Đề thi môn toán lớp 4

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 09:00

Đề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểmĐề thi môn toán lớp 4 có đáp án và hướng dẫn chấm điểm TRƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017- 2018 MƠN TỐN – LỚP (Thời gian làm bài: 40 phút) I/ Phần trắc nghiệm: điểm (Mỗi câu điểm) Em khoanh vào chữ đặt trước kết Bài 1: Số số sau có chữ số biểu thị cho 7000? (M1) A/ 23 574 ; B/ 82 697 ; C/ 27 832 ; D/ 970 286 Bài 2: Số “Hai trăm linh năm nghìn bốn trăn năm mươi”, viết là: (M1) A/ 005 400 ; B/ 050 450 ; C/ 205 450 ; D/ 240 540 Bài 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 15000 yến = … là: (M2) A/ 15 ; B/ 1500 ; C/ 105 ; D/ 150 Bài 4: Hình tứ giác ABCD có cặp cạnh vng góc là: (M1) A B A/ cặp B/ cặp C/ cặp D/ cặp C Bài 5: Giá trị biểu thức 535 A/ 25000 ; Bài 6: B/ 250 D 25 + 465 ; 25 là: (M3) C/ 2500 ; D/ 150 Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 95m, chiều dài chiều rộng 16m Diện tích ruộng hình chữ nhật là: (M3) A/ 2145m ; B/ 2145m2 ; C/ 1457m2 ; D/ 897m2 Bài 7: Số bị chia nhỏ phép chia có thương 12 số dư 19, là: (M4) A/ 258 ; B/ 259 ; C/ 260 ; D/ 261 II Phần tự luận: 3điểm (Mỗi câu điểm) Bài 1: Đặt tính tính (M2) a/ 41250 + 8675 Bài 2: Tìm x b/ 73985 - 45469 38640 : x = 40 c/ 237 × 108 d/ 5832 : 27 (M3) Bài 3: Một cửa hàng dùng xe ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố Đợt đầu có tơ, chuyển 34 tạ Đợt sau có tơ, chuyển 50 tạ Hỏi trung bình ô tô chuyển tạ thực phẩm? (M3) HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TỐN – LỚP I TRẮC NGHIỆM: điểm Mỗi câu điểm Bài Bài Bài C C D Bài A Bài A Bài B II/ Phần tự luận: (3 điểm) Bài 1: ( điểm) (Đặt tính tính câu 0,25 điểm) Bài 2: (1điểm) 38640 : x = 40 x = 38640 : 40 (0,5 điểm) x = 966 (0,5 điểm) Câu 3:(1 điểm) Khối lượng thực phẩm đợt đầu chuyển là: 34 × = 170(tạ) (0,25 điểm) Khối lượng thực phẩm đợt sau chuyển là: 50 × = 150(tạ) (0,25 điểm) Trung bình tơ chuyển là: (170 + 150 ) : = 40 (tạ) (0,5 điểm) Đáp số : 185 tạ thực phẩm Bài B ... – LỚP I TRẮC NGHIỆM: điểm Mỗi câu điểm Bài Bài Bài C C D Bài A Bài A Bài B II/ Phần tự luận: (3 điểm) Bài 1: ( điểm) (Đặt tính tính câu 0,25 điểm) Bài 2: (1điểm) 38 640 : x = 40 x = 38 640 : 40 ... thực phẩm đợt đầu chuyển là: 34 × = 170(tạ) (0,25 điểm) Khối lượng thực phẩm đợt sau chuyển là: 50 × = 150(tạ) (0,25 điểm) Trung bình ô tô chuyển là: (170 + 150 ) : = 40 (tạ) (0,5 điểm) Đáp số :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn toán lớp 4, Đề thi môn toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay