xả thải, có 70 – 96,67% người dân hỏi khẳng định họ dùng nguồn nước cho mục đích tưới tiêu đặc thù khu vực khu vực chủ yếu sản xuất nông nghiệp Khi tiến hành phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận sử dụng cho mục đích tưới tiêu Và 100% số người vấn nhận định nguồn nước khơng ảnh hưởng đến mục đích sử dụng người dân * Lượng nước sử dụng: Do khu vực người dân canh tác nông nghiệp nhiều nên lượng nước hàng ngày người dân sử dụng tương đối lớn - Tại khu vực gần Công ty CP Cơ khí Phổ Yên: khoảng 73,33% số hộ gia đình sử dụng lượng nước < 50 lít, 10% số hộ sử dụng 50 - 100 lít, lại gia đình sử dụng khoảng >100 lít nước ngày 73 - Khu vực gần Công ty CP Elovi: có khoảng 30% số hộ sử dụng lượng nước nhỏ < 50 lít có đến 70% số hộ sử dụng > 50 lít/ngày nước cho mục đích tưới tiêu - Khu vực gần Cơng ty CP Prime: có khoảng 46,67% người vấn có sử dụng 150 lít  Khác:………………… Theo anh/chị, nước thải cơng ty có ảnh hưởng tới mục đích sử dụng anh/chị khơng?  Có  Khơng  Ý kiến khác:………………………………………………………… 10 Ý kiến đóng góp …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC Ảnh Phân tích mẫu nước phòng thí nghiệm Ảnh Cửa xả nước thải nguồn tiếp nhận nước thải Công ty CP Cơ khí Phổ Yên Ảnh Nước thải Công ty CP Elovi Việt Nam Ảnh Lấy mẫu nước thải Công ty CP Prime ... thực trạng phát triển công nghiệp thị xã Phổ Yên 22 iv 2.2.2 Đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp số nhà máy địa bàn thị xã Phổ Yên 22 2.2.3 Ảnh hưởng nước thải từ số nhà máy địa bàn. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NHÀ MÁY TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành:... chất lượng nước thải công nghiệp số nhà máy địa bàn thị xã Phổ Yên 36 3.2.1 Nguồn phát sinh lưu lượng nước thải số nhà máy địa bàn thị xã Phổ Yên 36 3.2.2 Hiện trạng chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải công nghiệp của một số nhà máy trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay